35/2023. (VII. 14.) AM rendelet

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2016. (II. 15.) FM rendelet] 1. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"g) mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet;"

2. § A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 26. cikkének hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

3. § A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a) 1. § k) pontjában a "26. cikk (8) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe a "26. cikk (9) bekezdés b) pontja" szöveg,

b) 1. § l) pontjában a "26. cikk (7) bekezdés d) pontja" szövegrész helyébe a "26. cikk (8) bekezdés d) pontja" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontjában a "kötelező határozatának" szövegrész helyébe a "kötelező, Magyarországnak címzett határozatának" szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter