Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 127. § (2b) bekezdésétől eltérően, ha a 2022. február 24. naptól Magyarország területére érkezett ukrán állampolgár, valamint az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár egyéni előfizetőként (a továbbiakban együtt: előfizető) előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevétele céljából az előfizetői szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő SIM kártyát (a továbbiakban: SIM kártya) igényel, azt nem adhatja át harmadik személy részére. E bekezdés alkalmazásában nem minősül harmadik személynek a közeli hozzátartozó.

2. § (1) Az 1. § szerinti esetben az Eht. 129. § (2)-(2c) bekezdése szerinti, az előfizető személyazonosságának igazoló ellenőrzését (a továbbiakban: adategyeztetés) az e §-ban foglalt eltérésekkel kell elvégezni.

(2) Az adategyeztetés - az Eht. 129. § (2c) bekezdésétől eltérően - kizárólag a SIM kártya átadását megelőzően, személyesen végezhető el. Az adategyeztetés során az elektronikus hírközlési szolgáltató az előfizetőt - személyazonosság igazolására alkalmas, arcképmását tartalmazó okmány bemutatásával - személyazonosságának igazolására hívja fel. Az elektronikus hírközlési szolgáltató - a személyazonosság igazolását követően, az így bemutatott okmány alapján - az előfizető családi és utónevét, állampolgárságát, születési idejét, nemét, valamint a bemutatott okmány azonosítóját rögzíti. Az előfizető személyazonosságának sikeres ellenőrzése hiányában az előfizető számára a SIM kártya nem adható át, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdheti meg.

(3) Az Eht. 129. § (2) és (2a) bekezdésétől eltérően, ha az előfizető a személyes adategyeztetés során a személyazonosságát a (2) bekezdés szerinti okmánnyal nem tudja igazolni, azt a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény szerinti[2]

a) ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás,

b) humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély vagy

c) a menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány

alapján igazolhatja azzal, hogy ebben az esetben a (2) bekezdés szerinti adatokat az a)-c) pont szerint bemutatott dokumentum alapján kell rögzíteni.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a SIM kártyát az elektronikus hírközlési szolgáltató az átadást követően - az átadás időpontjától számított - 168 órás időtartamra aktiválja, amely - legfeljebb az aktív időtartam lejártát megelőző huszonnégy órában kezdeményezett - adategyeztetés ismételt lefolytatásával további 168 óra időtartamra újraaktiválható. A SIM kártya az ismételten elvégzett adategyeztetés elvégzésével korlátlan alkalommal aktiválható újra.

(5) A (2)-(3) bekezdés szerint rögzített adatok - az Eht. 127. § (2d) bekezdése alkalmazását nem érintve - kizárólag ezen adatok megismerésére törvényben feljogosított szerv írásos megkeresése alapján továbbíthatóak. A (3) bekezdés szerint rögzített adatokat a személyes adategyeztetést - az ismételt adategyeztetés esetén az ismételt adategyeztetést - követő 90 nap elteltével törölni kell.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §[3]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 19. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 25. pont)

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 36/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[3] Hatályon kívül helyezve e rendelet 4. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 24. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztése napján.