88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 127. § (2b) bekezdésétől eltérően, ha a 2022. február 24. naptól Magyarország területére érkezett ukrán állampolgár, valamint az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár egyéni előfizetőként (a továbbiakban együtt: előfizető) előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevétele céljából az előfizetői szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő SIM kártyát (a továbbiakban: SIM kártya) igényel, azt nem adhatja át harmadik személy részére. E bekezdés alkalmazásában nem minősül harmadik személynek a közeli hozzátartozó.

2. § (1) Az 1. § szerinti esetben az Eht. 129. § (2)-(2c) bekezdése szerinti, az előfizető személyazonosságának igazoló ellenőrzését (a továbbiakban: adategyeztetés) az e §-ban foglalt eltérésekkel kell elvégezni.

(2) Az adategyeztetés - az Eht. 129. § (2c) bekezdésétől eltérően - kizárólag a SIM kártya átadását megelőzően, személyesen végezhető el. Az adategyeztetés során az elektronikus hírközlési szolgáltató az előfizetőt - személyazonosság igazolására alkalmas, arcképmását tartalmazó okmány bemutatásával - személyazonosságának igazolására hívja fel. Az elektronikus hírközlési szolgáltató - a személyazonosság igazolását követően, az így bemutatott okmány alapján - az előfizető családi és utónevét, állampolgárságát, születési idejét, nemét, valamint a bemutatott okmány azonosítóját rögzíti. Az előfizető személyazonosságának sikeres ellenőrzése hiányában az előfizető számára a SIM kártya nem adható át, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdheti meg.

(3) Az Eht. 129. § (2) és (2a) bekezdésétől eltérően, ha az előfizető a személyes adategyeztetés során a személyazonosságát a (2) bekezdés szerinti okmánnyal nem tudja igazolni, azt a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti

a) ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás,

b) humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély vagy

c) a menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány

alapján igazolhatja azzal, hogy ebben az esetben a (2) bekezdés szerinti adatokat az a)-c) pont szerint bemutatott dokumentum alapján kell rögzíteni.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a SIM kártyát az elektronikus hírközlési szolgáltató az átadást követően - az átadás időpontjától számított - 168 órás időtartamra aktiválja, amely - legfeljebb az aktív időtartam lejártát megelőző huszonnégy órában kezdeményezett - adategyeztetés ismételt lefolytatásával további 168 óra időtartamra újraaktiválható. A SIM kártya az ismételten elvégzett adategyeztetés elvégzésével korlátlan alkalommal aktiválható újra.

(5) A (2)-(3) bekezdés szerint rögzített adatok - az Eht. 127. § (2d) bekezdése alkalmazását nem érintve - kizárólag ezen adatok megismerésére törvényben feljogosított szerv írásos megkeresése alapján továbbíthatóak. A (3) bekezdés szerint rögzített adatokat a személyes adategyeztetést - az ismételt adategyeztetés esetén az ismételt adategyeztetést - követő 90 nap elteltével törölni kell.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 19. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 25. pont)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 4. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 24. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztése napján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére