Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:[1]

2021. évi CXXX. törvény (különösen: 25. §)

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet (különösen: 6. § (1) bekezdés 2. pont, 9. §, 16/A-B. §, 16/C. §)

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:[2]

582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (különösen: 1. §, 2. §)

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (1) bekezdés a) pont, g) pont, (6) bekezdés, 2. §, 22. § (4), (5), (6) bekezdés)

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (különösen: 6. §, 7. §)

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (1) bekezdés i) pont, 2. §)

A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1)[3] A térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján végzett, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által nyújtott vasúti személyszállításra (a továbbiakban együtt: személyszállítás) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EU rendelet) 11., 13., 14., 21., 27. cikke, továbbá 22. cikk (1) bekezdése e rendelet rendelkezéseivel együttesen alkalmazandóak.

(2) Ha személyszállítást végző vasúti társaság (a továbbiakban: vasúti társaság) a személyszállítást más (közúti, vízi, légi közlekedési) szolgáltatóval együttesen végzi, eltérő rendelkezés hiányában a vasúti szakaszon végzett személyszállításra - ideértve a vonatpótló autóbusszal végzett szállítást is - e rendelet előírásait kell alkalmazni.

(3)[4] E rendeletben - a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel - az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

(3a)[5] E rendelet alkalmazásában kisvasút az a keskeny nyomtávolságú vasút, amely végez személyszállítási tevékenységet.

(4) Ha a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott feltételekkel létrehozott közlekedésszervező a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott kijelölő jogszabályban kapott felhatalmazás alapján vasúti társaság feladatkörébe tartozó tevékenységet lát el, úgy e rendelet előírásait a feladatkör tekintetében a közlekedésszervezőre is megfelelően alkalmazni kell.

(5)[6] Az EU rendeletben foglaltakat a szigorúan történelmi vagy turisztikai céllal működtetett személyszállítási szolgáltatásokra - az EU rendelet 13. és 14. cikke kivételével - nem kell alkalmazni.

(6)[7] A városi, elővárosi és helyi szolgáltatásokra az EU rendeletet - az 5., 11., 13., 14., 21., 22., 27., 28. cikke kivételével - nem kell alkalmazni.

(7)[8] A térségi szolgáltatásokra az EU rendeletet - az 5., 6., 11., 12., 13., 14., 18. cikk (3) bekezdése, 21., 22., 27., 28. cikke és V. fejezete kivételével - nem kell alkalmazni.

2. A személyszállítási üzletszabályzat

2. § (1) A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban e rendelet rendelkezéseitől az utasok hátrányára akkor térhet el, ha arra e rendelet lehetőséget ad.

(2) A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban meghatározza különösen:

a) a díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatások körét,

b)[9] a személyszállítási szolgáltatás igénybevételének feltételeit, beleértve a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személy segítségnyújtásra irányuló igénye benyújtásának módját is,

c) az utasok tájékoztatására vonatkozó szabályokat,

d) a menetjegyek és az utazásra jogosító okmányok felhasználásnak szabályait,

e) a felek jogait és kötelezettségeit,

f) az útipoggyász, a kézipoggyász és az élő állat szállításának szabályait,

g) az utaspanaszok bejelentésének és kezelésének szabályait,

h) a vasúti társaság felelősségviselésének szabályait,

i) azoknak az elektronikus adathordozóknak a felsorolását és tulajdonságait, amelyekre a menetjegyet, a helyjegyet, a pótjegyet, a hely- és pótjegyet és a felár bizonylatát ki lehet állítani, valamint

j) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályokat.

(3) A vasúti társaság az általa nyújtott városi vagy helyi személyszállítási szolgáltatásra vonatkozóan

a) az utazás megszakítására vonatkozó jogosultság,

b) az utazás megkezdése napjának szabad megválasztására vonatkozó jogosultság, valamint

c) a menetjegy visszaváltására vonatkozó jogosultság

tekintetében a személyszállítási üzletszabályzatában e rendelet rendelkezéseitől az utasok hátrányára is eltérhet.

(4) A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzat tervezetét a hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza. A közzétételt követő 15 napon belül arra bárki észrevételt tehet.

(5) A vasúti társaság az üzletszabályzatát a (4) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 15 napon belül a vasúti igazgatási szervnek jóváhagyásra nyújtja be. A kérelemhez csatolja a személyszállítási üzletszabályzatra érkezett, el nem fogadott észrevételeket, valamint azok el nem fogadásának indokolását.

(6) A vasúti társaság személyszállítási üzletszabályzatát - a vasúti igazgatási szerv jóváhagyásától számított 8 napon belül - hivatalos honlapján közzéteszi, valamint biztosítja, hogy azt a jegypénztárakban papíralapon az utas megtekinthesse.

3. A díjszabás

3. § (1) A vasúti társaság által végzett szolgáltatások díját, a díj megállapításának módját és feltételeit - a szolgáltatások díjaira vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével - a díjszabás tartalmazza.

(2) Ha a vasúti társaság személyszállítási üzletszabályzatának nem része a díjszabás, azt honlapján közzéteszi, a jegypénztáraknál kifüggeszti, valamint kérésre - térítés ellenében - kinyomtatva rendelkezésre bocsátja.

(3) A díjszabás nem tartalmazhat a személyszállítási üzletszabályzattal ellentétes rendelkezéseket.

4. A közforgalmú menetrend

4. § (1) A közforgalmú menetrend (a továbbiakban: menetrend) tartalmazza a közforgalmú személyszállítás legfontosabb tájékoztató adatait, így különösen:

a) a járatok induló és végállomását, továbbá azokat az állomásokat és megállóhelyeket (a továbbiakban együtt: állomás), ahol a járat megáll,

b) az érkezési és indulási időpontokat vagy a járatok gyakoriságát a napi első és utolsó járat indulási időpontjának feltüntetésével, a nem mindennap közlekedő járatoknál a közlekedési napokat, továbbá a különböző korlátozásokat,

c) a csatlakozási, átszállási lehetőségeket,

d) a legfontosabb kiegészítő szolgáltatásokat, a személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint

e) a menetrendi időszak kezdetének és végének időpontját vagy azt, hogy a menetrend határozatlan időtartamra szól.

(2) A vasúti társaság a menetrendet a honlapján közzéteszi és annak az adott állomást érintő adatokat tartalmazó kivonatát az állomásokon jól látható helyen kifüggeszti, és a menetrendről az utasokat az üzletszabályzatban meghirdetett módokon is tájékoztatja.

(3)[10] A menetrend ideiglenes vagy végleges megváltoztatásáról az utazóközönséget a (2) bekezdésben meghatározott módokon legalább 3 nappal a változás végrehajtását megelőzően tájékoztatni kell. A vasúti társaság a változás közzétételét megelőző 5 nappal a menetrendváltozás tényéről a vasúti igazgatási szervet elektronikus úton tájékoztatja. Ha a változásra előre nem látható ok miatt kerül sor vagy kizárólag új vonat forgalomba állását jelenti a többi vonat menetrendjének, közlekedési időszakának változása nélkül, a tájékoztatási időközre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.

(4) A közszolgáltatási menetrend jóváhagyására jogosult az üzemeltetési és a szerződéskötési kötelezettséget közérdekből, továbbá a vasúti társaság kezdeményezésére kényszerítő üzemi okból korlátozhatja vagy felfüggesztheti.

5. Utazáshoz való jog

5. § (1) A vasúti társaság a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevételét valamennyi utazni kívánó személy számára hátrányos megkülönböztetés nélkül lehetővé teszi, ha

a) az utas a személyszállítási üzletszabályzat feltételeit elfogadja, és

b) a szolgáltatás a menetrendben meghirdetett járattal lehetséges.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a vasúti társaság a személyszállítást megtagadhatja, vagy az utast a személyszállításból kizárhatja, ha az utas

a) botrányosan viselkedik vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,

b) magatartásával a közlekedés biztonságát, utastársai testi épségét, egészségét, a járműnek vagy berendezéseinek épségét veszélyezteti,

c) a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe és menetjegyet az ellenőrzéskor sem vált,

d) menetjegyét, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát - felhívás ellenére - nem mutatja fel,

e) ruházatával, poggyászával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,

f) a járműbe kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz, valamint

g) a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja.

(3) A vasúti társaságot abban az esetben is megilleti a már megtett útra járó menetdíj és pótdíj, ha az utast - a (2) bekezdésben meghatározottak alapján - az utazásból kizárta. Ha a felszállási állomás kétséget kizáróan nem bizonyítható, az utas szempontjából felszállási állomásnak a járat indulási állomását kell tekinteni.

(4) A vasúti társaság - a 14. §-ban meghatározott kivétellel - a (2) bekezdésben meghatározottak ellenére is köteles biztosítani a továbbutazás lehetőségét az útközben orvosi ellátásra szoruló személy részére a legközelebbi olyan állomásig, ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.

6. Menetjegy

6. § (1) A menetjegyen az EU rendelet I. melléklet 7. cikk (2) bekezdésében felsoroltakon túl fel kell tüntetni:[11]

a) az igénybe vehető személyszállítási szolgáltatás megnevezését,

b) a fizetett menetdíj összegét és annak adótartalmát,

c) az elszámolásnál alkalmazott kedvezmény mértékét vagy jogcímét,

d) érvényességének tartamát,

e) több személy részére kiadott menetjegy esetében az utasok számát, valamint

f) többszöri utazásra kiadott menetjegy esetében az utazási lehetőségek jellegét, számát vagy időtartamát.

(2) Az utazási igazolványra az (1) bekezdés b)-c) és e)-f) pontjában meghatározott előírásokat nem kell alkalmazni.

(3) A meghatározott járatra érvényesített menetjegy csak a rajta feltüntetett járaton érvényes. Az egyszeri vagy többszöri utazásra kiadott menetjegy csak arra az utazási viszonylatra és időtartamra érvényes, amelyre kiadták vagy érvényesítették.

(4) A különböző menetjegyfajták kezelésére, érvényesítésére, felhasználhatóságának időbeli és térbeli hatályára, illetve a kedvezmények igénybevételének szabályaira vonatkozó részletes feltételeket a vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatában állapítja meg.

(5)[12] Az utasnak a menetjegyet az EU rendelet I. melléklet 9. cikk (1) bekezdésében meghatározottakon túl a vasúti társaság által az utazási jogosultság ellenőrzése céljából kijelölt területen való tartózkodás tartama alatt meg kell őriznie, és a vasúti társaság által jegyvizsgálatra és menetjegy-ellenőrzésre feljogosított személy részére - a kedvezményes jegyváltásra jogosító igazolvánnyal együtt - fel kell mutatnia, kérésre át kell adnia.

(6) A névre szóló menetjeggyel csak az arra jogosult utazhat. A nem névre szóló menetjegy mindaddig másra átruházható, ameddig azzal az utazást nem kezdték meg.

(7) Ha az utas - annak ellenére, hogy a felszállási állomáson a menetjegyváltási lehetőséget a vasúti társaság biztosítja vagy a menetjegyváltást a járművön lehetővé teszi - érvényes menetjegy nélkül utazik, továbbá ha a járaton az üzletszabályzatban meghatározott utazási szabályokat megszegi, a menetdíjon felül pótdíjat is köteles fizetni.

(8) A (7) bekezdés alkalmazása szempontjából egy felszállási állomásnak tekintendő a különböző helyi járatok által igénybe vett, azonos elnevezésű megállóhelyeket magába foglaló közlekedési csomópont.

(9) A 14. § (2) bekezdésében meghatározottak kivételével, ha a vasúti társaság a járműre történő fel- és leszállásra kijelölt peronon vagy a járművön nem biztosítja a menetjegyvásárlás lehetőségét, köteles a közlekedési csomóponton belüli legközelebbi jegyváltási lehetőségről az utasokat a helyszínen tájékoztatni.

7. Az utasok tájékoztatása

7. § (1) A vasúti társaság - Budapesten a vasúti társaság vagy a közlekedésszervező - az utasok tájékoztatását kiadványokkal, hirdetményekkel - ideértve a hivatalos honlapján, mobiltelefonos alkalmazással, sms-szolgáltatás útján közzétett hirdetményeket is -, a kiszolgáló személyzet szóbeli tájékoztatásával, információs berendezésekkel, szükség szerint információs szolgálattal biztosítja.

(2) A vasúti társaság - Budapesten a vasúti társaság vagy a közlekedésszervező - az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról, különösen az esetleges forgalmi zavarokról tájékoztatja. Ennek érdekében az állomásokon vagy a járműveken jól látható helyen kifüggeszti az utazási feltételeket és a menetrendi kivonatot. A vasúti társaság a járatok érkezési, indulási és tartózkodási idejéről, továbbá a járat kimaradásáról vagy késéséről a kiszolgáló személyzet, illetőleg az állomási tájékoztatási rendszer útján folyamatos tájékoztatást nyújt.

(3)[13] Az e rendeletben meghatározott személyszállítás esetén, ha a pályahálózat-működtető a műszaki, technológiai feltételek hiánya miatt nem képes a valós idejű adatszolgáltatásra az utasok tájékoztatása érdekében, akkor az EU rendelet 10. cikk (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

8. A felek jogai és kötelezettségei

8. § (1)[14] A vasúti társaság az EU rendelet I. melléklet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározottakon túl köteles az utast a személyszállítási üzletszabályzatban meghatározottak feltételek szerint a célállomásra szállítani.

(2) Az utas jogosult a járaton utazni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, valamint a személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni.

(3) Az utas a menetrendben meghatározottak és a személyszállítási üzletszabályzat előírásainak megfelelő szolgáltatások igénybevételére jogosult.

(4) Ha a vasúti társaság az utazást egyes járatokon felár megfizetéséhez köti, utazásra csak az jogosult, aki az adott járatra érvényesített pótjeggyel vagy helyjeggyel rendelkezik.

(5) Az utas csak az állomásokon szállhat fel és le a járműről.

(6) Az utas a személyszállítás - így különösen fel- és leszállás, várakozás, utazás - során tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utaskiszolgáló létesítmények és berendezések épségét veszélyeztető, az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.

(7) Az állomáson való tartózkodásra, a járművön való elhelyezkedésre és az utazás alatti magatartásra vonatkozó szabályokat a vasúti társaság az üzletszabályzatba foglalja, amelynek kivonatát - utazási feltételként - a járműben vagy az állomásokon jól látható helyen kifüggeszti.

(8)[15]

(9)[16]

9. A személyszállítási szolgáltatás akadályoztatása

9. § (1) A 14. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel a forgalmi akadályról az utazóközönséget az érintett állomásokon a vasúti társaság - Budapesten a vasúti társaság vagy a közlekedésszervező - tájékoztatni köteles. Az utas kérésére, a térségi, helyi és elővárosi járatok 15 percet meghaladó késéséről, valamint az akadály tényéről és időtartamáról a vasúti társaság igazolást ad.

(2) A vasúti társaság a forgalmi akadály során követendő eljárást, a menetjegy érvényessége módosításának vagy érvénytelenítésének, továbbá az igazolás kiadásának részletes szabályait a személyszállítási üzletszabályzatban határozza meg.

10. Szerződéstől való elállás

10. § (1) E § rendelkezéseit a térségi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállításra kell alkalmazni.

(2) Az utas - ha az utazást nem kezdte meg - a menetjegyet annak érvényességi idején belül a felszállási állomáson bármikor visszaválthatja.

(3) A helyjegy és a pótjegy visszaváltására az utas a vonat menetrend szerinti indulását legalább 1 órával megelőzően jogosult.

(3a)[17] A (2) és a (3) bekezdés szerinti visszaváltás esetén a vasúti társaság a menetjegy árát az utasnak - az (5) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - visszatéríti.

(4) Ha az utas az utazás megkezdését követően, a célállomást megelőző állomáson a továbbutazásról lemond, jogosult a menetdíj-különbözet visszatérítésére.

(5) A visszatérítésekor a vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban meghatározott mértékű, de a visszatérítés összegének 20%-át meg nem haladó mértékű kezelési költséget számíthat fel.

(6)[18] A visszaváltás és a visszatérítés részletes feltételeit - ideértve a megítélt visszatérítés teljesítésének határidejét is, ami nem haladhatja meg a visszatérítési igény megítélésétől számított 30 napot - a vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban állapítja meg.

11. Kézipoggyász, babakocsi, kerékpár

11. § (1) A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban határozza meg a kézipoggyász, babakocsi és a kerékpár tömeg- és mérethatárait, a csomagolásának és a kocsiban való elhelyezésének módját. A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban a személyes használat körébe közvetlenül nem tartozó, továbbá különösen értékes tárgyak szállítását kizárhatja vagy további feltételekhez kötheti.

(2) A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekesszékére és egyéb mozgást segítő eszközére a kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatárára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.

(3)[19] A vasúti társaság az EU rendelet 6. cikk (5) bekezdése szerinti kerékpárszállítási tervet készít, amelyet megküld a vasúti igazgatási szervnek.

12. Élő állat szállítása

12. § (1) Élő állat kézipoggyász méretet meg nem haladó zárt szállítóeszközben szállítható, amely biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően, a kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve szállítható. Az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási bizonyítványával, és kérésre azt a vasúti személyzetnek fel kell mutatnia.

(3) Az élő állat szállítására vonatkozó egyéb szabályokat a vasúti társaság személyszállítási üzletszabályzatában állapítja meg, és indokolt esetben az élő állat szállítását további feltételekhez kötheti.

13. Különvonat

13. § (1) A vasúti társaság köteles a különvonatokat a tájékoztató hirdetményben vagy a megrendelővel írásban megkötött szerződésben közölt indulási állomásra kiállítani, és az utasokat a célállomásra szállítani.

(2) A különvonat közlekedtetésének szabályait a vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban határozza meg.

14. Városi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó eltérő rendelkezések

14. § (1) A vasúti társaság lakott területen kívül az 5. § (2) bekezdésben meghatározottak ellenére is köteles biztosítani a továbbutazás lehetőségét az útközben orvosi ellátásra szoruló személy részére a legközelebbi olyan állomásig, ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet. Lakott területen belül a járművezető közvetlenül vagy a diszpécser szolgálaton keresztül mentőt hív az útközben orvosi ellátásra szoruló személyhez és a járművezető - vagy metró esetében a helyszínen szolgálatot teljesítő diszpécser - a mentőt a helyszínen megvárja. A továbbutazás a legközelebbi állomásra csak akkor kötelező, ha a mentő kiérkezése a rosszullét helyszínére nem biztosítható.

(2) A 6. § (9) bekezdésétől eltérően, ha a vasúti társaság a járműre történő fel- és leszállásra kijelölt peronon vagy a járművön nem biztosítja a menetjegyvásárlás lehetőségét, köteles a legközelebbi jegyváltási lehetőségről az utasokat a helyszínen tájékoztatni.

(3) A 8. § (5) bekezdésében meghatározott eseteken túl, ha forgalmi akadály miatt a villamos hosszabb ideig nem tud a megállóhelyre beállni és az utasok biztonságos leszállása a megállóközben is megoldható, akkor a járművezető vagy a helyszíni zavarelhárító felügyelete alatt az utasok elhagyhatják a járművet és gyalog folytathatják útjukat vagy átszállhatnak a pótlásra érkezett másik járműre.

(4) A 9. § (1) bekezdésétől eltérően a forgalmi akadályról az utazóközönséget az elektronikus kijelzővel vagy hangosítással felszerelt megállóhelyeken a vasúti társaság tájékoztatni köteles.

15. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

15/A. §[20] A 7. § (3) bekezdése 2030. június 7-én hatályát veszti.

16. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően jóváhagyásra benyújtott személyszállítási üzletszabályzatokra kell alkalmazni.

(2) A vasúti társaság e rendelet rendelkezéseinek megfelelő személyszállítási üzletszabályzatát vagy annak módosítását legkésőbb 2016. december 1-jéig köteles jóváhagyásra benyújtani a vasúti igazgatási szervhez. Ha a személyszállítási üzletszabályzat módosítására csak e rendelet előírásainak való megfelelés érdekében kerül sor, az eljárás díjtalan.

16/A. §[21] A vasúti társaság az e rendeletnek a vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.2) megállapított 11. § (3) bekezdése szerinti kerékpárszállítási tervet első alkalommal a Módr.2 hatálybalépését követő egy éven belül készíti el és küldi meg a vasúti igazgatási szervnek.

17. §[22] Ez a rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

18. §[23]

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

Lábjegyzetek:

[1] 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről

[2] 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről

[3] Megállapította a 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.06.07.

[4] Megállapította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[5] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[6] Beiktatta a 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.06.07.

[7] Beiktatta a 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.06.07.

[8] Beiktatta a 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.06.07.

[9] Módosította a 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 20. § a) pontja. Hatályos 2023.06.07.

[10] Módosította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[11] A nyitó szövegrészt módosította a 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 20. § b) pontja. Hatályos 2023.06.07.

[12] Módosította a 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 20. § c) pontja. Hatályos 2023.06.07.

[13] Beiktatta a 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2023.06.07.

[14] Módosította a 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 20. § d) pontja. Hatályos 2023.06.07.

[15] Hatályon kívül helyezte a 409/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatálytalan 2023.09.07.

[16] Hatályon kívül helyezte a 409/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatálytalan 2023.09.07. A korábbi, 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 20. § e) pontja által, 2026.07.01-jei dátummal elrendelt módosítás mely, szerint a „36 óra” szövegrész helyébe a „24 óra” szövegrész lép, nem hajtható végre, mivel a bekezdés 2023.09.07-től hatálytalan.

[17] Beiktatta az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[18] Megállapította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[19] Beiktatta a 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2023.06.07.

[20] Beiktatta a 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2023.06.07.

[21] Beiktatta a 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2023.06.07.

[22] Megállapította a 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2023.06.07.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék