39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. alcíme azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy

a)[2]

b)[3] a Tv. 47. § (2) bekezdése szerinti rendelkezés 2022. december 31. napjáig alkalmazandó.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. február 15-én lép hatályba.

(2)[4]

3. §[5] Az uniós szankciók életbelépése okán az üzemanyagárral kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. § a) pontra tekintettel a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 44. §-a alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 13. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 19. pont)

[2] Hatályon kívül helyezte a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2022.12.06.

[3] Módosította a 367/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2022.12.06.

[5] Beiktatta a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.12.06.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére