62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet

a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről

A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az e rendeletben szabályozott vasúti utasjogi bírság nem alkalmazható a legalább háromnegyed részben az Európai Unió tagállamainak területén kívül haladó útvonalon megvalósuló vasúti személyszállítás esetén.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) árbevétel: a jogsértő szervezetnek a jogsértés időpontját megelőző üzleti évben a személyszállítási - közlekedésszervező esetében a jogsértés időpontját megelőző üzleti évben a közlekedésszervező által a jogsértés által érintett alágazatban folytatott személyszállítási vagy ahhoz kapcsolódó - tevékenységéből származó nettó árbevétele;

b) kiegészítő díj: azon szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj, amelyekre ezt a díjszabás vagy a közszolgáltatási menetrend előírja;

c)[1] vasúti közlekedési szolgáltató: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. § 15. pontjában meghatározott, a vasúti igazgatási szerv által kiadott engedély birtokában vagy tudomásul vett bejelentés alapján vasúti személyszállítási szolgáltatást végző vasúti társaság.

3. § (1) Az utasjogi bírság összegének felső határa - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a jogsértést elkövető

a) vasúti közlekedési szolgáltató árbevételének 0,1%-a, de legfeljebb 15 millió forint,

b) autóbuszos személyszállító szolgáltató és a közlekedésszervező árbevételének 0,1%-a, de legfeljebb 2 millió forint.

(2) Az utasjogi bírság összegének felső határa a jogsértést elkövető vasúti közlekedési szolgáltató árbevételének 0,1%-a, de legfeljebb 25 millió forint

a) a kiegészítő díj ellenében igénybe vehető vasúti személyszállítást,

b) a határon átmenő vasúti személyszállítást

érintő jogsértés esetében.

(3)[2] Az utasjogi bírság összege a keskeny nyomtávolságú vasút esetében legalább 25 ezer forint, legfeljebb 250 ezer forint.

(4) Az utasjogi bírság összegének felső határa a jogsértést elkövető autóbuszos személyszállító szolgáltató árbevételének 0,1%-a, de legfeljebb 5 millió forint a kiegészítő díj ellenében, valamint az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: buszos utasjogi EU rendelet) 2. cikk (1) bekezdése szerinti autóbuszos személyszállítást érintő jogsértés esetében.

4. §[3]

5. § (1) A jogsértést megelőző teljes üzleti évi árbevételi adatok hiányában az utasjogi bírság összegének alsó határa 100 ezer forint, felső határa egymillió forint.

(2)[4] Az utasjogi bírság mértékét ezer forintra kerekítéssel kell megállapítani.

6. § (1) Az egy eljárás keretében több jogsértés miatt kiszabott utasjogi bírságok együttes összege a jogsértést megelőző teljes üzleti évi árbevételi adatok hiányában is - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a jogsértő szervezet árbevételének 0,3%-ig, de

a) a vasúti közlekedési szolgáltató esetében legfeljebb 100 millió forintig,

b) autóbuszos személyszállító szolgáltató és a közlekedésszervező esetében legfeljebb 10 millió forintig

terjedhet.

(2)[5] Az egy eljárás keretében több jogsértés miatt kiszabott vasúti utasjogi bírságok együttes összege keskeny nyomtávolságú vasút esetében legalább 50 ezer, legfeljebb 3 millió forintig terjedhet.

(3)[6] Az utasjogi bírságot az azt megállapító végleges határozatban előírt határidőn belül

a)[7] a vasúti igazgatási szerv eljárása esetében a vasúti igazgatási szervnek a kincstárnál vezetett 10032000-00003582-09060096 számú fizetési számlájára,

b)[8] az autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóság eljárása esetében annak a kincstárnál vezetett 10032000-00003582-09060096 számú fizetési számlájára,

történő átutalással, utasjogi bírság jogcím megjelölésével kell megfizetni.

7. § A buszos utasjogi EU rendelet 31. cikkében meghatározott értesítési kötelezettséget a közlekedésért felelős miniszter teljesíti.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Az e rendeletben szabályozott autóbuszos utasjogi bírság az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a buszos utasjogi EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: autóbuszos utasjogi rendelet) meghatározott mentességekkel érintett szabályainak megsértése esetén a mentességeknek az autóbuszos utasjogi rendeletben meghatározott megszűnési időpontjait követően alkalmazható.

10. § Ez a rendelet az Sztv.-vel együtt

a)[9] a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/782 európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikke, valamint

b) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-i 181/2011/EU európai és tanácsi rendelet 31. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. §[10]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Módosította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[4] Módosította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[5] Módosította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Megállapította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[7] Módosította a 410/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[8] Módosította a 410/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.09.01.

[9] Megállapította a 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2023.06.07.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.