Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A takarmányozási vagy élelmezésügyi ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű, az 1. mellékletben meghatározott alapanyag vagy termék (a továbbiakban együtt: gabona) Magyarország területéről külföldre történő kivitele során e rendelet alapján az államot - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -

a) értékesítés esetén elővásárlási jog,

b) a gabonának a tulajdonjogát nem érintő kiszállítása során vételi jog

illeti meg.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni

a) a gabonának az agrárminiszter által kezdeményezett humanitárius segítségnyújtás keretében végzett kivitelére, valamint

b) a Magyarország területén tranzitforgalom keretében átszállított gabonára.

(3) Az államot az e rendelet alapján megillető elővásárlási jog vagy vételi jog gyakorlásának biztosítása érdekében a gabonának Magyarország területéről külföldre történő kivitelét a 2. §-ban foglaltak szerint előzetesen be kell jelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH).

(4) Az állam az elővásárlási jogát vagy a vételi jogát a (3) bekezdés szerinti bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) napjától számított harmincadik nap végéig megtett nyilatkozatával az 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gyakorolhatja.

(5) A gabona Magyarország területéről külföldre történő kiszállítása akkor kezdhető meg, ha az állam a (4) bekezdés szerinti határidőn belül nem tett nyilatkozatot, vagy olyan nyilatkozatot tett, amely szerint az elővásárlási jogot vagy a vételi jogot nem kívánja gyakorolni.

2. § (1) A bejelentést

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az értékesítő,

b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a gabonának azt külföldre kivinni szándékozó tulajdonosának minősülő

természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy vagy egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: bejelentő) írásban, magyar nyelven teszi meg.

(2) A bejelentés tartalmazza

a) a bejelentő természetes személy vagy egyéni vállalkozó

aa) természetes személyazonosító adatait és magyarországi lakcímadatát, vagy magyarországi lakcímadat hiányában külföldi lakó- vagy tartózkodási helyét, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/B. § (2) bekezdése szerinti FELIR azonosítóját (a továbbiakban: FELIR azonosító),

ab) állampolgárságát,

ac) elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és

ad) a fizetési számlaszámát;

b) a bejelentő jogi személy vagy egyéb szervezet

ba) nevét, székhelyét és - ha van - magyarországi fióktelepének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, ennek hiányában egyéb, az azonosítást szolgáló nyilvántartási számát, FELIR azonosítóját,

bb) hivatalos nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó állam megjelölését,

bc) elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és

bd) a fizetési számlaszámát;

c) a gabona

ca) 1. melléklet szerinti vámtarifaszámát, továbbá mennyiségi és minőségi mutatóit,

cb) szerződésben meghatározott árát, ha pedig nem került sor szerződéskötésre, a gabona aktuális piaci értékét és

cc) tárolási helyét;

d) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a címzett nevét és címét, ahová a gabona leszállításra kerül, valamint

e)[2] a gabona értékesítésének, illetve kivitelének tervezett időszakát.

(3) A bejelentést a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon kell megtenni.

(4) A bejelentéshez csatolni kell a gabona külföldre történő

a) értékesítésére vonatkozó szerződés vagy az elfogadott ajánlat, valamint - amennyiben az rendelkezésre áll - a számla, illetve

b) szállításáról szóló szerződés, illetve egyéb, a külföldre történő tervezett kiszállítást igazoló okirat

másolatát.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott okiratok nem magyar nyelven történő kiállítása esetén azok hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni kell a bejelentéshez.

(6) A bejelentés (2)-(4) bekezdés szerinti dokumentációjának a szállítmányt kísérnie kell, azt a bejelentőnek a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére kell bocsátania.

3. § (1) A NÉBIH a bejelentés beérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek. Ha a bejelentés e követelményeknek nem felel meg, a NÉBIH a bejelentést elutasítja azzal, hogy a bejelentés formai okok miatt nem alkalmas a tartalmi vizsgálatra, és új bejelentést szükséges megtenni.

(2) Ha a bejelentés a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek megfelel, a NÉBIH a bejelentéseket továbbítja az agrárminiszter részére, aki megvizsgálja, hogy a gabona külföldre történő értékesítése, illetve kivitele jelentős mértékben akadályozza-e vagy ellehetetleníti-e a hazai állattartó telepek takarmányellátásához szükséges alapanyagellátást, veszélyezteti-e a közellátást, vagy jelent-e kockázatot az élelmezésügyi ellátásbiztonságra.

(3) Az agrárminiszter a (2) bekezdésben meghatározott körülményekkel kapcsolatos álláspontjáról írásban tájékoztatja a NÉBIH-et, és a körülmény fennállta esetén tájékoztatja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV) is az elővásárlási és vételi jog gyakorlására vonatkozó álláspontjáról, vételi jog esetében megjelölve a gabona aktuális piaci értékének megfelelő összeget. Az MNV az 5. §-ban meghatározott módon él az állam elővásárlási, valamint vételi jogának gyakorlásával.

(4) Ha az állam él elővásárlási vagy vételi jogával, a NÉBIH haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt, hogy a bejelentésben meghatározott gabona vonatkozásában az állam elővásárlási vagy vételi jogot gyakorol, ezzel egyidejűleg tájékoztatja az MNV-t a bejelentő tájékoztatásának időpontjáról.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételéig a NÉBIH-hez előterjesztett kérelmében a bejelentést a bejelentő írásban visszavonja, a NÉBIH a bejelentéssel összefüggő eljárást megszünteti. A bejelentéssel összefüggő eljárás megszüntetése a 6. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés lefolytatásának nem akadálya.

(6) A bejelentésre - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - megfelelően alkalmazni kell az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek (a továbbiakban: Ákr.) a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, a döntés formájára és közlésére, az ellenőrzésre, a hivatalbóli eljárásra, az eljárási költségekre, továbbá a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy ahol az Ákr. ügyfelet említ, azon a bejelentőt kell érteni.

4. § (1) A NÉBIH által hozott - önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével -, a véglegessé vált döntés ellen indított perre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

(2) Azonnali jogvédelem biztosításának az eljárásban nincs helye. Az eljárásban a jogi képviselet kötelező.

(3) A bíróság a keresetlevél beérkezését követően nemperes eljárásban 30 napon belül dönt. Ha a bíróság a jogsértést megállapítja, a döntést hatályon kívül helyezi, és a NÉBIH-et új eljárásra kötelezi.

5. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti elővásárlási jogot vagy vételi jogot az állam az MNV útján gyakorolja.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vételi jog gyakorlása során az állam az MNV útján a gabonának az - agrárminiszter 3. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatása szerinti - aktuális piaci értékének megfelelő összeget a vételi jog gyakorlásáról szóló, 3. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást követő nyolc munkanapon belül megfizeti a bejelentőnek a bejelentő 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja vagy 2. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fizetési számlájára, aki ezt követően, a már megfizetett összegen felüli követelését polgári peres eljárás keretében érvényesítheti. A gabona aktuális piaci értékének megfelelő összeg bejelentőnek történő megfizetésével az állam tulajdonjogot szerez a gabonán, a bejelentő általi perindításnak nincs halasztó hatálya.

6. § (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.

(2) Figyelmeztetés közigazgatási szankció alkalmazásának nincs helye.

(3) A rendőrség és az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzés lefolytatása érdekében közvetlen adathozzáféréssel átveheti, lekérdezheti a NÉBIH nyilvántartásából a bejelentésre és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolására vonatkozó adatokat.

7. § Ha a bejelentő nem tett eleget az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének, a rendőrség vagy az állami adó- és vámhatóság a bejelentő terhére a be nem jelentett gabona általános forgalmi adó nélküli értékének negyven százalékáig terjedő közigazgatási bírságot szab ki.

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

9. §[3]

10. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelethez[4]

Takarmányozási vagy élelmezésügyi ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű alapanyagok vagy termékek köre

AB
1.VámtarifaszámTermék megnevezése
2.10019900Búza és kétszeres (kivéve a vetőmag és a durumbúza)
3.10011900Keménybúza (durumbúza) kivéve vetőmag
4.10029000Rozs, kivéve vetőmag
5.10039000Árpa, kivéve vetőmag
6.10049000Zab, kivéve vetőmag
7.10059000Kukorica (kivéve vetőmag)
8.12019000Szójabab, törve is, nem vetési célra
9.12060091Szürke és fehér csíkos héjú napraforgómag és héj nélküli napraforgómag,
nem vetési célra
10.12060099Más napraforgómag, nem vetési célra (kiv. a héj nélküli és a szürke és fehér
csíkos héjú napraforgómagot)

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 15. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 21. pont)

[2] Megállapította a 249/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.07.12.

[3] Hatályon kívül helyezve e rendelet 9. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 20. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor.

[4] Megállapította a 108/2022. (III. 12.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.03.13.

Tartalomjegyzék