347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § E rendeletnek a veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 3. § (6) bekezdés b) pontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

2. § Az R1. 3. § (6) bekezdés b) pontjában a "b)" szövegrész helyébe az "a)" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R1. 1-2/A. §-a, 3. § (1)-(5) bekezdése és 4. §-a.

2. A háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. § A háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kereskedő köteles az árcsökkentéssel érintett termék mellett az annak vonatkozásában alkalmazott árcsökkentés tényét és pontos százalékos mértékét is feltüntetni. A (2a) bekezdés szerinti esetben a kereskedő a 2. melléklet szerinti termékfajtákba tartozó termék mellett az annak vonatkozásában alkalmazott árcsökkentés tényét köteles feltüntetni."

5. § Az R2. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A kereskedő köteles az árcsökkentéssel érintett termék

a) forgalmazására, valamint

b) vonatkozásában naponta legalább az általa a 2022. évben értékesített átlagos napi mennyiség árusítására olyan módon, hogy a vásárlók kiszolgálása folyamatosan biztosított legyen.

(2) Ha a kereskedő az 1. melléklet szerinti termék forgalmazását vagy az üzlet működtetését 2022. december 31. napját követően kezdte meg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettsége tekintetében a 3/A. § (3)-(5) bekezdését kell megfelelően alkalmazni."

6. § Az R2. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ellenőrzés során a kereskedő a helyszínen köteles tájékoztatni a hatóságot

a) a 2. § (2) bekezdése szerinti, a kereskedő által az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árról,

b) a 2. § (2a) bekezdése szerinti beszerzési árról,

c) az akciós árról,

d) a 2. § (7) bekezdése szerinti tájékoztatás megtörténtéről,

e) a 3. § és a 3/A. § szerinti mennyiségről, valamint

f) arról, hogy hány választásra került sor az akciós időszak tekintetében."

7. § (1) Az R2. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a "termékkategóriánként" szövegrész helyébe a "termékkategóriánként vagy termékfajtánként" szöveg lép.

(2) Az R2. 5. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében a "3. § b) pontjában" szövegrész helyébe a "3. §-ban és a 3/A. §-ban" szöveg, a "termékkategóriánként" szövegrész helyébe a "termékkategóriánként vagy termékfajtánként" szöveg lép.

3. Az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) Az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)

a) 6. § (6) bekezdésében az R2. 3/A. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az "1." szövegrész helyett a "31." szöveggel,

b) 3. §-ában az R2. 7. §-át megállapító rendelkezése a "hatályos szabályok" szövegrész helyett a "hatályos anyagi jogi szabályok" szöveggel

lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba az R3. 5. § (1) bekezdése, 6. § (4) bekezdése és 9. § 6. és 9. pontja.

4. Az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 236/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 236/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet 2. §-ában az "R." szövegrész helyébe az "állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet" szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-8. § 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék