223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet

vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 2. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 27. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállításra (a továbbiakban: személyszállítás) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EU rendelet) e rendelettel együttesen alkalmazandó."

(2) Az R1. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 3. §-ban meghatározott mentességek tekintetében a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) e rendelettel együttesen alkalmazandó."

2. § Az R1. "Mentesség az EK rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazása alól" alcíme a következő 3. §-sal egészül ki:

"3. § (1) A belföldi és a jelentős részben az EGT-államok területén kívül megvalósuló vasúti személyszállításra az EU rendelet 20. cikk (2) bekezdés a) és b) pontját nem kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a felár nélkül igénybe vehető belföldi személyszállítási szolgáltatásra az EU rendelet 19. cikkét nem kell alkalmazni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az EU rendelet rendelkezéseinek megfelelő szintű szolgáltatást biztosítani kell, ha a szolgáltatás nyújtásának műszaki feltételei az adott állomáson vagy megállóhelyen, valamint a vonaton rendelkezésre állnak."

3. § Az R1. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Az EU rendeletben foglaltakat a szigorúan történelmi vagy turisztikai céllal működtetett személyszállítási szolgáltatásokra - az EU rendelet 13. és 14. cikke kivételével - nem kell alkalmazni."

4. § Az R1. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az e rendeletben meghatározott személyszállítás esetén, ha a pályahálózat-működtető a műszaki, technológiai feltételek hiánya miatt nem képes a valós idejű adatszolgáltatásra az utasok tájékoztatása érdekében, akkor az EU rendelet 10. cikk (1) bekezdését nem kell alkalmazni."

5. § Az R1. 13. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A vasúti társaság üzletszabályzatában meghatározza a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személy segítségnyújtásra irányuló igénye benyújtásának módját és a benyújtásra nyitva álló határidőt.

(8) A (7) bekezdés szerinti határidő legfeljebb az utazás tervezett megkezdését megelőző 36 óra lehet."

6. § Az R1. III. Fejezete a következő alcím címmel és 23/B. §-sal egészül ki:

"Kerékpárszállítási terv

23/B. § A vasúti társaság az EU rendelet 6. cikk (5) bekezdése szerinti kerékpárszállítási tervet készít, amelyet megküld a vasúti igazgatási szervnek."

7. § (1) Az R1. 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 3. § 2029. december 4-én hatályát veszti."

(2) Az R1. 24. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

"e) 1. § (1a) bekezdése, 3. §-a, valamint 22. §-a 2024. december 3-án,"

(hatályát veszti.)

(3) Az R1. 24. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"g) 9. § (3) bekezdése 2030. június 7-én"

(hatályát veszti.)

8. § Az R1. a következő 26/A. §-sal egészül ki:

"26/A. § A vasúti társaság az e rendeletnek a vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.2) megállapított 23/B. §-a szerinti kerékpárszállítási tervet első alkalommal a Módr.2 hatálybalépését követő egy éven belül készíti el és küldi meg a vasúti igazgatási szervnek."

9. § Az R1. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § Ez a rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

10. § Az R1.

a) 2. § f) pontjában az "EK rendelet" szövegrész helyébe az "EU rendelet" szöveg,

b) 2. § g) pontjában az "EK rendelet" szövegrész helyébe az "EU rendelet" szöveg,

c) "Mentesség az EK rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazása alól" alcím címében az "EK rendelet" szövegrész helyébe az "EU rendelet" szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "EK rendelet 13. cikkének" szövegrész helyébe az "EU rendelet 15. cikkének" szöveg,

e) 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "EK rendelet 13. cikkének" szövegrész helyébe az "EU rendelet 15. cikkének" szöveg,

f) 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "EK rendelet" szövegrész helyébe az "EU rendelet" szöveg,

g) 12. § (1) bekezdésében az "EK rendelet" szövegrész helyébe az "EU rendelet" szöveg,

h) 12. § (3) bekezdésében a "fogyatékkal" szövegrész helyébe a "fogyatékossággal" szöveg és az "EK rendelet 3. cikk 15. pont" szövegrész helyébe az "EU rendelet 3. cikk 21. pont" szöveg,

i) 13. § (1) bekezdésében az "EK rendelet 6. cikk (1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "EU rendelet 7. cikk (1) bekezdésében" szöveg,

j) 13. § (8) bekezdésében a "36 óra" szövegrész helyébe a "24 óra" szöveg,

k) 14. §-ában az "EK rendelet" szövegrész helyébe az "EU rendelet" szöveg,

l) 16/A. §-ában az "EK rendelet" szövegrészek helyébe az "EU rendelet" szöveg,

m) 19. § (2) bekezdésében a "fogyatékkal" szövegrész helyébe a "fogyatékossággal" szöveg,

n) 23/A. §-ában az "EK rendelet 18. cikke" szövegrész helyébe az "EU rendelet 20. cikke" szöveg

lép.

2. A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

11. § A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Ez a rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

3. A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

12. § A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet az Sztv.-vel együtt)

"a) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikke, valamint"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. A térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján végzett, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által nyújtott vasúti személyszállításra (a továbbiakban együtt: személyszállítás) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EU rendelet) 11., 13., 14., 21., 27. cikke, továbbá 22. cikk (1) bekezdése e rendelet rendelkezéseivel együttesen alkalmazandóak."

(2) Az R2. 1. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az EU rendeletben foglaltakat a szigorúan történelmi vagy turisztikai céllal működtetett személyszállítási szolgáltatásokra - az EU rendelet 13. és 14. cikke kivételével - nem kell alkalmazni.

(6) A városi, elővárosi és helyi szolgáltatásokra az EU rendeletet - az 5., 11., 13., 14., 21., 22., 27., 28. cikke kivételével - nem kell alkalmazni.

(7) A térségi szolgáltatásokra az EU rendeletet - az 5., 6., 11., 12., 13., 14., 18. cikk (3) bekezdése, 21., 22., 27., 28. cikke és V. fejezete kivételével - nem kell alkalmazni."

14. § Az R2. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az e rendeletben meghatározott személyszállítás esetén, ha a pályahálózat-működtető a műszaki, technológiai feltételek hiánya miatt nem képes a valós idejű adatszolgáltatásra az utasok tájékoztatása érdekében, akkor az EU rendelet 10. cikk (1) bekezdését nem kell alkalmazni."

15. § Az R2. 8. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A vasúti társaság üzletszabályzatában meghatározza a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személy segítségnyújtásra irányuló igénye benyújtásának módját és a benyújtásra nyitva álló határidőt.

(9) A (8) bekezdés szerinti határidő legfeljebb az utazás tervezett megkezdését megelőző 36 óra lehet."

16. § Az R2. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A vasúti társaság az EU rendelet 6. cikk (5) bekezdése szerinti kerékpárszállítási tervet készít, amelyet megküld a vasúti igazgatási szervnek."

17. § Az R2. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § A 7. § (3) bekezdése 2030. június 7-én hatályát veszti."

18. § Az R2. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § A vasúti társaság az e rendeletnek a vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.2) megállapított 11. § (3) bekezdése szerinti kerékpárszállítási tervet első alkalommal a Módr.2 hatálybalépését követő egy éven belül készíti el és küldi meg a vasúti igazgatási szervnek."

19. § Az R2. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § Ez a rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

20. § Az R2.

a) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a "feltételeit," szövegrész helyébe a "feltételeit, beleértve a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személy segítségnyújtásra irányuló igénye benyújtásának módját is," szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "EU rendelet" szöveg,

c) 6. § (5) bekezdésében az "1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "EU rendelet" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében az "1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "EU rendelet" szöveg,

e) 8. § (9) bekezdésében a "36 óra" szövegrész helyébe a "24 óra" szöveg

lép.

5. A Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A használatbavételi engedélyezési eljárás az ütemezett építési engedélytől eltérően az iroda, valamint a szálloda rendeltetésű épületrészekre külön-külön is lefolytatható."

22. § Az R3. a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § E rendeletnek a vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (4) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

6. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) VII. Fejezete a következő 37. §-sal egészül ki:

"37. § Ez a rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

24. § Az R4. 27. § (6) bekezdésében a "szóló Európa Parlament és Tanács 1371/2007/EK" szövegrész helyébe a "szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi" szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. június 7-én lép hatályba.

(2) A 2. § és a 7. § (1) bekezdése 2024. december 4-én lép hatályba.

(3) A 10. § j) pontja és a 20. § e) pontja 2026. július 1-jén lép hatályba.

26. § Ez a rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék