140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által folytatott közszolgálati továbbképzés finanszírozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és a 4. alcím tekintetében kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet] 12. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást legalább az előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítését biztosító mértékben a központi költségvetés biztosítja.

(2) A közszolgálati továbbképzés, valamint a közigazgatási szakvizsgák költségei az NKE költségvetésében kerülnek tervezésre a közigazgatási szervek összesített foglalkoztatotti létszáma alapján. A költségvetési tervezés alapja az illetményalap 73%-a, a tervezéskor a közigazgatási szerveknél a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők összesített létszámát alapul véve, amelyhez a Magyar Államkincstár szolgáltat adatot a Pénzügyminisztérium és az NKE részére a költségvetési évet megelőző év január 31-ig. Ha a közigazgatási szerveknél a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők összesített létszáma eltér a közigazgatási szerveknél a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők létszámától, akkor a különbözetet el kell számolni az NKE tárgyévet követő évi költségvetésében.

(3) Ha a kormánytisztviselő, köztisztviselő nem vesz részt a továbbképzésben, az NKE utólag nem számol el a központi költségvetésből biztosított keret összegével, a keletkezett többletet az NKE a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel."

(2) A 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 12. § (5) és (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Ha a közigazgatási szervnél a tárgyév január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor a kormánytisztviselő, köztisztviselő után az NKE részére a központi költségvetésből biztosított összeg időarányosan kerül tervezésre többletként az NKE tárgyévet követő évi költségvetésében.

(5a) Ha

a) a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásra,

b) végleges áthelyezésre,

c) a Kttv. 72. § (10) bekezdése alapján jogviszonyváltás következtében a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának közszolgálati jogviszonnyá alakulására vagy

d) a Kttv. 229. § (3) bekezdése alapján jogviszonyváltás következtében a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakulására

kerül sor, akkor a kormánytisztviselő részére megszerezni ajánlott éves tanulmányi pontmennyiségből a tárgyévben még nem teljesített továbbképzési pontok a jogelőd vagy áthelyező közigazgatási szerv intézményi pontkeretéből levonásra, a jogutód vagy az áthelyezés szerinti közigazgatási szerv intézményi pontkeretébe jóváírásra kerül."

(3) A 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez a központi költségvetésből biztosított forrásösszeg az NKE működési kiadásaira fedezetet biztosít."

2. § A 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a következő 30. §-sal egészül ki:

"30. § A kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást legalább az előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítését biztosító mértékben a központi költségvetés biztosítja 2023. január 1. napjától. A 2023. január 1-jét követően a közigazgatási szerv által az NKE részére megfizetett továbbképzési hozzájárulás összegét az NKE a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által folytatott közszolgálati továbbképzés finanszírozásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles a közigazgatási szerv részére visszafizetni."

3. § Hatályát veszti a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 12. § (5b), (5d), (9) és (10) bekezdése.

2. A kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § A kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet] 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A közszolgálati és a belső továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi költségvetés biztosítja.

(2) A közszolgálati továbbképzés, az álláshelyen ellátandó feladathoz előírt közigazgatási szakvizsga, valamint a Kormány által előírt továbbképzés költségei az Egyetem költségvetésében kerülnek tervezésre a központi kormányzati igazgatási szervek összesített, a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselői létszáma alapján, amelyhez a Magyar Államkincstár szolgáltat adatot a Pénzügyminisztérium és az Egyetem részére a költségvetési évet megelőző év január 31-ig. Ha a központi kormányzati igazgatási szervek összesített, a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselői létszáma eltér a központi kormányzati igazgatási szervek összesített, a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott kormánytisztviselői létszámától, akkor a különbözetet el kell számolni az Egyetem tárgyévet követő évi költségvetésében.

(3) A költségvetési tervezés alapja kormánytisztviselőnként 14 000 forint.

(4) Ha a kormánytisztviselő nem vesz részt a továbbképzésben, az Egyetem utólag nem számol el a központi költségvetésből biztosított forrás összegével, a keletkezett többletet az Egyetem a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel.

(5) Ha a központi kormányzati igazgatási szervnél a tárgyév január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor a kormánytisztviselő után az Egyetem részére a központi költségvetésből biztosított összeg időarányosan kerül tervezésre többletként az Egyetem tárgyévet követő évi költségvetésében."

5. § A 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § A közszolgálati és a belső továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi költségvetés biztosítja 2023. január 1. napjától. A 2023. január 1-jét követően a központi kormányzati igazgatási szerv által az Egyetem részére megfizetett továbbképzési hozzájárulás összegét az Egyetem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által folytatott közszolgálati továbbképzés finanszírozásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles a központi kormányzati igazgatási szerv részére visszafizetni."

3. A különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

6. § A különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet] 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A közszolgálati és a belső továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi költségvetés biztosítja.

(2) A közszolgálati továbbképzés és az álláshelyen ellátandó feladathoz előírt közigazgatási szakvizsga költségei az Egyetem költségvetésében kerülnek tervezésre a különleges jogállású szervek összesített foglalkoztatotti létszáma alapján. A költségvetési tervezéskor a különleges jogállású szerveknél a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselői összesített létszámot kell alapul venni, amelyhez a Magyar Államkincstár szolgáltat adatot a Pénzügyminisztérium és az Egyetem részére a költségvetési évet megelőző év január 31-ig. Ha a különleges jogállású szerveknél a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselők összesített létszáma eltér a különleges jogállású szerveknél a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselők létszámától, akkor a különbözetet el kell számolni az Egyetem tárgyévet követő évi költségvetésében.

(3) A központi költségvetésből biztosított keret köztisztviselőnként 14 000 forint.

(4) Ha a köztisztviselő nem vesz részt a továbbképzésben, az Egyetem utólag nem számol el a központi költségvetésből biztosított forrás összegével, a keletkezett többletet az Egyetem a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel.

(5) Ha a különleges jogállású szervnél a tárgyév január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor a köztisztviselő után az Egyetem részére a központi költségvetésből biztosított összeg időarányosan kerül tervezésre többletként az Egyetem tárgyévet követő évi költségvetésében."

7. § A 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § A közszolgálati és a belső továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi költségvetés biztosítja 2023. január 1. napjától. A 2023. január 1-jét követően a különleges jogállású szerv által az Egyetem részére megfizetett továbbképzési hozzájárulás összegét az Egyetem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által folytatott közszolgálati továbbképzés finanszírozásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles a különleges jogállású szerv részére visszafizetni."

4. A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet] 20. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közszolgálati továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi költségvetés biztosítja.

(2) A közszolgálati továbbképzés, a közigazgatási szakvizsgák, valamint a Kormány által előírt továbbképzés költségei az Egyetem működési költségvetésében kerülnek tervezésre a területi kormányzati igazgatási szervek összesített foglalkoztatotti létszáma alapján. A költségvetési tervezés alapja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény tekintetében meghatározott illetményalap 73%-a, a területi kormányzati igazgatási szerveknél a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állók összesített létszámát alapul véve, amelyhez a Magyar Államkincstár szolgáltat adatot a Pénzügyminisztérium és az Egyetem részére a költségvetési évet megelőző év január 31-ig. Ha a területi kormányzati igazgatási szerveknél a költségvetési évet megelőző év január 1-jén foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állók összesített létszáma eltér a területi kormányzati igazgatási szerveknél a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állók létszámától, akkor a különbözetet el kell számolni az Egyetem tárgyévet követő évi költségvetésében.

(3) Ha a kormánytisztviselő nem vesz részt a továbbképzésben, az Egyetem utólag nem számol el a központi költségvetésből biztosított keret összegével, a keletkezett többletet az Egyetem a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel."

9. § Az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a kormányzati igazgatási szervnél a tárgyév január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor a kormánytisztviselő után az Egyetem részére a központi költségvetésből biztosított összeg időarányosan kerül tervezésre többletként az Egyetem tárgyévet követő évi költségvetésében."

10. § Az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 69. §-sal egészül ki:

"69. § A közszolgálati továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a központi költségvetés biztosítja 2023. január 1. napjától. A 2023. január 1-jét követően a területi kormányzati igazgatási szerv által az Egyetem részére megfizetett továbbképzési hozzájárulás összegét az Egyetem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által folytatott közszolgálati továbbképzés finanszírozásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles a területi kormányzati igazgatási szerv részére visszafizetni."

11. § Hatályát veszti az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) és (5) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére