2023. évi XXIV. törvény

a választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról

1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény módosítása

1. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A települési önkormányzat képviselő-testülete és a vármegyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni."

2. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A 10 000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek legalább kétharmadában jelöltet állított.

(2) Fővárosi kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a fővárosi kerületek legalább kétharmadában polgármesterjelöltet állított.

(3) A fővárosi kompenzációs listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a fővárosi kompenzációs listán megszerezhető mandátumok száma."

3. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Ha jelölő szervezet jelöltjeként indult egyéni választókerületi képviselő megbízatása szűnik meg és az időközi választás nem tűzhető ki, a mandátumot a jelölő szervezet - közös kompenzációs lista esetén az érintett jelölő szervezetek - által a kompenzációs listán szereplő jelöltek közül megnevezett jelölt, ennek hiányában a kompenzációs listán soron következő jelölt szerzi meg."

4. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) Ha a képviselő, a polgármester vagy a főpolgármester megbízatása 2024. október 1-jét megelőzően megszűnik, időközi választás nem tűzhető ki.

(2) Ha az egyéni listás, kompenzációs listás, vármegyei listás vagy fővárosi kompenzációs listás képviselő megbízatása 2024. október 1-jét megelőzően megszűnik, a mandátum betöltésére a 21. § (1)-(3) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A 20. § (5) bekezdése és a 21. § (4) bekezdése alkalmazásában a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán megválasztott képviselőt, polgármestert és főpolgármestert úgy kell tekinteni, mintha a megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választása eredményének jogerőre emelkedésekor keletkezett volna."

5. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében a "több mint felében" szövegrész helyébe a "legalább kétharmadában" szöveg lép.

2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

6. § A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 87. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A nemzetiségi önkormányzat testületének alakuló ülését az illetékes választási bizottság elnöke a választás eredményének jogerőre emelkedését követő tizenöt, országos nemzetiségi önkormányzat esetében harminc napon belüli időpontra hívja össze.

(2) Az alakuló ülés összehívására legfeljebb további két ízben, a választás eredményének jogerőre emelkedésétől számított harminc, országos nemzetiségi önkormányzat esetében negyvenöt napon belüli időpontra kerülhet sor."

7. § A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 167. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását megelőzően megválasztott képviselő-testületre, közgyűlésre a 69. § (2) bekezdését nem lehet alkalmazni.

(5) A 69. § (2) bekezdése alkalmazásában a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán megválasztott képviselő-testületet, közgyűlést úgy kell tekinteni, mintha a megbízatása a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választása eredményének jogerőre emelkedésekor keletkezett volna.

(6) Ha a képviselő megbízatása 2024. október 1-jét megelőzően megszűnik, a mandátum betöltésére a 68. § rendelkezéseit kell alkalmazni."

8. § Hatályát veszti a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 56. § (3) bekezdésében a "választás évében a" szövegrész.

3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

9. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (2) bekezdésében a "november 30." szövegrész helyébe az "április 1." szöveg lép.

4. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosítása

10. § Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha párt jelöltjeként indult egyéni választókerületi képviselő megbízatása szűnik meg és az időközi választás nem tűzhető ki, a mandátumot a párt - közös pártlista esetén az érintett pártok - által az országos listán szereplő jelöltek közül megnevezett jelölt, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg."

5. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

11. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 3. § (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"5a. kézbesítési meghatalmazott: a kérelem átadására és a választási szerv döntésének átvételére jogosult meghatalmazott,"

12. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény I. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"9/D. A kapcsolattartás általános szabályai

13/D. § (1) A 2. § (4) bekezdése, az V. és VI. Fejezet, a 250. §, a 259. §, a 261. §, a 307/A. §, valamint a 334. § szerinti kérelmet, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 15. cikke szerinti kérelmet - az e törvényben foglalt kivételekkel -

a) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti elektronikus azonosítást követően, elektronikus űrlapon,

b) bármely helyi választási irodában személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján

lehet benyújtani.

(2) A kérelem személyes benyújtásakor a kérelmező, illetve a kézbesítési meghatalmazott igazolja személyazonosságát, a kézbesítési meghatalmazott továbbá - az ügyintézési rendelkezésben foglalt meghatalmazás kivételével - a képviseleti jogosultságát.

(3) A személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján benyújtott kérelmet a választási iroda a választási informatikai rendszerben rögzíti, és megindítja az eljárást.

13/E. § (1) A választási iroda a határozatát vagy végzését (a továbbiakban együtt: döntés) a kérelmező - nem kérelemre indult eljárásban az érintett - E-ügyintézési tv. 35. § (3) bekezdése szerinti tárhelyére történő megküldéssel közli.

(2) A választási iroda a döntését

a) az (1) bekezdés szerinti közlés mellett - ha a döntés (1) bekezdés szerinti közlésére nincs lehetőség, akkor az (1) bekezdés szerinti közlés helyett - a kérelmező kérelmében foglalt rendelkezése szerint

aa) a személyesen jelen lévő kérelmezővel vagy kézbesítési meghatalmazottal a döntés átadásával vagy

ab) elektronikus értesítési címre megküldéssel vagy

ac) postai értesítési címre - belföldre hivatalos iratként - történő megküldéssel vagy

ad) a kérelmező magyarországi lakcímére, hivatalos iratként történő megküldéssel,

b) ha döntés (1) bekezdés szerinti közlésére nincs lehetőség, és a kérelmező nem jelöl meg közlési módot, vagy az eljárás nem kérelemre indult,

ba) magyarországi lakcímmel rendelkező személy esetében az ad) pont szerinti módon,

bb) magyarországi lakcímmel nem rendelkező személy esetében az ab) vagy ac) pont szerinti módon

közli.

(3) A 13/D. § (1) bekezdés b) pontja szerint benyújtott, az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke szerinti kérelem alapján személyes adat a (2) bekezdés aa), ab) és ac) pontja szerinti módon csak abban az esetben továbbítható, ha a kérelmező személyesen nyújtotta be a kérelmet."

13. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény I. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"9/E. Automatikus döntéshozatal

13/F. § (1) A Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban hozott határozattal vagy végzéssel - a c) és d) pont tekintetében hatósági bizonyítvány kiállításával - dönt

a) a központi névjegyzékkel és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelemről,

b) a központi névjegyzékből és a szavazóköri névjegyzékből történő hivatalbóli törlésről,

c) a 100. § (2) bekezdése szerinti kérelemről,

d) az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke szerinti, a választási informatikai rendszerben nyilvántartott adatokra vonatkozó kérelemről.

(2) A Nemzeti Választási Iroda automatikusan átvezeti az általa kezelt nyilvántartásokon a 83. § (2) bekezdés, a 98. § (2) bekezdés, valamint a 136. § szerinti nyilvántartásokból átvett adatváltozásokat, valamint az általa kezelt nyilvántartások közötti adatátadásokat."

14. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A megbízatás (1) bekezdés a) és c)-f) pontja szerinti megszűnését a választási bizottság elnöke a bizottság soron következő ülésén bejelenti."

15. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"48. § (1) A határozatot - ha jelen van, vagy ha elektronikus levélcíme rendelkezésre áll - a meghozatala napján haladéktalanul, ha ez nem lehetséges, a meghozatalát követő napon haladéktalanul, rövid úton kell közölni a kérelmezővel, valamint azzal, akire a határozat jogot vagy kötelezettséget keletkeztet vagy származtat. A határozat rövid úton való közlése

a) a jelenlévők részére a határozat átadásával,

b) elektronikus levélben vagy

c) a kézbesítési meghatalmazott részére az a)-b) pontban meghatározott módon

történhet. A határozat rövid úton való közlésének módját (módjait) a kérelmező jelöli meg.

(2) A határozat (1) bekezdés szerinti közlésének tényét és módját az iratra fel kell jegyezni, az azt igazoló dokumentumot az ügyiratban el kell helyezni.

(3) A határozatot - ha a közlésre az (1) bekezdés szerint nem került sor - a meghozatalát követő munkanapon postai szolgáltató útján meg kell küldeni, vagy más módon kézbesíteni kell az érintettnek. Belföldre a határozatot hivatalos iratként kell kézbesíteni. A határozatot - a polgár eltérő rendelkezése hiányában - az érintett lakcímére kell megküldeni. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár számára a határozatot a 2. melléklet o) pont oc) alpontja szerinti postacímre, annak hiányában a választópolgár lakcímére kell megküldeni."

16. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A választási irodák)

"h) feladatkörükben adatkezelést végeznek a választási informatikai rendszerben,"

17. § (1) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzeti Választási Iroda ellátja a 75. §-ban foglalt feladatokat, továbbá)

"a) gondoskodik a központi névjegyzék, a szavazóköri névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke, a külképviseleti névjegyzék, a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása, a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása, a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartása, a képviselők nyilvántartása vezetéséről,"

(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 76. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján minden évben - a január 1-jei adatok alapján közzéteszi a választópolgárok számát választástípusonkénti, településenkénti, valamint a választójogot megalapozó - az Alaptörvény XXIII. cikk (1)-(3) bekezdése szerinti - jogállás szerinti bontásban."

18. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"83. § (1) A központi névjegyzék a választópolgár 2. melléklet szerinti adatait tartalmazza.

(2) A központi névjegyzék 2. melléklet szerinti adatait - a (3) bekezdés kivételével - a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásból, a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban nem szereplő választópolgár esetében az útiokmány-nyilvántartásból és a vezetőiengedély-nyilvántartásból, továbbá a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartásából, a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásából és a szavazóköri névjegyzékből történő adatátvétellel kell létrehozni.

(3) A központi névjegyzék 2. melléklet i) pont ib) alpontja, j) pont ja) és jb) alpontja, k), l) és o) pontja, valamint - a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében, ha az általa bejelentett külföldi lakóhelye eltér a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott külföldi lakóhelytől vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás nem tartalmaz külföldi lakóhelyadatot - c) pontja szerinti adatait a Nemzeti Választási Iroda a választópolgár kérelme alapján rögzíti a központi névjegyzékben."

19. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 84. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"84. § (1) A központi névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének meghosszabbítását, illetve a névjegyzékben szereplő adatai módosítását az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár kérheti, aki az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult.

(2) A még nem nagykorú polgár a tizenhetedik életévének betöltését követően kérheti a névjegyzékbe vételét. A kérelem benyújtásakor a polgár önállóan tehet jognyilatkozatot.

(3) A külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár kérheti törlését a központi névjegyzékből."

20. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény a következő 84/A. §-sal egészül ki:

"84/A. § A külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár külföldi lakóhelyének az általa bejelentett külföldi lakóhelyet, annak hiányában a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott külföldi lakóhelyet kell tekinteni."

21. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 45-48. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

"45. A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem benyújtása

91. § (1) A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet - a 13/D. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül -

a) a Nemzeti Választási Irodához vagy a külképviseleti választási irodához levélben,

b) a külképviseleti választási irodához személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján, vagy

c) a Nemzeti Választási Irodához elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan

is benyújthatja.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint benyújtott kérelmet a választási iroda a választási informatikai rendszerben rögzíti, és megindítja az eljárást.

92. § (1) A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár

a) nevét,

b) születési nevét,

c) születési helyét és idejét,

d) személyi azonosítóját vagy személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányszámát.

(2) A kérelem 13/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti benyújtása esetén a kérelemnek az (1) bekezdés szerinti adatokat nem kell tartalmaznia.

(3) A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzékbe vétele iránti kérelmének az (1) bekezdésben foglalt adatokon túl tartalmaznia kell

a) azt a postacímet, ahova a szavazási levélcsomag eljuttatását kéri, vagy

b) annak a - 277. § (2) bekezdése szerinti - településnek, illetve külképviseletnek a megjelölését, ahol a szavazási levélcsomagot át kívánja venni.

(4) Ha a kérelmező nem rendelkezik a 13/E. § (1) bekezdése szerinti tárhellyel, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár - a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelmében - köteles megadni azt az elektronikus levélcímet vagy azt a postacímet, ahova a választási iroda döntésének a 13/E. § (2) bekezdés a) pont ab) vagy ac) alpontja szerinti megküldését kéri.

(5) Elektronikus azonosítással ugyanazon kérelmező egy nap legfeljebb tíz kérelmet nyújthat be.

46. A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem elbírálása

93. § (1) A Nemzeti Választási Iroda a kézbesítési meghatalmazott útján, valamint a 91. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerint benyújtott kérelemnek csak abban az esetben adhat helyt, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a központi névjegyzék, vagy a névjegyzékbe vétel iránti kérelem esetében a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartás vagy az útiokmány-nyilvántartás adataival.

(2) Nem tekinthető elutasítási oknak, ha a kérelemben foglaltak

a) ékezethiba,

b) írásmódbeli eltérés,

c) földrajzi név idegen nyelvű megjelölése,

d) a 92. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti

da) adatban több utónév egyikének elhagyása, "dr." megjelölés elhagyása vagy feltüntetése, az ifjabb, idősebb, özvegy vagy más előtag, illetve ezen előtagok rövidítésének feltüntetése vagy

db) adat más nyelven történő megadása

következtében nem egyeznek meg a központi névjegyzék vagy a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, illetve az útiokmány-nyilvántartás adataival, de a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható.

(3) Nem tekinthető elutasítási oknak, ha a kérelem nem tartalmazza a kérelmező születési nevét, feltéve, hogy az megegyezik a viselt nevével.

(4) Azt, hogy a kérelmező adatai megegyeznek-e az útiokmány-nyilvántartás adataival, a Nemzeti Választási Iroda az útiokmány-nyilvántartásból közvetlen adathozzáféréssel átvett adatok alapján ellenőrzi.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti eltérés automatikus döntéshozatal keretében teljeskörűen nem bírálható el, akkor az eltérés vizsgálatát a kérelmező lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda, magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező esetén a Nemzeti Választási Iroda közreműködésével kell elvégezni, amelyet követően a kérelem elbírálása automatikus döntéshozatal keretében folytatódik.

94. § (1) A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet azonnal, de legfeljebb a benyújtásától, illetve az eljárás megindításától számított huszonnégy órán belül kell elbírálni.

(2) A 93. § (5) bekezdése szerinti esetben a kérelmet a benyújtásától, illetve az eljárás megindításától számított három munkanapon belül kell elbírálni.

(3) A 88. § d) pontja szerinti, a szavazást megelőző második napon benyújtott, 10 óráig beérkezett kérelmet azonnal, de legfeljebb egy órán belül kell elbírálni.

95. § (1) A Nemzeti Választási Iroda a kérelemről határozattal dönt.

(2) A kérelmet végzésben vissza kell utasítani, ha a kérelmező

a) olyan tény bejegyzését kéri a központi névjegyzékbe, amely abban már szerepel vagy

b) ugyanazon kérelmében egymásnak ellentmondó tények bejegyzését kéri.

(3) Ha a kérelem - a 93. §-ra is tekintettel - tartalmazza a kérelmező 92. § (1) bekezdés szerinti adatait, akkor a (2) bekezdéstől eltérően

a) a központi névjegyzékbe vétel meghosszabbítására, illetve módosítására irányuló kérelemnek kell tekinteni annak a választópolgárnak a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelmét, aki kérelme alapján már szerepel a központi névjegyzékben,

b) a központi névjegyzékbe vételre irányuló kérelemnek kell tekinteni annak a választópolgárnak a központi névjegyzékbe vétel meghosszabbítása, illetve módosítása iránti kérelmét, aki a központi névjegyzékben nem szerepel,

c) a központi névjegyzékbe vétel meghosszabbítására irányuló kérelemnek kell tekinteni annak a választópolgárnak a központi névjegyzékbe vétel módosítása iránti kérelmét, aki - a 84/A. § vagy a 92. § (3) vagy (4) bekezdése szerinti adat tekintetében - a központi névjegyzékben már nyilvántartott adattal megegyező adat nyilvántartásba vételét kéri,

d) a központi névjegyzékbe vétel módosítására irányuló kérelemnek kell tekinteni annak a választópolgárnak a központi névjegyzékbe vétel meghosszabbítása iránti kérelmét, aki - a 84/A. § vagy a 92. § (3) vagy (4) bekezdése szerinti adat tekintetében - a központi névjegyzékben nyilvántartott adattól eltérő adat nyilvántartásba vételét kéri.

(4) A döntés a 46. § a)-e) pontjában foglaltakat és a kérelmező születési idejét tartalmazza. A határozatban pontosan meg kell jelölni az elutasítás, illetve a törlés okát. A döntés aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül érvényes.

(5) Ha a választópolgár a kettős állampolgárságot tiltó országban lévő postai értesítési címet adott meg, a döntést a külképviselet közreműködésével is kézbesítheti a Nemzeti Választási Iroda.

47. A központi névjegyzék vezetése

96. § (1) A Nemzeti Választási Iroda a központi névjegyzék adatait folyamatosan frissíti

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás,

b) a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása,

c) a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása és

d) az útiokmány-nyilvántartás

adataiban bekövetkezett változásokkal.

(2) A Nemzeti Választási Bizottság tagja a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adataiba betekinthet, de azokról feljegyzést, másolatot nem készíthet. A betekintés során a Nemzeti Választási Bizottság tagja a 84. § szerinti kérelem, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, az útiokmány-nyilvántartás és a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása adatainak megtekintésével ellenőrizheti a névjegyzékbe vétel törvényességét.

48. Törlés a központi névjegyzékből

97. § (1) A Nemzeti Választási Iroda törli a központi névjegyzékből a kérelmére névjegyzékbe vett, külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező polgárt

a) ha törlését kéri,

b) a névjegyzékbe vétele napjától számított tíz év elteltével; a határidő megszakad, ha a választópolgár a névjegyzékben szereplő adatait módosítja, névjegyzékbe vételének meghosszabbítását kéri vagy szavazási iratot ad le.

(2) A Nemzeti Választási Iroda törli a központi névjegyzékből azt, aki

a) elhunyt,

b) elvesztette választójogát.

(3) A Nemzeti Választási Iroda törli a központi névjegyzékből a magyarországi lakcímmel rendelkezőként névjegyzékbe vett választópolgárt, ha magyarországi lakcímét érvénytelenítették, vagy ha Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyta. A törlés nem érinti a képviselő mandátumát.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti törlésről nem kell külön határozatot hozni.

(5) A törlésről szóló határozatra a 95. § (1), (4) és (5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni."

22. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 98. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Nemzeti Választási Iroda az adatok változásának a nyilvántartásban történő feltüntetése, valamint az elhalálozott polgár törlése céljából a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásának karbantartását a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgárok személyazonosító és lakcímadatai tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból automatikus információátadás útján történő rendszeres adatátvétellel biztosítja."

23. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 101. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"101. § (1) A Nemzeti Választási Iroda a választás kitűzését követő naptól a választás eredményének jogerőre emelkedését követő tizenötödik napig a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait - a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásával összekapcsolva - a 3. melléklet szerinti adattartalommal szavazóköri bontásban teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára (a továbbiakban: szavazóköri névjegyzék).

(2) A szavazóköri névjegyzéket, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét és a külképviseleti névjegyzéket - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Nemzeti Választási Iroda vezeti.

(3) A szavazóköri névjegyzéken és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén a helyi választási iroda vezeti át a 102. § (3) bekezdése szerinti változást."

24. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 102. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Nemzeti Választási Iroda törli a szavazóköri névjegyzékből azt, akit a központi névjegyzékből törölt."

25. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 51. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"51. A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke

103. § (1) A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

(2) A mozgóurna iránti kérelmet

a) a Nemzeti Választási Irodához

aa) elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző második nap 10 óráig,

ab) elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton a szavazást megelőző negyedik napig,

b) a helyi választási irodához

ba) elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napját megelőző második nap 10 órát követően, a szavazás napján 12 óráig,

bb) levélben a szavazást megelőző negyedik napig,

bc) személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján a szavazást megelőző második nap 10 óráig, vagy

c) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig

ca) kézbesítési meghatalmazott útján vagy

cb) meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével

kell benyújtani.

(3) A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a szavazókör területén lévő címet, ahova a mozgóurna kivitelét a választópolgár kéri (a továbbiakban: mozgóurnacím), ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint

b) a mozgóurna-igénylés okát.

(4) A 102. § (3) bekezdése alapján a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből más szavazókör névjegyzékébe áttett választópolgár a lakcímére is kérhet mozgóurnát.

104. § (1) A 103. § (2) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja szerint benyújtott kérelmet a helyi választási iroda a választási informatikai rendszerben rögzíti.

(2) A 103. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint benyújtott kérelmet a helyi választási iroda a szavazatszámláló bizottság részére továbbítja.

105. § (1) A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a választópolgárok szavazóköri névjegyzékben szereplő adatait tartalmazza, továbbá a 103. § (3) bekezdés a) pontja szerinti adatot, valamint a mozgóurna kivitelével kapcsolatos, a választópolgár által megadott egyéb információt.

(2) A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékéből törölni kell azt, akit a szavazóköri névjegyzékből törölnek."

26. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 107. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzéke a 3. melléklet és a 103. § (3) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint a mozgóurna kivitelével kapcsolatos, a választópolgár által megadott egyéb információt tartalmazza."

27. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 55. és 56. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

"55. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem benyújtása

110. § (1) A 103. §, a 112. § (6) bekezdése, a 250. §, a 259. § és a 307/A. § szerinti kérelemre a 92. § (1), (2) és (5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a szavazást megelőző hatvanhatodik naptól lehet benyújtani. A 103. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint a szavazást megelőző hatvanhatodik nap előtt benyújtott kérelmet a szavazást megelőző hatvanhatodik napon kell elbírálni.

(3) Közös eljárás esetén a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem, a 88. § szerinti segítség iránti igény és a 89. § szerinti adatkiadás megtiltása iránti kérelem a közös eljárás minden választására vonatkozik.

111. § A 259. § szerinti kérelem személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján a külképviseleti választási irodában is benyújtható.

56. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem elbírálása

112. § (1) A Nemzeti Választási Iroda a 103. § (2) bekezdés a) pontja és b) pont bb) és bc) alpontja szerint benyújtott kérelem alapján a mozgóurnát igénylő választópolgárt felveszi a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe.

(2) Ha a kérelemben megadott mozgóurnacím a választókerületek és szavazókörök nyilvántartásában nem található, és emiatt az automatikus döntéshozatal teljeskörűen nem lehetséges, akkor a mozgóurnacím vizsgálatát a mozgóurnacím helye szerint illetékes helyi választási iroda közreműködésével kell elvégezni, amelyet követően a kérelem elbírálása automatikus döntéshozatal keretében folytatódik.

(3) Ha a 93. § (2) bekezdése szerinti eltérés automatikus döntéshozatal keretében teljeskörűen nem bírálható el, akkor az eltérés vizsgálatát a kérelmező lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda, a 103. § szerinti kérelem esetén a mozgóurnacím helye szerint illetékes helyi választási iroda közreműködésével kell elvégezni, amelyet követően a kérelem elbírálása automatikus döntéshozatal keretében folytatódik.

(4) A 102. § (4) bekezdése szerinti kérelem esetén annak jogalapját az a helyi választási iroda bírálja el, amelynek illetékességi területén az a szavazókör található, amelynek névjegyzékébe a szavazatszámláló bizottság tagja, illetve a jegyzőkönyvvezető kéri áttételét.

(5) A 103. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja és c) pontja szerinti kérelmet a szavazatszámláló bizottság bírálja el. A szavazatszámláló bizottság a kérelem alapján - a 93. § (1)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával - a mozgóurnát igénylő választópolgárt felveszi a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékébe, és törli a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékből.

(6) Ha a választópolgár a szavazást megelőző második napon 10 óráig a mozgóurna iránti kérelmét visszavonja, a Nemzeti Választási Iroda törli a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékéből.

113. § (1) A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos, határidőben beérkezett kérelmet azonnal, de legfeljebb a benyújtásától, illetve az eljárás megindításától számított huszonnégy órán belül kell elbírálni. A szavazást megelőző második napon benyújtott, 10 óráig beérkezett mozgóurna, illetve annak visszavonása iránti kérelmet azonnal, de legfeljebb egy órán belül kell elbírálni.

(2) Ha a kérelem elbírálásához ügyintézői közreműködésre van szükség, a kérelmet a benyújtásától, illetve az eljárás megindításától számított három munkanapon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon 11 óráig kell elbírálni.

(3) A szavazatszámláló bizottság a mozgóurna iránti kérelmet soron kívül bírálja el.

(4) A szavazás kitűzését követően, de a szavazást megelőző hatvanhatodik napnál korábban benyújtott kérelem elbírálását a szavazást megelőző hatvanhatodik napon kell megkezdeni.

114. § (1) A választási iroda döntésére a 95. § (1), (2), (4) és (5) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A 13/E. § (2) bekezdés a) pont ab) vagy ac) alpontja szerinti közlése mellett a 13/E. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti módon is meg kell küldeni a döntést a természetes személynek, ha az értesítési címet tartalmazó kérelmet a 103. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában vagy b) pont bb) alpontjában meghatározott módon nyújtotta be."

28. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 116. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a választási iroda a 250. §, a 259. § vagy a 307/A. § szerinti kérelemnek helyt ad, a határozat közlése mellett értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a választópolgárt."

29. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 135. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bejelentett és a nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles, elektronikus nyilvántartását - a 4. melléklet szerinti adattartalommal - a Nemzeti Választási Iroda és a nyilvántartásba vevő választási bizottság mellett működő választási iroda vezeti. A jelöltek, jelölő szervezetek adatait a Nemzeti Választási Iroda a központi névjegyzékből, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából veszi át."

30. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 136. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"136. § A jelölő szervezetek adatait a civil szervezetek bírósági nyilvántartásának adatai alapján folyamatosan frissíteni kell. Ha a jelölő szervezetet törlik a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából, a Nemzeti Választási Iroda törli a jelölő szervezetet a jelölő szervezetek nyilvántartásából. A jelölő szervezetek nyilvántartásából törölt, közös jelölt vagy lista állításában részt vevő jelölő szervezetet a szavazólapokról törölni kell."

31. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jelölt kiesik, ha a magyarországi szavazás megkezdése előtt a központi névjegyzékből törlésre kerül, a választhatóság jogát elveszíti, vagy a jelöltet állító jelölő szervezetet, illetve a közös jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet a szavazás megkezdése előtt törlik a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából. Kiesik továbbá a jelölt, ha a szavazást megelőző második nap 16 óráig a jelölésről - elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, a nyilvántartásba vételről döntő választási bizottság mellett működő választási iroda részére személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján benyújtott nyilatkozattal - írásban lemond. A kiesett jelöltet a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint az egyéni szavazólapokról törölni kell."

32. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 138. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"138. § A lista kiesik, ha a jelölő szervezet a listát visszavonja, a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő valamennyi jelölt kiesik, továbbá ha a Nemzeti Választási Iroda a szavazás megkezdése előtt a listát állító jelölő szervezetet, illetve a közös lista állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából. A kiesett listát a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint a szavazólapokról törölni kell."

33. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 207. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"207. § (1) A Nemzeti Választási Iroda a megválasztott képviselőkről nyilvántartást vezet.

(2) A képviselők nyilvántartásán az általános választások között a képviselők személyében beállt változásokat a megbízólevelet átadó választási bizottság mellett működő választási iroda átvezeti.

(3) A Nemzeti Választási Iroda a képviselők 9. melléklet a)-g) pontja szerinti adatait a központi névjegyzék adatai alapján - a mandátum fennállása alatt - folyamatosan frissíti, a központi névjegyzékből történt törlésről - a 97. § (3) bekezdése szerinti törlés kivételével -, illetve a választhatóság jogának elvesztéséről a megbízólevelet átadó választási bizottságot haladéktalanul értesíti.

(4) Azt a képviselőt, akit a központi névjegyzékből a 97. § (3) bekezdése alapján töröltek, nem kell törölni a képviselői nyilvántartásból.

(5) A megbízólevelet átadó választási bizottság elnöke

a) országgyűlési képviselő választójogának megszűnése esetén az Országgyűlés elnökéhez,

b) Európai Parlament tagja választójogának megszűnése esetén az Európai Parlament elnökéhez,

c) helyi önkormányzati képviselő vagy polgármester választójogának megszűnése esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal vezetőjéhez,

d) nemzetiségi önkormányzati képviselő választójogának megszűnése esetén a nemzetiségi önkormányzat elnökéhez

küldött megkeresésében tájékoztatást ad a képviselő választójogának megszűnéséről.

(6) A 9. melléklet c)-e) pontja szerinti adatokat a mandátum megszűnését követő tizenöt év elteltével törölni kell a képviselők nyilvántartásából."

34. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 207/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"207/A. § (1) Ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

(2) Ha a Nemzeti Választási Iroda törli a közös lista állításában részt vevő jelölő szervezetet a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, akkor a közös lista állításában részt vevő többi jelölő szervezet jelentheti be a mandátumot szerző jelöltet.

(3) Ha a Nemzeti Választási Iroda a listát állító jelölő szervezetet, illetve a közös lista állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, akkor a listán soron következő jelölt szerzi meg a megüresedett mandátumot."

35. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 212. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"212. § (1) A kifogást írásban lehet benyújtani.

(2) A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait és

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét),

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

(3) A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét."

36. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 219. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a kötelezett a bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül nem fizette meg, a Nemzeti Választási Iroda - önkéntes teljesítésre való felhívásban foglalt határidő eredménytelen elteltét követően - a bírság fennmaradó összegének adók módjára behajtandó köztartozásként történő behajtása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot."

37. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 224. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét."

38. § (1) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 228. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről a bíróság legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt. A bírósági eljárásban a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell - az e törvényben foglalt eltérésekkel - megfelelően alkalmazni."

(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 228. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A bíróság a felülvizsgálati kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, ha a kérelem nem olyan választáshoz kapcsolódik, amelynek kitűzése már megtörtént, de a választás eredménye még nem emelkedett jogerőre."

39. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 229. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el."

40. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 232. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A bíróság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. A határozatban nyilvánosságra kell hozni a jelölt és a jelölő szervezet nevét."

41. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 233. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a kérelem nem olyan választáshoz kapcsolódik, amelynek kitűzése már megtörtént, de a választás eredménye a választási szerv határozatának meghozatalakor még nem emelkedett jogerőre."

42. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 235. és 236. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"235. § (1) A Nemzeti Választási Iroda központi névjegyzékkel kapcsolatos döntése ellen legkésőbb az annak meghozatalát követő tizenötödik napon lehet fellebbezést benyújtani.

(2) A választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve a 13/E. § (2) bekezdés a) pont ab) pontja szerinti kézbesítés esetén a döntés meghozatalát követő harmadik napon, de nem később, mint a szavazást megelőző második napon 14 óráig lehet fellebbezést benyújtani.

236. § (1) A névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a megtámadott döntést hozó választási irodához kell benyújtani.

(2) A választási iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés elleni fellebbezés esetén legkésőbb a beérkezését követő munkanapon, de nem később, mint a szavazást megelőző második napon 15 óráig dönt.

(3) Ha a választási iroda vezetője a fellebbezésnek helyt ad, a döntést módosítja.

(4) Ha a választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez.

(5) A bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon dönt. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező. A bíróság egyesbíróként jár el.

(6) Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, a döntést módosítja, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja."

43. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 242. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt határidők tekintetében a 214. § (3) bekezdése, valamint a 228. § (1a) és (3) bekezdése rendelkezéseit is alkalmazni kell."

44. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 249. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"249. § (1) A szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell, ha legkésőbb a szavazást megelőző második napon 10 óráig beérkezett kérelme alapján a választópolgár nemzetiséghez tartozását a Nemzeti Választási Iroda törli a központi névjegyzékből, vagy a Nemzeti Választási Iroda úgy módosítja a választópolgár adatait a központi névjegyzékben, hogy nemzetiségi választópolgárként történt névjegyzékbe vételének hatálya az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére nem terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, a szavazást megelőző második napon benyújtott, 10 óráig beérkezett kérelmet azonnal, de legfeljebb egy órán belül kell elbírálni.

(3) A választópolgár nemzetiségi adatát a Nemzeti Választási Iroda törli a szavazóköri névjegyzékből, ha az adott nemzetiség nem rendelkezik nemzetiségi listával."

45. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 250. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"250. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.

(2) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon lehet benyújtani.

(3) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.

(4) A Nemzeti Választási Iroda a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a (3) bekezdés szerint megjelölt település 78. § szerint kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, egy szavazókörös településen a szavazókör névjegyzékébe.

(5) Az átjelentkező választópolgár

a) a (2) bekezdés szerinti határidőben módosíthatja vagy

b) a szavazást megelőző második napon 10 óráig visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét.

(6) Ha a (2) bekezdésben foglalt határidőn belül

a) a választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve

b) az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel,

a kérelmét egyben átjelentkezésre, illetve az átjelentkezés módosítására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. Ebben az esetben a Nemzeti Választási Iroda dönt az átjelentkezés és a mozgóurna iránti kérelemről is.

(7) Azt a választópolgárt, aki átjelentkezési és mozgóurna iránti kérelmet is benyújtott, a mozgóurna iránti kérelmének visszavonása esetén - eltérő nyilatkozata hiányában - az átjelentkezés helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni. A (6) bekezdés szerinti mozgóurna iránti kérelem visszavonása esetén a választópolgárt - eltérő nyilatkozata hiányában - a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni.

(8) Közös eljárás esetén az átjelentkezésre irányuló kérelem a közös eljárás minden választására vonatkozik."

46. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 252. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A jelölő szervezet jelöltjének arról is nyilatkoznia kell, hogy az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvény 1. § szerinti párttámogatás visszafizetésére a tartozás párttól való behajthatatlansága esetére kötelezettséget vállal."

47. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 253. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A pártlistán állított jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvény szerinti párttámogatás visszafizetésére a tartozás párttól való behajthatatlansága esetére kötelezettséget vállal."

48. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 257. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Közös eljárás esetén az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapját, az országos listás szavazólapot, és az Európai Parlament tagjai közös eljárásban lebonyolított választásának vagy a közös eljárásban lebonyolított országos népszavazás szavazólapját borítékba helyezi, és a borítékot lezárja. A szavazólapok elhelyezésére szolgáló borítékon az országgyűlési egyéni választókerület megjelölése szerepel."

49. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 257/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az alszavazókörben a szavazásra a 112. § (5) bekezdése, a 113. § (3) bekezdése, a X. Fejezet és a 189. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a szavazatszámláló bizottság hatáskörét a szavazatszedő albizottság gyakorolja."

50. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 263. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"263. § A Nemzeti Választási Iroda a külképviseleti névjegyzék adatait oly módon továbbítja a külképviseletekre, hogy annak adatait csak a külképviseleti választási iroda ismerhesse meg. A külképviseleti választási iroda a külképviseleti névjegyzéket kinyomtatja és hitelesíti."

51. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 268. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár a 8. melléklet c) pont cd)-cf) alpontja szerint nyilvántartott adatról a külképviseleten személyesen tájékoztatást kérhet."

52. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 278. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az azonosító nyilatkozatra rá kell vezetni a választópolgár)

"d) születési idejét, ha az azonosító nyilatkozat a személyi azonosítót nem tartalmazza."

53. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 289. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a választópolgár az azonosító nyilatkozaton a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány számát tünteti fel, annak ellenőrzése során érvényesnek kell tekinteni az igazolványt, ha a szavazási levélcsomagok kiküldésének első napja és az azonosító nyilatkozat ellenőrzésének napja között bármely napon érvényes volt."

54. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény XIII. Fejezete a következő 132/A. alcímmel egészül ki:

"132/A. A megüresedett egyéni választókerületi mandátum betöltése

300/A. § Ha az egyéni választókerületben megválasztott képviselő megbízatása megszűnése esetén a mandátumot a jelölő szervezet által megnevezett jelölt szerzi meg, akkor a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a Nemzeti Választási Bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet."

55. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/A. és 307/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"307/A. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki a választás kitűzését megelőző harmincadik napon és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

(2) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon lehet benyújtani.

(3) Az átjelentkező választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző második napon 10 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

307/B. § (1) A Nemzeti Választási Iroda a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

(2) A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha tartózkodási helye megszűnt."

56. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a tízezer vagy annál kevesebb lakosú településen a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a vármegyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon."

57. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/J. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A helyi választási iroda törli a nyilvántartásból a jogerősen nyilvántartásba vett kompenzációs listát, ha egyéni választókerületi jelölt kiesése miatt a jelölő szervezet - közös kompenzációs lista esetén a jelölő szervezetek - jogerősen nyilvántartásba vett egyéni választókerületi jelöltjeinek száma nem éri el a törvényben foglalt minimumot."

58. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/K. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A területi választási iroda törli a nyilvántartásból a jogerősen nyilvántartásba vett fővárosi kompenzációs listát, ha polgármesterjelölt kiesése miatt a jelölő szervezet - közös fővárosi kompenzációs lista esetén a jelölő szervezetek - jogerősen nyilvántartásba vett polgármesterjelöltjeinek száma nem éri el a törvényben foglalt minimumot."

59. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény XIV. Fejezete a következő 138/M. alcímmel egészül ki:

"138/M. A megüresedett egyéni választókerületi mandátum betöltése

307/T. § Ha az egyéni választókerületben megválasztott képviselő megbízatása megszűnése esetén a mandátumot a jelölő szervezet által megnevezett jelölt szerzi meg, akkor a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet."

60. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 308. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"308. § A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán e törvény I-XII. Fejezetét, továbbá a 307/D. §, a 307/E. §, a 307/F. § (3) és (4) bekezdése és a 307/L. § (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

61. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 331. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közös eljárásban az Európai Parlament tagjainak választására az I-XII. Fejezetet, a XIV. Fejezetet, a XV. Fejezetet, továbbá a 244. § (2) bekezdését, a 245. § (2)-(5) bekezdését, a 247. § (1) és (3) bekezdését, a 250. § (1), (3), (4) és (6)-(8) bekezdését, a 251. §-t, a 257. § (3) bekezdését, a 257/A. §-t, a 257/B. §-t, a 258. § (1) bekezdését, a 259-263. §-t, a 266-270. §-t, a 271. § (2) bekezdését, a 272-281. §-t, a 283-285. §-t, a 288-291. §-t, a 293. §-t, valamint a 295. §-t az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

62. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 337/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"337/A. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon lehet benyújtani.

(2) Az átjelentkező választópolgár

a) az (1) bekezdés szerinti határidőig módosíthatja vagy

b) a szavazást megelőző második napon 10 óráig visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét.

(3) Ha az átjelentkező választópolgár a 250. § és a 307/A. § szerinti átjelentkezés feltételeinek is megfelel, akkor

a) ha a tartózkodási helye szerinti településre jelentkezik át, mindhárom választáson a 307/B. § (1) bekezdése szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni,

b) ha a tartózkodási helye szerinti településtől eltérő településre jelentkezik át, az Európai Parlament tagjainak választására a 250. § (4) bekezdése szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán azonban a lakóhelye vagy a 102. § (3) bekezdése szerinti szavazókör névjegyzékében szerepel."

63. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2/A. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 8. melléklete helyébe a 4. melléklet

lép.

64. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 345. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredménye elleni bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről a Kúria legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított nyolcadik napon dönt."

65. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 171. alcíme a következő 353/F-353/G. §-okkal egészül ki:

"353/F. § (1) E törvénynek a választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 8. § (2) bekezdés b) pontjától eltérően a Módtv. hatálybalépésének napja és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának napja közötti napra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása nem tűzhető ki és - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a már kitűzött választások elmaradnak.

(2) Ha a Módtv. hatálybalépését megelőzően kitűzött időközi választás esetén a Módtv. hatálybalépését megelőzően a választási kampányidőszak elkezdődött, a választást meg kell tartani.

(3) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított 307/T. §-ában meghatározott határidő az (1) bekezdés alapján elmaradt időközi választás esetén a Módtv. hatálybalépése napján kezdődik.

353/G. § (1) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított 8. § (2) bekezdés c) pontjától eltérően a Módtv. hatálybalépésének napja és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásának napja közötti napra a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása nem tűzhető ki és - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a már kitűzött választások elmaradnak.

(2) Ha a Módtv. hatálybalépését megelőzően kitűzött időközi választás esetén a Módtv. hatálybalépését megelőzően a választási kampányidőszak elkezdődött, a választást meg kell tartani.

(3) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított 307/T. §-ában meghatározott határidő az (1) bekezdés alapján elmaradt időközi választás esetén a Módtv. hatálybalépése napján kezdődik."

66. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

1. 3. § (1) bekezdés 7. pontjában a "meghatalmazott: közokiratba" szövegrész helyébe a "meghatalmazott: ügyintézési rendelkezésben tett meghatalmazással, illetve közokiratba" szöveg,

2. 8. § (2) bekezdés a) pontjában a "választása évének január 1. napja" szövegrész helyébe a "választása évét megelőző év április 1. napja" szöveg,

3. 8. § (2) bekezdés b)-c) pontjában a "december 1. napja" szövegrész helyébe az "április 1. napja" szöveg,

4. 13/B. § (3) bekezdésében a "helyi választási iroda" szövegrész helyébe a "Nemzeti Választási Iroda" szöveg,

5. 15. § (2) bekezdésében a "díj megtérítését" szövegrész helyébe a "díj és járulékai megtérítését" szöveg,

6. 30. § (4) bekezdésében a "személyesen a" szövegrész helyébe a "személyesen vagy meghatalmazott útján a" szöveg,

7. 68. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

8. 102. § (4) bekezdésében a "helyi választási iroda" szövegrész helyébe a "Nemzeti Választási Iroda" szöveg,

9. 107. § (3) bekezdésében a "104. § (3)" szövegrész helyébe a "112. § (5)" szöveg,

10. 118. § (1) bekezdésében az "a helyi" szövegrész helyébe az "az illetékes helyi" szöveg,

11. 126. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében az "a központi útiokmány-nyilvántartás" szövegrész helyébe az "az útiokmány-nyilvántartás" szöveg,

12. 184. § (2) bekezdésében az "a) pont ac" szövegrész helyébe a "b) pont ba" szöveg és a "b" szövegrész helyébe a "c" szöveg,

13. 202. § (3) bekezdésében a "szavazatösszesítő" szövegrész helyébe a "választási" szöveg,

14. 203. § (1) bekezdésében a "szavazatösszesítő" szövegrész helyébe a "választási" szöveg,

15. 223. § (1) bekezdésében a "személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben" szövegrész helyébe az "írásban" szöveg,

16. 255. § (3) bekezdés záró szövegrészében az "és lakcímét" szövegrész helyébe a " , lakcímét, életkorát és nemét" szöveg,

17. 260. § (1) bekezdésében a "választási iroda" szövegrész helyébe a "Nemzeti Választási Iroda" szöveg,

18. 262. § (2) bekezdésében a "tizenhatodik" szövegrész helyébe a "hetedik" szöveg,

19. 277. § (2) bekezdésében "92. § (2) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe a "92. § (3) bekezdés b) pontja" szöveg,

20. 289. § (7) bekezdésében az "i) pontja" szövegrész helyébe a "h) pontja" szöveg,

21. 289. § (8) bekezdésében az "i) pontja" szövegrész helyébe a "h) pontja" szöveg,

22. 314. § (2) bekezdésében a "választási iroda" szövegrész helyébe a "Nemzeti Választási Iroda" szöveg,

23. 317. § (4) bekezdés záró szövegrészében az "és lakcímét" szövegrész helyébe a " , lakcímét, életkorát és nemét" szöveg,

24. 336. §-ában a "szavazóköri névjegyzékéből" szövegrész helyébe a "szavazóköri névjegyzékéből és a levélben szavazók névjegyzékéből" szöveg

25. 354. § (5) bekezdésében "és a 345. §" szövegrész helyébe a " , a 345. § és a 353/F. §" szöveg,

26. 354. § (6) bekezdésében "A XV. Fejezet" szövegrész helyébe a "A XV. Fejezet és a 353/G. §" szöveg

lép.

67. § Hatályát veszti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

1. 3. § (2) bekezdése,

2. 30. § (3) bekezdésében a " , magyarországi lakcímét" szövegrész,

3. 89. § (2) bekezdése,

4. 106. § (2) bekezdésében a "- vagy megbízása alapján a területi választási iroda -" szövegrész,

5. 115. § (2) bekezdésében az "értesítési címére, ennek hiányában" szövegrész,

6. 115. § (4) bekezdésében az "a helyi választási irodától" szövegrész,

7. 116. § (1) bekezdésében a "helyi" szövegrész,

8. 120. § (3) bekezdés c) pontja,

9. 129. § (1) bekezdés c) pontja,

10. 218. § (2) bekezdés d) pontjában a "124. § (2) bekezdésében és a" szövegrész,

11. 224. § (3) bekezdés b) pontjában az "és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét" szövegrész,

12. 259. § (3) bekezdésében az "a 92. § (1) vagy (3) bekezdésében foglalt adatokon túl" szövegrész,

13. 267/A. §-ában az " , illetve - a 263. §-ban foglalt rendelkezés alkalmazásával - továbbítja" szövegrész,

14. 268. § (2) bekezdése,

15. 296. § (1) bekezdése,

16. 334. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "a 92. § (1) vagy (3) bekezdésében foglalt adatokon túl" szövegrész,

6. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása

68. § (1) A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha

a) a kérdést hitelesítő döntés elleni jogorvoslati határidő eredménytelenül eltelt,

b) jogorvoslat esetén a Kúria döntésével szembeni alkotmányjogi panasz benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelenül eltelt, illetve

c) az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panaszt visszautasító vagy elutasító döntése az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban megjelent,

a Nemzeti Választási Iroda az a)-c) pontban megjelölt esemény bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül átadja a szervező részére a hitelesített kérdést tartalmazó a szervező által igényelt mennyiségű - aláírásgyűjtő ívet. A Nemzeti Választási Iroda valamennyi aláírásgyűjtő ívet egyedi azonosítóval lát el."

(2) A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a szervező az aláírásgyűjtő ívek iránti igényét az (1) bekezdésben meghatározott eseményt követően nyújtja be, a Nemzeti Választási Iroda az igénylést követő öt napon belül adja át az aláírásgyűjtő íveket a szervező részére."

(3) A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Nemzeti Választási Bizottság elnöke a köztársasági elnök vagy a Kormány által benyújtott kérdés hitelesítéséről a kérdést hitelesítő döntés elleni jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét - jogorvoslat esetén a Kúria döntésével szembeni alkotmányjogi panasz benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltét, illetve az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panaszt visszautasító vagy elutasító döntésének az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban való megjelenését - követő öt napon belül tájékoztatja az Országgyűlés elnökét."

69. § A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szervező az aláírásgyűjtő ívek 14. § (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott átvételét, de legkésőbb a 14. § (1) bekezdésében meghatározott eseményt követő tizedik napot követő százhúsz napon belül, egy alkalommal nyújthatja be a népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés aláírásgyűjtő íveit a Nemzeti Választási Irodához az aláírások ellenőrzése céljából. E határidőbe a 18. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam és a 19/B. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szünetelés nem számít bele."

70. § A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A helyi választási bizottság elnöke a képviselő-testület tagjai vagy bizottsága által benyújtott kérdés hitelesítéséről a kérdést hitelesítő döntés elleni jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét - jogorvoslat esetén a törvényszék döntésével szembeni alkotmányjogi panasz benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltét, illetve az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panaszt visszautasító vagy elutasító döntésének az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban történő megjelenését - követő öt napon belül tájékoztatja a polgármestert."

71. § A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 45. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Nem gyűjthető aláírás)

"g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen."

72. § (1) A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A helyi választási iroda ellenőrzi az aláírásokat. A 47. § (2) bekezdése szerint benyújtott aláírásgyűjtő íven lévő, továbbá a 45. §-ban foglalt rendelkezések megszegésével gyűjtött aláírást a helyi választási iroda nem ellenőrzi."

(2) A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 49. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A helyi választási iroda tájékoztatja a helyi választási bizottságot az aláírások ellenőrzésének eredményéről. Az aláírások ellenőrzésének eredményét a helyi választási bizottság határozatban állapítja meg."

73. § A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"70. § (1) A Ve. 153. § szerinti adatszolgáltatást a kezdeményezés szervezői, továbbá a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok igényelhetik.

(2) Az adatszolgáltatást a Nemzeti Választási Iroda legkorábban a népszavazás napját megelőző ötvenedik, közös eljárás esetén harminchatodik napon teljesíti.

(3) A magánszemély szervező a Ve. 154. § (1) bekezdésében megjelölt adatszolgáltatási díj 25%-ának megfelelő díj befizetésére köteles.

(4) Az országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező párt a közös eljárásban a népszavazási kampányban való, Ve. 155. § (1) bekezdése szerinti részvétel céljából felhasználhatja az országos listát állító jelölő szervezetként igényelt és megkapott adatszolgáltatást."

74. § A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 84. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"84. § (1) Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napon a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

(2) Az értesítőt a szavazást megelőző huszadik napig kell megküldeni."

75. § A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény

a) 47. § (1) bekezdésében a "bizottsághoz" szövegrész helyébe az "irodához" szöveg,

b) 51. § (3) bekezdésében a "bizottságnak" szövegrész helyébe az "irodának" szöveg

lép.

76. § Hatályát veszti a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény

a) 19. § (2) bekezdése,

b) 90. § (3) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

77. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 4. §, a 7. §, a 11-13. §, a 15-34. §, a 42. §, a 44-53. §, az 55-56. §, a 60-63. §, a 66. § 1., 4-5., 8-14., 16-18. és 20-23. pontja, a 67. § 1., 4-9. és 11-16. pontja, a 73. §, a 75. § és az 1-4. melléklet 2023. december 1-jén lép hatályba.

8. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

78. § (1) Az 1-5. § az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 6-8. §, a 60. § és a 66. § 22-23. pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 9. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 10. §, a 44-54. §, a 63. § d) pontja, a 66. § 16-21. pontja, a 67. § 12-15. pontja és a 4. melléklet az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 11-40. §, a 42. §, a 43. §, a 63. § a)-c) pontja, a 66. § 1-15. pontja, a 67. § 1-11. pontja és az 1-3. melléklet az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 41. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(7) Az 55-59. §, a 61. §, a 62. § és a 64. § az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(8) A 65. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. Az Európai Unió jogának való megfelelés

79. § A 66. § 25. pontja és az 67. § 16. pontja a Tanács az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1993. december 6-i 93/109/EK irányelvének, valamint az azt módosító 2012. december 20-i 2013/1/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2023. évi XXIV. törvényhez

"2. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A központi névjegyzék adattartalma

A központi névjegyzék tartalmazza

a) a választópolgár nevét, születési nevét,

b) a választópolgár személyi azonosítóját,

c) a választópolgár lakóhelyének és tartózkodási helyének címét,

d) a választópolgár anyja nevét,

e) a választópolgár születési helyét és idejét,

f) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval,

g) annak megjelölését, hogy a választópolgár mely választáson, mely választókerületben rendelkezik a szavazás jogával, mely választáson választható,

h) annak megjelölését, hogy melyik településen és egyéni választókerületben szerepelt a választópolgár a szavazóköri névjegyzékben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek legutóbbi választásának napján,

i) az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként az Európai Parlament tagjainak választására névjegyzékbe vett választópolgár esetében

ia) állampolgárságát,

ib) ha rendelkezésre áll, annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették,

j) a nemzetiségi választópolgárként névjegyzékbe vett választópolgár esetében a kérelme benyújtásának, továbbá nemzetiségi választópolgárként történt névjegyzékbe vételének dátumát, valamint annak megjelölését, hogy a választópolgár

ja) mely nemzetiséghez tartozóként szerepel a névjegyzékben,

jb) nemzetiségi választópolgárként történt névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők választására is kiterjed-e,

k) annak megjelölését, hogy a fogyatékossággal élő választópolgár milyen, a 88. § szerinti segítséget igényel,

l) a 89. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tartalmát,

m) azon választókerület és a szavazókör megjelölését, amelyben a választópolgár a választójogát gyakorolhatja,

n) a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár központi névjegyzékbe vételének, illetve a 97. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott cselekmény központi névjegyzékben történt bejegyzésének dátumát,

o) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében

oa) az átvételre megjelölt település megjelölését, ha a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte,

ob) a postacímet, ha a szavazási levélcsomag postai kézbesítését kérte,

oc) a 92. § (4) bekezdése szerint bejelentett postacímét vagy elektronikus levélcímét,

p) a választópolgár jogállását,

q) a választópolgár 97. § (2) bekezdése szerinti törlésének okát és időpontját."

2. melléklet a 2023. évi XXIV. törvényhez

"2/A. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásának adattartalma

A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása tartalmazza a polgár

a) nevét,

b) születési nevét,

c) személyi azonosítóját, ha azzal a polgár rendelkezik,

d) lakcímét,

e) anyja nevét,

f) születési helyét,

g) születési idejét,

h) aktív, illetve passzív választójoga hiányának tényét,

i) a 98. § (2) bekezdése szerint továbbított adatai adatforrásának megjelölését és

j) a polgár adatai törlésének okát és időpontját, a 98. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig."

3. melléklet a 2023. évi XXIV. törvényhez

"4. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásának adattartalma

A jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartása tartalmazza

a) a jelölő szervezet

aa) nevét és székhelyét,

ab) rövidített nevét,

ac) jelképét,

ad) típusát,

ae) bírósági nyilvántartási számát vagy törzskönyvi azonosítóját,

af) telefonszámát és elektronikus levélcímét,

ag) törvényes képviselőjének nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, képviseleti jogának terjedelmét, a joggyakorlás módját, megbízásának időtartamát, megbízása megszűnésének időpontját,

ah) meghatalmazott képviselőjének nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, továbbá meghatalmazásának esetleges területi korlátozását,

ai) nyilatkozatát arról, ha rövidített neve, jelképe feltüntetését kéri a szavazólapon,

aj) nyilatkozatát arról, ha neve, rövidített neve nemzetiségi nyelven való feltüntetését kéri a szavazólapon,

b) a jelölt

ba) nevét és lakcímét,

bb) személyi azonosítóját, ennek hiányában magyar hatóság által kiállított útlevelének vagy személyazonosító igazolványának vagy vezetői engedélyének számát,

bc) független jelölésének tényét vagy annak megjelölését, hogy melyik jelölő szervezet egyéni jelöltje, illetve melyik jelölő szervezet listáján szerepel,

bd) nyilatkozatát arról, ha több utóneve közül csak az egyik feltüntetését kéri, illetve a "dr" megjelölés feltüntetését nem kéri a szavazólapon,

be) nyilatkozatát arról, ha neve nemzetiségi nyelven való feltüntetését kéri a szavazólapon,

bf) foglalkozását a 157. § (2) bekezdése szerinti esetben,

c) a listát állító jelölő szervezetet,

d) a miniszter rendeletében meghatározott egyéb - személyes adatnak nem minősülő - adatokat,

e) annak megjelölését, hogy a jelölő szervezetet, jelöltet, listát melyik választásra vették nyilvántartásba, a jelölt melyik választókerületben indul, illetve a listát melyik választókerületben állították."

4. melléklet a 2023. évi XXIV. törvényhez

"8. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A levélben szavazók névjegyzékének adattartalma

A levélben szavazók névjegyzéke tartalmazza

a) a választás megnevezését,

b) a szavazás napját,

c) a választópolgár

ca) nevét, születési nevét, anyja nevét,

cb) személyi azonosítóját, ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát,

cc) születési helyét és idejét,

cd) az átvételre megjelölt település megjelölését, ha a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte,

ce) a postacímet, ha a szavazási levélcsomag postai kézbesítését kérte,

cf) a 92. § (4) bekezdése szerint bejelentett postacímét, elektronikus levélcímét,

d) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számát."

Tartalomjegyzék