352/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, továbbá a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés b), c), f)-i), l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 64/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Tny. 56. § (2) bekezdése alapján újra megállapított árvaellátás összege nem lehet kevesebb a Tny. 56. § (1) bekezdése alapján korábban megállapított árvaellátás időközi emelésekkel növelt összegénél."

2. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Nemzetközi nyugdíjügyben az EGT-állam vagy a Magyarországgal szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezményt kötött ország hivatalos nyelvén kiállított okirat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez hiteles fordítás nélkül benyújtható."

3. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 72/B. § (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás megállapítható akkor is, ha)

"f) az elhunyt jogszerző nem szerezte meg a szükséges szolgálati időt, az árva alapvető szükségleteinek a biztosítása veszélyeztetve van, és a baleseti árvaellátásra való jogosultság a baleset üzemiségének, illetve a megbetegedés foglalkoztatási jellegének megállapításáig nem bírálható el."

(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 72/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az (5) bekezdés d) és f) pontja szerinti esetben az árvaellátást, baleseti árvaellátást megállapítják, a kivételes árvaellátás megszűnik, és annak folyósított összege előlegnek minősül."

(3) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 72/B. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) Ha a hozzátartozói nyugellátást a mérték változása, feléledés vagy a jogosultsági feltételek ismételt bekövetkezése miatt újra megállapítják, a korábban engedélyezett kivételes nyugellátás-emelést továbbra is folyósítani kell."

4. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a következő 73/B. §-sal egészül ki:

"73/B. § (1) A nyugdíjfolyósító szerv nem szünetelteti az öregségi nyugdíj folyósítását a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszony fennállására tekintettel, ha a jogviszony

a) szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál,

b) köznevelési intézményben vagy

c) szakképző intézményben

áll fenn.

(2) A nyugdíjas az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a foglalkoztatója nyilatkozatával igazolja. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jogviszony fennállására és keletkezésének időpontjára vonatkozó adatokat, valamint azokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy a jogviszony az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál áll fenn."

5. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyugdíjfolyósító szerv az általa folyósított ellátásban részesülő, külföldön élő vagy tartózkodó személy adatainak egyeztetését hivatalból,

a) EGT-állam vagy Magyarországgal szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezményt kötött állam esetén az adott állam társadalombiztosítási szervének bevonásával végzi, ha az adatcsere feltételei fennállnak,

b) az a) pontban nem említett esetben naptári évenként egyszer az ellátásban részesülő személy közvetlen megkeresésével végzi."

6. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"97. § Ez a rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

7. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "alkalmazásával" szövegrész helyébe a "vagy a Tny. 19. §-ának alkalmazásával" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a "törvény" szövegrész helyébe a "törvény (a továbbiakban: Kenyt.)" szöveg,

c) 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "kiszámítani, a" szövegrész helyébe a "kiszámítani, kivéve a" szöveg és a "meghatározottak kivételével" szövegrész helyébe a "meghatározott eseteket, valamint ha a jogosult a hozzátartozói nyugellátás összegét a Kenyt. 18. § (3) bekezdése alapján kéri megállapítani" szöveg,

d) 59/D. § (3) bekezdés a) pontjában a "Tny. 39. §-ában" szövegrész helyébe a "Tny. 46. § (3) bekezdés a) pontjában vagy 39. §-ában" szöveg,

e) 64/A. §-ában az "a megszüntetést követő emelésekkel, kiegészítésekkel növelt összegben kell újból megállapítani" szövegrész helyébe az "újból meg kell állapítani" szöveg,

f) 65/A. §-ában az "a megszüntetést követő emelésekkel, kiegészítésekkel növelt összegben kell újból megállapítani" szövegrész helyébe az "újból meg kell állapítani" szöveg,

g) 68. § (2) bekezdésében a "korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény" szövegrész helyébe a "Kenyt." szöveg,

h) 72/B. § (5) bekezdés d) pontjában a "bírálható el, vagy" szövegrész helyébe a "bírálható el," szöveg,

i) 72/B. § (5) bekezdés e) pontjában a "folytat." szövegrész helyébe a "folytat, vagy" szöveg,

j) 73. § (2) bekezdésében az "az előzetes letartóztatás" szövegrész helyébe az "a letartóztatás" szöveg,

k) 76. § (3) bekezdésében a "(2) bekezdésben meghatározott módon történő adategyeztetést csak háromévenként kell elvégezni" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés szerinti, kitöltött, aláírt és hitelesített nyomtatvány elektronikus másolatát háromévenként csatolni kell az elektronikus űrlaphoz" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdése,

b) 62. § (4) és (5) bekezdése,

c) 64/B. § (2) bekezdésében az "- a Tny. 56. § (1) bekezdésének alkalmazásával -" szövegrész,

d) 64/B. § (3) bekezdésében az "- a Tny. 56. § (2) bekezdés alkalmazásával -" szövegrész,

e) 64/B. § (5) bekezdése,

f) 72/B. § (2) bekezdésében az "előzetes" szövegrész,

g) 73. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "előzetes" szövegrész,

h) 77. §-a,

i) 89. §-a,

j) 98. §-a,

k) 99. §-a.

2. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel jár el - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel -

a korhatár előtti ellátás, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha]

"bc) a korhatár előtti ellátást, a táncművészeti életjáradékot, illetve az átmeneti bányászjáradékot a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek, szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 19. §-ának alkalmazásával kell megállapítani, vagy az ellátás megállapításához Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában szerzett szolgálati időt kell figyelembe venni,"

3. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. §, a 7. § k) pontja és a 8. § h) pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

11. § A 2. § a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 76. cikk (7) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék