594/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

intézmény:)

"ac) - a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló, továbbá a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság kivételével - azon gazdasági társaság, amely felett az állam vagy a helyi önkormányzat a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik;"

2. A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról szóló 430/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. § A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról szóló 430/2022. (X. 28.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § Az 5. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság szerződései esetén."

3. A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek veszélyhelyzeti szabályairól szóló 188/2023. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. § A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek veszélyhelyzeti szabályairól szóló 188/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Azon ügyvédi tevékenység folytatására irányuló szerződést, amelyben a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évben fizetendő része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt nem éri el, a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati igazgatási szerveknek, valamint azon gazdasági társaságoknak, amelyben az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. §-a szerinti, legalább többségi befolyást gyakorol (a továbbiakban: gazdasági társaság), előzetesen be kell jelenteniük a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter számára. Ennek során a szerződés tervezetét a kormányzati igazgatási szerv, valamint a gazdasági társaság felett az állam nevében tulajdonosi (irányítási, felügyeleti) jogokat gyakorló miniszter küldi meg a közigazgatásfejlesztésért felelős miniszter részére. E § rendelkezéseit a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság szerződéseire nem kell alkalmazni."

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék