415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről[1]

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti KKV-nak minősülő adós részére a hitelező által üzletszerűen nyújtott állami támogatással nem érintett, változó kamatozású, forint alapú hitel- és kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződés (a továbbiakban együtt: szerződés) esetén - ide nem értve a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződést - 2022. november 15-től 2023. december 31-ig[2]

a) a 2022. november 15. napját követő szerződés szerinti fordulónaptól érvényes kamatlábat úgy kell megállapítani, hogy a referencia-kamatláb mértéke,

b) a 2022. november 15. napját megelőző szerződés szerinti fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat úgy kell megállapítani, hogy a referencia-kamatláb mértéke

a 2022. június 28. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatlábnál nem lehet magasabb.

(2) A tőke- és kamattartozást nem lehet az (1) bekezdésben megjelölt időszakban nem teljesített kamat összegével megnövelni.

(3) A hitelező az (1) bekezdés szerinti kamatláb változásáról

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződés szerinti fordulónapig,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2022. november 15-ig

tájékoztatja az adóst.

(4) A módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

(5) Az (1) és (2) bekezdést a nem csoportbeli pénzügyi vállalkozás hitelező részére az (1) bekezdés szerinti szerződés finanszírozására nyújtott refinanszírozási kölcsön- és hitelszerződésekre is alkalmazni kell.

2. § Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a hitelező által alkalmazandó, az 1. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 70. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdés)

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 176/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.13.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére