Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) intézmény:

aa)[2] az államháztartásról szóló törvény szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv - ide nem értve a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. § 14. pontjában meghatározott külképviseletet -,

ab)[3] az aa) alpont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi költségvetési szerv,

ac)[4] - a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló, továbbá a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság kivételével - azon gazdasági társaság, amely felett az állam vagy a helyi önkormányzat a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik;

ad)[5] a helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv;

b) minimális földgáz-mennyiség: a földgáz-kereskedelmi szerződésben kikötött, a felhasználó által kötelezően átveendő földgáz-mennyiség.

c)[6] csatlakozásra jogosult:

ca) a Kormány által alapított, valamint a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány, valamint az általa létesített vagy fenntartott jogi személy,

cb) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti egyházi jogi személy, az Ehtv. 38/A. §-a szerinti jogi személy, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (6) bekezdése alapján közszolgáltatást nyújtó alapítvány vagy egyesület, valamint az ezek fenntartásában levő intézmény,

cc) az országos, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott intézmény.

cd)[7] az államháztartásról szóló törvény szerinti köztestület,

ce)[8] a cd) alpont szerinti köztestület irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,

cf)[9] azon gazdasági társaság, amely felett a cd) alpont szerinti köztestület a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik.

2. § (1)[10] Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel az intézmény által a földgázkereskedővel megkötendő vagy megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően a minimális földgáz-mennyiség a szerződött földgáz-mennyiség 60%-a, kivéve, ha a földgáz-kereskedelmi szerződés ennél kisebb minimális földgáz-mennyiséget állapít meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés e rendelet erejénél fogva a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé válik.

(3) Az intézmény vezetője e rendelet hatálybalépésétől számított tíz napon belül elektronikus vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozattal tájékoztatja a földgázkereskedőt, ha az (1) bekezdéstől eltérően a földgáz-kereskedelmi szerződés szerinti minimális földgáz-mennyiséget e rendelet hatálybalépését követően is érvényesíti. Az intézmény vezetője a nyilatkozat egy példányát, valamint a földgázkereskedővel megkötött földgáz-kereskedelmi szerződést a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére is megküldi. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a nyilatkozatokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az intézmény és a földgázkereskedő nevét, címét és a földgáz-kereskedelmi szerződésben előírt minimális földgázmennyiséget.

(4)[11] A csatlakozásra jogosult az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül elektronikus vagy postai úton nyilatkozhat úgy a földgázkereskedő felé, hogy a földgázkereskedővel megkötendő vagy megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés szerinti minimális földgázmennyiséget kívánja érvényesíteni.

(4a)[12] A csatlakozásra jogosult, ha a (4) bekezdésben megállapított határidőn belül nem tett nyilatkozatot a földgázkereskedő felé arról, hogy a földgázkereskedővel megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés szerinti minimális földgázmennyiséget kívánja érvényesíteni, akkor nyilatkozatát a földgázkereskedő felé a (4) bekezdésben megállapított módon 2023. április 15. napjáig megteheti. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5)[13] A csatlakozásra jogosult (4) és (4a) bekezdés szerinti nyilatkozata a földgázkereskedővel történő közlés napjával a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé válik.

(6)[14] Az (1)-(5) bekezdés szerinti esetben a hatályos földgáz-kereskedelmi szerződések nem módosíthatók az intézmény, a csatlakozásra jogosult hátrányára, továbbá az e rendelet alapján keletkező vagyoni hátrány az intézményre, a csatlakozásra jogosultra nem hárítható át.

3. § A földgázkereskedő az e rendelet alapján a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé váló minimális földgáz-mennyiségre tekintettel a Ptk. 6:60. § (2) bekezdésétől eltérően a bíróságtól a szerződés módosítását nem kérheti, illetve a szerződéstől nem állhat el.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. október 1-jén lép hatályba.

(2)[15]

5. §[16] Az intézmény vezetője, illetve a csatlakozásra jogosult az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 528/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésétől számított tíz napon belül elektronikus vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozattal tájékoztatja a földgázkereskedőt, ha a 2. § (1) bekezdésétől eltérően a földgáz-kereskedelmi szerződés szerinti minimális földgáz-mennyiséget a Módr. hatálybalépését követően is érvényesíti.

6. §[17] Azon gazdasági társaság vezető tisztségviselője, amely felett a helyi önkormányzat a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik, az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 27/2023. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépésétől számított tíz napon belül elektronikus vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozattal tájékoztatja a földgázkereskedőt, ha a 2. § (1) bekezdésétől eltérően a földgáz-kereskedelmi szerződés szerinti minimális földgáz-mennyiséget a Módr1. hatálybalépését követően is érvényesíti.

7. §[18] A 2022. október 1. napja és 2023. szeptember 30. napja közötti időszakra vonatkozóan az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2023. (III. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépésének napján hatályos 2. § (1) bekezdése szerinti minimális földgázmennyiségen felül át nem vett földgázmennyiség miatt keletkezett kötbérigény nem érvényesíthető, továbbá a Módr2. hatálybalépésének napját megelőző napig érvényesített, de nem teljesített kötbér összegét nem kell teljesíteni.

8. §[19] (1) Az 1. § c) pont cd)-cf) alpontja szerinti csatlakozásra jogosult az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 251/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított tizedik munkanapig nyilatkozhat a földgázkereskedőnek arról, hogy a földgázkereskedővel megkötendő vagy megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően a 2. § (1) bekezdése szerinti minimális földgáz-mennyiséget kívánja érvényesíteni. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat

a) a földgázkereskedő által e célra biztosított elektronikus felületen keresztül,

b) az a) pont szerinti elektronikus felület hiánya esetén az e célra létrehozott e-mail-címre történő elektronikus levél megküldésével,

a csatlakozásra jogosult e-mail-címének megjelölésével tehető meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat fogadását a földgázkereskedő - haladéktalanul - elektronikus levélben visszaigazolja a nyilatkozatban megadott e-mail-címre.

(4) A (2) bekezdéstől eltérő formában megtett nyilatkozat érvénytelen.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 50. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 5. § (2) bekezdés)

[2] Megállapította a 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.10.06.

[3] Megállapította a 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.10.06.

[4] Megállapította az 594/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.12.28.

[5] Beiktatta a 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.10.06.

[6] Beiktatta a 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.10.06.

[7] Beiktatta a 251/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.06.27.

[8] Beiktatta a 251/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.06.27.

[9] Beiktatta a 251/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.06.27.

[10] Módosította az 528/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.12.17.

[11] Megállapította a 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.10.06.

[12] Beiktatta a 84/2023. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.03.17.

[13] Módosította a 84/2023. (III. 16.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.03.17.

[14] Beiktatta a 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.10.06.

[15] Hatályon kívül helyezte az 528/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2022.12.17.

[16] Beiktatta az 528/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.12.17.

[17] Beiktatta a 27/2023. (II. 1.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.02.02.

[18] Beiktatta a 84/2023. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.03.17.

[19] Beiktatta a 251/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.06.27.