675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes hulladékgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím és az 1. melléklet tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 33. és 35. pontjában, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 17. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 46. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 44. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10/A. § (2) bekezdés a) pontjában a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg lép.

2. A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (5) bekezdésében az "és a 2. § (3) bekezdésében" szövegrész,

b) 2. § (1) bekezdésében az "a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel" szövegrész,

c) 2. § (2)-(4) bekezdése.

3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket, valamint a hulladékgazdálkodási engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni."

4. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a " , valamint a közszolgáltatókra" szövegrész,

b) 11. §-ában a " , valamint a minősítési engedély" és a "vagy közszolgáltató" szövegrész,

c) 6. alcíme,

d) 14. § (1) bekezdésében a "vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély)" szövegrész.

5. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) a következő 18/C. §-sal egészül ki:

"18/C. § A 2023. július 1-je előtti kijelölés vonatkozásában az egyes hulladékgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelettel hatályon kívül helyezett 13-14/B. § előírásait kell alkalmazni."

6. § Az R1

a) 1. § (2) bekezdésében, valamint 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

c) 1. § (4) bekezdés a) pontjában a "közszolgáltatókról" szövegrész helyébe a "szolgáltatókról" szöveg,

d) 2. §-ában az "A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátását (a továbbiakban: ideiglenes ellátás)" szövegrész helyébe az "Az ideiglenes ellátást" szöveg, valamint a "közszolgáltatást" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységet" szöveg,

e) 3. § (4) bekezdés c) pontjában a "közszolgáltatást" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységet" szöveg,

f) 3. § (5) bekezdés b) és c) pontjában a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

g) 5. § (1) bekezdésében a "közszolgáltatónak" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak" szöveg,

h) 7. § (8) bekezdésében a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg, valamint a "települési önkormányzattal" szövegrész helyébe a "koncessziós társasággal" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R1

a) 1. § (2) bekezdés a)-c) pontja,

b) 1. § (4) bekezdés c)-e) pontja,

c) 3/A. §-a,

d) 13-14/B. §-a.

6. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

8. § A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

9. § Hatályát veszti a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet.

8. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2) 10. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Ezen alcím rendelkezéseit az 1. mellékletben felsorolt állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe nem tartozó hulladék esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tevékenységet a koncessziós társaság nem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátása keretében végzi."

11. § Az R2

a) 2. § (1) bekezdés 5. pontjában, 7. § (10) bekezdésében, valamint 10. § (2) bekezdés c) pontjában a "közszolgáltatónak" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés 6. pontjában, 3. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében és (3)-(6) bekezdésében, 7. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint 10. § (7) bekezdésében a "közszolgáltató" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó" szöveg,

c) 4. § (5) bekezdésében a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a "közszolgáltatással" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységgel" szöveg,

e) 7. § (3) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, valamint 10. § (3) bekezdésében a "közszolgáltató" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó" szöveg,

f) 9. § (3) bekezdésében a "kezel" szövegrész helyébe az "előkezel" szöveg,

g) 1. mellékletében foglalt táblázat D:200121 mezőjében a "higanytartalmú hulladék" szövegrész helyébe a "higanytartalmú hulladék**" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R2 10. § (2) bekezdés d) pontjában a "(ha a hulladékot nem a közszolgáltató kezeli)" szövegrész.

9. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

13. § A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés b) pontjában a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg lép.

10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

14. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3)

1. 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 1. § (3) bekezdésében, 1. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 2. § (1) bekezdés 2. és 3. pontjában, 3/A. § (1) bekezdésében, 3/A. § (2) bekezdés a) pontjában, 6. alcím címében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 7. alcím címében, 11. § (3) bekezdésében, valamint 12. § (1) bekezdésében a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg,

2. 1. § (1) bekezdés c) pontjában a "közszolgáltatási feladatok" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység feladatainak" szöveg,

3. 1. § (3) bekezdés a) pontjában a "kezelése" szövegrész helyébe az "előkezelése, kezelésre történő átadása" szöveg,

4. 1. § (3) bekezdés b) pontjában a "kezelését" szövegrész helyébe az "előkezelését" szöveg,

5. 2. § (1) bekezdés 2. pontjában a "kezeléséből" szövegrész helyébe az "előkezeléséből" szöveg,

6. 2. § (1) bekezdés 3. pontjában a "kezelése" szövegrész helyébe az "előkezelése" szöveg,

7. 2. § (2) bekezdésében a "biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló miniszteri rendeletben" szövegrész helyébe a "biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló kormányrendeletben" szöveg,

8. 3. § (2) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében a "közszolgáltatónak" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak" szöveg,

9. 3. alcím címében a "közszolgáltató" szövegrész helyébe a "koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó" szöveg,

10. 3/A. § (1) bekezdésében az "előzetes" szövegrész helyébe a "Ht. 92/G. § (1) bekezdése szerinti előzetes" szöveg,

11. 3/A. § (2) bekezdés b) pontjában a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység" szöveg,

12. 3/A. § (3) bekezdés c) pontjában a "közszolgáltatással" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységgel" szöveg,

13. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a "területén," szövegrész helyébe a "területén, vagy" szöveg,

14. 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "helyiségben, vagy" szövegrész helyébe a "helyiségben,"szöveg,

15. 4. § (7) bekezdésében, 6. § (1)-(4) bekezdésében, 7. § (1a), (1b) és (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (2)-(4) és (6) bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 11. § (1) bekezdésében a "közszolgáltató" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó" szöveg,

16. 4. § (7) bekezdésében a "közszolgáltatási területen" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat területén" szöveg,

17. 4. § (8) bekezdésében, 7. § (1c) bekezdésében, 9. § (5) bekezdésében, valamint 10. § (1) bekezdésében a "közszolgáltató" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó" szöveg,

18. 6. § (1) bekezdés a) pontjában az "arra a közszolgáltatási szerződés" szövegrész helyébe az "a gyűjtés arra is" szöveg,

19. 6. § (1) bekezdés c) pontjában a "közszolgáltató közszolgáltatási területén" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat területén" szöveg,

20. 9. § (5) bekezdésében az "és hulladékgyűjtő" szövegrész helyébe a "vagy hulladékgyűjtő" szöveg,

21. 11. § (2) bekezdésében az "Anyagában kell hasznosítani" szövegrész helyébe az "A közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság anyagában történő hasznosításra adja át" szöveg,

22. 11. § (3) bekezdésében a "hulladéklerakóban akkor rakható le" szövegrész helyébe a "hulladéklerakónak akkor adható át" szöveg,

23. 12. § (2) bekezdésében a "közszolgáltatást ellátó hulladékkezelő létesítmény kezelését" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék kezelését végző létesítményben a kezelést" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az R3

a) 1. § (1) bekezdés d) és e) pontja,

b) 1. § (2) bekezdése,

c) 1. § (4) bekezdése,

d) 3/A. § (8)-(11) bekezdése,

e) 3/B. §-a,

f) 3/C. §-a,

g) 4. § (1) bekezdés c) pontja,

h) 4. § (5) bekezdésében a "lehetőség szerint kupak nélkül," szövegrész,

i) 9. § (6) bekezdésében a "közszolgáltatási területre jellemző" szövegrész,

j) 13/A. § b) és c) pontja.

11. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

16. § A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében a "Pest Vármegyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Pest Vármegyei Kormányhivatalnál" szöveg lép.

12. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

17. § Hatályát veszti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet.

13. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4) 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A települési (fővárosban a fővárosi) önkormányzat a koncessziós társasághoz, vagy annak az érintett szolgáltatási területen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó gyűjtési feladatot ellátó koncesszori alvállalkozójához fordul intézkedésért, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásának folyamatossága terén hiányosságot, problémát tapasztal.

(2) A települési (fővárosban a fővárosi) önkormányzat - ha a koncessziós társaság, vagy a koncesszori alvállalkozó részére ezt megelőzően adott azonos tartalmú tájékoztatás észszerű időn belül nem vezetett eredményre -haladéktalanul tájékoztatást ad a miniszter részére, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásának hiánya vagy akadályoztatása merül fel, és az közvetlenül vagy súlyosan veszélyezteti a környezetet vagy az emberi egészséget. A tájékoztatásban megadja a településen ellátásban nem részesülő lakosok számát, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátását érintő problémát, valamint - ha részére a koncessziós társaság megküldte - a koncessziós társaság problémával kapcsolatos álláspontját."

19. § Az R4

a) 3. § (2) bekezdésében a "hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)" szövegrész helyébe a "Ht." szöveg,

b) 1. mellékletének 2.1.1.2. pontjában a "Közszolgáltatói" szövegrész helyébe a "Közszolgáltatási" szöveg

lép.

14. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § Az olyan előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont eljárásokban, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban, amelyekben a vármegyei kormányhivatal jár el, eljárásában maga vizsgálja szakkérdésként a hatáskörébe tartozó előírásoknak való megfelelőséget."

21. § Az R5 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat A:22 mezőjében az "összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárás." szövegrész helyébe az "egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, összevont eljárás, valamint felülvizsgálati eljárás." szöveg lép.

15. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

22. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja.

16. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

23. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 5. pontjában, 167. §-ában, 188. § (1) bekezdés 27. pontjában az "és szolgáltatási" szövegrész helyébe az "és hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő" szöveg lép.

17. A gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyásának, felülvizsgálatának, a jóváhagyott terv végrehajtása ellenőrzésének szabályairól szóló 432/2022. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

24. § Hatályát veszti a gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyásának, felülvizsgálatának, a jóváhagyott terv végrehajtása ellenőrzésének szabályairól szóló 432/2022. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (13) bekezdése.

18. A hulladékgazdálkodási koncesszor kártalanításáról szóló 269/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. § A hulladékgazdálkodási koncesszor kártalanításáról szóló 269/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés c) pontjában az "elhárítása" szövegrész helyébe az "elhárítása, vagy enyhítése" szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében a " , továbbá a tevékenységével összefüggő egyéb ügyekben keletkezett polgári jogi igény, illetve a megállapított kártérítés, kötbér, késedelmi kamat összegét" szövegrész helyébe az "összeget" szöveg,

c) 2. § (5) bekezdésében a "csökkentése" szövegrész helyébe az "enyhítése" szöveg

lép.

19. Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet 2023. december 31-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1.4. Be kell mutatni a tervezési területen működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységeket, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységnek a tervezési terület hulladékgazdálkodására gyakorolt hatását, különös tekintettel a Ht. 76. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontjában foglaltakra."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére