Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes hulladékgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím és az 1. melléklet tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 33. és 35. pontjában, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 17. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 46. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 44. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10/A. § (2) bekezdés a) pontjában a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg lép.

2. A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (5) bekezdésében az "és a 2. § (3) bekezdésében" szövegrész,

b) 2. § (1) bekezdésében az "a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel" szövegrész,

c) 2. § (2)-(4) bekezdése.

3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket, valamint a hulladékgazdálkodási engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni."

4. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a " , valamint a közszolgáltatókra" szövegrész,

b) 11. §-ában a " , valamint a minősítési engedély" és a "vagy közszolgáltató" szövegrész,

c) 6. alcíme,

d) 14. § (1) bekezdésében a "vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély)" szövegrész.

5. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) a következő 18/C. §-sal egészül ki:

"18/C. § A 2023. július 1-je előtti kijelölés vonatkozásában az egyes hulladékgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelettel hatályon kívül helyezett 13-14/B. § előírásait kell alkalmazni."

6. § Az R1

a) 1. § (2) bekezdésében, valamint 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

c) 1. § (4) bekezdés a) pontjában a "közszolgáltatókról" szövegrész helyébe a "szolgáltatókról" szöveg,

d) 2. §-ában az "A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátását (a továbbiakban: ideiglenes ellátás)" szövegrész helyébe az "Az ideiglenes ellátást" szöveg, valamint a "közszolgáltatást" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységet" szöveg,

e) 3. § (4) bekezdés c) pontjában a "közszolgáltatást" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységet" szöveg,

f) 3. § (5) bekezdés b) és c) pontjában a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

g) 5. § (1) bekezdésében a "közszolgáltatónak" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak" szöveg,

h) 7. § (8) bekezdésében a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg, valamint a "települési önkormányzattal" szövegrész helyébe a "koncessziós társasággal" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R1

a) 1. § (2) bekezdés a)-c) pontja,

b) 1. § (4) bekezdés c)-e) pontja,

c) 3/A. §-a,

d) 13-14/B. §-a.

6. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

8. § A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

9. § Hatályát veszti a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet.

8. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2) 10. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Ezen alcím rendelkezéseit az 1. mellékletben felsorolt állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe nem tartozó hulladék esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tevékenységet a koncessziós társaság nem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátása keretében végzi."

11. § Az R2

a) 2. § (1) bekezdés 5. pontjában, 7. § (10) bekezdésében, valamint 10. § (2) bekezdés c) pontjában a "közszolgáltatónak" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés 6. pontjában, 3. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében és (3)-(6) bekezdésében, 7. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint 10. § (7) bekezdésében a "közszolgáltató" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó" szöveg,

c) 4. § (5) bekezdésében a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a "közszolgáltatással" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységgel" szöveg,

e) 7. § (3) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, valamint 10. § (3) bekezdésében a "közszolgáltató" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó" szöveg,

f) 9. § (3) bekezdésében a "kezel" szövegrész helyébe az "előkezel" szöveg,

g) 1. mellékletében foglalt táblázat D:200121 mezőjében a "higanytartalmú hulladék" szövegrész helyébe a "higanytartalmú hulladék**" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R2 10. § (2) bekezdés d) pontjában a "(ha a hulladékot nem a közszolgáltató kezeli)" szövegrész.

9. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

13. § A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés b) pontjában a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg lép.

10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

14. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3)

1. 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 1. § (3) bekezdésében, 1. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 2. § (1) bekezdés 2. és 3. pontjában, 3/A. § (1) bekezdésében, 3/A. § (2) bekezdés a) pontjában, 6. alcím címében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 7. alcím címében, 11. § (3) bekezdésében, valamint 12. § (1) bekezdésében a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg,

2. 1. § (1) bekezdés c) pontjában a "közszolgáltatási feladatok" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység feladatainak" szöveg,

3. 1. § (3) bekezdés a) pontjában a "kezelése" szövegrész helyébe az "előkezelése, kezelésre történő átadása" szöveg,

4. 1. § (3) bekezdés b) pontjában a "kezelését" szövegrész helyébe az "előkezelését" szöveg,

5. 2. § (1) bekezdés 2. pontjában a "kezeléséből" szövegrész helyébe az "előkezeléséből" szöveg,

6. 2. § (1) bekezdés 3. pontjában a "kezelése" szövegrész helyébe az "előkezelése" szöveg,

7. 2. § (2) bekezdésében a "biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló miniszteri rendeletben" szövegrész helyébe a "biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló kormányrendeletben" szöveg,

8. 3. § (2) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében a "közszolgáltatónak" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak" szöveg,

9. 3. alcím címében a "közszolgáltató" szövegrész helyébe a "koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó" szöveg,

10. 3/A. § (1) bekezdésében az "előzetes" szövegrész helyébe a "Ht. 92/G. § (1) bekezdése szerinti előzetes" szöveg,

11. 3/A. § (2) bekezdés b) pontjában a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység" szöveg,

12. 3/A. § (3) bekezdés c) pontjában a "közszolgáltatással" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységgel" szöveg,

13. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a "területén," szövegrész helyébe a "területén, vagy" szöveg,

14. 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "helyiségben, vagy" szövegrész helyébe a "helyiségben,"szöveg,

15. 4. § (7) bekezdésében, 6. § (1)-(4) bekezdésében, 7. § (1a), (1b) és (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (2)-(4) és (6) bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 11. § (1) bekezdésében a "közszolgáltató" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó" szöveg,

16. 4. § (7) bekezdésében a "közszolgáltatási területen" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat területén" szöveg,

17. 4. § (8) bekezdésében, 7. § (1c) bekezdésében, 9. § (5) bekezdésében, valamint 10. § (1) bekezdésében a "közszolgáltató" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó" szöveg,

18. 6. § (1) bekezdés a) pontjában az "arra a közszolgáltatási szerződés" szövegrész helyébe az "a gyűjtés arra is" szöveg,

19. 6. § (1) bekezdés c) pontjában a "közszolgáltató közszolgáltatási területén" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat területén" szöveg,

20. 9. § (5) bekezdésében az "és hulladékgyűjtő" szövegrész helyébe a "vagy hulladékgyűjtő" szöveg,

21. 11. § (2) bekezdésében az "Anyagában kell hasznosítani" szövegrész helyébe az "A közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság anyagában történő hasznosításra adja át" szöveg,

22. 11. § (3) bekezdésében a "hulladéklerakóban akkor rakható le" szövegrész helyébe a "hulladéklerakónak akkor adható át" szöveg,

23. 12. § (2) bekezdésében a "közszolgáltatást ellátó hulladékkezelő létesítmény kezelését" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék kezelését végző létesítményben a kezelést" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az R3

a) 1. § (1) bekezdés d) és e) pontja,

b) 1. § (2) bekezdése,

c) 1. § (4) bekezdése,

d) 3/A. § (8)-(11) bekezdése,

e) 3/B. §-a,

f) 3/C. §-a,

g) 4. § (1) bekezdés c) pontja,

h) 4. § (5) bekezdésében a "lehetőség szerint kupak nélkül," szövegrész,

i) 9. § (6) bekezdésében a "közszolgáltatási területre jellemző" szövegrész,

j) 13/A. § b) és c) pontja.

11. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

16. § A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében a "Pest Vármegyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Pest Vármegyei Kormányhivatalnál" szöveg lép.

12. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

17. § Hatályát veszti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet.

13. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4) 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A települési (fővárosban a fővárosi) önkormányzat a koncessziós társasághoz, vagy annak az érintett szolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó gyűjtési feladatot ellátó koncesszori alvállalkozójához fordul intézkedésért, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásának folyamatossága terén hiányosságot, problémát tapasztal.

(2) A települési (fővárosban a fővárosi) önkormányzat - ha a koncessziós társaság, vagy a koncesszori alvállalkozó részére ezt megelőzően adott azonos tartalmú tájékoztatás észszerű időn belül nem vezetett eredményre -haladéktalanul tájékoztatást ad a miniszter részére, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásának hiánya vagy akadályoztatása merül fel, és az közvetlenül vagy súlyosan veszélyezteti a környezetet vagy az emberi egészséget. A tájékoztatásban megadja a településen ellátásban nem részesülő lakosok számát, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátását érintő problémát, valamint - ha részére a koncessziós társaság megküldte - a koncessziós társaság problémával kapcsolatos álláspontját."

19. § Az R4

a) 3. § (2) bekezdésében a "hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)" szövegrész helyébe a "Ht." szöveg,

b) 1. mellékletének 2.1.1.2. pontjában a "Közszolgáltatói" szövegrész helyébe a "Közszolgáltatási" szöveg

lép.

14. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § Az olyan előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont eljárásokban, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban, amelyekben a vármegyei kormányhivatal jár el, eljárásában maga vizsgálja szakkérdésként a hatáskörébe tartozó előírásoknak való megfelelőséget."

21. § Az R5 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat A:22 mezőjében az "összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárás." szövegrész helyébe az "egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, összevont eljárás, valamint felülvizsgálati eljárás." szöveg lép.

15. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

22. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja.

16. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

23. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 5. pontjában, 167. §-ában, 188. § (1) bekezdés 27. pontjában az "és szolgáltatási" szövegrész helyébe az "és hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő" szöveg lép.

17. A gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyásának, felülvizsgálatának, a jóváhagyott terv végrehajtása ellenőrzésének szabályairól szóló 432/2022. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

24. § Hatályát veszti a gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyásának, felülvizsgálatának, a jóváhagyott terv végrehajtása ellenőrzésének szabályairól szóló 432/2022. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (13) bekezdése.

18. A hulladékgazdálkodási koncesszor kártalanításáról szóló 269/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. § A hulladékgazdálkodási koncesszor kártalanításáról szóló 269/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés c) pontjában az "elhárítása" szövegrész helyébe az "elhárítása, vagy enyhítése" szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében a " , továbbá a tevékenységével összefüggő egyéb ügyekben keletkezett polgári jogi igény, illetve a megállapított kártérítés, kötbér, késedelmi kamat összegét" szövegrész helyébe az "összeget" szöveg,

c) 2. § (5) bekezdésében a "csökkentése" szövegrész helyébe az "enyhítése" szöveg

lép.

19. Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet 2023. december 31-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1.4. Be kell mutatni a tervezési területen működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységeket, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységnek a tervezési terület hulladékgazdálkodására gyakorolt hatását, különös tekintettel a Ht. 76. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontjában foglaltakra."

Tartalomjegyzék