35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 1. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) - a (2) bekezdésben és a 2. §-ban foglalt kivétellel - 2022. február 15-én lép hatályba.

(2) Az R.

a) 1. alcíme,

b) 2. alcíme, 4-7. §-a, 9. §-a, 10. §-a, 12. §-a, 5., 6. alcíme, 17. § a) pontja és 8. alcíme

2022. május 1-jén lép hatályba.

2. § Nem lép hatályba az R. 8. §-a és 9. alcíme.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. február 15-én lép hatályba.

(2) A 4. § 2022. március 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § 2022. május 1-jén lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

5. § A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a következő 10/B. és 10/C. §-sal egészül ki:

"10/B. § (1) E rendeletnek a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) által megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését megelőzően kiállított védettségi igazolványok tekintetében az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletnek a 2022. április 30. napján hatályos 2. § (4) bekezdésére vagy 2. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel kiállított védettségi igazolványok - a rajtuk fizikai úton megjelenített érvényességi időtől eltérően -2022. május 1. napján érvényüket vesztik.

(3) A 2. § (4b)-(4d) és (4f) bekezdésétől eltérően nem kell értesíteni a védettsége érvénytelenségéről azt, akinek a védettségi igazolványa a (2) bekezdés alapján veszti érvényességét.

(4) Az (5) bekezdés szerinti kezdőnaptól hat hónapig érvényes védettséggel rendelkezik az is, aki egydózisú oltóanyag esetén az oltást követően vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követően újabb oltásban nem részesült, és 2021. december 31. napja és a Módr3. hatálybalépése közötti időben az EESZT-ben nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat eredménye alapján koronavírussal megfertőződött. Az érintett védettsége korlátlan ideig érvényes, ha egydózisú oltóanyag esetén az oltást követően vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követően újabb oltást vesz fel.

(5) A (4) bekezdés szerinti védettség kezdőnapja - a (4) bekezdés szerinti - az EESZT-ben nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napja.

(6) A 2. § (6) bekezdése szerinti hatóság az EESZT működtetője bevonásával gondoskodik a (4) bekezdés szerinti érvényességnek a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján történő megjelenítéséről. A 2. § (6) bekezdése szerinti hatóság az érintett védettsége érvényességének feltüntetése érdekében a (4) bekezdés szerinti fertőzöttségi adatot az (5) bekezdés szerinti kezdőnaptól számított hat hónapig kezeli.

10/C. § (1) Ha jogszabály valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség alóli mentesülés érdekében védettség igazolását írja elő, a jog gyakorlása vagy a kötelezettség alóli mentesülés azt a személyt illeti meg, akinek védettsége érvényes. Ha jogszabály védettség igazolását írja elő, védettségi igazolvány bemutatása esetén a védettségi igazolvány létét vizsgáló személy a védettség érvényességének megállapítása érdekében köteles a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot is ellenőrizni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kell a védettség érvényességét ellenőrizni abban az esetben, ha jogszabály munkaviszony jellegű foglalkoztatási jogviszony keretében az oltottság meglétét írta elő, és a foglalkoztatott a jogszabályban előírt oltottsági kötelezettségét teljesítette."

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök