2/2023. (II. 3.) MK rendelet

a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által adományozható elismerésekről

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában, továbbá a 342/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 4., 14. és 15. pontjában, valamint 1. melléklet B) pontjában foglalt táblázat 8. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. államtitkár:

a) a II., a VI. és a VII. fejezet tekintetében a Miniszterelnöki Kabinetiroda közigazgatási államtitkára,

b) a III-V. fejezet tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár,

2. illetményalap: a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mindenkori rendvédelmi illetményalap,

3. miniszter: a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,

4. minisztérium: a miniszter által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda,

5. nettó összeg: a személyi jövedelemadó és a munkavállalót terhelő járulékok levonása utáni összeg,

6. polgári nemzetbiztonsági szolgálat: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. CXXV. törvény 1. § a)-b) és d)-e) pontjában meghatározott nemzetbiztonsági szolgálat,

7. posztumusz elismerés: olyan elismerés, amelynek esetében az elismerésben részesülő személy az elismerésre történő javaslattételt megelőzően elhunyt,

8. személyi állomány: a minisztérium kormányzati szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozója, valamint a tárca tulajdonosi joggyakorlásában álló 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság munkavállalója, a miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv által foglalkoztatottak és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományában hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási jogviszonyban és munkaviszonyban szolgálatot teljesítő személy.

II. FEJEZET

A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA RÉSZÉRE ADOMÁNYOZHATÓ ELISMERÉSEK

2. Miniszteri emléktárgy

2. § (1) Miniszteri emléktárgy adományozásával a magas szintű közszolgálati és közösségi tevékenység, a példamutató hivatásos szolgálat, valamint a kiemelkedő életpálya ismerhető el.

(2) Miniszteri emléktárgy adományozható az (1) bekezdésben meghatározottakon túl

a) az 50. vagy 60. életév betöltése alkalmából, valamint nyugállományba vonuláskor,

b) nyugállományúak esetében a nyugállományba helyezést követő kerek évfordulós születésnap alkalmából.

(3) Miniszteri emléktárgyként adományozható

a) aranygyűrű,

b) díszkard,

c) dísztőr,

d) festmény,

e) óra,

f) aranylánc vagy

g) egyéb tárgy vagy művészeti alkotás.

(4) A miniszteri emléktárgyak leírásának meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

3. Miniszteri Elismerő Oklevél

3. § (1) Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható a minisztérium személyi állománya, valamint a minisztérium tevékenységét segítő személyek részére a magas színvonalú munka és példamutató munkahelyi magatartás, közösségi tevékenység elismerésére.

(2) A Miniszteri Elismerő Oklevéllel járó pénzjutalom az illetményalap tízszeresének megfelelő bruttó összeg.

III. FEJEZET

A POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL ADOMÁNYOZHATÓ ELISMERÉSEK

4. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál adományozható egyes elismerések:

a) miniszteri elismerések:

aa) Nemzet Biztonságáért Díj,

ab) Nemzetbiztonság Szolgálatáért Érdemjel,

ac) Nemzet Biztonságáért Érem,

ad) Nemzetbiztonsági Szolgálati Jel,

ae) miniszteri emléktárgy,

af) Miniszteri Elismerő Oklevél,

ag) csapatzászló,

ah) tanácsosi, főtanácsosi cím adományozása,

ai) eggyel magasabb rendfokozatba történő soron kívüli előléptetés vagy

aj) pénzjutalom;

b) főigazgatói elismerések:

ba) Főigazgatói Elismerő Oklevél,

bb) Nemzetbiztonsági Szolgálati Jel,

bc) főigazgatói emléktárgy,

bd) tanácsosi, főtanácsosi cím adományozása,

be) egy fizetési fokozattal történő előresorolás,

bf) eggyel magasabb rendfokozatba történő soron kívüli előléptetés vagy

bg) jutalomüdülés;

c) főigazgató-helyettesi elismerés a dicséret és pénzjutalom.

IV. FEJEZET

A POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL ADOMÁNYOZHATÓ ELISMERÉSEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

4. Nemzet Biztonságáért Díj

5. § (1) A Nemzet Biztonságáért Díj a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati tevékenysége során tanúsított kiemelkedő helytállása és szakmai életútja elismerésére, évente 5 fő részére adományozható.

(2) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységét segítő személyek részére is adományozható a miniszteri díj, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelnek, vagy tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok eredményes munkájához.

(3) A miniszteri díj átadására a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok ünnepnapja (március 1.) alkalmából kerül sor.

(4) A miniszteri díjjal kisplasztika, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(5) A miniszteri díjjal járó pénzjutalom az illetményalap harmincszorosának megfelelő bruttó összeg.

(6) A miniszteri díj leírását a 2. melléklet tartalmazza.

5. Nemzetbiztonság Szolgálatáért Érdemjel

6. § (1) A Nemzetbiztonság Szolgálatáért Érdemjel a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának a munkájukat huzamos időn keresztül kiválóan végző, a közösség elé példaképül állítható tagjai elismerésére adományozható, évente összesen 20 fő részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elismerés leírásának és viselési rendjének meghatározását a 3. melléklet tartalmazza.

6. Nemzet Biztonságáért Érem

7. § (1) A Nemzet Biztonságáért Érem - arany, ezüst és bronz fokozatban - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya részére, a nemzet biztonságáért, valamint az együttműködési tevékenység során kifejtett kiemelkedő teljesítményért adományozható elismerés.

(2) A Nemzet Biztonságáért Érem

a) arany fokozatában legfeljebb 10 fő,

b) ezüst fokozatában legfeljebb 15 fő,

c) bronz fokozatában legfeljebb 20 fő

részesíthető évente.

(3) Ugyanazon személy egy éven belül az (1) bekezdés szerinti elismerés egy fokozatát kaphatja meg.

(4) Több fokozatot adományozni ugyanazon személynek csak a fokozatok emelkedő sorrendjének betartásával lehet.

(5) Az (1) bekezdés szerinti elismerés átadására

a) az állami és nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20. és október 23.) alkalmából,

b) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok ünnepnapja (március 1.) alkalmából,

c) rendkívüli, kiemelkedő szolgálatteljesítésért

kerülhet sor.

(6) Az (1) bekezdés szerinti elismerés leírását a 4. melléklet tartalmazza.

7. Nemzetbiztonsági Szolgálati Jel

8. § (1) Nemzetbiztonsági Szolgálati Jel adományozandó kitüntető címként a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál huzamos időn át hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek elismerésére a nemzetbiztonsági feladatokat ellátó szerveknél eltöltött 10, 20, 30 és 40 év szolgálati idő után.

(2) A Nemzetbiztonsági Szolgálati Jel odaítélése szempontjából a szolgálati időbe a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál 1990. február 28-át követően eltöltött szolgálati időt egybe kell számolni.

(3) A Nemzetbiztonsági Szolgálati Jel leírását és viselési rendjét az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A Nemzetbiztonsági Szolgálati Jel adományozására főigazgatók és főigazgató-helyettesek esetében a miniszter, egyéb esetekben a főigazgató jogosult.

(5) A miniszter által adományozott Nemzetbiztonsági Szolgálati Jel adományázására irányuló munkáltatói intézkedések tervezetét a polgári nemzetbiztonsági szolgálat készíti elő és terjeszti fel a miniszter részére kiadmányozásra.

8. Csapatzászló

9. § (1) A csapatzászló a megadományozott polgári nemzetbiztonsági szolgálatnak a hazához és a nemzethez való, valamint a nemzetbiztonság ügye iránti hűséget kifejező jelkép, amely megtestesíti a személyi állomány elismerését az esküben vállalt kötelezettségek feltétlen teljesítésében, az önfeláldozó szolgálatában és helytállásában. A csapatzászló egyben szimbólum, amely kifejezi az elkötelezettséget és tiszteletet a magyar történelmi hagyományok iránt, valamint a haza biztonsága iránti odaadást, elhivatottságot, a közösség erejét.

(2) Csapatzászló adományozható a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok részére.

(3) A csapatzászlót a miniszter adományozza az általa kibocsátott okirattal.

(4) A csapatzászló adományozása iránti kérelmet a főigazgató a tervezett csapatzászló-átadási ünnepséget 60 nappal megelőzően a miniszter részére terjeszti fel.

(5) A csapatzászló-átadást lehetőleg állami, nemzeti ünnephez vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok napjához kapcsolódóan, ünnepség keretében kell megrendezni.

(6) A csapatzászlóra az adományozó, annak képviselője, valamint a megadományozott polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója az adományozással egyidejűleg zászlószalagot köthet.

(7) A csapatzászlót a megadományozott polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója által meghatározott, méltó helyen kell őrizni.

(8) A csapatzászló és tartozékai részletes leírását a 6. melléklet tartalmazza.

9. Tanácsosi vagy főtanácsosi kitüntető cím

10. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának vezetői beosztást, tiszti, valamint tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjának tanácsosi vagy főtanácsosi cím adományozható magas szintű szakmai ismeretei és példamutató magatartása elismeréseként.

10. Eggyel magasabb rendfokozatba történő soron kívüli előléptetés

11. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának a szolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért vagy a szolgálati feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért az eggyel magasabb rendfokozatba történő soron kívüli előléptetése kezdeményezhető, ha azt a rá irányadó beosztási kategóriához és fizetési fokozathoz meghatározott rendfokozat lehetővé teszi, és a magasabb rendfokozathoz szükséges képzettséggel és legalább jó minősítéssel rendelkezik.

11. Miniszteri pénzjutalom

12. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának tagja a magas színvonalú munkája és példamutató munkahelyi magatartása, közösségi tevékenysége elismerésére, továbbá a szervektől nyugállományba vonult személy közösségi és a polgári nemzetbiztonsági szolgálat érdekében kifejtett tevékenységének elismerésére miniszteri pénzjutalomban részesíthető.

12. Főigazgatói Elismerő Oklevél

13. § (1) Főigazgatói Elismerő Oklevél adományozható a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya, valamint az e szervek tevékenységét segítő személyek részére a magas színvonalú munka és példamutató munkahelyi magatartás, közösségi tevékenység elismerésére.

(2) A Főigazgatói Elismerő Oklevéllel járó pénzjutalom összege nem lehet kevesebb az illetményalap kétszeresének megfelelő bruttó összegnél, és nem lehet több az illetményalap tízszeresének megfelelő bruttó összegnél.

13. Főigazgatói emléktárgy

14. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának tagja részére a feladatok hosszabb időn át történő kiemelkedő ellátásáért és példamutató magatartása elismeréséül, továbbá az 50. vagy 60. életév betöltése alkalmából, valamint nyugállományba vonuláskor, nyugállományúak esetében a nyugállományba helyezést követő kerek évfordulós születésnap alkalmából emléktárgy adományozható.

(2) A főigazgatói emléktárgy nettó értéke nem lehet kevesebb az illetményalap 1000 forintra felfelé kerekített összegénél, és nem lehet több, mint az illetményalap tízszeresének 1000 forintra felfelé kerekített összege.

14. Egy fizetési fokozattal történő előresorolás

15. § A kiemelkedő munkavégzésért vagy a feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának az egy fizetési fokozattal történő soron kívüli előresorolása kezdeményezhető, ha az adott fizetési fokozatban eltöltendő várakozási idő felét letöltötte, és legalább jó minősítéssel rendelkezik.

15. Pénzjutalom

16. § (1) Pénzjutalomban kell részesíteni a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának tagját, ha foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött legalább 10 szolgálati évvel rendelkezik, és minden további 5 foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött szolgálati év után is.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jutalom adományozásánál

a) a foglalkoztatási jogviszonyban történt megszakítás esetén valamennyi rendvédelmi szervnél korábban bármely foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt vagy repült órát és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 51. § (2)-(4) bekezdése vagy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 42. § (2) bekezdése szerint más szervnél töltött szolgálati időt össze kell számítani; a repült órák száma, valamint a szolgálati évek tartama közül a kedvezőbbet kell figyelembe venni;

b) folyamatos szolgálati időként kell figyelembe venni az illetmény nélküli szabadság teljes időtartamát, amennyiben az évente a 30 napot nem haladta meg, vagy az gyermek gondozása céljából került engedélyezésre, valamint a más okból engedélyezett illetmény nélküli szabadságból legfeljebb 1 évet, ha az a foglalkoztatási jogviszonyba egyébként is beszámít; a hivatásos szolgálati viszony esetén a más szervnél teljesített szolgálat idejét is.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományában, azok jogelőd szerveinél, valamint az azokat irányító tárca nélküli miniszteri irányítást segítő szervezetben, továbbá a belügyminiszter irányítása alatt álló szerveknél és jogelőd szerveinél eltöltött szolgálati időt lehet figyelembe venni.

(4) A jutalom az első esedékességkor az illetményalap háromszorosának megfelelő bruttó összeg, amely ötévenként további bruttó 10 000 forinttal emelkedik.

16. Jutalomüdülés

17. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának tagja - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a magas színvonalú munkája és példamutató munkahelyi magatartás, közösségi tevékenység elismerésére jutalomüdülésben részesíthető.

(2) A jutalomüdülés nettó értéke nem lehet több, mint az illetményalap tízszeresének 1000 forintra felfelé kerekített összege.

17. Főigazgató-helyettesi dicséret és pénzjutalom

18. § (1) Főigazgató-helyettesi dicséret és pénzjutalom adományozható a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományába tartozók, valamint a szolgálatok tevékenységét segítő személyek részére a közösségi és a polgári nemzetbiztonsági szolgálat érdekében kifejtett magas színvonalú munka és példamutató munkahelyi magatartás, közösségi tevékenység elismerésére.

(2) A főigazgató-helyettesi dicséret és pénzjutalom összege nem lehet kevesebb az illetményalap kétszeresének megfelelő bruttó összegnél, és nem lehet több az illetményalap hétszeresének megfelelő bruttó összegnél.

18. A rendvédelmi igazgatási alkalmazott és a munkavállaló elismerései

19. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálat rendvédelmi igazgatási alkalmazottja és munkavállalója a 2. §, a 3. §, a 7. §, a 12-14. §, valamint a 16-18. § szerinti elismerésben részesülhet.

V. FEJEZET

A POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL ADHATÓ ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE, AZ ELISMERÉSBEN RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEI ÉS RENDJE

20. § (1) Elismerésben részesíteni azt lehet, aki beosztásából, munkaköréből, választott tisztségéből fakadó feladatait huzamosabb ideje az átlagosnál magasabb színvonalon és eredményességgel látja el, vagy meghatározott feladat végrehajtása során kimagasló helytállást, önfeláldozó magatartást tanúsított, avagy életpályája alapján példaképül állítható a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya elé, és vele szemben nem áll fenn a 29. § (1) bekezdésében meghatározott elismerést kizáró ok.

(2) Ha a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója más polgári nemzetbiztonsági szolgálat állományába tartozó személyt kíván miniszteri elismerésben részesíteni, az elismerési javaslatot az érintett polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatójával egyetértésben terjeszti fel a miniszter részére.

(3) Az adott polgári nemzetbiztonsági szolgálat személyi állományába tartozó személy nem az adott polgári nemzetbiztonsági szolgálattól kapott elismerést köteles a beosztásba helyezésére, kinevezésére jogosult vezetőjének bejelenteni. Nemzetközi szervezettől, külföldi állami szervtől származó elismerés, valamint más miniszter által alapított kitüntető cím vagy díj elfogadását a miniszter engedélyezi.

(4) Külföldi kitüntetés elfogadására és viselésére külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.

21. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya és az onnan nyugállományba helyezettek miniszteri elismeréssel együtt járó pénzjutalmának fedezetét - ha a miniszter eltérően nem rendelkezik - a minisztérium központi igazgatásának költségvetéséből kell biztosítani, a mindenkori költségvetési helyzetre tekintettel.

22. § Jutalomüdülésként a személyi állomány tagja részére hazai vagy külföldi üdültetési, turisztikai intézményben biztosított üdülés vagy utazási iroda által szervezett turistaút adományozható. A jutalomüdülés költségeinél a szállás, az ellátás és ezen felül legfeljebb az oda- és visszautazás költségei számolhatók el.

23. § A miniszteri és a főigazgatói emléktárgyat az adományozásról szóló oklevéllel együtt kell átadni.

24. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának tagja a részére adományozott - 10. §-ban meghatározott - címet munkája során, szolgálati érintkezés közben, valamint társadalmi kapcsolataiban jogosult használni.

(2) A személyi állomány tagjának a foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt egyazon címet csak egyszer lehet adományozni. A más munkáltatótól, minisztertől korábban kapott címek nem zárják ki az e rendelet alapján történő címadományozást. Címpótlékot azonban csak a foglalkoztatási jogviszonyát szabályozó jogszabályok, továbbá az e rendelet alapján adományozott címek után lehet folyósítani.

25. § A kitüntetéseket, a kitüntető címeket és díjakat, továbbá az e rendeletben meghatározott elismeréseket lehetőség szerint az adományozónak vagy annak megbízásából az elismerésben részesülőnél magasabb beosztású vezetőnek az elismerés szintjéhez méltó körülmények között kell átadnia.

26. § (1) A főigazgató az adott költségvetési évre jutalomkeretet határoz meg az éves költségvetésben, amely jutalomkeretet csak a miniszter előzetes engedélyével lépheti túl.

(2) A főigazgató határozza meg a főigazgató-helyettesek éves jutalomkeretét.

(3) A miniszter által adott elismerésekkel kapcsolatos előkészítési, emléktárgy-biztosítási, nyilvántartási, szervezési és egyéb feladatokat a minisztériumnak az államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egysége végzi.

(4) Kitüntetés, miniszteri elismerés, más miniszter által adható elismerés adományozására vonatkozó kezdeményezés (a továbbiakban együtt: kezdeményezés) az államtitkár útján történik. A kezdeményezést a miniszteri elismerésre vonatkozóan legalább egy hónappal a határidőt megelőzően kell felterjeszteni az államtitkár részére.

(5) Előre nem látható okból indokolttá vált vagy rendkívüli eseménnyel kapcsolatos elismeréseknél a (4) bekezdésben meghatározott határidőtől el lehet tekinteni.

(6) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt nevét, személyazonosító adatait, a javasolt elismerés megnevezését. A kezdeményezés indokolásában ki kell térni a javasolt személy eddigi szakmai életútjára, kiemelve azt a rendkívüli teljesítményt vagy kimagasló eredményt, amely az elismerést megalapozza. A kezdeményezés kötelező adattartalmát a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az elismerés adományozásáról miniszteri határozatban, a főigazgatónak állományparancsban kell rendelkezni. A kitüntetésre és egyéb elismerésre vonatkozó adatokat a személyi állomány tagjának személyzeti anyagában nyilván kell tartani.

27. § (1) A II., a VI. és a VII. fejezet szerinti elismerések adományozásáról, valamint a kitüntetésre előterjesztésről az 1. § 1. pont a) alpontja szerinti államtitkár dönt.

(2) A III-V. fejezet szerinti elismerések adományozásáról, valamint a kitüntetésre előterjesztésről az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti államtitkár dönt.

28. § (1) Az elismerésként adott díj, érdemjel, érem, emléktárgy, elismerő oklevél, jutalomüdülés értéke és a jutalom - ha törvény eltérően nem rendelkezik - jövedelemadó-köteles. A fizetendő jövedelemadó-előleg, valamint a levonásra kerülő járulékok a forrásul szolgáló jutalomkeretet terhelik.

(2) Az elismerésről szóló okmány átadását követően - legkésőbb az adományozást érintő hónap végéig - igazolást kell kiadni az elismerésben részesültnek, amelyben tájékoztatást kap a pénz- vagy a tárgyjutalom összegéről, értékéről, a levont jövedelemadó-előlegről, a munkavállalót terhelő járulékról, egyéb levonásról. Az igazolás kiállításához szükséges adatokat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyzeti és pénzügyi szervei biztosítják.

29. § (1) Nem lehet elismerésben részesíteni, kitüntetésre, kitüntető címre vagy elismerésre felterjeszteni, ha az elismerésre javasolt

a) ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban;

b) fegyelmi fenyítés, fegyelmi büntetés hatálya alatt áll;

c) ellen a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen büntetést szabott ki, amíg nem mentesül a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól különösen kiemelkedő helytállás esetén az elismerést adományozó eltekinthet. A különösen kiemelkedő helytállást az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói jogkört gyakorló személy külön írásban, részletesen indokolja.

30. § (1) Az elismerésben részesítést javasló főigazgató a közügyektől eltiltást kimondó ítélet miatt - vagy a kitüntetés viselésére egyéb okból - méltatlanná vált személyek kitüntetésének visszavonására, címtől vagy díjtól való megfosztásra vonatkozó tájékoztatást vagy kezdeményezést az államtitkár részére további intézkedésre megküldi.

(2) A kitüntetés visszavonását, címtől való megfosztását kell kezdeményezni attól, aki arra érdemtelenné vált. Az érdemtelenség megállapításának van helye a személyi állomány tagjával szemben, ha a foglalkoztatási jogviszonya megszüntetésére fegyelmi ok miatt, a szolgálati viszony keretében betöltött szolgálati beosztás, munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltással, szolgálati viszony megszüntetésével, lefokozással, a méltatlansága megállapításával került sor.

31. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományába nem tartozó elismerésre javasolt az elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőző - személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló - nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető.

VI. FEJEZET

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

19. A Kőrösi Csoma Sándor díjakról

32. § (1) A miniszter a turisztikai tevékenység irányításában, tervezésében, szervezésében, a nemzetközi turisztikai kapcsolatok, valamint a társadalmi felelősségvállalás terén végzett példamutató és kiemelkedő tevékenység elismeréseként Kőrösi Csoma Sándor Nagydíj (a továbbiakban: Nagydíj) megnevezésű szakmai díjat adományozhat.

(2) A miniszter turisztikai tevékenység irányításában, tervezésében, szervezésében, a nemzetközi turisztikai kapcsolatok terén az életútját meghatározó ideig végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréseként Kőrösi Csoma Sándor Életműdíjat (a továbbiakban: Életműdíj) adományozhat annak a személynek, aki az adományozás évében a 60. életévét betöltötte, és legalább 20 éve szolgálja tevékenyen a turizmus ágazatot.

(3) A miniszter Kőrösi Csoma Sándor Talentum-díjat (a továbbiakban: Talentum-díj) adományozhat az elismerés adományozását megelőző egy évben a turizmus fejlődésében meghatározó jelentőségű kreatív ötlet, innovatív fejlesztés vagy találmány létrehozásában közreműködő, az adományozás évében 30 év alatti személy teljesítményének elismeréseként.

20. A Kőrösi Csoma Sándor díjak adományozásának rendje

33. § (1) A 32. § szerinti elismerések (a továbbiakban együtt: Elismerés) adományozását a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ) vezérigazgatója, valamint a turisztikai és vendéglátóipari szakmai szervezetek kezdeményezhetik.

(2) Az Elismerés adományozására vonatkozó javaslatot a miniszternek címezve - a 8. mellékletben foglalt tartalmi követelmények szerint - kell benyújtani a minisztérium közigazgatási államtitkárának.

(3) A beérkezett javaslatokat a Kitüntetési Bizottság a javaslatokban foglalt és az egyéb nyilvánosan elérhető, a jelölt szakmai teljesítményére vonatkozó adatok összesítésével rangsorolja. A miniszter a Kitüntetési Bizottság javaslatainak figyelembevételével dönt az Elismerések adományozásáról.

(4) A Kitüntetési Bizottság elnöke és tagjai a miniszter által felkért személyek.

(5) A Kitüntetési Bizottság működését az általa meghatározott ügyrend szabályozza.

34. § (1) Az Elismerés adományozásához szükséges az elismerésre javasolt természetes személy 9. mellékletben foglalt előzetes hozzájárulása a 8. mellékletben meghatározott személyes adatainak a 35. § (5) bekezdése szerinti kezeléséhez, valamint az Elismeréssel összefüggő, a 35. § (6) bekezdése szerinti személyes adatai közzétételéhez.

(2) Nem adományozható Elismerés annak,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, és az Elismerésre történő felterjesztés napján még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,

b) aki az Elismerésre történő felterjesztés napján jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

c) aki legkésőbb az Elismerésre történő felterjesztés napján az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást nem adja meg, vagy azt annak átadását megelőzően visszavonja.

(3) Aki a (2) bekezdésben foglaltak ellenére valamely Elismerésben részesült, attól a miniszter azt - a (2) bekezdésben foglaltakról való tudomásszerzését követően azonnal - visszavonja.

(4) Méltatlanná válik az Elismerésre az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy az Elismeréssel összefüggő foglalkozásától eltiltottak. A méltatlanná vált személytől a miniszter az Elismerést visszavonja.

35. § (1) Az Elismerés adományozására az MTÜ által évente megrendezésre kerülő Turizmus Summit gálaesemény - vagy annak megfelelő turisztikai gálaesemény - alkalmából kerül sor.

(2) Az Elismerést a miniszter vagy az általa megbízott személy ünnepélyes keretek között adja át.

(3) Ha az Elismerésben részesített személy a javaslattétel és az átadás közötti időben elhalálozik, akkor az Elismerést a törvényes örökösnek kell kiadni. A posztumusz elismerés átvételére a Kitüntetési Bizottság javaslatában megjelölt hozzátartozó jogosult.

(4) Elismerésben ugyanaz a személy vagy szervezet egy alkalommal részesíthető. Életműdíj adományozható annak is, aki korábban Nagydíjban vagy Talentum-díjban részesült.

(5) Az Elismerések adományozásáról és visszavonásáról a minisztérium nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Elismerésben részesített 8. melléklet szerinti adatait, az Elismerés adományozásának időpontját, valamint esetleges visszavonásának tényét és időpontját.

(6) A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján közzé kell tenni az Elismerés adományozásának tényét, az Elismerésben részesített nevét, beosztását és érdemeit, továbbá az esetleges visszavonás tényét és időpontját.

36. § (1) Évente legfeljebb

a) hat Nagydíj,

b) egy Életműdíj és

c) egy Talentum-díj

adományozható.

(2) Az Elismerésekhez adományozó okirat jár.

37. § A 32. § szerinti Elismerések adományozhatóak annak is, aki az e rendelet hatálybalépését megelőzően már részesült Pro Turismo-díj elismerésben.

VII. FEJEZET

A FÉNYES ELEK-DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

38. § (1) Fényes Elek-díj (a továbbiakban: díj) a statisztika továbbfejlesztésében, a számítástechnika statisztikai alkalmazásában, valamint az e tudományterületek művelése és hatékony gyakorlati alkalmazása terén elért kimagasló eredmények, továbbá a több évtizeden át végzett kimagasló munka, illetve a kiemelkedő életmű elismerésére szolgál.

(2) A díj évente legfeljebb 5 fő részére adományozható.

(3) A díj átadására július 7-én, Fényes Elek születésének évfordulóján kerül sor.

(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) Az emlékérem leírását a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A díjhoz 1 500 000 forint összegű pénzjutalom jár.

(7) A díjat a miniszter megbízásából a Központi Statisztikai Hivatal elnöke adja át.

(8) A díjra jelölt személy jutalmazásának fedezetét a Központi Statisztikai Hivatal költségvetése biztosítja.

(9) A díj adományozását az adományozási alkalmat legalább 60 nappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését és az adományozásra vonatkozó indokolást tartalmazó előterjesztéssel a Központi Statisztikai Hivatal elnöke javaslatára a Miniszterelnöki Kabinetiroda közigazgatási államtitkára kezdeményezheti a miniszternél.

(10) A természetes személyre vonatkozó előterjesztés tartalmi és formai követelményeit a 8. melléklet tartalmazza.

39. § (1) A díj adományozásához szükséges az elismerésre javasolt természetes személy 9. mellékletben foglalt előzetes hozzájárulása a 8. mellékletben meghatározott személyes adatainak a 35. § (5) bekezdése szerinti kezeléséhez, valamint a díjjal összefüggő, 35. § (6) bekezdése szerinti személyes adatai közzétételéhez.

(2) Nem adományozható díj annak,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, és a díjra történő felterjesztés napján még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,

b) aki a díjra történő felterjesztés napján jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

c) aki legkésőbb a díjra történő felterjesztés napján az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást nem adja meg, vagy azt annak átadását megelőzően visszavonja.

(3) Aki a (2) bekezdésben foglaltak ellenére díjban részesült, attól a miniszter azt - a (2) bekezdésben foglaltakról való tudomásszerzését követően azonnal - visszavonja.

(4) Méltatlanná válik a díjra az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy a díjjal összefüggő foglalkozásától eltiltottak. A méltatlanná vált személytől a miniszter a díjat visszavonja.

VII/A. FEJEZET[1]

A NEUMANN JÁNOS-DÍJ, AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT SZAKMAI ÉREM, A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEMÉREM ÉS A PUSKÁS TIVADAR-DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

21. A Neumann János-díj[2]

39/A. §[3] (1) A Neumann János-díj (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: Díj) az informatika, a számítástechnika, valamint az információs társadalom fejlesztése érdekében végzett maradandó értékkel bíró vagy folyamatos kimagasló színvonalú tevékenység elismeréséért adományozható.

(2) A miniszter a Díjat annak a magyar vagy külföldi természetes személynek adományozhatja, aki az (1) bekezdés szerinti kiemelkedő szakmai teljesítményt ért el.

(3) A Díj évente legfeljebb egy fő részére adományozható.

(4) A Díj leírását a 11. melléklet tartalmazza.

22. Az Információs Társadalomért szakmai érem[4]

39/B. §[5] (1) Az Információs Társadalomért szakmai érem (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: szakmai érem) az informatika, a számítástechnika, valamint az információs társadalom fejlesztése érdekében végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismeréséért adományozható.

(2) A miniszter a szakmai érmet annak a magyar vagy külföldi természetes személynek adományozhatja, aki az (1) bekezdés szerinti kiemelkedő szakmai teljesítményt ért el.

(3) Évente legfeljebb hat szakmai érem adományozható.

(4) A szakmai érem leírását a 12. melléklet tartalmazza.

23. A Hírközlésért Érdemérem[6]

39/C. §[7] (1) A Hírközlésért Érdemérem (a továbbiakban: Érdemérem) hírközlés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható.

(2) Érdemérem a hírközlés területén évente legfeljebb hat fő részére adományozható.

(3) Az Érdemérem leírását a 13. melléklet tartalmazza.

24. A Puskás Tivadar-díj[8]

39/D. §[9] (1) A Puskás Tivadar-díj az elektronikus hírközlés érdekében végzett kimagasló tevékenység, illetve életmű elismeréséért adományozható.

(2) Puskás Tivadar-díj évente legfeljebb négy fő részére adományozható.

(3) A Puskás Tivadar-díj leírását a 14. melléklet tartalmazza.

39/E. §[10] (1) A 39/A-39/D. § szerinti Díj, szakmai érem, Érdemérem és Puskás Tivadar-díj (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: Elismerés) adományozását

a) kormányzati igazgatási szerv szakmai vezetője, szakmai felsővezetője, politikai felsővezetője,

b) szakmai szervezet vezetője,

c) felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata szerinti magasabb vezetője,

d) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,

e) szakképzéssel és felnőttképzéssel foglalkozó köznevelési intézmény vezetője, fenntartója és gazdálkodó szervezet vezetője,

f) az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség elnöke

kezdeményezheti, ha az elismerés célja a kezdeményező szakmai tevékenységéhez kapcsolódik.

(2) Az adományozásra vonatkozó javaslatot a miniszternek címezve - a 8. mellékletben foglalt tartalmi követelmények szerint - kell benyújtani a minisztérium közigazgatási államtitkárának, az Elismerés adományozásának tervezett időpontja előtt legalább negyvenöt nappal.

(3) A beérkezett javaslatokat a Kitüntetési Bizottság a javaslatokban foglalt és az egyéb nyilvánosan elérhető, a jelölt szakmai teljesítményére vonatkozó adatok összesítésével rangsorolja. A miniszter a Kitüntetési Bizottság javaslatainak figyelembevételével dönt az Elismerés adományozásáról.

(4) A Kitüntetési Bizottság elnöke és tagjai a miniszter által felkért személyek.

(5) A Kitüntetési Bizottság működését az általa meghatározott ügyrend szabályozza.

25. A Neumann János-díj, az Információs Társadalomért szakmai érem, a Hírközlésért Érdemérem és a Puskás Tivadar-díj adományozásának rendje[11]

39/F. §[12] (1) Az Elismerés adományozásához szükséges az Elismerésre javasolt természetes személy 9. mellékletben foglalt előzetes hozzájárulása a 8. mellékletben meghatározott személyes adatainak a 39/G. § (4) bekezdése szerinti kezeléséhez, valamint az Elismeréssel összefüggő, a 39/G. § (5) bekezdése szerinti személyes adatai közzétételéhez.

(2) Nem adományozható Elismerés annak,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, és az Elismerésre történő felterjesztés napján még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,

b) aki az Elismerésre történő felterjesztés napján fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

c) aki legkésőbb az Elismerésre történő felterjesztés napján az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást nem adja meg, vagy azt annak átadását megelőzően visszavonja.

(3) Aki a (2) bekezdésben foglaltak ellenére az Elismerésben részesült, attól a miniszter azt - a (2) bekezdésben foglaltakról való tudomásszerzését követően azonnal - visszavonja.

(4) Méltatlanná válik az Elismerésre az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy az elismeréssel összefüggő foglalkozásától eltiltottak. A méltatlanná vált személytől a miniszter az Elismerést visszavonja.

39/G. §[13] (1) Az Elismerés adományozására minden év május 17-én az információs társadalom világnapja alkalmából kerül sor.

(2) Az Elismerést a miniszter vagy az általa megbízott személy ünnepélyes keretek között adja át.

(3) A Neumann János-díjat, az Információs Társadalomért szakmai érmet, a Hírközlésért Érdemérmet és a Puskás Tivadar-díjat ugyanannak a személynek egy alkalommal lehet odaítélni.

(4) Az Elismerés adományozásáról és visszavonásáról a minisztérium nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Elismerésben részesített személy 8. melléklet szerinti adatait, az Elismerés adományozásának időpontját, valamint esetleges visszavonásának tényét és időpontját.

(5) A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján közzé kell tenni az Elismerés adományozásának tényét, az Elismerésben részesített nevét, beosztását és érdemeit, továbbá az esetleges visszavonás tényét és időpontját.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

41. §[14]

42. §[15]

Rogán Antal s. k.,

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

1. melléklet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelethez

A miniszteri emléktárgyak leírása

1. Az aranygyűrű miniszteri emléktárgy leírása:

a) Az aranygyűrű miniszteri emléktárgy egyedi tervezésű, anyaga Hereaus sárga 14 karátos (58‰) arany. A platni vastagsága 0,8 milliméter. A gyűrűfej, -sín, valamint a levél precíziós öntéssel készül. A platni körül cordierdrót díszítés van. Gyártójellel, fémjelzéssel van ellátva.

b) Női gyűrű esetében a platni barokk snirgli-motívumos kosáron, cordierdrót kereten ül, ovális kialakítású, mérete 15,5x13 milliméter, férfigyűrű esetében a platni áttört mintájú snirgli-motívumos kosáron, cordierdrót kereten ül, gömbölyített sarkú, téglalap alakú, 18,4x16,5 milliméter, mindkettő közepén 10,8 milliméter magas, 6 milliméter széles magyarcímer-díszítéssel.

2. A díszkard miniszteri emléktárgy leírása: A díszkard miniszteri emléktárgy egyedi tervezésű, kiváló minőségű kovácsolt acélpengéből, nikkelezett kivitelben, a kardmarkolat két félből, gazdagon díszített ornamentikával, ezüsttel forrasztva, polírozva, lakkozva készül, a hüvely félkemény acéllemezből, kézi munkával, franciabársony bevonattal, valamint 3 darab rézlemezből, kézi cizellálással és domborított kivitelben, ezüst forrasztással, polírozva és lakkozva készített.

3. A dísztőr miniszteri emléktárgy leírása: A dísztőr miniszteri emléktárgy egyedi tervezésű, kézi munkával, kovácsoltacél kétélű pengével, nikkelezett kivitelben, valamint ezüstözött magyar címerrel, a hüvely két félből ezüst összeforrasztással, polírozva, speciális svájci lakkbevonattal, a markolat mahagóni fából, zsinórozva, a markolatvédő szintén két félből, ezüst forrasztással, polírozva, lakkozva készített.

4. A festmény miniszteri emléktárgy leírása: A festmény miniszteri emléktárgy kortárs képzőművészeti alkotás. A festmények kidolgozási technikája elsősorban olaj, kisebb arányban akvarell.

2. melléklet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelethez

Nemzet Biztonságáért Díj leírása

A Nemzet Biztonságáért Díj turulmadarat ábrázoló kisplasztika a kiterjesztett szárnyú madár tölgyfalombbal keretezett háromszögletű, ún. lovagi pajzson áll. Csőrében Szent István-kardot tart. A madár kiterjesztett szárnyai közötti távolság 100 milliméter, magassága a pajzzsal együtt 120 milliméter. A plasztika 70x70 milliméter alapú, 70 milliméter magas, felső lapján 40x40 milliméter csonka gúla formájú márványposztamensen áll. A posztamens elő- és hátlapján fémtábla, előlapon "A NEMZET BIZTONSÁGÁÉRT" felirat, valamint tölgy- és babérágmotívum szerepel. Hátlapon az adományozásra utaló felirat. A Díj díszdobozban helyezkedik el.

3. melléklet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelethez

A Nemzetbiztonság Szolgálatáért Érdemjel leírása és viselési rendje

1. A "Nemzetbiztonság Szolgálatáért Érdemjel" 42x42 milliméter átmérőjű, mélyzöld, zománcozott, élére állított, enyhén befelé ívelő szárú, négyszög alakú, amelynek közepén Magyarország 18 milliméter nagyságú zománcozott címere helyezkedik el. A címert kifelé keskenyedő sugarak díszítik. A kitüntetés anyaga tombak.

Az érdemjel felett, a szalagtartó karikán 12x8 milliméter átmérőjű díszítés van, amelyen babérkoszorún átlósan elhelyezett középpontjában jobb oldalra néző, kiterjesztett szárnyú turul áll, csőrében István-kard, karmai között 4/4 osztású lovagi pajzzsal található.

A hátlapon, középen, két sorban "Nemzetbiztonság Szolgálatáért Érdemjel" felirat van.

2. Az érdemjel szalagja 40 milliméter széles mélyzöld selyemszalag, melynek szélén 4-4 milliméter zöld, közepén 2 milliméter szélességű piros csík helyezkedik el. A színeket 1,5 milliméter széles fehér csíkok választják el egymástól.

3. Az érdemjel szalagja egyenruhán, a szalagtartó karikán elhelyezett díszítés polgári ruhán a kitüntetés kitűzőváltozataként viselhető. A kitüntetés szalagon, a bal mellen viselendő.

4. melléklet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelethez

A Nemzet Biztonságáért Érem leírása

A Nemzet Biztonságáért Érem 70 milliméter átmérőjű, kör alakú, vert tombak érem arany, ezüst és bronz kivitelben. Az érem középpontjában jobb oldalra néző, kiterjesztett szárnyú turul áll, csőrében István-kardot, karmai között 4/4 osztású lovagi pajzsot és "A haza minden előtt!" feliratú szalagot tart. Az Érem alsó körívén "A NEMZET BIZTONSÁGÁÉRT" felirat található. Az Érem foglalatául egy 250x190 milliméter nagyságú, asztalra állítható és falra akasztható, üveglappal fedett kép szolgál. Az elismerés díszdobozban helyezkedik el.

5. melléklet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelethez

A Nemzetbiztonsági Szolgálati Jel kitüntető cím leírása és viselési rendje

1. A Szolgálati Jel

a) 10 év szolgálat után: 15x10 milliméter nagyságú, bronzpatinázott színesfém kitűző, amely kiterjesztett szárnyú turult ábrázol. A turul csőrében kardot tart, karmai között tölgyfalombbal keretezett pajzs található. A kitűző tartozéka a díszdobozban található, bronzpatinázott, 35x20 milliméter nagyságú gravírozott színesfém lap, amelyen a felirat: "10 ÉV A NEMZET BIZTONSÁGÁNAK SZOLGÁLATÁBAN". A kitűző és a lap díszdobozban helyezkedik el.

b) 20 év szolgálat után: leírása azonos az a) pontban leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a kitűző ezüstből készül, és az ezüstözött lapon a 20-as szám található.

c) 30 év szolgálat után: leírása megfelel az a) pontban leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a kitűző aranyból készül, és az aranyozott lapon a 30-as szám található.

d) 40 év szolgálat után: leírása megfelel a c) pontban leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a lapon a 40-es szám található.

2. A Szolgálati Jel kitűzőjét egyenruhán a bal felső zubbonyzseb fölé úgy kell elhelyezni, hogy az alsó széle a zsebtakaró felső varrását érintse. A kitüntetést úgy kell viselni, hogy a zsebtakaró középvonalával egybeessen. A kitűző a köznapi, a szolgálati és a megengedett öltözeten is viselhető a fenti előírás szerint.

6. melléklet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelethez

I. A csapatzászló leírása

1. A csapatzászló 120x140 centiméteres, fehér színű selyem, szélén nemzeti színű farkasfogazattal, közepén mindkét oldalán Magyarország 40-60 centiméter átmérőjű hímzett címerével, két külső sarkában aranyszínű bojttal. A zászlólap jobb oldalán, a címer felett a megadományozott szerv, a címer alatt az adományozó név szerepel.

2. A zászlórúd két részből áll. Együttesen 226 centiméter hosszú, 4 centiméter átmérőjű, zöldre festett és lakkozott, henger alakú puhafa, alsó vége 35 centiméter hosszan sárgaréz foglalatba helyezve. A zászlórúd két része csavarmentes fémfoglalattal egymásba illeszthető. A zászló a rúd felső részére 3 sorban 25-25 egyenlően elosztott rézszeggel van felerősítve.

3. A zászlócsúcs a zászlórúd felső végére illeszthető, 30 centiméter hosszú, lándzsa alakú keret, amelyben Magyarország domborított címere helyezkedik el. Anyaga sárgaréz.

4. A zászlószalag 16 centiméter széles, tetszés szerinti színű selyemből készül. A szalag középen csokorba van kötve, és a szalagcsokorból kiinduló ága 100-100 centiméter hosszú, a végén 5 centiméteres arany bojttal. A szalagra selyemmel ráhímezhető az adományozó jelmondata, neve és az adományozás időpontja. A szalagot vele egyező színű zsinórral kell a zászlócsúcshoz kötni.

5. A zászlótok 165 centiméter hosszú, 30 centiméter széles, alsó végén 15 centiméter hosszú hasítékkal ellátott, kék színű műanyag, amelynek alsó sarkához varrott, kék színű gyapjúzsinór fogja át a zászlórudat.

6. A zászlóboríték 165 centiméter hosszú, zsákszerűen kidolgozott fehér molinó, amelynek nyílása fehér gyapjúszalaggal zárható.

7. A zászlótartó heveder 150 centiméter hosszú, 5 centiméter széles, csattal ellátott átvevőszíjból és rávarrott, 4 centiméter átmérőjű, 8 centiméter mély bőrtokból áll. Színe nyersbőr szín, rézcsatját Magyarország címere díszíti.

II. A zászlószalagok leírása

1. A köztársasági elnök szalagja: 17 centiméter széles szaténszalag, középen 20-25 centiméteres csokorba kötve, két ága 115-115 centiméter hosszú. A szalag piros-fehér-zöld színű, első ágán arannyal hímezve "MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE" felirattal. A második ágon arannyal hímezve a szerv megnevezése és az adományozás évszáma található, alatta Magyarország 20 centiméter magasságú, 9,5 centiméter szélességű, pajzstartó nélküli, rátétes kivitelű címerével.

2. A zászlóanya szalagja: 20 centiméter széles vörös szaténszalag, középen 30 centiméteres csokorba kötve, két ága 120-120 centiméter hosszú. Az első ágon arany hímzéssel a zászlóanya neve helyezkedik el, alatta egy virágmotívummal, a második ágon arannyal hímezve a szerv megnevezése. A szalag alját 10 centiméteres arany rojt zárja.

3. További szalagok: 16 centiméter széles kék szaténszalag, középen 20-25 centiméteres csokorba kötve, két ága 100-100 centiméter hosszúságú. A szalag ágai arannyal hímzettek, első ágán a zászlószalag elhelyezésének indoka, a második ágon pedig az adományozó neve található, alatta az adományozó szervezetének 8 centiméter átmérőjű emblémájával.

7. melléklet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelethez

KEZDEMÉNYEZÉS
...............................................................
miniszteri elismerésre
NÉV:
Ha van, rendfokozat:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Szolgálati helye, munkahelye:
Beosztása:
Foglalkoztatási jogviszony kezdete:
Lakcíme:
Elérhetősége:
Korábbi miniszteri elismerés időpontja:
Az elismerés átadásának javasolt időpontja:
INDOKOLÁS:
* Az elismerésre kezdeményezettel összefüggésben a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által
adományozható elismerésekről szóló 2/2023. (II. 3.) MK rendelet 29. § (1) bekezdésében rögzített kizáró ok
nem áll fenn.
Kelt:.............................................
..........................................................
munkáltató
Kelt:.............................................
...........................................................
kezdeményező aláírása
* A hivatkozott kizáró ok tekintetében foglalkoztatott esetén a munkáltatói jog gyakorlója tesz nyilatkozatot, egyéb
esetben nem kell kitölteni!

8. melléklet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelethez

1. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 2/2023. (II. 3.)
MK rendelet alapján a javasolt elismerés megnevezése:
2. Az elismerés adományozására javasolt személy
a) neve:
b) születési neve:
c) születési helye:
d) születési ideje (év, hó, nap):
e) anyja neve:
f) iskolai végzettsége:
g) jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetében is):
h) munkaköre, illetve beosztása:
i) közszolgálati tisztviselő esetében besorolása:
j) lakcíme:
k) értesítési telefonszáma:
3. Az elismerés adományozására javasolt nem természetes személy
a) neve:
b) székhelye/telephelye vagy bejegyzett címe:
c) elérhetősége (értesítési telefonszám):
d) képviselője:
4. A jelölt korábban kapott elismerései (állami, szakmai és miniszteri elismerés):
5. A javaslat indokolása (legalább 3-5 mondatban):
6. A javaslattevő
a) neve:
b) munkahelye:
c) elérhetősége:
Kelt:.............................................
................................................
javaslattevő aláírása

9. melléklet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelethez[16]

Nyilatkozat
(természetes személy esetén)
Alulírott,......................................................... kijelentem, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Nagydíjra / Kőrösi
Csoma Sándor Életműdíjra / Kőrösi Csoma Sándor Talentum-díjra / Fényes Elek-díjra / Neumann János-díjra /
Információs Társadalomért szakmai éremre / Hírközlésért Érdeméremre / Puskás Tivadar-díjra történő jelölésemmel
összefüggésben hozzájárulok / nem járulok hozzá természetes személyazonosító adataim és lakcímadatom,
valamint a javaslatban szereplő személyes adataimnak az elismerésben részesülők nyilvántartásában való
kezeléséhez, illetve a nyilvánosság elismerésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához, a nyilvántartásba
történő bejegyzést követő 100 évig terjedő időtartamban.
Kijelentem továbbá, hogy az elismerésre történő felterjesztéskor bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
nem ítéltek el / mentesültem a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, nem állok jogerős
fegyelmi büntetés hatálya alatt.
E nyilatkozat a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által adományozható elismerésekről
szóló 2/2023. (II. 3.) MK rendelet 34. § (1) és (2) bekezdésén, valamint 39. § (1) és (2) bekezdésén alapul.
Kelt:.............................................
……………………………………..
elismerésre javasolt aláírása"

10. melléklet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelethez

A Fényes Elek-díj leírása

Az emlékérem bronzszínű, kör alakú, 65 mm átmérőjű, 5 mm vastag érem, amelynek előlapját Fényes Elek - Barabás Miklós által 1846-ban készített - mellképe és a "FÉNYES ELEK EMLÉKÉREM" dombornyomású felirat díszíti, hátlapján a "KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL" körfelirat, középen az elismerésben részesített nevét és az adományozás évszámát jelző vésett felirat helyezkedik el.

11. melléklet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelethez[17]

A Neumann János-díj leírása

A Díj díszdobozban elhelyezett, "proof" kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható, amelyben a díj elnevezése szerepel. Hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet az "INFORMATIKÁÉRT FELELŐS MINISZTER" felirat vesz körül.

12. melléklet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelethez[18]

Az Információs Társadalomért szakmai érem leírása

A díj díszdobozban elhelyezett, "proof" kivitelű ezüstérem, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján az ágazatot szimbolizáló ábra és a szakmai érem elnevezése látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet az "INFORMATIKÁÉRT FELELŐS MINISZTER" felirat övez.

13. melléklet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelethez[19]

A Hírközlésért Érdemérem leírása

Az Érdemérem díszdobozban elhelyezett emlékplakett. Az ezüstből készült, "proof" kivitelű érem átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján az ágazatot szimbolizáló ábra és a szakmai érem elnevezése látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet az "ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSÉRT FELELŐS MINISZTER" felirat övez.

14. melléklet a 2/2023. (II. 3.) MK rendelethez[20]

A Puskás Tivadar-díj leírása

A díj díszdobozban elhelyezett, "proof" kivitelű ezüstérem. Az érem átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy-, illetve babérág, amelyben a díj elnevezése látható. Hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet az "ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSÉRT FELELŐS MINISZTER" felirat vesz körül.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[2] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[3] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[4] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[5] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[6] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[7] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[8] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[9] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[10] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[11] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[12] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[13] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Megállapította a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 2. § (2) bekezdése (ld. 5. melléklet). Hatályos 2023.08.25.

[17] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 2. § (1) bekezdése a) pontja (ld. 1. melléklet). Hatályos 2023.08.25.

[18] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 2. § (1) bekezdése b) pontja (ld. 2. melléklet). Hatályos 2023.08.25.

[19] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 2. § (1) bekezdése c) pontja (ld. 3. melléklet). Hatályos 2023.08.25.

[20] Beiktatta a 21/2023. (VIII. 24.) MK rendelet 2. § (1) bekezdése d) pontja (ld. 4. melléklet). Hatályos 2023.08.25.

Tartalomjegyzék