43/2023. (VII. 20.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] 1. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"9. nagyvállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csoportmentességi rendelet) I. mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozás;"

2. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az igénylő támogatási kérelme az alábbi adatokat és dokumentumokat tartalmazza:)

"b) az igénylő mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti üzemméretét (KKV besorolása);"

3. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 15. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ez a rendelet)

"a) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) az "Iránymutatások a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról" szóló, 2022. december 21-i 2022/C 485/01 számú bizottsági közlemény 1.1.5. alfejezete;"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. § Hatályát veszti a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a) 1. § 8. pontja,

b) 3. alcíme és

c) 15. § c) pontja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter