433/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)

a) 14. melléklete az 1. melléklet,

b) 15. melléklete a 2. melléklet,

c) 16. melléklete a 3. melléklet

szerint módosul.

2. § Az R1.

a) 14. mellékletében foglalt táblázat A:2-4 mezőjében, A:15-17 mezőjében és A:18-22 mezőjében,

b) 15. mellékletében foglalt táblázat A:2-4 mezőjében és A:13-15 mezőjében,

c) 16. mellékletében foglalt táblázat A:2-4 mezőjében és A:14-16 mezőjében

az "és kiemelt térségeinek" szövegrész helyébe az "és egyes kiemelt térségeinek" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R1. 14. mellékletében foglalt táblázat

a) D:15 és D:17 mezőjében a "bányafelügyelet",

b) D:16 mezőjében a "területi vízügyi igazgatóság"

szövegrész.

2. A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében a "450 000" szövegrész helyébe a "2 000 000" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 433/2023. (IX. 21.) Korm. rendelethez

Az R1. 14. mellékletében foglalt táblázat a következő 14a. sorral egészül ki:

(ABCD
1.Térségi övezetekA kiemelt térségi és a vármegyei
területrendezési terv készítése
vagy módosítása során előzetes
adatszolgáltatásra kötelezett
államigazgatási szervek
A vármegyei területrendezési
terv hatálya alá tartozó település
településrendezési tervének
készítése vagy módosítása során
előzetes adatszolgáltatásra
kötelezett államigazgatási
szervek)
14a.A Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek
területrendezési
tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény szerinti
egyedileg meghatározott
vármegyei övezetek
vármegyei
önkormányzat

2. melléklet a 433/2023. (IX. 21.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 15. mellékletében foglalt táblázat A:16-18 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)
(1.)(Térségi övezetek)
(16.)3. A Magyarország
és egyes kiemelt
térségeinek
területrendezési
tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény által
meghatározott
egyedi övezetek
(17.)
(18.)

2. Az R1. 15. mellékletében foglalt táblázat a következő 19. sorral egészül ki:

(ABC
1.Térségi övezetekA Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló törvény
1/2. mellékletében felsorolt, a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó település
településrendezési tervének készítése vagy
módosítása során előzetes adatszolgáltatásra
kötelezett államigazgatási szervek)
19.4. A Magyarország és
egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX. törvény
szerinti egyedileg meghatározott
vármegyei övezetek
vármegyei
önkormányzat

3. melléklet a 433/2023. (IX. 21.) Korm. rendelethez

Az R1. 16. mellékletében foglalt táblázat a következő 17. sorral egészül ki:

(ABC
1.Térségi övezetekA Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló törvény
1/1. mellékletében felsorolt, a Budapesti
Agglomerációhoz tartozó település
településrendezési tervének készítése vagy
módosítása során előzetes adatszolgáltatásra
kötelezett államigazgatási szervek)
17.A Magyarország és
egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX. törvény
szerinti egyedileg meghatározott
vármegyei övezetek
vármegyei
önkormányzat

Tartalomjegyzék