354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) intézmény:

aa)[2] az államháztartásról szóló törvény szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv - ide nem értve a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. § 14. pontjában meghatározott külképviseletet -,

ab)[3] az aa) alpont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi költségvetési szerv,

ac)[4] - a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló, továbbá a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság kivételével - azon gazdasági társaság, amely felett az állam vagy a helyi önkormányzat a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik;

ad)[5] a helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv;

b) minimális földgáz-mennyiség: a földgáz-kereskedelmi szerződésben kikötött, a felhasználó által kötelezően átveendő földgáz-mennyiség.

c)[6] csatlakozásra jogosult:

ca) a Kormány által alapított, valamint a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány, valamint az általa létesített vagy fenntartott jogi személy,

cb) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti egyházi jogi személy, az Ehtv. 38/A. §-a szerinti jogi személy, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (6) bekezdése alapján közszolgáltatást nyújtó alapítvány vagy egyesület, valamint az ezek fenntartásában levő intézmény,

cc) az országos, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott intézmény.

cd)[7] az államháztartásról szóló törvény szerinti köztestület,

ce)[8] a cd) alpont szerinti köztestület irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,

cf)[9] azon gazdasági társaság, amely felett a cd) alpont szerinti köztestület a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik.

2. § (1)[10] Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel az intézmény által a földgázkereskedővel megkötendő vagy megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően a minimális földgáz-mennyiség a szerződött földgáz-mennyiség 60%-a, kivéve, ha a földgáz-kereskedelmi szerződés ennél kisebb minimális földgáz-mennyiséget állapít meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés e rendelet erejénél fogva a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé válik.

(3) Az intézmény vezetője e rendelet hatálybalépésétől számított tíz napon belül elektronikus vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozattal tájékoztatja a földgázkereskedőt, ha az (1) bekezdéstől eltérően a földgáz-kereskedelmi szerződés szerinti minimális földgáz-mennyiséget e rendelet hatálybalépését követően is érvényesíti. Az intézmény vezetője a nyilatkozat egy példányát, valamint a földgázkereskedővel megkötött földgáz-kereskedelmi szerződést a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére is megküldi. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a nyilatkozatokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az intézmény és a földgázkereskedő nevét, címét és a földgáz-kereskedelmi szerződésben előírt minimális földgázmennyiséget.

(4)[11] A csatlakozásra jogosult az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül elektronikus vagy postai úton nyilatkozhat úgy a földgázkereskedő felé, hogy a földgázkereskedővel megkötendő vagy megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés szerinti minimális földgázmennyiséget kívánja érvényesíteni.

(4a)[12] A csatlakozásra jogosult, ha a (4) bekezdésben megállapított határidőn belül nem tett nyilatkozatot a földgázkereskedő felé arról, hogy a földgázkereskedővel megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés szerinti minimális földgázmennyiséget kívánja érvényesíteni, akkor nyilatkozatát a földgázkereskedő felé a (4) bekezdésben megállapított módon 2023. április 15. napjáig megteheti. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5)[13] A csatlakozásra jogosult (4) és (4a) bekezdés szerinti nyilatkozata a földgázkereskedővel történő közlés napjával a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé válik.

(6)[14] Az (1)-(5) bekezdés szerinti esetben a hatályos földgáz-kereskedelmi szerződések nem módosíthatók az intézmény, a csatlakozásra jogosult hátrányára, továbbá az e rendelet alapján keletkező vagyoni hátrány az intézményre, a csatlakozásra jogosultra nem hárítható át.

3. § A földgázkereskedő az e rendelet alapján a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé váló minimális földgáz-mennyiségre tekintettel a Ptk. 6:60. § (2) bekezdésétől eltérően a bíróságtól a szerződés módosítását nem kérheti, illetve a szerződéstől nem állhat el.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. október 1-jén lép hatályba.

(2)[15]

5. §[16] Az intézmény vezetője, illetve a csatlakozásra jogosult az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 528/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésétől számított tíz napon belül elektronikus vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozattal tájékoztatja a földgázkereskedőt, ha a 2. § (1) bekezdésétől eltérően a földgáz-kereskedelmi szerződés szerinti minimális földgáz-mennyiséget a Módr. hatálybalépését követően is érvényesíti.

6. §[17] Azon gazdasági társaság vezető tisztségviselője, amely felett a helyi önkormányzat a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik, az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 27/2023. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépésétől számított tíz napon belül elektronikus vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozattal tájékoztatja a földgázkereskedőt, ha a 2. § (1) bekezdésétől eltérően a földgáz-kereskedelmi szerződés szerinti minimális földgáz-mennyiséget a Módr1. hatálybalépését követően is érvényesíti.

7. §[18] A 2022. október 1. napja és 2023. szeptember 30. napja közötti időszakra vonatkozóan az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2023. (III. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépésének napján hatályos 2. § (1) bekezdése szerinti minimális földgázmennyiségen felül át nem vett földgázmennyiség miatt keletkezett kötbérigény nem érvényesíthető, továbbá a Módr2. hatálybalépésének napját megelőző napig érvényesített, de nem teljesített kötbér összegét nem kell teljesíteni.

8. §[19] (1) Az 1. § c) pont cd)-cf) alpontja szerinti csatlakozásra jogosult az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 251/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított tizedik munkanapig nyilatkozhat a földgázkereskedőnek arról, hogy a földgázkereskedővel megkötendő vagy megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően a 2. § (1) bekezdése szerinti minimális földgáz-mennyiséget kívánja érvényesíteni. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat

a) a földgázkereskedő által e célra biztosított elektronikus felületen keresztül,

b) az a) pont szerinti elektronikus felület hiánya esetén az e célra létrehozott e-mail-címre történő elektronikus levél megküldésével,

a csatlakozásra jogosult e-mail-címének megjelölésével tehető meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat fogadását a földgázkereskedő - haladéktalanul - elektronikus levélben visszaigazolja a nyilatkozatban megadott e-mail-címre.

(4) A (2) bekezdéstől eltérő formában megtett nyilatkozat érvénytelen.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 50. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 5. § (2) bekezdés)

[2] Megállapította a 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.10.06.

[3] Megállapította a 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.10.06.

[4] Megállapította az 594/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.12.28.

[5] Beiktatta a 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.10.06.

[6] Beiktatta a 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.10.06.

[7] Beiktatta a 251/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.06.27.

[8] Beiktatta a 251/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.06.27.

[9] Beiktatta a 251/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.06.27.

[10] Módosította az 528/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.12.17.

[11] Megállapította a 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.10.06.

[12] Beiktatta a 84/2023. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.03.17.

[13] Módosította a 84/2023. (III. 16.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.03.17.

[14] Beiktatta a 380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.10.06.

[15] Hatályon kívül helyezte az 528/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2022.12.17.

[16] Beiktatta az 528/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.12.17.

[17] Beiktatta a 27/2023. (II. 1.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.02.02.

[18] Beiktatta a 84/2023. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.03.17.

[19] Beiktatta a 251/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.06.27.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére