432/2022. (X. 30.) Korm. rendelet

a gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyásának, felülvizsgálatának, a jóváhagyott terv végrehajtása ellenőrzésének szabályairól

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 46. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezés

1. § E rendelet alkalmazásában a gördülő fejlesztési rendszerterv a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 53/K. § (1) bekezdése szerinti terv.

2. A gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyása

2. § (1)[1] A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a koncessziós társaság által benyújtott gördülő fejlesztési rendszertervet a benyújtást követő 7 napon belül véleményezésre megküldi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére.

(2) A Hivatal a gördülő fejlesztési rendszertervben foglaltakra vonatkozó véleményét a beérkezést követő naptól számított 15 napon belül megküldi a miniszter részére.

(3)[2] A Hivatal a gördülő fejlesztési rendszertervben szereplő beruházásokat és beszerzéseket (a továbbiakban együtt: fejlesztések) a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek meghatározásával, a Ht. 47/A. § (2) bekezdése szerinti díjjavaslat elkészítésére, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási eszközök használatáért járó díj meghatározására vonatkozó feladataival összefüggésben vizsgálja, mely vizsgálat kiterjed a Ht. 53/K. § (3) bekezdés b) pontja szerinti költségarányosságra is.

(4)[3]

(5) A miniszter a döntését a Ht. 53/K. § (2) bekezdése szerinti határidőben részletes indokolással ellátva megküldi a koncessziós társaságnak, amelyben a gördülő fejlesztési rendszerterv vagy egyes részeinek elutasítása esetén határidő tűzésével megjelöli azokat a tételeket vagy elemeket, amelyeket a jóváhagyás megtagadása érint, részletezi azokat az indokokat, amelyek megalapozzák a jóváhagyás megtagadását, továbbá javaslatot tesz a jóváhagyáshoz szükséges, a koncessziós társaság által végrehajtandó intézkedésekre.

(6) Ha a koncessziós társaság a jóváhagyás megtagadására vonatkozó miniszteri döntést vitatja, a szakmai eltérések feltárásával kapcsolatos egyeztetést kezdeményez a miniszterrel a jóváhagyás megtagadására vonatkozó döntés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül. A gördülő fejlesztési rendszerterv tartalmát az első egyeztetés napjától számított 45 napon belül véglegesíteni kell.

(7) A gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyás megtagadásával nem érintett részei megvalósítását a koncessziós társaság korlátozás nélkül megkezdheti.

(8) A koncessziós társaság a gördülő fejlesztési rendszerterv tartalmát a miniszter jóváhagyást megtagadó döntésének kézhezvételét követő 60 napon belül módosítja, és a véglegesített gördülő fejlesztési rendszertervet jóváhagyásra ismételten benyújtja a miniszter részére.

(9) A (8) bekezdés szerint benyújtott véglegesített gördülő fejlesztési rendszertervnek megfelelően a miniszter az (5) bekezdés szerinti döntését a módosított gördülő fejlesztési rendszerterv benyújtását követő 15 napon belül egységes döntésbe foglalva kiegészíti.

(10) A koncessziós társaság - a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt, haladéktalanul - évente legfeljebb egy alkalommal írásban kezdeményezheti a miniszternél a jóváhagyott gördülő fejlesztési rendszerterv módosítását, amennyiben abban nem szereplő felújítás és pótlás, beszerzés vagy beruházás elvégzése válik szükségessé.

(11) A (10) bekezdés alapján benyújtott módosított gördülő fejlesztési rendszerterv elbírálása során e § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(12) Amennyiben a koncessziós időszak utolsó napjáig már kevesebb mint 10 év van hátra, a gördülő fejlesztési rendszertervet a koncessziós társaság a koncessziós időszak utolsó napjáig tartó időtartamra köteles évenként felülvizsgálni.

(13)[4]

3. A gördülő fejlesztési rendszerterv végrehajtásának ellenőrzése

3. § (1) A miniszter a jóváhagyott gördülő fejlesztési rendszertervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi. Az ellenőrzés a koncessziós társaság által benyújtott, a Ht. 53/J. § (2) bekezdése és a Ht. 53/K. § (4) bekezdése szerinti beszámoló vizsgálatával történik.

(2) A koncessziós társaság a Ht. 53/J. § (2) bekezdése szerint benyújtott beszámolóban tájékoztatja a minisztert a koncessziós szerződésben a hulladékáramokra meghatározott célérték és részcélérték teljesítéséről.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. §[5]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította e rendelet 5. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította e rendelet 5. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2023.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatálytalan 2023.12.31.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék