522/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet

egyes hitelezési és befektetési tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "2023. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2024. június 30-ig" szöveg lép.

2. A veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § A veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "2023. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2024. április 1-jéig" szöveg lép.

3. Az egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről szóló 471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről szóló 471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdést a Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozói ügyfelekkel - ide nem értve a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdés b), c), e), g), h), k) és n)-s) pontja szerinti törvények hatálya alá tartozó szervezeteket - kötött betétszerződésekre kell alkalmazni."

4. § A 471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet a következő 3/B. §-sal egészül ki:

"3/B. § Az egyes hitelezési és befektetési tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 522/2023. (XI. 30.) Korm. rendelettel beiktatott 1. § (3) bekezdésének rendelkezéseit

a) a hatálybalépését követően kötött betétszerződésekre kell alkalmazni, valamint

b) a 2023. december 1. napján fennálló látra szóló betétszerződésekre is alkalmazni kell."

5. § A 471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "2023. december 31." szövegrész helyébe a "2024. április 1." szöveg lép.

4. A gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről szóló 89/2023. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. § A gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről szóló 89/2023. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 89/2023. (III. 22.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozás - ide nem értve a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdés b), c), e), g), h), k) és n)-s) pontja szerinti törvények hatálya alá tartozó szervezetet - 2024. április 1-jéig nem vásárolhat az Európai Unió tagállamának jegybankja által kibocsátott, forint devizanemben denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt."

7. § A 89/2023. (III. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "2023. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2024. április 1-jéig" szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék