2022. évi LXII. törvény

egyes törvények közadatokkal összefüggő módosításáról

1. A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosítása

1. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A közfeladatot ellátó szerv a kutatási adatokat - a jogos kereskedelmi érdek és a tudástranszferek megvalósításához fűződő kormányzati érdek figyelembevételével - a II. és a III. Fejezet rendelkezései szerint bocsátja újrahasznosítás céljából rendelkezésre."

2. § (1) A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem bocsátható rendelkezésre újrahasznosítás céljából és jogszabályban sem határozható meg kötelezően rendelkezésre bocsátandó közadatként vagy kulturális közadatként:) "e) köznevelési intézmények, szakképző intézmények kezelésében lévő közadat,"

(2) A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 3. §-a a következő g)-h) ponttal egészül ki:

(Nem bocsátható rendelkezésre újrahasznosítás céljából és jogszabályban sem határozható meg kötelezően rendelkezésre bocsátandó közadatként vagy kulturális közadatként:)

"g) a kutatást végző szervezetek, kutatásfinanszírozó szervezetek és a kutatási eredmények átadása céljából létrehozott szervezetek kezelésében levő kutatási adatnak nem minősülő adat,

h) a könyvtárakon - ideértve az egyetemi könyvtárakat is -, a múzeumokon és a levéltárakon kívüli kulturális intézmények birtokában lévő adat."

3. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Újrahasznosítás céljából igényelt közadat, kulturális közadat rendelkezésre bocsátása során a közfeladatot ellátó szerv nem gyakorolhatja a szerzői jogról szóló törvény szerinti, az adatbázis előállítóját megillető jogokat."

4. § (1) A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 4. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"4. közadat: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat, valamint a kutatási adat;"

(2) A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 4. §-a a következő 10-16. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"10. dinamikus adat: gyorsan változó, vagy gyorsan elavuló digitális formátumú közadat, amelyet jellemzően valós időben frissítenek, ilyenek különösen a szenzorok által generált adatok;

11. észszerű megtérülés: az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátás teljes díjának az elszámolható költségek fedezéséhez szükséges költségeken felüli százaléka, amely legfeljebb 5 százalékponttal haladja meg az Európai Központi Bank által rögzített kamatlábat;

12. közvállalkozás: olyan gazdasági társaság, amely

a) vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai közszolgáltatási tevékenységet végez;

b) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk a) pontja szerinti személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet végez;

c) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke alapján közszolgálati kötelezettséget teljesítő légi fuvarozói tevékenységet végez; vagy

d) a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról szóló, 1992. december 7-i 3577/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke alapján közszolgálati kötelezettséget teljesítő közösségi hajótulajdonosként végez tevékenységet,

és amely felett az állam, az önkormányzat vagy más közfeladatot ellátó szerv Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. § szerinti befolyással, vagy a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének több mint a felével rendelkezik, vagy az állam, önkormányzat vagy más közfeladatot ellátó szerv kijelölheti a társaság döntéshozó szerve tagjai többségét;

13. kutatási adat: digitális formátumú - a tudományos publikációtól eltérő - a kutatást végző vagy a kutatást finanszírozó szervezet által intézményi vagy tematikus adattárakon keresztül nyilvánosságra hozott közadat, amelyeket közfinanszírozású tudományos kutatási tevékenység keretében gyűjtenek vagy állítanak elő, és amelyeket a kutatási folyamat során bizonyítékként használnak, vagy amelyeket a kutatói közösség általában a kutatási megállapítások és eredmények megerősítéséhez szükségesként fogad el;

14. nagy értékű adatkészletek: olyan adatok összessége, amelyek újrahasznosítása fontos előnyökkel jár a társadalomra, a környezetre és a gazdaságra nézve, különös figyelemmel arra, hogy lehetővé teszik hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások, alkalmazások, továbbá új, magasabb hozzáadott értéket képviselő munkahelyek létrehozását, valamint figyelemmel az ezeken az adatkészleteken alapuló, hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások és alkalmazások lehetséges felhasználóinak számára;

15. anonimizálás: a személyes adatok olyan anonim adatokká történő átalakításának folyamata, amelynek következtében az érintett többé nem azonosítható;

16. felfedés elleni védelem: a hivatalos statisztika által kezelt adatállományok módosítását célzó olyan módszerek összessége, amelyek a lehető legnagyobb mértékben csökkentik a statisztikai egységek (a sokaság meghatározott tulajdonságokkal, jellemzőkkel, ismérvekkel rendelkező egyedei) közvetlen vagy közvetett azonosítását, illetve azon keresztül eddig nem ismert információ felfedését."

5. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény II. Fejezete a 9. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

"6/A. Kizárólagos újrahasznosítási megállapodások"

6. § (1) A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közadat újrahasznosítására vonatkozó kizárólagosság biztosítható, ha az meghatározott közfeladat ellátásához kapcsolódó közérdekű szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges.

(3) A közfeladatot ellátó szerv a (2) bekezdés szerinti kizárólagos újrahasznosítási megállapodások tekintetében a kizárólagosság indokoltságát rendszeresen, de legalább 3 évente felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat megállapítja, hogy a kizárólagos jog biztosítása a továbbiakban nem indokolt, a közfeladatot ellátó szerv haladéktalanul gondoskodik a kizárólagos jogot biztosító jogviszony megszüntetéséről."

(2) A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 9. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A kizárólagos újrahasznosítási megállapodások feltételeinek átláthatónak kell lenniük. A közfeladatot ellátó szerv az általa kötött kizárólagos újrahasznosítási megállapodást a hatálybalépését megelőző 60 nappal a 6. § szerint elektronikus úton közzéteszi.

(5) A közfeladatot ellátó szerv a 6. § szerint elektronikus úton - legkésőbb a hatálybalépésüket megelőző 60 nappal -közzéteszi azon újrahasznosítási megállapodásokat, amelyek - anélkül, hogy kizárólagos jogot nyújtanának - korlátozzák, vagy észszerűen feltételezhető, hogy korlátozni fogják a közadatok újrahasznosítás céljából való hozzáférhetőségét harmadik fél számára. A közfeladatot ellátó szerv ezen megállapodásoknak az adatok újrahasznosítási célú rendelkezésre állására kifejtett hatását rendszeresen, de legalább 3 évente felülvizsgálja."

7. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"6/B. Nagy értékű adatkészletek

9/A. § A nagy értékű adatkészletek tematikus kategóriái:

a) térinformatikai adatok,

b) földmegfigyelési és környezeti adatok,

c) meteorológiai adatok,

d) statisztikai adatok,

e) vállalkozási adatok,

f) mobilitási adatok."

8. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közadat újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátását - a 17. § (6) bekezdésében meghatározott eset kivételével - az igénylő a közadatot kezelő közfeladatot ellátó szervnél, vagy annál a szervnél, amely a közadatot kezelő közfeladatot ellátó szervvel való megállapodás alapján jogosult a közadat újrahasznosítás céljából való rendelkezésre bocsátását teljesíteni, az e § rendelkezései szerint előterjesztett írásbeli kérelmével kezdeményezheti. Írásbeli kérelemnek minősül az elektronikus űrlapon benyújtott kérelem is."

9. § (1) A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 15. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A díj mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok feldolgozásának, rendelkezésre bocsátásának és terjesztésének határköltségét. A díj mértékének meghatározása során a közfeladatot ellátó szerv figyelembe veheti a személyes adatok anonimizálásának, valamint a felfedés elleni védelem érdekében hozott intézkedések költségét is.

(2a) A (2) bekezdéstől eltérően a vonatkozó elszámolási időszakban a díj mértéke a rendelkezésre bocsátott közadatok gyűjtésének, sokszorosításának, előállításának, tárolásának, feldolgozásának és terjesztésének észszerű megtérüléssel megnövelt költségét nem haladhatja meg, ha az azt megállapító közfeladatot ellátó szervnek a közfeladatainak ellátásával összefüggő költségei jelentős részét saját bevételeiből kell fedeznie."

(2) A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 15. §-a a következő (2c) és (2d) bekezdéssel egészül ki:

"(2c) A (2a) bekezdés szerinti esetekben a teljes díjat objektív, átlátható és ellenőrizhető kritériumok alapján kell kiszámítani.

(2d) Azon közfeladatot ellátó szerv, amely a díj mértékét a (2a) bekezdés szerint állapítja meg, köteles e tényt a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség részére bejelenteni. A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség e bejelentéseket összesíti, valamint a bejelentéseket tartalmazó listát elektronikus úton közzéteszi."

10. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 9. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § (1) A 15. § (1) bekezdésétől eltérően, a közfeladatot ellátó szerv az igénylő részére újrahasznosítás céljából díjmentesen bocsátja rendelkezésre:

a) az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott nagy értékű adatkészleteket,

b) a 4. § 13. pontjában meghatározott kutatási adatokat.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően díjazás állapítható meg:

a) a közvállalkozások nagy értékű adatkészleteinek újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása esetében, ha az torzítaná a versenyt az érintett piacon, vagy

b) könyvtárak, múzeumok és levéltárak nagy értékű adatkészleteinek újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása esetén.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Európai Unió kötelező jogi aktusának hatálybalépésétől számított legfeljebb két évig az (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott nagy értékű adatkészlet díjmentes rendelkezésre bocsátása alól az irányítási, felügyeleti vagy tulajdonosi jogokat gyakorló szerv mentesítheti az olyan közfeladatot ellátó szervet, amely

a) közfeladata ellátásával összefüggő költségeit jelentős részben saját bevételből fedezi, és

b) költségvetését a 15/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott nagy értékű adatkészlet ingyenes rendelkezésre bocsátása nagymértékben befolyásolná."

11. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 16. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4b) A közfeladatot ellátó szerv a nagy értékű adatkészleteket

a) géppel olvasható formában,

b) alkalmazásprogramozási interfészeken keresztül és

c) adott esetben csoportos letöltésre alkalmas módon

köteles rendelkezésre bocsátani."

12. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 10. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) A közfeladatot ellátó szerv a dinamikus adatokat közvetlenül azok gyűjtése után, a megfelelő alkalmazásprogramozási interfészeken keresztül és - szükség szerint - csoportos letöltésre alkalmas módon köteles újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátani.

(2) Ha a dinamikus adatoknak közvetlenül azok gyűjtése utáni újrahasznosítás célját szolgáló - az (1) bekezdésben említett - rendelkezésre bocsátása meghaladná a közfeladatot ellátó szerv pénzügyi vagy technikai lehetőségeit vagy egyébként aránytalan erőfeszítést jelentene, a dinamikus adatokat egy olyan időkereten belül vagy olyan ideiglenes technikai korlátozásokkal kell újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátani, amely nem akadályozza szükségtelenül e dinamikus adatok gazdasági és társadalmi potenciáljának kiaknázását."

13. § (1) A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 17. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A (2) bekezdés f) pontja szerinti feltételek

a) kizárólag közérdekű célból állapíthatóak meg;

b) objektívek, arányosak és megkülönböztetéstől mentesek;

c) nem korlátozhatják szükségtelenül az újrahasznosítás lehetőségeit, nem vezethetnek a verseny korlátozására és nem ütközhetnek az újrahasznosításra vonatkozó, az e törvényben meghatározott más rendelkezésekbe.

(4) A közfeladatot ellátó szerv a közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátás feltételeit - egyedi újrahasznosítási kérelmekhez igazítható módon - általános szerződési feltételekben is meghatározhatja."

(2) A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 17. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdés szerint meghatározott általános szerződési feltételeket a közfeladatot ellátó szerv elektronikus úton, feldolgozható formában közzéteszi.

(6) Nem kell alkalmazni a 10-14. § rendelkezéseit, ha a közfeladatot ellátó szerv az általa kezelt közadatot újrahasznosítás céljából elektronikus úton bárki számára hozzáférhető módon bocsátja rendelkezésre, és ennek feltételeit a (4) bekezdés szerinti általános szerződési feltételekben olyan módon határozza meg, amely a felek részéről további feltételek meghatározását nem teszi szükségessé."

14. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 18/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18/B. § (1) A kulturális közadatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek nem kell megneveznie a kérelemben megjelöltek teljesítése tekintetében felhasználási szerződés kötésére jogosultat, ha a kérelmet a 3. § b) pontjára hivatkozással utasította el.

(2) Az újrahasznosítási megállapodásban a felek kiköthetik, hogy az igénylő az újrahasznosítás során köteles a felhasznált adat forrásának megjelölésére, valamint annak feltüntetésére, ha az adatot módosította."

15. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 18/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kulturális közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a kulturális közadat újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátásáért díjat állapíthat meg azzal, hogy e díj mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok gyűjtésének, sokszorosításának, előállításának, tárolásának, feldolgozásának és terjesztésének észszerű megtérüléssel megnövelt költségét."

16. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény a következő fejezettel egészül ki:

"III/B. FEJEZET

A KÖZVÁLLALKOZÁSOK KÖZADATAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

18/E. § (1) A közadatot kezelő közvállalkozás a közadat újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátásáért díjat állapíthat meg azzal, hogy e díj mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok gyűjtésének, sokszorosításának, előállításának, tárolásának, feldolgozásának és terjesztésének észszerű megtérüléssel megnövelt költségét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a teljes díjat objektív, átlátható és ellenőrizhető kritériumok alapján kell kiszámítani.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a költségek megállapítása során a díjat megállapító közfeladatot ellátó szerv által alkalmazott számviteli politikát kell alapul venni.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a közadatot kezelő közvállalkozás a díj mértékének meghatározása során figyelembe veheti a szerzői jogi engedélyeztetésnek, a személyes adatok anonimizálásának, valamint a kereskedelmileg bizalmas információk védelme érdekében hozott intézkedéseknek a költségét is.

(5) A közvállalkozás az (1) bekezdés szerinti díjmegállapítása esetén, köteles e tényt a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség részére bejelenteni. A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség az e bejelentéseket összesíti, valamint a bejelentéseket tartalmazó listát elektronikus úton közzéteszi."

17. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény a következő 20/B. §-sal egészül ki:

"20/B. § (1) A 9. § (2) és (4) bekezdése hatálya alá nem tartozó kizárólagos újrahasznosítási jogot biztosító azon megállapodás, amelyet közfeladatot ellátó szerv kötött, és amely 2013. július 17-én hatályban volt, a megállapodás lejártakor, de legkésőbb 2043. július 18-án e törvény erejénél fogva megszűnik.

(2) A 9. § (2) és a (4) bekezdése hatálya alá nem tartozó kizárólagos újrahasznosítási jogot biztosító azon megállapodás, amelyet közvállalkozás kötött, és amely 2019. július 16-án már hatályban volt, a megállapodás lejártakor, de legkésőbb 2049. július 17-én e törvény erejénél fogva megszűnik."

18. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 25. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény)

"c) a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

19. § A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 15. § (3) bekezdésében a "2b" szövegrész helyébe a "2c" szöveg lép.

20. § Hatályát veszti a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 10. § (2) bekezdése.

2. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

21. § Hatályát veszti az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 17. § (4) bekezdése.

3. A nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény módosítása

22. § (1) A nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"a) nemzeti adatvagyon: a közfeladatot ellátó szervek által kezelt közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok és kutatási adatok (a továbbiakban együttesen: közadatok) és személyes adatok összessége;"

(2) A nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"c) adatelemzés: az adatok emberi tevékenység kifejtésével, vagy informatikai eszközökkel való feldolgozása, és az elektronikusan rendelkezésre álló adatokból újabb származtatott ismeret előállítása, valamint a feldolgozott adatokból következtetések levonása emberi tevékenység kifejtésével, vagy informatikai eszközökkel, valamint az adatokhoz való elemzési célú hozzáférés biztosítása;"

(3) A nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény 2. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"i) közfeladatot ellátó szerv: a Közadat tv. 4. § 5. pontjában meghatározott szerv vagy személy."

23. § A nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény 9. alcíme a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Ez a törvény a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

4. Záró rendelkezés

24. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25. § Ez a törvény a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére