350/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

igazságügyi tárgyú kormányrendeletek jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról

A Kormány

az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. §, a 6. § és a 7. § b) pontja tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § a) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § a) és b) pontja tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § c) pontja tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 205. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 1. sorában a "Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Orvostani Intézete" szövegrész helyébe a "Semmelweis Egyetem Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet" szöveg lép.

2. A Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az NSZKK az (1) bekezdésben, a 4. §-ban és az 5. §-ban foglalt feladatain túl - a Szaktv. 30. § (3) bekezdés d) pontja szerinti egyéb, jogszabályban meghatározott tevékenysége keretében -]

"l) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdésében, 8/A. § (1) bekezdésében, 9. § (1)-(3) bekezdésében, 9/B. § (1) bekezdésében és 9/D. § (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében, igazságügyi szakértői tevékenység végzése céljából adatot és iratot igényelhet."

6. § A Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

a) 2. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében az "igazságügyi szakágának" szövegrész helyébe az "igazságügyi szakértői szakterületének" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés b) pontjában az "igazságügyi szakértői szakágak" szövegrész helyébe az "igazságügyi szakértői szakterületek" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés f) pontjában a "vesz" szövegrész helyébe a "vehet" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

a) 3. §-a,

b) 6. § (2) bekezdés c)-e) pontja.

3. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

9. § Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az "előírt" szövegrész helyébe az "ügyfél által megszerzett" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az "előírt" szövegrész helyébe az "általa megszerzett" szöveg

lép.

4. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

10. § A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 6. § (4) bekezdésében az "a fejezeti kezelésű előirányzat" szövegrész helyébe az "az "Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek" elnevezésű előirányzat (a továbbiakban: előirányzat)" szöveg,

b) 9. § (5) bekezdésében az "a "bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése" elnevezésű célelőirányzat" szövegrész helyébe az "az előirányzat" szöveg

lép.

5. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

11. § A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 16. §-ában az "a "jogi segítségnyújtás" elnevezésű célelőirányzat" szövegrész helyébe az "az "Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek" elnevezésű előirányzat (a továbbiakban: előirányzat)" szöveg,

b) 26. § (4) bekezdésében az "a célelőirányzat" szövegrész helyébe az "az előirányzat" szöveg,

c) 45. § (3) bekezdésében a "területi hivatal" szövegrész helyébe a "jogi segítségnyújtó szolgálat" szöveg

lép.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 350/2023. (VII. 27.) Korm. rendelethez

A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

[A szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseIlletékes állami szerv]
4.Tűzvizsgálat (tűzveszélyes folyadékok, ásványolaj-származékok,
bűnjelről származó tűzveszélyes és ásványolaj-származék
maradványok, égésmaradványok laboratóriumi vizsgálata)
NSZKK,
egyetemi intézetek,
Katasztrófavédelmi Kutatóintézet

2. melléklet a 350/2023. (VII. 27.) Korm. rendelethez

A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 16. sorral egészül ki:

[AB
A szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseIlletékes állami szerv]
16.Büntetőeljárás során orvosszakértői vizsgálatNSZKK,
egyetemi intézetek

3. melléklet a 350/2023. (VII. 27.) Korm. rendelethez

1. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat 1. pontja a következő t) és u) alponttal egészül ki:

[A szakterület és az ahhoz kapcsolódó szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseA szakvélemény adására feljogosított szervezet
1.Büntetőügyekben szükséges kriminalisztikai és egyéb szakkérdések esetén
felmerülő vizsgálatok:]
t) forenzikus geológiai vizsgálatNSZKK
u) forenzikus botanikai vizsgálatNSZKK

2. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 10-12. sorral egészül ki:

[A szakterület és az ahhoz kapcsolódó szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseA szakvélemény adására feljogosított szervezet]
10.Pszichiátriai és igazságügyi elmeszakértői vizsgálatokNSZKK,
Országos Mentális, Ideggyógyászati
és Idegsebészeti Intézet
11.Adó- és könyvszakértői (adószakértői, járulékszakértői,
könyvszakértői, pénz- és tőkepiaci szakértői) vizsgálatok
NSZKK
12.Építésügyi szakértői vizsgálatokNSZKK

4. melléklet a 350/2023. (VII. 27.) Korm. rendelethez

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[AB
1.A területek megjelölése, amelyeken az igazságügyi szakértői szakterületek
bejegyezhetők a névjegyzékben
Hatósági bizonyítványt kiállító hatóság]
20.kriminalisztikai területNemzeti Szakértői és Kutató Központ

Tartalomjegyzék