62/2023. (XI. 22.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól szóló 50/2023. (IX. 5.) AM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 48. § (3) bekezdés 2. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] 30. §-a a következő 39. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"39. a 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvnek a mezőgazdasági növényfajok és a zöldségfajok egyes fajtáinak vizsgálatára vonatkozó előírások tekintetében történő módosításáról szóló, 2023. július 10-i (EU) 2023/1438 bizottsági végrehajtási irányelv."

2. § A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a) 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:8 mezőjében a "2020.3.16." szövegrész helyébe a "2020.3.6." szöveg,

b) 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:10 mezőjében a "276/2, 2022.2.1." szövegrész helyébe a "276/2 Rev., 2022.12.30." szöveg,

c) 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:17 mezőjében a "Rev.," szövegrész helyébe a "Rev. Corr.," szöveg,

d) 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:18 mezőjében a "121/3" szövegrész helyébe a "121/3 Corr." szöveg,

e) 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:5 mezőjében a "162/1 Corr., 2004.3.25." szövegrész helyébe a "162/2, 2023.5.30." szöveg,

f) 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:15 mezőjében a "65/1 rev. 2017. 3. 15." szövegrész helyébe a "65/2, 2023.5.30." szöveg,

g) 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:21/a. mezőjében a "154/1 Rev 2 Corr., 2021.4.14." szövegrész helyébe a "154/2 Rev., 2023.3.31." szöveg,

h) 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:22 mezőjében a "Rev., 2021.4.14." szövegrész helyébe a "Rev. 2., 2023.3.31." szöveg,

i) 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:27 mezőjében a "49/3" szövegrész helyébe a "49/3 Corr.," szöveg,

j) 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:34 mezőjében a "2020.3.16." szövegrész helyébe a "2020.3.6." szöveg,

k) 11. számú melléklet II. részében foglalt táblázat C:2 mezőjében a "10 2001. 4. 4." szövegrész helyébe a "11, 2022.9.23." szöveg

lép.

2. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól szóló 50/2023. (IX. 5.) AM rendelet módosítása

3. § A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól szóló 50/2023. (IX. 5.) AM rendelet 39. § (1) bekezdésében a "november 30-áig" szövegrész helyébe a "december 15-éig" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. és a 2. §, valamint az 5. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

5. § E rendelet 1. §-a, valamint 2. § b), e)-h) és k) pontja a 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvnek a mezőgazdasági növényfajok és a zöldségfajok egyes fajtáinak vizsgálatára vonatkozó előírások tekintetében történő módosításáról szóló, 2023. július 10-i (EU) 2023/1438 bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék