32014R0833[1]

A Tanács 833/2014/EU rendelete ( 2014. július 31. ) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

Egyes veszélyhelyzeti IV./háborús normák:

358/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet (különösen: 1-6. §)

31.7.2014 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 229/1

A TANÁCS 833/2014/EU RENDELETE

(2014. július 31.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP tanácsi határozatra (1),[2]

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A 269/2014/EU tanácsi rendelet (2) hatályba lépteti a 2014/145/KKBP határozatban (3) előírt egyes intézkedéseket. Az intézkedések magukban foglalják egyes természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását, valamint egyes beruházásokra vonatkozó korlátozásokat a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt.[3]

(2) A Tanács 2014. július 22-én megállapította, hogy amennyiben Oroszország nem teljesíti az Európai Tanács 2014. június 27-i következtetéseiben és a Tanács 2014. július 22-i következtetéseiben meghatározott követeléseket, úgy a Tanács készen áll további jelentős korlátozó intézkedések haladéktalan bevezetésére. Ezért további korlátozó intézkedéseket kell alkalmazni egyrészt annak érdekében, hogy az Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének aláásására irányuló orosz intézkedések költségei megnövekedjenek, másrészt pedig a válság békés rendezésének előmozdítása céljából. Ezen intézkedések folyamatos felülvizsgálat alatt állnak majd, valamint a helyi fejleményekre tekintettel ezeket fel lehet függeszteni vagy vissza lehet vonni, illetve ki lehet egészíteni más korlátozó intézkedésekkel.

(3) Korlátozásokat kell alkalmazni a 428/2009/EK tanácsi rendeletben (4) foglaltak szerinti bizonyos kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére és a kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a fegyverekhez és katonai felszerelésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, amennyiben a tagállamok embargót alkalmaznak ilyen árukra. Ez a tilalom nem érinti a nem katonai felhasználásra és/vagy nem katonai végfelhasználásra szánt kettős felhasználású, többek között a repüléstechnikában és az űriparban alkalmazott termékek és technológiák kivitelét.[4]

(4) Előzetes engedélyezési kötelezettség formájában korlátozásokat kell alkalmazni az oroszországi kőolajipari technológiák közvetlen vagy közvetett értékesítésére, szállítására, átruházására vagy kivitelére is.

(5) Helyénvaló ezen túlmenően korlátozásokat alkalmazni egyes pénzügyi intézmények tőkepiaci forráshoz jutására is, azon kormányközi megállapodások révén létrehozott, nemzetközi jogállású, oroszországi székhelyű intézmények kivételével, amelyeknek Oroszország is részvényese. Más pénzügyi szolgáltatások - például a betéti szolgáltatások, a pénzforgalmi szolgáltatások és az ezen rendelet által szabályozott intézményeknek vagy azok által folyósított kölcsönök - a 5. cikkben említettek kivételével nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

(6) Az említett intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva - különösen a valamennyi tagállam által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából - a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk[5]

E rendelet alkalmazásában:

a)[6] »kettős felhasználású termékek és technológiák«: az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) I. mellékletében felsorolt termékek;

b) »hatáskörrel rendelkező hatóságok«: a tagállamoknak az I. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatóságai;

c) »technikai segítségnyújtás«: bármely, javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai támogatás, és az olyan formákat ölthet, mint például oktatás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy tanácsadási szolgáltatások, ideértve a szóbeli formák keretében történő segítségnyújtást is;

d) »brókertevékenység«:

i. olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja termékek és technológiák vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, értékesítése vagy szolgáltatása többek között egy harmadik országból egy bármely egyéb harmadik országba; vagy

ii. termékek és technológiák vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, ideértve azt is, amikor ezek egy más harmadik országba történő átadás céljából harmadik országokban találhatók;

e) »befektetési szolgáltatások«: a következő szolgáltatások és tevékenységek:

i. egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása;

ii. megbízás végrehajtása az ügyfél nevében;

iii. saját számlás kereskedés;

iv. portfóliókezelés;

v. befektetési tanácsadás;

vi. a pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalása és/vagy pénzügyi eszközök elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó biztos elkötelezettséggel;

vii. pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó biztos elkötelezettség nélkül;

viii. szabályozott piacra történő bevezetéssel vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel kapcsolatos bármilyen szolgáltatás;

f) »átruházható értékpapírok«: az értékpapírok tőkepiacon forgatható következő fajtái - kriptoeszközök formájában is -, a fizetőeszközök kivételével:[7]

i. társaságok részvényei és más – társaságok, társas vállalkozások vagy más szervezetek részvényeivel egyenértékű – értékpapírok, valamint részvények tekintetében kiadott letéti igazolások;

ii. kötvények és az értékpapírosított adósság más formái, ideértve az ilyen értékpapírok tekintetében kiadott letéti igazolásokat;

iii. minden más értékpapír, amely feljogosít bármely ilyen átruházható értékpapír megszerzésére vagy értékesítésére, vagy átruházható értékpapírokra történő hivatkozással meghatározott, készpénzzel történő teljesítésre ad lehetőséget;

g) »pénzpiaci eszközök«: az eszközök azon osztályai, amelyekkel rendszerint a pénzpiacon kereskednek, például kincstárjegyek, letéti jegyek és kereskedelmi értékpapírok, a fizetőeszközök kivételével;

h) »hitelintézet«: olyan vállalkozás, amely a nyilvánosságtól betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket vesz át, valamint saját számlára hiteleket nyújt;

i) »az Unió területe«: a tagállamok területe, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban megállapított feltételekkel, ideértve a légterüket is;

j)[8] »központi értéktár«: a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*2) 2. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott jogi személy;

k) »betét«: olyan számlán tartott pénzeszközöknek vagy szokásos banki ügyletekből keletkező átmeneti helyzetnek az egyenlege, amelyet a hitelintézetnek a vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek mellett vissza kell fizetnie; idetartozik a lekötött betét és a takarékbetét is, de ide nem értve az egyenleget, ha:

i.[9] az egyenleg létezését csak egy, a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (*3) 4. cikke (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott pénzügyi eszközzel lehet bizonyítani, kivéve, ha olyan megtakarítási termékről van szó, amelyről névre szóló betéti okiratot állítottak ki, és amely 2014. július 2-án a tagállamok valamelyikében már létezett;

ii. az egyenleg tőkeösszegét nem kell névértéken visszafizetni;

iii. az egyenleg tőkeösszegét csak a hitelintézet vagy harmadik fél által nyújtott meghatározott garancia vagy megállapodás keretében kell névértéken visszafizetni;

l) »befektetői állampolgársági program« (vagy »aranyútlevelek«): valamely tagállam által bevezetett eljárások, amelyek lehetővé teszik harmadik országbeli állampolgárok számára, hogy előre meghatározott fizetésekért és befektetésekért cserébe megszerezzék annak állampolgárságát;

m) »befektetői letelepedési program« (vagy »aranyvízumok«): valamely tagállam által bevezetett eljárások, amelyek lehetővé teszik harmadik országbeli állampolgárok számára, hogy előre meghatározott fizetésekért és befektetésekért cserébe tartózkodási engedélyt szerezzenek valamely tagállamban;

n) »kereskedési helyszín«: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 24. pontjában meghatározott szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer (MTF) vagy szervezett kereskedési rendszer (OTF);

o) »finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás«: bármely olyan intézkedés, a választott konkrét eszköztől függetlenül, amelynek révén az érintett személy, szervezet vagy szerv feltételesen vagy feltétel nélkül saját pénzeszközeit vagy gazdasági erőforrásait rendelkezésre bocsátja, vagy erre kötelezettséget vállal, többek között – de nem kizárólagosan – a következő formákban: vissza nem térítendő támogatások, hitelek, garanciák, kezességvállalási biztosítások, kötvények, akkreditívek, szállítói hitelek, vásárlói hitelek, behozatali vagy kiviteli előlegek, valamint valamennyi típusú biztosítás és viszontbiztosítás, ideértve az exporthitel-biztosítást is; nem minősül finanszírozásnak vagy pénzügyi segítségnyújtásnak a valamely termékért vagy szolgáltatásért fizetendő, megállapodás szerinti árnak a szokásos üzleti gyakorlattal összhangban történő kifizetése és a kifizetésre vonatkozó feltételek;

p) »partnerország«: a VIII. mellékletben meghatározott olyan ország, amely az e rendeletben foglalt kereskedelmi intézkedésekkel lényegében egyenértékű exportellenőrzési intézkedéseket alkalmaz;

q) »fogyasztói kommunikációs eszközök«: magánszemélyek által használt eszközök, így például személyi számítógépek és perifériák (ideértve a merevlemezeket és nyomtatókat is), mobiltelefonok, okostelevíziók, memóriaeszközök (USB-meghajtók) és az ezen eszközökhöz tartozó fogyasztói szoftverek.

r)[10] »orosz légitársaság«: az Oroszországi Föderáció hatáskörrel rendelkező hatóságai által kibocsátott érvényes működési engedéllyel vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező légi közlekedési vállalkozás.

s)[11] "hitelminősítés": egy szervezet hitelképességéről, adósságról vagy pénzügyi kötelezettségről, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokról, elsőbbségi részvényekről és egyéb pénzügyi eszközökről, vagy az ilyen adósság, pénzügyi kötelezettség, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, elsőbbségi részvény és egyéb pénzügyi eszköz kibocsátójáról kiadott vélemény, amelyet a minősítési kategóriák elfogadott és meghatározott besorolási rendszerének felhasználásával adnak ki;

t)[12] "hitelminősítési tevékenységek": adat- és információelemzés, valamint a hitelminősítések értékelése, jóváhagyása, kiadása és felülvizsgálata;

u)[13] "energiaágazat": a polgári célú, nukleáris energiával összefüggő tevékenységek kivételével a következő tevékenységeket magában foglaló ágazat:

i.[14] a nyersolaj, földgáz vagy szilárd fosszilis tüzelőanyagok feltárása, kitermelése, Oroszországon belüli forgalmazása vagy bányászata, a tüzelőanyagok finomítása, a földgáz cseppfolyósítása vagy visszagázosítása;

ii.[15] a szilárd fosszilis tüzelőanyagból készült termékek, finomított kőolajtermékek vagy gáz előállítása vagy forgalmazása Oroszországon belül; vagy

iii.[16] a villamosenergia-termeléssel kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódó létesítmények építése vagy berendezések üzembe helyezése, illetve villamosenergia-termeléssel kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás, berendezés vagy technológia nyújtása.

v.[17] "közbeszerzési irányelvek": a 2014/23/EU (*1), a 2014/24/EU (*2), a 2014/25/EU (*3) és a 2009/81/EK (*4) európai parlamenti és tanácsi irányelv;[18]

w.[19] »közúti fuvarozási vállalkozás«: gépjárművek vagy járműszerelvények révén kereskedelmi célú árufuvarozással foglalkozó bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

2. cikk[20]

(1) Tilos a kettős felhasználású termékek és technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az e cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt tilalmak nem alkalmazandók azon kettős felhasználású termékek és technológiák – nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő – értékesítésére, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szoftverfrissítés;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f)[21]

g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az első albekezdés g) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.[22]

(4) Az e cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) tengerészeti biztonság;

e)[23] polgári célra szánt, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50 %-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.

h)[24] oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és az említett kormány közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.

(5) Az e cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák – nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő – értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóságok az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adják ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az egész Unióban érvényes.

(7) A (4) és (5) bekezdésben említett engedélyekre irányuló kérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adnak engedélyt, ha alapos okból feltételezik, hogy:

i.[25] a végfelhasználó a IV. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 2b. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján engedélyezett;

ii.[26] az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett; vagy

iii.[27] az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 3. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.

(8) A hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a (4) és (5) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy az ilyen érvénytelenítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

2a. cikk[28]

(1) Tilos a VII. mellékletben felsorolt olyan termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele oroszországi természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazat fejlesztéséhez.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - értékesítésére, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a következőkre szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f)[29]

g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.

Az első albekezdés g) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.[30]

(4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) tengerészeti biztonság;

e)[31] polgári célra szánt, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatok, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50 %-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás; vagy

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.

h)[32] oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és az említett kormány közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.

(5) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóságok az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adják ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az egész Unióban érvényes.

(7) A (4) és (5) bekezdésben említett engedélyekre irányuló kérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adnak engedélyt, amennyiben alapos okból feltételezik, hogy:

i.[33] a végfelhasználó a IV. mellékletben foglalt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása katonai célú lehet, kivéve, ha az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 2b. cikk (1) bekezdése alapján engedélyezett;

ii.[34] az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a légi közlekedés vagy az űripar számára szánják, kivéve, ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a (4) bekezdés b) pontja alapján engedélyezett; vagy

iii.[35] az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 3. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.

(8) A hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a (4) és (5) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy az ilyen érvénytelenítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

2aa. cikk[36]

(1) Tilos a 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) I. mellékletében felsorolt tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Oroszországban történő felhasználásra.[37]

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

2b. cikk[38]

(1) A IV. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek tekintetében - a 2. cikk (1) és (2) bekezdésétől, valamint a 2a. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül - a hatáskörrel rendelkező hatóságok csak azt követően engedélyezhetik a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint a VII. mellékletben felsorolt termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:[39]

a) az ilyen termékekre vagy technológiákra, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség; vagy

b) az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1. előtt kérelmezik.

(2) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban adják ki, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az egész Unióban érvényes.

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóságok érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az (1) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy az ilyen érvénytelenítés, felfüggesztés, módosítás vagy visszavonás e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges.

2c. cikk[40]

(1) A 2. cikk (3) bekezdésében és a 2a. cikk (3) bekezdésében említett értesítést a hatáskörrel rendelkező hatóság számára lehetőség szerint elektronikus úton kell benyújtani olyan formanyomtatványokon, amelyek tartalmazzák legalább a IX. mellékletben meghatározott minták valamennyi elemét az ott meghatározott sorrendben.

(2) A 2., 2a. és 2b. cikkben említett valamennyi engedélyt lehetőség szerint elektronikus úton kell kiadni olyan formanyomtatványokon, amelyek tartalmazzák legalább a IX. mellékletben meghatározott minták valamennyi elemét az ott meghatározott sorrendben.

2d. cikk[41]

(1)[42] A hatáskörrel rendelkező hatóságok információt cserélnek a többi tagállammal és a Bizottsággal a 2., 2a. és 2b. cikk alapján megadott engedélyekről és elutasításokról. Az információcserét az (EU) 2021/821 rendelet 23. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított elektronikus rendszer használatával kell elvégezni.

(2) Az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett információk kizárólag az információkérés céljának megfelelően használhatók fel, ideértve a (4) bekezdésben említett információcseréket isideértve.

A tagállamok és a Bizottság az uniós joggal és a vonatkozó nemzeti joggal összhangban biztosítják az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk védelmét.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy az e cikk alapján nyújtott vagy kicserélt minősített információt a kibocsátó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ne minősítsék vissza, vagy annak minősítését ne oldják fel.

(3) Mielőtt egy tagállam a 2., 2a. és 2b. cikkel összhangban megad egy olyan ügyletre vonatkozó engedélyt, amely lényegében azonos egy olyan ügylettel, amelyre egy másik tagállam vagy más tagállamok által kibocsátott. továbbra is érvényes elutasítás vonatkozik, az említett tagállam először konzultál azon tagállammal, illetve tagállamokkal, amely, illetve amelyek az elutasítást kibocsátotta, illetve kibocsátották. Ha az ilyen konzultációkat követően az érintett tagállam úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, megadva valamennyi releváns információt döntésének magyarázatául.

(3a)[43] Amennyiben egy tagállam a 2. cikk (4) bekezdésének d) pontjával, a 2a. cikk (4) bekezdésének d) pontjával és 3f. cikk (4) bekezdésével összhangban engedélyt ad a tengeri biztonság célját szolgáló termékek és technológia értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére vonatkozóan, az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja erről a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4)[44] A Bizottság – a tagállamokkal konzultálva – adott esetben és viszonossági alapon információt cserél a partnerországokkal az e rendelet szerinti exportellenőrzési intézkedések hatékonyságának és a partnerországok által alkalmazott exportellenőrzési intézkedések következetes alkalmazásának támogatása céljából.

2e. cikk[45]

(1) Tilos állami finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az Oroszországgal folytatott kereskedelemhez vagy az Oroszországban végrehajtandó beruházásokhoz.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a) 2022. február 26. előtt létrejött kötelező érvényű finanszírozási vagy pénzügyi segítségnyújtási kötelezettségvállalásokra;

b)[46] az Unióban letelepedett kis- és középvállalkozások számára biztosított, projektenként legfeljebb 10 000 000 EUR összértékű állami finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás rendelkezésre bocsátására; vagy

c) az élelmiszer-kereskedelemre, valamint mezőgazdasági, orvosi vagy humanitárius célokra biztosított állami finanszírozásra vagy pénzügyi segítségnyújtásra.

(3)[47] Tilos az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekbe való befektetés, az azokban való részvétel vagy az azokhoz való egyéb hozzájárulás.

(4)[48] A (3) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekben való befektetési részesedést vagy az azokhoz való hozzájárulást, miután megállapították, hogy az ilyen befektetési részesedés vagy hozzájárulás 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések alapján esedékes.

2f. cikk[49]

(1) Tilos a gazdasági szereplők számára a XV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek által biztosított bármely tartalom sugárzása, illetve a sugárzás lehetővé tétele, elősegítése vagy a sugárzáshoz egyéb módon történő hozzájárulás, ideértve a bármely módon, így például – akár új, akár előre telepített – kábelen, műholdon, IPTV-n, internetszolgáltatókon, internetes videomegosztó platformokon vagy alkalmazásokon keresztül történő átvitelt vagy terjesztést.

(2) A XV. mellékletben felsorolt jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatos minden műsorszolgáltatási engedélyt, illetve engedélyezési, átviteli és terjesztési megállapodást fel kell függeszteni.

(3)[50] Tilos a XV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek által előállított vagy sugárzott bármely tartalomban szereplő termékek vagy szolgáltatások reklámozása, többek között az (1) bekezdésben említett bármely módon történő átvitel vagy terjesztés révén.

3. cikk[51]

(1) Tilos a II. mellékletben felsorolt termékek vagy technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi – beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát – természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi – beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát – felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következőkhöz szükséges termékek vagy technológia eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a)[52] a földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállítása, amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos; vagy

b) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan kötelezettségek 2022. szeptember 17-ig történő teljesítésére, amelyek valamely 2022. március 16. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből erednek, feltéve, hogy erről a hatáskörrel rendelkező hatóságot legkésőbb öt munkanappal az említett időpontot megelőzően értesítik.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv számára az oroszországi energiaágazaton kívül végzett tevékenységei tekintetében nyújtott biztosításra vagy viszontbiztosításra.

(6) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az eladást, a szolgáltatást, az átadást vagy a kivitelt, valamint a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:

a) arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához; vagy

b) annak célja egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás.

(7) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (6) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

3a. cikk[53]

(1) Tilos:

a) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b) új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon biztosított finanszírozást – a saját tőkét is beleértve – nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv felé irányuló finanszírozásban részt venni;

c) új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d) az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek az (1) bekezdésben említett bármely tevékenységet, miután megállapították, hogy:

a)[54] az szükséges az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállításához, amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos; vagy

b) az kizárólag egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő, az oroszországi energiaágazatban működő jogi személyt, szervezetet vagy szervet érint.

(3) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (2) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

3b. cikk[55]

(1)[56] Tilos a kőolaj-finomítás és földgáz cseppfolyósítása során történő felhasználásra alkalmas, a X. mellékletben felsorolt termékek és technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy Oroszországban történő felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges kiegészítő szerződések 2022. május 27-ig történő teljesítésére.

(4) Az (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a X. mellékletben felsorolt termékek és technológiák értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve az ahhoz kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékekre vagy technológiákra, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség.

Kellően indokolt sürgős esetekben az értékesítésre, szolgáltatásra, átadásra vagy kivitelre előzetes engedély nélkül is sor kerülhet, feltéve, hogy az exportőr az értékesítést, szolgáltatást, átadást vagy kivitelt követő öt munkanapon belül értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot, részletesen biztosítva a releváns indoklást az előzetes engedély nélküli értékesítésre, szolgáltatásra, átadásra vagy kivitelre vonatkozóan.

(5)[57] Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3c. cikk[58]

(1)[59] Tilos a XI. mellékletben felsorolt, a légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák, továbbá a XX. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi használatra a XI. mellékletben felsorolt termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódó biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatásokat nyújtani.

(3) Tilos a következő tevékenységek bármelyikét vagy azok kombinációját folytatni: közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra légi jármű, vagy légi jármű alkatrészének olyan nagyjavítása, kisjavítása, ellenőrző vizsgálata, alkatrészpótlása, átalakítása vagy hibaelhárítása a repülés előtti ellenőrzés kivételével, amely a XI. mellékletben felsorolt termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódik;

(4) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(5)[60] A XI. melléklet A. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. március 28-ig történő teljesítésére.

(5a)[61] A XI. melléklet B. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. november 6-ig történő teljesítésére.

(6)[62] Az (1) és (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 2022. február 26. előtt légi járműre megkötött pénzügyi lízingszerződés teljesítését, miután megállapították, hogy:

a) az feltétlenül szükséges a lízing olyan jogi személy, szervezet vagy szerv részére történő visszafizetésének biztosításához, amelyet az e rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá nem tartozó tagállam joga alapján jegyeztek be vagy alapítottak; és

b) nem bocsátanak az orosz fél rendelkezésére gazdasági erőforrásokat, kivéve a légi jármű tulajdonjogának a pénzügyi lízing teljes visszafizetését követő átruházását.

(6a)[63] Az (1) és a (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XI. melléklet B. részében felsorolt termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges az aeronautikai iparban szükséges titánáruk előállításához, amelyek esetében nem áll rendelkezésre alternatív kínálat.

(7)[64] Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.;

(8)[65] Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem érinti a 2. cikk (4) bekezdésének b) pontját és a 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontját.

(9)[66] „A (4) bekezdés a) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet keretében az (1) bekezdésben említett árukkal és technológiával kapcsolatos műszaki szabványok meghatározására irányuló információcserére.

3d. cikk[67]

(1) Az orosz légitársaságok által – akár helymegosztásra vagy üléshelybérletre vonatkozó megállapodásokat alkalmazó forgalmazó fuvarozóként – üzemeltetett bármely légi jármű, vagy bármely, Oroszországban nyilvántartásba vett légi jármű, vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonát képező, által bérelt vagy más módon ellenőrzött, nem Oroszországban nyilvántartásba vett légi jármű számára tilos az Unió területén leszállni, az Unió területéről felszállni, illetve az Unió területe felett átrepülni.

(2) Az (1) bekezdés a kényszerleszállás vagy kényszerhelyzetben végzett átrepülés esetében nem alkalmazandó.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a légi járművek számára az Unió területén való leszállást, az Unió területéről való felszállást, illetve az Unió területe feletti átrepülést, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapították, hogy az ilyen leszállás, felszállás vagy átrepülés humanitárius célokból vagy az e rendelet célkitűzéseivel összhangban álló egyéb célból szükséges.

(4) Az érintett tagállam vagy tagállamok a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

3e. cikk[68]

(1)[69] Az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióiért felelős hálózatirányítónak támogatnia kell a Bizottságot és a tagállamokat a 3d. cikk végrehajtásának és az annak való megfelelésnek a biztosításában. A hálózatirányítónak különösen el kell utasítania a légijármű-üzembentartók által benyújtott, e rendelet megsértésének minősülő tevékenységeknek az Unió területe feletti végzésére irányuló szándékot jelző minden repülési tervet, aminek következtében a pilóta számára nem lehet engedélyezett a repülés.

(2) A hálózatirányítónak a repülési tervek elemzése alapján rendszeresen jelentést kell benyújtania a Bizottságnak és a tagállamoknak a 3d. cikk végrehajtásáról.

3ea. cikk[70]

(1)[71] Tilos 2022. április 16. után az Unió területén lévő kikötőkbe, valamint 2022. július 29. után az Unió területén lévő hajózsilipekbe behajózást biztosítani bármely, Oroszország lobogója alatt nyilvántartásba vett hajó számára, kivéve, ha a hajózsilipekbe történő behajózás az Unió területének elhagyása céljából történik.

(1a)[72] Az (1) bekezdés szerinti tilalom 2023. április 8. után az orosz tengerhajózási nyilvántartás által tanúsított hajókra is alkalmazandó.

(2) Az (1) bekezdés azon hajókra alkalmazandó, amelyek az orosz lobogóról vagy nyilvántartásból más állam lobogójára vagy nyilvántartására tértek át 2022. február 22. után.

(3) E cikk alkalmazásában - az (1a) bekezdés kivételével - "hajó":[73]

a) a releváns nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó hajó;

b) legalább 15 méter hosszúságú jacht, amely nem szállít rakományt, és legfeljebb 12 utast szállít; vagy

c) a 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (*5) meghatározott kedvtelési célú vízi jármű vagy motoros vízi sporteszköz.[74]

(4)[75] Az (1) és az (1a) bekezdés nem alkalmazandó azon esetekben, amikor egy segítségre szoruló hajó menedékhelyet keres, tengerészeti biztonsági okokból vészkikötőt keres, vagy amikor tengeri életmentésre van szükség.

(5) Az (1) és az (1a) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a hajók részére a kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy az ilyen behajózás a következőkhöz szükséges:[76]

a)[77] amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc, valamint a XXIV. mellékletben felsorolt egyes vegyi és vastermékek megvásárlása, behozatala és szállítása az Unióba;

b) gyógyászati, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlása, behozatala vagy szállítása, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak megvásárlása, behozatala vagy szállítása e rendelet alapján engedélyezett;

c) humanitárius célok;

d) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működéséhez feltétlenül szükséges nukleáris fűtőanyag és egyéb termékek szállítása; vagy

e) a XXII. mellékletben felsorolt szén és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagok megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba 2022. augusztus 10-ig.

(5a)[78] A (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az orosz lobogóról vagy nyilvántartásból bármely más állam lobogójára vagy nyilvántartására 2022. április 16. előtt áttért hajóknak a kikötőbe vagy zsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy:

a) szerződés írta elő az orosz lobogót vagy nyilvántartást; és

b) a behajózás az Unión belüli megvalósuló megújulóenergia-projektek véghezviteléhez feltétlenül szükséges áruk kirakodásához szükséges, feltéve, hogy az ilyen áruk behozatalát e rendelet más módon nem tiltja.

(5b)[79] A (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik valamely hajó részére a kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, feltéve ha a hajó:

a) eredetileg 2022. február 24. előtt létrejött személyzet nélküli hajóbérlettel lajstromba vett hajóként az Oroszországi Föderáció lobogója alatt közlekedett,

b) 2023. január 31. előtt újra élt azon jogával, hogy a mögöttes tagállami lajstrom szerinti lobogó alatt közlekedjen, és

c) nem áll orosz állampolgár, vagy az Oroszországi Föderáció joga alapján bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, azt nem bérli, nem működteti vagy más módon nem ellenőrzi ilyen állampolgár vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

(6)[80] Az érintett tagállam az (5) és az (5a) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3f. cikk[81]

(1) Tilos a XVI. mellékletben felsorolt tengerhajózási termékek és technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, oroszországi felhasználásra, vagy orosz zászló alatt közlekedő hajó fedélzetén való elhelyezés céljából.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésében foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett azon termékek és technológiák – nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő – eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra, amelyeket humanitárius célra, egészségügyi szükséghelyzet kezelésére, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzésére vagy hatásainak sürgős enyhítésére, vagy természeti katasztrófákra való reagálásra szánnak.

(4) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák – nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő – eladását, szolgáltatását, átadását és kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatását, miután megállapítotték, hogy az ilyen termékek és technológiák, illetve kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás tengerészeti biztonság céljára szolgál.”

(5)[82] Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3g. cikk[83]

(1) Tilos:

a) a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i. azok Oroszországból származnak; vagy

ii. azokat Oroszországból exportálták;

b) a XVII. mellékletben felsorolt, Oroszországban található vagy onnan származó vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c) a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek szállítása, amennyiben azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják bármely más országba;

d)[84] 2023. szeptember 30-tól a XVII. mellékletben felsorolt, Oroszországból származó vas- és acéltermékeket tartalmazó, harmadik országban feldolgozott, a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett behozatala vagy megvásárlása; a XVII. mellékletben felsorolt, harmadik országban feldolgozott, Oroszországból származó, a 7207 11 vagy a 7207 12 10 KN-kód alá tartozó acéltermékeket tartalmazó termékek esetében ez a tilalom 2024. április 1-jétől alkalmazandó a 7207 11 KN-kód tekintetében, a 7207 12 10 KN-kód tekintetében pedig 2024. október 1-jétől;

e)[85] az a), b), c) és d) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2)[86] A XVII. melléklet A. részében felsorolt termékek tekintetében, és függetlenül attól, hogy e termékek az említett melléklet B. részében is fel vannak sorolva, az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. március 16. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. június 17-ig történő teljesítésére.

(3)[87] A XVII. melléklet B. részében felsorolt azon termékek tekintetében, amelyek az említett melléklet A. részében nincsenek felsorolva, és a (4) bekezdés sérelme nélkül, az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 7207 11 és 7207 12 10 KN-kód alá tartozó termékekre, amelyekre a (4) és (5) bekezdés alkalmazandó.

(4)[88] Az (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7207 12 10 KN-kód alá tartozó következő termékmennyiségek behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 3 747 905 tonna 2022. október 7. és 2023. szeptember 30. között;

b) 3 747 905 tonna 2023. október 1. és 2024. szeptember 30. között.

(5)[89] Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7207 11 KN-kód alá tartozó következő termékmennyiségek behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 487 202 tonna 2022. október 7. és 2023. szeptember 30. között;

b) 85 260 tonna 2023. október 1. és 2023. december 31. között;

c) 48 720 tonna 2024. január 1. és 2024. március 31. között.

(6)[90] A (4) és az (5) bekezdésben meghatározott behozatali mennyiségi kontingenseket a Bizottság és a tagállamok kezelik az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (*2) 49-54. cikkében előírt vámkontingens-kezelési rendszernek megfelelően.[91]

(7)[92] Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XVII. mellékletben felsorolt termékek megvásárlását, behozatalát vagy átadását, miután megállapították, hogy ez szükséges a következőkhöz: az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozása, működtetése, karbantartása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, továbbá prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén.

(8)[93] Az érintett tagállam a (7) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3h. cikk[94]

(1) Tilos a XVIII. mellékletben felsorolt luxustermékek közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdésben említett tilalom annyiban alkalmazandó a XVIII. mellékletben felsorolt luxustermékekre, amennyiben azok értéke tételenként meghaladja a 300 EUR-t, kivéve, ha a melléklet másként rendelkezik.

(3) Az (1) bekezdésben említett tilalom nem alkalmazandó az olyan árukra, amelyek a tagállamoknak vagy partnerországoknak a nemzetközi jog szerint mentességet élvező, Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy az ilyen mentességet élvező nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.

(3a)[95] Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XVIII. mellékletben felsorolt, a 7113 00 00 és a 7114 00 00 KN-kód alá tartozó, az Európai Unióból beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szánt olyan árukra, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és nem eladásra szánják azokat.

(4)[96] Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak Oroszországba történő átadását vagy kivitelét.

(5)[97] Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3i. cikk[98]

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXI. mellékletben felsorolt olyan termékeket az Unióba, amelyek jelentős bevételeket generálnak Oroszországnak, és ezáltal lehetővé teszik számára az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedések meghozatalát, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják.

(2) Tilos:

a) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3)[99] A XXI. melléklet A. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. július 10-ig történő teljesítésére.

(3a)[100] Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az Unió és a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseleteinek - beleértve a küldöttségeket, a nagykövetségeket és a missziókat - működéséhez szükséges, valamint a tagállamok állampolgárainak és azok közvetlen családtagjainak személyes használatára szolgáló oroszországi vásárlásokra.

(3b)[101] A XXI. melléklet B. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére.

(3c)[102] Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XXI. mellékletben felsorolt termékek megvásárlását, behozatalát vagy átadását, illetve a kapcsolódó technikai és pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges a következőkhöz: az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozása, működtetése, karbantartása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, továbbá prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén.

(4) 2022. július 10-től az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következők Unióba történő behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, illetve az Unióba történő behozatalához szükséges kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a) 837 570 metrikus tonna, a 3104 20 KN-kód alá tartozó kálium-klorid egy adott év július 10. és a következő év július 9. között;

b) összesen 1 577 807 metrikus tonna a 3105 20, 3105 60 és 3105 90 KN-kód alá tartozó, a XXI. mellékletben felsorolt egyéb termékekből egy adott év július 10. és a következő év július 9. között.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott behozatali mennyiségi kontingenseket a Bizottság és a tagállamok kezelik az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (*6) 4954. cikkében előírt vámkontingens-kezelési rendszernek megfelelően.[103]

(6)[104] Az érintett tagállam a (3c) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3j. cikk[105]

(1)[106] Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXII. mellékletben felsorolt szenet vagy egyéb termékeket az Unióba, ha az említett termékek Oroszországból származnak vagy azokat Oroszországból exportálják.

(2) Tilos:

a) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben, közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) az (1) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben, közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. augusztus 10-ig történő teljesítésére.

3k. cikk[107]

(1) Tilos a XXIII. mellékletben felsorolt olyan termékek közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak különösen Oroszország ipari kapacitásainak fejlesztéséhez.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. július 10-ig történő teljesítésére.

(3a)[108] A XXIII. mellékletben felsorolt, a 2701, 2702, 2703 és 2704 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett tilalmak nem alkalmazandók olyan termékekre, amelyek a tagállamoknak vagy partnerországoknak Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.

(5)[109] A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XXIII. mellékletben felsorolt termékek és technológia eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológia, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása a következőkhöz szükséges:

a) orvosi vagy gyógyszerészeti célok, vagy humanitárius célok - így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések, élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás -, vagy evakuáció; vagy

b) az engedélyező tagállam általi kizárólagos felhasználás és annak teljes körű ellenőrzése alatt, valamint az engedélyező tagállam olyan területeken végzendő karbantartási kötelezettségeinek teljesítése, amelyeken hosszú távú bérleti megállapodás van érvényben az adott tagállam és az Oroszországi Föderáció között.

c)[110] az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozásához, működtetéséhez, karbantartásához, fűtőanyag-ellátásához és fűtőanyag-utókezeléséhez, valamint biztonságához, továbbá a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatásához, prekurzor anyagok szállításához orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológiához, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködéshez, különösen a kutatás és fejlesztés területén.

(6)[111] Az (5) bekezdés szerinti, orvosi vagy gyógyszerészeti célokból történő engedélykérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy az áruk végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.

(7)[112] Az érintett tagállam a (5) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3l. cikk[113]

(1) Tilos bármely oroszországi székhelyű közúti fuvarozási vállalkozás számára az Unió területén belüli közúti árufuvarozás, beleértve a tranzitszállítást is.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a következőket szállító közúti fuvarozási vállalkozásokra:

a) postai küldemények egyetemes szolgáltatásként;

b) tranzittermékek az Unión keresztül a Kalinyingrádi terület és Oroszország között, feltéve, hogy az ilyen termékek szállítását e rendelet más módon nem tiltja.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom 2022. április 16-ig nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt megkezdett áruszállításra, feltéve, hogy a közúti fuvarozási vállalkozás járműve:

a) 2022. április 9-én már az Unió területén tartózkodott, vagy

b) a járműnek az Oroszországba való visszatéréshez át kell haladnia az Unión.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik az oroszországi székhelyű közúti fuvarozási vállalkozás által végzett áruszállítást, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapították, hogy az ilyen szállítás a következőkhöz szükséges:

a)[114] amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba;

b) gyógyászati, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlása, behozatala vagy szállítása, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak megvásárlása, behozatala vagy szállítása e rendelet alapján engedélyezett;

c) humanitárius célok;

d)[115] az Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseletek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése; vagy

e) az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak Oroszországba történő átadása vagy kivitele.

(5) Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3m. cikk[116]

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXV. mellékletben felsorolt nyersolajat vagy kőolajtermékeket, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják.

(2) Tilos az (1) bekezdésben foglalt tilalomhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, vagy bármely egyéb szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve biztosítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

a) 2022. december 5-ig a 2709 00 KN-kód alá tartozó áruk tekintetében az említett időpont előtt kötött és teljesített, rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekre, vagy az említett áruk megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítésére, feltéve, hogy az említett szerződésekről a releváns tagállamok 2022. június 24-ig értesítették a Bizottságot, és hogy a rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekről a releváns tagállamok azok teljesítését követő 10 napon belül értesítik a Bizottságot;

b) 2023. február 5-ig a 2710 KN-kód alá tartozó áruk tekintetében az említett időpont előtt kötött és teljesített, rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekre, vagy az említett áruk megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítésére, feltéve, hogy az említett szerződésekről a releváns tagállamok 2022. június 24-ig értesítették a Bizottságot, és hogy a rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekről a releváns tagállamok azok teljesítését követő 10 napon belül értesítik a Bizottságot;

c) a XXV. mellékletben felsorolt nyersolaj és kőolajtermékek megvásárlására, behozatalára vagy átadására, amennyiben az említett áruk harmadik országból származnak, és azokat csak berakodják Oroszországban, csak szállításuk indul Oroszországból, vagy csak áthaladnak Oroszországon, feltéve, hogy az említett áruknak sem az eredete, sem a tulajdonosa nem orosz;

d) a 2709 00 KN-kód alá tartozó olyan nyersolajra, amelyet csővezetéken szállítanak Oroszországból a tagállamokba, mindaddig, amíg a Tanács úgy nem határoz, hogy az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak alkalmazandók.

(4) Ha az Oroszországból egy tenger nélküli tagállamba csővezetéken szállított nyersolaj ellátása az említett tagállam által nem befolyásolható okokból megszakad, a 2709 00 KN-kód alá tartozó, Oroszországból tengeren szállított nyersolaj az (1) és a (2) bekezdéstől való kivételes átmeneti eltéréssel importálható az említett tagállamba, amíg az ellátás újra nem indul, vagy amíg a Tanácsnak a (3) bekezdés d) pontjában említett határozata nem válik alkalmazandóvá az említett tagállam tekintetében, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

(5) 2022. december 5-től kezdve, valamint az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, Bulgária hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik a XXV. mellékletben felsorolt, az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a tengeren szállított nyersolaj és a kőolajtermékek megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2024. december 31-ig történő teljesítését.

(6) 2023. február 5-től kezdve, valamint az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, Horvátország hatáskörrel rendelkező hatóságai 2023. december 31-ig engedélyezhetik az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a 2710 19 71 KN-kód alá tartozó vákuumgázolaj megvásárlását, behozatalát vagy átadását, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

a) nem áll rendelkezésre alternatív ellátási lehetőség a vákuumgázolaj tekintetében; és

b) Horvátország legalább két héttel az engedély megadását megelőzően értesítette a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy különleges engedélyt kell adni, és a Bizottság az említett időkereten belül nem emelt kifogást.

(7) Az (5) vagy (6) bekezdés alapján valamely hatáskörrel rendelkező hatóság által megadott eltérést követően importált áruk nem értékesíthetők egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban található vevők számára.

(8) Tilos a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint a tagállamokba csővezetéken szállított nyersolajat más tagállamokba vagy harmadik országokba átadni vagy szállítani, vagy más tagállamokban vagy harmadik országokban lévő vásárlók számára értékesíteni.

Valamennyi ilyen nyersolaj-szállítmányon és -tartályon egyértelműen fel kell tüntetni a következő szöveget: "REBCO: kivitele tilos".

2023. február 5-től, amennyiben a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint valamely tagállamba csővezetéken szállítottak nyersolajat, tilos az ilyen nyersolajból nyert, a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékeket más tagállamokba vagy harmadik országokba átadni vagy szállítani, vagy az ilyen kőolajtermékeket más tagállamokban vagy harmadik országokban lévő vásárlók számára értékesíteni.

Átmeneti eltérésként a harmadik albekezdésben említett tilalmakat 2023. december 5-től kell alkalmazni a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint egy másik tagállamba csővezetéken szállított nyersolajból nyert kőolajtermékek Csehországba történő behozatalára vagy átadására, valamint Csehországban lévő vásárlóknak történő értékesítésére. Ha az említett időpont előtt az ilyen kőolajtermékek tekintetében alternatív ellátási lehetőséget bocsátanak Csehország rendelkezésére, a Tanács megszünteti az említett átmeneti eltérést. A 2023. december 5-ig tartó időszakban a más tagállamokból Csehországba importált ilyen kőolajtermékek mennyisége nem haladhatja meg az előző öt évben azonos időszak alatt az említett más tagállamokból Csehországba importált átlagos mennyiséget.

(9) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a XXV. mellékletben felsorolt olyan áruk Oroszországban történő megvásárlására, amelyekre az oroszországi vásárló vagy oroszországi humanitárius projektek alapvető szükségleteinek kielégítéséhez van szükség.

(10) A tagállamok legkésőbb [2022. június 8]-ig, majd azután háromhavonta jelentést tesznek a Bizottságnak a (3) bekezdés d) pontjában említett, a 2709 00 KN-kód alá tartozó, csővezetéken importált nyersolaj mennyiségéről. Az ilyen behozatali adatokat csővezetékek szerinti bontásban kell megadni. Abban az esetben, ha a (4) bekezdésben említett kivételes átmeneti eltérés alkalmazandó egy tenger nélküli tagállam tekintetében, az említett tagállam - mindaddig, amíg az említett eltérés alkalmazandó - háromhavonta jelentést tesz a Bizottságnak a 2709 00 KN-kód alá tartozó, általa Oroszországból importált, tengeren szállított nyersolaj mennyiségéről.

A 2023. december 5-ig tartó, a (8) bekezdés negyedik albekezdésében említett időszakban a tagállamok háromhavonta jelentést tesznek a Bizottságnak az általuk a 2710 KN-kód alá tartozó, a (3) bekezdés d) pontjában említett, csővezetéken szállított nyersolajból nyert kőolajtermékek Csehország számára exportált mennyiségéről.

3n. cikk[117]

(1)[118] Tilos a XXV. mellékletben felsorolt olyan nyersolajjal vagy kőolajtermékekkel harmadik országokkal folytatott kereskedéshez, brókertevékenységhez, valamint azok harmadik országok számára – többek között hajók közötti átadásokon keresztül – történő szállításához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet vagy finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást közvetlenül vagy közvetve biztosítani, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportáltak.

(2)[119] Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. június 4. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések következő időpontig történő teljesítésére:

a) 2022. december 5. a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolaj esetében;

b) 2023. február 5. a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek esetében.

(3)[120] Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a biztosítási kárigények 2022. december 5. utáni kifizetésére a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolaj esetében, illetve a biztosítási kárigények 2023. február 5. utáni kifizetésére a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek esetében, a 2022. június 4. előtt megkötött biztosítási szerződések alapján és feltéve, hogy a biztosítási fedezet a vonatkozó időpontig megszűnik.

(4)[121] Tilos a XXV. mellékletben felsorolt, Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolajjal 2022. december 5-től, vagy a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékekkel 2023. február 5-től harmadik országokkal folytatott kereskedés, brókertevékenység vagy azok harmadik országok számára – többek között hajók közötti átadásokon keresztül – történő szállítása.

(5)[122] Az e cikk (4) bekezdésében foglalt tilalom a 2014/512/KKBP határozat XI. mellékletének az említett határozat 4p. cikke (9) bekezdésének a) pontjával összhangban történő módosításáról szóló első tanácsi határozat hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó.

A 2014/512/KKBP határozat XI. mellékletének módosításáról szóló minden későbbi tanácsi határozat hatálybalépésének időpontjától kezdve, az e cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt tilalmak 90 napig nem alkalmazandók az e rendelet XXV. mellékletében felsorolt olyan termékek szállítására, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportáltak, valamint a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítására, feltéve, hogy:

a) a szállítás vagy a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása a 2014/512/KKBP határozat XI. mellékletének módosításáról szóló minden későbbi tanácsi határozat hatálybalépésének időpontja előtt megkötött szerződésen alapul; és

b) az említett szerződés megkötésének időpontjában a hordónkénti vételár nem haladta meg az e rendelet XXVIII. mellékletében megállapított árat.

(6)[123] Az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

a) 2022. december 5-től a 2709 00 KN-kód alá tartozó olyan nyersolajra és 2023. február 5-től a 2710 KN-kód alá tartozó olyan kőolajtermékekre, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportálnak, feltéve, hogy az ilyen termékek hordónkénti vételára nem haladja meg a XXVIII. mellékletben megállapított árat;

b) a XXV. mellékletben felsorolt nyersolajra vagy kőolajtermékekre, amennyiben az említett áruk harmadik országból származnak, és csak berakodják azokat Oroszországban, csak szállításuk indul Oroszországból, vagy csak áthaladnak Oroszországon, feltéve, hogy az említett áruknak sem az eredete, sem a tulajdonosa nem orosz;

c) a XXIX. mellékletben említett termékeknek az azon mellékletben említett harmadik országokba történő szállítására, vagy az ilyen szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra, brókertevékenységre, finanszírozásra vagy pénzügyi segítségnyújtásra, az említett mellékletben meghatározott időtartam alatt;

d) 2022. december 5-től a 2709 00 KN-kód alá tartozó olyan nyersolajra, amely Oroszországból származik, vagy amelyet Oroszországból exportálnak, és a XXVIII. mellékletben megállapított ár feletti áron vásároltak, és amelyet 2022. december 5. előtt rakodtak be valamely hajóra a berakodási kikötőben, és 2023. január 19. előtt rakodtak ki a végső rendeltetési kikötőben.

(7)[124] Abban az esetben, ha – a 2014/512/KKBP határozat XI. mellékletének módosításáról szóló valamely tanácsi határozat hatálybalépését követően – egy hajó szándékosan szállított a (4) bekezdésben említett orosz nyersolajat vagy kőolajtermékeket, és a szállításért felelős gazdasági szereplő tudta, vagy észszerű oka volt feltételezni, hogy az ilyen nyersolajat vagy kőolajtermékeket az ilyen vásárlásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában az e rendelet XXVIII. mellékletében megállapított ár feletti áron vásároltak, az árplafon feletti áron vásárolt rakomány kirakodásának időpontját követő 90 napig tilos az e cikk (4) bekezdésében említett, Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált nyersolajnak vagy kőolajtermékeknek az említett hajóval történő szállításához kapcsolódó, az e cikk (1) bekezdésében említett szolgáltatásokat nyújtani.

(8)[125] Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó a tengerbiztonsági okokból szükséges révkalauz-szolgáltatások nyújtására.

(9)[126] Az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzéséhez vagy enyhítéséhez, vagy természeti katasztrófákra való reagálásként szükséges szállításra vagy a szállításhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítására, feltéve, hogy az illetékes nemzeti hatóságot az esemény azonosítását követően haladéktalanul értesítették.

(10)[127] A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást az e cikkben meghatározott tilalmak megsértésének vagy megkerülésének feltárt eseteiről.

Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ azon célra használható fel – ideértve az intézkedések hatékonyságának biztosítását is –, amelyre azt nyújtották vagy kapták.

(11)[128] Az árplafon-mechanizmus – beleértve a XXVIII. mellékletet – működését, valamint az e cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt tilalmakat 2023. január közepétől kezdődően, majd azt követően kéthavonta felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat során figyelembe kell venni az intézkedés hatékonyságát a várt eredményeire, a végrehajtására, az árplafon-mechanizmus nemzetközi betartására és az ahhoz való informális igazodásra, valamint az Unióra és tagállamaira gyakorolt potenciális hatására tekintettel. A felülvizsgálat során reagálni kell a piaci fejleményekre, többek között az esetleges zavarokra is.

Az árplafon célkitűzéseinek – így többek között az Oroszország olajbevételeinek csökkentésére való alkalmasságának – megvalósítása érdekében az árplafont az orosz olajnak és kőolajtermékeknek a Nemzetközi Energia Ügynökség által szolgáltatott adatok alapján kiszámított átlagos piaci ára alatt legalább 5 %-kal kell meghatározni.

3o. cikk[129]

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXVI. mellékletben felsorolt aranyat, ha az Oroszországból származik, és azt 2022. július 22. után vitték ki Oroszországból az Unióba vagy bármely harmadik országba.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXVI. mellékletben felsorolt termékeket, ha azokat harmadik országban munkáltak meg az (1) bekezdés szerinti tiltott termékek beépítésével.

(3) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXVII. mellékletben felsorolt aranyat, ha az Oroszországból származik, és azt 2022. július 22. után vitték ki Oroszországból az Unióba.

(4) Tilos:

a) az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b) az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett termékek megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához.

(5) Az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan aranyra, amely az Oroszországban található – és a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező – diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükséges.

(6) A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XXVII. mellékletben felsorolt, az Európai Unióba beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szánt olyan árukra, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és nem eladásra szánják azokat.

(7) Az (1), a (2) és a (3) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak átadását vagy kivitelét.

4. cikk

(1) Tilos:

a)[130] a közös katonai listán (6) felsorolt termékekhez és technológiákhoz, vagy a felsorolt termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra;

b)[131] a közös katonai listán felsorolt termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, átruházásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló vissza nem térítendő támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást vagy garanciát, valamint biztosítást és viszontbiztosítást – közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra;

c)[132]

d)[133]

(2)[134] Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a következőkre vonatkozó segítségnyújtást:

a) a következőkhöz kapcsolódó behozatal, megvásárlás vagy szállítás: i. az Unión belül meglévő képességek karbantartásához, javításához és biztonságához szükséges alkatrészek és szolgáltatások biztosítása; vagy ii. a 2014. augusztus 1. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítése; vagy

b) az Unión belül meglévő képességek karbantartásához, javításához és biztonságához szükséges alkatrészek és szolgáltatások eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele.

(2a)[135] Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók az alábbi műveletekhez kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtására:

a) legalább 70 %-os koncentrációjú hidrazin (CAS 302-01-2) eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá behozatala, beszerzése vagy szállítása, feltéve, hogy a technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a hidrazin olyan mennyiségére vonatkozik, amelyet arra a kilövésre, illetve azokra a kilövésekre vagy műholdakra tekintettel számítottak ki, amelyhez vagy amelyekhez a hidrazint gyártották, és amely az egyes kilövések vagy műholdak esetében nem haladja meg a 800 kg-ot;

b) nem-szimmetrikus dimetil-hidrazin (CAS 57-14-7) behozatala, beszerzése vagy szállítása;

c) monometil-hidrazin (CAS 60-34-4) eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá behozatala, beszerzése vagy szállítása feltéve, hogy a technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a monometil-hidrazin olyan mennyiségére vonatkozik, amelyet arra a kilövésre, illetve azokra a kilövésekre vagy műholdakra tekintettel számítottak ki, amelyhez vagy amelyekhez a monometil-hidrazint gyártották,

amennyiben az e bekezdés a), b) és c) pontjában említett anyagokat az európai kilövőközpontok által indított hordozórakétákban való használat céljára, az európai űrprogramok részét képező kilövésekhez való használat céljára, vagy műholdak európai műholdgyártók általi üzemanyag-ellátásának céljára szánják.

(2aa)[136] Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tilalmak nem alkalmazandók a legalább 70 %-os koncentrációjú hidrazin (CAS 302-01-2) eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, továbbá behozatalához, beszerzéséhez vagy szállításához kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtására, feltéve, hogy az említett technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a következő célokra szánt hidrazinra vonatkozik:

a) az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars leszállóegység tesztjei és repülése, az említett misszió egyes szakaszainak szükségleteivel összhangban lévő mennyiségben, amely a misszió teljes időtartamának tekintetében nem haladja meg az összesen 5 000 kg-ot; vagy

b) az ExoMars 2020 misszió keretében az ExoMars szállítóegység repülése, a repülés szükségleteivel összhangban lévő mennyiségben, amely nem haladja meg az összesen 300 kg-ot.

(2b)[137] A (2a) és a (2aa) bekezdésben említett műveletekhez kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtásának feltétele az, hogy azt az illetékes hatóságok előzetesen engedélyezzék.

Az engedélykérelmezők minden előírt vonatkozó információt kötelesek megadni az illetékes hatóságok részére.

Az illetékes hatóságok valamennyi megadott engedélyről értesítik a Bizottságot.

(3)[138] Az alábbiak biztosításához az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság engedélye szükséges:

a) a II. mellékletben felsorolt termékekhez vagy az ilyen termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi – beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli – természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy, amennyiben az ilyen segítségnyújtás oroszországi – beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli – felhasználású termékekre vonatkozik, bármilyen más országbeli bármilyen más személy, szervezet vagy szerv részére;

b) a II. mellékletben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás – beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, átruházásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosításokat – közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi – beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli – természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy, amennyiben az ilyen segítségnyújtás oroszországi – beleértve Oroszország kizárólagos gazdasági övezetén és kontinentális talapzatán belüli – felhasználású termékekre vonatkozik, bármilyen más országbeli bármilyen más személy, szervezet vagy szerv részére.

A 3. cikk (5) bekezdésében említett kellően indokolt sürgős esetekben az e bekezdésben említett szolgáltatások nyújtására előzetes engedély nélkül is sor kerülhet, feltéve, hogy a szolgáltató a szolgáltatásnyújtást követő öt munkanapon belül értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot.

(4) Amennyiben az e cikk (3) bekezdése szerinti engedélyt kérnek, a 3. cikk és különösen annak (2) és (5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

5. cikk[139]

(1) Tilos a következők által 2014. augusztus 1-jétől 2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, illetve 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket, illetve 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) 2014. augusztus 1-jétől az orosz gazdaság versenyképességének, diverzifikációjának és a beruházások ösztönzésének előmozdítására kifejezett megbízással rendelkező, oroszországi székhelyű, 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, a III. mellékletben felsorolt meghatározó hitelintézet vagy más meghatározó intézmény; vagy

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés b) pontjában említett vagy a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2) Tilos a következők által 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) az Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja tevékenységeinek támogatásában jelentős szerepet játszó, oroszországi székhelyű bármely meghatározó hitelintézet, vagy 2022. február 26-tól 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, a XII. mellékletben felsorolt egyéb intézmény, vagy bármely egyéb hitelintézet; vagy

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XII. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(3) Tilos a következők által 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket, vagy 2022. április 12. után kibocsátott bármely átruházható értékpapírt és pénzpiaci eszközt közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) az V. mellékletben felsorolt, túlnyomóan katonai felszerelések vagy szolgáltatások megtervezésével, gyártásával, értékesítésével vagy kivitelével foglalkozó, jelentős tevékenységet kifejtő, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, kivéve az űriparban vagy az atomenergia-ágazatban működő jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;

b) a VI. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű, állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely teljes eszközértékének becsült értéke feltehetőleg meghaladja az 1 billió RUB-t, és amely becsült bevételének legalább 50 %-a nyersolaj vagy kőolajtermékek értékesítéséből vagy szállításából ered;

c) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) vagy b) pontjában felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

d) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(4) Tilos a következők által 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) a XIII. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű, állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja más lényeges gazdasági kapcsolatokkal rendelkezik; vagy

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XIII. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(5) Tilos 2022. április 12-től az Unióban nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési helyszíneken jegyezni és szolgáltatásokat nyújtani bármely oroszországi székhelyű és 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló jogi személy, szervezet vagy szerv átruházható értékpapírjaira vonatkozóan.

(6) Tilos közvetlenül vagy közvetve megállapodást kötni vagy abban részt venni a következőkre vonatkozóan:

i. az (1) vagy (3) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv részére 2014. szeptember 12. után 2022. február 26-ig nyújtott, 30 napot meghaladó futamidejű új kölcsön vagy hitel; vagy

ii. az (1), (2), (3) vagy (4) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 2022. február 26. után nyújtott bármely új kölcsön vagy hitel.

A tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a) olyan kölcsönök vagy hitelek, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan árubehozatalnak, illetve -kivitelnek, valamint az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nem pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak a finanszírozása, amely nem esik korlátozó intézkedések hatálya alá, ideértve egy másik harmadik országból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, az export- vagy importszerződés teljesítéséhez szükséges kiadást; vagy

b) olyan kölcsönök, amelyek konkrét és dokumentált célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az uniós székhelyű jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50 %-ban egy, a III. mellékletben említett szervezet tulajdonában állnak.

(7) A (6) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 26. előtt kötött szerződések alapján történő lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) az ilyen lehívások vagy folyósítások valamennyi szerződéses feltételét:

i. 2022. február 26. előtt a felek jóváhagyták; és

ii. az említett időpontban, illetve azt követően sem módosították; és

b) 2022. február 26. előtt valamennyi rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére vonatkozóan az esedékesség időpontja, továbbá a szerződés szerinti valamennyi kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozó időpont a szerződésben meghatározásra került; és

c) a szerződés megkötésének időpontjában a szerződés nem sértette az e rendeletben foglalt tilalmakat a rendelet akkor hatályos állapota szerint.

A lehívások és folyósítások a) pontban említett szerződéses feltételei magukban foglalják az egyes lehívásokra vagy folyósításokra vonatkozó visszafizetési határidő hosszát, az alkalmazott kamatlábra vagy a kamatláb-számítási módszerre, valamint a maximális összegre vonatkozó rendelkezéseket.

5a. cikk[140]

(1) Tilos az alábbiak által 2022. március 9. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) Oroszország és kormánya; vagy

b) Oroszország Központi Bankja; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely a b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve az (1) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 2022. február 23. után új kölcsönt vagy hitelt nyújtani, illetve kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni.

A tilalom nem alkalmazandó olyan kölcsönökre vagy hitelekre, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan árubehozatalnak, illetve -kivitelnek, valamint az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nem pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak a finanszírozása, amely nem esik korlátozó intézkedések hatálya alá, ideértve egy másik harmadik országból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, az export- vagy importszerződés teljesítéséhez szükséges kiadást.

(3) A (2) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 23. előtt kötött szerződések alapján történő lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek az alábbi feltételek:

a) az ilyen lehívások vagy folyósítások valamennyi szerződéses feltételét:

i. 2022. február 23. előtt a felek jóváhagyták; valamint

ii. az említett időpontban, illetve azt követően sem módosították; valamint

b) 2022. február 23. előtt valamennyi rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére vonatkozóan az esedékesség időpontja, továbbá a szerződés szerinti valamennyi kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozó időpont a szerződésben meghatározásra került;

A lehívások és folyósítások a) pontban említett szerződéses feltételei magukban foglalják az egyes lehívásokra vagy folyósításokra vonatkozó visszafizetési határidő hosszát, az alkalmazott kamatlábra vagy a kamatláb-számítási módszerre, valamint a maximális összegre vonatkozó rendelkezéseket.

(4)[141] Tilos az Orosz Központi Bank tartalékainak és pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos minden ügylet, ideértve az Orosz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, így például az orosz Nemzeti Befektetési Alappal (National Wealth Fund) folytatott ügyleteket.

(5)[142] A (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az ügyletet, feltéve, hogy az az Unió egésze vagy az érintett tagállam pénzügyi stabilitásának biztosításához feltétlenül szükséges.

(6)[143] Az érintett tagállam az (5) bekezdés szerinti engedély megadására irányuló szándékáról haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5aa. cikk[144]

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely ügyletben részt venni a következőkkel:

a) a XIX. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban áll, vagy amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy központi bankjának más lényeges gazdasági kapcsolatai vannak;

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XIX. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(1a)[145] Tilos 2022. október 22-től az (1) bekezdésben említett jogi személyek, szervezetek és szervek irányító szerveiben bármely tisztséget betölteni.

(2)[146] Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XIX. melléklet A. részében említett valamely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel 2022. március 16. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. május 15-ig történő teljesítésére.

(2a)[147] Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XIX. melléklet A. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által 2022. május 15. előtt teljesített szerződések alapján teljesítendő kifizetések fogadására.

(2b)[148] Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XIX. melléklet B. részében említett valamely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel 2022. október 7. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére.

(2c)[149] Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XIX. melléklet B. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által 2023. január 8. előtt teljesített szerződések alapján teljesítendő kifizetések fogadására.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a)[150] azon ügyletekre, amelyek földgáz, titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországába, Svájcba vagy a Nyugat-Balkánra történő közvetlen vagy közvetett megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek;

aa)[151] amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, azon ügyletekre, amelyek a kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül történő közvetlen vagy közvetett megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek.

b) az Oroszországon kívüli energiaprojektekhez kapcsolódó ügyletekre, amelyekben a XIX. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv kisebbségi részvényes.

c)[152] a XXII. mellékletben felsorolt szén és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagoknak az Unióba 2022. augusztus 10-ig történő megvásárlására, behozatalára vagy szállítására irányuló ügyletekre;

d)[153] olyan ügyletekre, többek között eladásokra, amelyek feltétlenül szükségesek valamely, az (1) bekezdésben említett jogi személyt, szervezetet vagy szervet magában foglaló, 2022. március 16. előtt létrehozott közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció 2022. december 31-ig történő felszámolásához;

e)[154] valamely, a XIX. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv számára elektronikus hírközlési szolgáltatások és a működtetésükhöz, karbantartásukhoz, biztonságukhoz szükséges szolgáltatások - ideértve tűzfalak és telefonos ügyfélszolgálatok biztosítását is - és berendezések biztosításához kapcsolódó ügyletek.

f)[155] olyan ügyletekre, amelyek gyógyszerészeti, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához szükségesek, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak behozatala, megvásárlása és szállítása e rendelet alapján engedélyezett.

g)[156] olyan ügyletekre, amelyek valamely tagállamban a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés biztosításához, valamint a valamely tagállamban hozott ítéletnek vagy választottbírósági ítéletnek az elismeréséhez vagy végrehajtásához feltétlenül szükségesek, amennyiben az ilyen ügyletek összhangban vannak e rendelet és az (EU) 269/2014 rendelet célkitűzéseivel.

(4)[157] A 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*3) 7. cikkének (3) bekezdésében és az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv (*4) 21. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárástól eltérve, az orosz tengerhajózási nyilvántartás 391/2009/EK rendelet és (EU) 2016/1629 irányelv szerinti uniós elismerése visszavonásra kerül.[158]

5b. cikk[159]

(1)[160] Tilos betétet elfogadni orosz állampolgároktól vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyektől, oroszországi székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, vagy olyan Unión kívüli székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek rendelkeznek, ha az említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv betéteinek összértéke hitelintézetenként meghaladja a 100 000 EUR-t.

(2)[161] Tilos kriptoeszközökkel kapcsolatos pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatásokat nyújtani orosz állampolgárok, vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállamnak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgáraira, valamint valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

(4)[162]

5c. cikk[163]

(1) Az 5b. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, vagy a pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása, vagy a pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtása:

a) az 5b. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükséges, ideértve az élelmiszerre, bérleti díjra vagy jelzáloghitel-törlesztésre, gyógyszerekre és gyógykezelésre, adókra, biztosítási díjakra és a közüzemi díjakra vonatkozó kifizetéseket;

b) kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak kifizetésére vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítésére szolgál;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelésére vagy fenntartására vonatkozó díjak vagy szolgáltatási költségek megfizetésére szolgál;

d) rendkívüli kiadásokhoz szükséges, feltéve, hogy a releváns hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján megítélése szerint valamely különleges engedélyt meg kell adni; vagy

e) a diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet hivatalos céljaihoz szükséges.

f)[164] az áruknak és szolgáltatásoknak az Unió és Oroszország közötti, tilalom alá nem eső, határokon átnyúló kereskedelméhez szükséges.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés a), b), c) vagy e) pontja alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5d. cikk[165]

(1) Az 5b. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, illetve pénztárca, számla vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása, illetve pénztárca, számla vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtása:[166]

a) humanitárius célokból vagy evakuáció céljából szükséges, az előbbibe ideértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást; vagy

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez szükséges, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5e. cikk[167]

(1) Az uniós központi értéktáraknak tilos a 909/2014/EU rendelet mellékletében meghatározott bármely szolgáltatást nyújtani a 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírok tekintetében bármely orosz állampolgár vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2)[168] Az (1) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa vagy Svájc állampolgáraira, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

5f. cikk[169]

(1)[170] Tilos a 2022. április 12. után kibocsátott, a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált átruházható értékpapíroknak vagy az ilyen értékpapírokkal szembeni kitettséget biztosító kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek eladása bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2)[171] Az (1) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa vagy Svájc állampolgáraira, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.

5g. cikk[172]

(1) A tájékoztatásra, a titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó, alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a hitelintézetek:

a) legkésőbb 2022. május 27-ig eljuttatják a székhelyük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságának vagy a Bizottságnak az orosz állampolgárok vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek, illetve oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek 100 000 EUR-t meghaladó összegű betéteinek jegyzékét. A hitelintézetek 12 havonta frissítik az ilyen betétek összegét;

b) információt szolgáltatnak a székhelyük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságának azon 100 000 EUR-t meghaladó összegű betétekről, amelyeket olyan orosz állampolgárok vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek tartanak, akik befektetői állampolgársági program, illetve befektetői letelepedési program keretében megszerezték valamely tagállam állampolgárságát vagy valamely tagállamban tartózkodási jogot szereztek.

5h. cikk[173]

(1) Tilos a XIV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy bármely olyan, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára pénzügyi adatcsere céljából alkalmazott speciális pénzügyi üzenetszolgáltatást nyújtani, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XIV. mellékletben felsorolt szervezetek valamelyike rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom a XIV. mellékletben felsorolt minden egyes jogi személyre, szervezetre vagy szervre a szóban forgó mellékletben említett időponttól alkalmazandó. A tilalom ugyanazon időponttól alkalmazandó minden olyan, oroszországi székhelyű jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XIV. mellékletben felsorolt szervezetek valamelyike rendelkezik.

5i. cikk[174]

(1) Tilos a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele Oroszországba, vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára – ideértve Oroszország kormányát és az Orosz Központi Bankot is – vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált bankjegyek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, feltéve, hogy az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel a következőkhöz szükséges:

a) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat; vagy

b) az Oroszországban található, a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljai.

5j. cikk[175]

(1)[176] Tilos hitelminősítési szolgáltatásokat nyújtani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy tekintetében.

(2) Tilos 2022. április 15-től a hitelminősítési tevékenységekkel kapcsolatos bármely jegyzési szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, vagy azon természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

5k. cikk[177]

(1)[178] Tilos a közbeszerzési irányelvek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3) bekezdésének, (6) bekezdése a)-e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14. cikkének, a 2014/24/EU irányelv 7. cikke a)-d) pontjának és 8. cikkének, 10. cikke b)-f) és h)-j) pontjának, a 2014/25/EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)-e) és g)-i) pontjának, 29. és 30. cikkének, és a 2009/81/EK irányelv 13. cikke a)-d), f-h) és j) pontjának, valamint az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet VII. címének hatálya alá tartozó bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére vagy az ilyen szerződések teljesítésének folytatása a következőkkel:

a) orosz állampolgár, oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, vagy oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, aki vagy amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el;

ideértve a szerződés értékének több mint 10 %-át kitevő alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyek kapacitásaira a közbeszerzési irányelvek értelmében támaszkodnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok lehetővé tehetik olyan szerződések odaítélését és teljesítésének folytatását, amelyek célja:

a) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése, valamint biztonsága, továbbá a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és megbízások folytatása, valamint prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

b) az űrprogramok keretében való kormányközi együttműködés;

c) olyan, feltétlenül szükséges termékek vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek csak az (1) bekezdésben említett személyek által, illetve amelyek elegendő mennyiségben csak e személyek által nyújthatók;

d) az Unió és a tagállamok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése;

e)[179] amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek -, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba; vagy

f) a XXII. mellékletben felsorolt szén és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagok megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba 2022. augusztus 10-ig.

(3) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek a 2022. október 10-ig történő teljesítésére.

5l. cikk[180]

(1) Tilos az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet (*7) értelmében vett uniós, Euratom vagy tagállami nemzeti program vagy szerződések alapján közvetlen vagy közvetett támogatást - többek között finanszírozást és pénzügyi segítségnyújtást vagy bármely más előnyt - biztosítani bármely olyan oroszországi székhelyű és 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló jogi személy, szervezet vagy szerv részére.[181]

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a) humanitárius cél, népegészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) növényegészségügyi és állategészségügyi programok;

c) kormányközi együttműködés űrprogramokban és a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktorról szóló megállapodás keretében;

d) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, továbbá prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

e) mobilitási csereprogramok az egyének számára és emberek közötti kapcsolatok;

f) éghajlati és környezeti programok, a kutatás és innováció keretében nyújtott támogatás kivételével;

g) az Unió és a tagállamok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése.

5m. cikk[182]

(1) Tilos az olyan bizalmi vagyonkezelő vagy hasonló jogi konstrukció nyilvántartásba vétele, számára székhely, üzleti cím vagy igazgatási cím biztosítása, továbbá menedzsment szolgáltatások nyújtása, amelynek vagyonrendelői vagy kedvezményezettjei:

a) orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek;

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

c) olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) vagy b) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv rendelkezik;

d) az a), b) vagy c) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv irányítása alá tartozó jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

e) az a), b), c) vagy d) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy irányításának megfelelően eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

(2) Tilos 2022. július 5-től eljárni az (1) bekezdésben említett bizalmi vagyonkezelés vagy hasonló jogi konstrukció keretében vagyonkezelőként, részvényesi meghatalmazottként, igazgatóként, titkárként vagy hasonló pozícióban, vagy más személy számára lehetővé tenni az ilyen minőségben való eljárást.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt kötött, az e cikknek nem megfelelő szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. július 5-ig történő megszüntetéséhez feltétlenül szükséges műveletekre.

(4)[183] Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a vagyonrendelő vagy a kedvezményezett valamely tagállamnak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgára, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy.

(5) A (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik, hogy a (2) bekezdésben említett szolgáltatásokat 2022. július 5-én túl is folytassák, a következő célokból:

a) a (3) bekezdésben említett szerződések megszüntetéséhez feltétlenül szükséges műveletek lebonyolítása 2022. szeptember 5-ig, feltéve, hogy az ilyen műveleteket 2022. május 11-ét megelőzően kezdték meg; vagy

b) egyéb okok, feltéve, hogy a szolgáltatók sem közvetlenül, sem közvetve nem fogadnak el, illetve nem bocsátanak rendelkezésre pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az (1) bekezdésben említett személyektől, illetve személyek számára, vagy más módon sem biztosítanak ilyen személyek számára a bizalmi vagyonkezelésbe bevont eszközökből származó előnyöket.

(6) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a) humanitárius célokból - így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések és élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás érdekében - vagy evakuáció céljából;

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban; vagy

c) olyan bizalmi vagyonkezelő működtetéséhez, amelynek célja foglalkoztatói nyugdíjrendszerek, biztosítási kötvények vagy munkavállalói résztulajdonosi programok, jótékonysági szervezetek, amatőr sportegyesületek, valamint kiskorúak vagy kiszolgáltatott felnőttek pénzeszközeinek kezelése.

(7) Az érintett tagállam az (5) vagy a (6) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a Bizottságot.

5n. cikk[184]

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve számviteli, könyvvizsgálati - beleértve a kötelező könyvvizsgálatot -, könyvelési vagy adótanácsadói szolgáltatásokat, vagy üzletviteli és vezetési tanácsadási vagy PR-szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a) Oroszország kormánya; vagy

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve építészeti és mérnöki, jogi tanácsadási és informatikai tanácsadási szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a) Oroszország kormánya; vagy

b) oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2022. június 4. előtt kötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. július 5-ig történő megszüntetéséhez.

(4) A (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2022. október 7. előtt megkötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő megszüntetéséhez.

(5) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a bírósági eljárásokban a védelemhez való jog és a hatékony jogorvoslathoz való jog gyakorlásához.

(6) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek valamely tagállamban a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés biztosításához vagy a valamely tagállamban hozott ítéletnek vagy választottbírósági ítéletnek az elismeréséhez vagy végrehajtásához feltétlenül szükségesek, feltéve ha az ilyen szolgáltatások nyújtása összhangban van e rendelet és a 269/2014/EU tanácsi rendelet (*5) célkitűzéseivel.[185]

(7) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a kizárólag olyan, oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek által igénybe veendő szolgáltatások nyújtására, amelyek valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa, Svájc vagy valamely, a VIII. mellékletben felsorolt partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában vannak, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt állnak.

(8) A (2) bekezdés nem alkalmazandó a népegészségügyi szükséghelyzet kezeléséhez, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzéséhez vagy hatásainak sürgős enyhítéséhez, vagy természeti katasztrófákra való reagáláshoz szükséges szolgáltatások nyújtására.

(9) A (2) bekezdés nem alkalmazandó a 2. cikk (3) bekezdésének d) pontja és a 2a. cikk (3) bekezdésének d) pontja által engedélyezett, a nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő szoftverfrissítésekhez szükséges szolgáltatások nyújtására.

(10) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a) humanitárius célokból, beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást vagy evakuáció céljából;

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban; vagy

c) az Unió és a tagállamok, illetve a partnerországok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működéséhez, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezeteket.

(11) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a) az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint titánnak, alumíniumnak, réznek, nikkelnek, palládiumnak és vasércnek az Unióba történő megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához;

b) olyan infrastruktúrák, hardverek és szoftverek folyamatos működésének a biztosításához, amelyek kritikusak az emberi egészség és biztonság, vagy a környezet biztonsága szempontjából;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozásához, működtetéséhez, karbantartásához, fűtőanyag-ellátásához és fűtőanyag-utókezeléséhez, valamint biztonságához, továbbá a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatásához, prekurzor anyagok szállításához orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológiához, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködéshez, különösen a kutatás és fejlesztés területén; vagy

d) uniós telekommunikációs szolgáltatók által nyújtott, az elektronikus hírközlési szolgáltatások működtetéséhez, fenntartásához és biztonságához - beleértve a kiberbiztonságot is - szükséges elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához Oroszországban, Ukrajnában, az Unióban, Oroszország és az Unió között, valamint Ukrajna és az Unió között, továbbá adatközpont-szolgáltatásokhoz az Unióban.

(12) Az érintett tagállam a (10) és (11) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6. cikk[186]

(1) A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és megosztják egymással az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló bármely egyéb releváns információt, különösen a következők tekintetében:

a) az e rendelet alapján megadott engedélyek;

b) az 5g. cikk alapján kapott információk;

c) a jogsértéssel és végrehajtással kapcsolatos problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

d)[187] az e rendeletben meghatározott tilalmak kriptoeszközök felhasználásával történő megsértésének, megkerülésének, illetve az azok megsértésére vagy megkerülésére tett kísérletek feltárt esetei.

(2) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást és a Bizottságot a rendelkezésükre álló bármely egyéb releváns információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

(3) Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel – ideértveideértve az e rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságának biztosítását is –, amelyre azt adták vagy kapták.

7. cikk[188]

A Bizottság felhatalmazást kap az I. és IX. mellékletnek a tagállamok által szolgáltatott információk alapján történő módosítására.

7a. cikk[189]

A Bizottság módosítja:

a) a XXVIII. mellékletet a 2014/512/KKBP határozatot módosító tanácsi határozatokkal összhangban az árplafon-koalíció által elfogadott árak aktualizálása céljából; és

b) a XXIX. mellékletet a 2014/512/KKBP határozatot módosító tanácsi határozatokkal összhangban az árplafon-koalíció által elfogadott objektív támogathatósági kritériumok alapján a mentesítésben részesülő energiaprojektek listájának aktualizálása céljából.

8. cikk

(1)[190] A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra – többek között adott esetben büntetőjogi szankciókra – vonatkozó szabályokat, és meghoznak valamennyi, azok végrehajtásának biztosításához szükséges intézkedést. Az előírt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok megfelelő intézkedéseket írnak elő az ilyen jogsértésekből származó jövedelmek elkobzására is.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

9. cikk

(1) A tagállamok kijelölik a rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megnevezik az I. mellékletben felsorolt webhelyeken. A tagállamok értesítik a Bizottságot az I. mellékletben felsorolt weboldalaik címeinek megváltozásáról.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul a Bizottság tudomására hozzák az e kérdésben hatáskörrel rendelkező hatóságaikat - ideértve ezen hatóságok elérhetőségét is -, valamint értesítik a Bizottságot bármely későbbi változásról.

(3) Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségeket ír elő, az ilyen kommunikáció során az I. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

10. cikk

A személyek vagy szervezetek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e személyek vagy szervezetek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.

11. cikk[191]

(1) Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, nevezetesen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármely követelést, ha azokat a következők nyújtották be:

a)[192] az e rendelet mellékleteiben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve ezek rendelkeznek;

b) bármely egyéb orosz személy, szervezet vagy szerv;

c) az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró bármely személy, szervezet vagy szerv.

(2) Egy követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja a követelés teljesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek e rendelettel összhangban fennálló, a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát.

12. cikk[193]

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az e rendeletben foglalt tilalmak megkerülése.

12a. cikk[194]

(1) A Bizottság az e rendelet alapján ráruházott feladatainak elvégzése érdekében személyes adatokat kezel. E feladatok közé tartozik a betétekkel kapcsolatos információk és a hatáskörrel rendelkező hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk kezelése.

(2)[195] E rendelet alkalmazásában az (1) bekezdésben említett feladatok ellátásához szükséges adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban a Bizottság tekintetében az (EU) 2018/1725 rendelet (*4) 3. cikkének (8) bekezdése értelmében vett »adatkezelőként« az I. mellékletben felsorolt bizottsági szolgálat kerül kijelölésre.

(3)[196] A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai, többek között a végrehajtó hatóságok és a természetes személyeket, jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, valamint az ingatlanokat vagy ingóságokat nyilvántartó hivatalos nyilvántartások kezelői információkat – köztük személyes adatokat – kezelnek és cserélnek a tagállamok más hatáskörrel rendelkező hatóságaival és az Európai Bizottsággal.

(4)[197] A személyes adatok kezelését e rendeletnek, valamint az (EU) 2016/679 (*1) és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (*2) megfelelően kell végezni, és kizárólag abban az esetben, ha arra e rendelet alkalmazásához, valamint a tagállamok között és az Európai Bizottsággal e rendelet alkalmazása során folytatott hatékony együttműködés biztosításához szükség van.[198]

13. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre vagy szervezetre az Unió területén belül vagy kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre vagy szervezetre.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI

I. MELLÉKLET[199]

A hatáskörrel rendelkező hatóságokra vonatkozó tájékoztató honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

II. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett termékek jegyzéke[200]

[201]
KN-kódÁrumegnevezés
7304 11 00Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső rozsdamentes acélból
7304 19 10Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7304 19 30Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7304 19 90Olaj vagy gáz szállítására használt, varrat nélküli vezetékcső vasból vagy acélból, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7304 22 00Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli fúrócső rozsdamentes acélból
7304 23 00Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli fúrócső vasból vagy acélból (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7304 29 10Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)
7304 29 30Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)
7304 29 90Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső vasból vagy acélból, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)
7305 11 00Olaj vagy gáz szállítására használt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel
7305 12 00Olaj vagy gáz szállítására használt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel (a hosszirányú fedett ívű hegesztéssel készült termékek kivételével)
7305 19 00Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt vezetékcső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, hosszirányú ívhegesztéssel (a hosszirányú ívhegesztéssel készült termékek kivételével)
7305 20 00Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt béléscső vasból vagy acélból, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel
7306 11Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt, hegesztett vezetékcső, rozsdamentes acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel
7306 19Olaj vagy gáz szállítására használt, síkhengerelt, hegesztett vezetékcső, vasból vagy acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
7306 21 00Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt, hegesztett béléscső és termelőcső, rozsdamentes acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel
7306 29 00Olaj- vagy gázfúráshoz használt, síkhengerelt, hegesztett béléscső és termelőcső, vasból vagy acélból, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acél vagy az öntöttvas termékek kivételével)
8207 13 00Cserélhető sziklafúró vagy talajfúró szerszám, zsugorított fémkarbidból vagy cermetből készült munkavégző résszel
8207 19 10Cserélhető sziklafúró vagy talajfúró szerszám, gyémánt vagy agglomerált gyémánt munkavégző résszel
ex 8413 50Dugattyús térfogatkiszorításos, motoros folyadékszivattyú 18m3/óránál nagyobb maximális térfogatárammal és 40 barnál nagyobb maximális kimeneti nyomással, kimondottan fúróiszap és/vagy cement olajkutakba történő szivattyúzása céljára tervezve
ex 8413 60Forgódugattyús térfogatkiszorításos, motoros folyadékszivattyú 18m3/óránál nagyobb maximális térfogatárammal és 40 barnál nagyobb maximális kimeneti nyomással, kimondottan fúróiszap és/vagy cement olajkutakba történő szivattyúzása céljára tervezve
8413 82 00Folyadékemelő (elevátor) (a szivattyú kivételével)
8413 92 00Alkatrész folyadékemelőhöz (elevátorhoz), máshol meg nem nevezett
8430 49 00Föld fúrására vagy ásványok és ércek kitermelésére használt, nem önjáró és nem hidraulikus fúró- vagy mélyítőgép (az alagútfúró gép és a kézi használatú szerszám kivételével)
ex 8431 39 00A 8428 vtsz. alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek
ex 8431 43 00A 8430 41 vagy a 8430 49 alszám alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek
ex 8431 49A 8426, a 8429 és a 8430 vtsz. alá tartozó, kizárólag vagy elsősorban olajmezőkön alkalmazott gépekhez felhasználható alkatrészek
8705 20 00Fúrótoronnyal felszerelt gépkocsi
8905 20 00Úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés
8905 90 10Tengerjáró világítóhajó, tűzoltóhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha elsődleges használati célja nem a közlekedés (a kotróhajó, az úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés; a halász- és hadihajó kivételével)

III. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke[202]

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

IV. MELLÉKLET[203]

A 2. cikk (7) bekezdésében, a 2a. cikk (7) bekezdésében és a 2b. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Alekszandrov tudományos kutató- és technológiai intézet)

Argut OOO

Communication center of the Ministry of Defense (a védelmi minisztérium kommunikációs központja)

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (a központi kutatóintézet Boreskov katalízisintézete)

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának szövetségi költségvetési vállalata)

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának "Special Flight Unit Rossiya" szövetségi költségvetési vállalata)

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (a "Dukhov Automatics Research Institute [VNIIA]" szövetségi költségvetési vállalata)

Foreign Intelligence Service (SVR) (Külügyi Hírszerző Szolgálat [SVR])

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (a belügyminisztérium Nyizsnij Novgorod-i regionális főigazgatóságának igazságügyi szakértői központja)

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center [az oroszországi kvantumközpont])

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

JSC Rocket and Space Centre - Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF (az Oroszországi Föderáció védelmi minisztériuma)

Moscow Institute of Physics and Technology (moszkvai fizikai és technológiai intézet)

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh - Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Amur Shipbuilding Factory PJSC[204]

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC[205]

AO Kronshtadt[206]

Avant Space LLC[207]

Baikal Electronics[208]

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Radioftonikai Technológiai Kompetenciaközpont)[209]

Central Research and Development Institute Tsiklon ("Ciklon" Központi Kutatási és Fejlesztési Intézet)[210]

Crocus Nano Electronics[211]

Dalzavod Ship-Repair Center[212]

Elara[213]

Electronic Computing and Information Systems[214]

ELPROM[215]

Engineering Center Ltd.[216]

Forss Technology Ltd.[217]

Integral SPB[218]

JSC Element[219]

JSC Pella-Mash[220]

JSC Shipyard Vympel[221]

Kranark LLC[222]

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)[223]

LLC Center[224]

MCST Lebedev[225]

Miass Machine-Building Factory[226]

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Novoszibirszki Mikroelektronikai Kutatási és Fejlesztési Központ)[227]

MPI VOLNA[228]

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (A Lenin-renddel kitüntetett Ny. A. Dollezsalról elnevezett Energetikai Kutató- és Tervezőintézet)[229]

Nerpa Shipyard[230]

NM-Tekh[231]

Novorossiysk Shipyard JSC[232]

NPO Electronic Systems[233]

NPP Istok[234]

NTC Metrotek[235]

OAO GosNIIkhimanalit[236]

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era[237]

OJSC TSRY[238]

OOO Elkomtekh (Elkomtex)[239]

OOO Planar[240]

OOO Sertal[241]

Photon Pro LLC[242]

PJSC Zvezda[243]

Production Association Strela[244]

Radioavtomatika[245]

Research Center Module ("Modul" Kutatóközpont)[246]

Robin Trade Limited[247]

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships[248]

Rubin Sever Design Bureau[249]

Russian Space Systems[250]

Rybinsk Shipyard Engineering[251]

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Alkalmazott Kémiai Tudományos Kutatóintézet)[252]

Scientific-Research Institute of Electronics (Elektronikai Tudományos Kutatóintézet)[253]

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatóintézete)[254]

Scientific Research Institute NII Submikron ("Szubmikron" Tudományos Kutatóintézet)[255]

Sergey IONOV[256]

Serniya Engineering[257]

Severnaya Verf Shipbuilding Factory[258]

Ship Maintenance Center Zvezdochka[259]

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Légijármű-rendszerek állami tudományos vizsgálati területe)[260]

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Állami Gépészeti Tervezőiroda, Raduga Bereznya)[261]

State Scientific Center AO GNTs RF-FEI A.I. (AO GNTs RF - FEI A.I. Állami Tudományos Központ) Leypunskiy Physico-Energy Institute (Lejpunszkij Fizikai-Energetikai Intézet)[262]

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet)[263]

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center[264]

UAB Pella-Fjord[265]

United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard"[266]

United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard"[267]

United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau"[268]

United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory"[269]

United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC"[270]

United Shipbuilding Corporation JSC "Zvyozdochka"[271]

United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar"[272]

United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega"[273]

United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky Shipyard"[274]

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Urali Tudományos Kompozitanyag-kutató Intézet)[275]

Urals Project Design Bureau Detal[276]

Vega Pilot Plant[277]

Vertikal LLC[278]

Vladislav Vladimirovich Fedorenko[279]

VTK Ltd[280]

Yaroslavl Shipbuilding Factory[281]

ZAO Elmiks-VS[282]

ZAO Sparta[283]

ZAO Svyaz Inzhiniring[284]

46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. sz. Központi Tudományos Kutatóintézet)[285]

Alagir Resistor Factory (Alagiri Rezisztorgyár)

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Optikai és Fizikai Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Össz-oroszországi Tudományos Kutatóintézet, Etalon rt.)

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Arzam Tudományos Termelővállalat, Temp Avia)

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Államvédelmi Megrendelések Automatikus Beszerzési Rendszere, kft.)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Dolgoprudniy Automatikai Tervező Iroda)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Elektronikai Számítógépes Technológiai Tudományos Kutatóközpont rt.)

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Moselectronproekt Mérnöki Központ)

Etalon Scientific and Production Association (Etalon Tudományos és Gyártási Szövetség)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Mashpriborintorg Külkereskedelmi Szövetség)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Részecskefizikai Intézet)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Elméleti és Kísérleti Fizikai Intézet)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Erősáram-elektronikai Intézet)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Telemechanikai Eszközök Kalugai Tudományos Kutatóintézete rt.)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Kulon Tudományos Kutatóintézet rt.)

Lutch Design Office JSC (Lutch Tervezőiroda rt.)

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Moszkvai Kommunikációs Kutatóintézet rt.)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (A Munka Vörös Zászló érdemrendje Moszkvai Híradástechnikai Kutatóintézet rt.)

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC (Irtis Omszki Termelési Unió rt.)

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omszki Mérnöki Tudományos Kutatóintézet rt.)

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC (Pella Hajógyár, nyrt.)

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Poljot Cseljabinszki Rádiógyár rt.)

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Pszkovi Távközlési Berendezések Üzeme)

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars (Mars Kutatási-gyártási Szövetség)

Ryazan Radio-Plant (Rjazani Rádiógyár)

Scientific Production Center Vigstar JSC (Vigstar Tudományos Termelési Központ rt.)

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’ (Radiosviaz Tudományos Termelővállalat)

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Ferrit-Domen Tudományos Kutatóintézet)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Kommunikációs Irányítási Rendszerek Tudományos Kutatóintézete)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Rádióalkatrészek Tudományos-gyártási Szövetsége és Tudományos Kutatóintézete)

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’ (Kant Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’ (Szvjaz Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Almaz Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Szaljut Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Production Enterprise Volna (Volna Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Vosztok Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Research Institute ‘Argon’ (Argon Tudományos Kutatóintézet)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Platan Tudományos Kutatóintézet és Üzem)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Neptun Automatizált Rendszerek és Kommunikációk Tudományos Kutatóintézete rt.)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Relétechnológiai Tervezési és Műszaki Iroda)

Special Design Bureau Salute JSC (Salute Különleges Tervezőiroda rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company ‘Salute’

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’ (Állami Gépgyártási Tervezőiroda rt., Vimpel, I.I. Toropov néven)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company ‘URALELEMENT’

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’ (Tengeri Hőenergia Tudományos Kutatóintézet rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Szaratovi Rádióüzem rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’ (Automatikus Tervezési Kutatóközpont rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), KB Mashinostroeniya (Gépgyártás)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), NPO Electromechanics (Elektromechanika)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), NPO Lightning (Világítás)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’ (Petrovszkij Elektromechanikai Üzem 'Molot')

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Raduga Design Bureau (Radugai Tervezőiroda)

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), ‘Central Design Bureau of Automation’ (Automatizálási Központi Tervezőiroda)

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), 711 Aircraft Repair Plant (711. Repülőgép-javító Üzem)

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), AO GNPP ‘Region’

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), AO TMKB ‘Soyuz’

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Azov Optical and Mechanical Plant, (Azovi Optikai és Mechanikai Üzem)

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Concern ‘MPO – Gidropribor’

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Granit-Electron Konszern rt.)

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), RKB Globus

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Smolensk Aviation Plant (Szmolenszki Repülőgépgyár)

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), TRV Engineering

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Ural Design Bureau ‘Detal’ (Urali Tervezőiroda 'Detal')

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Zvezda-Strela Limited Liability Company (Zvezda-Sztrela kft.)

Tambov Plant (TZ) 'October' (Tambov Gyár 'October')

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’ (Egyesült Hajóépítő Vállalat, Északi Gépgyártó Termelővállalat)

United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’ (Egyesült Hajóépítő Vállalat, 5. Hajógyár)

A kettős felhasználású technológiák szövetségi központja – Soyuz (Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz)[286]

Turajev Gépészeti Tervezőiroda – Soyuz (Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz)[287]

Zsukovszkij Központi Aerohidrodinamikai Intézet (Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI))[288]

Rosatomflot[289]

V. MELLÉKLET[290]

Az 5. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke[291]

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

VI. MELLÉKLET[292]

Az 5. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke[293]

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

VII. MELLÉKLET[294]

A 2a. cikk (1) bekezdésében és a 2b. cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák jegyzéke

A. rész[295]

Erre a mellékletre az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében szereplő Általános megjegyzések, Mozaikszavak és Rövidítések, Fogalommeghatározások alkalmazandók, az "I. rész - Általános megjegyzések, Mozaikszavak és Rövidítések, Fogalommeghatározások, Általános megjegyzések az I. melléklethez, 2. pont" kivételével.

Erre a mellékletre az Európai Unió közös katonai listájában (2020/C 85/01) használt kifejezések fogalommeghatározásai alkalmazandók.

E rendelet 12. cikkének sérelme nélkül, az e mellékletben felsorolt egy vagy több alkotóelemet tartalmazó, ellenőrzés alá nem vont termékek nem tartoznak az e rendelet 2a. és 2b. cikke szerinti ellenőrzések hatálya alá.[296]

I. kategória - Elektronika

X.A.I.001 Elektronikus eszközök és alkatrészek.

a. "Mikroprocesszor mikroáramkörök", "mikroszámítógép mikroáramkörök" és mikrovezérlő mikroáramkörök, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Legalább 5 GFLOPS teljesítménysebesség és legalább 32 bites elérési szélességű aritmetikai logikai egység;

2. Az órajel frekvencia meghaladja a 25 MHz-et; vagy

3. Egynél több adat- vagy utasításbusz vagy soros kommunikációs port, amely 2,5 Mbyte/s-os átviteli sebességű közvetlen külső kapcsolatot létesít párhuzamos "mikroprocesszor mikroáramkörök" között;

b. Tároló integrált áramkörök, az alábbiak szerint:

1. Elektromosan törölhető, programozható, csak olvasható memória (EEPROM) tárolókapacitással;

a. Tokozásonként meghaladják a 16 Mbit-et a flashmemória-típusoknál; vagy

b. Az összes többi EEPROM-típus esetében meghaladják az alábbi határértékek valamelyikét:

1. Tokozásonként meghaladják az 1Mbit-et; vagy

2. Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 80 ns-nál kevesebb;

2. Statikus véletlen elérésű memóriák (SRAM) tárolókapacitással:

a. Tokozásonként meghaladják az 1Mbit-et; vagy

b. Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 25 ns-nál kevesebb;

c. Analóg-digitális átalakítók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Felbontásuk legalább 8 bit, de 12 bitnél kevesebb, 200 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

2. Felbontásuk 12 bit, 10 5 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;[297]

3. Felbontásuk legalább 12 bit, de legfeljebb 14 bit, 10 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel; vagy

4. Felbontásuk legalább 14 bit, 2,5 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

d. Felhasználó által programozható logikai eszközök, amelyek legfeljebb 200 és 700 közötti számú egyvégű digitális bemenettel/kimenettel rendelkeznek;

e. Gyors Fourier-transzformáló (FFT) processzorok, amelyek névleges végrehajtási ideje egy 1 024 pontú komplex FTT-re kevesebb mint 1 ms;

f. Egyedi integrált áramkörök, amelyeknél a funkció ismeretlen, vagy az integrált áramkört felhasználó berendezés ellenőrzési státusa a gyártó számára ismeretlen, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Több mint 144 terminál; vagy

2. A tipikus "alapkapu késleltetési idő" kevesebb mint 0,4 ns;

g. Impulzusüzemre vagy folyamatos hullámüzemre szánt haladó hullámú "vákuumos elektronikus eszközök", az alábbiak szerint:

1. Csatolt üregeszközök, vagy származékaik;

2. Spirális, hajlított vagy szerpentines hullámvezetős áramkörön alapuló eszközök vagy azok származékai, amelyek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. A "pillanatnyi sávszélesség" legfeljebb fél oktáv, az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,2-nél; vagy

b. A "pillanatnyi sávszélesség" kevesebb mint fél oktáv; az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,4-nél;

h. 40 GHz-nél nagyobb frekvencián történő felhasználásra tervezett rugalmas hullámvezetők;

i. Felületi akusztikai hullám és felületi terjedésű (shallow bulk) akusztikai hullámeszközök, amelyek rendelkeznek az alábbiak valamelyikével:

1. A vivőfrekvencia meghaladja az 1 GHz-et; vagy

2. A vivőfrekvencia 1 GHz vagy annál kisebb; valamint

a. A mellékhurok frekvencia-elnyomása meghaladja az 55 dB-t;

b. A maximális késleltetési idő és a sávszélesség szorzata (az időt mikroszekundumban és a sávszélességet MHz-ben mérve) több mint 100; vagy

c. A szórási késleltetés nagyobb mint 10 mikroszekundum;

Műszaki megjegyzés: Az X.A.I.001.i. pont alkalmazásában a 'mellékhurok frekvenciaelnyomása' az adatlapon meghatározott legnagyobb frekvenciaelnyomási érték.

j. 'Cellák', az alábbiak szerint:

1. 293 K-on (20 °C-on) 550 Wh/kg vagy annál kisebb energiasűrűségű 'primer cellák';

2. 293 K-en 20 °C-on 350 Wh/kg vagy annál kisebb energiasűrűségű 'másodlagos cellák';

Megjegyzés: Az X.A.I.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a telepeket, így az egy cellából álló telepeket sem.

Műszaki megjegyzések:

1. Az X.A.I.001.j. pont alkalmazásában az energiasűrűséget (Wh/kg) úgy kapjuk meg, hogy az átlagos feszültséget szorozzuk az amperórában (Ah) kifejezett névleges kapacitással, és osztjuk a kilogrammban mért tömeggel. Amennyiben a névleges kapacitás nem került meghatározásra, az energiasűrűséget úgy kapjuk meg, hogy a névleges feszültséget négyzetre emeljük és szorozzuk az órában kifejezett teljesítménnyel és osztjuk az ohmban kifejezett teljesítményterheléssel és a kilogrammban mért tömeggel.

2. Az X.A.I.001.j. pont alkalmazásában a 'cella' olyan elektrokémiai eszköz, amely pozitív és negatív elektródákkal, valamint elektrolittal rendelkezik, és elektromos energia forrása. Ez a telepek alapvető építőeleme.

3. Az X.A.I.001.j.1. pont alkalmazásában a 'primer cella' olyan 'cella', amelyet nem más források általi töltésre terveztek.

4. Az X.A.I.001.j.2. pont alkalmazásában a 'másodlagos cella' olyan 'cella', amelyet külső elektromos forrás általi töltésre terveztek.

k. Kifejezetten egy percnél rövidebb idejű teljes feltöltésre vagy kisütésre tervezett "szupravezető" elektromágnesek vagy mágnestekercsek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

Megjegyzés: Az X.A.I.001.k. pont nem vonja ellenőrzés alá a mágneses rezonancia képalkotó (MRI) orvosi berendezésekhez tervezett "szupravezető" elektromágneseket, illetve mágnestekercseket.

1. A kisütés során szállított maximális energia osztva a percenkénti 500 kJ-t meghaladó kisütés időtartamával;

2. Az áram alatti tekercsek belső átmérője több mint 250 mm; valamint

3. A névleges mágneses indukció több mint 8 T, vagy a tekercsben a "teljes áramsűrűség" több mint 300 A/mm2;

l. "Szupravezető" anyagokból gyártott alkatrészeket tartalmazó, kifejezetten legalább az egyik "szupravezető" alkotóelemük "kritikus hőmérséklete" alatti hőmérsékleten történő működésre tervezett, elektromágneses energia tárolására szolgáló áramkörök vagy rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. A működési rezonanciafrekvencia meghaladja az 1 MHz-et;

2. A tárolt energiasűrűség 1 MJ/m3 vagy több; valamint

3. A kisütési idő kisebb mint 1 ms;

m. Kerámia-fém szerkezetű és 500 A vagy nagyobb névleges csúcsáramerősségű hidrogén/hidrogénizotóp-tiratronok;

n. Nem használt;

o. "Űrminősítésű" és a 3A001.e.4. pont (1) által ellenőrzés alá nem vont napelemek, cellás belső kapcsolású borító üveges (CIC) szerelt egységek, nappanelek és napkollektorok.[298]

X.A.I.002 Általános célú "elektronikus részegységek", modulok és berendezések.

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő elektronikus tesztberendezések;

b. Digitális műszeres mágnesszalagos adatrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 60 Mbit/s-ot és helikális letapogatási technikát alkalmaz;

2. A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 120 Mbit/s-ot és rögzített fejes technikát alkalmaz; vagy

3. "Űrminősítésű";

c. Olyan berendezések, amelyeket úgy terveztek, hogy segítségükkel a digitális képmagnók alkalmassá tehetők digitális műszeres adatrögzítőként történő felhasználásra, és amelyek maximális digitális interfész átviteli sebessége 60 Mbit/s-nál nagyobb;

d. 1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű, nem moduláris analóg oszcilloszkópok;

e. Moduláris analóg oszcilloszkópok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű központi feldolgozó egység; vagy

2. 4 GHz vagy annál nagyobb egyedi sávszélességű beépülő modulok;

f. 4 GHz-nál nagyobb hatékony sávszélességű, analóg mintavételezést alkalmazó oszcilloszkópok visszatérő jelenségek elemzésére;

g. Analóg-digitális átalakító technikákat alkalmazó digitális oszcilloszkópok és tranziens rögzítők, amelyek képesek tranziensek tárolására 1 ns-nál kisebb (1 giga minta/másodpercnél [GSPS] nagyobb) időközönként egytöltetű bemenetek szekvenciális mintavételével, 8 bites vagy nagyobb felbontású digitalizálással és 256 vagy annál több minta tárolásával.

Megjegyzés: Az X.A.I.002. pont az analóg oszcilloszkópok következő kifejezetten tervezett és alkatrészeit vonja ellenőrzés alá:

1. Plug-in egységek;

2. Külső erősítők;

3. Előerősítők;

4. Mintavételi eszközök;

5. Katódsugárcsövek.

X.A.I.003 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő frekvenciaváltók és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;[299]

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek;

c. Az így kialakított impulzusos villamosenergia-rendszerek összes röntgensugaras egysége vagy alkatrésze, beleértve a Marx generátorokat, nagy teljesítményű impulzusformáló hálózatokat, nagyfeszültségű kondenzátorokat és triggereket;

d. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő impulzuserősítők;

e. Késleltetés generálására vagy időintervallum mérésére szolgáló elektronikus berendezések, az alábbiak szerint:

1. Digitális késleltető generátorok 50 nanoszekundum vagy annál kisebb felbontással 1 mikroszekundum vagy annál nagyobb időintervallumokban; vagy

2. Többcsatornás (három vagy több) vagy moduláris időintervallummérő és kronometriás berendezés, 50 nanoszekundum vagy annál kisebb felbontással 1 mikroszekundum vagy annál nagyobb időközönként;

f. Kromatografikus és spektrometrikus analitikai műszerek.

X.B.I.001 Elektronikus alkatrészek vagy anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok gyártására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint.

a. Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. (2) vagy az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek gyártására tervezett berendezések;[300]

b. Kifejezetten félvezető eszközök, integrált áramkörök és "elektronikus részegységek" gyártására tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök gyártásához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1. Az X.B.I.001.b pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártásához szükséges anyagok feldolgozására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Az X.B.I.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten az X.B.I.001.b.1. pont által ellenőrzés alá vont feldolgozóberendezésekhez tervezett kvarc kemencecsöveket, kemencebéléseket, lapátokat, csónakokat (a kifejezetten tervezett rácsos csónakok kivételével), buborékoltatókat, kazettákat vagy olvasztótégelyeket.

a. Polikristályos szilícium előállítására szolgáló berendezések és a 3C001. pont (3) által ellenőrzés alá vont anyagok;[301]

b. A 3C001., 3C002., 3C003., 3C004. vagy 3C005. pont (4) által ellenőrzés alá vont, kifejezetten a III/V és II/VI félvezető anyagok tisztítására vagy feldolgozására tervezett berendezések, kivéve a kristályhúzókat, amelyek tekintetében lásd alább az X.B.I.001.b.1.c. pontot;[302]

c. Kristályhúzók és kemencék, az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1.c. pont nem vonja ellenőrzés alá a diffúziós és oxidációs kemencéket.

1. Nagy energiaátviteli sebességgel működő, 0,005 m2/percnél nagyobb sebességgel történő szeletfeldolgozásra képes kilágyító vagy átkristályozó berendezések, az állandó hőmérsékletű kemencék kivételével;

2. »Tároltprogram-vezérlésű« kristályhúzók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:[303]

a) újratölthetők az olvasztótégely cseréje nélkül;

b) alkalmasak 2,5 x 105 Pa feletti nyomáson való üzemelésre; vagy

c) alkalmasak 100 mm-t meghaladó átmérőjű kristályok húzására;

d. 'Tároltprogram-vezérlésű' berendezések epitaxiális növesztéshez, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Képesek minimum 200 mm-es távolságon ±2,5 %-nál jobb tűrésű szilíciumréteg-vastagság előállítására;

2. Képesek a szilíciumtól eltérő bármely anyagból ±3,5 % vagy annál jobb szeletréteg-vastagságot előállítani; vagy

3. Az egyes szeletek rotációja a feldolgozás során;

e. Molekuláris sugár epitaxiális növesztő berendezések;

f. Mágnesesen erősített 'porlasztásos' berendezések kifejezetten tervezett integrált betöltészárral, amelyek képesek szigetelt vákuumkörnyezetben átvinni a szeleteket;

g. Kifejezetten ionbeültetésre, ionnal segített vagy fénnyel segített diffúzióra tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Mintakialakítási képesség;

2. A sugárnyaláb energia (gyorsítófeszültség) meghaladja a 200 keV-ot;

3. 10 keV-nál alacsonyabb sugárnyaláb energiára (gyorsítófeszültségre) optimalizált; vagy

4. Képesek a hevített "alaplemezen" egykristályba történő nagy energiájú oxigénimplantációra;

h. 'Tároltprogram-vezérlésű' berendezések anizotróp száraz módszerekkel (pl. plazmával) történő szelektív eltávolításra (maratásra), az alábbiak szerint:

1. 'Többszeletes típusok', amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait; vagy

b. A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa;

2. 'Egyszeletes típusok', amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a. Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait;

b. A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa; vagy

c. Kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelés;

Megjegyzések:

1. A 'többszeletes típus' olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten nem egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Az ilyen gépek képesek két vagy több szeletet egyidejűleg feldolgozni közös folyamatparaméterekkel, pl. RF teljesítmény, hőmérséklet, marógázfajták, áramlási sebességek.

2. Az 'egyszeletes típus' olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Ezek a gépek automatikus szeletkezelő technikákat alkalmazhatnak arra, hogy egyenként töltsék be a szeleteket a feldolgozóberendezésbe. A fogalommeghatározás magában foglalja azokat a berendezéseket, amelyek több szeletet képesek betölteni és feldolgozni, de a maratási paramétereket - pl. az RF teljesítményt vagy a végpontot - az egyes szeletekre vonatkozóan önállóan meg lehet határozni.

i. Félvezető eszközök gyártásához használt, oxidok, nitridek, fémek vagy poliszilícium leválasztására szolgáló "gőzfázisú kémiai leválasztó" (CVD) berendezések, pl. plazmával segített CVD (PECVD) vagy fénnyel segített CVD, amelyek rendelkeznek a következő képességek bármelyikével:

1. 10 5 Pa-nál kisebb teljesítményű »gőzfázisú kémiai leválasztó« berendezések; vagy[304]

2. 60 Pa alatt működő vagy automatikus kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelő PECVD berendezések;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1.i. pont nem vonja ellenőrzés alá az alacsony nyomású "gőzfázisú kémiai leválasztó" (LPCVD) rendszereket vagy a reaktív "porlasztásos" berendezéseket.

j. Kifejezetten maszkkészítésre vagy félvezetőeszköz feldolgozására tervezett vagy átalakított elektronsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Elektrosztatikussugár-eltérítés;

2. Formázott, nem Gauss sugárprofil;

3. 3 MHz-et meghaladó digitális-analóg konverziós sebesség;

4. 12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság; vagy

5. 1 mikrométeres vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1.j. pont nem vonja ellenőrzés alá az elektronsugár leválasztására szolgáló rendszereket vagy az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat.

k. Félvezető szeletek feldolgozására szolgáló felületkezelő berendezések, az alábbiak szerint:

1. Kifejezetten 100 mikrométernél vékonyabb szeletek hátoldali feldolgozására és azt követő leválasztására tervezett berendezések; vagy

2. Kifejezetten arra tervezett berendezések, hogy a feldolgozott szelet aktív felületén 2 mikrométer vagy annál kisebb kétszigmaértékű összes kijelzett értékkel (TIR) rendelkező felületi érdességet érjenek el;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1.k. pont nem vonja ellenőrzés alá a szeletek felületének kezelésére szolgáló egyoldalú tükrösítő- és fényezőberendezéseket.

l. Összekapcsoló berendezések, amelyek olyan közös egyszeres vagy többszörös vákuumkamrákat tartalmaznak, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy lehetővé tegyék az X.B.I.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések teljes rendszerbe történő integrálását;

m. 'Tároltprogram-vezérlésű', "monolit integrált áramkörök" javítására vagy megtisztítására szolgáló "lézereket" használó berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. A pozicionálási pontosság kisebb mint ±1 mikrométer; vagy

2. A sugárpont mérete (rovátkaszélessége) kevesebb mint 3 mikrométer.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.001.b.1. pont alkalmazásában a 'porlasztás' olyan rétegfelviteli folyamat, amelyben pozitív töltésű részecskéket gyorsítanak és mozgatnak elektromos térben a céltárgy (bevonóanyag) felszíne felé. A becsapódó ionok kinetikus energiája elegendő ahhoz, hogy a céltárgy felületéből atomok váljanak ki, és az alaplemezen kiváljanak. (Megjegyzés: A triód-, magnetron- vagy rádiófrekvenciás porlasztás a bevonat tapadásának és lerakódási sebességének növelése érdekében a folyamat szokásos módosítása.).

2. Az X.B.I.001 pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártására szolgáló maszkok, maszk alaplemezek, maszkkészítő berendezések és képtovábbító berendezések az alábbiak szerint:

Megjegyzés: A maszkok kifejezés az elektronsugaras litográfiában, a röntgensugaras litográfiában és az ultraibolya litográfiában, valamint a szokásos ultraibolya és látható fotolitográfiában használt elemekre utal.

a. Kész maszkok, hajszálvonalas lemezek és ezek kialakításai, kivéve:

1. Kész maszkok vagy hajszálvonalas lemezek a 3A001. pont (5) által ellenőrzés alá nem vont integrált áramkörök gyártásához; vagy[305]

2. Maszkok vagy hajszálvonalas lemezek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Kialakításuk 2,5 mikrométeres vagy annál nagyobb geometriákon alapul; valamint

b. A kialakítás nem tartalmaz olyan különleges jellemzőket, amelyek gyártó berendezéssel vagy "szoftverrel" módosítanák a tervezett felhasználást;

b. Maszk alaplemezek, az alábbiak szerint:

1. Kemény felülettel (pl. króm, szilícium, molibdén) bevont "alaplemezek" (pl. üveg, kvarc, zafír) 125 mm x 125 mm-t meghaladó méretű maszkok készítéséhez; vagy

2. Kifejezetten röntgenmaszkokhoz tervezett alaplemezek;

c. Kifejezetten félvezető eszközök vagy integrált áramkörök számítógépes tervezéséhez (CAD) tervezett berendezések, az általános rendeltetésű számítógépek kivételével;

d. Maszk- vagy hajszálvonalaslemez-gyártó berendezések vagy gépek, az alábbiak szerint:

1. Fotóoptikai exponáló és ismétlő kamerák, amelyek képesek 100 mm x 100 mm-nél nagyobb detektorsorok előállítására, vagy a kép (azaz fókusz) síkjában 6 mm x 6 mm-t meghaladó egyszeri expozíció előállítására, vagy 2,5 mikrométernél kisebb vonalszélesség előállítására az "alaplemezen" lévő fényvédő rétegen;

2. 2,5 mikrométernél kisebb vonalszélesség előállítására képes, ion- vagy lézersugaras litográfiát alkalmazó maszk- vagy hajszálvonalaslemez-gyártó berendezések; vagy

3. Berendezések vagy tartók maszkok vagy hajszálvonalas lemezek megváltoztatására vagy a hibák eltávolítására szolgáló membránok hozzáadására;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.2.d.1. és b.2.d.2. pont nem vonja ellenőrzés alá azokat a fotóoptikai módszereket alkalmazó maszkgyártó berendezéseket, amelyek vagy 1980. január 1-je előtt voltak kereskedelmi forgalomban, vagy amelyeknek teljesítménye nem jobb, mint az ilyen berendezéseké.

e. 'Tároltprogram-vezérlésű' berendezések maszkok, hajszálvonalas lemezek vagy membránok ellenőrzésére:

1. 0,25 mikrométer vagy finomabb felbontás; valamint

2. 0,75 mikrométer vagy finomabb pontosság egy vagy két, legalább 63,5 mm-es koordináta segítségével;

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.2.e. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték.

f. Fotóoptikai vagy röntgenmódszerrel történő szeletgyártásra szolgáló eszközök, pl. litográfiai berendezések, beleértve mind a kivetítő képtovábbító berendezéseket, mind az irányzó, exponáló és ismétlő berendezéseket (közvetlen szeletre fotózás), vagy az exponáló és letapogató (letapogatás) berendezéseket, amelyek képesek az alábbi funkciók bármelyikének ellátására:

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.2.f. pont nem vonja ellenőrzés alá a fotóoptikai kontakt és közeli maszk irányzó és exponáló berendezéseket vagy kontakt képtovábbító berendezéseket.

1. 2,5 mikrométernél kisebb mintaméretű gyártás;

2. ±0,25 mikrométernél (3 szigmánál) finomabb precízióval történő beállítás;

3. A gépek közötti fedőréteg legfeljebb ±0,3 mikrométer; vagy

4. A fényforrás hullámhosszúsága rövidebb mint 400 nm;

g. Elektronsugaras, ionsugaras vagy röntgensugaras berendezések képtovábbításra, amelyek képesek 2,5 mikrométernél kisebb mintázatok előállítására;

Megjegyzés: A fókuszált, eltérített sugaras rendszerek (közvetlen írási rendszerek) tekintetében lásd az X.B.I.001.b.1.j. pontot.

h. 2,5 mikrométernél kisebb mintázatok előállítására képes, szeletekre történő közvetlen íráshoz "lézert" alkalmazó berendezések.

3. Integrált áramkörök összeállítására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

a. 'Tároltprogram-vezérlésű' áramkörrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Kifejezetten "hibrid integrált áramkörökhöz" tervezték;

2. Az X-Y szakasz pozicionálása meghaladja a 37,5 x 37,5 mm-t; valamint

3. Az elhelyezési pontosság az X-Y síkban ±10 mikrométernél finomabb;

b. 'Tároltprogram-vezérlésű' berendezések több rögzítés egyetlen műveletben történő előállítására (pl. beam lead rögzítők, chiphordozórögzítők, szalagrögzítők);

c. Kifejezetten a 3A001. pont (6) által ellenőrzés alá vont kerámia mikroáramköri tokozásokhoz tervezett, félautomata vagy automata forró sapkás szigetelők, amelyekben a sapkát helyileg a tokozás testénél magasabb hőmérsékletre melegítik, és amelyek átbocsátási sebessége percenként legalább egy tokozás.[306]

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú ellenállás típusú ponthegesztőket.

4. Tisztaterekhez való szűrők, amelyek képesek 0,02832 m3-enként legfeljebb 10, 0,3 mikrométer vagy annál kisebb részecskét tartalmazó légkörnyezetet biztosítani, és az azokhoz tartozó szűrőanyagok.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.001. pont alkalmazásában a 'tároltprogram-vezérlés' olyan vezérlés, amely elektronikus tárolóban tárolt utasításokat használ, és amelyet a processzor előre meghatározott funkciók ellátásának irányítása érdekében végre tud hajtani. A berendezés attól függetlenül lehet 'tároltprogram-vezérlésű', hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.I.002 Elektronikus alkatrészek és anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok ellenőrzésére vagy vizsgálatára szolgáló berendezések.

a. Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. (7) vagy az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések;[307]

b. Kifejezetten félvezető eszközök, integrált áramkörök és "elektronikus részegységek" ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök ellenőrzéséhez vagy vizsgálatához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1. 'Tároltprogram-vezérlésű' ellenőrző berendezések a legfeljebb 0,6 mikrométeres hibák vagy szennyező anyagok automatikus észlelésére a nyomtatott áramköri kártyáktól vagy chipektől eltérő feldolgozott szeletekben, alaplemezekben, illetve azok felületén, amelyek minta-összehasonlításhoz optikai képfelvételi technikákat alkalmaznak;

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b.1. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték.

2. Kifejezetten tervezett 'tároltprogram-vezérlésű' mérő- és elemző berendezések, az alábbiak szerint:

a. Kifejezetten félvezető anyagok oxigén- vagy karbontartalmának mérésére tervezett;

b. 1 mikrométeres vagy finomabb felbontású vonalszélesség mérésére szolgáló berendezések;

c. Kifejezetten tervezett simaságmérő műszerek, amelyek képesek legfeljebb 10 mikrométer simasági eltérés mérésére, 1 mikrométer vagy finomabb felbontással.

3. 'Tároltprogram-vezérlésű' szeletvizsgáló berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. A pozicionálási pontosság finomabb mint 3,5 mikrométer;

b. Képesek 68-nál több terminállal rendelkező eszközök vizsgálatára; vagy

c. Képesek 1 GHz-nél nagyobb frekvencián történő vizsgálatra;

4. Vizsgálóberendezések, az alábbiak szerint:

a. Kifejezetten diszkrét félvezető eszközök és tokozás nélküli chipek vizsgálatára tervezett, 'tároltprogram-vezérlésű' berendezések, amelyek alkalmasak 18 GHz-nél nagyobb frekvencián történő vizsgálatra;

Műszaki megjegyzés: A diszkrét félvezető eszközök közé tartoznak a fotocellák és a napelemek.

b. Kifejezetten integrált áramkörök és "elektronikus részegységek" vizsgálatára tervezett, 'tároltprogram-vezérlésű' berendezések, amelyek képesek funkcionális vizsgálatra:

1. 20 MHz-et meghaladó 'mintasebességű'; vagy

2. 10 MHz-et meghaladó, de legfeljebb 20 MHz 'mintasebességű', és alkalmas több mint 68 terminálból álló tokozások vizsgálatára.

Megjegyzések: Az X.B.I.002.b.4.b. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a következők tesztelésére tervezett vizsgálóberendezéseket:

1. Memóriák;

2. 'Részegységek', vagy 'elektronikus részegységek' egy osztálya háztartási, vagy szórakoztatási alkalmazásokhoz; valamint

3. A 3A001. (8) vagy X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá nem vont elektronikus alkatrészek, "elektronikus részegységek" és integrált áramkörök, feltéve, hogy az ilyen vizsgálóberendezések nem tartalmaznak "felhasználó által programozható" számítástechnikai eszközöket.[308]

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.002.b.4.b. pont alkalmazásában a 'mintasebesség' a vizsgálóberendezés digitális működésének maximális frekvenciáját jelenti. Így ez megfelel a berendezés által nem-multiplexált üzemmódban biztosított legnagyobb adatsebességnek. Erre a paraméterre vizsgálati sebességként, maximális digitális frekvenciaként, illetve maximális digitális sebességként is szoktak hivatkozni.

c. Kifejezetten a fókuszsíkban levő detektorsorok 1 200 nm-t meghaladó hullámhosszon, 'tároltprogram-vezérlésű' mérésekkel vagy számítógépes értékeléssel történő teljesítményének meghatározására tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. 0,12 mm-nél kisebb átmérővel működő letapogató fényfoltok;

2. Fényérzékeny teljesítményparaméterek mérésére, valamint frekvencia-jelleggörbe, modulációs átviteli funkció, érzékenység- vagy zajegység értékelésére tervezték; vagy

3. Több mint 32 x 32 sorelemből álló képek készítésére képes detektorsorok értékelésére tervezték;

5. Legfeljebb 3 keV-on történő működésre tervezett elektronsugaras vizsgálati rendszerek, vagy a feszültség alatt lévő félvezető eszközök érintés nélküli vizsgálatára szolgáló "lézer"-sugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a. Sztroboszkópos képesség a sugár megszakításával vagy villogó detektorral;

b. 0,5 V-nál kisebb felbontású elektronspektrométer feszültségmérésre; vagy

c. Integrált áramkörök teljesítményelemzésére szolgáló elektromos vizsgálóberendezések;

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b.5. pont nem vonja ellenőrzés alá a letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten feszültség alatt lévő félvezető eszközök érintés nélküli vizsgálatára tervezték és műszerezték.

6. Kifejezetten maszkok vagy félvezető eszközök gyártására, javítására, fizikai elrendezésének elemzésére és vizsgálatára tervezett, 'tároltprogram-vezérlésű' multifunkcionális fókuszú ionsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a. 1 mikrométeres vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás; vagy

b. 12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság;

7. A részecskeméret és a levegőben lévő koncentráció mérésére tervezett, "lézereket" alkalmazó részecskemérő rendszerek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Képesek 0,2 mikrométer vagy annál kisebb részecskeméret mérésére 0,02832 m3/perc vagy nagyobb áramlási sebességgel; valamint

b. Képesek 10-es vagy annál jobb osztályozású levegőtisztaságot karakterizálni.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.002. pont alkalmazásában a 'tároltprogram-vezérlés' olyan vezérlés, amely elektronikus tárolóban tárolt utasításokat használ, és amelyet a processzor előre meghatározott funkciók ellátásának irányítása érdekében végre tud hajtani. A berendezés attól függetlenül lehet 'tároltprogram-vezérlésű', hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.C.I.001 Pozitív védőréteg anyagok, amelyeket kifejezetten 370 és 193 nm hullámhosszúságú félvezető litográfiához igazítottak (optimalizáltak);

X.D.I.001 Kifejezetten az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont elektronikus eszközök vagy alkatrészek, az X.A.I.002. pont által ellenőrzés alá vont általános célú elektronikus berendezések, vagy az X.B.I.001. és X.B.I.002. pont által ellenőrzés alá vont gyártó és vizsgálóberendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett "szoftver"; vagy kifejezetten a 3B001.g. vagy 3B001.h. pont (9) által ellenőrzés alá vont berendezések "alkalmazására" tervezett "szoftverek".[309]

X.E.I.001 Az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont elektronikus eszközök vagy alkatrészek, az X.A.I.002. pont által ellenőrzés alá vont általános célú elektronikus berendezések, vagy az X.B.I.001. vagy X.B.I.002. pont által ellenőrzés alá vont gyártó és vizsgálóberendezések, vagy az X.C.I.001. pont által ellenőrzés alá vont anyagok "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

II. kategória - Számítógépek

Megjegyzés: A II. kategória nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.II.001 A 4A001. vagy a 4A003. (10) által ellenőrzés alá nem vont számítógépek, "elektronikus részegységek" és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.[310]

Megjegyzés: Az X.A.II.001. pont alatt meghatározott "digitális számítógépek" és a kapcsolódó berendezések ellenőrzési státusát a többi berendezés vagy rendszer ellenőrzési státusa határozza meg, feltéve, hogy:

a. A "digitális számítógépek" vagy a kapcsolódó berendezések a többi berendezés vagy rendszer működése szempontjából alapvető fontosságúak;

b. A "digitális számítógépek" vagy a kapcsolódó berendezések nem képezik más rendszer "alapvető elemét"; valamint

N.B.1.: A kifejezetten az egyéb berendezésekhez tervezett "jelfeldolgozó", vagy "képminőség-javító" berendezések - melyek funkciói az egyéb berendezésre megkövetelt funkciókra korlátozódnak - ellenőrzési státusát a másik berendezés ellenőrzési státusa határozza meg, még akkor is, ha ez meghaladja az "alapvető elem" kritériumot.

N.B.2.: A távközlési berendezésekhez alkalmazott "digitális számítógépek" vagy a kapcsolódó berendezések ellenőrzési státusát lásd az 5. kategória 1. részében (Távközlés) (11).[311]

c. A "digitális számítógépek" és a kapcsolódó berendezések "technológiáját" a 4E. pont (12) határozza meg.[312]

a. 343 K (70° C) feletti környezeti hőmérsékleten történő működésre méretezett elektronikus számítógépek és kapcsolódó berendezések, továbbá "elektronikus részegységek" és a kifejezetten ezekhez tervezett "alkatrészek";

b. "Digitális számítógépek", "jelfeldolgozó", vagy "képminőség-javító" berendezéseket is ideértve, amelyek "kiigazított csúcsteljesítménye" ("APP") 0,0128 súlyozott lebegőpontos művelet másodpercenként (Weighted TeraFLOPS, WT), vagy annál nagyobb;

c. Processzorok aggregálása révén kifejezetten a teljesítmény növelésére tervezett vagy átalakított "elektronikus részegységek", az alábbiak szerint:

1. 16 vagy több processzorból álló konfigurációban történő aggregálásra tervezték;

2. Nem használt;

1. megjegyzés: Az X.A.II.001.c. pont csak azokra az "elektronikus részegységekre" és programozható összekapcsolásokra vonatkozik, melyeknél az "APP" nem haladja meg az X.A.II.001.b. pont alatti paraméterhatárokat, ha nem integrált "elektronikus részegységként" szállítják. Ez nem vonatkozik azokra az "elektronikus részegységekre", amelyek tervezésük természeténél fogva szerkezetileg az X.A.II.001.k. pont által ellenőrzés alá vont kapcsolódó berendezésként történő működésre korlátozódnak.

2. megjegyzés: Az X.A.II.001.c. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten olyan termékhez, vagy termékcsaládhoz tervezett "elektronikus részegységeket", amelyek maximális konfigurációja nem haladja meg az X.A.II.001.b. pontban meghatározott paraméterhatárokat.

d. Nem használt;

e. Nem használt;

f. "Jelfeldolgozó", vagy "képminőség-javító" berendezések, amelyek "kiigazított csúcsteljesítménye" ("APP") 0,0128 súlyozott lebegőpontos művelet másodpercenként (Weighted TeraFLOPS, WT), vagy annál nagyobb;

g. Nem használt;

h. Nem használt;

i. Az X.A.III.101. pont alatt meghatározott paraméterhatárokat meghaladó 'terminálfelületi eszközt' tartalmazó berendezések;

Műszaki megjegyzés: Az X.A.II.001.i. pont alkalmazásában a 'terminálfelületi eszköz' olyan berendezést jelent, amelyen az információ belép a távközlési rendszerbe, vagy azt elhagyja, pl. telefon, adatátviteli eszköz, számítógép stb.

j. Kifejezetten "digitális számítógépek", vagy kapcsolódó berendezések külső összekapcsolásának biztosítására tervezett berendezések, amelyek 80 Mbyte/s-ot meghaladó adatátviteli sebességet tesznek lehetővé.

Megjegyzés: Az X.A.II.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a belső összekapcsoló berendezéseket (pl. csatlakozó tartópanel, buszok), a passzív összekapcsoló berendezéseket, a "hálózati hozzáférés-szabályozókat", illetve az 'adatcsatorna-vezérlőegység kontrollereket'.

Műszaki megjegyzés: Az X.A.II.001.j. pont alkalmazásában, 'adatcsatorna-vezérlőegység kontroller' (communications channel controller): fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység, amely az adatokhoz történő hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

k. Analóg/digitális átalakítóval rendelkező "hibrid számítógépek" és "elektronikus részegységek", valamint a kifejezetten ezekhez tervezett "alkatrészek", amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Legalább 32 csatorna; valamint

2. A felbontás minimum 14 bit (plusz az előjelbit), a konverziós sebesség pedig minimum 200 000 Hz.

X.D.II.001 Program"-ellenőrző és érvényesítő "szoftver", "forráskódok" automatikus generálását lehetővé tevő "szoftver", valamint kifejezetten "valós idejű feldolgozó" berendezésekhez tervezett operációs rendszer "szoftver".

a. Matematikai és analitikai technikákat alkalmazó, 500 000-nál több "forráskód"-utasítással rendelkező "programokhoz" tervezett vagy átalakított "program"-ellenőrző és érvényesítő "szoftver";

b. "Szoftver": lehetővé teszi "forráskódok" automatikus generálását az (EU) 2021/821 rendeletben leírt külső érzékelők révén online beszerzett adatokból; vagy

c. Operációs rendszer "szoftver", amelyet kifejezetten "valós idejű feldolgozó" berendezésekhez terveztek, és amely 20 mikromásodpercnél rövidebb "globális megszakító késleltetési időt" garantál.

Műszaki megjegyzés: Az X.D.II.001. pont alkalmazásában, 'globális megszakítási késleltetési idő': az az idő, amely alatt a számítógépes rendszer felismeri az esemény miatti megszakítást, kiszolgálja a megszakítást, végrehajtja a kontextusváltást a megszakításra várakozó másik rezidens feladatra.

X.D.II.002 Kifejezetten a 4A101. (13), az X.A.II.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett vagy módosított, a 4D001. (14) pont által ellenőrzés alá vontaktól eltérő "szoftverek".[313]

X.E.II.001 Az X.A.II.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezés, vagy az X.D.II.001 vagy X.D.II.002. pont által ellenőrzés alá vont "szoftver""kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.II.002 'Multiadatfolyam feldolgozó' berendezések 'kifejlesztésére' vagy 'gyártására' szolgáló 'technológia'.[314]

Műszaki megjegyzés: Az X.E.II.002. pont alkalmazásában, 'csoportos adatfeldolgozás' (multi-data stream processing): a mikroprogram vagy a berendezés architekturális technikája, amely lehetővé teszi két vagy több adatsor egyidejű feldolgozását egy vagy több utasítássor vezérlésével, az alábbi eszközök révén:[315]

1. Egy utasítás több adat (Single Instruction Multiple Data - SIMD) architektúrák, így például vektor- vagy a tömbprocesszorok.

2. Több egyedi utasítás több adat (Multiple Single Instruction Multiple Data - MSIMD) architektúrák.

3. Több utasítás több adat (Multiple Instruction Multiple Data - MIMD) architektúrák, beleértve azokat is, amelyek szorosan, kevésbé szorosan, illetve lazán kapcsolódnak. vagy

4. A feldolgozóelemek strukturált tömbjei, többek közt szisztolikus tömbök.

III. kategória, 1. rész - Távközlés

Megjegyzés: A III. kategória, 1. rész nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.III.101 Távközlési berendezések.

a. Az 5A001.a. pont (15) által ellenőrzés alá nem vont bármely típusú távközlési berendezés, amelyet kifejezetten a 219 K (-54 °C) és 397 K (124 °C) közötti hőmérsékleti tartományon kívüli működésre terveztek.[316]

b. Távközlési átviteli berendezések és rendszerek, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével:

Megjegyzés: Távközlési átviteli berendezések:

a. Az alábbi kategóriák szerint vagy azok kombinációiként:

1. Rádióberendezés (például adóberendezések, vevőkészülékek és adóvevők);

2. Vonalvégződtetési berendezés;

3. Közbenső erősítő berendezés;

4. Átjátszó berendezés;

5. Regenerátor berendezés;

6. Fordításkódolók (transzkóderek);

7. Multiplex berendezés (beleértve a statisztikai multiplexet is);

8. Modulátorok/demodulátorok (modemek);

9. Transzmultiplex berendezés (lásd CCITT G701. ajánlás);

10. 'Tároltprogram-vezérlésű' digitális rendező berendezés;

11. 'Átjárók' és hidak;

12. 'Közeghozzáférési egységek'; valamint

b. A következők bármelyikén keresztül történő egy- vagy többcsatornás kommunikációban való használatra tervezettek:

1. Vezeték (vonal);

2. Koaxiális kábel;

3. Optikai kábel;

4. Elektromágneses sugárzás; vagy

5. Víz alatti hanghullám-terjedés.

1. Digitális technikát alkalmaznak, ideértve az analóg jelek digitális feldolgozását is, és úgy vannak tervezve, hogy a legmagasabb multiplex-szinten 45 Mbit/s-ot meghaladó "digitális átviteli sebességen" működjenek, vagy a "teljes digitális átviteli sebességük" meghaladja a 90 Mbit/s-ot;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.b.1. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten polgári felhasználású műholdas rendszerekbe történő beépítésre és azok üzemeltetésére tervezett berendezéseket.

2. 'Egyetlen beszédcsatorna sávszélességét' használó modemek, amelyek 'adatjelzési sebessége' meghaladja a 9 600 bit/másodpercet;

3. 'Tároltprogram-vezérlésű' digitális rendező berendezések, amelyek "digitális átviteli sebessége" egy porton meghaladja a 8,5 Mbit/s-ot.

4. Berendezések, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

a. "Hálózati hozzáférés-szabályozók" és kapcsolódó közönséges közegeik, amelyek "digitális átviteli sebessége" meghaladja a 33 Mbit/s-ot; vagy

b. "Adatcsatorna-vezérlőegység kontrollerek" csatornánként 64 000 bit/s-ot meghaladó 'adatjelzési sebességű' digitális kimenettel;

Megjegyzés: Ha egy ellenőrzés alá nem vont berendezés "hálózati hozzáférés-szabályozót" tartalmaz, akkor nem rendelkezhet semmilyen típusú távközlési interfésszel, kivéve azokat, amelyeket az X.A.III.101.b.4. pont ismertet, de nem von ellenőrzés alá.

5. "Lézert" alkalmazó berendezések, amelyek a következő jellemzők bármelyikével rendelkeznek:

a. 1 000 nm-nél nagyobb átviteli hullámhossz; vagy

b. Analóg technikát alkalmaznak, és a sávszélességük 45 MHz-nél nagyobb;

c. Koherens optikai átvitelt vagy koherens optikai detektálási technikát (más néven optikai heterodin vagy homodin technikát) alkalmaznak;

d. Hullámhosszosztásos multiplex technikát alkalmaznak; vagy

e. "Optikai erősítést" hajtanak végre;

6. Rádióberendezések, amelyek bemeneti vagy kimeneti frekvenciája meghaladja:

a. A 31 GHz-et a műholdas földi állomások alkalmazásai esetében; vagy

b. A 26,5 GHz-et egyéb alkalmazások esetében;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.b.6. pont nem vonja ellenőrzés alá a polgári felhasználású berendezéseket, amennyiben azok megfelelnek a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiosztott, 26,5 GHz és 31 GHz közötti frekvenciasávnak.

7. Rádióberendezések, amely alkalmazzák a következők bármelyikét:

a. 4-es szint feletti kvadratúra-amplitúdó modulációs (QAM) technikák, ha a "teljes digitális átviteli sebesség" meghaladja a 8,5 Mbit/s-ot;

b. 16-os szint feletti QAM-technikák, ha a "teljes digitális átviteli sebesség" legfeljebb 8,5 Mbit/s;

c. Egyéb digitális modulációs technikák, amelyek 'spektrális hatékonysága' meghaladja a 3 bit/s/Hz-et; vagy

d. Az 1,5 MHz és 87,5 MHz közötti frekvenciatartományban működnek, és olyan adaptív technikákat alkalmazó berendezéseket foglalnak magukban, amelyek zavarójel-elnyomása jobb, mint 15 dB.

Megjegyzések:

1. Az X.A.III.101.b.7. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten polgári felhasználású műholdas rendszerekbe történő beépítésre és azok üzemeltetésére tervezett berendezéseket.

2. Az X.A.III.101.b.7. pont nem vonja ellenőrzés alá a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiosztott frekvenciákon történő működésre szánt olyan rádiórelés berendezéseket:

a. Amelyek megfelelnek a következők bármelyikének:

1. Nem haladják meg a 960 MHz-et; vagy

2. "Teljes digitális átviteli sebességük" nem haladja meg a 8,5 Mbit/s-ot; valamint

b. "Spektrumhatékonyságuk" nem haladja meg a 4 bit/s/Hz-et.

c. 'Tároltprogram-vezérlésű' kapcsolóberendezések és a kapcsolódó jelzőrendszerek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok:

Megjegyzés: A digitális bemenettel és digitális kimenettel rendelkező, olyan statisztikai multiplexereket, amelyek kapcsolást biztosítanak, 'tároltprogram-vezérlésű' kapcsolóként kell kezelni.

1. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő "adat- (üzenet-) kapcsoló" berendezések vagy rendszerek, amelyeket "csomagkapcsoláshoz" terveztek, valamint az ezekhez tartozó elektronikus részegységek és alkatrészek.

2. Nem használt;

3. 'Datagram' csomagok útvonalválasztása vagy kapcsolása;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.c.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az olyan hálózatokat, amelyek kizárólag 'hálózati hozzáférés-szabályozók' használatára korlátozódnak vagy maguk a 'hálózati hozzáférés-szabályozók'.

4. Nem használt;

5. Vonalkapcsolások többszintű fontossági rendezése és előjegyzése;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.c.5. pont nem vonja ellenőrzés alá az egyszintű híváselőjegyzést.

6. Celluláris rádióhívások más cellás kapcsolókra történő automatikus továbbítására vagy egynél több kapcsolóhoz tartozó központosított előfizetői adatbázisba történő automatikus kapcsolásra tervezettek;

7. "Tároltprogram-vezérlésű" digitális rendező berendezést tartalmaznak, amelynek "digitális átviteli sebessége" meghaladja portonként a 8,5 Mbit/s-ot.

8. 'Közös csatornás jelzés', amely hozzá nem rendelt vagy kvázi-hozzárendelt üzemmódban működik.

9. 'Dinamikus adaptív útvonalválasztás';

10. Csomagkapcsolók, vonalkapcsolók és útvonalválasztók (routerek), olyan portokkal vagy vonalakkal, amelyek sebessége meghaladja az alábbiak bármelyikét:

a. Csatornánként 64 000 bit/s "adatjelzési sebesség" az 'adatcsatorna-vezérlőegység kontroller' felé; vagy

Megjegyzés: Az X.A.III.101.c.10.a. pont nem vonja ellenőrzés alá a multiplex kompozit kapcsolatokat, amelyek csak olyan kommunikációs csatornákból állnak, amelyeket az X.A.III.101.b.1. pont nem von egyedileg ellenőrzés alá.

b. 33 Mbit/s-os "digitális átviteli sebesség" a 'hálózati hozzáférés-szabályozó' és a kapcsolódó közönséges közeg esetében;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.c.10. pont nem vonja ellenőrzés alá az X.A.III.101.c.10. pontban meghatározott határértékeket meg nem haladó porttal vagy vonallal rendelkező csomagkapcsolókat vagy útvonalválasztókat.

11. "Optikai kapcsolás";

12. 'Aszinkron átviteli mód' ('ATM') technikákat alkalmaznak.

d. Egyfrekvenciás működésre tervezett, 50 m-nél hosszabb optikai szálak és optikai kábelek;

e. Központosított hálózatvezérlő, amely az alábbi összes jellemzővel rendelkezik:

1. Hálózati csomópontokból kap adatokat; valamint

2. Kezeli ezeket az adatokat annak érdekében, hogy operátori döntést nem igénylő adatforgalom-irányítást biztosítson, és ennek során 'dinamikus adaptív útvonalválasztást' hajt végre;

1. megjegyzés: Az X.A.III.101.e. pont nem foglalja magában az előre meghatározott információk alapján az útvonalra vonatkozóan hozott döntéseket.

2. megjegyzés: Az X.A.III.101.e. pont nem zárja ki a kiszámítható statisztikai adatforgalmi feltételek függvényében történő adatforgalom-irányítást.

f. 10,5 GHz felett működő, aktív elemeket és elosztott alkatrészeket tartalmazó többfázisú antennarendszerek, amelyek úgy vannak tervezve, hogy lehetővé tegyék a sugárnyaláb-formálás vagy -irányítás elektronikus vezérlését, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványainak megfelelő műszerekkel rendelkező leszállító rendszerek (mikrohullámú leszállító rendszerek (MLS)) kivételével.

g. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő mobilhírközlő berendezések, azok elektronikus részegységei és alkatrészei; vagy

h. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, 19,7 GHz-es vagy azt meghaladó frekvencián történő felhasználásra tervezett rádiórelés kommunikációs berendezések és azok alkatrészei.

Műszaki megjegyzés: Az X.A.III.101. pont alkalmazásában:

1) 'Aszinkron átviteli mód' (asynchronous transfer mode - 'ATM'): átviteli mód, amelyben az információt cellákba szervezik; aszinkron olyan értelemben, hogy a cellák megjelenése a szükséges vagy pillanatnyi bitsebességtől függ.

2) 'Egyetlen beszédcsatorna sávszélessége': a CCITT G.151. számú ajánlásában meghatározott, 3 100 Hz-es egyetlen beszédcsatornán keresztül történő működésre tervezett adatátviteli berendezés.

3) 'Adatcsatorna-vezérlőegység kontroller' (communications channel controller): fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység, amely az adatokhoz történő hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

4) 'Datagram' olyan különálló, független adatcsomag, amely elegendő információt tartalmaz ahhoz, hogy a forrás és a rendeltetési hely felhasználói végberendezése közötti korábbi adatcserére való támaszkodás nélkül továbbítható legyen a forrástól a rendeltetési hely felhasználói végberendezéséhez.

5) 'Gyorsválasztás': virtuális hívások esetén alkalmazható eszköz, amely révén a felhasználói végberendezés a virtuális hívás alapképességein túl ki tudja bővíteni az adatátvitelt a hívásbeállítási és hívástörlési 'adatcsomagokra'.

6) 'Átjáró': berendezések és "szoftverek" bármely kombinációjával megvalósított funkció, amely az egyik rendszerben használt információk megjelenítésére, feldolgozására vagy közlésére szolgáló konvencióknak a másik rendszerben használt megfelelő, de eltérő konvenciókká történő átalakítására szolgál.

7) 'Integrált szolgáltatások digitális hálózata' (ISDN): olyan egységes, végponttól végpontig terjedő digitális hálózat, amelyben a kommunikáció valamennyi típusából (pl. hang, szöveg, adatok, álló- és mozgóképek) származó adatokat adatcsere (kapcsolás) révén az egyik porttól (termináltól) egy hozzáférési vonalon keresztül továbbítják az előfizetőhöz és az előfizetőtől.

8) 'Adatcsomag': bináris számjegyek - adat- és hívásvezérlő jeleket tartalmazó - csoportja, amelyet kompozit egészként kapcsolnak. Az adatok, a hívásvezérlő jelek és az esetleges hibaellenőrzési információk meghatározott formátumba rendezettek.

9) 'Közös csatornás jelzés': a vezérlési információk továbbítása (jelzés) az üzenetekhez használt csatornától eltérő csatornán keresztül. A jelzőcsatorna általában több üzenetcsatornát vezérel.

10) 'Adatjelzési sebesség': az ITU 53-36. ajánlásában meghatározott sebesség, figyelembe véve, hogy a nem bináris moduláció esetében a másodpercenkénti baud és bit nem egyenlő. Idetartoznak a kódolási, ellenőrzési és szinkronizálási funkciókra szolgáló bitek.

11) 'Dinamikus adaptív útvonalválasztás' (dynamic adaptive routing): a forgalom automatikus átirányítása az adott aktuális hálózati körülmények érzékelése és elemzése alapján.

12) 'Közeghozzáférési egység': olyan berendezés, amely egy vagy több kommunikációs interfészt ("hálózati hozzáférés-szabályozót", "adatcsatorna-vezérlőegység kontrollert", modemet vagy számítógépes buszt) tartalmaz, és amely végberendezést csatlakoztat a hálózathoz.

13) 'Spektrális hatékonyság': a "digitális átviteli sebesség" [bit/s]/6 dB spektrum-sávszélesség Hz-ben.

14) 'Tároltprogram-vezérlésű': előre meghatározott funkciók végrehajtásának irányítása céljából, a központi egység segítségével, elektronikusan tárolt utasítások révén történő vezérlés. Megjegyzés: A berendezés attól függetlenül lehet 'tároltprogram-vezérlésű', hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.III.101 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő távközlési vizsgáló berendezések.

X.C.III.101 Az X.A.III.101. pont által ellenőrzés alá vont optikai szálak gyártására optimalizált, üvegből vagy más anyagból készült előformák.

X.D.III.101 Kifejezetten az X.A.III.101. és az X.B.III.101. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztéséhez", "gyártásához" és "alkalmazásához" tervezett vagy átalakított "szoftver", továbbá dinamikus adaptív útvonalválasztó szoftverek a következő leírásnak megfelelően:

a. Kifejezetten "dinamikus adaptív útvonalválasztás" céljára tervezett "szoftver", nem gépen futtatható formában;

b. Nem használt;

X.E.III.101 Az X.A.III.101. vagy az X.B.III.101. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására", vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia", vagy az X.D.III.101. pont által ellenőrzés alá vont "szoftverek" és egyéb technológiák az alábbiak szerint:

a. Különleges "technológiák", az alábbiak szerint:

1. Kifejezetten víz alatti használatra tervezett optikai szálak bevonatainak előállítására és felhasználására szolgáló "technológia";

2. A 'szinkron digitális hierarchia' ('SDH') vagy a "szinkron optikai hálózat" ('SONET') technikát alkalmazó berendezések "kifejlesztésére" szolgáló "technológia".

Műszaki megjegyzés: Az X.E.III.101. pont alkalmazásában:

1) 'Szinkron digitális hierarchia' (SDH): olyan digitális hierarchia, amely különböző típusú közegeken keresztül szinkron adatátviteli formátum felhasználásával biztosítja különböző digitális adatforgalom-típusok irányítását, multiplexálását és elérését. A formátum a CCITT G.703., G.707., G.708., G.709. számú ajánlásában, valamint további még közzéteendő ajánlásokban meghatározott szinkron továbbítási modulon (STM) alapul. Az 'SDH' első szintjének sebessége 155,52 Mbit/s.

2) 'Szinkron optikai hálózat' (SONET): olyan hálózat, amely száloptikán keresztül szinkron adatátviteli formátum felhasználásával különböző digitális forgalomtípusok irányítását, multiplexálását és elérését biztosítja. A formátum az 'SDH' észak-amerikai változata, és használ szinkron továbbítási modult (STM) is. Ugyanakkor alapvető átviteli modulként a szinkron átviteli jelet (STS) használja, amelynek első szintű átviteli sebessége 51,81 Mbit/s. A SONET-szabványok beépülnek az 'SDH'-ra vonatkozó szabványokba.

III. kategória, 2. rész - Információbiztonság

Megjegyzés: A III. kategória, 2. rész nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.III.201 Berendezések, az alábbiak szerint:

a. Nem használt;

b. Nem használt;

c. A Rejtjelezési megjegyzésnek (5. kategória, 2. rész, 3. megjegyzés) (16) megfelelően tömegpiaci titkosítási célúként besorolt áruk.[317]

X.D.III.201 "Információbiztonsági""szoftver" az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá a rosszindulatú számítógépes károkozás (például vírus) elleni védelem céljából "tervezett" vagy átalakított "szoftvert", ha a "rejtjelezés" alkalmazása hitelesítés, digitális aláírás és/vagy adat- vagy fájlvisszafejtés célját szolgálja.

a. Nem használt;

b. Nem használt;

c. A Rejtjelezési megjegyzésnek (5. kategória, 2. rész, 3. megjegyzés) (17) megfelelően tömegpiaci titkosító szoftverként besorolt "szoftver".[318]

X.E.III.201 Az Általános technológiai megjegyzés szerinti "információbiztonsági""technológia" az alábbiak szerint:

a. Nem használt;

b. Az X.A.III.201.c. pont által ellenőrzés alá vont tömegpiaci áruk "alkalmazására" vagy az X.D.III.201.c. pont által ellenőrzés alá vont tömegpiaci "szoftver""alkalmazására" szolgáló, a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottól eltérő "technológia".

IV. Kategória - Szenzorok és Lézerek

X.A.IV.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, víz alatti tárgyak vagy a vízfelszínen közlekedő hajók vagy a víz alatti úszó járművek észlelésére vagy helyzetének meghatározására képes tengerészeti vagy szárazföldi akusztikai berendezések; és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

X.A.IV.002 Optikai szenzorok, az alábbiak szerint:

a. Képerősítő csövek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, ideértve a következőket:

1. Képerősítő csövek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a. A legnagyobb válaszjel a 400-nm-nél nagyobb, de legfeljebb 1 050 nm közötti hullámhossztartományba esik;

b. 25 mikrométernél kisebb osztástávolságú (központtól központig) elektron-képerősítésre szolgáló mikrocsatornás lemez; valamint

c. Amelyek rendelkeznek a következők bármelyikével:

1. S-20, S-25 vagy multialkáli fotokatód; vagy

2. GaAs vagy GaInAs fotokatód;

2. Kifejezetten erre tervezett mikrocsatornás lemezek, amelyek rendelkezek mindkét alábbi jellemzővel:

a. Lemezenként legalább 15 000 üreges cső; valamint

b. 25 mikrométernél kisebb osztástávolság (központtól központig).

b. Az X.A.IV.002.a.1. pontban felsorolt jellemzőkkel rendelkező képerősítő csövekkel felszerelt, a látható vagy az infravörös színképtartományban működő, közvetlen látást biztosító képalkotó berendezés.

X.A.IV.003 Kamerák, ideértve a következőket:

a. Kamerák, amelyek eleget tesznek a 6A003.b.4 (18) pont 3. megjegyzésében foglalt kritériumoknak.[319]

b. Nem használt;

X.A.IV.004 Optika, ideértve a következőket:

a. Optikai szűrők:

1. 250 nm-t meghaladó hullámhossz esetén, többrétegű optikai bevonattal ellátva, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők valamelyikével:

a. Legfeljebb1 nm-es teljes szélesség félértékintenzitású (FWHI) sávszélesség és legalább 90 %-os csúcsátvitel; vagy

b. Legfeljebb 0,1 nm-es FWHI sávszélesség és legalább 50 %-os csúcsátvitel;

Megjegyzés: Az X.A.IV.004. pont nem vonja ellenőrzés alá a rögzített légréssel rendelkező optikai szűrőket vagy a Lyot-típusú szűrőket.

2. 250 nm-t meghaladó hullámhossz esetén, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a. Az 500 nm-es vagy azt meghaladó spektrumtartományban hangolható;

b. Legfeljebb 1,25 nm-es pillanatnyi sávszűrő;

c. A hangolható spektrumtartományon belül legalább 1 nm-es pontossággal 0,1 nm-n belül kiigazítható hullámhossz; valamint

d. Legalább 91 %-os egyetlen csúcsátvitel;

3. 30° vagy annál szélesebb látómezővel és 1 ns vagy annál kisebb válaszidővel rendelkező, átláthatóság-szabályozó optikai kapcsolók (szűrők)

b. 'Fluor szálakból' vagy optikai szálakból álló kábelek, amelyek az 1 000 nm-nél nagyobb, de legfeljebb 3 000 nm közötti hullámhossztartományban kevesebb mint 4 dB/km csillapodást érnek el.

Műszaki megjegyzés: Az X.A.IV.004.b. pont alkalmazásában 'fluorszálak' az ömlesztett fluorvegyületekből gyártott szálak.

X.A.IV.005 "Lézerek", ideértve a következőket:

a. Szén-dioxid-"lézerek" (CO2), amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. A CW kimenő teljesítmény meghaladja a 10 kW-ot;

2. Az impulzuskimeneten az "impulzus-időtartam" több mint 10 μs; valamint

a. 10 kW feletti átlagos kimenőteljesítmény; vagy

b. Az impulzus "csúcsteljesítmény" meghaladja a 100 kW-ot; vagy

3. Az impulzuskimeneten az "impulzus-időtartam" legfeljebb 10 μs; valamint

a. Az impulzus energia meghaladja a 5 J/impulzus értéket és a "csúcsteljesítmény" meghaladja az 2,5 kW-ot; vagy

b. 2,5 kW feletti átlagos kimenőteljesítmény;

b. Félvezető lézerek, ideértve a következőket:

1. Egyedi, egytranszverzális hullámtípusú félvezető "lézerek", amelyek a következőkkel rendelkeznek:

a. 100 mW feletti átlagos kimenőteljesítmény; vagy

b. 1 050 nm-nél nagyobb hullámhossz;

2. 1 050 nm-nél nagyobb hullámhosszal rendelkező egyedi, egytranszverzális hullámtípusú félvezető "lézerek" vagy egyedi félvezető "lézerekből" álló rendszerek;

c. Rubin "lézerek", amelyeknek a kimenő energiája meghaladja a 20 J/impulzus értéket;

d. Nem "hangolható""impulzuslézerek", amelyeknek a kimenő hullámhosszúsága több mint 975 nm, de legfeljebb 1 150 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. Legalább 1 ns, de legfeljebb 1 μs "impulzus-időtartam" és az alábbiak bármelyike teljesül:

a. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az 'operatív hatékonyság' meghaladja a 12 %-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

2. 20 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény"; vagy

b. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az 'operatív hatékonyság' meghaladja a 18 %-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja az 30 W-ot;

2. A "csúcsteljesítmény" meghaladja az 200 MW-ot; vagy

3. 50 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény"; vagy

2. Az "impulzus-időtartam" több mint 1 μs, és az alábbiak bármelyike teljesül:

a. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az 'operatív hatékonyság' meghaladja a 12 %-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

2. 20 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény"; vagy

b. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1. Az 'operatív hatékonyság' meghaladja a 18 %-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja az 30 W-ot; vagy

2. 500 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény";

e. Nem "hangolható" folytonos hullámú "(CW) lézerek", amelyeknek a kimenő hullámhosszúsága több mint 975 nm, de legfeljebb 1 150 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

a. Az 'operatív hatékonyság' meghaladja a 12 %-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

b. 50 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény"; vagy

2. Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

a. Az 'operatív hatékonyság' meghaladja a 18 %-ot, és az "átlagos kimenőteljesítmény" meghaladja az 30 W-ot; vagy

b. 500 W feletti "átlagos kimenőteljesítmény";

Megjegyzés: Az X.A.IV.005.e.2.b. pont nem vonja ellenőrzés alá azon többszörös transzverzális üzemmódú ipari "lézereket", amelyek kimenőteljesítménye legfeljebb 2 kW, és az össztömege nagyobb mint 1 200 kg. E megjegyzés alkalmazásában az össztömeg magában foglalja a "lézer" működtetéséhez szükséges összes alkatrészt, pl. a "lézert", a tápegységet, a hőcserélőt, de nem foglalja magában a sugárszabályozásra és/vagy -kibocsátásra szolgáló külső optikát.

f. Nem "hangolható""lézerek", amelyeknek a hullámhosszúsága több mint 1 400 nm, de legfeljebb 1 555 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1. A kimenő energia meghaladja a 100 mJ/impulzus értéket és az impulzus "csúcsteljesítmény" meghaladja az 1 W-ot; vagy

2. Az átlagos vagy CW kimenő teljesítmény meghaladja az 1 W-ot;

g. Szabadelektron-"lézerek".

Műszaki megjegyzés: Az X.A.IV.005. pont alkalmazásában az 'operatív hatékonyság' a "lézer" kimenőteljesítmény (vagy "átlagos kimenőteljesítmény") és a "lézer" működtetéséhez szükséges teljes bemenő elektromos teljesítmény aránya, ideértve az áramellátást/szabályozást és a hőszabályozást/hőcserélőt.

X.A.IV.006 "Magnetométerek", "Szupravezető" elektromágneses szenzorok, és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, ideértve a következőket:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő "magnetométerek", melyek 'érzékenysége' alacsonyabb (jobb) mint 1,0 nT effektív / négyzetgyök Hz.

Műszaki megjegyzés: Az X.A.IV.006.a. pont alkalmazásában az 'érzékenység' (zajszint) az eszközfüggő zajküszöb négyzetes középértéke, amely a legalacsonyabb mérhető jel.

b. "Szupravezető" elektromágneses szenzorok, "szupravezető" anyagokból gyártott alkatrészek:

1. Legalább az egyik "szupravezető" alkotóelemüket "kritikus hőmérsékleténél" alacsonyabb hőmérsékleten történő üzemelésre tervezték (beleértve a Josephson-effektusú eszközöket vagy "szupravezető" kvantum interferométer eszközöket [SQUID-ek]);

2. Az elektromágneses mező változásainak 1 KHz vagy annál alacsonyabb frekvencián történő érzékelésére tervezték; valamint

3. Az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkezik:

a. 2 μm-nél kisebb minimális jellemző mérettel, és bemenő és kimenő csatoló áramkörökkel rendelkező vékonyrétegű SQUID-eket tartalmaz;

b. 1x106 mágneses fluxus kvantum/s értéket meghaladó mágneses mező változási sebesség melletti üzemelésre tervezték;

c. A földi környezeti mágneses mezőben történő, mágneses védelem nélküli működésre tervezték; vagy

d. A hőmérsékleti koefficiense kevesebb (kisebb) mint 0,1 mágneses fluxus kvantum/K.

X.A.IV.007 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, földi használatra tervezett graviméterek, az alábbiak szerint:

a. 100 μGal-nál kevesebb (jobb) statikus pontossággal rendelkeznek; vagy

b. (Worden) típusú kvarcelemesek.

X.A.IV.008 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő radarrendszerek, berendezések és lényeges alkatrészek és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő fedélzeti radarberendezések és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

b. Kifejezetten felügyeletre vagy meteorológiai megfigyelésre tervezett "űrminősítésű""lézer" radar vagy fényérzékelő- és mérő (LIDAR) berendezések.

c. Kifejezetten forgószárnyas légi járművekre tervezett, milliméteres hullámú látásjavító rádiólokátoros képalkotó rendszerek, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. 94 Ghz-es frekvencián üzemelnek;

2. Átlagos kimenőteljesítményük kevesebb mint 20 mW;

3. 1 fokos szélességű radarnyaláb; valamint

4. 1 500 m-nél nagyobb hatótávolságú üzemelés.

X.A.IV.009 Egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

a. Az X.A.IV.009.c. pont által ellenőrzés alá nem vont szeizmikus érzékelő berendezések.

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, sugárzásálló TV kamerák.

c. Szeizmikus behatolásérzékelő rendszerek, amelyek érzékelik, osztályozzák és meghatározzák egy észlelt jel forrását.

X.B.IV.001 Kifejezetten az alábbiakban felsorolt valamely célra tervezett vagy átalakított berendezések, beleérte a szerszámokat, süllyesztékeket, rögzítőelemeket vagy mérőeszközöket, és a kifejezetten ezekhez tervezett egyéb alkatrészeket és tartozékokat:

a. Az alábbiak gyártása vagy vizsgálata céljából:

1. Szabadelektron-"lézer" mágnes wigglerek;

2. Szabadelektron-"lézer" fotoinjektorok;

b. A szabadelektron-"lézerek" hosszirányú mágnes mezőjének a szükséges tűréshatárhoz való igazítása érdekében.

X.C.IV.001 A kevesebb mint 500 mm lebegési hossz (magas kettős törés) elérése érdekében szerkezetileg módosított optikai érzékelőszálak vagy a 6C002.b. pont (19) alatt nem meghatározott és legalább 6 'mólszázalék' cinket tartalmazó optikai érzékelő anyagok.[320]

Műszaki megjegyzés: Az X.C.IV.001. pont alkalmazásában:

1) A 'mólszázalék' a kristályban lévő, mólokban kifejezett ZnTe aránya a CdTe és ZnTe mólokban kifejezett összegéhez képest.

2) A 'lebegési hossz' az a távolság, amelyet két, eredetileg fázisban lévő, ortogonálisan polarizált jelnek meg kell tenni 2 Pi radiáns fáziskülönbség eléréséhez.

X.C.IV.002 Optikai anyagok, az alábbiak szerint:

a. Alacsony optikai abszorpcióval rendelkező anyagok, ideértve a következőket:

1. Legalább 99,999 %-os tisztaságú összetevőket tartalmazó, ömlesztett fluorvegyületek; vagy

Megjegyzés: Az X.C.IV.002.a.1. pont ellenőrzés alá vonja a cirkónium- vagy alumínium-fluort és azok variánsait.

2. A 6C004.e.1. pont (20) által ellenőrzés alá vont, vegyületekből előállított, ömlesztett fluorüveg;[321]

b. Kifejezetten az X.A.IV.004.b. pont által ellenőrzés alá vont 'fluorszálak' gyártásához tervezett, legalább 99,999 %-os tisztaságú összetevőket tartalmazó, ömlesztett fluorvegyületekből készített 'optikai szál preformok'.

Műszaki megjegyzés: Az X.C.IV.002. pont alkalmazásában:

1) 'Fluor szálak': ömlesztett fluorvegyületekből gyártott szálak.

2) 'Optikai szál preformok': üveg, műanyag vagy más anyagból álló rudak, öntvények vagy csövek, amelyeket kifejezetten optikai szálak előállítása során történő felhasználás céljából dolgoztak fel. A preform jellemzői meghatározzák a keletkezett, húzott optikai szálak alapvető paramétereit.

X.D.IV.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten a 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, vagy X.A.IV.008. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett "szoftver".[322]

X.D.IV.002 Kifejezetten az X.A.IV.002., X.A.IV.004. vagy X.A.IV.005. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére" vagy "gyártására""tervezett""szoftver".

X.D.IV.003 Egyéb "szoftver", az alábbiak szerint:

a. A légiforgalom-irányító központokban található általános célú számítógépeken futtatott légiforgalom-irányító (Air Traffic Control, ATC) "szoftver"-alkalmazási "programok", amelyek képesek a primer radar céladatainak (ha azok nem esnek egybe a másodlagos légtérellenőrző radar (SSR) adataival) a tárhelyszolgáltatást biztosító légiforgalom-irányító központból másik légiforgalom-irányító központnak való automatikus átadására.

b. Kifejezetten az X.A.IV.009.c. pont alatti szeizmikus behatolásérzékelő rendszerekhez tervezett "szoftver".

c. Kifejezetten az X.A.IV.009.c. pont alatti szeizmikus behatolásérzékelő rendszerekhez tervezett "forráskód".

X.E.IV.001 Az X.A.IV.001., X.A.IV.006., X.A.IV.007., X.A.IV.008., vagy X.A.IV.009.c. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.IV.002 Az X.A.IV.002., X.A.IV.004., vagy az X.A.IV.005., X.B.IV.001., X.C.IV.001., X.C.IV.002., vagy az X.D.IV.003. pont által ellenőrzés alá vont berendezések, anyagok vagy "szoftver""kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.IV.003 Egyéb "technológia", az alábbiak szerint:

a. Optikai alkatrészek egyorsónként évi 10 m2 felületi terület ütemet megahaladó sorozatgyártására szolgáló optikai gyártási technológiák, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. 1 m2 meghaladó terület; valamint

2. A tervezett hullámhosszúságon λ/10 (rms)-t meghaladó felületi forma;

b. Legfeljebb 10 nm sávszélességű, 40°-t meghaladó látómezővel (FOV) rendelkező és 0,75 sorpár/milliradiánál jobb szögfelbontó képességű optikai szűrőkhöz való "technológia";

c. Az X.A.IV.003. pont által ellenőrzés alá vont kamerák "kifejlesztésére" vagy "gyártására" szolgáló "technológia";

d. Nem háromtengelyű fluxus-zsilipes "magnetométerek" vagy nem háromtengelyű fluxus-zsilipes "magnetométer"-rendszerek "kifejlesztéséhez" vagy "gyártásához" szükséges "technológia", az alábbiak szerint:

1. Olyan 'érzékenység', amely 1 Hz-nél alacsonyabb frekvencián alacsonyabb (jobb) mint 0,05 nT négyzetes középérték (rms) Hz; vagy

2. Olyan 'érzékenység', amely legalább 1 Hz-es frekvencián alacsonyabb (jobb) mint 1 x 10-3 nT négyzetes középérték (rms) Hz.

e. Infravörös felkonvertáló eszközök "kifejlesztéséhez" vagy "gyártásához" szükséges "technológia", amely rendelkezik a következők mindegyikével:

1. A válaszjel a 700-nm-nél nagyobb, de legfeljebb 1 500 nm közötti hullámhossztartományba esik; valamint

2. Infravörös fénydetektor, fénykibocsátó dióda (OLED) és nanokristály kombinációja, amely az infravörös fény látható fénnyé történő átalakítására szolgál.

Műszaki megjegyzés: Az X.E.IV.003. pont alkalmazásában az 'érzékenység' (vagy zajszint) az eszközfüggő zajküszöb négyzetes középértéke, amely a legalacsonyabb mérhető jel.

V. Kategória - Navigáció és repülőelektronika

X.A.V.001 Fedélzeti kommunikációs berendezések, a "légi járművek" inerciális navigációs rendszerei és egyéb repülőelektronikai berendezések, beleértve ezeknek a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő alkatrészeit.

1. megjegyzés: Az X.A.V.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a fejhallgatókat és mikrofonokat.

2. megjegyzés: Az X.A.V.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.B.V.001 Kifejezetten navigációs és repülőelektronikai berendezések tesztelésére, ellenőrzésére vagy "gyártására" tervezett egyéb berendezések.

X.D.V.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, a navigáció, fedélzeti kommunikáció és más repülőelektronika "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "szoftver".

X.E.V.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, navigációs, fedélzeti kommunikációs és egyéb repülőelektronikai berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" vonatkozó "technológia".

VI. kategória - Tengerészet

X.A.VI.001 Hajók, tengerészeti rendszerek vagy berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, alkatrészeik és tartozékaik az alábbiak szerint:

a. Víz alatti látórendszerek, az alábbiak szerint:

1. Televízió-rendszerek (amelyek kamerából, lámpákból, megfigyelő és jelátviteli berendezésekből állnak), amelyek felbontási határa - levegőn mérve - több mint 500 sor, és kifejezetten merülő járműveken, távvezérléssel történő működésre tervezték vagy módosították; vagy

2. Víz alatti tévékamerák, amelyek határ-felbontóképessége - levegőn mérve - több mint 700 sor;

Műszaki megjegyzés: A televíziózásban a határ-felbontóképesség a vízszintes felbontóképesség mértékét jelenti, amit általában a vizsgálati diagramon megjelölt képmagasságra eső sorok maximális számával fejeznek ki, az IEEE 208/1960-as szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány alkalmazásával.

b. Víz alatti használatra tervezett vagy átalakított fotokamerák, amelyek legalább 35 mm-es filmmel rendelkeznek, valamint távvezérlésű, "kifejezetten" víz alatti használatra "tervezett", automata vagy távvezérlésű fókuszálásra képesek;

c. Kifejezetten víz alatti felhasználásra tervezett vagy módosított sztroboszkópos világítási rendszerek, amelyek képesek villanásonként több mint 300 J kimenő energiájú fény kibocsátására;

d. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyéb víz alatti kameraberendezések;

e. Nem használt;

f. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő (vízfelszínen közlekedő vagy a víz alatti úszó) hajók, beleértve a felfújható csónakokat és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészeket;

Megjegyzés: Az X.A.VI.001.f. pont nem vonja ellenőrzés alá az ideiglenes utazásra szolgáló, magáncélú közlekedésre vagy az Unió vámterületéről vagy azon keresztül történő személy- vagy áruszállításra használt hajókat.

g. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő hajómotorok (beépítettek és külső oldalra felszereltek egyaránt) és tengeralattjáró-motorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

h. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, víz alatti független levegőztető berendezéek (könnyűbúvár-ruha) és azok tartozékai;

i. Mentőmellények, sűrített levegős patronok, búváriránytűk és búvárcomputerek;

Megjegyzés: Az X.A.VI.001.i. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

j. Víz alatti lámpák és meghajtóberendezések;

Megjegyzés: Az X.A.VI.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

k. Kifejezetten levegőtartályok feltöltésére tervezett légkompresszorok és szűrőrendszerek;

X.D.VI.001 A kifejezetten az X.A.VI.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett vagy módosított "szoftver".

X.D.VI.002 Kifejezetten a kőolaj- és földgázkitermeléshez használt, legénység nélküli, merülő járművek működéséhez tervezett "szoftver".

X.E.VI.001 Az X.A.VI.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

VII. kategória - Légtér és hajtórendszerek

X.A.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő dízelmotorok és traktorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:[323]

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, tehergépkocsikhoz, traktorokhoz és gépjárműalkalmazásokhoz használt dízelmotorok, amelyek teljes kimenő teljesítménye legalább 298 kW.

b. 9 t vagy annál nagyobb teherbírású nem közúti kerekes vontatók; valamint a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő főbb alkatrészeik és tartozékaik.

c. Egy vagy tandem, tengelyenként legalább 9 t vagy annál nagyobb hátsó tengellyel rendelkező közúti félpótkocsi-vontatók és kifejezetten ezekhez tervezett fő alkatrészek.

Megjegyzés: Az X.A.VII.001.b. és X.A.VII.001.c. pont nem vonja ellenőrzés alá az ideiglenes utazásra szolgáló, magáncélú közlekedésre vagy az Unió vámterületéről vagy azon keresztül történő személy- vagy áruszállításra használt járműveket.

X.A.VII.002 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő gázturbinamotorok, valamint alkatrészeik.

a. Nem használt;

b. Nem használt;

c. Gázturbinás repülőgépmotorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.[324]

Megjegyzés: Az X.A.VII.002.c. pont nem vonja ellenőrzés alá a polgári "légi járművekben" való felhasználásra szánt és a jóhiszeműen használt polgári "légi járművekben" több mint nyolc éve használatban lévő gázturbinás repülőgépmotorokat. Ha az ilyen hajtóművek jóhiszeműen használt polgári "légi járművekben" több mint nyolc éve használatban vannak - lásd a XI. MELLÉKLETET.

d. Nem használt;

e. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, túlnyomásos légijármű-levegőztetőberendezésekhez készült alkatrészek;

X.B.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő vibrációs vizsgálókészülékek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

Megjegyzés: Az X.B.VII.001. pont csak a "kifejlesztésre" vagy "gyártásra" szolgáló berendezéseket vonja ellenőrzés alá. Nem vonja ellenőrzés alá az állapotfigyelő rendszereket.

X.B.VII.002 Kifejezetten gázturbinalapátok, lapátok vagy lapátkoszorúházak gyártására vagy mérésére tervezett "berendezések", szerszámok vagy rögzítőelemek, az alábbiak szerint:

a. A szárnyszelvény falvastagságának mérésére nem mechanikus módszereket alkalmazó automatizált berendezések;

b. A "lézer", vízsugár vagy ECM/EDM furatkészítési eljárásokhoz használt, a 9E003.c. pont (22) által ellenőrzés alá vont szerszámok, rögzítőelemek vagy mérőberendezések;[325]

c. Kerámiamagos lúgozó berendezés;

d. Kerámiamag-gyártó berendezések vagy gépek;

e. Kerámiahéjú viaszminta-készítő berendezés;

f. Kerámiahéjú kiégető berendezés.

X.D.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, az X.A.VII.001 vagy X.B.VII.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére" vagy "gyártására" szolgáló "szoftver".

X.D.VII.002 Az X.A.VII.002. vagy X.B.VII.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére" vagy "gyártására" szolgáló "szoftver".

X.E.VII.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, az X.A.VII.001 vagy X.B.VII.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.VII.002 Az X.A.VII.002., vagy X.B.VII.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.VII.003 A 9E003. pont (23) alatt nem meghatározott egyéb "technológia", az alábbiak szerint:[326]

a. Rotorlapáthézag-szabályozó rendszerek, amelyek aktív kompenzációs burkolati technológiát alkalmaznak, és kizárólag tervezési és kifejlesztési adatbázisra korlátozódnak; vagy

b. Gázcsapágy turbinamotor-rotoregységekhez.

VIII. kategória - Vegyes termékek[327]

X.A.VIII.001 Berendezés kőolaj kitermeléséhez vagy kutatásához, a következők szerint:

a. fúrófejbe beépített mérőberendezés, amely inerciális navigációs rendszert tartalmaz a fúrás közbeni méréshez (measurement while drilling - MWD);

b. gáz jelenlétét ellenőrző rendszer és érzékelője, amelyet folyamatos üzemre és a hidrogén-szulfid érzékelésére terveztek;

c. szeizmológiai mérőberendezés, a reflexiós szeizmológia mérőberendezéseit és az önjáró szeizmikus talajvibrátort is beleértve;

d. akusztikus üledékmérő

X.A.VIII.002 Kifejezetten kvantumszámítógéphez, kvantumelektronikához, kvantumérzékelőhöz, kvantumprocesszorhoz, qubit-áramkörhöz, qubit-eszközhöz vagy kvantumradarrendszerhez tervezett berendezés, "elektronikus részegység" és alkatrész, ideértve a Pockels-cellát is

1. megjegyzés: A kvantumszámítógép a kvantumállapotok együttes tulajdonságainak (például szuperpozíció, interferencia és összefonódás) kihasználásával végez számításokat.

2. megjegyzés: Az egységek, áramkörök és eszközök közé tartoznak egyebek mellett a szupravezető áramkörök, a kvantumos globális minimumkeresés (quantum annealing) elvén működő, az ioncsapdás, a fotonok kölcsönhatásán, a szilícium/spin technológián, a hidegatomos technológián alapuló eszközök.

X.A.VIII.003 Mikroszkópok, kapcsolódó berendezések és detektorok, a következők szerint:

a. pásztázó elektronmikroszkóp (SEM);

b. pásztázó Auger-mikroszkóp;

c. átvilágító elektronmikroszkóp (TEM);

d. atomerő-mikroszkóp (AFM);

e. pásztázóerő-mikroszkóp (SFM);

f. a kifejezetten az X.A.VIII.003.a-X.A.VIII.0003.e pontban meghatározott mikroszkópokkal történő használat céljára kifejlesztett, a következő anyagelemzési technikák valamelyikét alkalmazó berendezések és detektorok:

1. röntgen-fotoelektronspektroszkópia (XPS);

2. energiadiszperzív röntgenspektroszkópia (EDX, EDS); vagy

3. elektronspektroszkópia vegyi elemzéshez (ESCA)

X.A.VIII.004 Gyűjtőberendezés fémérc mélytengeri gyűjtéséhez

X.A.VIII.005 Gyártóberendezés és szerszámgép a következők szerint:

a. additív gyártóberendezés fémalkatrészek "előállításához";

Megjegyzés: Az X.A.VIII.005.a pont kizárólag a következő rendszerekre alkalmazandó:

1. szelektív lézeres olvasztáson (SLM), közvetlen rétegenkénti lézeres olvasztáson (laser cusing), közvetlen lézeres fémszinterelésen (DMLS) vagy elektronsugaras olvasztáson (EBM) alapuló porágyas rendszerek; vagy

2. lézeres felületi ráolvasztáson, közvetlen energiával végzett rétegezésen vagy lézeres felrakóhegesztésen alapuló porterítéses rendszerek.

b. additív gyártóberendezés "energiahordozó anyagokhoz", ideértve az ultrahangos sajtoláson alapulót is;

c. kádas fotopolimerizáción (VVP) alapuló, sztereolitográfiás (SLA) vagy digitális képfeldolgozásos (DLP) eljárást alkalmazó additív gyártóberendezés.

X.A.VIII.006 Berendezés szerves fénykibocsátó diódák (OLED), szerves térvezérlésű tranzisztorok (OFET) vagy szerves fényelemek (OPVC) nyomtatott elektronikájának "előállításához"

X.A.VIII.007 Berendezés a szilícium mechanikai jellemzőit felhasználó mikro-elektromechanikai rendszerek (MEMS) "előállításához", ideértve a mikrocsip formájú érzékelőket, például membrános nyomásérzékelőket, hajlításos erőmérő cellákat vagy mikrobeállító eszközöket is

X.A.VIII.008 Berendezés kifejezetten e-üzemanyagok (elektro-üzemanyag és szintetikus üzemanyag) vagy különlegesen nagy (30 %-nál nagyobb) hatásfokú napelemek előállításához

X.A.VIII.009 Berendezés ultravákuumhoz (UHV), a következők szerint:

a. UHV-szivattyú (szublimációs, turbomolekuláris, diffúziós, kriogén, ion-getterszivattyú);

b. UHV-nyomásmérő

Megjegyzés: Ultravákuum alatt legfeljebb 100 nanopaszkál (nPa) nyomás értendő.

X.A.VIII.010 1,1 K alatti hőmérséklet legalább 48 órán át való tartására tervezett "kriogén hűtőrendszer", valamint a kapcsolódó kriogén hűtőfelszerelés, a következők szerint:

a. impulzuscső;

b. kriosztát;

c. termoszedény;

d. gázkezelő rendszer (GHS);

e. kompresszor;

f. vezérlőegység

Megjegyzés: A "kriogén hűtőrendszer" fogalmába egyebek mellett a hígításos hűtésen, az adiabatikus lemágnesezéses hűtésen és a lézerhűtésen alapuló rendszerek tartoznak.

X.A.VIII.011 "Kitokozó" berendezés félvezetős eszközökhöz

Megjegyzés: "Kitokozás" alatt a csomagolt integrált áramkör kupakjának, fedelének vagy tokozásának mechanikus, hőtechnikai vagy vegyi úton történő eltávolítása értendő.

X.A.VIII.012 Nagy kvantumhatásfokú fotodetektorok, amelyek kvantumhatásfoka a 400 nm-től (azt nem beleértve) 1 600 nm-ig (azt is beleértve) terjedő hullámhossztartományban 80 %-nál nagyobb

X.A.VIII.013 Számjegyvezérlésű szerszámgépek egy vagy több 8 000 mm-nél nagyobb bejárási úthosszú hossztengellyel

X.A.VIII.014 Tömegoszlató vízágyúrendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.[328]

Megjegyzés: Az X.A.VIII.014 vízágyúrendszerek fogalmába tartoznak például: távvezérlésű vízágyúval felszerelt járművek vagy helyhez kötött állomások, amelyeket arra terveztek, hogy megvédjék a kezelőt külső zavargás esetén, a következő jellemzőkkel: páncél, ütésálló ablakok, fémernyők, gallytörő rácsok vagy defekttűrő abroncsok. A kifejezetten vízágyúkhoz tervezett alkatrészek közé tartozhatnak például: vízágyúfejek, szivattyúk, tárolók (tartályok), kamerák és fények, amelyeket lövedékekkel szemben merevítettek vagy védettek, az ezekhez a tételekhez tartozó emelőoszlopok és távműködtetési rendszerek.

X.A.VIII.015 Bűnüldözési célú ütőfegyverek, beleértve a nehezékkel ellátott botokat (sap), a rendőrbotokat, az oldalkaros botokat, a tonfákat, a (rugalmas) pálcákat (szjambok) és korbácsokat/ostorokat.[329]

X.A.VIII.016 Rendőrsisakok és védőpajzsok; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.[330]

X.A.VIII.017 Bűnüldözési célú rögzítőeszközök, beleértve a lábbilincseket (lábvas), bilincseket és kézi bilincseket; kényszerzubbonyt; elektromos sokkolóbilincset; elektromos sokkolóövet; sokkolószíjakat; többpontos rögzítőeszközöket, például fogva tartásra szolgáló székeket; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészeket és kiegészítőket.[331]

Megjegyzés: Az X.A.VIII.017 a bűnüldözési tevékenységek során használt rögzítőeszközökre vonatkozik. Nem vonatkozik azon orvosi eszközökre, amelyek fel vannak szerelve arra, hogy az orvosi eljárások során korlátozzák a betegek mozgását. Nem vonatkozik azon eszközökre, amelyek célja a memóriazavarokkal küzdő betegek megfelelő egészségügyi létesítményekben tartása. Nem vonatkozik az olyan biztonsági berendezésekre, mint a biztonsági övek vagy az autós biztonsági gyermekülések.

X.A.VIII.018 Olaj- és gázfeltáró berendezések, szoftverek és adatok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):[332]

a. Nem használt.

b. Hidraulikus rétegrepesztési cikkek, az alábbiak szerint:

1. Hidraulikus rétegrepesztési tervezési és elemzőszoftverek és adatok;

2. Hidraulikus rétegrepesztési 'támasztóanyag', 'rakkolófolyadék' és az ahhoz tartozó kémiai adalékanyagok; vagy

3. Nagynyomású szivattyúk.

Műszaki megjegyzés: A 'támasztóanyag' olyan szilárd anyag, jellemzően kezelt homok vagy mesterséges kerámiaanyag, amelyet arra terveztek, hogy a rétegrepesztés során vagy azt követően az indukált hidraulikus repedést nyitva tartsa. Ezt az anyagot hozzáadják egy 'rakkolófolyadékhoz', amelynek összetétele az alkalmazott repesztés típusától függően változhat, és lehet gél-, hab- vagy síkosítóvíz-alapú.

X.A.VIII.019 Speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):[333]

a. Gyűrűmágnesek;

b. Nem használt.

X.A.VIII.020 Tömegoszlatás céljára és önvédelmi célokra tervezett eszközök:[334]

a. Hordozható elektromos sokkolók, amelyek csak egy személyt célozhatnak minden egyes elektrosokk alkalmazásakor, ideértve, de nem kizárólag az elektromos sokkoló botokat, elektromos sokkoló pajzsokat, kábító fegyvereket és elektródás elektromos sokkolókat;

b. Az olyan hordozható elektromos sokkoló fegyverek összeszereléséhez szükséges valamennyi lényeges alkotóelemet tartalmazó készlet, amelyekre a X.A.VIII.020.a. pont vonatkozik; vagy

Megjegyzés: A következő áruk tekinthetők lényeges alkotóelemnek:

1. elektrosokkot okozó egység,

2. kapcsoló, akár távirányítóhoz, valamint

3. elektródák, vagy adott esetben vezetékek, amelyeken keresztül az elektrosokkot alkalmazzák.

c. Rögzített vagy felszerelhető elektromos sokkoló fegyverek, amelyek nagy területet fednek le és több személyt célozhatnak elektrosokkal.

X.A.VIII.021 Tömegoszlatás vagy önvédelem céljából cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagok vagy egyes kapcsolódó anyagok alkalmazására szolgáló fegyverek és eszközök:

a. Hordozható fegyverek és eszközök, amelyek vagy egy adag cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagot alkalmazhatnak, amely egy személyt céloz vagy egy adag ilyen anyagot szór ködpermet vagy füst alakjában egy kis területet érintve, amikor a vegyi anyagot alkalmazzák vagy szórják;

1. megjegyzés: Ez a pont nem tartozik az Európai Unió közös katonai listájának ML7 e) pontja alá.

2. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik azokra a hordozható eszközökre, amelyeket felhasználóik személyes védelmükre tartanak maguknál, még akkor sem, ha azok vegyi anyagot tartalmaznak.

3. megjegyzés: Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a X.A.VIII.021.c és a X.A.VIII.021.d. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni.

b. Pelargonsav-vanillilamid (PAVA) (CAS 2444-46-4);

c. Olajosgyanta-tartalmú kapszaicin- (OC) (CAS 8023-77-6).

d. Legalább 0,3 % PAVA-t vagy OC-t és egy oldószer (mint például az etanol, 1-propanol vagy hexán) tartalmazó keverékek, amelyet önmagukban is alkalmazhatnak cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagként, különösen aeroszolokban és folyadékokban, vagy felhasználhatnak cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagok előállításához;

1. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a szószokra és az ezek előállítására szolgáló készítményekre, a levesekre és ezek előállítására szolgáló készítményekre, valamint az ételízesítő-keverékekre vagy fűszerekre, feltéve, hogy azokban a PAVA vagy az OC nem az egyetlen ízösszetevő.

2. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a gyógyszerekre, amelyekre az uniós joggal összhangban megadták a forgalombahozatali engedélyt.

e. A cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagok kibocsátásával kapcsolatos, rögzített eszközök, amelyek egy épületen belüli falhoz vagy mennyezethez kapcsolhatók és amelyek egy cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagot tartalmazó palackból állnak és egy távvezérlő rendszerrel aktiválhatók; vagy

Megjegyzés: Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a X.A.VIII.021.c és a X.A.VIII.021.d. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni.

f. A cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagok kibocsátására alkalmas rögzített vagy felszerelhető eszközök, amelyek nagy területet fednek le, és nem kapcsolhatók egy épületen belüli falhoz vagy mennyezethez.

1. megjegyzés: Ez a pont nem tartozik az Európai Unió közös katonai listájának ML7 e) pontja alá.

2. megjegyzés: Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a X.A.VIII.021.c és a X.A.VIII.021.d. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni.

X.A.VIII.022 Termékek, amelyeket fecskendő segítségével halálos adagot beadva emberek kivégzésére használhatnak fel:

a. Rövid és közepes hatástartamú barbiturát típusú anesztetikumok nem kizárólagosan, de beleértve:

1. amobarbital (CAS RN 57-43-2);

2. amobarbital nátriumsó (CAS RN 64-43-7);

3. pentobarbital (CAS RN 76-74-4);

4. pentobarbital nátriumsó (CAS 57-33-0);

5. szekobarbital (CAS RN 76-73-3);

6. szekobarbital nátriumsó (CAS 309-43-3);

7. tiopental (CAS 76-75-5) vagy

8. tiopental nátriumsó (CAS RN 71-73-8), amely tiopenton-nátriumként is ismert;

b. Az X.A.VIII.022.a. pontban felsorolt érzéstelenítő szerek egyikét tartalmazó termékek.

X.B.VIII.001 Speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):[335]

a. Forrókamrák; vagy

b. Radioaktív anyagokkal való használatra alkalmas kesztyűs fülkék.

X.C.VIII.001 Fémpor és fémötvözetpor az X.A.VIII.005.a pontban felsorolt rendszerek bármelyikében való használatra

X.C.VIII.002 Fejlett anyag a következők szerint:

a. anyag rejtéshez vagy aktív álcázáshoz;

b. metaanyag, például negatív törésmutatójú anyag;

c. nem használt;

d. nagyentrópiás ötvözet (HEA);

e. Heusler-ötvözet;

f. Kitajev-anyag, ideértve a Kitajev-féle spinfolyadékot is.

X.C.VIII.003 Konjugált polimer (vezető, félvezető, elektrolumineszcens) nyomtatott vagy szerves elektronikához

X.C.VIII.004 Energiahordozó anyag a következők szerint, valamint keveréke:

a. ammónium-pikrát (CAS 131-74-8);

b. fekete lőpor;

c. hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);

d. difluor-amin (CAS 10405-27-3);

e. nitrokeményítő (CAS 9056-38-6);

f. nem használt;

g. tetranitronaftalin;

h. trinitroanizol;

i. trinitronaftalin;

j. trinitroxilén;

k. N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4);

l. dioktil-maleát (CAS 142-16-5);

m. etil-hexil-akrilát (CAS 103-11-7);

n. trietilalumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 75-24-1), valamint a lítium, a nátrium, a magnézium, a cink vagy a bór más öngyulladó fémalkilja vagy -arilja;

o. nitrocellulóz (CAS 9004-70-0);

p. nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7);

r. etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);

t. ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos ólomstifnát (CAS 12403-82-6), valamint olyan primer robbanóanyag és élesítő elegy, amely azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaz;

u. nem használt;

v. nem használt;

w. dietil-difenil-karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil-karbamid (CAS 611-92-7); metil-etil-difenil-karbamid

x. N,N-difenil-karbamid (nem szimmetrikus difenil-karbamid) (CAS 603-54-3);

y. metil-N,N-difenil-karbamid (metil nem szimmetrikus difenil-karbamid) (CAS 13114-72-2);

z. etil-N,N-difenil-karbamid (etil nem szimmetrikus difenil-karbamid) (CAS 64544-71-4);

aa. nem használt;

bb. 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5);

dd. nem használt

X.D.VIII.001 Kifejezetten az X.A.VIII.005-X.A.VIII.0013. pontban meghatározott berendezés "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához" tervezett szotfver

X.D.VIII.002 Kifejezetten az X.A.VIII.002. pontban meghatározott "elektronikus részegység" vagy alkatrész "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához" tervezett szotfver

X.D.VIII.003 Szoftver additív gyártással készült termék digitális ikermodelljének előállításához vagy additív gyártással készült termék megbízhatóságának meghatározásához

X.D.VIII.004 A kifejezetten az X.A.VIII.014. pont által ellenőrzés alá vont árucikkek »kifejlesztésére«,»gyártására« vagy «alkalmazására« tervezett »szoftver«.[336]

X.D.VIII.005 Speciális szoftver, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):[337]

a. Neutronkalkulációkhoz/modellezéshez használt szoftver;

b. Sugárzási szállítási számításokhoz/modellezéshez használt szoftver; vagy

c. Hidrodinamikai számításokhoz/modellezéshez használt szoftver.

X.E.VIII.001 Technológia az X.A.VIII.001-X.A.VIII.0013. pontban meghatározott berendezés "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához"

X.E.VIII.002 Technológia az X.C.VIII.002 vagy az X.C.VIII.003. pontban meghatározott anyag "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához"

X.E.VIII.003 Technológia additív gyártással készült termék digitális ikermodelljének előállításához, additív gyártással készült termék megbízhatóságának meghatározásához vagy az X.D.VIII.003. pontban meghatározott szoftverhez

X.E.VIII.004 Technológia az X.D.VIII.001-X.D.VIII.002. pontban meghatározott szoftver "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához

X.E.VIII.005 Az X.A.VIII.014. pont alatt ellenőrzés alá vont áruk "kifejlesztéséhez" vagy "gyártásához" "szükséges" "technológia".[338]

X.E.VIII.006 Kizárólag az X.A.VIII.017. pont alatt ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére" vagy "gyártására" szolgáló "technológia".[339]

IX. kategória – Speciális anyagok és kapcsolódó berendezések[340]

X.A.IX.001 Vegyi anyagok, beleértve a legfeljebb 1 tömegszázalék ortoklór-benzalmalononitrilt (CS) vagy legfeljebb 1 tömegszázalék klóracetofenont (CN) tartalmazó könnygázkészítményt, kivéve legfeljebb 20 g nettó tömegű egyedi tárolóedényekben; Paprika spray, kivéve, ha legfeljebb 85,05 g nettó tömegű egyedi tárolóedénybe csomagolt; füstbombák; nem irritáló füstölő fáklyák, kannák, gránátok és töltetek; valamint a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kettős katonai és kereskedelmi célú egyéb pirotechnikai termékek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.[341]

X.A.IX.002 Ujjnyomatvételi porok, színezékek és tinták.

X.A.IX.003 Nem kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és az 1A004. vagy 2B351. pont által ellenőrzés alá nem vont védő- és detektáló berendezések, valamint azok nem kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és az 1A004. vagy 2B351. pont ellenőrzése alá nem vont részegységei, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek felsorolását):

a. a személyi sugárzásmérő doziméterek; vagy

b. Tervezésük és funkciójuk alapján a polgári iparágakra (bányászat, kőfejtés, mezőgazdaság, gyógyszeripar, gyógyászat, állatgyógyászat, környezetvédelem, hulladékkezelés és az élelmiszeripar) jellemző veszélyek elleni védelemre korlátozódó berendezések.

Megjegyzés: A X.A.IX.003. nem vonja ellenőrzés alá a vegyi vagy biológiai anyagokkal szembeni védelemre szolgáló, kiskereskedelmi célú vagy személyes használatra csomagolt fogyasztási cikkeket, valamint az olyan gyógyászati termékeket, mint a latex vizsgálati kesztyűk, latex sebészeti kesztyűk, folyékony fertőtlenítőszerek, eldobható műtéti kendők, sebészi köpenyek, sebészi lábborítások és sebészi maszkok.

X.A.IX.004 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő különleges feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő sugárzásérzékelő, monitorozó és mérő berendezések; vagy

b. Radiográfiai érzékelő berendezések, például röntgenátalakítók és fényporos képtároló lemezek.

X.B.IX.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, fluorgyártásra szolgáló elektrolíziscellák;

b. Részecskegyorsítók;

c. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, a villamosenergia-ipar részére tervezett ipari folyamatirányító hardverek/rendszerek; vagy

e. Szerkezeti kompozitok, szálak, prepregek és preformok gyártására szolgáló berendezések.

X.C.IX.001 Önálló, vegyileg meghatározott vegyületek a Kombinált Nómenklatúra 28. és 29. árucsoportjához tartozó megjegyzések 1. pontja szerint:

a) legalább 95 tömegszázalék koncentrációban, a következők szerint:

1. Etilén-diklorid (CAS 107-06-2);

2. Nitrometán (CAS 75-52-5);

3. Pikrinsav (CAS 88-89-1);

4. Alumínium-klorid (CAS 7446-70-0);

5. Arzén (CAS 7440-38-2);

6. Arzén-trioxid (CAS 1327-53-3);

7. Bisz(2-klóretil)etilamin-hidroklorid (CAS 3590-07-6);

8. Bisz(2-klóretil)metilamin-hidroklorid (CAS 55-86-7);

9. Trisz(2-klóretil)amin-hidroklorid (CAS 817-09-4);

10. Tributil-foszfit (CAS 102-85-2);

11. Metil-izocianát (CAS 624-83-9);

12. Kvinaldin (CAS 91-63-4);

13. 2-bróm-klór-etán (CAS 107-04-0);

14. Benzil (CAS 134-81-6);

15. Dietil-éter (CAS 60-29-7);

16. Dimetil-éter (CAS 115-10-6);

17. Dimetil-amino-etanol (CAS 108-01-0);

18. 2-metoxi-etanol (CAS 109-86-4);

19. Butirilkolinészteráz (BCHE)

20. Dietilén-triamin (CAS 111-40-0);

21. Diklórmetán (CAS 75-09-2);

22. Dimetil-anilin (CAS 121-69-7);

23. Etil-bromid (CAS 74-96-4);

24. Etil-klorid (CAS 75-00-3);

25. Etil-amin (CAS 75-04-7);

26. Hexamin (CAS 100-97-0);

27. Izopropanol (CAS 67-63-0);

28. Izopropil-bromid (CAS 75-26-3);

29. Izopropil-éter (CAS 108-20-3);

30. Metil-amin, (CAS 74-89-5);

31. Metil-bromid (CAS 74-83-9);

32. Monoizopropilamin (CAS 75-31-0);

33. Obidoxim-klorid (CAS 114-90-9);

34. Kálium-bromid (CAS 7758-02-3);

35. Piridin (CAS 110-86-1);

36. Piridosztigmin-bromid (CAS 101-26-8);

37. Nátrium-bromid (CAS 7647-15-6);

38. Nátrium (CAS 7440-23-5);

39. Tributil-amin (CAS 102-82-9);

40. Trietil-amin (CAS 121-44-8); vagy

41. Trimetil-amin (CAS 75-50-3);

b) legalább 90 tömegszázalék koncentrációban, a következők szerint:

1. Aceton (CAS 67-64-1);

2. Acetilén (CAS 74-86-2);

3. Ammónia (CAS 7664-41-7);

4. Antimón (CAS 7440-36-0);

5. Benzaldehid (CAS 100-52-7);

6. Benzoin (CAS 119-53-9);

7. 1-butanol (CAS 71-36-3);

8. 2-butanol (CAS 78-92-2);

9. Izobutanol (CAS 78-83-1);

10. Tert.-butanol (CAS 75-65-0);

11. Kalcium-karbid (CAS 75-20-7);

12. Szénmonoxid (CAS 630-08-0);

13. Klór (CAS 7782-50-5);

14. Ciklohexanol (CAS 108-93-0);

15. Diciklohexilamin (CAS 101-83-7);

16. Etanol (CAS 64-17-5);

17. Etilén (CAS 74-85-1);

18. Etilén-oxid (CAS 75-21-8);

19. Fluor-apatit (CAS 1306-05-4);

20. Hidrogén-klorid (CAS 7647-01-0);

21. Hidrogénszulfid (CAS 7783-06-4);

22. Mandulasav (CAS 90-64-2);

23. Metanol (CAS 67-56-1);

24. Metil-klorid (CAS 74-87-3);

25. Metil-jodid (CAS 74-88-4);

26. Metil-merkaptán (CAS 74-93-1);

27. Monoetilén-glikol (CAS 107-21-1);

28. Oxalil-klorid (CAS 79-37-8);

29. Kálium-szulfid (CAS 1312-73-8);

30. Kálium-tiocianát (CAS 333-20-0);

31. Nátrium-hipoklorit (CAS 7681-52-9);

32. Kén (CAS 7704-34-9);

33. Kén-dioxid (CAS 7446-09-5);

34. Kén-trioxid (CAS 7446-11-9);

35. Tiofoszforil-klorid (CAS 3982-91-0);

36. Tri-izobutil-foszfit (CAS 1606-96-8);

37. Fehér foszfor (CAS 12185-10-3); vagy

38. Sárga foszfor (CAS 7723-14-0).

39. Higany (CAS 7439-97-6);[342]

40. Bárium-klorid (CAS 10361-37-2);

41. Kénsav (CAS 7664-93-9)

42. 3,3-dimetil-1-butén (CAS 558-37-2);

43. 2,2-dimetil-propán (CAS 630-19-3);

44. 2,2-dimetil-propil-klorid (CAS 753-89-9);

45. 2-metilbutén (CAS 26760-64-5);

46. 2-klór-3-metilbután (CAS 631-65-2);

47. 2,3-dimetil-2,3-butanédiol (CAS 76-09-5);

48. 2-metil-2-butén (CAS 513-35-9);

49. Butil lítium (CAS 109-72-8);

50. Bromo(metil)magnézium (CAS 75-16-1);

51. Formaldehid (CAS 50-00-0);

52. Dietanol-amin (CAS 111-42-2);

53. Dimetil-karbonát (CAS 616-38-6);

54. Metil-dietanol-amin-hidroklorid (CAS 54060-15-0);

55. Dietil-amin-hidroklorid (CAS 660-68-4);

56. Diizopropil-amin-hidroklorid (CAS 819-79-4);

57. 3-kinuklidinon-hidroklorid (CAS 1193-65-3);

58. 3-kinuklidinol-hidroklorid (CAS 6238-13-7);

59. (R)-3- kinuklidinol-hidroklorid (CAS 42437-96-7); vagy

60. N,N-Dietil-amino-etanol-hidroklorid (CAS 14426-20-1).

X.C.IX.002 Fentanil és származékai: alfentanil, szufentanil, remifentanil, karfentanil és ezek sói.

Megjegyzés: Az X.C.IX.002 nem vonja ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt, személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.

X.C.IX.003 Vegyi prekurzorok a központi idegrendszerben ható vegyületek számára, a következők szerint:

a) 4-anilino-N-fenetilpiperidin (CAS 21409-26-7); vagy

b) N-fenetil-4-piperidon (CAS 39742-60-4).

Megjegyzések:

1. Az X.C.IX.003 nem vonja ellenőrzés alá az olyan "kémiai elegyeket", amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az X.C.IX.003. bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 1 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.

2. Az X.C.IX.003 nem vonja ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt, személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.

X.C.IX.004 Az 1C010. vagy 1C210. pont által nem ellenőrzött szál-, illetve rostanyagok "kompozit" szerkezetekben történő felhasználásra, és amelyek fajlagos modulusa legalább 3,18 x 106 m, fajlagos szakítószilárdsága pedig legalább 7,62 x 104 m.[343]

X.C.IX.005 "Oltóanyagok", "immunotoxinok", 'orvosi eszközök', 'diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek', az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Az 1C351., 1C353. vagy 1C354. pont által ellenőrzés alá vont termékeket tartalmazó vagy azok elleni felhasználásra tervezett "oltóanyagok";

b. Az 1C351.d. alpont által ellenőrzés alá vont termékeket tartalmazó "immunotoxinok"; vagy

c. 'Orvosi eszközök', amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

1. Az 1C351.d. alatt ellenőrzött "toxinok" (kivéve az 1C351.d.1. pont alatt ellenőrzött botulinum toxinokat, az 1C351.d.3. pont alatt ellenőrzött konotoxinokat vagy az 1C351.d.4. vagy.d.5. pont alatt vegyi háborús okokból ellenőrzött termékeket); vagy

2. Az 1C353.a.3. pont által ellenőrzött, géntechnológiával módosított szervezetek vagy genetikai elemek (kivéve azokat, amelyek az 1C351.d.1. pont alatt ellenőrzött botulinum toxinokat - vagy azok kódját -, illetve az 1C351.d.3. pont alatt ellenőrzött konotoxinokat tartalmaznak);

d. Az X.C.IX.005.c. alpont által nem ellenőrzött 'orvosi eszközök', amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

1. Az 1C351.d.1. pont által ellenőrzött botulinum toxinok;

2. Az 1C351.d.3. pont alatt ellenőrzött konotoxinok; vagy

3. Az 1C353.a.3. pont által ellenőrzött, géntechnológiával módosított szervezetek vagy genetikai elemek, amelyek az 1C351.d.1. pont által ellenőrzött botulinum toxinokat vagy az 1C351.d.3. pont által ellenőrzött konotoxinokat tartalmaznak, illetve azok kódja; vagy

e. Az 1C351.d. alpont által ellenőrzött termékeket tartalmazó 'diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek' (kivéve az 1C351.d.4 vagy.d.5. pont alatt meghatározott, vegyi háborús okokból ellenőrzött termékeket).

Műszaki megjegyzések:

1. 'Orvosi eszközök': (1) Gyógyászati eljárások keretében vizsgálatokra és humán (vagy állatorvosi) felhasználásra tervezett gyógyszerkészítmények, 2) klinikai vagy gyógyászati termékként történő forgalmazásra előrecsomagolt gyógyszerkészítmények, és (3) az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott gyógyszerkészítmények klinikai vagy gyógyászati termékként történő forgalomba hozatalra, vagy kutatási célú új gyógyszerként történő felhasználásra.

2. A 'diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek' kifejlesztésére, csomagolására és forgalmazására kifejezetten diagnosztikai vagy népegészségügyi célokból kerül sor. A bármely más konfigurációjú biológiai toxinokat, beleértve az ömlesztett szállítmányokat is, vagy bármely más végfelhasználásra szánt biológiai toxinok az 1C351. pont ellenőrzése alá tartoznak.

X.C.IX.006 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő energiahordozó anyagokat, valamint gáz-halmazállapotú nitrogén-trifluoridot tartalmazó kereskedelmi töltetek és eszközök (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Kifejezetten olyan olajkutak üzemeltetésére tervezett formázott töltetek, amelyek egyetlen tengely mentén működő töltetet használnak, amelyek robbantáskor lyukat képeznek, és

1. az 'ellenőrzött anyagok' bármely formáját tartalmazzák;

2. csak egyenletes alakú kúpos béléssel rendelkeznek, amelynek bezárt szöge 90 fok vagy annál kisebb;

3. 0,010 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 0,090 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmaznak; valamint

4. legfeljebb 114,3 cm átmérőjű;

b. kifejezetten olajkút üzemeltetéséhez tervezett, legfeljebb 0,010 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó formázott töltetek;

c. Legfeljebb 0,064 kg/m 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó robbanózsinór vagy sokkcső;

d. Munkavégző töltetek, amelyek legfeljebb 0,70 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmaznak a deflagrációs anyagban;

e. (Elektromos vagy nem elektromos) detonátorok és azok részegységei, amelyek legfeljebb 0,01 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmaznak;

f. Legfeljebb 0,01 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó gyújtóanyagok;

g. Legfeljebb 0,015 kg ellenőrzött 'energiahordozó anyagot' tartalmazó olajkútpatronok;

h. Legfeljebb 1,0 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó, kereskedelmi forgalomban kapható erősítő berendezés (öntött vagy kovácsolt booster);

i. 10,0 kg-nál kisebb, de legfeljebb 35 tömegszázalék ML8. 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó, előre gyártott kereskedelmi forgalomban kapható olajzagy és emulzió;

j. Legfeljebb 3,5 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó vágógépek és vágóeszközök;

k. Pirotechnikai eszközök, amennyiben azokat kizárólag kereskedelmi célokra tervezték (pl. színpadi használatra, mozgóképi speciális effektekhez és tűzijátékokhoz), és amelyek legfeljebb 3,0 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmaznak;

l. Legfeljebb 1,0 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó, az X.C.IX.006.a-k. alpont által nem ellenőrzött, egyéb kereskedelmi forgalomban kapható robbanószerkezetek és -töltetek; vagy

Megjegyzés: Az X.C.IX.006.l. alpont magában foglalja a következőket: gépjármű-biztonsági berendezéseket; tűzoltó rendszereket; töltet szegecselő pisztolyhoz; robbanótöltetek mezőgazdasági, olaj- és gázipari tevékenységekhez, sportcikkekhez, kereskedelmi célú bányászathoz vagy építési beruházások céljából; valamint a kereskedelmi célú robbanóeszközök összeszereléséhez használt késleltető csövek.

m. Nitrogén-trifluorid (NF3), gáznemű.

Megjegyzések:

1. 'Ellenőrzött anyagok': ellenőrzött energiahordozó anyagok (lásd: 1C011., 1C111., 1C239. vagy ML8. pont).

2. A nem gáz-halmazállapotú nitrogén-trifluoridot a közös katonai lista az ML8.d. alpont szerint szabályozza.

X.C.IX.007 Az 1C350. vagy az 1C450. pont által nem ellenőrzött keverékek, amelyek az 1C350. vagy az 1C450. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagokat, valamint az 1C350 vagy 1C450 által nem ellenőrzött orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készleteket tartalmaznak, és amelyek az 1C350. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagokat tartalmaznak, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Az 1C350. pont által ellenőrzés alá vont prekurzor vegyi anyagok alábbi koncentrációit tartalmazó keverékek:

1. Olyan keverékek, amelyek legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak a CWC 2. listájában szereplő, az 1C350. pont által ellenőrzött bármely vegyi anyagot;

2. Keverékek, amelyek 30 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmaznak a következőkből:

a. Bármely, a CWC 3. listájában szereplő, az 1C350. pont által ellenőrzött vegyi anyag; vagy

b. Bármely, az 1C350. pont által ellenőrzött nem-CWC prekurzor vegyi anyag;

b. Az 1C450. pont által ellenőrzött mérgező vagy prekurzor vegyi anyagok alábbi koncentrációit tartalmazó keverékek:

1. Olyan keverékek, amelyek a CWC 2. listájában szereplő, az 1C450. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagok alábbi koncentrációit tartalmazzák:

a. Olyan keverékek, amelyek legfeljebb 1 tömegszázalékban tartalmaznak a CWC 2. listájában szereplő, az 1C450.a.1. és a.2. pont által ellenőrzött vegyi anyagokat (azaz amitont vagy PFIB-et tartalmazó keverékeket); vagy

b. Olyan keverékek, amelyek legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak a CWC 2. listájában szereplő, az 1C450.b.1., b.2., b.3., b.4., b.5. vagy b.6. pont által ellenőrzött vegyi anyagokat;

2. Olyan keverékek, amelyek 30 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmaznak a CWC 3. listájában szereplő, az 1C450.a.4., a.5., a.6., a.7. vagy az 1C450.b.8. pont által ellenőrzött vegyi anyagokból;

c. Az 1C350. pont által ellenőrzött prekurzor vegyi anyagokat tartalmazó 'orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek', amelyek vegyi anyagot az egyes típusok szerint 300 grammot meg nem haladó mennyiségben tartalmaznak.

Műszaki megjegyzés: E bejegyzés alkalmazásában az 'orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek' meghatározott összetételű előrecsomagolt anyagok, amelyeket kifejezetten orvosi, analitikai, diagnosztikai vagy népegészségügyi célokra fejlesztettek ki, csomagoltak és forgalmaznak. Az X.C.IX.007.c. alpontban leírt orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek cserereagensei az 1C350. pont ellenőrzése alá tartoznak, ha a reagensek az 1C350. pont alatt a keverékekre megadott ellenőrzési szinttel megegyező vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmaznak az adott bejegyzésben azonosított prekurzor vegyi anyagok közül legalább egyet.

X.C.IX.008 Az 1C008 által nem ellenőrzött, nem fluorozott polimer anyagok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Poliarilén-éter ketonok, az alábbiak szerint:

1. Poliéter-éter keton (PEEK);

2. Poliéter-keton keton (PEKK);

3. Poliéter keton (PEK); vagy

4. Poliéter-keton-éter keton keton (PEKEKK);

b. Nem használt.

X.C.IX.009 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő különleges anyagok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Edzett acél és volfrám-karbid precíziós golyóscsapágyak (3 mm vagy annál nagyobb átmérővel);

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő 304-es és 316-os rozsdamentes acéllemezek;

c. Monellemez;

d. Tributilfoszfát (CAS 126-73-8);

e. Salétromsav (CAS 7697-37-2) 20 tömegszázalék vagy annál nagyobb koncentrációban;

f. Fluor (CAS 7782-41-4); vagy

g. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő alfa-sugárzó radionuklidok.

X.C.IX.010 Az 1C010., 1C210. vagy X.C.IX.004. pont által nem ellenőrzött aromás poliamidok (aramidok), az alábbi formák bármelyikében megjelenítve (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Alapanyagok;

b. Végtelen szálból készült fonal vagy monofil;

c. Végtelen szálból készült fonókábelek;

d. Előfonat;

e. Vágott szál;

f. Szövetek;

g. Rost vagy pehely.

X.C.IX.011 Nanoanyagok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Félvezető nanoanyagok;

b. Kompozit alapú nanoanyagok; vagy

c. Az alábbi szénalapú nanoanyagok bármelyike:

1. Szén nanocsövek;

2. Szén nanoszálak;

3. Fullerének;

4. Grafének; vagy

5. Szénhagymák.

Megjegyzések: Az X.C.IX.011. pont alkalmazásában a nanoanyag olyan anyagot jelent, amely az alábbi kritériumok közül legalább egynek megfelel:

1. Olyan részecskékből áll, amelyek egy vagy több külső dimenziója a darabszám szerinti méreteloszlás több mint 1 %-ában az 1-100 nm-es mérettartományba esik;

2. Egy vagy több dimenzióban az 1-100 nm-es mérettartományba eső belső vagy felületi szerkezettel rendelkezik; vagy

3. 60 m2/cm3-nél nagyobb, térfogategységre vetített fajlagos felülettel rendelkezik, kivéve az 1 nm-nél kisebb méretű részecskékből álló anyagokat.

X.D.IX.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő különleges szoftverek, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten az X.B.IX.001. által ellenőrzött ipari folyamatirányító hardverekhez/rendszerekhez tervezett szoftverek; vagy

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten az X.B.IX.001. által ellenőrzés alá vont szerkezeti kompozitok, szálak, prepregek és preformok gyártására szolgáló berendezésekhez tervezett szoftverek.

X.E.IX.001 Az X.C.IX.004. és az X.C.IX.010. pont által ellenőrzött szál- illetve rostanyagok "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.IX.002 Az X.C.IX.011. pont által ellenőrzött nanoanyagok "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X. kategória - Anyagfeldolgozás[344]

X.A.X.001 Ömlesztett, vagy nyomokban előforduló robbanóanyag vagy detonátor felderítésére szolgáló berendezés, amely automatizált eszközből vagy eszközök kombinációjából áll a különböző típusú robbanóanyagok, robbanószer-maradványok vagy detonátorok jelenlétének kimutatására; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő összetevők:[345]

a. Robbanóanyag-felderítő berendezés 'automatizált döntéshozatalhoz', amely ömlesztett robbanóanyagok felderítésére és azonosítására szolgál, és többek között röntgent (pl. komputertomográfiát, kettős energiát vagy koherens szórást), nukleáris (pl. termikus neutronanalízist, pulzusgyors neutronanalízist, pulzusgyors neutrontranszmissziós spektroszkópiát és gamma-rezonancia-abszorpciót) vagy elektromágneses technikákat (pl. kvadropólrezonancia és dielektrometria) használ;

b. Nem használt;

c. Detonátorérzékelő berendezés az automatikus döntéshozatalhoz gyújtóeszközök (pl. detonátorok, robbanófejek) észlelésére és azonosítására, amely többek között röntgent (pl. kettős energiát vagy komputertomográfiát) vagy elektromágneses technikákat alkalmaz.

Megjegyzés: Az X.A.X.001. szerinti robbanóanyag- vagy detonátorérzékelő berendezések közé tartoznak többek között a személyek, okmányok, poggyász, egyéb személyes tárgyak, rakomány és/vagy postai küldemények átvizsgálására szolgáló berendezések.

Műszaki megjegyzések:

1. 'Automatizált döntéshozatal': a berendezés azon képessége, hogy a tervezett vagy a kezelő által kiválasztott érzékenységi szinten észlelje a robbanóanyagokat vagy a detonátorokat, és automatikus riasztást adjon, ha az érzékenységi szintnek megfelelő vagy azt meghaladó robbanóanyagot vagy detonátort észlel.

2. Ez a bejegyzés nem vonatkozik azon berendezésekre, amelyek a mutatók kezelő általi értelmezésétől függnek, mint például a beszkennelt tétel(ek) szervetlen/organikus színtérképezése.

3. A robbanóanyagok és detonátorok magukban foglalják az X.C.VIII.004. és X.C.IX.006. pont alatt ellenőrzött kereskedelmi forgalomban kapható tölteteket és eszközöket, valamint az 1C011., 1C111. és 1C239. pont által ellenőrzés alá vont energiahordozó anyagokat.

X.A.X.002 A 30 GHz-től 3 000 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő rejtett objektumérzékelő berendezések, amelyek térbeli felbontása 0,1 mrad (milliradián) és legfeljebb 1 mrad (milliradián) között van, 100 m-es állótávolság mellett; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő összetevők.

Megjegyzés: A rejtett objektumérzékelő berendezések közé tartoznak többek között a személyek, okmányok, poggyász, egyéb személyes tárgyak, rakomány és/vagy postai küldemények átvizsgálására szolgáló berendezések.

Műszaki megjegyzés: A frekvenciák méréstartománya, amelyet általában milliméteres, szubmilliméteres hullámú és terahertz frekvenciatartománynak tekintenek.

X.A.X.003 A 2A001. pont által nem ellenőrzött csapágyak és csapágyrendszerek (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Golyóscsapágyak vagy szilárd golyóscsapágyak, amelyek tűrését a gyártó az ABEC 7, ABEC 7P vagy ABEC 7T vagy az ISO szabvány szerinti 4. osztály vagy jobb (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerint határozza meg, és rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Különleges anyagok vagy különleges hőkezelés felhasználásával gyártották 573 K (300°C) feletti üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra; vagy

2. Olyan kenőelemekkel vagy alkatrész-módosításokkal, amelyeket a gyártó specifikációja szerint kifejezetten arra terveztek, hogy a csapágyak 2,3 millió 'DN'-t meghaladó sebességgel működjenek;

b. Tömör kúpos görgős csapágyak, amelyek tűréseit a gyártó az ANSI/AFBMA 00. osztálya (hüvelyk) vagy az A (metrikus értékek) vagy annál jobb (illetőleg azzal egyenértékű) osztály szerint határozza meg, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1. Olyan kenőelemekkel vagy alkatrész-módosításokkal, amelyeket a gyártó specifikációja szerint kifejezetten arra terveztek, hogy a csapágyak 2,3 millió 'DN'-t meghaladó sebességgel működjenek; vagy

2. 219 K alatti (-54°C) vagy 423 K feletti (150°C) üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra gyártották;

c. Legalább 561 K (288°C) üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra gyártott és 1 MPa-t meghaladó terhelhetőségű gázkenő fóliával kenhető csapágy;

d. Aktív mágneses csapágyrendszerek;

e. 219 K (-54°C) alatti vagy 423 K (150°C) feletti üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra gyártott, szövettel ellátott önhangoló vagy szövetbélésű csúszócsapágyak.

Műszaki megjegyzések:

1. 'DN' a csapágy mm-ben mért furatátmérőjének és a csapágy forgási sebességének (rpm) szorzata.

2. Az üzemi hőmérséklet magában foglalja azokat a hőmérsékleteket is, amelyeket akkor kapunk, amikor a gázturbina motorja működés után leállt.

X.A.X.004 Rozsdamentes, réz-nikkel ötvözetből vagy más, legalább 10 % nikkelt és/vagy krómot tartalmazó ötvözött acélból vagy ezek bevonatával készült csővezetékek, szerelvények és szelepek:

a. Legalább 200 mm belső átmérőjű, 3,4 MPa vagy annál nagyobb nyomáson történő működésre alkalmas nyomástartó cső és szerelvény;

b. A 2B350.g. alpont által nem ellenőrzött csőszelepek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Legalább 200 mm belső átmérőjű csőméretű csatlakozó; valamint

2. Legalább 10,3 MPa-ra méretezett.

Megjegyzések:

1. Az e pontban ellenőrzés alá vont tételekre vonatkozó szoftver tekintetében lásd az X.D.X.005. pontot.

2. Az e bejegyzés alapján ellenőrzött termékek technológiája tekintetében lásd a 2E001. ("kifejlesztés"), a 2E002. ("gyártás") és az X.E.X.003. ("alkalmazás") pontot.

3. Lásd a kapcsolódó 2A226., 2B350. és X.B.X.010. pont szerinti ellenőrzéseket.

X.A.X.005 Elektromágneses erővel megolvasztott fémek mozgatására tervezett szivattyúk.

Megjegyzések:

1. Az e bejegyzés alapján ellenőrzött termékekhez kapcsolódó szoftverek tekintetében lásd az X.D.X.005. pontot.

2. Az e bejegyzés alapján ellenőrzött termékek technológiája tekintetében lásd a 2E001. ("kifejlesztés"), 2E002. ("gyártás") és az X.E.X.003. pontot ("alkalmazás").

3. A folyékonyfém-hűtésű reaktorokban használt szivattyúk a 0A001. pont ellenőrzése alá tartoznak.

X.A.X.006 'Hordozható elektromos generátorok' és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

Műszaki megjegyzés: 'Hordozható elektromos generátorok' - Az X.A.X.006. bejegyzésben szereplő generátorok hordozhatóak - legfeljebb 2 268 kg, kerekeken, vagy 2,5 tonna súlyú tehergépkocsiban szállíthatóak, külön kialakítási követelmény nélkül.

X.A.X.007 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Csőmembrános tömítésű szelepek;

b. Nem használt.

X.B.X.001 'Folyamatos üzemű áramlásos kémiai reaktorok' és 'moduláris alkatrészeik'.

Műszaki megjegyzések:

1. Az X.B.X.001 alkalmazásában a 'folyamatos üzemű áramlásos kémiai reaktorok' olyan plug and play rendszerekből állnak, amelyekben a reagenseket folyamatosan táplálják be a reaktorba, és a keletkező terméket a kimenetnél gyűjtik össze.

2. Az X.B.X.001. alkalmazásában a 'moduláris alkatrészek' folyadékmodulokat, folyadékszivattyúkat, szelepeket, töltött ágyas modulokat, keverőmodulokat, nyomásmérőket, folyadék-folyadék elválasztókat stb. jelentenek.

X.B.X.002 A 2B352.i által nem ellenőrzött, részben vagy teljesen automatizált nukleinsav-összeállítók és -szintetizálók, amelyeket 50 bázist meghaladó nukleinsavak előállítására terveztek.

X.B.X.003 Ellenőrzött légköri körülmények között működőképes automatizált peptidszintetizálók.

X.B.X.004 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő számjegyvezérlésű egységek szerszámgépekhez és "számjegyvezérlésű" szerszámgépek (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):[346]

a. "Számjegyvezérlésű" egységek szerszámgépekhez:

1. Négy interpoláló tengely koordinálható egyidejűleg kontúrvezérlésre; vagy

2. Két vagy több tengellyel rendelkeznek, amelyek egyidejűleg koordinálhatók kontúrvezérlésre, és legalább 0,001 mm-nél jobb (kisebb) programozható növekménnyel rendelkeznek;

3. "Számjegyvezérlésű" egységek két, három vagy négy interpoláló tengellyel rendelkező szerszámgépekhez, amelyek egyidejűleg koordinálhatók kontúrvezérlésre, és képesek közvetlenül (online) fogadni a számítógéppel támogatott tervezési (CAD) adatokat a gépi utasítások belső előkészítéséhez; vagy

b. Kifejezetten szerszámgépekhez tervezett mozgásszabályozó táblák, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Interpoláció több mint négy tengelyen;

2. Képesek valós idejű adatfeldolgozásra a szerszámút, a betáplálási sebesség és az orsó adatainak a megmunkálási művelet során történő módosítása céljából az alábbiak bármelyike által:

a. A részprogram adatainak automatikus kiszámítása és módosítása két vagy több tengely mentén történő megmunkáláshoz a mérési ciklusok és a forrásadatokhoz való hozzáférés révén; vagy

b. A számítástechnikai modell (stratégia) segítségével mért és feldolgozott, egynél több fizikai változóval rendelkező adaptív vezérlés egy vagy több megmunkálási utasításnak a folyamat optimalizálása érdekében történő megváltoztatása céljából; vagy

3. Képes CAD-adatok fogadására és feldolgozására a gépi utasítások belső előkészítése céljából;

c. "Számjegyvezérlésű" szerszámgépek, amelyek a gyártó műszaki specifikációja szerint felszerelhetők két vagy több tengely egyidejű kontúrvezérlésére szolgáló elektronikus eszközökkel, és rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

1. Kettő vagy több tengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók kontúrvezérlésre; valamint

2. Pozicionálási pontosság az ISO 230/2 (2006) szerint, az összes rendelkezésre álló kompenzációval:

a. Köszörűgépek esetében jobb mint 15 um bármely lineáris tengely mentén (teljes pozicionálás);

b. Marógépek esetében jobb mint 15 um bármely lineáris tengely mentén (teljes pozicionálás); vagy

c. Esztergagépek esetében jobb mint 15 um bármely lineáris tengely mentén (teljes pozicionálás); vagy

d. Szerszámgépek az alábbiak szerint fémek, kerámiák vagy kompozitok eltávolítására vagy vágására, amelyek a gyártó műszaki specifikációja szerint elektronikus eszközökkel szerelhetők fel a két vagy több tengelyen egyidejűleg történő kontúrvezérlés céljából:

1. Kontúrvezérlésre egyidejűleg koordinálható kettő vagy több tengellyel rendelkező eszterga-, köszörű-, maró szerszámgépek vagy ezek kombinációi, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a. Egy vagy több kontúrvezérlésű "billenőorsó";

Megjegyzés: Az X.B.X.004.d.1.a. alpont csak köszörű- vagy maró szerszámgépekre vonatkozik.

b. "Excenter" (tengelyirányú elmozdulás) az orsó egy fordulata alatt 0,0006 mm-nél kisebb (jobb) teljes ütés (TIR) jön létre;

Megjegyzés: Az X.B.X.004.d.1.b. alpont csak esztergáló szerszámgépekre vonatkozik.

c. Az orsó egy fordulata alatt mért elmozdulás (az orsó beállításból való kiesése) 0,0006 mm-nél kisebb (jobb) teljes ütést (TIR) eredményez; vagy

d. A "pozicionálási pontosság" az összes rendelkezésre álló kompenzáció mellett kisebb (jobb) mint: 0,001° bármely forgótengelyen;

2. Vezetékes típusú villamos kisülésű gépek (EDM), amelyek öt vagy több olyan tengellyel rendelkeznek, amelyek egyidejűleg koordinálhatók kontúrvezérlésre.

X.B.X.005 Nem "számjegyvezérlésű" szerszámgépek optikai minőségű felületek előállítása céljából (lásd az Ellenőrzött tételek listáját) és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek,

a. Egypontos vágószerszámot használó esztergagépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. A csúszás pozicionálási pontossága 300 mm távolságonként kisebb (jobb) mint 0,0005 mm;

2. A kétirányú csúszópozicionálási ismételhetőség kevesebb (jobb) mint 0,00025 mm 300 mm-es távolságonként;

3. Az orsó "kiesése a beállításból" és "excentere" kisebb (jobb) mint 0,0004 mm TIR;

4. A csúszómozgás szögeltérése, TIR (oldalirányú kitérése, emelkedése és elfordulása) a teljes út megtétele alatt kisebb (jobb) mint 2 ívmásodperc; valamint

5. A csúszás függélye (merőlegessége) 300 mm-es távolságonként 0,001 mm-nél kisebb (jobb);

Műszaki megjegyzés: Egy tengely kétirányú csúszópozicionálási ismételhetősége (R) az ismételhetőség maximális értéke a tengely mentén vagy a tengely körül bármely pozícióban, az ISO 230/2: 1988. 2.11. részében meghatározott eljárással és feltételek mellett.

b. A következők bármelyikével rendelkező egyfogú marógépek:

1. Az orsó "kiesése a beállításból" és "excentere" kisebb (jobb) mint 0,0004 mm TIR; valamint

2. A csúszómozgás szögeltérése, TIR (oldalirányú kitérése, emelkedése és elfordulása) a teljes út megtétele alatt kisebb (jobb) mint 2 ívmásodperc.

X.B.X.006 A 2B003. pont által nem ellenőrzött sebességváltó-gyártó és/vagy kikészítő gépek, amelyek képesek az AGMA 11-nél jobb minőségű sebességváltók előállítására.

X.B.X.007 A 2B006. vagy 2B206. pont által nem ellenőrzött méretvizsgáló vagy mérőrendszerek vagy berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Manuális méretellenőrző gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Két vagy több tengely; valamint

2. A mérési bizonytalanság (3 + L/300) um vagy annál kisebb (jobb) bármelyik tengelyen ("L" a mm-ben mért hosszúság).

X.B.X.008 A 2B007. vagy 2B207. pont által nem ellenőrzött "robotok", amelyek képesek egy vagy több érzékelő visszacsatolási információinak valós idejű feldolgozás során történő felhasználására programok létrehozása vagy módosítása, illetve numerikus programadatok létrehozása vagy módosítása céljából.

X.B.X.009 Kifejezetten az X.B.X.004. pont által ellenőrzés alá vont szerszámgépekhez vagy az X.B.X.006., X.B.X.007. vagy X.B.X.008. pont által ellenőrzött berendezésekhez tervezett részegységek, áramköri kártyák vagy betétek:

a. Olyan, minimálisan orsókból és csapágyakból álló orsószerkezetek, amelyek esetében az orsó egy fordulata alatt mért sugárirányú vagy tengelyirányú tengelyelmozdulás 0,0006 mm-nél kisebb (jobb) teljes ütést (TIR) eredményez;

b. Egypontos gyémántvágó szerszámbetétek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Hibátlan és sorjamentes vágóél bármely irányban 400-szoros nagyítás esetén;

2. Vágási sugár 0,1-5 mm között; valamint

3. Vágási sugár körtől való eltérése kevesebb (jobb) mint 0,002 mm TIR.

c. Kifejezetten erre a célra tervezett nyomtatott áramköri kártyák olyan szerelt alkatrészekkel, amelyek a gyártó specifikációja szerint alkalmasak a "számjegyvezérlésű" egységeknek, szerszámgépeknek vagy visszatáplálási eszközöknek az X.B.X.004., X.B.X.006., X.B.X.007., X.B.X.008. vagy X.B.X.009. pont alatt meghatározott szintekre történő vagy azt meghaladó korszerűsítésére.

Műszaki megjegyzés: E bejegyzésbe nem tartoznak bele az olyan - zárt- vagy nyílthurkú visszacsatolásos technikák nélküli - interferométer mérési rendszerek, amelyek a szerszámgépek, méretellenőrző gépek és egyéb hasonló berendezések szögeltérési hibájának mérésére lézert alkalmaznak.

X.B.X.010 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő izosztatikus melegsajtolók;

b. Csőmembrános gyártóberendezés, beleértve a hidraulikus formázóberendezést és a csőmembrános alaknyomókat is;

c. Lézeres hegesztőgépek;

d. MIG védőgázas hegesztőgépek;

e. Fénycsöves (e-beam) hegesztőgépek;

f. Monelberendezések, beleértve a szelepeket, csővezetékeket, tartályokat és edényeket is;

g. 304-es és 316-os rozsdamentes acélból készült szelepek, csővezetékek, tartályok és edények;

Megjegyzés: A szerelvények az X.B.X.010.g. alpont alkalmazásában csővezetékek részének minősülnek.

h. Bányászati és fúróberendezések, az alábbiak szerint:

1. Nagy fúróberendezések, amelyek képesek 61 cm-nél nagyobb átmérőjű furatok kialakítására;

2. A bányászatban használt nagy földmunkagépek;

i. Alkatrészek nikkellel vagy alumíniummal való bevonására tervezett galvanizáló berendezés;

j. Ipari felhasználásra és 5 HP vagy annál nagyobb elektromos motorral történő használatra tervezett szivattyúk;

k. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő vákuumszelepek, csővezetékek, karimák, tömítések és kapcsolódó berendezések, amelyeket kifejezetten magas vákuumos üzemre terveztek;

l. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, centrifugális és megfolyatásos elven működő formázógépek;

m. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő centrifugális többsíkú kiegyensúlyozó gépek;

n. Ausztenites rozsdamentesacél lemezek, szelepek, csővezetékek, tartályok és edények.

X.D.X.001 A kifejezetten az X.A.X.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett vagy módosított "szoftver".

X.D.X.002 Az X.A.X.002. pont által ellenőrzés alá vont rejtett tárgyak felderítésére szolgáló berendezések "kifejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "alkalmazásához" "szükséges" "szoftver".

X.D.X.003 Kifejezetten az X.B.X.004., az X.B.X.006. vagy az X.B.X.007., az X.B.X.008. és az X.B.X.009. pontban meghatározott berendezés "kifejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "alkalmazásához" tervezett "szoftver".

X.D.X.004 Speciális "szoftver", az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Adaptív vezérlésre szolgáló "szoftver", amely rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:

1. A rugalmas gyártóegységek (FMU-k) esetében; valamint

2. Képesek programok vagy adatok valós idejű feldolgozás során történő előállítására vagy módosítására legalább két érzékelési (detektálási) technika segítségével egyidejűleg kapott jelek felhasználásával, például:

a. Gépi látás (optikai távolság);

b. Infravörös képalkotás;

c. Akusztikus képalkotás (akusztikus távolságmérő);

d. Tapintható mérés;

e. Inerciális pozicionálás;

f. Erőmérés; valamint

g. A nyomaték mérése.

Megjegyzés: Az X.D.X.004.a. alpont nem vonja ellenőrzés alá a "szoftvert", amely a 'rugalmas gyártóegységeken' belül csak a funkcionálisan azonos berendezések átütemezését biztosítja előre tárolt részprogramokkal és a részprogramok elosztására vonatkozó, előre tárolt stratégiával.

b. Nem használt.

X.D.X.005 A kifejezetten az X.A.X.004. vagy az X.A.X.005. pont által ellenőrzés alá vont tételek "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett vagy módosított "szoftver".

Megjegyzés: Az e pontban ellenőrzés alá vont "szoftver" "technológiája" tekintetében lásd: 2E001 ("kifejlesztés").

X.D.X.006 A kifejezetten az X.A.X.006. pont által ellenőrzés alá vont hordozható elektromos generátorok "kifejlesztésére" vagy "gyártására" tervezett "szoftver".

X.E.X.001 Az X.A.X.002 pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "alkalmazásához" "szükséges" "technológia", vagy az X.D.X.002. pont által ellenőrzés alá vont "szoftver" "kifejlesztéséhez" szükséges "technológia".

Megjegyzés: A kapcsolódó áru- és szoftverellenőrzéseket lásd az X.A.X.002 és X.D.X.002 pontban.

X.E.X.002 Az X.B.X.004., X.B.X.006., X.B.X.007. vagy X.B.X.008. pont alatt ellenőrzés alá vont berendezések "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.X.003 Az X.A.X.004. vagy X.A.X.005. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "alkalmazására" vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti "technológia".

X.E.X.004 Az X.A.X.006 pont alatt ellenőrzés alá vont hordozható elektromos generátorok "alkalmazására" szolgáló "technológia".

B. rész[347]

1. Félvezető eszközök

KN-kódÁrumegnevezés
8541 10Dióda, a fényérzékeny vagy fénykibocsátó dióda kivételével (LED)
8541 21Tranzisztor, a fényérzékeny (foto-) tranzisztor kivételével, kevesebb, mint 1 W disszipációs teljesítménnyel
8541 29Más tranzisztorok, a fényérzékeny (foto) tranzisztor kivételével
8541 49Fényérzékeny félvezető eszköz (a fényvillamos generátor és a fényelem kivételével)
8541 51Más félvezető eszköz Félvezetőalapú átalakító
8541 59Más félvezető eszköz
8541 90Félvezető eszköz; Alkatrész

2. Elektronikus integrált áramkörök

KN-kódÁrumegnevezés
8542 31Processzorok és vezérlők memóriákkal, átalakítókkal, logikai áramkörökkel, erősítőkkel, óra- és időzítő áramkörökkel, vagy más áramkörökkel kombinálva is
8542 32Tárolók
8542 33Erősítő
8542 39Egyéb elektronikus integrált áramkörök
8542 90Elektronikus integrált áramkörök: Alkatrészek

3. Fényképezőgépek

KN-kódÁrumegnevezés
9006 30Víz alatti használatra, légi felvételekre vagy belső szervek orvosi vagy sebészeti vizsgálatára tervezett speciális fényképezőgépek; törvényszéki vagy kriminológiai célra összehasonlító fényképezőgépek

VIII. MELLÉKLET[348]

A 2. cikk (4) bekezdésében, a 2a. cikk (4) bekezdésében, a 2d. cikk (4) bekezdésében, a 3h. cikk (3) bekezdésében, a 3k. cikk (4) bekezdésében és az 5n. cikk (7) bekezdésében említett partnerországok jegyzéke[349]

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

JAPÁN[350]

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG[351]

DÉL-KOREA[352]

IX. MELLÉKLET[353]

A. Szolgáltatási, átadási vagy kiviteli értesítés, kérelem és engedély formanyomtatványának mintája

(az e rendelet 2c. cikkében említettek szerint)

Az exportengedély annak érvényességi dátumáig az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényes.

A. Brókertevékenység folytatására / technikai segítségnyújtás biztosítására vonatkozó értesítés, kérelem és engedély formanyomtatványának mintája

(e rendelet 2C. cikke szerint)

X. MELLÉKLET[354]

A 3b. cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák jegyzéke

KN-kódTermék
ex8414 10 81Kriogén szivattyú az LNG-eljárásban
ex8418 69 00Technológiai egységek gáz hűtéséhez az LNG-eljárásban
ex8419 40 00Atmoszférikus-vákuumos nyersolajdesztillációs egységek (CDU)
ex8419 40 00Technológiai egységek szénhidrogének szétválasztásához és frakcionálásához az LNG-eljárásban
ex8419 50 20 , 8419 50 80Hűtőláda az LNG-eljárásban
ex8419 50 20 , 8419 50 80Kriogén hőcserélő az LNG-eljárásban
ex8419 60 00Technológiai egységek földgáz cseppfolyósításához
ex8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85Hidrogénvisszanyerési és -tisztítási technológia
ex8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85Finomítóifütőgáz-kezelés és kénvisszanyerési technológia (beleértve az aminos mosási egységeket, a kénvisszanyerési egységeket, a véggázkezelési egységeket)
ex8419 89 10Hűtőtorony és a közvetlen hűtés hasonló létesítménye (elválasztófal nélkül) vízcirkulációval, a jelen mellékletben felsorolt technológiával történő felhasználásra tervezték.
ex8419 89 98Alkilező és izomerizációs egységek
ex8419 89 98Aromásszénhidrogén-termelő egységek
ex8419 89 98Katalitikus reformáló- / krakkolóegységek
ex8419 89 98Késleltetett kokszolók
ex8419 89 98Flexikokszoló egységek
ex8419 89 98Hidrokrakkoló reaktorok
ex8419 89 98Hidrokrakkoló reaktorok tartályai
ex8419 89 98Hidrogénfejlesztő technológia
ex8419 89 98Hidrogénező technológia/egységek
ex8419 89 98Naftaizomerizációs egységek
ex8419 89 98Polimerizációs egységek
ex8419 89 98Kénelőállító egységek
ex8419 89 98Kénsavalkilező és kénsav-regeneráló egységek
ex8419 89 98Termikus krakkolóegységek
ex8419 89 98[Toluol és nehéz aromás anyagok] Transzalkilező egységek
ex8419 89 98Viszkozitástörők
ex8419 89 98Vákuumgázolaj-hidrokrakkoló egységek
ex8479 89 97Oldószeres aszfaltmentesítő egységek

XI. MELLÉKLET[355]

A 3c. cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák jegyzéke

A rész

KN-kódÁrumegnevezés
88Légi járművek, űrhajók és ezek alkatrészei

B rész

KN-kódÁrumegnevezés
ex 2710 19 83Hidraulikaolaj a 88. árucsoportba tartozó járművekben való felhasználásra
2710 19 99Más kenőolaj és más olaj a légi közlekedésben történő felhasználásra
4011 30 00Új gumi légabroncs légi járműhöz
ex 6813 20 00Légi járműveken használt féktárcsák és fékbetétek
6813 81 00Fékbetétek és fékpofák
8517 71 00Antenna és az antennareflektor összes típusa; az ezek használatához alkalmas alkatrészek
8517 79 00Antennákhoz kapcsolódó egyéb alkatrészek
9024 10 00Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló gép és berendezés vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép: Fémvizsgáló gép és berendezés
9026 00 00Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014 , 9015 , 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével

XII. MELLÉKLET[356]

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke[357]

Alfa Bank;

Bank Otkritie;

Bank Rossiya; és

Promsvyazbank

XIII. MELLÉKLET[358]

Az 5. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

Almaz-Antey;

Kamaz ;

Novorossiysk Commercial Sea Port;

Rostec (Russian Technologies State Corporation);

Russian Railways;

JSC PO Sevmash;

Sovcomflot; és

United Shipbuilding Corporation

Russian Maritime Register of Shipping (orosz tengerhajózási nyilvántartás)[359]

XIV. MELLÉKLET[360]

AZ 5h. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A jogi személy, szervezet vagy szerv neveAz alkalmazás kezdőnapja
Bank Otkritie2022. március 12.
Novikombank2022. március 12.
Promsvyazbank2022. március 12.
Bank Rossiya2022. március 12.
Sovcombank2022. március 12.
VNESHECONOMBANK (VEB)2022. március 12.
VTB BANK2022. március 12.
Sberbank2022. június 14.
Credit Bank of Moscow2022. június 14.
Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank2022. június 14.

XV. MELLÉKLET[361]

A 2f. cikkben említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzéke

RT – Russia Today English

RT – Russia Today UK

RT – Russia Today Germany

RT – Russia Today France

RT – Russia Today Spanish

Sputnik

Rossiya RTR / RTR Planeta[362]

Rossiya 24 / Russia 24[363]

TV Centre International[364]

XVI. MELLÉKLET[365]

A 3F. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK JEGYZÉKE

VI. kategória – Tengerészet

X.A.VI.001 Hajók, tengerészeti rendszerek vagy berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, alkatrészeik és tartozékaik:

a) A tengerészeti felszerelésekről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 35. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott, a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról szóló, alkalmazandó bizottsági végrehajtási rendelet 4. fejezetében (navigációs berendezések) szereplő berendezések;

b) A tengerészeti felszerelésekről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 35. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott, a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról szóló, alkalmazandó bizottsági végrehajtási rendelet 5. fejezetében (Rádió-hírközlési berendezések) szereplő berendezések;

XVII. MELLÉKLET[366]

A 3g. cikkben említett vas- és acéltermékek jegyzéke

A. rész

KN- (TARIC-) kódA termék neve
7208 10 00Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 25 00Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 26 00Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 27 00Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 36 00Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 37 00Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 38 00Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 39 00Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 40 00Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 52 99Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 53 90Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7208 54 00Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7211 14 00Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7211 19 00Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7212 60 00Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7225 19 10Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7225 30 10Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7225 30 30Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7225 30 90Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7225 40 15Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7225 40 90Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7226 19 10Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7226 91 20Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7226 91 91Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7226 91 99Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag
7209 15 00Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 16 90Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 17 90Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 18 91Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 25 00Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 26 90Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 27 90Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 28 90Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 90 20Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 90 80Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7211 23 20Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7211 23 30Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7211 23 80Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7211 29 00Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7211 90 20Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7211 90 80Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7225 50 20Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7225 50 80Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7226 20 00Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7226 92 00Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez
7209 16 10»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)
7209 17 10»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)
7209 18 10»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)
7209 26 10»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)
7209 27 10»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)
7209 28 10»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)
7225 19 90»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)
7226 19 80»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)
7210410020Fémbevonatú lemez
7210410030Fémbevonatú lemez
7210490020Fémbevonatú lemez
7210490030Fémbevonatú lemez
7210610020Fémbevonatú lemez
7210610030Fémbevonatú lemez
7210690020Fémbevonatú lemez
7210690030Fémbevonatú lemez
7212300020Fémbevonatú lemez
7212300030Fémbevonatú lemez
7212506120Fémbevonatú lemez
7212506130Fémbevonatú lemez
7212506920Fémbevonatú lemez
7212506930Fémbevonatú lemez
7225920020Fémbevonatú lemez
7225920030Fémbevonatú lemez
7225990011Fémbevonatú lemez
7225990022Fémbevonatú lemez
7225990023Fémbevonatú lemez
7225990041Fémbevonatú lemez
7225990045Fémbevonatú lemez
7225990091Fémbevonatú lemez
7225990092Fémbevonatú lemez
7225990093Fémbevonatú lemez
7226993010Fémbevonatú lemez
7226993030Fémbevonatú lemez
7226997011Fémbevonatú lemez
7226997013Fémbevonatú lemez
7226997091Fémbevonatú lemez
7226997093Fémbevonatú lemez
7226997094Fémbevonatú lemez
7210 20 00Fémbevonatú lemez
7210 30 00Fémbevonatú lemez
7210 90 80Fémbevonatú lemez
7212 20 00Fémbevonatú lemez
7212 50 20Fémbevonatú lemez
7212 50 30Fémbevonatú lemez
7212 50 40Fémbevonatú lemez
7212 50 90Fémbevonatú lemez
7225 91 00Fémbevonatú lemez
7226 99 10Fémbevonatú lemez
7210410080Fémbevonatú lemez
7210490080Fémbevonatú lemez
7210610080Fémbevonatú lemez
7210690080Fémbevonatú lemez
7212300080Fémbevonatú lemez
7212506180Fémbevonatú lemez
7212506980Fémbevonatú lemez
7225920080Fémbevonatú lemez
7225990025Fémbevonatú lemez
7225990095Fémbevonatú lemez
7226993090Fémbevonatú lemez
7226997019Fémbevonatú lemez
7226997096Fémbevonatú lemez
7210 70 80Szerves bevonatú lemez
7212 40 80Szerves bevonatú lemez
7209 18 99Ónművi vékonylemez
7210 11 00Ónművi vékonylemez
7210 12 20Ónművi vékonylemez
7210 12 80Ónművi vékonylemez
7210 50 00Ónművi vékonylemez
7210 70 10Ónművi vékonylemez
7210 90 40Ónművi vékonylemez
7212 10 10Ónművi vékonylemez
7212 10 90Ónművi vékonylemez
7212 40 20Ónművi vékonylemez
7208 51 20Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7208 51 91Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7208 51 98Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7208 52 91Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7208 90 20Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7208 90 80Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7210 90 30Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7225 40 12Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7225 40 40Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7225 40 60Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez
7219 11 00Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 12 10Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 12 90Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 13 10Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 13 90Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 14 10Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 14 90Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 22 10Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 22 90Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 23 00Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 24 00Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 11 00Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 12 00Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 31 00Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 32 10Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 32 90Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 33 10Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 33 90Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 34 10Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 34 90Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 35 10Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 35 90Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 90 20Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 90 80Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 20 21Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 20 29Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 20 41Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 20 49Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 20 81Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 20 89Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 90 20Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7220 90 80Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag
7219 21 10Melegen hengerelt rozsdamentes kvartólemez
7219 21 90Melegen hengerelt rozsdamentes kvartólemez
7214 30 00Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 91 10Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 91 90Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 99 31Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 99 39Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 99 50Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 99 71Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 99 79Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 99 95Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7215 90 00Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 10 00Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 21 00Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 22 00Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 40 10Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 40 90Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 50 10Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 50 91Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 50 99Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7216 99 00Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 10 20Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 20 10Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 20 91Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 30 20Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 30 41Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 30 49Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 30 61Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 30 69Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 30 70Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 30 89Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 60 20Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 60 80Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 70 10Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 70 90Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7228 80 00Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény
7214 20 00Betonacélrúd
7214 99 10Betonacélrúd
7222 11 11Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 11 19Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 11 81Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 11 89Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 19 10Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 19 90Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 11Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 19Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 21Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 29Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 31Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 39Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 81Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 20 89Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 30 51Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 30 91Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 30 97Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 40 10Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 40 50Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7222 40 90Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény
7221 00 10Rozsdamentes hengerhuzal
7221 00 90Rozsdamentes hengerhuzal
7213 10 00Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 20 00Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 91 10Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 91 20Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 91 41Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 91 49Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 91 70Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 91 90Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 99 10Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7213 99 90Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7227 10 00Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7227 20 00Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7227 90 10Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7227 90 50Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7227 90 95Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal
7216 31 10Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7216 31 90Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7216 32 11Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7216 32 19Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7216 32 91Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7216 32 99Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7216 33 10Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7216 33 90Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7301 10 00Szádpalló
7302 10 22Vasúti anyag
7302 10 28Vasúti anyag
7302 10 40Vasúti anyag
7302 10 50Vasúti anyag
7302 40 00Vasúti anyag
7306 30 41Más cső
7306 30 49Más cső
7306 30 72Más cső
7306 30 77Más cső
7306 61 10Üreges profil
7306 61 92Üreges profil
7306 61 99Üreges profil
7304 11 00Varrat nélküli rozsdamentes acélcső
7304 22 00Varrat nélküli rozsdamentes acélcső
7304 24 00Varrat nélküli rozsdamentes acélcső
7304 41 00Varrat nélküli rozsdamentes acélcső
7304 49 83Varrat nélküli rozsdamentes acélcső
7304 49 85Varrat nélküli rozsdamentes acélcső
7304 49 89Varrat nélküli rozsdamentes acélcső
7304 19 10Más varrat nélküli cső
7304 19 30Más varrat nélküli cső
7304 19 90Más varrat nélküli cső
7304 23 00Más varrat nélküli cső
7304 29 10Más varrat nélküli cső
7304 29 30Más varrat nélküli cső
7304 29 90Más varrat nélküli cső
7304 31 20Más varrat nélküli cső
7304 31 80Más varrat nélküli cső
7304 39 30Más varrat nélküli cső
7304 39 50Más varrat nélküli cső
7304 39 82Más varrat nélküli cső
7304 39 83Más varrat nélküli cső
7304 39 88Más varrat nélküli cső
7304 51 81Más varrat nélküli cső
7304 51 89Más varrat nélküli cső
7304 59 82Más varrat nélküli cső
7304 59 83Más varrat nélküli cső
7304 59 89Más varrat nélküli cső
7304 90 00Más varrat nélküli cső
7305 11 00Nagy méretű hegesztett cső
7305 12 00Nagy méretű hegesztett cső
7305 19 00Nagy méretű hegesztett cső
7305 20 00Nagy méretű hegesztett cső
7305 31 00Nagy méretű hegesztett cső
7305 39 00Nagy méretű hegesztett cső
7305 90 00Nagy méretű hegesztett cső
7306 11 00Más hegesztett cső
7306 19 00Más hegesztett cső
7306 21 00Más hegesztett cső
7306 29 00Más hegesztett cső
7306 30 12Más hegesztett cső
7306 30 18Más hegesztett cső
7306 30 80Más hegesztett cső
7306 40 20Más hegesztett cső
7306 40 80Más hegesztett cső
7306 50 21Más hegesztett cső
7306 50 29Más hegesztett cső
7306 50 80Más hegesztett cső
7306 69 10Más hegesztett cső
7306 69 90Más hegesztett cső
7306 90 00Más hegesztett cső
7215 10 00Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7215 50 11Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7215 50 19Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7215 50 80Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7228 10 90Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7228 20 99Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7228 50 20Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7228 50 40Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7228 50 61Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7228 50 69Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7228 50 80Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd
7217 10 10Ötvözetlen huzal
7217 10 31Ötvözetlen huzal
7217 10 39Ötvözetlen huzal
7217 10 50Ötvözetlen huzal
7217 10 90Ötvözetlen huzal
7217 20 10Ötvözetlen huzal
7217 20 30Ötvözetlen huzal
7217 20 50Ötvözetlen huzal
7217 20 90Ötvözetlen huzal
7217 30 41Ötvözetlen huzal
7217 30 49Ötvözetlen huzal
7217 30 50Ötvözetlen huzal
7217 30 90Ötvözetlen huzal
7217 90 20Ötvözetlen huzal
7217 90 50Ötvözetlen huzal
7217 90 90Ötvözetlen huzal

B. rész

KN- (TARIC-) kódA termék neve
7206vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatos öntéssel előállított termékek, valamint a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével)
7207félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból
7208síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
7209síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
7210síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozva, lemezelve vagy bevonva
7211síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
7212síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozva, lemezelve vagy bevonva
7213rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben
7214rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy -extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva (nem szabálytalanul felgöngyölt tekercsben)
7215máshol nem említett rúd vasból vagy ötvözött acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva
7216máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
7217huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben (a rúd kivételével)
7218rozsdamentes acél ingot vagy más elsődleges formában (az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével); félkész termék rozsdamentes acélból
7219síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”
7220síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”
7221rúd vasból, melegen hengerelve, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben
7222más rúd rozsdamentes acélból máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból
7223huzal rozsdamentes acélból, tekercsben (a rúd kivételével)
7224ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában, félkész termék rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével)
7225síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”
7226síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”
7227rúd rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, melegen hengerelve, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben
7228más rúd rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból
7229huzal rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, tekercsben (a rúd kivételével)
7301szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból
7302vasúti vagy villamos pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat „talpfa”, csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag
7303cső és üreges profil öntöttvasból
7304varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével)
7305cső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, „pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva”
7306cső és üreges profil, „pl. nyitva, hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva”, vasból vagy acélból (az öntöttvas, a varrat nélküli cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső kivételével)
7307csőszerelvény vasból vagy acélból, „pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat”
7308szerkezet és szerkezetrész vasból vagy acélból, „pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop”; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével)
7309tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével)
7310máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény vasból vagy acélból, „a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével” bármilyen anyag tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül
7311tárolóedény vasból vagy acélból, sűrített vagy folyékony gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett vagy felszerelt tárolóedény kivételével)
7312sodort huzal, kötél, kábel, fonott szalag, heveder és hasonló termék vasból vagy acélból (a villamos szigeteléssel ellátott termék, valamint a sodort kerítéshuzal és a szögesdrót kivételével)
7313szögesdrót vasból vagy acélból; csavart szalag vagy egyágú lapos huzal, tüskézve is, valamint lazán sodort kettős huzal kerítés készítésére, mindezek vasból vagy acélból
7314drótszövet, végtelen szalagban is, rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból, terpesztett vasból vagy acélból (a fémszálból szőtt, burkoláshoz, kárpitozáshoz vagy hasonlóhoz használt szövet kivételével)
7315lánc és részei, vasból vagy acélból (az óralánc, nyaklánc és hasonló, lánc forgácsolószerszámhoz és láncfűrészhez, hólánc, szállítószalag-kapocslánc, fogas lánc textilipari gépekhez és hasonlóhoz, lánccal felszerelt ajtóbiztosító és földmérő lánc kivételével)
7316hajóhorgony, más horgony és ezek részei, vasból vagy acélból
7317szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, recézett szög, ácskapocs és hasonló áru vasból vagy acélból, más fémfejjel is (a rézfejű szög és a fűzőkapocs szalagban kivételével)
7318csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét, rugós alátét is, és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból (a facsavar, a dugó és hasonló menetes termékek kivételével)
7319varrótű, kötőtű, szíjvarrótű, horgolótű, hímzőtű és hasonló tű kézi használatra, vasból vagy acélból; biztosítótű és máshol nem említett más tű vasból vagy acélból
7320rugó és rugólap vasból vagy acélból (az órarugó, az esernyő- vagy napellenzőnyélhez vagy bothoz készült rugó és a 17. áruosztályba tartozó lengéscsillapító és torziós rúd rugója kivételével)
7321kályha, kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is, konyhai tűzhely, tűzrostély, főzőlap, nyárssütő, parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos, nem elektromos működésű hasonló készülék, valamint ezek alkatrészei, vasból vagy acélból (a központi fűtés céljára szolgáló kazán és fűtőtest, a vízmelegítő és forróvíztartály kivételével)
7322fűtőtest központi fűtéshez, nem elektromos fűtéssel és alkatrészei vasból vagy acélból; léghevítő és meleglevegő-elosztó, beleértve a friss- vagy kondicionáltlevegő-elosztót is, nem elektromos fűtéssel, motorhajtású ventillátorral vagy légfúvóval, valamint ezek alkatrészei, vasból vagy acélból
7323asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei vasból vagy acélból; vas- vagy acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra, csiszolásra, vasból vagy acélból (a 7310 . vtsz. alá tartozó konzervdoboz, doboz és hasonló tárolóedény; hulladékkosár, lapát, dugóhúzó és más, szerszám jellegű áru; a 8211 –8215 vtsz. alá tartozó evőeszköz, kanál, merőkanál, villa stb.; dísztárgy; higiéniai és tisztálkodási áru kivételével)
7324higiéniai és tisztálkodási áru és részei, vasból vagy acélból (a 7310 . vtsz. alá tartozó konzervdoboz, doboz és hasonló tárolóedény; kis fali gyógyszeres vagy toalettszekrény és a 94. árucsoportba tartozó más bútor és felszerelés kivételével)
7325máshol nem említett áru öntött vasból vagy acélból
7326máshol nem említett áru vasból vagy acélból (az öntött áru kivételével)

XVIII. MELLÉKLET[367]

A 3h. CIKKBEN EMLÍTETT LUXUSTERMÉKEK JEGYZÉKE

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúrakódok a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (1) 1. cikkének (2) bekezdésében és I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra szerinti, e rendelet kihirdetésének időpontjában érvényes kódok, értelemszerűen a későbbi jogi aktusokkal módosított változatukban.[368]

1. Ló

ex0101 21 00Fajtatiszta tenyészállat
ex0101 29 90Más

2. Kaviár és kaviárpótló

ex1604 31 00Kaviár
ex1604 32 00Kaviárpótló

3. Szarvasgomba és az abból készült termékek

ex0709 56 00Szarvasgomba
ex0710 80 69Más
ex0711 59 00Más
ex0712 39 00Más
ex2001 90 97Más
ex2003 90 10Szarvasgomba
ex2103 90 90Más
ex2104 10 00Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény
ex2104 20 00Homogenizált összetett élelmiszer-készítmény
ex2106 00 00Másutt nem említett élelmiszer-készítmény

4. Borok (beleértve a pezsgőborokat), sörök, szesz és szeszes italok

ex2203 00 00Malátából készült sör
ex2204 10 11Pezsgő (champagne)
ex2204 10 91Asti spumante
ex2204 10 93Más
ex2204 10 94Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok
ex2204 10 96Más fajtaborok
ex2204 10 98Más
ex2204 21 00Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)
ex2204 29 00Más
ex2205 00 00Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
ex2206 00 00Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor, szaké); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei
ex2207 10 00Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal
ex2208 00 00Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

5. Szivar és kis alakú szivar (cigarillos)

ex2402 10 00Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos) dohánytöltettel
ex2402 90 00Más

6. Parfümök, toalettvizek és kozmetikai termékek, beleértve szépségápoló készítményeket és sminkeket

ex3303Parfümök és toalettvizek
ex3304 00 00Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító- vagy napvédő készítményeket; manikűr- vagy pedikűrkészítmények
ex3305 00 00Hajápoló szerek
ex3307 00 00Borotválkozás előtti, borotválkozó és borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és másutt nem említett illatszerek, szépség- és testápoló szerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is
ex6704 00 00Paróka, álszakáll, szemöldök és szempilla, hamis copf és hasonló áru emberhajból, állati szőrből vagy textilanyagból; másutt nem említett áru emberhajból

7. Bőr, nyergesáruk és utazási cikkek, kézitáskák és hasonló cikkek

ex4201 00 00Nyerges- és szíjgyártóáru (beleértve az istrángot, hámot, pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyeregtakarót, nyeregtáskát, kutyakabátot és hasonlót is) bármilyen anyagból, bármilyen állat számára
ex4202 00 00Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-, látcső-, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag fóliából, textilből, vulkánfiberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is
ex4205 00 90Más
ex9605 00 00Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz

8. Kabátok, vagy más ruházat, ruházati tartozékok és cipők (anyaguktól függetlenül)

ex4203 00 00Ruházati cikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből
ex4303 00 00Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk
ex6101 00 00Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk kivételével
ex6102 00 00Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével
ex6103 00 00Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból
ex6104 00 00Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból
ex6105 00 00Férfi- vagy fiúing kötött vagy hurkolt anyagból
ex6106 00 00Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból
ex6107 00 00Férfi- vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból
ex6108 00 00Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból
ex6109 00 00T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt anyagból
ex6110 00 00Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból
ex6111 00 00Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból
ex6112 11 00Pamutból
ex6112 12 00Szintetikus szálból
ex6112 19 00Más textilanyagból
ex6112 20 00Síöltöny
ex6112 31 00Szintetikus szálból
ex6112 39 00Más textilanyagból
ex6112 41 00Szintetikus szálból
ex6112 49 00Más textilanyagból
ex6113 00 10Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból
ex6113 00 90Más
ex6114 00 00Más ruha kötött vagy hurkolt anyagból
ex6115 00 00Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru, beleértve a kalibrált kompressziós harisnyaárut (pl. a visszeres lábra való harisnyát) és a talp nélküli harisnyát, kötött vagy hurkolt anyagból
ex6116 00 00Kötött vagy horgolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is
ex6117 00 00Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei
ex6201 00 00Férfi- vagy fiú felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbony is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk, a 6203 vtsz. alá tartozó áruk kivételével
ex6202 00 00Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk, a 6204 vtsz. alá tartozó áruk kivételével
ex6203 00 00Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)
ex6204 00 00Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)
ex6205 00 00Férfi- vagy fiúing
ex6206 00 00Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz
ex6207 00 00Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru
ex6208 00 00Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru
ex6209 00 00Csecsemőruha és tartozékai
ex6210 10 00Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekből
ex6210 20 00A 6201 11 –6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
ex6210 30 00A 6202 11 –6202 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
ex6210 40 00Más férfi- és fiúruha
ex6210 50 00Más női és leánykaruha
ex6211 11 00Férfi vagy fiú
ex6211 12 00Női vagy leányka
ex6211 20 00Síöltöny
ex6211 32 00Pamutból
ex6211 33 00Szintetikus vagy mesterséges szálból
ex6211 39 00Más textilanyagból
ex6211 42 00Pamutból
ex6211 43 00Szintetikus vagy mesterséges szálból
ex6211 49 00Más textilanyagból
ex6212 00 00Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei, kötött vagy hurkolt anyagból is
ex6213 00 00Zsebkendő
ex6214 00 00Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló
ex6215 00 00Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli
ex6216 00 00Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is
ex6217 00 00Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák vagy ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vtsz. alá tartozók kivételével
ex6401 00 00Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva
ex6402 20 00Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve
ex6402 91 00Bokát takaró
ex6402 99 00Más
ex6403 19 00Más
ex6403 20 00Lábbeli bőr külső talppal, a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból készült felsőrésszel
ex6403 40 00Más lábbeli beépített védő fém cipőorral
ex6403 51 00Bokát takaró
ex6403 59 00Más
ex6403 91 00Bokát takaró
ex6403 99 00Más
ex6404 19 10Papucs és más házicipő
ex6404 20 00Lábbeli bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal
ex6405 00 00Más lábbeli
ex6504 00 00Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalap és más fejfedő, bélelve vagy díszítve is
ex6505 00 10Szőrmenemezből vagy gyapjú- és szőrmenemezből a 6501 00 00 vámtarifaszám alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva
ex6505 00 30Ellenzős sapka
ex6505 00 90Más
ex6506 99 00Más anyagból
ex6601 91 00Teleszkópos nyéllel
ex6601 99 00Más
ex6602 00 00Sétapálca, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és hasonló
ex9619 00 81Csecsemőpelenka és pelenkabetét

9. Szőnyeg és faliszőnyeg, kézi szövésű is

ex5701 00 00Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
ex5702 10 00»Kelim«, »Schumack«, »Karamanie« és hasonló kézi szövésű szőnyeg
ex5702 20 00Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)
ex5702 31 80Más
ex5702 32 00Szintetikus vagy mesterséges textilanyagból
ex5702 39 00Más textilanyagból
ex5702 41 90Más
ex5702 42 00Szintetikus vagy mesterséges textilanyagból
ex5702 50 00Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem konfekcionálva
ex5702 91 00Gyapjúból vagy finom állati szőrből
ex5702 92 00Szintetikus vagy mesterséges textilanyagból
ex5702 99 00Más textilanyagból
ex5703 00 00Szőnyeg és más textil padlóborító, tűzve, konfekcionálva is
ex5704 00 00Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, konfekcionálva is
ex5705 00 00Más szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
ex5805 00 00Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel, keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

10. Gyöngy, drágakő és féldrágakő, gyöngyből készült cikkek, ékszer, arany- vagy ezüstművesáru[369]

ex7101 00 00Természetes vagy tenyésztett gyöngy, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; természetes vagy tenyésztett gyöngy, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve
ex7102 00 00Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül, az ipari felhasználásra szánt kivételével
ex7103 00 00Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve
ex7104 91 00Gyémánt, az ipari felhasználásra szánt kivételével
ex7105 00 00Természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor, az ipari felhasználásra szánt kivételével
ex7106 00 00Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
ex7107 00 00Ezüsttel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
ex7108 00 00Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
ex7109 00 00Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
ex7110 11 00Platina, megmunkálatlanul vagy por alakban
ex7110 19 00Platina, a megmunkálatlan és a por alakban lévő kivételével
ex7110 21 00Palládium, megmunkálatlanul vagy por alakban
ex7110 29 00Palládium, a megmunkálatlan és a por alakban lévő kivételével
ex7110 31 00Ródium, megmunkálatlanul vagy por alakban
ex7110 39 00Ródium, a megmunkálatlan és a por alakban lévő kivételével
ex7110 41 00Irídium, ozmium és ruténium megmunkálatlanul vagy por alakban
ex7110 49 00Irídium, ozmium és ruténium, a megmunkálatlan és a por alakban lévő kivételével
ex7111 00 00Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
ex7113 00 00Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
ex7114 00 00Arany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
ex7115 00 00Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
ex7116 00 00Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru

11. Érme és bankjegy, ha nem törvényes fizetőeszköz

ex4907 00 30Bankjegy
ex7118 10 00Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz
ex7118 90 00Más

12. Evőeszközök nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozva vagy bevonva

ex7114 00 00Arany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
ex7115 00 00Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
ex8214 00 00Máshol nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd, aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűr- vagy pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is)
ex8215 00 00Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz
ex9307 00 00Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek alkatrésze, és hüvelye és tartója is

13. Asztali áru porcelánból, kínai porcelánból, kőagyagáru, cserépáru vagy finomkerámia

ex6911 00 00Asztali, konyhai, más háztartási higiéniai és tisztálkodási áru, porcelánból vagy kínai porcelánból
ex6912 00 23Kőagyag áru
ex6912 00 25Cserépáru vagy finomkerámia
ex6912 00 83Kőagyag áru
ex6912 00 85Cserépáru vagy finomkerámia
ex6914 10 00Porcelánból vagy kínai porcelánból
ex6914 90 00Más

14. Ólomkristályból készült cikkek

ex7009 91 00Keret nélkül
ex7009 92 00Keretezve
ex7010 00 00Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből
ex7013 22 00Ólomkristályból
ex7013 33 00Ólomkristályból
ex7013 41 00Ólomkristályból
ex7013 91 00Ólomkristályból
ex7018 10 00Üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő- vagy féldrágakő-utánzat és hasonló apró üvegáru
ex7018 90 00Más
ex7020 00 80Más
ex9405 50 00Nem elektromos lámpatest és világítófelszerelés
ex9405 91 00Üvegből

15. 750 EUR érték feletti elektronikai cikkek háztartási felhasználásra

ex8414 51Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel
ex8414 59 00Más
ex8414 60 00Kürtő (légelszívó), legfeljebb 120 cm nagyságú vízszintes nyílásmérettel
ex8415 10 00Ablakra vagy falra szerelhető kompakt készülék vagy »szétválasztott rendszer«
ex8418 10 00Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal
ex8418 21 00Kompresszoros típusú
ex8418 29 00Más
ex8418 30 00Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter űrtartalommal
ex8418 40 00Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 liter űrtartalommal
ex8419 81 00Forró ital készítésére vagy étel főzésére vagy melegítésére
ex8422 11 00Háztartási
ex8423 10 00Személymérleg, csecsemőmérleg is; háztartási mérleg
ex8443 12 00Irodai típusú ofszetnyomó gép ívadagolóval (a lapok oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 22 cm, és a másik oldalon legfeljebb 36 cm)
ex8443 31 00A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkciókból legalább kettővel rendelkező, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék
ex8443 32 00Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék
ex8443 39 00Más
ex8450 11 00Teljesen automata
ex8450 12 00Más gép, beépített centrifugális szárítóval
ex8450 19 00Más
ex8451 21 00Legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású
ex8452 10 00Háztartási varrógép
ex8470 10 00Elektronikus számológép, külső elektromos áramforrás nélkül működő és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítőgép
ex8470 21 00Nyomtatószerkezettel
ex8470 29 00Más
ex8470 30 00Más számológép
ex8471 00 00Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához
ex8472 90 80Más
ex8479 60 00Párologtató léghűtő
ex8508 11 00Legfeljebb 1 500 W teljesítményű és legfeljebb 20 literes porzsákkal vagy más tartálykapacitással rendelkező
ex8508 19 00Más
ex8508 60 00Más porszívók
ex8509 80 00Más készülék
ex8516 31 00Hajszárító
ex8516 50 00Mikrohullámú sütő
ex8516 60 10Tűzhely (legalább egy sütővel és egy főzőlappal)
ex8516 71 00Kávé- vagy teafőző
ex8516 72 00Kenyérpirító
ex8516 79 00Más
ex8517 11 00Zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes távbeszélő készülékek
ex8517 13 00Okostelefon
ex8517 18 00Más
ex8517 61 00Bázisállomások
ex8517 62 00Hang, képek vagy más adatok vételére, átalakítására és adására, továbbítására vagy helyreállítására szolgáló gépek, beleértve a kapcsoló- és útvonalválasztó berendezéseket
ex8517 69 00Más
ex8526 91 00Rádiónavigációs segédkészülék
ex8529 10 65Rádió- vagy televízióadás belső vevőantennája, a beépített típusokkal együtt
ex8529 10 69Más
ex8531 10 00Betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék és hasonló
ex8543 70 10Elektronikus fordítógép vagy szótár
ex8543 70 30Antennaerősítő
ex8543 70 50Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések
ex8543 70 90Más
ex9504 50 00Videojáték-konzol és -gép, a 9504 30 alszám alá tartozó kivételével
ex9504 90 80Más

16. 1 000 EUR érték feletti elektromos/elektronikus vagy optikai hang- és képfelvevő és -lejátszó berendezés

ex8519 00 00Hangfelvevő-vagy hanglejátszó készülék
ex8521 00 00Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is
ex8527 00 00Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban
ex8528 71 00Videokijelzőt vagy -képernyőt kialakítása miatt nem tartalmazó
ex8528 72 00Más, színes
ex9006 00 00Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével
ex9007 00 00Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy anélkül

17. Személyek szárazföldi, légi vagy vízi úton történő szállítására használt járművek, kivéve a mentőautókat, 50 000 EUR/darab érték felett, drótkötélpályák, székes felvonók, sífelvonók, siklóhoz való hajtómechanizmusok, motorkerékpárok 5 000 EUR/darab érték felett, valamint ezek tartozékai és pótalkatrészei

ex4011 10 00Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is)
ex4011 20 00Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz
ex4011 30 00Légi járműhöz
ex4011 40 00Motorkerékpárhoz
ex4011 90 00Más
ex7009 10 00Visszapillantó tükör járműhöz
ex8407 00 00Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor
ex8408 00 00Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel- vagy féldízel)
ex8409 00 00Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze
ex8411 00 00Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina
8428 60 00Ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sífelvonó; hajtó mechanizmus drótkötélpályához
ex8431 39 00Ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sífelvonó, drótkötélpálya-hajtómechanizmus alkatrészei és tartozékai
ex8483 00 00Közlőműtengely (vezérműtengely, forgattyús tengely is) és forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is)
ex8511 00 00Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású, belső égésű motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, indítómotor); generátor (pl. dinamó, alternátor) és az ilyen motorhoz használt árammegszakító
ex8512 20 00Más világító- vagy jelzőkészülék
ex8512 30 10Gépjárműhöz használatos riasztóberendezés
ex8512 30 90Más
ex8512 40 00Ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő készülék
ex8544 30 00Gyújtóhuzalkészlet és más, járművön, repülőgépen vagy hajón használt huzalkészlet
ex8603 00 00Önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, poggyász-és teherszállító motorkocsi, a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével
ex8605 00 00Személyszállító vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi; csomagszállító (poggyász-) kocsi, postakocsi és más különleges célra szolgáló vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi (a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével)
ex8607 00 00Vasúti mozdony vagy villamos-motorkocsi vagy sínhez kötött más jármű alkatrészei
ex8702 00 00Gépjármű, a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására
ex8703 00 00Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót, valamint a motoros szánokat is
ex8706 00 00A 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve
ex8707 00 00A 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is)
ex8708 00 00A 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka
ex8711 00 00Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), és kerékpár segédmotorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi
ex8712 00 00Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül
ex8714 00 00A 8711 –8713 vtsz. alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka
ex8716 10 00Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi lakás vagy kempingezés céljára
ex8716 40 00Más pótkocsi és félpótkocsi
ex8716 90 00Alkatrész
ex8901 10 00Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó és hasonló vízi jármű, elsősorban személyszállításra; komp (minden fajtája)
ex8901 90 00Más vízi jármű, áruszállításra, valamint áru- és személyszállításra egyaránt használatos más vízi jármű
ex8903 00 00Jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezős csónak és kenu

18. Órák és kisórák és ezek alkatrészei

ex9101 00 00Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal
ex9102 00 00Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, a 9101 vtsz. alá tartozó kivételével
ex9103 00 00Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével
ex9104 00 00Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi-, űr- vagy vízi járműhöz
ex9105 00 00Más óra
ex9108 00 00Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt
ex9109 00 00Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt
ex9110 00 00Komplett kisóraszerkezet vagy óraszerkezet, nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészlet); nem teljes kisóraszerkezet vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers kisóraszerkezet vagy óraszerkezet
ex9111 00 00Tok kisóraszerkezethez és ennek alkatrészei
ex9112 00 00Tok órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz, és ezek alkatrészei
ex9113 00 00Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze
ex9114 00 00Más óraalkatrész

19. 1 500 EUR érték feletti hangszerek

ex9201 00 00Zongora, automata is; csemballó és más húros hangszer billentyűs szerkezettel
ex9202 00 00Más húros hangszer (pl. gitár, hegedű, hárfa)
ex9205 00 00Fúvós hangszerek (pl. manuális orgona, tangóharmonika, klarinét, trombita, duda), a kintorna és a verkli kivételével
ex9206 00 00Ütőhangszer (pl. dob, xilofon, cintányér, kasztanyetta, maraka)
ex9207 00 00Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik (pl. orgona, gitár, tangóharmonika)

20. Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

ex9700Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

21. Sportokhoz, ideértve a síelést, golfozást, búvárkodást és a vízi sportokat is, használatos cikkek és felszerelések

ex4015 19 00Más
ex4015 90 00Más
ex6210 40 00Más férfi- és fiúruha
ex6210 50 00Más női és leánykaruha
ex6211 11 00Férfi vagy fiú
ex6211 12 00Női vagy leányka
ex6211 20 00Síöltöny
ex6216 00 00Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is
ex6402 12 00Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő
ex6402 19 00Más
ex6403 12 00Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő
ex6403 19 00Más
ex6404 11 00Sportcipő; teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló
ex6404 19 90Más
ex9004 90 00Más
ex9020 00 00Más légzőkészülék és gázálarc, a sem mechanikus részekkel, sem cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével
ex9506 11 00Sítalp
ex9506 12 00Síkötés (sítalprögzítő)
ex9506 19 00Más
ex9506 21 00Széllovas
ex9506 29 00Más
ex9506 31 00Golfütő, komplett
ex9506 32 00Golflabda
ex9506 39 00Más
ex9506 40 00Asztalitenisz-felszerelés
ex9506 51 00Teniszütő, húrral ellátva is
ex9506 59 00Más
ex9506 61 00Teniszlabda
ex9506 69 10Krikett- és pólólabda
ex9506 69 90Más
ex9506 70Jégkorcsolya és görkorcsolya, beleértve a korcsolyával felszerelt cipőt is
ex9506 91Tornatermi, atlétikai, valamint általános fizikai gyakorlathoz használt felszerelés
ex9506 99 10Krikett- és pólófelszerelés, a labdák kivételével
ex9506 99 90Más
ex9507 00 00Horgászbot, halhorog és más horgászfelszerelés; merítőháló, lepkeháló és hasonló; csalimadár (a 9208 vagy a 9705 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló vadászati vagy lövészeti felszerelés

22. Billiárdhoz, automatikus bowlinghoz, kaszinójátékhoz és pénzérmével vagy bankjeggyel működő játékhoz használatos cikkek és felszerelések

ex9504 20 00Biliárd mindenféle felszerelése és tartozéka
ex9504 30 00Pénzérmével, bankjeggyel, bankkártyával, zsetonnal vagy bármely más fizetőeszközzel működő más játék, az automata tekepálya-felszerelés kivételével
ex9504 40 00Kártya
ex9504 50 00Videojáték-konzol és -gép, a 9504 30 alszám alá tartozó kivételével
ex9504 90 80Más

23. Bármilyen értékű optikai cikkek és felszerelés[370]

ex9004 90 90Éjjellátó berendezés, termikus célzóberendezés
9005 10 00Távcső (két szemlencsés)
ex9005 80 00Figyelőtávcső
ex9013 10 90Célzótávcső
ex9013 10 90Optikai célzókészülék fegyverhez
ex9013 10 90Célzókészülék fegyverhez, termikus láthatóságnövelővel
ex9013 80 90Pirospontos célzókészülék
9015 10 00Távmérő

XIX. MELLÉKLET[371]

Az 5aa. cikkben említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. rész

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

B. rész

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (orosz tengerhajózási nyilvántartás) (RMRS)

XX. MELLÉKLET[372]

A 3c. CIKKBEN EMLÍTETT SUGÁRHAJTÓMŰ-ÜZEMANYAG ÉS ÜZEMANYAG-ADALÉKOK JEGYZÉKE

KN/TARIC-kódA termék neve
Sugárhajtómű-üzemanyag (kerozinon kívüli):
2710 12 70Benzin típusú sugárhajtómű-üzemanyag (könnyűpárlatok)
2710 19 29Kerozinon kívüli (középpárlatok)
2710 19 21Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag (középpárlatok)
2710 20 90Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag biodízellel keverve (1)
Antioxidánsok
Kenőolaj-adalékokban használt antioxidánsok:
3811 21 00— antioxidánsok kőolajtartalommal
3811 29 00— más antioxidánsok
3811 90 00Antioxidánsok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
Antisztatizáló adalékok
Antisztatizáló adalékok kenőolajokhoz:
3811 21 00— kőolajtartalommal
3811 29 00— más
3811 90 00Antisztatizáló adalékok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
Korróziógátlók
Korróziógátlók kenőolajokhoz:
3811 21 00— kőolajtartalommal
3811 29 00— más
3811 90 00Korróziógátlók más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
Az üzemanyag-ellátó rendszer jegesedését gátló készítmények (jegesedésgátló adalékok)
Az üzemanyag-ellátó rendszer jegesedését gátló készítmények kenőolajokhoz:
3811 21 00— kőolajtartalommal
3811 29 00— más
3811 90 00Az üzemanyag-ellátó rendszer jegesedését gátló készítmények más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
Féminaktivátorok
Féminaktivátorok kenőolajokhoz:
3811 21 00— kőolajtartalommal
3811 29 00— más
3811 90 00Féminaktivátorok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
Biocid adalékok
Biocid adalékok kenőolajokhoz:
3811 21 00— kőolajtartalommal
3811 29 00— más
3811 90 00Biocid adalékok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
Termikusstabilitás-növelő adalékok
Termikusstabilitás-növelő kenőolajokhoz:
3811 21 00— kőolajtartalommal
3811 29 00— más
3811 90 00Termikusstabilitás-növelő más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz

(1) Feltéve, hogy még mindig legalább 70 tömegszázalék kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat tartalmaz.

XXI. MELLÉKLET[373]

A 3i. cikkben említett termékek és technológiák jegyzéke

A. rész

KN-kódA termék neve
0306Rákféle héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; füstölt rákféle, héjában is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is; rákféle héjában gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva is
1604 31 00Kaviár
1604 32 00Kaviárpótló
2208Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital
2303Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is
2523Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is
ex 2825Hidrazin és hidroxilamin, és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok; más fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok, kivéve a 2825 20 00 és 2825 30 00 KN-kódot
ex 2835Hipofoszfitok, foszfitok és foszfátok; polifoszfátok, vegyileg nem meghatározottak is, kivéve a 2835 26 00 KN-kódot
ex 2901Aciklikus szénhidrogének, kivéve a 2901 10 00 KN-kódot
2902Ciklikus szénhidrogének
ex 2905Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve a 2905 11 00 KN-kódot
2907Fenolok; fenol-alkoholok
2909Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-peroxidok, éter-peroxidok, acetál- és félacetál-peroxidok, keton-peroxidok (vegyileg nem meghatározottak is), valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
3104 20Kálium-klorid
3105 20Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a három trágyázó elemet, a nitrogént, a foszfort és a káliumot
3105 60Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a foszfort és a káliumot
ex 3105 90 20Egyéb trágyázószerek, amelyek kálium-kloridot tartalmaznak
ex 3105 90 80Egyéb trágyázószerek, amelyek kálium-kloridot tartalmaznak
3902Propilén vagy egyéb olefin polimerjei, alapanyag formájában
4011Új gumi légabroncs
44Fa és faipari termékek; faszén
4705Mechanikai és kémiai pépesítési eljárások kombinációjával előállított papíripari rostanyag
4804Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével
6810Cementből, betonból vagy műkőből készült áru, megerősítve is
7005Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva
7007Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből
7010Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből
7019Üvegrost (beleértve az üveggyapotot is) és ebből készült áru (pl. fonal, előfonat, szövet)
7106Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7606Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t
7801Megmunkálatlan ólom
ex 8411Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina, a 8411 91 00 KN-kódú sugárhajtású gázturbina vagy légcsavaros gázturbina alkatrészeinek kivételével
8431Kizárólag vagy elsősorban a 8425 –8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze
8901Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó, komphajó, teherszállító hajó, bárka és személy- vagy áruszállításra alkalmas hasonló vízi jármű
8904Vontató- és tolóhajó
8905Világítóhajó, tűzoltóhajó, kotróhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha elsődleges használati célja nem a közlekedés; úszódokk; fúrásra vagy kitermelésre szolgáló úszó vagy víz alá süllyeszthető berendezés
9403Más bútor és részei

B. rész

KN-kódA termék neve
2402Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból
2811szervetlen savak és nemfémek szervetlen oxigénvegyületei (a hidrogén-klorid („sósav)”, klórszulfonsav, kénsav, óleum, salétromsav, nitrálósavak, foszfor-pentoxid, foszforsav, polifoszforsavak, a bór oxidjai és a bórsavak kivételével)
2818Mesterséges korund, vegyileg nem meghatározott is; alumínium-oxid; alumínium-hidroxid
2834nitritek nitrátok
2836karbonátok; peroxokarbonátok („perkarbonátok”); ammónium-karbamátot tartalmazó kereskedelmi ammónium-karbonát
2903szénhidrogének halogénszármazékai
2905 11metanol („metil-alkohol”)
2914ketonok és kinonok más oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
2915telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
2917polikarbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
2922aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal;
2923negyedrendű ammóniumsók és hidroxidok; lecitinek és más foszforamino-lipidek, vegyileg nem meghatározottak is
2931elkülönített, vegyileg meghatározott szerves-szervetlen vegyületek (a szerves kénvegyületek és higanyvegyületek kivételével)
2933csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek;
3301szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorbció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata
3304szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények , beleértve a napbarnító- vagy napvédő készítményeket (a gyógyszerek kivételével); manikűr- vagy pedikűrkészítmények
3305hajápoló szerek
3306száj- vagy fogápoló készítmények, beleértve a műfogsorrögzítő pasztát és port is; fogtisztításra szolgáló szál („fogselyem”) a kiskereskedelem számára egyedi kiszerelésben
3307borotválkozószerek, beleértve a borotválkozás előtti és utáni készítményeket, dezodorok, fürdéshez és tusoláshoz használt készítmények, szőrtelenítők és más illatszerek, máshol nem említett szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is
3401szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília
3402szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények, szappantartalommal is (a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével)
3404műviaszok és elkészített viaszok
3801mesterséges grafit; kolloid vagy szemikolloid grafit; grafitból vagy más szénből készült termékek massza, tömb, lemez alakban vagy mint más félgyártmány
3811kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készítmények és más elkészített adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót) vagy más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
3812elkészített vulkanizálást gyorsítók; máshol nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók; antioxidáns készítmények és más stabilizátor gumihoz vagy műanyaghoz
3817Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, amelyet a benzol és naftalin alkilezésével nyernek (a ciklikus szénhidrogének izomerkeverékei kivételével)
3819Hidraulikusfék-folyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumines ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz
3823ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert savas olaj; ipari zsíralkohol
3824elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények, beleértve a természetes termékek keverékéből állókat is
3901etilén polimerjei, alapanyag formájában
3903sztirol polimerjei, alapanyag formájában
3904vinil-klorid vagy más halogénezett olefinek polimerjei, alapanyag formájában
3907poliacetálok, más poliéterek és epoxigyanták alapanyag formájában; polikarbonátok, alkid-gyanták, poliallilészterek és más poliészterek, alapanyag formájában
3908poliamidok, alapanyag formájában
3916műanyag szál, 1 mm-t meghaladó átmérővel, műanyag pálca, rúd és profil, felületi megmunkálással is, de tovább nem megmunkálva
3917műanyagból készült cső és tömlő és ezek szerelvénye, pl. csőkapcsoló, könyökdarab, karima
3919öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, tekercsben is ( a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)
3920nem porózus műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)
3921erősített, laminált, alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan kombinált műanyagból vagy porózus műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)
3923műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró
3925máshol nem említett, építkezésnél használt műanyag áruk
3926máshol nem említett, műanyagból készült áruk és a 3901 –3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült áruk
4107szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) vagy lófélék szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is (a puhított bőr, a lakkbőr, a laminált lakkbőr és a metallizált bőr kivételével)
4202bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-, látcső-, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag fóliából, textilből, vulkánfiberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is
4301nyers szőrme, beleértve a szűcsáruként felhasználható fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is, (a 4101 , 4102 vagy a 4103 vtsz. alá tartozó nyers szőrös bőr kivételével)
4703kémiai úton előállított, szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)
4801a 48. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott újságpapír 28 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 28 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t
4802nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben, és kézi merítésű papír és kartona (4801 vtsz. alá tartozó újságpapír és a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével)
4803toalett vagy arcápoló selyem alappapír, törülköző vagy szalvéta alappapír, továbbá hasonló háztartási vagy egészségügyi cikk előállítására felhasználható, kreppelt, ráncolt, domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék tekercsben vagy ívben, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t
4805máshol nem említett egyéb papír és karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva
4810papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal („kínai agyaggal”) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap vagy a négyzet alakú ívben, bármilyen méretben (minden egyéb bevont papír és karton kivételével)
4811papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva vagy borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (a 4803 , 4809 és 4810 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4818toalett- (WC-) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, lepedő és hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből
4819máshol nem említett egyéb doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből; iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy kartonból irodai, üzleti vagy hasonló célra:
4823papír, karton, cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles szalagban vagy tekercsben, téglalap vagy négyzet alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül egyik oldalon sem haladja meg a 36 cm-t, vagy téglalaptól vagy négyzettől eltérő alakúra vágva, valamint máshol nem említett termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből
5402szintetikus végtelen szál, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú szintetikus monofilt is (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)
5601vatta textilanyagokból és ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú textilszál („pihe”), textilpor és őrlési csomó (a gyógyászati anyagokkal impregnált vagy bevont vagy a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt, orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi célra szánt vatta és vattából készült áru vagy az illatszerrel, kozmetikai szerrel, szappannal stb. impregnált, bevont vagy beborított termékek kivételével)
5603máshol nem említett nem szőtt textília, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is
6204női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha, széldzseki és hasonló termékek, kombiné, alsószoknya, alsónadrág, tréningruha, síöltöny és fürdőruha kivételével)
6305zsák és zacskó áruk csomagolására, mindenfajta textilanyagból
6403lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel (az ortopéd lábbeli, a jégkorcsolyával vagy görkorcsolyával felszerelt korcsolyacipő és a játékszer jellegű cipő kivételével)
6806salakgyapot, kőgyapot vagy hasonló ásványi gyapot; rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag; keverék és árucikk hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból (a könnyűbetonból, azbesztból, azbesztcementből, cellulózrost cementből vagy hasonló anyagból készült termékek, az azbesztet tartalmazó vagy azbeszt alapanyagú keverékek és más termékek és a kerámiatermékek kivételével kivételével)
6807aszfaltból vagy hasonló anyagból, pl. ásványolaj-bitumenből vagy kőszénkátrány-szurokból készült termék
6808panel, tábla, burkolólap, tömb és hasonló áru növényi rostból, szalmából vagy faszilánkból, -forgácsból, -reszelékből, fűrészporból vagy más fahulladékból, cementtel, gipsszel vagy más ásványi kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) (az azbesztcementből, cellulózrostcementből vagy hasonló anyagból készült termékek kivételével)
6814megmunkált csillám és ebből készült áru, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, papír-, karton- vagy más anyag alátéten is (az elektromos szigetelőanyag, szigetelő szerelvény, ellenállás és kondenzátor, védőszemüveg és ehhez készült lencse, csillám karácsonyfadísz formájában kivételével)
6815kőből vagy más ásványi anyagból előállított, máshol nem említett áru (beleértve a szénszálat, a szénszálból és tőzegből készült árut is)
6902tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámiaszerkezetű termék (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével)
6907kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy -falburkoló csempe; kerámia mozaikkocka és hasonló áru, alátéten is (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készültek, a tűzálló áruk, az alátétnek elkészített lapok, a díszek és a kályha építéséhez használatos kerámiacsempe kivételével)
7104szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve
7112törmelék és hulladék nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből; más, nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez (a megmunkálatlan tömb, ingot vagy hasonló alakra beolvasztott nemesfémtörmelék és -hulladék kivételével)
7115máshol nem említett áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
8207cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez („pl. sajtoló-, csákoló-, lyukasztó-, menetfúró, menetvágó, fúró-, furatmegmunkáló, üregelő-, maró-, esztergályozó- vagy csavarhúzó szerszám”), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is
8212nem elektromos borotva és borotvapenge nem nemesfémből, beleértve a borotvapenge nyersdarabot szalagban is
8302vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru bútor, ajtó, lépcső, ablak, redőny, karosszéria, nyergesáru, bőrönd, láda, doboz vagy hasonló áru vasalásához, nem nemesfémből; fali ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar és hasonló rögzíthető árucikk nem nemesfémből; (bútor)görgő nem nemesfém szerelvénnyel; automatikus ajtócsukó nem nemesfémből
8309dugó, kupak és fedő, beleértve a korona-, csavar- és kiöntődugót is, palackfedél vagy kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más csomagolási tartozék, nem nemesfémből
8407szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor
8408kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor („dízel- vagy féldízel motor”)
8409kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó belső égésű dugattyús motor alkatrésze
8412erőgép és motor (a gőzturbina, belső égésű dugattyús motor, vízturbina, vízikerék, gázturbina és villanymotor kivételével); ezek alkatrészei
8413folyadékszivattyú, mérőszerkezettel vagy anélkül (a kerámiai anyagból készített szivattyú és a váladék lecsapolására szolgáló orvosi szivattyú, valamint a testen viselt vagy beültetett orvosi szivattyú kivételével); folyadékemelő (a szivattyú kivételével); ezek alkatrészei
8414lég- vagy vákuumszivattyú (a gázkeverék-szállító szivattyú és pneumatikus elevátorok és szállítószalagok kivételével); lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó- vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is; ezek alkatrészei
8418hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú; ezek alkaltrészei (a 8415 vámtarifaszám alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével)
8419gép, berendezés vagy laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is (a kemencék, kályhák és más, a 8514 vtsz. alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak hőmérséklet-változás mint pl. melegítés, főzés, pörkölés, desztillálás, újrapárlás, sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, elpárologtatás, elgőzölögtetés, kondenzálás vagy hűtés által való kezelésére (a háztartási gép és készülék kivételével); átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő: ezek alkatrészei
8421centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is (az izotópok szétválasztására szolgáló kivételével); folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék; ezek alkatrészei (a művese kivételével)
8422mosogatógép: palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák (zacskó) vagy más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép, beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is; ital szénsavazására szolgáló gép; ezek alkatrészei
8424folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló, máshol nem említett mechanikus készülék, kézi is; töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék (a tűzoltó készülékhez való töltet és a tűzoltógránát kivételével); szórópisztoly és hasonló készülék (a 8515 vtsz. alá tartozó, az olvasztott fém vagy zsugorított fémkarbid permetezésére szolgáló elektromos gépek, készülékek és más eszközök kivételével); homok- vagy gőzszóró és hasonló gép; ezek máshol nem említett része
8426hajódaru; daru, beleértve a drótkötéldarut is (a kerekes vagy vasúti alvázra szerelt daru kivételével); mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra
8450háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is; ezek alkatrészei
8455fémhengermű és ehhez való henger; alkatrész fémhengerműhöz
8466a 8456 –8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót; önnyíló menetmetsző fej, osztófej és szerszámgéphez egyéb, máshol nem említett speciális tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó
8467kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos vagy nem elektromos motorral működő; ezek alkatrészei
8471automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához
8474föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép; ezek alkatrészei
8477gumi- vagy műanyag-feldolgozó vagy ezen anyagokból termékeket előállító, ebben az árucsoportban máshol nem említett gép, ezek alkatrészei
8479ebben az árucsoportban máshol nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra; ezek alkatrészei
8480öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma fedőlap; öntőminta; öntőforma fém (a bugaöntő forma kivételével), keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához (a grafitból vagy más szénből készült forma, kerámia- vagy üvegforma, linotype forma kivételével)
8481csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt szelepet; ezek alkatrészei
8482golyós- vagy görgőscsapágy (a 7326 vtsz. alá tartozó acélgolyó kivételével); ezek alkatrészei
8483közlőműtengely, beleértve a vezérműtengelyt, forgattyús tengelyt és forgattyút; csapágyház és csúszócsapágy gépekhez; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet, fogaskerekes és más állítható sebességváltó, beleértve a nyomatékváltót; lendkerék és szíjtárcsa, beleértve az ékszíjtárcsát is; tengelykapcsoló és tengelykötés, beleértve az univerzális kötést ezek alkatrészei
8487a 84. árucsoportban máshol nem említett gépalkatrész (az elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt vagy más elektromos alkatrészt tartalmazók kivételével)
8501elektromotor és elektromos generátor (az áramfejlesztő egység kivételével)
8502elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító
8503kizárólag vagy elsősorban elektromotor és elektromos generátor, elektromos áramfejlesztő egység és forgó áramátalakító máshol nem említett alkatrészei
8504elektromos transzformátor, statikus áramátalakító, pl. egyenirányító, és induktor ezek alkatrészei
8511elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású, belső égésű motorhoz, pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya, izzófej és indítómotor; generátor, pl. dinamó, alternátor; és az ilyen motorhoz használt árammegszakító; ezek alkatrészei
8516elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló: helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fordászati készülék, például hajszárító, sütővas, sütővas-melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás (8545 vtsz. alá tartozók kivételével); ezek alkatrészei
8517tvbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélőket; hng, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok [helyi- vagy nagy kiterjedésű hálózat] távközlési berendezéseit; ezek alkatrészei (a 8443 , 8525 , 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, hangtovábbításra vagy vételre szolgáló készülékek kivételével)
8523lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, „intelligens kártyák” és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához (a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével)
8525rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera–felvevők
8526radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék;
8531elektromosan működő akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés, például csengő, sziréna, jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék (a kerékpáron, gépjárműveken és a forgalomirányításban használatosak kivételével); ezek alkatrészei
85351 000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék, pl. kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugaszok és más csatlakozók, csatlakozódoboz (a 8537 vtsz. alá tartozó vezérlőasztal, doboz, kapcsolópanel stb. kivételével)
85361 000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék, pl. például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és csatlakozódobozok (a 8537 vtsz. alá tartozó vezérlőasztal, doboz, kapcsolópanel stb. kivételével)
8537kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és más foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék (a rádiótelefonhoz vagy vezetések telefonhoz használt kapcsolókészülékek kivételével)
8538kizárólag vagy elsősorban a 8535 , 8536 vagy 8537 vtsz. alá tartozó készülékek máshol nem említett alkatrészei
8539elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa; fénykibocsátó diódás lámpa („LED-lámpa”); ezek alkatrészei
8541dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; fényérzékeny félvezető eszköz, beleértve a fényelemet modullá vagy panellé összeállítva is(a fényvillamos generátor kivételével); fénykibocsátó dióda („LED”); szerelt piezoelektromos kristály; ezek alkatrészei
8542elektronikus integrált áramkörök; ezek alkatrészei
8543a 85. árucsoportban máshol nem említett, egyedi feladatra kialakított villamos berendezés és készülék, és ezek alkatrészei
8544szigetelt elektromos huzal, zománcozott vagy anódosan oxidált is, kábel (a „koaxiális kábel” is) és más szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is
8545szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, grafitból vagy más szénből készült cikk, fémmel vagy anélkül
8603önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, poggyász-és teherszállító motorkocsi (a 8604 vtsz. alá tartozók kivételével)
8606vasúti vagy villamosvasúti teherkocsi és -vagon (az önjáró kocsi; csomagszállító (poggyász-) kocsi és postakocsi kivételével)
8701vontató (a 8709 vtsz. alá tartozó vontatók kivételével)
8703gépkocsi és más jármű, elsősorban személyszállításra tervezett, beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is, legfeljebb 1 000 cm3 hengerűrtartalommal (a 8702 vtsz. alá tartozó gépjárművek kivételével)
8704áruszállító gépjármű, beleértve a motorral és vezetőfülkével felszerelt alvázat is
8716más pótkocsi és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül (a vasúti és villamosvasúti jármű kivételével); ezek máshol nem említett része
8802motoros légi jármű („pl. helikopter és repülőgép”); űrhajó (műbolygó, műhold is) és szuborbitális és űrhajóhordozó rakéta
8903jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezős csónak és kenu
9001optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból álló kábel (a 8544 vtsz. alá tartozó, önállóan beburkolt optikai szálakból álló kivételével); polarizáló anyagból készült lap és lemez; lencse, beleértve a kontaktlencsét is, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, nem szerelve (az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével)
9006fényképezőgép; fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte (a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével)
9013más vtsz. alá nem besorolható folyadékkristályos készülék; lézer (a lézerdióda kivételével); a 90. árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható más optikai készülék és műszer
9014iránykereső műszer (tájoló); más navigációs eszköz és készülék (a rádiónavigációs készülék kivételével)
9026folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszer és készülék, l. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő (9014 , 9015 , 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével)
9027fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló műszer és készülék, pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor; viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő vagy ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- vagy fénymennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszer és készülék, beleértve a megvilágítási-időmérőt; mikrotom (metszetkészítő)
9030oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék (a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével); alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus- vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék
9031a 90. árucsoportban máshol nem említett, mérő- vagy ellenőrző műszer, berendezés és gép; profilvetítő
9032szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék (a 8481 vtsz. alá tartozó csap, csapszerelvény és szelep kivételével)
9401ülőbútor, ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek máshol nem említett alkatrészei (a 9402 vtsz. alá tartozó, orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi célra szánt kivételével)
9404ágybetét (matractartó) (az ülőbútorhoz való rugós belső kivételével); ágyfelszerelés és hasonló lakberendezési cikk, pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna és kispárna, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy belsőleg szerelve, vagy gumi- vagy műanyag szivacsból, bevonva is (a felfújható vagy víztöltésű matrac és párna, valamint a takaró és ágytakaró kivételével)
9405lámpa és világító-felszerelés, beleértve a keresőlámpát és a spotlámpát is, és mindezek máshol nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek máshol nem említett alkatrésze
9406előre gyártott épület, a kész és a már összeszerelt is

XXII. MELLÉKLET[374]

A 3j. cikkben említett szén- és egyéb termékek jegyzéke[375]

KN-kódA termék neve
2701Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag
2702Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével
2703 00 00Tőzeg (tőzegalom), brikettezve is
2704 00Koksz és félkoksz kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből, brikettezve is; retortaszén
2705 00 00Világítógáz, vízgáz, generátorgáz és hasonló gáz, a földgáz és más gáz-halmazállapotú szénhidrogén kivételével
2706 00 00Kátrány kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből desztillálva és más ásványi kátrány, víztelenítve is, vagy részlegesen desztillálva, beleértve a rekonstruált kátrányt is
2707Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét
2708Szurok és szurokkoksz kőszénkátrányból vagy más ásványi kátrányból

XXIII. MELLÉKLET[376]

A 3k. cikkben említett termékek és technológiák jegyzéke

KN-kódA termék neve
0601 10Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma (vegetatív) nyugalmi állapotban
0601 20Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér
0602 30Rododendron és azálea oltva is
0602 40Rózsa oltva is
0602 90Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra – Más
0604 20Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó nélkül és fű, moha és zuzmó, mindezek frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy más módon kikészítve – Friss
2508 40Más agyag
2508 70Samott- vagy dinaszföld
2509 00Kréta
2512 00Kovasavas fosszilis por (pl. ázalagföld, tripelföld és diatómaföld) és hasonló kovasavas föld, kalcinálva is, ha a térfogattömege 1 vagy annál kisebb
2515 12Fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában
2515 20Ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből; alabástrom
2518 20Kalcinált vagy zsugorított (szinterelt) dolomit
2519 10Természetes magnézium-karbonát (magnezit)
2520 10Gipsz; anhidrit
2521 00Kohómészkő; mészkő és más mésztartalmú kő, mész vagy cement előállításához
2522 10Égetett mész
2522 30Hidraulikus mész
2525 20Csillámpor
2526 20Természetes zsírkő durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában; talkum – Szemcsézve vagy porítva
2530 20Kizerit, epsomit (természetes magnézium-szulfát)
2701 00Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag
2702 00Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével
2703 00Tőzeg (tőzegalom), brikettezve is
2704 00Koksz és félkoksz kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből, brikettezve is; retortaszén
2707 30Xilolok
2708 20Szurokkoksz
2712 10Vazelin
2712 90Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is
2715 00Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes masztix, lepárlási maradvány és más bitumenes keverék – Más
2804 10Hidrogén
2804 30Nitrogén
2804 40Oxigén
2804 61Szilícium – Legalább 99,99 tömegszázalék szilíciumtartalommal
2804 80Arzén
2806 10Hidrogén-klorid (sósav)
2806 20Klórszulfonsav
2811 29Nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei – Más
2813 10Szén-diszulfid (szénkéneg)
2814 20Vizes oldat
2815 12Nátrium-hidroxid (marónátron) vizes oldatban (nátronlúg vagy folyékony szóda)
2818 30Alumínium-hidroxid
2819 90Króm-oxidok és króm-hidroxidok – Más
2820 10Mangán-dioxid
2827 31Más kloridok – Magnézium-klorid
2827 35Más kloridok – Nikkel-klorid
2828 90Hipokloritok; kereskedelmi kalciumhipoklorit; kloritok; hipobromitok – Más
2829 11Nátrium-klorát
2832 20Szulfitok (a nátrium kivételével)
2833 24Nikkel-szulfát
2833 30Timsók
2834 10Nitritek
2836 30Nátrium-hidrogén-karbonát (nátriumbikarbonát)
2836 50Kalcium-karbonát
2839 90Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok – Más
2840 30Peroxoborátok (perborátok)
2841 50Más kromátok és dikromátok; peroxokromátok
2841 80Volframátok
2843 10Nemesfémek kolloid állapotban
2843 21Ezüst-nitrát
2843 29Ezüstvegyületek – Más
2843 30Aranyvegyületek
2847 00Hidrogén-peroxid, karbamiddal szilárdítva is
2901 23Butilén (butén) és izomerjei
2901 241,3-butadién és izoprén
2901 29Aciklikus szénhidrogének – Telítetlen – Más
2902 11Ciklohexán
2902 30Toluol
2902 41Orto-xilol
2902 43Para-xilol
2902 44Xilolizomerek keveréke
2902 50Sztirol
2903 11Klór-metán (metil-klorid) és klór-etán (etil-klorid)
2903 12Diklór-metán (metilén-klorid)
2903 21Vinil-klorid (klór-etilén)
2903 23Tetraklór-etilén (perklór-etilén)
2903 29Aciklikus szénhidrogének telítetlen klórozott származékai – Más
2903 76Bróm-klór-difluor-metán (Halon-1211), bróm-trifluor-metán (Halon-1301) és dibróm-tetrafluor-etánok (Halon-2402)
2903 811,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán (HCH [ISO]), beleértve a lindánt (ISO, INN)
2903 91Klór-benzol, orto-diklór-benzol és para-diklór-benzol
2904 10Csak szulfocsoportot tartalmazó származékok, ezek sói és etilészterei
2904 20Csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok
2904 31Perfluoroktán-szulfonsav
2905 13Butanol (n-butil-alkohol)
2905 16Oktanol (oktil-alkohol) és izomerjei
2905 19Telített egyértékű alkoholok – Más
2905 412-etil-2-(hidroximetil)propán-1,3-diol (trimetilolpropán)
2905 59Más többértékű alkoholok – Más
2906 13Szterinek és inozitolok
2906 19Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén alkoholok – Más
2907 11Fenolok (hidroxi-benzol) és sóik
2907 13Oktil-fenolok, nonil-fenolok és izomerjei; ezek sói
2907 19Monofenolok – Más
2907 22Hidrokinon (kinol) és sói
2909 11Pentaklór-fenol (ISO)
2909 20Ciklán, ciklén vagy cikloterpén éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
2909 412,2′-oxidietanol (dietilénglikol, digol)
2909 43Etilénglikol vagy dietilénglikol monobutil étere
2909 49Éter-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai – Más
2910 10Etilén-oxid (oxirán)
2910 20Propilén-oxid (metiloxirán)
2911 00Acetálok és félacetálok, más oxigén-funkcióval vagy anélkül és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
2912 12Etanal (acetaldehid)
2912 49Aldehid-alkoholok, aldehid-éterek, aldehid-fenolok és aldehidek más oxigénfunkciós csoporttal – Más
2912 60Paraformaldehid
2914 11Aceton
2914 61Antrakinon
2915 13Hangyasav észterei
2915 90Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai – Más
2916 12Akrilsav észterei
2916 13Metakrilsav és sói
2916 14Metakrilsav észterei
2916 15Olajsav, linolsav vagy linolénsav, ezek sói és észterei
2917 33Dinonil- vagy didecil-ortoftalátok
2920 11Paration (ISO) és paration-metil (ISO) (metil-paration)
2921 22Hexametilén-diamin és sói
2921 41Anilin és sói
2922 11Monoetanol-amin és sói
2922 43Antranilsav és sói
2923 20Lecitinek és más foszforamino-lipidek
2930 40Metionin
2933 54Malonilkarbamid (barbitursav) más származékai; ezek sói
2933 716-hexánlaktám (epszilon-kaprolaktám)
3201 90Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok; tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik
3202 10Szintetikus szerves cserzőanyagok
3202 90Szintetikus szerves cserzőanyagok; szervetlen cserzőanyagok; cserzőkészítmények, természetes cserzőanyag-tartalommal is; előcserzésnél használt enzimes készítmények
3203 00Növényi vagy állati eredetű színezőanyag, beleértve a színezőkivonatokat (az állati korom kivételével), vegyileg nem meghatározottak is; anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos növényi vagy állati eredetű színezőanyagon alapuló készítmények (a 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével) – Más
3204 90Szintetikus szerves színezőanyagok, vegyileg nem meghatározottak is; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott szintetikus szerves színezőanyagok; szintetikus szerves anyagok, vegyileg nem meghatározottak is, amelyeket fluoreszkáló színélénkítőként vagy luminoforként használnak
3205 00Színes lakkfesték (a kínai vagy japán lakk és festék kivételével); anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos színes lakkfestékalapú készítmények (a 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)
3206 41Bármely anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos ultramarin- és ultramarin-alapú készítmények (a 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)
3206 49Máshol nem említett szervetlen vagy ásványi színezőanyag; máshol nem említett bármely anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos szervetlen vagy ásványi színezőanyagon alapuló készítmények (a 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények, valamint a luminoforként használt szervetlen termékek kivételével) – Más
3207 10Elkészített pigmentek, homályosítók (mattítók), festékek és hasonló készítmények
3207 20Engoba (agyagpépek)
3207 30Folyékony lüszterek és hasonló készítmények
3207 40Üvegfritt és más üveg por, szemcse vagy pehely alakban
3208 10Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; a 32. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok – Poliészter alapú
3208 20Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; a 32. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok – Akril- vagy vinilpolimer alapú
3208 90Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; a 32. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok –
3209 10Akril- vagy vinilpolimer-alapú festékek és lakkok (beleértve a zománcot és a fénymázat is), vizes közegben diszpergálva vagy oldva is
3209 90Szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapú festékek és lakkok (beleértve a zománcot és a fénymázat is), vizes közegben diszpergálva vagy oldva is (az akril- vagy vinilpolimer-alapúak kivételével) – Más
3210 00Más festék és lakk (beleértve a zománcot, a fénymázat és a temperát is); a bőrkikészítés befejezésénél használt vizes pigmentek
3212 90Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet is), folyékony vagy paszta formában, amelyet a festékgyártásban (beleértve a zománcgyártást is) használnak; nyomófólia; festő- és más színezőanyagok a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben
3214 10Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma
3214 90Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma nem tűzálló simítókészítmény homlokzathoz, belső falakhoz, padozatokhoz, mennyezethez vagy hasonló célra – Más
3215 11Nyomdafesték – Fekete
3215 19Nyomdafesték – Egyéb
3403 11Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal – Kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal – Textil, bőr, szőrme vagy más anyagok kezelésére használt készítmények
3403 19Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal – Kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal – Más
3403 91Textil, bőr, szőrme vagy más anyagok kezelésére használt készítmények
3403 99Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal – Más
3505 10Dextrinek és más átalakított keményítők
3506 99Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben – Más
3701 20Azonnal előhívó film
3701 91Színes (polikróm) fényképezéshez
3702 32Más, ezüsthalogenid emulzióval
3702 39Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben – Más
3702 43Más film perforálás nélkül, 105 mm-t meghaladó szélességű – 610 mm-t meghaladó szélességű és legfeljebb 200 m hosszúságú
3702 44Más film perforálás nélkül, 105 mm-t meghaladó szélességű – 105 mm-t meghaladó, de legfeljebb 610 mm szélességű
3702 55Más film színes (polikróm) fényképezéshez – 16 mm-t meghaladó, de legfeljebb 35 mm szélességű és 30 m-t meghaladó hosszúságú
3702 56Más film színes (polikróm) fényképezéshez – 35 mm-t meghaladó szélességű
3702 97Más film színes (polikróm) fényképezéshez – legfeljebb 35 mm szélességű és 30 mm-t meghaladó hosszúságú
3702 98Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben,, megvilágítatlan, perforálással, monokróm fényképezéshez, 35 mm-t meghaladó szélességben (a papír-, a karton- és a textilfilm; a röntgenfilm kivételével)
3703 20Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti papír, karton és textil, színes (polikróm) fényképezéshez (a 610 mm-t meghaladó szélességű tekercs kivételével)
3703 90Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti papír, karton és textil, monokróm fényképezéshez (a 610 mm-t meghaladó szélességű tekercs kivételével)
3705 00Megvilágított és előhívott fényképészeti lemez és film (a papír-, karton- vagy textiltermékek, a mozgó-fényképészeti film és az előkészített nyomólemezek kivételével)
3706 10Megvilágított és előhívott mozgó-fényképészeti film, hangfelvétellel is, vagy csak hangfelvételt tartalmazó, legalább 35 mm szélességű
3801 20Kolloid vagy szemikolloid grafit
3806 20Fenyőgyanta, gyantasavak sói vagy fenyőgyanta vagy gyantasavak származékainak sói, a fenyőgyanta melléktermékek sóinak kivételével
3807 00Fakátrány; fakátrányolaj; fakreozot; fa-nafta; növényi szurok; gyanta-, gyantasav- vagy növényiszurok-alapú sörfőző szurok és hasonló készítmények (a burgundy-szurok, sárga szurok, sztearinszurok, zsírsavszurok, zsírkátrány és glicerinszurok kivételével)
3809 10Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)
3809 91Textil- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények, pl. appretálószerek és pácanyagok (a keményítő-tartalmúak kivételével)
3809 92Papír- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények, pl. appretálószerek és pácanyagok (a keményítő-tartalmúak kivételével)
3809 93Bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények, pl. appretálószerek és pácanyagok (a keményítő-tartalmúak kivételével)
3810 10Fémfelület-marató szerek; forrasztó-, keményforrasztó- vagy hegesztőpaszták és -porok, fém- és más anyagtartalommal
3811 21Elkészített kenőolaj-adalék kőolaj- vagy bitumenes ásványolajokból nyert olajtartalommal
3811 29Elkészített kenőolaj-adalék kőolaj- vagy bitumenes ásványolajokból nyert olajtartalom nélkül
3811 90Antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készítmények és egyéb elkészített adalékanyagok ásványolajhoz, beleértve a benzinhez valót, vagy egyéb, azonos céllal ásványolajként használt folyadékhoz (a kopogásgátló szerek és kenőolaj-adalékok kivételével)
3812 20Máshol nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók
3813 00Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gránátok (a töltött vagy töltetlen tűzoltó készülékek, hordozhatók is, nem kevert, vegyileg nem meghatározott tűzoltó tulajdonságú termékek más formában kivételével)
3814 00Máshol nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; elkészített festék- vagy lakkeltávolítók (a körömlakklemosó kivételével)
3815 11Máshol nem említett „rögzített” katalizátorok, aktív alkotórészként nikkellel vagy nikkelvegyülettel
3815 12Máshol nem említett „rögzített” katalizátorok, aktív alkotórészként nemesfémmel vagy nemesfémvegyülettel
3815 19Máshol nem említett „rögzített” katalizátorok (a katalizátorok aktív alkotórészként nemesfémmel vagy nemesfémvegyülettel, nikkellel vagy nikkelvegyülettel kivételével)
3815 90Máshol nem említett reakcióindítók, -gyorsítók és katalizátorok (a vulkanizálást gyorsító és a „rögzített” katalizátorok kivételével)
3816 00 10Dolomit döngölőanyag
3817 00Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, amelyet a benzol és naftalin alkilezésével nyernek (a ciklikus szénhidrogének izomerkeverékei kivételével)
3819 00Hidraulikusfék-folyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumines ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz
3820 00Fagyásgátló készítmények és elkészített jegesedésgátló folyadékok (az ásványolajokhoz vagy a felhasználás szempontjából azokkal egy tekintet alá eső folyadékokhoz elkészített adalékanyagok kivételével)
3823 13Ipari tallolajzsírsav
3827 90Metán, etán vagy propán halogénezett származékait tartalmazó keverékek (a 3824 71 00 – 3824 78 00 KN-kódok kivételével)
3824 81„Etilén-oxidot” (oxiránt) tartalmazó keverékek és készítmények
3824 84Aldrint (iso), kamfeklórt (iso) „toxafén”, klórdánt (iso), klórdekont (iso), ddt-t (iso) „klofenotán (inn), 1,1,1-triklór-2,2-bisz”p-klórfenil”-etán”, dieldrint „iso, inn”, endoszulfánt (iso), endrint (iso), heptaklórt (iso) vagy mirexet (iso) tartalmazó keverékek vagy készítmények
3824 99Máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények, beleértve a természetes termékek keverékéből állókat is
3825 90A vegyipar vagy vele rokon iparágak máshol nem említett maradékai és melléktermékei (kivéve hulladék)
3826 00Biodízel és keverékei 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal vagy anélkül
3901 40Etilén-alfa-olefin-kopolimer, alapanyag formájában 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel
3902 20Poliizobutilén, alapanyag formájában
3902 30Propilén-kopolimerek, alapanyag formájában
3902 90Propilén vagy más olefin polimerjei alapanyag formájában (a polipropilén, poliizobutilén és propilén-kopolimerek kivételével)
3903 19Polisztirol, alapanyag formájában (a habosítható polisztirol kivételével)
3903 90Sztirol polimerjei alapanyag formájában (a polisztirol, sztirol-akrilnitril-„san”-kopolimerek és az akrilnitril-butadién-sztirol-„abs”-kopolimerek kivételével)
3904 10Poli„vinil-klorid” alapanyag formájában, más anyaggal nem keverve
3904 50Vinilidén-klorid-polimerek alapanyag formájában
3905 12Poli„vinil-acetát” vizes diszperzióban
3905 19Poli„vinil-acetát” alapanyag formájában (a vizes diszperziójú kivételével)
3905 21Vinil-acetát-kopolimerek, vizes diszperzióban
3905 29Vinil-acetát-kopolimerek, alapanyag formájában (nem vizes diszperzióban)
3905 91Vinil-kopolimerek, alapanyag formájában (kivéve vinil-klorid-vinil-acetát-kopolimerek, más vinil-klorid-kopolimerek, és vinil-acetát-kopolimerek)
3906 10Poli„metil-metakrilát” alapanyag formájában
3906 90Akrilpolimerek alapanyag formájában (a poli„metil-metakrilát” kivételével)
3907 21Poliéterek, alapanyag formájában (a 3002 10 vtsz. alá tartozó poliacetálok és áruk kivételével)
3907 40Polikarbonátok, alapanyag formájában
3907 70Poli„tejsav”, alapanyag formájában
3907 91Telítetlen polialliészterek és más poliészterek, alapanyag formájában (kivéve polikarbonátok, alkid-gyanták, poli „etilén-tereftalát” és poli „tejsav”)
3908 10Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vagy -6,12, alapanyag formájában
3908 90Poliamid, alapanyag formájában (a poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vagy -6,12 kivételével)
3909 20Melamingyanták, alapanyag formájában
3909 39Aminogyanták, alapanyag formájában (kivéve karbamid-, tiokarbamid- és melamin-gyanta és mdi)
3909 40Fenolgyanták, alapanyag formájában
3909 50Poliuretánok alapanyag formájában
3912 11Nem lágyított cellulóz-acetátok, alapanyag formájában
3912 90Máshol nem említett cellulóz és kémiai származékai alapanyag formájában (a cellulóz-acetátok, cellulóz-nitrátok és cellulóz-éterek kivételével)
3915 20Sztirolpolimer-hulladék, -törmelék és -forgács
3917 10Mesterséges bél töltelékáruhoz keményített fehérjéből vagy cellulózalapú műanyagból
3917 23Rugalmatlan cső és tömlő vinil-klorid-polimerekből
3917 31Rugalmas műanyag cső és tömlő, legalább 27,6 MPa belső nyomással
3917 32Műanyagból készült flexibilis cső és tömlő, nem erősített vagy más anyagokkal másként nem kombinált, szerelvény nélkül
3917 33Flexibilis műanyag cső és tömlő, nem megerősítve vagy más módon más anyaggal kombinálva, szerelvényekkel, tömítéssel vagy csőtoldattal
3920 10Nem porózus etilénpolimerekből készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)
3920 61Nem porózus polikarbonátokból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (a poli„metil-metakrilát”ból készültek, az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)
3920 69Nem porózus poliészterekből készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak téglalap, beleértve a négyzetet, alakúra vágva (a polikarbonátok, poli-etilén-tereftalát és más telítetlen poliészterek, az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)
3920 73Nem porózus cellulóz-acetátból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)
3920 91Nem porózus poli„vinil-butirál”ból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)
3921 19Porózus műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (a sztirol-, vinil-klorid-, poliuretán- és regenerált cellulózpolimerekből készültek, az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók, a 3006 10 30 alszám alá tartozó steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók kivételével)
3922 90Műanyag bidé, WC-csésze, öblítőtartály és hasonló higiéniai és tisztálkodási áru (a fürdőkád, zuhanyzótálca, mosogató, mosdókagyló, WC-ülőke és -tető kivételével)
3925 20Ajtók, ablakok és ezek keretei, és ajtóküszöbök, műanyagból
4002 11Butadién-sztirol gumilatex „sbr”; karboxilezett butadién-sztirol gumilatex „xsbr”;
4002 20Butadién gumi „br” alapanyag formában, vagy lap, lemez vagy szalag alakban
4002 31Izobutén-izoprén gumi „iir” alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban
4002 39Halo-izobutén-izoprén gumi „ciir” vagy „biir” alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban
4002 41Kloroprén latex „klórbutadién gumi, cr”
4002 51Akrilnitril-butadién gumilatex „nbr”
4002 80Természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle vagy hasonló fajta természetes gumi és szintetikus gumi vagy faktisz keveréke alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban
4002 91Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban (a butadién-sztirol gumi „sbr”, karboxilezett butadién-sztirol gumi „xsbr”, butadién gumi „br”, izobutén-izoprén gumi „iir”, halo-izobutén-izoprén gumi „ciir” vagy „biir”,, kloroprén gumi „cr”, akrilnitril-butadién gumi „nbr”,, izoprén gumi „ir” és nem összekapcsolt etilén-propilén-dién gumi „epdm” kivételével)
4002 99Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban (a latex, butadién-sztirol gumi „sbr”, karboxilezett butadién-sztirol gumi „xsbr”, butadién gumi „br”, izobutén-izoprén gumi „iir”, halo-izobutén-izoprén gumi „ciir” vagy „biir”,, kloroprén gumi „cr”, akrilnitril-butadién gumi „nbr”,, izoprén gumi „ir” és nem összekapcsolt etilén-propilén-dién gumi „epdm” kivételével)
4005 10Vulkanizálatlan gumikeverék korommal vagy szilícium-dioxiddal, alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban
4005 20Vulkanizálatlan gumikeverék oldatok vagy diszperziók formájában (a gumikeverék korommal vagy szilícium-dioxiddal és a természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és szintetikusgumi- vagy olajbólnyertfaktisz-tartalmú hasonló természetes gumi keveréke kivételével)
4005 91Vulkanizálatlan gumikeverék lap, lemez vagy szalag alakban (a gumikeverék korommal vagy szilícium-dioxiddal és a természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és szintetikusgumi- vagy olajbólnyertfaktisz-tartalmú hasonló természetes gumi keveréke kivételével)
4005 99Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában (az oldatok és diszperziók, a keverékek korommal vagy szilícium-dioxiddal, a természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és szintetikusgumi- vagy olajbólnyertfaktisz-tartalmú hasonló természetes gumi keveréke és lap, lemez vagy szalag alakúak kivételével)
4006 10Vulkanizálatlan gumiból készült „futófelület-javító” szalag gumiabroncsok újrafutózásához
4008 21Lap, lemez és szalag nem habgumiból
4009 12Cső és tömlő vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), betét nélküli vagy más módon más anyaggal nem kombinálva, szerelvénnyel
4009 41Cső és tömlő vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), betét nélküli vagy más módon más anyaggal nem kombinálva, szerelvény nélkül
4010 31Végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V-alakú meghajtószíj), vulkanizált gumiból, V-bordázattal, 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb 180 cm külső kerülettel
4010 33Végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V-alakú meghajtószíj), vulkanizált gumiból, V-bordázattal, 180 cm-t meghaladó, de legfeljebb 240 cm külső kerülettel
4010 35Végtelen szinkronszíj, vulkanizált gumiból, 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb 150 cm külső kerülettel
4010 36Végtelen szinkronszíj, vulkanizált gumiból, 150 cm-t meghaladó, de legfeljebb 198 cm külső kerülettel
4010 39Meghajtó- vagy erőátviteli szíj vulkanizált gumiból (a végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel [V-alakú meghajtószíj], V-bordázattal, 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb 240 cm külső kerülettel és a végtelen szinkronszíj 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb 198 cm külső kerülettel kivételével)
4012 11Újrafutózott gumi légabroncs személygépkocsihoz, (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is)
4012 13Újrafutózott gumi légabroncs légi járműhöz
4012 19Újrafutózott gumi légabroncs (a személygépkocsihoz, mikrobuszhoz, versenyautóhoz, autóbuszhoz, tehergépjárműhöz és légi járműhöz használatosak kivételével)
4012 20Használt gumi légabroncs
4016 93Tömítés, alátét és más hasonló áru vulkanizált gumiból (a keménygumi és a habgumiból készültek kivételével)
4407 19Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is (a fenyőfa [Pinus spp.], a jegenyefenyő [Abies spp.] és a lucfenyő [Picea spp.] kivételével)
4407 92Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb bükkfa (Fagus spp.), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4407 94Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb cseresznyefa (Prunus spp.) gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4407 97Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb nyárfa és rezgőnyár (Populus spp.), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4407 99Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is (a trópusi fa, fenyő fűrészáru, tölgyfa [Quercus spp.], bükkfa [Fagus spp.], juharfa [Acer spp.], cseresznyefa [Prunus spp.], kőrisfa (Fraxinus spp.), nyírfa [Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] kivételével)
4408 10Furnérlap rétegelt lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban, tűlevelű fából
4411 13Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából, 5 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 9 mm vastagságban
4411 94Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) is, legfeljebb 0,5 g/cm3 sűrűséggel (a közepes fajlagos tömegű rostlemez [MDF]; a pozdorjalemez, egy vagy több rostlemezzel rétegelve is; a rétegelt faáru rétegeltlemez-réteggel; az olyan porózus fapanelek, amelyek mindkét oldala rostlemez; a karton; az azonosítható bútoralkatrész kivételével)
4412 31Kizárólag legfeljebb 6 mm vastagságú furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelynek legalább egyik külső rétege (színoldala) trópusi fából készült (a tömörítettfa-lemezek, összetett panelek, berakott famunka és bútoralkatrészként azonosítható lapok kivételével)
4412 33Kizárólag legfeljebb 6 mm vastagságú furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelynek legalább egyik külső rétege (színoldala) nem tűlevelű fából készült (a bambusznád kivételével, trópusi fa, bükk-, cseresznye-, szelídgesztenye-, éger-, gyertyán-, hárs-, eukaliptusz-, hikori-, vadgesztenye-, juhar-, kőris-, nyár-, nyír-, platán-, vadgesztenye-, szil-, tölgy-, tulipán- vagy diófából készült külső réteggel [színoldal], berakott famunka és bútoralkatrészként azonosítható lapokkal)
4412 94Enyvezett bútorlapként, léc- és lemezbetétes asztaloslemezként és bútorlapként használt rétegelt fa (a bambusznád, a kizárólag olyan fa furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, a tömörítettfa-lemezek, berakott famunka és bútoralkatrészként azonosítható lapok kivételével)
4416 00Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is
4418 40Zsaluzat betonszerkezeti munkához fából (kivéve rétegelt lemez)
4418 60Oszlopok és gerendák, fából
4418 79Összeállított padlópanel, fából, a bambusznád kivételével (a többrétegű panel és a mozaikpadlóhoz való padlópanel kivételével)
4503 10Mindenfajta dugó és lezáró természetes parafából, beleértve a lekerekített peremű nyersdarabokat is
4504 10Bármilyen alakú burkolólap, tömb, lemez, lap és csík, tömör henger, beleértve a tárcsát vagy korongot is, agglomerált parafából
4701 00Mechanikai úton előállított facsiszolat, kémiailag nem kezelve
4703 19Kémiai úton előállított szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, fehérítetlen, nem tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)
4703 21Kémiai úton előállított szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, félig fehérített vagy fehérített, tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)
4703 29Kémiai úton előállított szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, félig fehérített vagy fehérített, nem tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)
4704 11Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, fehérítetlen, tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)
4704 21Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, félig fehérített vagy fehérített, tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)
4704 29Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, félig fehérített vagy fehérített, nem tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)
4705 00Mechanikai és kémiai pépesítési eljárások kombinációjával előállított papíripari rostanyag
4706 30Papíripari rostanyag cellulóztartalmú rostos bambuszanyagból
4706 92Vegyi úton előállított rostanyag cellulóztartalmú rostos anyagból (a bambuszból, fából, pamutlintersből és visszanyert [hulladék- és használt] papírból vagy kartonból nyert szálakból előállított kivételével)
4707 10Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton fehérítetlen nátronpapírból, hullámpapírból vagy -kartonból
4707 30Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton főleg mechanikai facsiszolatból, pl. újságpapír, folyóirat és hasonló nyomtatott papír
4802 20Fény-, hő- vagy elektromosság-érzékeny papír vagy karton gyártására alkalmas alappapír, nem bevonva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben
4802 40Tapéta alappapír, nem bevonva
4802 58Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, bármilyen méretben, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, 150 g/m2-t meghaladó tömegben
4802 61Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír bármilyen méretű tekercsben, amely több mint 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz
4804 11Fehérítetlen nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben
4804 19Nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben (a fehérítetlen és a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 21Fehérítetlen nátron zsákpapír nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben (a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 29Nátron zsákpapír nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben (a fehérítetlen és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 31Fehérítetlen nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben (a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 39Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben (a fehérítetlen, a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 41Fehérítetlen nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb tömegben (a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 42Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb tömegben, anyagában egyenletesen fehérítve, több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyag-tartalommal (a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 49Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb tömegben (a fehérítetlen, az anyagában egyenletesen fehérített, több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyag-tartalmú, a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 52Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legalább 225 g/m2 tömegben, anyagában egyenletesen fehérítve, több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyag-tartalommal (a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4804 59Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legalább 225 g/m2 tömegben (a fehérítetlen, az anyagában egyenletesen fehérített, több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyag-tartalmú, a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4805 24Testliner (visszanyert bevonó karton) nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben
4805 25Testliner (visszanyert bevonó karton) nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó tömegben
4805 40Szűrőpapír és -karton 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t
4805 91Máshol nem említett papír és karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben
4805 92Máshol nem említett papír és karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb tömegben
4806 10Növényi pergamen 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t
4806 20Zsírpapír 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t
4806 30Pauszpapír (átmásolópapír) 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t
4806 40Pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t (a növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír [átmásolópapír] kivételével)
4807 00Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapokból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t
4808 90Papír és karton kreppelve, redőzve, domborítva vagy perforálva 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t (a nátron zsákpapír és más nátronpapír és a 4803 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4809 20Önmásolópapír, nyomtatott is, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t (a karbon- és hasonló másolópapír kivételével)
4810 13Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, bármilyen méretű tekercsben
4810 19Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon 435 mm-nél nagyobb vagy az egyik oldalon legfeljebb 435 mm és a másik oldalon 297 mm-nél nagyobb
4810 22Kis négyzetméter-tömegű bevont papír írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, össztömege legfeljebb 72 g/m2, oldalanként legfeljebb 15 g/m2 tömegű bevonattal, olyan alapon, amely legalább 50 tömegszázalék mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, bármilyen méretben
4810 31Nátronpapír és -karton, anyagában egyenletesen fehérített és amely több mint 95 tömegszázalék kémiai eljárással nyert farostanyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, bármilyen méretű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, legfeljebb 150 g/m2 tömegben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt kivételével)
4810 39Nátronpapír és nátronkarton, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben, négyzet vagy téglalap alakú bármilyen méretben, ívben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló, valamint az anyagában egyenletesen fehérített és a teljes rostanyagtartalom több mint 95 tömegszázalékában kémiai eljárással nyert farostanyagot tartalmazó kivételével)
4810 92Többrétegű papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt, a nátronpapír és -karton kivételével)
4810 99Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt, a nátronpapír és -karton, a többrétegű papír és karton, más bevonat nélkül kivételével)
4811 10Kátránnyal, bitumennel vagy aszfalttal bevont papír és karton tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben
4811 51Papír és karton felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, műgyantával vagy műanyaggal bevonva, impregnálva vagy borítva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben, fehérítve és 150 g/m2-t meghaladó tömegben (a ragasztóanyaggal bevont kivételével)
4811 59Papír és karton felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, műgyantával vagy műanyaggal bevonva, impregnálva vagy borítva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (a fehérített és a 150 g/m2-t meghaladó tömegű, valamint a ragasztóanyaggal bevont kivételével)
4811 60Papír és karton viasszal, paraffinviasszal, sztearinnal, olajjal vagy glicerinnel bevonva, impregnálva vagy borítva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (a 4803 , 4809 és 4818 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)
4811 90Papír, karton, cellulózvatta és lágy cellulózból álló szövedék bevonva, impregnálva vagy borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (a 4803 , 4809 , 4810 és 4818 vtsz. és a 4811 10 – 4811 60 alszám alá tartozó áruk kivételével)
4814 90Tapéta és hasonló papír falborító, valamint átlátszó ablakpapír (olyan papír falborító kivételével, amely színoldalon erezett, domborított, színezett, mintásan nyomott vagy más módon díszített, műanyagréteggel bevont vagy beborított papír)
4819 20Összehajtható doboz, láda és tok, a hullámpapírból vagy -kartonból készültek kivételével
4822 10Textilfonalak csévélésére szolgáló orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból (perforálva vagy merevítve is)
4823 20Szűrőpapír és -karton legfeljebb 36 cm széles szalagban vagy tekercsben, téglalap vagy négyzet alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül egyik oldalon sem haladja meg a 36 cm-t, vagy téglalaptól vagy négyzettől eltérő alakúra vágva
4823 40Előre nyomtatott regisztrálóhengerek, -ívek és számlapok önfeljegyző készülékhez legfeljebb 36 cm széles tekercsben, téglalap vagy négyzet alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül egyik oldalon sem haladja meg a 36 cm-t, vagy számlapokra vágva
4823 70Máshol nem említett, papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt áru
4906 00Eredeti, kézzel készült tervrajz és műszaki rajz építészeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi, helyrajzi vagy hasonló célra; kézírásos szöveg; mindezek fényérzékeny papírra fényképészeti eljárással és karbonpapírral készített másolatai
5105 39Kártolt vagy fésült finom állati szőr (a kasmír kecske gyapja és szőre kivételével)
5105 40Kártolt vagy fésült durva állati szőr
5106 10Kártolt gyapjúfonal legalább 85 tömegszázalék gyapjútartalommal (a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt kivételével)
5106 20Kártolt gyapjúfonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt gyapjútartalommal (a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt kivételével)
5107 20Fésült gyapjúfonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt gyapjútartalommal (a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt kivételével)
5112 11Szövet legalább 85 tömegszázalék fésűsgyapjú- vagy fésűsfinomállatiszőr-tartalommal és legfeljebb 200 g/m2 tömegben (az 5911 vtsz. alá tartozó, műszaki célra szőtt szövet kivételével)
5112 19Szövet legalább 85 tömegszázalék fésűsgyapjú- vagy fésűsfinomállatiszőr-tartalommal és 200 g/m2-t meghaladó tömegben
5205 21Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és legalább 714,29 decitex lineáris sűrűséggel (metrikus száma legfeljebb 14) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)
5205 28Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 83,33 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 120-nál nagyobb) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)
5205 41Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és egyes egyágú szálanként legalább 714,29 decitex lineáris sűrűséggel (metrikus száma legfeljebb 14) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)
5206 42Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal és legalább 232,56 decitex, de 714,29 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 14-nél nagyobb, de legfeljebb 43) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)
5209 11Vászonkötésű pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, fehérítetlen
5211 19Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, fehérítetlen (a három- vagy négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkötésű szövet kivételével)
5211 51Vászonkötésű pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott
5211 59Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott (a három- vagy négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkötésű szövet kivételével)
5308 20Kenderfonal
5402 63Többágú (sodrott) vagy cérnázott végtelen szálból készült fonal polipropilénből, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomsági számú monofileket is (a varrócérna, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal és a terjedelmesített fonal kivételével)
5403 33Végtelen szálból készült fonal cellulóz-acetátból, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomságú szálból készült monofilt is, egyágú (a varrócérna, a nagy szakítószilárdságú fonal és a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonál kivételével)
5403 42Többágú (sodrott) vagy cérnázott végtelen szálból készült fonal cellulóz-acetátból, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomságú szálból készült monofilt is, egyágú (a varrócérna, a nagy szakítószilárdságú fonal és a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonál kivételével)
5404 12Polipropilén monofil legalább 67 decitex finomsági számmal és legfeljebb 1 mm átmérővel (az elasztomer kivételével)
5404 19Szintetikus monofil, legalább 67 decitex finomsági számmal és legfeljebb 1 mm átmérővel (az elasztomerből és a polipropilénből készült kivételével)
5404 90Szintetikus textil anyagból készült, legfeljebb 5 mm látható szélességű szalag és hasonló, pl. műszalma
5407 30Szintetikus végtelen szálú fonalból készült szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, amely szövet hegyes- vagy derékszögben egymásra helyezett, párhuzamos textilfonalakból képzett rétegekből áll, és amelynek rétegeit keresztezési pontjain ragasztóanyaggal vagy hőkezeléssel erősítik össze
5501 90Az 55. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontjában meghatározott, szintetikus végtelen szálból készült fonókábel (az akrilból, modakrilból, poliészterekből, polipropilénből, nejlonból vagy más poliamidokból készült végtelen szálból készült kivételével)
5502 10Az 55. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontjában meghatározott, mesterséges végtelen szálból készült fonókábel acetátból
5503 19Vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál nejlonból vagy más poliamidokból (az aramidból készült kivételével)
5503 40Vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál polipropilénből
5504 90Mesterséges vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál (a viszkóz műselyemből készült kivételével)
5506 40Vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál polipropilénből
5507 00Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál
5512 21Szövet legalább 85 tömegszázalék akril- vagy modakril-vágottszáltartalommal, fehérítetlen vagy fehérített
5512 99Szövet legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, festett, különböző színű fonalakból szőtt vagy nyomott (a vágottakril-, modakril- vagy poliészterszál-tartalmú kivételével)
5516 44Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterségesvágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve, nyomott
5516 94Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterségesvágottszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag pamuttal, gyapjúval, finom állati szőrrel vagy műszállal kevert kivételével, nyomott
5601 29Vatta nem nedvszívó pamutból és ebből készült áruk (a pamutból vagy műszálból készült; az egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, a gyógyászati anyagokkal impregnált vagy bevont vagy a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt, orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi célra szánt vatta és vattából készült áru vagy az illatszerrel, kozmetikai szerrel, szappannal, tisztítószerrel stb. impregnált, bevont vagy beborított termékek kivételével)
5601 30Textilpihe, -por és őrlési csomó
5604 90Az 5404 és 5405 vtsz. alá tartozó textilszál, -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva (a horoggal vagy másképp horgászzsinórnak felszerelt catgututánzat, fonal és zsineg kivételével)
5605 00Fémezett fonal, paszományozott is, az 5404 vagy 5405 vtsz. alá tartozó olyan textilszálból vagy szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral kombináltak vagy fémmel bevontak (a textilszál és fémszál keverékéből előállított, antisztatikus tulajdonságokkal bíró fonal kivételével)
5607 41Kötöző- vagy bálázózsineg polietilénből vagy polipropilénből
5801 27Láncbolyhos szövet pamutból (a frottírtörölköző- és hasonló frottírszövet, tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szövött keskenyáru kivételével)
5803 00Gézszövet (az 5806 vtsz. alá tartozó szövött keskenyáru kivételével)
5806 40Vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat), legfeljebb 30 cm széles
5901 10Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket külső könyvborítónak, doboz és kartonpapírból készült cikkek készítésére vagy hasonló célokra használnak
5905 00Textil falborító
5908 00Textilalapanyagból szőtt, fonott vagy kötött bél lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához vagy hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és csőszerűen kötött gázharisnyaszövet fehérizzású gázharisnyához, impregnálva (a viasszal bevont gyertyabél, a gyutacs és gyújtózsinór, a textilfonalból és üvegrostból készült kanóc kivételével)
5910 00Szállítószalag vagy meghajtó- vagy erőátviteli szíj textilanyagból, műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve vagy fémmel vagy más anyaggal megerősítve is (a 3 mm-nél kisebb vastagságú és nem meghatározott hosszúságú vagy kizárólag megfelelő nagyságra kiszabott, valamint a gumival impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt vagy gumival impregnált vagy bevont fonalból vagy zsinegből készült kivételével)
5911 10Szövet, nemez és nemezzel bélelt szövet gumival, bőrrel vagy más anyaggal bevonva, beborítva vagy rétegelve melyet kártbevonatnak (kártolószalagnak) használnak és hasonló szövetek, amelyeket más műszaki célokra használnak, beleértve a szövőorsók (lánchengerek) burkolására szolgáló, gumival impregnált bársony keskenyárut is
5911 31Papírgyártó vagy hasonló gépekben, pl. papírrost- vagy azbesztcement-készítő gépekben használatos, végtelenített vagy összekapcsolásra alkalmas felszereléssel ellátott szövet és nemez, 650 g/m2-nél kisebb négyzetmétertömeggel
5911 32Papírgyártó vagy hasonló gépekben, pl. papírrost- vagy azbesztcement-készítő gépekben használatos, végtelenített vagy összekapcsolásra alkalmas felszereléssel ellátott szövet és nemez, legalább 650 g/m2 négyzetmétertömeggel
5911 40Szűrőkendő, amelyet olaj sajtolásához vagy hasonló műszaki célra használnak, beleértve az emberhajból készítettet is
6001 99Kötött vagy hurkolt bolyhos kelme (a pamutból vagy műszálból készült és a „hosszú bolyhos” kelme kivételével)
6003 40Kötött vagy hurkolt kelme mesterséges szálból, legfeljebb 30 cm szélességben (a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme, valamint a 3006 10 30 alszám alá tartozó steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók, a nem felszívódók is, kivételével)
6005 36Fehérítetlen vagy fehérített lánchurkolt kelme szintetikus szálból, „beleértve a paszományozógéppel készültet is”, 30 cm-t meghaladó szélességben (a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)
6005 44Nyomott lánchurkolt kelme mesterséges szálból (beleértve a paszományozógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó szélességben (a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)
6006 10Kelme, kötött vagy hurkolt, gyapjúból vagy finom állati szőrből, 30 cm-t meghaladó szélességben (a lánchurkolt kelme, „beleértve a paszományozógéppel készültet is”, a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)
6309 00Használt ruha, ruházati kellék, takaró és útitakaró, háztartási vászonnemű és lakástextiláru mindenfajta textilanyagból, beleértve mindenfajta lábbelit és fejfedőt is, amely észrevehetően viseltes és amelynek bemutatása ömlesztve vagy bálákban, zsákokban vagy hasonló csomagolásban történik (a szőnyeg, más padlóborító és faliszőnyeg kivételével)
6802 92Mészkő bármilyen formában (a márvány, travertin (szürke márvány) és alabástrom, a 6802 10 alszám alá tartozó mozaiklap, -kocka és hasonló, ékszerutánzat, óra, lámpa és világító felszerelés és részeik, eredeti szobor és emlékmű, kövezetkocka [kockakő], szegélykő és járdaburkolókő kivételével)
6804 23Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló keret (váz) nélkül, élezésre, csiszolásra, simításra (sorjázásra) vagy vágásra, természetes kőből (az agglomerált természetes csiszolóanyagból vagy kerámiából készült, az illatosított habkő, a kézi fenőkő vagy polírozókő és a kifejezetten fogászati fúrógéphez való csiszolókorong stb. kivételével)
6806 10Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle (beleértve ezek keverékét is) ömlesztve, lap vagy tekercs alakban
6806 90Keverék és áru hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból (a salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle, rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott [expandált] agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag, kis tömegű betontermékek, azbesztcement, cellulózrostcement vagy hasonló anyag, azbesztet tartalmazó vagy azbeszt alapanyagú keverékek és más áruk és a kerámiatermékek kivételével)
6807 10Aszfaltból vagy hasonló anyagból (pl. ásványolaj-bitumen vagy kőszénkátrány-szurok) készült termék tekercsben
6807 90Aszfaltból vagy hasonló anyagból (pl. ásványolaj-bitumen vagy kőszénkátrány-szurok) készült termék (a tekercsben kiszerelt kivételével)
6809 19Tábla, lap, panel, burkolólap és hasonló áru gipszből vagy gipsz alapanyagú készítményből (a díszített, a kizárólag papírral vagy kartonnal borítva vagy megerősítve, valamint a hő- és hangszigetelésre vagy hangelnyelésre szolgáló gipsszel agglomerált áru kivételével)
6810 91Cementből, betonból vagy műkőből készült, előre gyártott szerkezeti, építő- vagy általános elem, megerősítve is
6811 81Cellulózrost-cementből vagy hasonló anyagból készült hullámlemez, azbesztet nem tartalmazó
6811 82Cellulózrost cementből vagy hasonló anyagból készült, azbesztet nem tartalmazó lemezek, táblák, burkolólapok, csempék és hasonló cikkek (a hullámlemezek kivételével)
6811 89Cellulózrost cementből vagy hasonló anyagból készült, azbesztet nem tartalmazó termékek (a hullám- és egyéb lemezek, táblák, csempék és hasonló cikkek)
6813 89Dörzsanyag és ebből készült áru, pl. lap, tekercs, szalag, szelvény, korong, gyűrű és betét, kapcsolószerkezethez és hasonlóhoz, ásványi vagy cellulózalapú anyagból, textil- vagy egyéb anyaggal kombinálva is (az azbesztet tartalmazó anyagok és fékbetétek és fékpofák kivételével)
6814 90Megmunkált csillám és ebből készült áru (az elektromos szigetelőanyag, szigetelő szerelvény, ellenállás és kondenzátor, védőszemüveg és ehhez készült lencse, csillám karácsonyfadísz formájában, valamint a lemez, lap és szalag agglomerált vagy rekonstruált csillámból, alátéten is, kivételével)
6901 00Tégla, tömb, lap és más kerámiaáru kovasavas fosszilis porból (pl. kovaföld, tripolit vagy diatomit) vagy hasonló szilíciumos földből
6904 10Épülettégla (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült, a 6902 vtsz. alá tartozó tűzálló tégla kivételével)
6905 10Tetőcserép
6905 90Kerámia kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más kerámia szerkezeti elem (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült, a tűzálló kerámia szerkezeti rész, csővezeték és más rész csatornához és hasonló célra, valamint a tetőcserép kivételével)
6906 00Kerámiacső, -vezeték, esőcsatorna és csőszerelvény (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült, a tűzálló kerámia termékek, kéménybélés, cső és csővezeték kifejezetten laboratóriumi célokra, szigetelésre szolgáló cső és csatlakozó és elektromos célt szolgáló csőszerelvény és más csővezeték kivételével)
6907 22Kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy -falburkoló csempe, több mint 0,5 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék vízfelvételi tényezővel (kivéve mozaikkocka és lezáró kerámia)
6907 40Lezáró kerámia
6909 90Vályú kád és hasonló tartály mezőgazdasági célra kerámiából; korsó, tégely és hasonló áru kerámiából, áru szállítására vagy csomagolására (az általános célra használatos edény és tartály laboratóriumi célra, edény és tartály boltok részére és háztartási cikk kivételével)
7002 20Üvegrúd, üvegpálca nem megmunkálva
7002 31Üvegcső olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium-dioxidból, nem megmunkálva
7002 32Üvegcső, ha lineáris tágulási együtthatója 0 és 300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja meg az 5 × 10-6/Kelvin értéket, nem megmunkálva (az 5 × 10-6/Kelvin értéket 0 és 300 °C közötti hőmérsékleten nem meghaladó lineáris tágulási együtthatóval rendelkező üvegcső kivételével)
7002 39Üvegcső nem megmunkálva (az 5 × 10-6/Kelvin értéket 0 és 300 °C közötti hőmérsékleten nem meghaladó lineáris tágulási együtthatóval rendelkező vagy olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium-dioxidból készült üvegcső kivételével)
7003 30Üvegprofilok, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva
7004 20Húzott üveg és fúvott üveg táblában, anyagában színezett, homályosított, dublírozott vagy elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel bevont, de másképp nem megmunkált
7005 10Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva (a drótbetétes üveg kivételével)
7005 30Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt és fényezett üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, drótbetéttel, de másképp nem megmunkálva
7007 11Szilárdított (edzett) biztonsági üveg gépjárműbe, légi járműbe, űrhajóba, vízi vagy más járműbe beszerelhető méretben és alakban
7007 29Rétegelt biztonsági üveg (a gépjárműbe, légi járműbe, űrhajóba, vízi járműbe vagy más járműbe beszerelhető méretű és alakú üveg, a többrétegű szigetelőüveg kivételével)
7011 10Üvegbúra, beleértve a ballont és csövet, nyitottan és ezek üveg alkatrészei, felszerelés nélkül, elektromos világításhoz
7202 92Ferrovanádium
7207 12Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal, a négyzettől eltérő téglalap alakú keresztmetszettel, a szélesség legalább a vastagság kétszerese
7208 25Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságban, pácolva, a felületén mintázás nélkül
7208 90Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy acélból, melegen hengerelve és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
7209 25Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, nem tekercsben, csak hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 3 mm vastagságú
7209 28Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, nem tekercsben, csak hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 0,5 mm-nél kisebb vastagságú
7210 90Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozva, lemezelve vagy bevonva (az ónozott, ólommal, cinkkel, króm-oxiddal, krómmal és krómoxiddal vagy alumíniummal lemezelt vagy bevont, a festett, lakkozott vagy műanyaggal bevont kivételével)
7211 13Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru”
7211 14Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a „széles laposáru” kivételével)
7211 29Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal
7212 10Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), ónozva
7212 60Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva
7213 20Melegen hengerelt rúd ötvözetlen forgácsolható acélból szabálytalanul felgöngyölt tekercsben (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező rúd kivételével)
7213 99Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben (a kevesebb mint 14 mm kör alakú keresztmetszetű, a forgácsolható acélból készült rúd és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező rúd kivételével)
7215 50Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a forgácsolható acél kivételével)
7216 10U, I vagy H szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, 80 mm-nél kisebb magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva
7216 22T szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, 80 mm-nél kisebb magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva
7216 33H szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 80 mm magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva
7216 69Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a profillemez kivételével)
7218 91Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel
7219 24Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban
7222 30Más rúd rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva
7224 10Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével)
7225 19Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű, szilícium-elektromos acélból készült termék, nem szemcseorientált
7225 30Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével)
7225 99Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével)
7226 91Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű, nem rozsdamentes acélból készült ötvözöttacél termék, meleg hengerelés után tovább nem megmunkálva (a gyorsacél és szilícium-elektromos acél termékek kivételével)
7228 30Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével)
7228 60Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével)
7228 70Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével
7228 80Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból
7229 90Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a szilícium-mangán acélból készült rúd és huzal kivételével)
7301 20Hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból
7304 24Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból
7305 39Cső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, vasból vagy acélból, hegesztve (a hosszirányú hegesztésű vagy az olaj vagy gáz szállítására vagy olaj- vagy gázfúráshoz használt termékek kivételével)
7306 50Kör keresztmetszetű hegesztett cső és üreges profil ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével)
7307 22Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat
7309 00Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül
7314 12Végtelen szalag géphez, rozsdamentes acélból
7318 24Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból
7320 20Csavarvonalas rugó vasból vagy acélból (a lapos spirálrugó, az óra- és hajszálrugó, az esernyő- vagy napellenzőnyélhez vagy bothoz készült rugó és a 17. áruosztályba tartozó lengéscsillapító kivételével)
7322 90Léghevítő és meleglevegő-elosztó, beleértve a friss- vagy kondicionáltlevegő-elosztót is, nem elektromos fűtéssel, motorhajtású ventillátorral vagy légfúvóval, valamint ezek alkatrészei, vasból vagy acélból
7324 29Fürdőkád acéllemezből
7407 10Rúd és profil finomított rézből
7408 11Huzal finomított rézből, ha a legnagyobb keresztmetszete meghaladja a 6 mm-t
7408 19Huzal finomított rézből, ha a legnagyobb keresztmetszete legfeljebb 6 mm
7409 11Lap, lemez és szalag finomított rézből, tekercsben, ha vastagsága meghaladja a 0,15 mm-t (a nyújtott lap és szalag és szigetelt elektromos szalag kivételével)
7409 19Lap, lemez és szalag finomított rézből, nem tekercsben, ha vastagsága meghaladja a 0,15 mm-t (a nyújtott lap és szalag és szigetelt elektromos szalag kivételével)
7409 40Lap, lemez és szalag réz-nikkel alapötvözetből, „kupronikkel”, vagy réz-nikkel-cink alapötvözetből, „nikkelezüst”, ha vastagsága meghaladja a 0,15 mm-t, nem tekercsben (a nyújtott lap és szalag és szigetelt elektromos szalag kivételével)
7411 29Rézcső rézötvözetből (a réz-cink alapötvözet (sárgaréz), réz-nikkel alapötvözet (kupronikkel), és réz-nikkel-cink alapötvözet (nikkelezüst) kivételével)
7415 21Csavaralátét, „beleértve a rugós alátétet is és rugós záróalátétet is”, rézből
7505 11Máshol nem említett rúd, profil és huzal ötvözetlen nikkelből (a szigetelt elektromos termékek kivételével)
7505 21Huzal ötvözetlen nikkelből (a szigetelt elektromos termékek kivételével)
7506 10Lap, lemez, szalag és fólia ötvözetlen nikkelből (a nyújtott lap, lemez és szalag kivételével)
7507 11Cső ötvözetlen nikkelből
7508 90Más árucikk nikkelből
7605 19Huzal ötvözetlen alumíniumból, ha legnagyobb keresztmetszeti átmérője legfeljebb 7 mm (a sodort huzal, kábel, kötél és a 7614 vtsz. alá tartozó más áru, a szigetelt elektromos huzal, a hangszerhúr kivételével)
7605 29Huzal alumíniumötvözetből, ha legnagyobb keresztmetszeti átmérője legfeljebb 7 mm (a sodort huzal, kábel, kötél és a 7614 vtsz. alá tartozó más áru, a szigetelt elektromos huzal, a hangszerhúr kivételével)
7606 92Lap, lemez és szalag alumíniumötvözetből, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t (a négyzet vagy téglalap kivételével)
7607 20Alumíniumfólia alátéttel, ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm (a 3212 vtsz. alá tartozó nyomófólia és a fóliából készült karácsonyfadísz kivételével)
7611 00Alumíniumtartály, -ciszterna, -tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével)
7612 90Máshol nem említett alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény, beleértve a merev, cső alakú tartályt is, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal
7613 00Alumíniumtartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására
7616 10Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk
7804 11Ólomlap, -lemez, -szalag és -fólia; ólompor és -pehely – Lap, lemez, szalag és fólia – Lap, szalag és fólia (megerősítő alap nélkül) legfeljebb 0,2 mm vastagságú
7804 19Ólomlap, -lemez, -szalag és -fólia; ólompor és -pehely – Lap, lemez, szalag és fólia – Más
7905 00Cinklap, -lemez, -szalag és -fólia
8001 20Megmunkálatlan ónötvözet
8003 00Ónrúd, -profil és -huzal
8007 00Ónból készült árucikk
8101 10Volfrámpor
8102 97Molibdénhulladék és -törmelék (a molibdéntartalmú hamu és üledék kivételével)
8105 90Kobaltból készült árucikk
8109 31Cirkóniumhulladék és -maradék – amelyben a hafnium-cirkónium tömegarány kisebb mint 1:500
8109 39Cirkóniumhulladék és -maradék – Más
8109 91Cirkóniumból készült árucikk – amelyben a hafnium-cirkónium tömegarány kisebb mint 1:500
8109 99Cirkóniumból készült árucikk – Más
8202 20Szalagfűrészlap nem nemesfémből
8207 60Furatmegmunkáló vagy üregelő szerszám
8208 10Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez – fémmegmunkáláshoz
8208 20Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez – famegmunkáláshoz
8208 30Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez – élelmiszeripari géphez
8208 90Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez – más
8301 20Gépjárműzár, nem nemesfémből
8301 70Csak kulcs
8302 30Gépjárművasalás, veret, szerelvény és hasonló árucikk
8307 10Hajlékony cső, szerelvénnyel is, vasból vagy acélból
8309 90Dugó, kupak és fedő, beleértve a csavar- és a kiöntődugót is, palackfedél vagy kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más csomagolási tartozék, nem nemesfémből (a koronadugó kivételével)
8402 12Vízcsöves kazán, legfeljebb 45 tonna/óra gőzfejlesztéssel
8402 19Más gőzfejlesztő kazán, beleértve a hibrid kazánt is
8402 20Túlhevítő vízkazán
8402 90Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazán kivételével); túlhevítő vízkazán – Alkatrész
8404 10Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz, (pl. tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő);
8404 20Gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez
8404 90Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is – Alkatrész
8405 90Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor, acetiléngáz-fejlesztő generátor és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor máshol nem említett alkatrésze
8406 90Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) – Alkatrész
8412 10Nem turbórendszerű sugárhajtású motor
8412 21Erőgép és motor, lineáris működésű (henger)
8412 29Hidraulikus erőgép és motor – Más
8412 39Pneumatikus erőgép és motor – Más
8414 90Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó- vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is; légmentes biológiai biztonsági kabinok, szűrővel is – Alkatrész
8415 83Más légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható – hűtőegység nélkül
8416 10Égőfej folyékony tüzelőanyag elégetésére
8416 20Égőfej (-rózsa) por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz elégetésére, beleértve a kombinált égőfejeket is
8416 30Mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket (az égőfej kivételével)
8416 90Égőfej alkatrésze, például mechanikus tüzelőberendezés, beleértve annak mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket
8417 20Sütőipari kemence, beleértve a finompékáru-sütőkemencét is, nem elektromos
8419 19Átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő (kivéve a gázzal működő átfolyós vízmelegítőt és a központi fűtés céljára szoklgáló kazánt vagy vízmelegítőt)
8420 99Kalander vagy más hengerlőgép alkatrészei, és ezekhez való henger, a fém- vagy üveghengermű kivételével – Más
8421 19Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is – más
8421 91Alkatrész centrifugához, beleértve a centrifugális szárítót is
8424 89 40Kizárólag vagy elsősorban nyomtatott áramkörök vagy nyomtatott áramköri szerelvények gyártásához használatos, kilövésre, szórásra vagy porlasztásra szolgáló mechanikus berendezés
8424 90 20A 8424 89 40 alszám alá tartozó mechanikus berendezések alkatrészei
8425 11Elektromotoros meghajtású csigasor és csigás emelő (a vedres felvonó vagy a csigás gépjárműemelő kivételével)
8426 12Gumikerekes mozgó emelőkeret és terpeszdaru
8426 99Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra – Más
8428 20Pneumatikus elevátor és szállítószalag
8428 32Más folyamatos üzemű elevátor és szállítószalag, áruk vagy anyagok szállítására – Más, serleges típusú
8428 33Más folyamatos üzemű elevátor és szállítószalag, áruk vagy anyagok szállítására – Más, szalagos típusú
8428 90Más gép
8429 19Buldózer és homlokgyalu – Más
8429 59Lapátos kotró, exkavátor és kanalas rakodó – Más
8430 10Cölöpverő és cölöpkiemelő
8430 39Szén- vagy sziklavágó és alagútfúró – Más
8439 10Papíripari rostanyag készítésére szolgáló gép
8439 30Papír vagy karton kikészítésére szolgáló gép
8440 90Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is – Alkatrész
8441 30Doboz, -láda, -tok, -cső, -dob vagy hasonló tartó készítésére szolgáló gép, az ilyen árukat préseléssel készítő gép kivételével
8442 40A fenti gép, készülék vagy felszerelés alkatrésze
8443 13Más ofszetnyomó gép
8443 15Magasnyomó gép, a tekercsadagolós típus és a flexográfiai nyomógép kivételével
8443 16Flexográfiai nyomógép
8443 17Mélynyomó gép
8443 91Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével működő nyomdaipari alkatrészei és tartozékai
8444 00Szintetikus vagy mesterséges szál sajtolására, nyújtására, a szálszerkezet átalakítására vagy vágására szolgáló gép
8448 11Nyüstösgép és Jacquard-gép; az ezekhez való lyukkártya-megtartó, -másoló, -készítő vagy sorbarakó gép
8448 19A 8444 , 8445 , 8446 vagy a 8447 vtsz. alá tartozó gép segédgépei – Más
8448 33Orsó, szárnyas orsó, fonógyűrű és csúszógyűrű
8448 42Fésű (borda) szövőszékhez, nyüst és nyüstbordázat
8448 49Szövőgép (szövőgép) vagy ehhez való segédgép alkatrésze és tartozéka – Más
8448 51Platina, tű és más eszköz szemképzéshez
8451 10Száraz vegytisztító gép
8451 29Szárítógép – Más
8451 30Vasalógép és sajtológép (beleértve a gőzsajtót is)
8451 90Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, appretálására, végkikészítésére, bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, szárítógép (a 8450 vtsz. alá tartozó gép kivételével), vasaló-, sajtológép (beleértve a gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, pl. linóleum gyártására használt pépnyomó gép, amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő-, lecsévélőgép, textilszövet-hajtogató, -vágó vagy -csipkéző gép – Alkatrész
8453 10Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép
8453 80Más gép
8453 90Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép vagy lábbeli vagy más cikk bőrből, szőrméből való előállítására vagy ezek javítására szolgáló gép, a varrógép kivételével – Alkatrész
8454 10Konverter
8459 10Hordozható fúrógép
8459 70Más menetfúró vagy menetvágó gép
8461 20Véső- vagy hornyológép fém, keményfém vagy cermet megmunkálásához
8461 30Üregelőgép fém, keményfém vagy cermet megmunkálásához
8461 40Fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-simító gép
8461 90Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-simító gép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy cermet leválasztásával működő más szerszámgép – Más
8465 20Megmunkálóközpont
8465 93Köszörülő-, dörzsölő- vagy fényezőgép
8465 94Hajlító- vagy összeállító gép
8466 10Szerszámbefogó és önnyíló menetmetsző fej
8466 91A 8456 –8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló menetmetsző fej, osztófej és szerszámgéphez más speciális tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó – A 8464 vtsz. alá tartozó géphez
8466 92A 8456 –8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló menetmetsző fej, osztófej és szerszámgéphez más speciális tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó – A 8465 vtsz. alá tartozó géphez
8472 10Sokszorosítógép
8472 30Levélosztályozó, vagy -hajtogató, vagy -borítékoló, vagy -kötegelő, levélbontó, levélzáró vagy -pecsételő gép és postai bélyeg ragasztására vagy érvénytelenítésére szolgáló gép
8473 21A 8470 10 , 8470 21 vagy 8470 29 alszám alá tartozó elektronikus számológép alkatrésze és tartozéka
8474 10Válogató-, osztályozó-, rostáló- vagy mosógép
8474 39Keverő- vagy gyúrógép – Más
8474 80Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép – Más gép
8475 21Optikai szálak és ezek előformái készítésére szolgáló gép
8475 29Üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő megmunkálására szolgáló gép – Más
8475 90Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső vagy elektroncső vagy villanólámpa összeszerelésére szolgáló gép; Üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő megmunkálására szolgáló gép – Alkatrész
8477 40Vákuumformázó és más hőhatáson alapuló formázógép
8477 51Pneumatikus gumiabroncsot készítő vagy újrafutózó gép, vagy belső tömlőt öntéssel vagy más módon készítő gép
8479 10Gép közműhöz, építkezéshez vagy hasonlóhoz
8479 30Fából vagy más fatartalmú anyagból pozdorjalemezt vagy rostlemezt készítő sajtológép, és más fa- vagy parafa-megmunkáló gép
8479 50Máshol nem említett ipari robot
8479 90A 84. árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra – Alkatrész
8480 20Öntőforma fedőlap
8480 30Öntőminta
8480 60Öntőforma ásványi anyaghoz
8481 10Nyomáscsökkentő szelep
8481 20Szelep olajhidraulikus vagy pneumatikus közlőműhöz
8481 40Biztonsági vagy nyomáskiegyenlítő szelep
8482 20Kúpgörgős csapágy, beleértve a kúp és a kúpgörgő szerelvényeit is
8482 91Golyó, tű és görgő
8482 99Más alkatrész
8484 10Két vagy több fém vagy más anyagból rétegelt fém tömítés és hasonló kötőelem
8484 20Mechanikus tömítőelem
8484 90Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fém tömítés és hasonló kötőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem – Más
8501 33Más egyenáramú (DC) motor; egyenáramú (DC) generátor, a fotovoltaikus generátor kivételével, 75 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 375 kW kimenő teljesítménnyel
8501 62Váltóáramú (AC) generátor (alternátor), a fotovoltaikus generátor kivételével, 75 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 375 kVA kimenő teljesítménnyel
8501 63Váltóáramú (AC) generátor (alternátor), a fotovoltaikus generátor kivételével, 375 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 750 kVA kimenő teljesítménnyel
8501 64Váltóáramú (AC) generátor (alternátor), a fotovoltaikus generátor kivételével, 750 kVA-t meghaladó kimenő teljesítménnyel
8502 31Szélenergiát hasznosító áramfejlesztő egység
8502 39Más áramfejlesztő egység – Más
8502 40Elektromos forgó áramátalakító
8504 33Transzformátor 16 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 500 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással
8504 34Transzformátor 500 kVA-t meghaladó vezérelhető teljesítménykapacitással
8505 20Elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék
8506 90Primer elem és primertelep (galvánelem) – Alkatrész
8507 30Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztólemezeit is – Nikkel-kadmium
8514 31Elektronsugaras kemence
8525 50Adókészülék
8530 90Elektromos ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés vasút, villamosvasút, út, belvízi út, parkolók, kikötői berendezés vagy repülőtér számára (a 8608 vtsz. alá tartozók kivételével) – Alkatrész
8532 1050/60 Hz áramkörökre tervezett fix kondenzátor, amelynek reaktív teljesítménye legalább 0,5 kvar (teljesítménykondenzátor)
8533 29Más fix (nem állítható) ellenállás – Más
8535 30Szakaszolókapcsoló és áramkört nyitó-záró (be-ki) kapcsoló
8535 901 000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (pl. kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugaszok és más csatlakozók, csatlakozódoboz) – Más
8539 41Ívlámpa
8540 20Televízió-kameracső; képátalakító és erősítőcső; más fénykatódcső
8540 60Más katódsugárcső
8540 79Mikrohullámú cső (pl. magnetron, klisztron, haladóhullámcső, karcinotron), a rácsvezérlésű cső kivételével – Más
8540 81Vevő- vagy erősítőcső
8540 89Más cső – Más
8540 91Alkatrész katódsugárcsőhöz
8540 99Más alkatrész
8543 10Részecskegyorsítók
8547 90Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai – Más
8602 90Más vasúti mozdony (a hálózati vagy akkumulátoros árammeghajtással működő vasúti mozdony és a dízel-elektromos mozdony kivételével)
8604 00Vasúti vagy villamosvasúti karbantartó vagy szervízkocsi, önjáró is (pl. műhelykocsi, darus kocsi, talpfaaláverő, vágányrakó kocsi, mérőkocsi és vonalvizsgáló kocsi)
8606 92Más vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró teherkocsi és vagon – Nyitott, stabil, 60 cm-nél magasabb oldalakkal
8701 21Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra – kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő
8701 22Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra – kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő
8701 23Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra – szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő
8701 24Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra – kizárólag elektromos hajtómotorral működő
8701 30Lánctalpas vontató (a gyalogos vezető által irányított kivételével)
8704 10Dömper, terepjáró kivitelű
8704 22Más áruszállító gépjármű – 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű:
8704 32Más áruszállító gépjármű – 5 tonnát meghaladó össztömegű
8705 20Fúrótoronnyal felszerelt gépkocsi
8705 30Tűzoltókocsi
8705 90Különleges célra szolgáló gépjármű, a kizárólag személy- vagy áruszállításra tervezett kivételével (pl. műszaki segélykocsi, darus kocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi, utcaseprő autó, locsolóautó, mozgó műhelykocsi, mozgó röntgenkocsi) – Más
8709 90Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze – Alkatrész
8716 20Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi és félpótkocsi
8716 39Áruszállításra szolgáló más pótkocsi és félpótkocsi – Más
9010 10Fényképészeti (mozgófényképészeti is) film vagy papírtekercs automata előhívó berendezés és készülék, vagy az előhívott filmet fotópapírtekercsre átvivő automata készülék
9015 40Fotogrammetriai földmérő műszer és berendezés
9015 80Más műszer és készülék
9015 90Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő – Alkatrész és tartozék
9029 10Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló készülék
9031 20Vizsgálópad (próbapad)
9032 81Más automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék – Hidraulikus vagy pneumatikus – Más
9401 10Légi jármű ülése
9401 20Gépjármű ülése
9403 30Hivatali fabútor
9406 10Előre gyártott faépület
9406 90Előre gyártott épület, a kész és a már összeszerelt is – más
9606 30Gombtest és a gomb más része; nyers gomb
9608 91Tollhegy és tollhegycsúcs
9612 20Szintetikus vagy mesterséges szálból, 30 mm-nél kisebb szélességben automata írógéphez, automata adatfeldolgozó felszereléshez és más géphez használt véglegesen műanyag vagy fémkazettába helyezve

XXIV. MELLÉKLET[377]

A 3ea. cikk (5) bekezdésének a) pontjában említett termékek jegyzéke[378]

KN-kódA termék neve
2810 00 10Dibór-trioxid
2810 00 90A bór oxidjai; bórsavak (a dibór-trioxid kivételével)
2812 15 00Kén-monoklorid
2814 10 00Vízmentes ammónia
2825 20 00Lítium-oxid és -hydroxid
2905 42 00Pentaeritrit
2909 19 90Éterek, azok aciklikus és halogén-, szulfo-, nitro- és nitrozoszármazékai (a dietil-éter és a tercbutil-etil-éter (etil-tercbutil-éter, ETBE) kivételével)
3006 92 00Gyógyszerhulladék
3105 30 00Diammónium-hidrogénortofoszfát (a tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban lévők kivételével)
3105 40 00Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát és annak keverékei diammónium-hidrogén-ortofoszfáttal
(a tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban lévők kivételével)
3811 19 00Kopogásgátló anyagok motorbeznzinhez (az ólomvegyület-alapúak kivételével)
ex 7203Közvetlenül redukált vas vagy más szivacsos vas
ex 7204Vastartalmú törmelék

XXV. MELLÉKLET[379]

A 3m. ÉS A 3n. CIKKBEN EMLÍTETT NYERSOLAJ ÉS KŐOLAJTERMÉKEK JEGYZÉKE

KN-kódÁrumegnevezés
2709 00Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj
2710Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék.

XXVI. MELLÉKLET[380]

A 3o. CIKK (1) ÉS (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK JEGYZÉKE

KN-kódA termék neve
7108Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7112 91Arany hulladéka és maradéka, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével
Ex7118 90Aranyérme

XXVII. MELLÉKLET[381]

A 3o. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK JEGYZÉKE

KN-kódA termék neve
Ex7113Aranyból vagy arannyal plattírozott fémből készült, illetve aranyat tartalmazó ékszer és részei
Ex7114Aranyból vagy arannyal plattírozott fémből készült, illetve aranyat tartalmazó »arany- vagy ezüstművesáru« és részei

XXVIII. MELLÉKLET[382]

A 3n. cikk (6) bekezdésének a) pontjában említett árak

[a KN-kódokat és a megfelelő árakat tartalmazó táblázat az árplafon-koalíció által elfogadottak szerint]

[383]
KN-kódÁrumegnevezésHordónkénti ár (USD)Az alkalmazás kezdőnapja
2709 00Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj602022. december 5.

XXIX. MELLÉKLET[384]

A 3n. cikk (6) bekezdésének c) pontjában említett projektek

A mentesség hatályaAz alkalmazás kezdőnapjaA lejárat időpontja
Az Oroszországban található Sakhalin-2 (Сахалин-2) Projektből származó, a 2709 00 KN-kód alá tartozó, kondenzátummal vegyített nyersolaj hajóval Japánba történő szállítása, az ilyen szállítással kapcsolatos technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás.2022. december 5.2023. június 5.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0833 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0833&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014R0833-20171202 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014R0833-20171202&locale=hu

[2] (1) Lásd e Hivatalos Lap 13. oldalát.

[3] (2) HL L 78., 2014.3.17., 6. o. (3) A Tanács 2014. március 17-i 2014/145/KKBP határozata az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 78., 2014.3.17., 16. o.).

[4] (4) A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).

[5] Megállapította a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[6] (*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/821 rendelete (2021. május 20.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról (átdolgozás) (HL L 206., 2021.6.11., 1. o.)

[7] A bevezető szövegrészt megállapította a Tanács (EU) 2022/394 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0394. Hatályos 2022.03.10.

[8] (*2) Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).

[9] (*3) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (átdolgozás) (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

[10] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/334 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0334. Hatályos 2022.02.28.

[11] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[12] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[13] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[14] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[15] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[16] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[17] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[18] (*1) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.)." (*2) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.)." (*3) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.)." (*4) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/81/EK irányelve (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról (HL L 216., 2009.8.20., 76. o.).

[19] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[20] Megállapította a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 2. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[21] Hatályon kívül helyezte a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 1. pont a) alpontja, 32022R1269. Hatálytalan 2022.07.22.

[22] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 1. pont b) alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[23] Megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 2. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[24] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 1. pont c) alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[25] Megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 3. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[26] Megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 3. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[27] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 2. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[28] Megállapította a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 3. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[29] Hatályon kívül helyezte a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 2. pont a) alpontja, 32022R1269. Hatálytalan 2022.07.22.

[30] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 2. pont b) alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[31] Megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 4. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[32] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 2. pont c) alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[33] Megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 5. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[34] Megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 5. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[35] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 3. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[36] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[37] (*1) Az Európai Parlament és a Tanács 258/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról (HL L 94., 2012.3.30., 1. o.).

[38] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 4. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[39] A bevezető szövegrészt megállapította a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 4. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[40] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 4. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[41] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 4. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[42] Megállapította a Tanács (EU) 2022/345 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0345. Hatályos 2022.03.02.

[43] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/394 rendeletének 1. cikk 2. pontja, 32022R0394. Hatályos 2022.03.10.

[44] Megállapította a Tanács (EU) 2022/345 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0345. Hatályos 2022.03.02.

[45] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 4. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[46] Megállapította a Tanács (EU) 2022/394 rendeletének 1. cikk 3. pontja, 32022R0394. Hatályos 2022.03.10.

[47] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/345 rendeletének 1. cikk 2. pontja, 32022R0345. Hatályos 2022.03.02.

[48] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/345 rendeletének 1. cikk 2. pontja, 32022R0345. Hatályos 2022.03.02.

[49] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/350 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0350. Hatályos 2022.03.02.

[50] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[51] Megállapította a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 5. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[52] Megállapította a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 2. pontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[53] Megállapította a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 6. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[54] Megállapította a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 3. pontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[55] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 6. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[56] Megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 7. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[57] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 3. pontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[58] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 6. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[59] Megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 7. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[60] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 2. pont a) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[61] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 2. pont b) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[62] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 10. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[63] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 2. pont c) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[64] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 10. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[65] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 10. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[66] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 4. pontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[67] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/334 rendeletének 1. cikk 2. pontja, 32022R0334. Hatályos 2022.02.28.

[68] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/334 rendeletének 1. cikk 2. pontja, 32022R0334. Hatályos 2022.02.28.

[69] Megállapította a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 7. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[70] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 11. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[71] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 5. pont a) alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[72] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 3. pont a) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[73] A bevezető szövegrészt megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 3. pont b) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[74] (*5) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/53/EU irányelve (2013. november 20.) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 90. o.).

[75] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 3. pont c) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[76] A bevezető szövegrészt megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 3. pont d) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[77] Megállapította a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 4. pontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[78] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 5. pont c) alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[79] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 3. pont e) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[80] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 5. pont d) alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[81] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/394 rendeletének 1. cikk 4. pontja, 32022R0394. Hatályos 2022.03.10.

[82] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 6. pontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[83] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 8. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[84] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 4. pont a) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[85] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 4. pont b) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[86] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 4. pont c) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[87] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 4. pont d) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[88] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 4. pont d) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[89] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 4. pont d) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[90] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 4. pont d) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[91] (*2) A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).

[92] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 4. pont d) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[93] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 4. pont d) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[94] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 8. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[95] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 7. pontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[96] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 12. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[97] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 12. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[98] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 13. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[99] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 5. pont a) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[100] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 5. pont b) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[101] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 5. pont b) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[102] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 5. pont b) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[103] (*6) A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).

[104] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 5. pont c) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[105] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 13. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[106] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 6. pontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[107] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 13. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[108] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 7. pont a) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[109] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 8. pont a) alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[110] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 7. pont b) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[111] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 8. pont b) alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[112] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 8. pont b) alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[113] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 13. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[114] Megállapította a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 5. pontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[115] Megállapította a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 6. pontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[116] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 7. pontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[117] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 7. pontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[118] Megállapította a Tanács (EU) 2022/2367 rendeletének 1. cikk 1. pontja, 32022R2367. Hatályos 2022.12.04.

[119] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 8. pont a) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[120] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 8. pont b) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[121] Megállapította a Tanács (EU) 2022/2367 rendeletének 1. cikk 2. pontja, 32022R2367. Hatályos 2022.12.04.

[122] Megállapította a Tanács (EU) 2022/2367 rendeletének 1. cikk 3. pontja, 32022R2367. Hatályos 2022.12.04.

[123] Megállapította a Tanács (EU) 2022/2367 rendeletének 1. cikk 4. pontja, 32022R2367. Hatályos 2022.12.04.

[124] Megállapította a Tanács (EU) 2022/2367 rendeletének 1. cikk 5. pontja, 32022R2367. Hatályos 2022.12.04.

[125] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 8. pont b) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[126] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/2367 rendeletének 1. cikk 6. pontja, 32022R2367. Hatályos 2022.12.04.

[127] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/2367 rendeletének 1. cikk 6. pontja, 32022R2367. Hatályos 2022.12.04.

[128] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/2367 rendeletének 1. cikk 6. pontja, 32022R2367. Hatályos 2022.12.04.

[129] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 9. pontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[130] (6) Legfrissebb változata: HL C 107., 2014.4.9., 1. o.

[131] Megállapította a Tanács 960/2014/EU rendeletének 1. cikk 4. pontja, 32014R0960. Hatályos 2014.09.12.

[132] Hatályon kívül helyezte a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 14. pontja, 32022R0576. Hatálytalan 2022.04.09.

[133] Hatályon kívül helyezte a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 14. pontja, 32022R0576. Hatálytalan 2022.04.09.

[134] Megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 15. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[135] Beiktatta a Tanács (EU) 2015/1797 rendeletének 1. cikke, 32015R1797. Hatályos 2015.10.09.

[136] Beiktatta a Tanács (EU) 2017/2212 rendeletének 1. cikke, 32017R2212. Hatályos 2017.12.02.

[137] Megállapította a Tanács (EU) 2017/2212 rendeletének 1. cikke, 32017R2212. Hatályos 2017.12.02.

[138] Megállapította a Tanács 1290/2014/EU rendeletének 1. cikk 5. pontja, 32014R1290. Hatályos 2014.12.06.

[139] Megállapította a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 8. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[140] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/262 rendeletének 1. cikk 2. pontja, 32022R0262R(01). Hatályos 2022.02.23.

[141] Megállapította a Tanács (EU) 2022/394 rendeletének 1. cikk 5. pontja, 32022R0394. Hatályos 2022.03.10.

[142] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/334 rendeletének 1. cikk 3. pontja, 32022R0334. Hatályos 2022.02.28.

[143] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/334 rendeletének 1. cikk 3. pontja, 32022R0334. Hatályos 2022.02.28.

[144] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 9. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[145] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 9. pont a) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[146] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 9. pont b) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[147] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 9. pont c) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[148] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 9. pont d) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[149] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 9. pont d) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[150] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 10. pont a) i. alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[151] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 10. pont a) iii. alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[152] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 17. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[153] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 10. pont a) ii. alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[154] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 8. pont c) alpontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[155] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 10. pont a) iii. alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[156] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 10. pont a) iii. alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[157] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 9. pont e) alpontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[158] (*3) Az Európai Parlament és a Tanács 391/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól (HL L 131., 2009.5.28., 11. o.). (*4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1629 irányelve (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 118. o.).

[159] Megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 18. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[160] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 11. pont a) alpontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[161] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 10. pontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[162] Hatályon kívül helyezte a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 11. pont b) alpontja, 32022R1269. Hatálytalan 2022.07.22.

[163] Megállapította a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 9. pontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[164] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 12. pontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[165] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 9. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[166] A bevezető szövegrészt megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 20. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[167] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 9. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[168] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 13. pontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[169] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 9. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[170] Megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 21. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[171] Megállapította a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 10. pontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[172] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 9. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[173] Megállapította a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 11. pontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[174] Megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 22. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[175] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 10. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[176] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 14. pontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[177] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 23. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[178] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 15. pontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[179] Megállapította a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 12. pontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[180] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 23. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[181] (*7) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

[182] Megállapította a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 13. pontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[183] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 11. pontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[184] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 12. pontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[185] (*5) A Tanács 269/2014/EU rendelete (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 78., 2014.3.17., 6. o.).

[186] Megállapította a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 10. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[187] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 24. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[188] Megállapította a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 10. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[189] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 13. pontja, 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[190] Megállapította a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 15. pontja, 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[191] Megállapította a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 11. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[192] Megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 25. pontja, 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[193] Megállapította a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 12. pontja, 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[194] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 12. pontja, 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[195] (*4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

[196] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 18. pontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[197] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 18. pontja, 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[198] (*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.). (*2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

[199] Megállapította a Bizottság (EU) 2022/595 végrehajtási rendeletének 23. cikke (lásd Melléklet), 32022R0595. Hatályos 2022.04.13.

[200] A címet módosította a Tanács 1290/2014/EU rendeletének 1. cikk 8. pont a) alpontja, 32014R1290. Hatályos 2014.12.06.

[201] Módosította a Tanács 1290/2014/EU rendeletének 1. cikk 8. pont b) alpontja, 32014R1290. Hatályos 2014.12.06.

[202] A címet megállapította a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 14. pontja (lásd II. Melléklet), 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[203] Megállapította a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 15. pontja (lásd III. Melléklet), 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[204] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[205] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[206] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[207] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[208] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[209] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[210] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[211] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[212] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[213] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[214] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[215] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[216] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[217] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[218] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[219] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[220] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[221] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[222] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[223] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[224] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[225] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[226] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[227] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[228] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[229] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[230] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[231] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[232] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[233] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[234] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[235] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[236] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[237] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[238] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[239] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[240] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[241] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[242] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[243] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[244] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[245] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[246] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[247] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[248] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[249] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[250] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[251] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[252] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[253] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[254] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[255] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[256] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[257] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[258] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[259] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[260] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[261] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[262] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[263] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[264] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[265] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[266] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[267] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[268] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[269] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[270] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[271] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[272] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[273] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[274] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[275] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[276] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[277] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[278] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[279] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[280] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[281] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[282] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[283] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[284] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 13. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[285] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 16. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0879. Hatályos 2022.06.04. (46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. sz. Központi Tudományos Kutatóintézet)-től kezdődően a United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’ (Egyesült Hajóépítő Vállalat, 5. Hajógyár)-ig)

[286] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 19. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[287] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 19. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[288] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 19. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[289] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 19. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[290] Beiktatta a Tanács 960/2014/EU rendeletének 1. cikk 8. pontja (lásd II. Melléklet), 32014R0960. Hatályos 2014.09.12.

[291] A címet megállapította a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 16. pontja (lásd IV. Melléklet), 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[292] Beiktatta a Tanács 960/2014/EU rendeletének 1. cikk 9. pontja (lásd III. Melléklet), 32014R0960. Hatályos 2014.09.12.

[293] A címet megállapította a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 17. pontja (lásd V. Melléklet), 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[294] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 18. pontja (lásd VI. Melléklet), 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[295] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 14. pontja (lásd I. Melléklet 1. pont), 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[296] Megállapította a Tanács (EU) 2022/394 rendeletének 1. cikk 7. pontja (lásd I. Melléklet 1. pont), 32022R0394. Hatályos 2022.03.10.

[297] Megállapította a Tanács (EU) 2022/394 rendeletének 1. cikk 7. pontja (lásd I. Melléklet 2. pont), 32022R0394. Hatályos 2022.03.10.

[298] (1) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[299] Megállapította a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 17. pontja (lásd II. Melléklet 1. pont), 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[300] (2) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[301] (3) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[302] (4) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[303] Megállapította a Tanács (EU) 2022/394 rendeletének 1. cikk 7. pontja (lásd I. Melléklet 3. pont), 32022R0394. Hatályos 2022.03.10.

[304] Megállapította a Tanács (EU) 2022/394 rendeletének 1. cikk 7. pontja (lásd I. Melléklet 4. pont), 32022R0394. Hatályos 2022.03.10.

[305] (5) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[306] (6) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[307] (7) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[308] (8) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[309] (9) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[310] (10) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[311] (11) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[312] (12) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[313] (13) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete. (14) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[314] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 20. pontja (lásd II. Melléklet 1. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[315] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 20. pontja (lásd II. Melléklet 1. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[316] (15) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[317] (16) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[318] (17) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[319] (18) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[320] (19) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[321] (20) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[322] (21) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[323] Megállapította a Tanács (EU) 2022/394 rendeletének 1. cikk 7. pontja (lásd I. Melléklet 5. pont), 32022R0394. Hatályos 2022.03.10.

[324] Megállapította a Tanács (EU) 2022/394 rendeletének 1. cikk 7. pontja (lásd I. Melléklet 6. pont), 32022R0394. Hatályos 2022.03.10.

[325] (22) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[326] (23) Hiv.: az (EU) 2021/821 rendelet I. melléklete.

[327] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 26. pontja (lásd I. Melléklet), 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[328] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[329] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[330] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[331] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[332] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[333] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[334] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 14. pontja (lásd I. Melléklet 2. pont), 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[335] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[336] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[337] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[338] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[339] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[340] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 17. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[341] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[342] A 39-60. pontot beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 14. pontja (lásd I. Melléklet 3. pont), 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[343] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[344] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 17. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[345] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[346] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd II. Melléklet 2. pont), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[347] A B részt beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 14. pontja (lásd I. Melléklet 4. pont), 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[348] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 19. pontja (lásd VII. Melléklet), 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[349] A címet megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 15. pontja (lásd II. Melléklet), 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[350] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 27. pontja (lásd II. Melléklet), 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[351] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 18. pontja (lásd III. Melléklet), 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[352] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 18. pontja (lásd III. Melléklet), 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[353] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 22. pontja (lásd III. Melléklet), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[354] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 23. pontja (lásd IV. Melléklet), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[355] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 16. pontja (lásd III. Melléklet), 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[356] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 23. pontja (lásd XI. Melléklet), 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[357] A címet megállapította a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 19. pontja (lásd IV. Melléklet), 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[358] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 1. cikk 24. pontja (lásd XII. Melléklet), 32022R0328. Hatályos 2022.02.26.

[359] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/394 rendeletének 1. cikk 9. pontja (lásd III. Melléklet), 32022R0394. Hatályos 2022.03.10.

[360] Megállapította a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 20. pontja (lásd V. Melléklet), 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[361] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/350 rendeletének 1. cikk 4. pontja (lásd Melléklet), 32022R0350. Hatályos 2022.03.02.

[362] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd VI. Melléklet), 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[363] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd VI. Melléklet), 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[364] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd VI. Melléklet), 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[365] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/394 rendeletének 1. cikk 10. pontja (lásd IV. Melléklet), 32022R0394. Hatályos 2022.03.10.

[366] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 17. pontja (lásd IV. Melléklet), 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[367] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/428 rendeletének 1. cikk 14. pontja (lásd II. Melléklet), 32022R0428. Hatályos 2022.03.16.

[368] (1) A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

[369] Megállapította a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 30. pontja (lásd V. Melléklet 1. pont), 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[370] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 30. pontja (lásd V. Melléklet 2. pont), 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[371] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 18. pontja (lásd V. Melléklet), 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[372] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 31. pontja (lásd VI. Melléklet), 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[373] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 19. pontja (lásd VI. Melléklet), 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[374] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 31. pontja (lásd VI. Melléklet), 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[375] A címet megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 24. pontja (lásd V. Melléklet), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[376] Megállapította a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 20. pontja (lásd VII. Melléklet), 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[377] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/576 rendeletének 1. cikk 31. pontja (lásd VI. Melléklet), 32022R0576. Hatályos 2022.04.09.

[378] A címet megállapította a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 26. pontja (lásd VII. Melléklet), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[379] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/879 rendeletének 1. cikk 23. pontja (lásd VIII. Melléklet), 32022R0879. Hatályos 2022.06.04.

[380] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 27. pontja (lásd VIII. Melléklet), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[381] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1269 rendeletének 1. cikk 28. pontja (lásd IX. Melléklet), 32022R1269. Hatályos 2022.07.22.

[382] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 21. pontja (lásd VIII. Melléklet), 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

[383] Beiktatta a Bizottság (EU) 2022/2368 végrehajtási rendeletének 1. cikke (lásd Melléklet), 32022R2368. Hatályos 2022.12.04.

[384] Beiktatta a Tanács (EU) 2022/1904 rendeletének 1. cikk 22. pontja (lásd IX. Melléklet), 32022R1904. Hatályos 2022.10.07.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére