439/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés 3., 4., 6., 7., 9., 10. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8/I. §-a a következő (18)-(21) bekezdéssel egészül ki:

"(18) A (13) és (16) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, ha az adott évben a létesítmény térítésmentes kibocsátási egység mennyiség kiigazítása szükséges az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendelet alapján, az üzemeltető kérelmére a hatóság az eljárás felfüggesztését megszünteti, és a nemzeti kiosztási tábla szerinti ingyenes kibocsátási egységeket az adott létesítmény részére az Európai Bizottságnak a kiigazításra vonatkozó jóváhagyó döntését megelőzően kiosztja.

(19) A hatóság a (18) bekezdés szerinti kiosztás teljesítésével egyidejűleg kezdeményezi azon üzemeltető forgalmi jegyzékbeli számlájának zárolását, amely üzemeltető részére a kiigazítás Európai Bizottság általi jóváhagyása esetén a (18) bekezdésben foglaltak szerint kiosztott térítésmentes kibocsátási egység mennyiségnél várhatóan kevesebb kerül jóváhagyásra.

(20) A hatóság a (19) bekezdés szerinti esetben a Bizottság (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendelete 20. cikk (7) bekezdése alapján lehetőséget biztosít, hogy az üzemeltető a jegyzékkezelőt a konkrét tranzakció végrehajtására meghatalmazva, a forgalmi jegyzékben tranzakció végrehajtását kérje. A tranzakció végrehajtása kizárólag az üzemeltető kiigazítás alapján várhatóan jóváhagyásra kerülő térítésmentes kibocsátási egység mennyiségének terhére kérhető.

(21) A (18) bekezdésben meghatározott esetben, amennyiben az Európai Bizottság által jóváhagyott kiigazítás alapján az adott létesítménynek a (18) bekezdésben foglaltak szerint kiosztott térítésmentes kibocsátási egység mennyiségnél kevesebb került jóváhagyásra, és ez alapján a hatóság megállapítja, hogy az üzemeltető túlzott kiosztásban részesült, a hatóság a jegyzékkezelő útján gondoskodik az üzemeltető részére jogosulatlanul jóváírt többlet térítésmentes kibocsátási egység visszautalásáról, és kezdeményezi az üzemeltető számlája zárolásának feloldását."

2. § A Korm. rendelet a következő 22/C. §-sal egészül ki:

"22/C. § E rendeletnek az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 439/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet által megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésükkor folyamatban lévő kiosztási eljárásokban is alkalmazni kell."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök