661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8-20. § tekintetében a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 155. § (1) bekezdés 1., 4., 7., 9-12., 15. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatás

1. § (1) A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban foglalkoztatottakat megillető, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 98. § (5) bekezdése szerinti esélyteremtési illetményrész és ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

(2) A támogatás felhasználásának határideje: 2024. december 31.

2. § (1) A támogatás havi összege a települési önkormányzat és a települési önkormányzat társulása által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi esélyteremtési illetményrész szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján - minden hónap 15. napjáig történik.

(2) A települési önkormányzat az esélyteremtési illetményrész támogatás felhasználásáról 2024. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el. A támogatás szempontjából kizárólag az "Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai" kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

2. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez, valamint a bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó tankönyvtámogatáshoz nyújtott 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatás

3. § (1) A nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési és szakképző intézmények fenntartója (a továbbiakban együtt: fenntartó) azon foglalkoztatottak után, akik a Púétv. 98. § (5) bekezdése alapján esélyteremtési illetményrészre jogosultak, az átlagbéralapú támogatás húsz százalékának megfelelő támogatást vehet igénybe.

(2) A fenntartót megillető (1) bekezdés szerinti támogatás összegét a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 37/C. §-a és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: 2024. évi Kvtv.) 7. melléklete szerint finanszírozott számított pedagóguslétszám, valamint a pedagógusminősítési eljárás eredményeként magasabb fizetési fokozatba átsorolt finanszírozott számított pedagóguslétszám, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagos létszáma alapján kell megállapítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapításáról a Magyar Államkincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes vármegyei igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) a fenntartó Vhr. 37/ C. § (1) bekezdése szerinti kérelmét elbíráló határozatban hivatalból dönt.

(4) A bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye (a továbbiakban együtt: bevett egyházi fenntartó) részére a 2024. évi Kvtv. 7. mellékletének egyes jogcímeihez kapcsolódó kiegészítő támogatás fajlagos összegét jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A bevett egyházi fenntartót megillető (4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás összegét a Vhr. 37/S. §-a és a 2024. évi Kvtv. 7. melléklete szerint finanszírozott tanulók létszáma alapján kell megállapítani.

(6) A (4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás megállapításáról a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatósága a fenntartó Vhr. 37/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmét elbíráló határozatban hivatalból dönt, és a 2024. évi Kvtv. 7. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai pont 16.1.2. alpontja alapján 2024. augusztus 25-éig folyósítja.

(7) A fenntartót megillető (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás megállapításáig az Igazgatóság a 2024. január-április hónapokra külön határozat meghozatala nélkül, a Vhr. 37/J. § (3) bekezdése alapján előleget folyósít.

(8) A (7) bekezdés szerint folyósított előleg és a fenntartót megillető költségvetési támogatás különbözetének rendezésére a Vhr. 37/J. § (4) bekezdése szerint kerül sor.

4. § A 2024. évi Kvtv. 20. § (4) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter által év közben megemelt fajlagos összeget az Igazgatóság a döntést követő hónaptól a Vhr. 37/J. § (1) bekezdése szerinti havi ütemezés során, külön határozat meghozatala nélkül, a Vhr. 37/J. § (3) bekezdése alapján előlegként folyósítja. A visszamenőleges hatállyal megállapított emelt összegű támogatás és az érintett hónapokban ténylegesen folyósított támogatás különbözetét az megemelt fajlagos összegű támogatás első alkalommal történő folyósításával egy időben kell biztosítani.

5. § A 3. § és 4. § szerinti támogatás folyósítására, elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére a Vhr. szabályait, valamint a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a 2024. évi Kvtv. 2. és 7. melléklete szerinti szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

7. § (1) A 2. alcím 2025. március 31-én hatályát veszti.

(2) Az 1. alcím 2025. május 1-jén hatályát veszti.

8. § (1) A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Púétv. vhr.) 28. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) Pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése,

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése,

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és egyéb vélemények készítése,

4. fejlesztési tervek készítése,

5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,

6. eseti helyettesítés,

7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,

8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,

9. külső és belső kapcsolattartás,

10. gyakornok szakmai segítése, mentorálása,

11. pedagógusjelölt szakmai segítése, mentorálása heti egy órát meghaladó része,

12. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,

13. heti két órát meghaladó időtartamban munkaközösség-vezetés,

14. az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,

15. feladatvégzési helyek közötti utazás,

16. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati intézményen kívüli tevékenység végzése,

17. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának biztosításában való közreműködés,

18. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés,

19. pedagógus-továbbképzésben való részvétel

rendelhető el."

(2) A Púétv. vhr. 28. §-a a következő (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(8) A Púétv. 80. § (2) bekezdés e) pontja szerinti pedagógusjelölti mentorálásnak az egy félévben szervezett, legalább hathetes gyakorlat során igénybe vett szakvezetés minősül."

9. § A Púétv. vhr. 30. §-a a következő (3a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(3a) Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki osztályfőnöki, kollégiumban tanulócsoport-vezetői, munkaközösség-vezetői, tanszakvezetői vagy a tanulók önszerveződését segítő feladatot lát el, a megtartandó tanítási óráinak, foglalkozásainak a száma - a kerekítés általános szabályai alkalmazásával - nem lehet kevesebb, mint a munkakörére a Púétv. 1. mellékletében előírt neveléssel-oktatással lekötött munkaidő nyolcvan százaléka, ettől eltérően vezetőpedagógus esetén heti tizenegy, vezető óvodapedagógus esetén heti huszonkét óra."

10. § (1) A Púétv. vhr. 38. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történt besorolását követően legalább egy év szakmai gyakorlattal rendelkezik, a Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítési eljárást kezdeményezheti. A szakmai gyakorlat idejébe nem számít be a sikertelen minősítő vizsgát követő gyakornoki idő időtartama."

(2) A Púétv. vhr. 38. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(1a) A minősítési évben Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítési eljárásban legfeljebb a minősítési évet megelőző év január 1-jén a Púétv. hatálya alá tartozó munkáltatónál Pedagógus I. fokozatba sorolt, pedagógus vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott létszámának 20%-a vehet részt. A résztvevők létszámába a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó intézménynél pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak és a címzetes fokozat megszerzésére jelentkezők is beleértendők.

(1b) Az (1a) bekezdésben meghatározott keretszámot meghaladó többletjelentkező esetén az éves minősítési tervbe történő felvételkor a Pedagógus II. fokozatra jelentkezők közül azt a személyt kell előnyben részesíteni, aki

a) legalább 3 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,

b) olyan feladatellátási helyen végzi a munkáját, amely szerepel a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fktr.) 1. mellékletében,

c) a munkakörében végzett tevékenységéhez kapcsolódó, a fenntartó vagy a köznevelésért felelős miniszter által adott elismerésben részesült,

d) a munkakör ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség melletti, a kinevezésében feltüntetett további, munkakörében hasznosítható szakképesítés, szakképzettség, idegennyelv-ismeret meglétét igazolja,

e) a munkaköri feladatokon túl önkéntesen vállalt többletfeladatok elvégzését igazolja, vagy

f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott.

(1c) Az (1b) bekezdésben foglalt feltételt teljesítő jelentkezők közül elsősorban az a személy részesítendő előnyben, aki több feltételnek is megfelel."

11. § (1) A Púétv. vhr. 39. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) Az a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus, aki rendelkezik

a) pedagógus-szakvizsgával és

b) a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően öt év szakmai gyakorlattal,

a Mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges pályázati eljárásban való részvételét kezdeményezheti."

(2) A Púétv. vhr. 39. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(1a) Ha a Mesterpedagógus fokozat a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tevékenység ellátását célozza - a 39. § (1) bekezdésében foglalt követelményeken felül - a pályázati eljárásra való jelentkezés további szakmai feltétele, hogy a pedagógus

a) a jelentkezés határidejéig legalább tizennégy év szakmai gyakorlatot szerzett,

b) 2015. január 1. óta nem volt sikertelen eredménnyel zárult minősítési eljárása, és

c) megfelel a hivatal honlapján a minősítés évét megelőző év február végéig közzétett pályázati feltételeknek.

(1b) Ha a Mesterpedagógus fokozat a (2) bekezdés c)-e) pontja szerinti tevékenység ellátását célozza, a 39. § (1) bekezdésében foglalt követelményeken felül a pályázati vagy megújítási eljárásra való jelentkezés feltétele, hogy a pedagógus a jelentkezés során a jelentkezést megelőző öt évben megvalósított feladatairól, tevékenységéről szóló beszámolóval igazolja a jelentkezéskor választott tevékenységi területre való alkalmasságát. A beszámoló megfelelőségét a hivatal Mesterpedagógus szakértő bevonásával vizsgálja.

(1c) Az éves minősítési tervbe történő felvételkor előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki

a) az 50. § (1) bekezdése szerinti miniszteri közleményben meghatározott területeken tervezi a mesterprogramját megvalósítani,

b) olyan feladatellátási helyen végzi a munkáját, ami szerepel az Fktr. 1. mellékletében."

12. § (1) A Púétv. vhr. 40. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) Az a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki

a) a munkaköre ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozattal (dr. univ.) rendelkezik,

b) legalább tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és

c) rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat,

saját kezdeményezésére a Kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges pályázati eljárásban vehet részt."

(2) A Púétv. vhr. 40. §-a a következő (1a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(1a) Az éves minősítési tervbe történő felvételkor a jelentkezők közül előnyben kell részesíteni azt, aki esetében a munkáltató feladatellátási helye szerepel az Fktr. 1. mellékletében."

13. § A Púétv. vhr. 45. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"45. § (1) A 44. § (2) bekezdése szerinti pedagógus-kompetenciák megfigyelési és értékelési szempontjait

a) a b)-g) pontban felsoroltak kivételével köznevelési intézményben a pedagógus munkakörben foglalkoztatott Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítő vizsgán, valamint a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásban a 3/a. melléklet A) pontja,

b) a pedagógiai szakszolgálatban a nevelési tanácsadás, az óvoda- és iskolapszichológiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása feladatot ellátó, pedagógus munkakörben foglalkoztatott Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítő vizsgán, valamint a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásban a 3/a. melléklet B) pontja,

c) a pedagógiai szakszolgálatban a szakértői bizottsági feladatot ellátó, pedagógus munkakörben foglalkoztatott Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítő vizsgán, valamint a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásban a 3/a. melléklet C) pontja,

d) a pedagógiai szakszolgálatban logopédiai feladatot ellátó, pedagógus munkakörben foglalkoztatott Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítő vizsgán, valamint a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásban a 3/a. melléklet D) pontja,

e) a pedagógiai szakszolgálatban a korai fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás feladatot ellátó, pedagógus munkakörben foglalkoztatott Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítő vizsgán, valamint a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásban a 3/a. melléklet E) pontja,

f) a pedagógiai szakszolgálatban a gyógytestnevelés feladatot ellátó, pedagógus munkakörben foglalkoztatott Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítő vizsgán, valamint a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásban a 3/a. melléklet F) pontja,

g) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben a pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő pedagógus munkakörben foglalkoztatott Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítő vizsgán, valamint a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásban a 3/a. melléklet G) pontja,

h) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak esetében a tevékenység megtekintéshez kötött feladatkörben foglalkoztatott Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásban a 3/a. melléklet H) pontja,

i) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak esetében a reflektív interjúhoz kötött feladatkörben foglalkoztatott Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásban a 3/a. melléklet I) pontja,

j) a köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló pályázati eljárásban

ja) ha a pedagógus a 39. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tevékenység vállalásáról tett nyilatkozatot, a 3/b. melléklet A) pontja,

jb) ha a pedagógus a 39. § (2) bekezdés c), d) vagy e) pontja szerinti tevékenység vállalásáról tett nyilatkozatot, a 3/b. melléklet B) pontja,

k) ha a köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott Mesterpedagógus a 39. § (2) bekezdés c), d) vagy e) pontja szerinti tevékenységet folytatja, a fokozat megújítására irányuló eljárásban a 3/c. melléklet,

l) a köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott Kutatótanár fokozat

la) elérésére irányuló pályázati eljárásban a 3/d. melléklet A) pontja,

lb) megújítására irányuló eljárásban a 3/d. melléklet B) pontja

határozza meg.

(2) A 44. § (2) bekezdése szerinti pedagógus-kompetenciák értékelésének szabályait

a) a Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítő vizsgán, valamint a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásban a 3/e. melléklet A) pontja,

b) a Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló pályázati és a megújítását célzó megújítási eljárásban a 3/e. melléklet B) pontja,

c) a Kutatótanár fokozat elérésére irányuló pályázati és a megújítását célzó megújítási eljárásban a 3/e. melléklet C) pontja

határozza meg."

14. § A Púétv. vhr. 23. alcíme a következő 54/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

"54/A. § (1) A Pedagógus I. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsga és Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás keretében feltöltött portfólió 53. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott dokumentumok alatt a 3/f. mellékletben meghatározottakat kell érteni.

(2) A Mesterpedagógus fokozat megszerzésére irányuló pályázati eljárás során feltöltött pályázat keretében az 54. § (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott dokumentumok alatt a 3/g. mellékletben meghatározottakat kell érteni.

(3) A Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló pályázati eljárás keretében feltöltött pályázat 54. § (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott dokumentumok alatt a 3/h. mellékletben meghatározottakat kell érteni."

15. § A Púétv. vhr. 88. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) A Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetmény összege a 2024. évben 528 800 forint."

16. § (1) A Púétv. vhr. 90. §-a a következő (4a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(4a) Ha a köznevelési intézményben alkalmazott pedagógus vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott részmunkaidőben vagy csökkentett munkaidőben dolgozik, akkor a részére járó nemzetiségi pótlék vagy gyógypedagógiai pótlék - az egész számra való kerekítés általános szabályai alkalmazásával - a részmunkaidővel, csökkentett munkaidővel arányosan jár."

(2) A Púétv. vhr. 90. §-a a következő (6a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(6a) A Púétv. 102. §-ában meghatározott megbízási díjak mértéke nem függ a munkaidő teljes vagy részmunkaidős jellegétől."

17. § A Púétv. vhr. 58. alcíme a következő 132/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

"132/A. § E rendeletnek a minősítési, pályázati, megújítási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit első alkalommal a 2024. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

18. § A Púétv. vhr. a 2-9. melléklet szerinti 3/a-3/h. melléklettel kiegészülve lép hatályba.

19. § A Púétv. vhr.

1. 2. § 7. pontja az "a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény" szövegrész helyett az "a munkaviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény" szöveggel,

2. 30. § (3) bekezdés

a) nyitó szövegrésze a "hetente nem lehet több" szövegrész helyett a "hetente" szöveggel,

b) záró szövegrésze az "óránál" szövegrész helyett az "óra" szöveggel,

3. 40. § (4) bekezdése az "a minősítési eljárás sikertelen volt. A minősítési eljárás megismétlésére legkorábban - a sikertelen minősítési eljárás befejezésétől számított - két év" szövegrész helyett az "a pályázati eljárás sikertelen volt. A pályázati eljárás megismétlésére legkorábban - a sikertelen pályázati eljárás befejezésétől számított - két év" szöveggel,

4. 42. § (1) bekezdése a "töltött foglalkoztatás idejét" szövegrész helyett a "töltött jogszerű foglalkoztatás idejét" szöveggel,

5. 50. § (2) bekezdése a "követelményeket kormányrendelet határozza meg" szövegrész helyett a "követelményeknek az 54/A. § szerinti portfólióban szereplő dokumentumok benyújtásával kell megfelelni" szöveggel,

6. 78. § (2) bekezdése a "vizsgát," szövegrész helyett a "vizsga," és a " , minősítési eljárásnak minősül" szövegrész helyett a " , minősítési eljárás minősül" szöveggel,

7. 80. § nyitó szövegrésze az "időpontban kerül sor" szövegrész helyett az "időpontban visszamenőlegesen kerül sor" szöveggel,

8. 88. § (3) bekezdése az "a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet" szövegrész helyett az "az Fktr." szöveggel,

9. 90. § (1) bekezdése az "a (2)-(6) bekezdésben" szövegrész helyett az "a (2)-(6a) bekezdésben" szöveggel,

10. 90. § (3) bekezdése az "az a pedagógus" szövegrész helyett az "az a pedagógus, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott" szöveggel,

11. 131. § (4) bekezdése a "2022" szövegrész helyett a "2023" szöveggel és a "fennállnia." szövegrész helyett a "fennállnia. A 88. § (5) és (6) bekezdését első alkalommal úgy kell alkalmazni, hogy a 2023/2024. tanév, valamint nevelési év tekintetében a jogosultság 2024. január 1-jétől szól." szöveggel,

12. 2. mellékletében foglalt táblázat A:5 mezője a "9-12. évfolyam gimnáziumban" szövegrész helyett a "9-12. évfolyam gimnáziumban, szakgimnáziumban" szöveggel,

13. 2. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezője a "gimnáziumi tanár" szövegrész helyett a "gimnáziumi, szakgimnáziumi tanár" szöveggel,

14. 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében az "oktatási szakasszisztens óvodai nevelő szakmairányon" szövegrész helyett az "óvodai nevelő" szöveggel,

15. 3. melléklet A) pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében az "Óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár" szövegrész helyett az "Óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, intézményi titkár pedagógiai szakszolgálati intézményben" szöveggel,

16. 3. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében a "középfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítés" szövegrész helyett a "középfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítés vagy érettségi végzettség" szöveggel,

17. 3. melléklet B) pontjában foglalt táblázat A:1 mezőjében a "Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör" szövegrész helyett a "Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő, valamint gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakör" szöveggel,

18. 4. melléklet B) pontjában foglalt táblázat címe a "Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat elérésére irányuló minősítési eljárás" szövegrész helyett az "A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérésére irányuló pályázati eljárás" szöveggel

lép hatályba.

20. § Nem lép hatályba a Púétv. vhr.

a) 28. § (2) bekezdése,

b) 30. § (3) bekezdés h) pontja,

c) 39. § (4) bekezdése,

d) 44. § (3) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 7. mellékletének egyes jogcímeihez kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímei és fajlagos összegei

AB
1.2024. évi Kvtv. 7. melléklete szerinti jogcímKiegészítő támogatás fajlagos összege
2.7. melléklet 1.6.1.1. Hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó
tankönyvtámogatás 1-4. évfolyamon
1 350 forint/tanuló
3.7. melléklet 1.6.1.2. Hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó
tankönyvtámogatás 5-8. évfolyamon
1 750 forint/tanuló
4.7. melléklet 1.6.1.3. Hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó
tankönyvtámogatás hat évfolyammal működő gimnáziumokban
a 7-8. évfolyamon
2 150 forint/tanuló

2. melléklet a 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3/a. melléklet a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A pedagóguskompetenciák megfigyelési és értékelési szempontjai Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítő vizsga és Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásban

A) Köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott a 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint

AB
1Szempont sorszámaÉrtékelési szempontrendszer
21.1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
31.1Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos tudást tükröz.
41.2Ismeri az intézményében folyó pedagógiai munka tartalmi meghatározására és
szervezésére vonatkozóan alkalmazott, a Kormány és a köznevelésért felelős miniszter
által kiadott tantervi szabályozó dokumentumokat és az intézménye pedagógiai
programjának a saját szakterületére vonatkozó főbb tartalmait.
51.3Ismeri és tudatosan felhasználja szakterülete, tantárgya kapcsolatait más
műveltségterületekkel, tantárgyakkal.
61.4Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, tantárgya sajátosságaihoz igazodó
megismerési folyamatokat, nevelési, tanítási módszereket, eszközöket.
71.5Ismeri a szakterülete, tantárgya szempontjából fontos hagyományos és
digitális információforrásokat, azok pedagógiai felhasználásának lehetőségeit,
megbízhatóságát és etikus alkalmazását.
81.6Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai helyzethez igazodó.
92.2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
102.1Tervei készítése során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott
tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, oktatott
egyének és csoportok fejlesztési céljait.
112.2Egységes rendszerbe illesztve tervezi az adott pedagógiai céloknak megfelelő
stratégiát, folyamatot, munkaformát, módszereket, eszközöket.
122.3Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt szerepet kap a gyermekek, tanulók
tevékenységeinek fejlesztése.
132.4Tervező tevékenységében épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre.
142.5A gyermekek, tanulók optimális fejlődését elősegítő, az egyéni fejlődési
sajátosságokhoz igazodó, differenciált tanulási-tanítási folyamatot tervez.
152.6Terveiben szerepet kap a gyermekek, tanulók motiválása, motivációjuk fejlesztése.
162.7Tervező tevékenysége során a tanulási folyamatba illeszti a foglalkozáson, a tanórán
kívüli ismeret- és tapasztalatszerzési lehetőségeket.
172.8Megtervezi a gyermekek, a tanulók és nevelt, oktatott csoportok értékelésének
módszereit, eszközeit.
182.9A gyermekek, a tanulók fejlettségére is figyelemmel bevonja őket a nevelés-oktatás és
a tanulás-tanítás tervezésébe.
192.10A tanulási-tanítási folyamat tervezése során a digitális módszereket és eszközöket a pedagógiai céloknak megfelelően választja meg és azokat a változó körülményekhez igazítja.
203.3. kompetencia: A tanulás támogatása
213.1A tanulás támogatása során épít a gyermekek, tanulók egyéni céljaira és
szükségleteire, a gyermek- és tanulócsoport sajátosságaira.
223.2Figyelembe veszi a gyermekek, a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát.
233.3Felkelti és fenntartja a gyermekek, a tanulók érdeklődését célszerűen alkalmazott
hagyományos és digitális eszközökkel, technológiákkal.
243.4Nyugodt és biztonságos nevelési, tanulási környezetet teremt.
253.5Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási folyamat során tapasztalt megértési
nehézségeket.
263.6Ösztönzi, segíti és támogatja a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és a digitális
eszközök célszerű, körültekintő, etikus és biztonságos használatában.
273.7Fejleszti a gyermekek, a tanulók tanulási képességeit.
283.8Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket biztosít.
293.9A gyermekek, a tanulók hibázásait, tévesztéseit a tanulási folyamat szerves részeinek
tekinti, és a megértést elősegítő módon reagál rájuk.
303.10Támogatja a gyermekek, a tanulók önálló gondolkodását, elismeri, és a tanulási-
tanítási folyamat részévé teszi kezdeményezéseiket és ötleteiket.
313.11Segítséget nyújt a gyermekeknek, tanulóknak abban, hogy képesek legyenek digitális
környezetben információkat, tartalmakat keresni, elemezni és feldolgozni, a digitális
technológiákat kreatívan és körültekintően használni.
323.12Pedagógiai tevékenységében tudatosan alkalmazza a digitális technológiákat a különböző képességterületek fejlesztése során, szem előtt tartva a gyermek, a tanuló életkorát, képességeit, motiváltságát.
334.4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése,
a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
344.1A nevelés-oktatás folyamatában a gyermekek, a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és
testi sajátosságaira egyaránt kiemelt figyelmet fordít.
354.2Tudatosan teremt olyan pedagógiai helyzeteket, amelyek segítik a gyermekek,
a tanulók komplex személyiségfejlődését.
364.3Tiszteletben tartja a gyermekek, a tanulók személyiségét, tudatosan keresi a bennük
rejlő értékeket, a gyermekekhez, a tanulókhoz felelősen és elfogadóan viszonyul.
374.4Megismerteti a gyermekekkel, a tanulókkal az érintett korosztályra a tantervi, tartalmi
szabályozókban meghatározott egyetemes emberi, európai és nemzeti értékeket és
azok tiszteletére neveli őket.
384.5Tudatos értékválasztásra és a saját értékrendjük kialakítására ösztönzi a gyermekeket,
a tanulókat.
394.6Tudatosan alkalmazza a gyermekek, a tanulók sokoldalú megismerését szolgáló
pedagógiai-pszichológiai módszereket.
404.7Felismeri a gyermekek, a tanulók személyiségfejlődési és tanulási nehézségeit, és
képes számukra hatékony segítséget nyújtani, vagy szükség esetén más szakembertől
segítséget kérni.
414.8Felismeri a gyermekekben, a tanulókban a tehetség ígéretét, és tudatosan segíti annak
kibontakozását.
424.9Az együttnevelés keretei között is módot talál a gyermekek, a tanulók esetében
az egyéni fejlődés lehetőségeinek megteremtésére.
435.5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
445.1A pedagógus az általa vezetett, fejlesztett gyermek- és tanulócsoportok fejlesztését
a közösségfejlesztés folyamatának ismeretére, és a csoportok tagjainak egyéni és
csoportos szükségleteire, sajátosságaira alapozza.
455.2Megteremti az általa irányított nevelési, oktatási folyamat során az együttműködési
képességek fejlődéséhez szükséges feltételeket.
465.3Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a konfliktusok megelőzésének és
kezelésének módszereit.
475.4Ösztönzi a gyermekek, a tanulók közötti véleménycserét, fejleszti kommunikációs
képességeiket, fejleszti a gyermekekben, tanulókban az érvelési kultúrát.
485.5A gyermekek, a tanulók nevelése, oktatása során a közösség iránti szerepvállalást
erősítő pedagógiai helyzeteket teremt.
495.6Pedagógiai feladatai során figyelembe veszi és értékként közvetíti a gyermekek,
a tanulók és tanulóközösségek eltérő kulturális, társadalmi hátteréből adódó
sajátosságokat.
505.7A gyermekeket, tanulókat egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatására,
előítélet-mentességre neveli.
515.8Pedagógiai tevékenységében a nevelt, oktatott gyermekek, tanulók életkorából
következő fejlődéslélektani jellemzők ismerete tükröződik.
526.6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
536.1A tantervi tartalmakat a gyermekek, a tanulók egyéni pedagógiai-pszichológiai
szükségleteihez is igazodva eredményesen és adaptívan alkalmazza.
546.2Változatos pedagógiai értékelési módszereket alkalmaz, a nevelési-oktatási
folyamatban célzottan alkalmazza a diagnosztikus, a fejlesztő és összegző értékelési
formákat.
556.3Változatos, a szakterülete, a tantárgya sajátosságainak és az adott nevelési helyzetnek
megfelelő ellenőrzési-értékelési módszereket használ.
566.4Pedagógiai céljainak megfelelő ellenőrzési, értékelési eszközöket választ vagy készít,
amelyhez felhasznál digitális technológia által nyújtott lehetőségeket is.
576.5A gyermekeknek, a tanulóknak személyre szabott értékelést ad.
586.6A gyermeki, a tanulói tevékenység rendszeres ellenőrzésének eredményeit
szakszerűen elemzi, értékelésüket rendszeresen felhasználja fejlesztési céljainak,
feladatainak kijelölésében.
596.7Az értékelési módszerek alkalmazása során figyelembe veszi azok várható hatását
a gyermekek, a tanulók személyiségének fejlődésére.
606.8A gyermekek, a tanulók számára adott visszajelzései rendszeresek, egyértelműek,
tárgyilagosak.
616.9Elősegíti a gyermekek, a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlődését.
626.10Az intézményi pedagógiai programmal összhangban alkalmazott pedagógiai
ellenőrzési és értékelési rendszerét és módszereit, azok szempontjait megismerteti
a gyermekekkel, a tanulókkal, a szülőkkel.
637.7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök
átadásának módja
647.1Segíti a gyermekeket, tanulókat, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható
fejlődés különbségeit.
657.2Kihasználja saját szakterületén, illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés
pedagógiai lehetőségeit.
667.3Lehetővé teszi a gyermekek, tanulók számára, hogy saját cselekedeteikkel,
viselkedésükkel hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy
a jövő rajtuk is múlik.
677.4Segíti a gyermekeket, tanulókat, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan
gondolkodjanak a lehetséges jövőről.
688.8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
698.1A gyermekek, a tanulók nevelése-oktatása érdekében kezdeményezően
együttműködik a pedagógustársaival, a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel és
a szülőkkel. Az együttműködés során digitális technológiát is alkalmaz.
708.2A gyermekekkel, a tanulókkal történő együttműködés elveit és formáit az alkalmazott
pedagógiai program és az intézményi dokumentumok keretei között a gyermekek,
a tanulók személyiségfejlődését figyelembe véve alakítja ki és valósítja meg.
718.3A hagyományos és digitális kapcsolattartás során az intézményi pedagógiai
programhoz igazodóan és a pedagógiai céljainak megfelelően érthetően és hitelesen
kommunikál, a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja.
728.4Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos visszajelzéseket, nyitott azok
befogadására.
738.5Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli álláspontját, képes másokat meggyőzni, és
ő maga is meggyőzhető.
749.9. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
759.1Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és alkalmazkodik
a szerepelvárásokhoz.
769.2A pedagógiai feladatok megoldásában együttműködik pedagógustársaival,
munkaközösségeivel, a nevelő-oktató munkát segítő munkatársaival, a gyermek,
tanuló fejlődését támogató más szakemberekkel.
779.3Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, javaslataival
kezdeményező szerepet is vállal.
789.4Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi.
799.5Fontos számára szakmai tudásának folyamatos megújítása, a megszerzett tudását
a pedagógiai gyakorlatában eredményesen alkalmazza.
809.6Tisztában van digitális kompetenciái szintjével, keresi a lehetőséget azok fejlesztésére.
Segíti pedagógustársait digitális kompetenciájuk fejlődésében.

B) A pedagógiai szakszolgálatban a nevelési tanácsadás, az óvoda- és iskolapszichológiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása feladatot ellátó, pedagógus munkakörben foglalkoztatott

AB
1Szempont sorszámaÉrtékelési szempontrendszer
21.1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
31.1Szakmai tevékenysége biztos szaktudományos és szakterületi tudást tükröz.
41.2Ismeri a szakszolgálatok működésének jogszabályi hátterét, a tartalmi munkára
vonatkozó előírásokat, szakmai protokollokat.
51.3Ismeri és tudatosan felhasználja a kliens egyedi jellemzői közötti (belső) és a támogató
társas környezet erőforrásai közötti (külső) kapcsolódási lehetőségeket.
61.4Ismeri a rendelkezésre álló állapotfelmérő és fejlesztő/tanácsadó/terápiás eszközöket,
kritikusan értékeli és a kliens szükségleteinek megfelelően tudatosan alkalmazza
azokat.
71.5Ismeri a szakterülete szempontjából fontos információforrásokat, azok
felhasználásának lehetőségeit, megbízhatóságát és etikus alkalmazását.
81.6Fogalomhasználata szakszerű, pontos és következetes az állapotfelmérés
eredményének és a segítő beavatkozások folyamatának leírása, valamint
megvalósulása során.
92.2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
102.1A szolgáltatás céljainak meghatározásakor figyelembe veszi a kliens állapotát és
az állapothoz illeszkedő eljárásokat, követi a szakterületi protokollokat.
112.2A kliens problémájának és állapotának megfelelően tudatosan tervezi a vizsgálathoz/
beavatkozáshoz illeszkedő stratégiákat, hagyományos és digitális módszereket,
eszközöket, megfelelő alternatívákat is mérlegelve a folyamatban.
122.3Tevékenységének tervezésében a kliens fejlődési folyamatát tartja szem előtt,
figyelembe véve a különlegességét, kulturális helyzetét, továbbá a környezeti
kockázatokat.
132.4Csoportos foglalkozási terv készítésénél épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre.
142.5A kliens problémájához és állapotához igazodó, a protokollok ajánlásait figyelembe
vevő egyéni vagy csoportos fejlesztési, foglalkozási, tanácsadási vagy terápiás tervet
készít.
152.6Terveiben szerepet kap a kliensek motiválása, motivációjuk fejlesztése. Képes
ráhangolódni a kliens érzelmi-motivációs állapotára és azt kedvezően befolyásolni.
162.7A kliens szükségletei alapján tervezi és támogatja a beavatkozási folyamat
megvalósulását a szakszolgálaton kívüli helyszíneken is.
172.8Megtervezi a kliensek előrehaladását, elégedettségét értékelő módszereket és
eszközöket.
182.9Kliensei számára lehetővé teszi a számukra megfelelő viselkedési alternatíva
kiválasztásában való véleményformálást, közreműködést.
192.10A vizsgálati/beavatkozási folyamat tervezése során a digitális módszereket és
eszközöket a céloknak megfelelően választja meg és azokat a változó körülményekhez
igazítja.
203.3. kompetencia: A tanulás támogatása
213.1A vizsgálat és a beavatkozás során épít a kliensek céljaira, egyéni szükségleteire,
a csoportok sajátosságaira.
223.2A pedagógiai folyamat során figyelembe veszi a kliensek aktuális értelmi, érzelmi,
hangulati, fiziológiai állapotát.
233.3Felkelti és fenntartja a kliens érdeklődését célszerűen alkalmazott módszerekkel,
hagyományos és digitális eszközökkel, technológiákkal.
243.4Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli, támogató környezetet teremt.
253.5A beavatkozás során az egyéni tanulási folyamathoz alakítja módszereit, feltárja és
szakszerűen kezeli a megértési nehézségeket, az érzelmi és motivációs akadályokat.
263.6Ösztönzi, segíti és támogatja a klienseket a hagyományos és a digitális eszközök
célszerű, körültekintő, etikus és biztonságos használatában.
273.7Fejleszti a kliensek tanulási képességeit. A tanulás támogatása érdekében a szülővel,
pedagógussal konzultál.
283.8Szakszerű útmutatást nyújt a kliens számára egyéni vagy csoportos helyzetben
az önálló tanuláshoz.
293.9A hibázást, tévesztést a tanulási/fejlődési folyamat szerves részeinek tekinti,
kihasználja a benne rejlő fejlődési/fejlesztési lehetőségeket.
303.10Támogatja a kliensek önálló gondolkodását, elismeri, elősegíti a kliens aktivitásának
növekedését, kezdeményezéseiket, ötleteiket felhasználja a pedagógiai folyamatban.
313.11A tanulás támogatása érdekében a szülővel, pedagógussal személyes vagy online
konzultációt folytat.
324.4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése,
a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
334.1Munkájában kiemelt figyelmet fordít a kliens értelmi, érzelmi, szociális és testi
sajátosságaira.
344.2A kliens teljes személyiségét fejlődésében szemléli, komplex fejlesztésére,
autonómiájának kibontakoztatására törekszik.
354.3Tiszteletben tartja a kliens személyiségét, tudatosan keresi a benne rejlő értékeket,
a klienshez felelősen és elfogadóan viszonyul.
364.4Interperszonális kapcsolatokban értékvezérelten tevékenykedik, és a klienseket is
ebben támogatja, segíti őket az együttműködés kialakításában, egymás értékeinek,
helyzetének elfogadásában.
374.5Tudatosan alkalmazza a kliens sokoldalú megismerését szolgáló pedagógiai-
pszichológiai, problémaspecifikus módszereket.
384.6Felismeri és érti a kliens kognitív és személyiségfejlődési nehézségeit, vagy annak
kiemelkedő elemeit. Képes kliensei számára hatékony segítséget nyújtani, vagy
szükség esetén más szakembertől segítséget kérni.
394.7Felismeri klienseiben a tehetség ígéretét, és tudatosan segíti annak kibontakozását.
404.8Csoportos beavatkozás esetén is módot talál a kliensek esetében az egyéni fejlődés
lehetőségeinek megteremtésére.
414.9A kliens életkorát és együttműködési készségét, valamint a probléma típusát
figyelembe véve szülő-, illetve pedagóguskonzultációt alkalmaz.
425.5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
435.1A csoportos beavatkozások során képes a társas kapcsolódás, az együttműködés
képességeinek fejlesztésére, figyelembe véve a csoporttagok egyéni és csoportos
szükségleteit, sajátosságait.
445.2A csoportos fejlesztő, tanácsadó, terápiás, tréning foglalkozásain harmóniát,
biztonságot, elfogadó légkört teremt.
455.3Mérlegeli, hogy a csoporttagok részvételének önkéntessége, vagy annak hiánya
a csoportlétszám, az időpont, a helyszín, a tagok csoporton kívüli kapcsolatai milyen
befolyást gyakorolnak a csoportdinamikára, ezek alapján megelőzi a konfliktusok
kialakulását.
465.4Csoportos beavatkozások során fejleszti az asszertív kommunikáció képességét.
475.5Csoportos beavatkozások során elősegíti az egymásért, a csoportban történtekért való
felelősségvállalást.
485.6Az állapotfelmérés és beavatkozások során figyelembe veszi és értékként közvetíti
az egyéni különlegességeken túl az eltérő kulturális, társadalmi háttérből adódó
sajátosságokat, ezek tiszteletben tartásával végzi munkáját.
495.7Klienseit egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatására, előítélet-
mentességre neveli.
505.8Szakmai jegyzőkönyvet vezet a csoporttörténésekről, reflexiókkal reagál
a csoporteseményekre és saját csoportvezetői tevékenységére.
515.9Ha gyermek-, tanulócsoportot vezet, megfelelően mérlegeli és kezeli a csoport
funkcionálásával összefüggő vezetői, pedagógusi, szülői reagálásokat, esetleg
konfliktusos helyzeteket.
526.6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
536.1A protokollok által támogatott állapotfelmérő és beavatkozási eljárásokat saját
kompetenciái ismeretében a kliens szükségleteire építve következetesen alkalmazza.
546.2A klienssel fenntartott kapcsolatban szem előtt tartja, hogy a segítő kapcsolat a direkt
értékelésektől mentes hatásokon nyugszik, szükség esetén segítő értékelést alkalmaz,
minősítő értékelést állapotfelmérés eredményének közlése során végez.
556.3A fejlesztéshez, terápiához igazodó ellenőrzési-értékelési módszereket és eszközöket
használ.
566.4Szakterületének megfelelő standardizált és protokollok által támogatott
állapotfelmérő eszközöket, szükség esetén egyszerű kérdőíves felmérő eszközöket
készít és használ, melyhez felhasználja a digitális technológia nyújtotta lehetőségeket
is.
576.5Ha az ellátott szakfeladat a kliens értékelését lehetővé teszi, értékeléseit, visszajelzéseit
úgy végzi, hogy ezzel a kliens fejlődését segítse.
586.6Képes a kliens állapotának, változásának folyamatos értékeléséből kapott adatokat
elemezni (folyamatdiagnosztika), az egyéni, csoportos beavatkozás alapjaként
használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani.
596.7Ha az ellátott szakfeladat azt szükségessé teszi, visszajelzései rendszeresek,
egyértelműek és tárgyilagosak.
606.8A tanácsadás, fejlesztés, terápia, konzultáció során olyan módszerek alkalmazására
törekszik, amelyek elősegítik a kliens önértékelési képességeinek kialakulását,
fejlődését.
617.7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök
átadásának módja
627.1Segíti a klienseket, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható fejlődés
különbségeit.
637.2Kihasználja saját szakterületén, illetve pedagógiai szakszolgálati intézményében
a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit.
647.3Lehetővé teszi a kliensek számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel
hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik.
657.4Segíti a klienseket, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak
a lehetséges jövőről.
668.8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
678.1A kliens érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik szülőkkel,
munkatársakkal, szakmai partnerekkel, szervezetekkel. Az együttműködés során
digitális technológiát is alkalmaz.
688.2Együttműködését klienseivel, azok segítőivel a kölcsönösség és a konstruktivitás
jellemzi, figyelembe véve a partner kognitív és érzelmi állapotát, aktuális jellemzőit és
a kontextust.
698.3A kliensnek, azok segítőinek nyújtott szakmai kommunikációjában alkalmazkodik
a partner nyelvi és problémaészlelési képességeihez. A hagyományos és digitális
kapcsolattartás során pedagógiai céljainak megfelelően érthetően és hitelesen
kommunikál, a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja.
708.4Nyitott a kliens, a szülő, a vezető, a munkatársak és más szakemberek visszajelzéseire,
felhasználja azokat szakmai fejlődésében.
718.5Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli álláspontját, képes másokat meggyőzni és
ő maga is meggyőzhető.
728.6Titoktartási és információ megosztási kötelezettségeit különös felelősséggel teljesíti,
kiemelten akut krízishelyzet és gyermekbántalmazás vélelme esetén.
739.9. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
749.1Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival és
alkalmazkodik a szerepelvárásokhoz.
759.2Szakmai feladatai megoldásában együttműködik munkatársaival, a szakmai teammel,
a segítő alkalmazottakkal, a kliens fejlődését támogató más szakemberekkel.
769.3Részt vesz szakmai kooperációkban, intézményi innovációban, problémafelvetéseivel,
javaslataival kezdeményező szerepet is vállal.
779.4Szakmai munkáját reflektivitás jellemzi.
789.5Fontos számára szakmai tudásának folyamatos megújítása, fejlesztése, a megszerzett
tudását a szakmai gyakorlatában eredményesen alkalmazza.
799.6Szakmai fejlődése mellett a segítő kapcsolat hitelességének fenntartása érdekében
gondot fordít saját mentálhigiénés állapotának karbantartására, valamint
a szakterületére vonatkozó szakmai etikai kódex előírásainak betartására.
809.7Tisztában van digitális kompetenciái szintjével, keresi a lehetőséget azok fejlesztésére,
követi a digitális technológia fejlődését. Segíti munkatársait digitális kompetenciájuk
fejlődésében.

C) A pedagógiai szakszolgálatban a szakértői bizottsági feladatot ellátó, pedagógus munkakörben foglalkoztatott

AB
1Szempont sorszámaÉrtékelési szempontrendszer
21.1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
31.1Szakmai tevékenysége biztos szaktudományos és szakterületi tudást tükröz.
41.2Ismeri a szakszolgálatok működésének jogszabályi hátterét, a tartalmi munkára
vonatkozó előírásokat, szakmai protokollokat, különösen a szakértői véleménnyel
kapcsolatos elvárásokat.
51.3Ismeri és tudatosan felhasználja a kliens érdekében a kapcsolódó szakszolgálati és más
ágazatokhoz tartozó ellátási lehetőségeket.
61.4A rendelkezésre álló állapotfelmérő eszközöket ismeri, kritikusan értékeli és
megfelelően használja.
71.5Ismeri a szakterülete szempontjából fontos hagyományos és digitális
információforrásokat, azok felhasználásának lehetőségeit, megbízhatóságát és etikus
alkalmazását.
81.6Fogalomhasználata szakszerű, pontos és következetes az állapotfelmérés
eredményének és a szakértői javaslatoknak a leírása során.
92.2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
102.1Az állapotfelmérés tervezése során komplex módon veszi figyelembe a diagnosztikus
folyamat minden lényeges elemét, a folyamat célját, tartalmát, eszközeit, a kliens
állapotát, a vizsgálati környezet lehetőségeit és korlátait.
112.2Tudatosan tervezi a vizsgálati stratégiát, a releváns módszereket, eszközöket.
122.3A kliens állapotához igazodva egyéni szinten tervezi meg diagnosztikus
tevékenységét. A kliens problémájához és a diagnosztikai helyzethez igazodó
hagyományos és digitális állapotfelmérő eszközöket egyaránt alkalmaz.
132.4Az állapotfelmérés tervezése során szerepet kap a kliens motiválása, aktivizálása.
142.5Diagnosztikus tervei összeállítása során számításba veszi a korábban használt
eszközöket, módszereket, valamint az anamnesztikus adatokat.
152.6Megtervezi az állapotfelmérő eszközökkel és módszerekkel való diagnosztizálás,
értékelés folyamatát.
162.7Terveit a diagnosztikus folyamatban való előrehaladás és az eredményesség
függvényében felülvizsgálja. Munkáját a folyamatos önellenőrzésre épített
önkorrekció jellemzi.
172.8Diagnosztikus tevékenységéhez kapcsolódóan megtervezi a külső helyszínen végzett
megfigyelői tevékenység célját, módszerét, eszközeit.
183.3. kompetencia: A tanulás támogatása
193.1A kliensek tágan értelmezett tanulási folyamatának támogatása során épít a kliens
egyéni céljaira és szükségleteire.
203.2Figyelembe veszi a kliens aktuális fizikai, érzelmi állapotát, szükség esetén képes
módosítani előzetesen elkészített vizsgálati terveit.
213.3Felkelti és fenntartja a kliens érdeklődését, motivációját célszerűen alkalmazott
hagyományos és digitális eszközökkel, technológiákkal.
223.4Nyugodt és biztonságos, támogató környezetet teremt a vizsgálathoz.
233.5Megérti és feltárja a folyamat során tapasztalt megértési nehézségeket.
243.6Kihasználja a vizsgálatban rejlő lehetőségeket a kliens számára kedvező tanulási
stratégia felismerésére és tudatosítására.
253.7Szakértői véleményében szakszerű útmutatást nyújt a kliensek, a pedagógusok
és a szülők számára a fejlesztő, rehabilitációs, gyakorlási folyamatok eredményes
megvalósításához a személyes jogok, a jogorvoslat, a különleges bánásmód
megvalósításának rendszere, kerete és a bevont szakemberek vonatkozásában.
Javaslatai hagyományos és digitális módszerekre, eszközökre egyaránt kitérnek.
263.8A kliens hibázásait, tévesztéseit a tanulási, fejlődési folyamat szerves részének tekinti,
és a megértést elősegítő módon reagál rájuk.
274.4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése,
a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
284.1Az állapotfelmérés tervezése során egyaránt figyelemmel van a kliens értelmi, érzelmi,
szociális és testi sajátosságaira.
294.2A kliens teljes személyiségének megismerésére, ismereteinek, tudásának
megállapítására törekszik.
304.3Tiszteletben tartja a kliens személyiségét, aktuális érzelmi, hangulati állapotától
függetlenül elfogadóan, felelősen viszonyul hozzá.
314.4Felismeri a kliens személyiségfejlődési nehézségeit, az egyéni megértést, korrekciót
elősegítő módon reagál rájuk.
324.5A diagnosztikus munka során felismeri a kliensben a tehetség ígéretét, tudatosan
segíti annak kibontakozását szakértői javaslatai megfogalmazásával.
334.6Különleges bánásmódot igénylő kliens számára hosszabb távú fejlesztési tervekre tesz
javaslatot, ezeket közérthetően, szakszerűen megfogalmazza a szakértői véleményben.
345.5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és
a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
(A szakterület sajátosságai alapján nem értelmezhető kompetencia.)
356.6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
366.1A vizsgálati protokollokat, azok követelményeit a kliens ismeretében, aktuális állapotát
és szükségleteit is figyelembe véve eredményesen alkalmazza.
376.2Céljainak megfelelőn nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési
módszereket, eszközöket.
386.3A kliens teljesítményének meghatározására megfelelően standardizált, a szakmai
protokollok által is támogatott mérőeszközöket használ, szükség esetén speciális
szakterületi mérőeszközöket készít, melyekhez felhasznál digitális technológia által
nyújtott lehetőségeket is.
396.4Értékeléseivel, visszajelzéseivel bátorítja a klienst.
406.5A kliens teljesítményét önállóan elemzi, az adatok alapján céljait, módszereit, eszközeit
felülvizsgálja, az egyéni, illetve a csoportos vizsgálat során az eszközhasználatot
a helyzethez igazítja.
416.6A diagnosztikai módszerek és eszközök megválasztásakor figyelembe veszi
az állapotfelmérés hatását a kliens személyiségfejlődésére.
426.7Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek, a sikeres vizsgálat
érdekében törekszik ezek folyamatos használatára.
436.8Értékelései, visszajelzései során olyan módszerek alkalmazására törekszik, amelyek
elősegítik a kliens önértékelését.
447.7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök
átadásának módja
457.1Segíti a klienseket, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható fejlődés
különbségeit.
467.2Kihasználja saját szakterületén, illetve pedagógiai szakszolgálati intézményében
a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit.
477.3Lehetővé teszi a kliensek számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel
hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik.
487.4Segíti a klienseket, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak
a lehetséges jövőről.
498.8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
508.1A kliens érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik
munkatársakkal, szülőkkel, szakmai partnerekkel, szervezetekkel. Az együttműködés
során digitális technológiát is alkalmaz.
518.2A kliensekkel való kommunikációjában kezdeményező, tekintettel van érzelmi, értelmi
állapotukra, valamint a kontextusra.
528.3Szakmai kommunikációjában alkalmazkodik a partner nyelvi és problémaészlelési
képességeihez. A hagyományos és digitális kapcsolattartás során pedagógiai céljainak
megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál, a vonatkozó jogszabályi előírásokat
betartja.
538.4Igényli a kliens, a vezető, a munkatársak, a szülő és más partnerek visszajelzéseit,
nyitott azok befogadására.
548.5A szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli álláspontját, képes másokat meggyőzni,
és ő maga is meggyőzhető.
558.6Titoktartási és információ megosztási kötelezettségeit különös felelősséggel teljesíti
a kliensek védelme érdekében.
569.9. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
579.1Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival és
alkalmazkodik a szerepelvárásokhoz.
589.2Állapotfelmérő tevékenységét szakmai teamekben végzi, együttműködik
munkatársaival, valamint feladatait támogató más intézmény, szakterület
szakembereivel.
599.3Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, javaslataival
kezdeményező szerepet is vállal.
609.4Saját pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és
fejleszti, tevékenységét reflektivitás jellemzi.
619.5Fontos számára szakmai tudásának folyamatos megújítása, a megszerzett tudását
a szakmai gyakorlatában eredményesen alkalmazza.
629.6Szakmai fejlődése mellett a segítő kapcsolat hitelességének fenntartása érdekében
gondot fordít saját mentálhigiénés állapotának karbantartására, valamint
a szakterületére vonatkozó szakmai etikai kódex előírásainak betartására.
639.7Tisztában van digitális kompetenciái szintjével, keresi a lehetőséget azok fejlesztésére,
követi a digitális technológia fejlődését. Segíti munkatársait digitális kompetenciájuk
fejlődésében.

D) A pedagógiai szakszolgálatban logopédiai feladatot ellátó, pedagógus munkakörben foglalkoztatott

AB
1Szempont sorszámaÉrtékelési szempontrendszer
21.1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
31.1Logopédiai tevékenysége biztos szaktudományos tudást tükröz.
41.2Ismeri a szakszolgálatok működésének jogszabályi hátterét, a tartalmi munkára
vonatkozó előírásokat, szakmai protokollokat.
51.3Ismeri és kliense érdekében tudatosan felhasználja a más szakterülethez kapcsolódó
módszertani tudást.
61.4Ismeri és tudatosan alkalmazza az adott logopédiai problématípusnak, a kliens
életkorának, állapotának és a helyzetnek megfelelő változatos logopédiai/
gyógypedagógiai terápiás módszereket, fejlesztő eszközöket.
71.5Ismeri a rendelkezésre álló logopédiai diagnosztikai és terápiás/fejlesztő módszerekkel,
eszközökkel kapcsolatos hagyományos és digitális információforrásokat, azok
felhasználási lehetőségeit, megbízhatóságát és etikus alkalmazását.
81.6Fogalomhasználata szakszerű, pontos, következetes, alkalmazkodik a kliens és más
partnerek igényeihez is.
91.7A terápiás tevékenysége során képes építeni a kliens meglévő képességeire, más
forrásból szerzett tudására, ösztönzi őket arra, hogy valós helyzetben is próbálják ki
megszerzett tudásukat.
102.2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
112.1A foglalkozás, beavatkozás tervezése során figyelembe veszi a kliens állapotát,
a szakmai kritériumokat és a logopédiai problématerület sajátosságait, logopédiai
munkáját egységekre és foglalkozásokra bontva is megtervezi.
122.2Komplex módon veszi figyelembe a tervezés során a pedagógiai folyamat minden
lényeges elemét: a prevenciós, terápiás tartalmat, a kliens előzetes tudását,
motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit és korlátait.
132.3Tevékenységének tervezésében a kliens fejlődési folyamatát tartja szem előtt,
figyelembe véve az egyéni sajátosságait, kulturális helyzetét, továbbá a környezeti
kockázatokat.
142.4Tervező tevékenységében épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre.
152.5A kliens problémájához és állapotához igazodó, az egyéni szükségletekre építő,
a protokollok ajánlásait figyelembe vevő egyéni vagy csoportos fejlesztési,
foglalkozási, tanácsadási vagy terápiás tervet készít.
162.6Terveiben szerepet kap a kliensek motiválása, aktivizálása.
172.7A kliens szükségletei alapján tervezi és támogatja a logopédiai diagnosztika és/vagy
terápiás folyamat megvalósulását a szakszolgálaton kívüli helyszíneken is.
182.8Megtervezi az egyének és csoportok esetében a logopédiai terápiás folyamathoz
illeszkedő, a kliens önértékelését fejlesztő értékelési módszereket, eszközöket.
192.9A kliens állapotára, fejlettségére is figyelemmel bevonja őt a logopédiai terápiás
folyamatok során a tanulás-tanítás tervezésébe.
202.10A logopédiai diagnosztika, illetve terápiás folyamat tervezése során a digitális
módszereket és eszközöket a céloknak megfelelően választja meg és azokat a változó
körülményekhez igazítja.
213.3. kompetencia: A tanulás támogatása
223.1A logopédiai terápiás folyamatok során épít a kliens egyéni szükségleteire, csoportos
fejlesztések esetében figyelembe veszi mind az egyén, mind a csoport sajátosságait.
233.2Figyelembe veszi a kliens aktuális fizikai, érzelmi állapotát, a folyamatdiagnosztika
alapján képes változtatni előzetes tervein.
243.3A kliens aktív bevonásán, tevékenykedtetésén keresztül tartja fenn a kliens
érdeklődését, motivációját a célszerűen alkalmazott, szakspecifikus hagyományos és
digitális eszközök és technológiák felhasználásával.
253.4A fejlődést támogató, biztonságot adó környezetet teremt.
263.5Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási folyamat során tapasztalt megértési
nehézségeket.
273.6A logopédiai terápiás folyamat során ösztönzi, segíti és támogatja a klienseket
a hagyományos és a digitális eszközök célszerű, körültekintő, etikus és biztonságos
használatában.
283.7Bizonyos problématerületekre irányuló fejlesztés esetén segíti a tanulási stratégiák
megtalálását, elsajátítását és gyakorlását.
293.8Az önálló tanuláshoz, gyakorláshoz szakszerű útmutatást ad és megfelelő tanulási
eszközöket ismertet.
303.9A beavatkozási folyamatban a kliens hibázását, elakadását a tanulási folyamat szerves
részének tekinti, felhasználja az önreflektivitás, önértékelés fejlesztésére.
313.10Támogatja a kliensek önálló gondolkodását, elismeri és a tanulási-tanítási folyamat
részévé teszi kezdeményezéseiket és ötleteiket.
323.11Segítséget nyújt klienseinek, hogy képesek legyenek digitális tartalmakat célszerűen
feldolgozni, a digitális technológiát kreatívan alkalmazni a logopédiai gyakorlás során.
333.12Logopédiai tevékenységében tudatosan alkalmazza a digitális technológiákat
a különböző képességterületek felmérése, fejlesztése során, szem előtt tartva
a kliensek életkorát, képességeit, motiváltságát.
344.4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése,
a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
354.1Egyéni beavatkozásai során a kliens értelmi, érzelmi, testi, szociális sajátosságaira
egyaránt figyelmet fordít.
364.2A kliens személyiségét fejlődésében szemléli, komplex fejlesztésre, autonómiájának
kibontakoztatására törekszik.
374.3Tiszteletben tartja a kliens személyiségét, tudatosan keresi a benne rejlő értékeket,
a klienshez felelősen és elfogadóan viszonyul.
384.4Saját értékrendje kialakítására ösztönzi a klienst.
394.5Tudatosan alkalmazza a kliens sokoldalú megismerését szolgáló pedagógiai-
pszichológiai módszereket, problémaspecifikusan, a kliens személyiségének és aktuális
állapotának megfelelően.
404.6Felismeri és érti a kliensek tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit,
a különleges bánásmódot igénylő kliensei, klienscsoportjai számára is képes adekvát
segítséget adni önállóan vagy más szakemberek bevonásával.
414.7Klienseiben felismeri a tehetség ígéretét és tudatosan segíti annak kibontakozását.
424.8Csoportos fejlesztés keretei között is képes a kliens egyéni fejlődési lehetőségének
megteremtésére.
435.5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és
a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
445.1A csoportos beavatkozások során képes a társas kapcsolódás, az együttműködés
képességeinek fejlesztésére, figyelembe véve a csoporttagok egyéni és csoportos
szükségleteit, sajátosságait.
455.2A csoportos fejlesztő, terápiás foglalkozásain biztonságos, elfogadó légkört teremt,
együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz.
465.3A csoportos fejlesztő, terápiás foglalkozásain a kliensek személyiségét és
a csoportdinamikai folyamatokat egyaránt figyelembe veszi a konfliktusok megelőzése
és kezelése során. Ismeri és alkalmazza a konfliktuskezelés módszereit, stratégiáit.
475.4A csoportos fejlesztő, terápiás foglalkozásain fejleszti az asszertív kommunikáció
képességét.
485.5Csoportos beavatkozások során elősegíti az egymásért és a csoportban történtekért
való felelősségvállalást.
495.6Munkája során figyelembe veszi és értékként közvetíti a kliensek eltérő kulturális,
társadalmi helyzetéből adódó sajátosságait.
505.7Klienseit egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatására, előítélet-
mentességre neveli.
516.6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
526.1A tevékenység szakmai kritériumait képes a kliens egyéni szükségleteihez, aktuális
állapotához adaptálni, eredményesen alkalmazni.
536.2Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző
értékelési módszereket.
546.3Logopédiai munkájában változatos, a szakterülete sajátosságainak és az adott nevelési
helyzetnek megfelelő ellenőrzési-értékelési módszereket használ.
556.4Ha az ellátott szakfeladat a kliens értékelését lehetővé teszi, értékeléseit,
visszajelzéseit úgy végzi, hogy ezzel a kliens fejlődését segítse. Szükség esetén saját
felmérő eszközöket készít, amelyhez felhasznál digitális technológia által nyújtott
lehetőségeket is.
566.5Visszajelzései, értékelései az egyéni fejlődésre alapozottak, támogatják, bátorítják
a klienst tanulási folyamatában.
576.6Képes a kliens fejlődésének folyamatos értékeléséből kapott adatokat elemezni,
az egyéni fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát ennek tükrében
módosítani.
586.7Logopédiai diagnosztika, terápia során adott visszajelzései hozzájárulnak kliensei
pozitív énképének alakulásához, személyiségük fejlődéséhez.
596.8Visszajelzései, értékelései során tekintettel van kliensei aktuális állapotára, a kliens
fejlődése érdekében ezek rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak.
606.9Visszajelzései, értékelései elősegítik a kliens önértékelésének alakulását, fejlődését.
617.7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök
átadásának módja
627.1Segíti a klienseket, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható fejlődés
különbségeit.
637.2Kihasználja saját szakterületén, illetve pedagógiai szakszolgálati intézményében
a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit.
647.3Lehetővé teszi a kliensek számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel
hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik.
657.4Segíti a klienseket, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak
a lehetséges jövőről.
668.8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
678.1A kliens érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik
munkatársakkal, szülőkkel, szakmai partnerekkel, szervezetekkel. Az együttműködés
során digitális technológiát is alkalmaz.
688.2Együttműködését klienseivel, azok segítőivel a kölcsönösség és a konstruktivitás
jellemzi, figyelembe véve a partner kognitív és érzelmi állapotát, aktuális jellemzőit és
a kontextust.
698.3A hagyományos és digitális kapcsolattartás során pedagógiai céljainak megfelelően
érthetően és hitelesen kommunikál, a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja.
708.4Nyitott a kliens, a szülő, a vezető, a munkatársak és más szakember visszajelzéseire,
felhasználja azokat szakmai fejlődésében.
718.5A szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli álláspontját, képes másokat meggyőzni
és ő maga is meggyőzhető.
728.6Tudatosan támogatja a kliensek egyéni, egymás közötti és más interperszonális
kapcsolatokban megjelenő kommunikációjának fejlődését.
739.9. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
749.1Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival és
alkalmazkodik a szakmai szerepelvárásokhoz.
759.2Szakmai feladatai megoldásában együttműködik munkatársaival, a szakmai teammel,
a segítő alkalmazottakkal, a kliens fejlődését támogató más szakemberekkel.
769.3Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, javaslataival
kezdeményező szerepet is vállal.
779.4Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi.
789.5Fontos számára szakmai tudásának folyamatos megújítása, fejlesztése, megszerzett
tudását a logopédiai gyakorlatában eredményesen alkalmazza.
799.6A segítő kapcsolat hitelességének fenntartása érdekében gondot fordít saját
mentálhigiénés állapotának karbantartására, valamint a szakterületére vonatkozó
szakmai etikai kódex előírásainak betartására.

E) A pedagógiai szakszolgálatban a korai fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás feladatot ellátó, pedagógus munkakörben foglalkoztatott

AB
1Szempont sorszámaÉrtékelési szempontrendszer
21.1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
31.1Szakmai tevékenysége biztos szaktudományos és szakterületi (korai fejlesztés és
gondozás, konduktív pedagógiai ellátás) tudást tükröz.
41.2Ismeri a szakszolgálatok működésének jogszabályi hátterét, a tartalmi munkára
vonatkozó előírásokat, szakmai protokollokat.
51.3Ismeri és beavatkozásai során tudatosan kihasználja a kliens egyedi jellemzői közötti
(belső) és a támogató környezet erőforrásai közötti (külső) kapcsolódási lehetőségeket.
61.4Ismeri a rendelkezésre álló állapotfelmérő és fejlesztő, tanácsadó, terápiás eszközöket,
kritikusan értékeli és a kliens szükségleteinek megfelelően alkalmazza azokat.
71.5Ismeri a szakterülete szempontjából fontos hagyományos és digitális
információforrásokat, azok felhasználásának lehetőségeit, megbízhatóságát és etikus
alkalmazását.
81.6Fogalomhasználata szakszerű, pontos, a klienshez, az adott helyzethez igazodó.
91.7Tanácsadást nyújt a kliens vagy segítője számára a képességek gyakorlásához és azok
más élethelyzetekben történő alkalmazásához.
102.2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
112.1A szolgáltatás céljainak meghatározásakor figyelembe veszi a kliens állapotát és
az állapothoz illeszkedő eljárásokat, követi a szakterületi protokollokat.
122.2Tudatosan tervezi a terápiás, fejlesztő foglalkozás céljának megfelelő stratégiákat,
módszereket, eszközöket.
132.3Fejlesztő, terápiás munkáját a kliens képességeinek és haladási tempójának
megfelelően, a fejlődési folyamatot szem előtt tartva tervezi.
142.4Tervező tevékenységében épít a modellkövető tanulásban rejlő lehetőségekre.
152.5Csoportos fejlesztő/terápiás munkája során a kliens optimális fejlődését elősegítő,
az egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált tanulási-tanítási folyamatot
tervez.
162.6Terveiben szerepet kap a kliensek motiválása, motivációjuk fejlesztése.
172.7A szolgáltatás tervezése során figyelembe veszi kliense fejlesztéséhez hozzájáruló más
területek szakembereinek eltérő helyszínen megvalósuló tevékenységét.
182.8Megtervezi a kliensek és csoportok értékelésének módszereit, eszközeit.
192.9A kliens aktuális állapotára, fejlettségére figyelemmel kikéri a kliens és/vagy segítője
véleményét és bevonja a beavatkozási folyamat tervezésébe.
202.10A terápiás, fejlesztő folyamat tervezése során a digitális módszereket és eszközöket
a céloknak megfelelően választja meg és azokat a változó körülményekhez igazítja.
213.3. kompetencia: A tanulás támogatása
223.1Fejlesztő és terápiás tevékenysége során épít a kliensek egyéni céljaira és
szükségleteire, csoportos beavatkozások során a csoport sajátosságaira.
233.2Figyelembe veszi a kliens aktuális fiziológiai, érzelmi állapotát.
243.3Felkelti és fenntartja a kliens érdeklődését.
253.4Támogató, nyugodt és biztonságos fejlesztő és terápiás környezetet teremt.
263.5Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási folyamat során tapasztalt megértési
nehézségeket.
273.6Ösztönzi, segíti és támogatja a klienseket és segítőiket a hagyományos és a digitális
eszközök célszerű, körültekintő, etikus és biztonságos használatában.
283.7Fejleszti a kliensek tanulási képességeit. A tanulás támogatása érdekében a segítővel
konzultál.
293.8Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket ajánl vagy
biztosít a kliensek, illetve segítőik számára.
303.9A kliensek hibázásait, tévesztéseit a tanulási/fejlődési folyamat szerves részeinek
tekinti, és a megértést elősegítő módon reagál rájuk.
313.10A kliens életkorának, állapotának függvényében támogatja az érzékelés, az észlelés,
a megismerő tevékenységek folyamatait, valamint elősegíti az életkorhoz kötött
kognitív képességek alakulását. Támogatja a kliens önálló gondolkodását, alapoz
kezdeményezéseire, ötleteire saját tanulási folyamata megvalósításában.
323.11Segítséget nyújt a klienseknek abban, hogy képesek legyenek digitális környezetben
információkat, tartalmakat célszerűen keresni, elemezni és feldolgozni, a digitális
technológiákat kreatívan és körültekintően használni.
333.12Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tevékenységében tudatosan alkalmazza
a digitális technológiákat a különböző képességterületek fejlesztése során, szem előtt
tartva a kliens állapotát, életkorát, képességeit, motiváltságát.
344.4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése,
a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
354.1Az egyéni beavatkozás során a kliens kognitív jellemzőire, érzelmi, szociális és testi
sajátosságaira egyaránt figyelmet fordít.
364.2A kliens teljes személyiségét fejlődésében szemléli, komplex fejlesztésére,
autonómiájának kibontakoztatására törekszik.
374.3Tiszteletben tartja a kliens személyiségét, tudatosan keresi a bennük rejlő értékeket,
a klienshez felelősen és elfogadóan viszonyul.
384.4Interperszonális kapcsolatokban értékvezérelten tevékenykedik, és a klienseket is
ebben támogatja, segíti őket az együttműködés kialakulásában, egymás értékeinek,
helyzetének elfogadásában.
394.5Tudatosan alkalmazza a kliens sokoldalú megismerését szolgáló pedagógiai-
pszichológiai, problémaspecifikus módszereket.
404.6Felismeri a kliens tanulási és/vagy személyiségfejlődési nehézségeit, képes számára
hatékony segítséget nyújtani együttműködve szülővel, a fejlesztésbe/terápiába bevont
más szakemberrel.
414.7Felismeri klienseiben a tehetség ígéretét, és tudatosan segíti annak kibontakozását.
424.8Csoportos fejlesztés keretei között is módot talál az egyéni fejlődés lehetőségeinek
megteremtésére, képes a kliens egyéni fejlődési igényeinek megfelelő módszerek,
eszközök alkalmazására.
434.9Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában tervei megvalósítását,
az egyéni bánásmód alkalmazását.
445.5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és
a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
(A szakterület sajátosságai alapján nem értelmezhető kompetencia)
456.6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
466.1Szakterülete tevékenységének szakmai kritériumait képes a kliens egyéni
szükségleteihez, aktuális állapotához adaptálni, eredményesen alkalmazni.
476.2Céljainak megfelelően változatosan és nagy körültekintéssel választja meg
a különböző értékelési módszereket, eszközöket.
486.3A fejlesztéshez, terápiához igazodóan megfelelő ellenőrzési, értékelési módszereket és
eszközöket használ.
496.4Pedagógiai céljainak megfelelő ellenőrzési, értékelési eszközöket választ vagy készít
a kliens fejlettségi állapotának figyelembevételével, amelyhez felhasználja a digitális
technológia nyújtotta lehetőségeket is.
506.5A kliensnek személyre szabott értékelést ad, a fejlődését önmagához, induló
állapotához viszonyítja.
516.6A kliens fejlődését folyamatosan ellenőrzi, ennek eredményeit szakszerűen
elemzi, értékelésüket rendszeresen felhasználja fejlesztési céljainak, feladatainak
kijelölésében.
526.7Az értékelési módszerek alkalmazása során figyelembe veszi azok várható hatását
a kliensek személyiségének fejlődésére.
536.8A kliens és segítője számára adott visszajelzései rendszeresek, egyértelműek,
tárgyilagosak, igazodnak a kliens állapotához, fejlettségi szintjéhez.
546.9Fejlesztés, terápia során adott visszajelzései hozzájárulnak kliensei pozitív énképének
alakulásához, személyiségük fejlődéséhez.
556.10Saját értékelési gyakorlatának felülvizsgálata során használja szakterülete értékelési
módszerek, eszközök fejlődésével kapcsolatos ismereteit, valamint kliensei és segítőik
visszajelzéseit.
567.7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök
átadásának módja
577.1Segíti a klienseket, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható fejlődés
különbségeit.
587.2Kihasználja saját szakterületén, illetve pedagógiai szakszolgálati intézményében
a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit.
597.3Lehetővé teszi a kliensek számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel
hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik.
607.4Segíti a klienseket, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak
a lehetséges jövőről.
618.8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
628.1A kliens érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik
munkatársakkal, szülőkkel, kollégákkal, szakmai partnerekkel, szervezetekkel.
Az együttműködés során digitális technológiát is alkalmaz.
638.2Együttműködését klienseivel, azok segítőivel a kölcsönösség és a konstruktivitás
jellemzi, figyelembe véve a kognitív és érzelmi állapotukat, aktuális jellemzőiket és
a kontextust.
648.3A hagyományos és digitális kapcsolattartás során pedagógiai céljainak megfelelően
érthetően és hitelesen kommunikál, a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja.
658.4Nyitott a kliens, a szülő, a munkatársak és más szakember visszajelzéseire, felhasználja
azokat szakmai fejlődésében.
668.5A szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli álláspontját, képes másokat meggyőzni
és ő maga is meggyőzhető.
678.6Titoktartási és információ-megosztási kötelezettségeit különös felelősséggel teljesíti
a kliens és segítői, valamint más szakmai partnerekkel, szervezetekkel kapcsolatban.
689.9. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
699.1Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival és
alkalmazkodik a szakmai szerepelvárásokhoz.
709.2Szakmai feladatai megoldásában együttműködik munkatársaival, a szakmai teammel,
a segítő alkalmazottakkal, a kliens fejlődését támogató más szakemberekkel.
719.3Részt vesz szakmai kooperációkban, intézményi innovációban, problémafelvetéseivel,
javaslataival kezdeményező szerepet is vállal.
729.4Szakmai munkáját reflektivitás jellemzi.
739.5Fontos számára szakmai tudásának folyamatos megújítása, fejlesztése, a megszerzett
tudását a szakmai gyakorlatában eredményesen alkalmazza.
749.6A segítő kapcsolat hitelességének fenntartása érdekében gondot fordít saját
mentálhigiénés állapotának karbantartására, valamint a szakterületére vonatkozó
szakmai etikai kódex előírásainak betartására.
759.7Tisztában van digitális kompetenciái szintjével, keresi a lehetőséget azok fejlesztésére,
követi a digitális technológia fejlődését. Segíti munkatársait digitális kompetenciájuk
fejlődésében.

F) A pedagógiai szakszolgálatban a gyógytestnevelés feladatot ellátó, pedagógus munkakörben foglalkoztatott

AB
1Szempont sorszámaÉrtékelési szempontrendszer
21.1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
31.1Szakmai tevékenysége biztos szaktudományos és szaktárgyi tudást tükröz, továbbá
birtokolja az orvosi szakvéleményben leírtak értelmezéséhez szükséges tudást.
41.2Ismeri az intézményében folyó pedagógiai munka tartalmi meghatározására és
szervezésére vonatkozóan alkalmazott, a Kormány és a köznevelésért felelős miniszter
által kiadott tantervi szabályozó dokumentumokat és az intézménye pedagógiai
programjának vagy szakmai dokumentációjának a saját szakterületére vonatkozó főbb
tartalmait.
51.3Ismeri és tudatosan felhasználja a más műveltségterületekhez tartozó, a kliens
fejlesztése érdekében alkalmazható módszereket, eszközöket.
61.4Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterületének és a tanítási helyzetnek megfelelő
módszereket, fejlesztő eszközöket.
71.5Ismeri a szakterülete, szempontjából fontos hagyományos és digitális
információforrásokat, azok pedagógiai felhasználásának lehetőségeit,
megbízhatóságát és etikus alkalmazását.
81.6Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai helyzethez, a kliens sajátosságaihoz
igazodó.
92.2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
102.1Tervei készítése során figyelembe veszi az alkalmazott tantervi, tartalmi és
az intézményi belső elvárásokat, valamint a kliensek és csoportok fejlesztési céljait,
speciális igényeit.
112.2Komplex módon veszi figyelembe a tervezés során a pedagógiai folyamat minden
lényeges elemét, a gyógytestnevelés helyi tantervének tartalmát, a kliens egészségi
állapotát, motiváltságát, életkori sajátosságait, a fejlesztő környezet lehetőségeit,
korlátait, ehhez illeszti a fejlesztés stratégiáját, módszereit, eszközeit.
122.3Pedagógiai folyamattervezésében kiemelt szerepet kap a kliens tevékenységeinek
fejlesztése, a kliens aktivitásának növelése.
132.4Tervező tevékenységében épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre.
142.5A kliensei optimális fejlődését elősegítő, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó,
differenciált tanulási-tanítási folyamatot tervez.
152.6Terveiben szerepet kap a kliensek motiválása, motivációjuk fejlesztése.
162.7Támaszkodik a kliensre vonatkozó más forrásból származó eredményekre, terveit ezek
függvényében felülvizsgálja, módosítja.
172.8A kliens és a csoportok egyéni fejlődéséhez, haladási tempójához illeszkedő értékelési
módszereket, eszközöket tervez, szükség szerint készít.
182.9A kliensek fejlettségére is figyelemmel bevonja őket a fejlesztési folyamat tervezésébe.
192.10A tanulási-tanítási folyamat tervezése során a digitális módszereket és eszközöket
a céloknak megfelelően választja meg és azokat a változó körülményekhez igazítja.
203.3. kompetencia: A tanulás támogatása
213.1A tanulás támogatása során épít a kliensek egyéni céljaira és szükségleteire,
a gyermek- és tanulócsoport sajátosságaira.
223.2Figyelembe veszi a kliensei aktuális fizikai, érzelmi állapotát.
233.3Felkelti és fenntartja a kliensek érdeklődését és elköteleződését saját fejlődésük
iránt célszerűen alkalmazott módszerekkel, hagyományos és digitális eszközökkel,
technológiákkal.
243.4Nyugodt és biztonságos nevelési, tanulási környezetet teremt.
253.5Feltárja és szakszerűen kezeli a megértési, megvalósítási folyamatban tapasztalt
megértési nehézségeket.
263.6Ösztönzi, segíti és támogatja a klienseket a hagyományos és a digitális eszközök
célszerű, körültekintő, etikus és biztonságos használatában.
273.7Fejleszti a kliensek tanulási képességeit.
283.8Az önálló tanuláshoz, képességfejlesztéshez útmutatókat, tanulási technikákat,
eszközöket biztosít, szükség szerint fejleszt.
293.9A kliensek hibázásait, tévesztéseit a tanulási folyamat szerves részeinek tekinti, és
a megértést elősegítő módon reagál rájuk.
303.10Támogatja a kliensek önálló gondolkodását, kialakítja tanítványaiban az egészségi
állapotot pozitív irányba befolyásoló öngondoskodás képességét. Elismeri és
a tanulási-tanítási folyamat részévé teszi kezdeményezéseiket és ötleteiket.
313.11Segítséget nyújt a klienseknek abban, hogy képesek legyenek digitális környezetben
információkat, tartalmakat keresni, elemezni és feldolgozni, a digitális technológiákat
kreatívan és körültekintően használni.
323.12Pedagógiai tevékenységében tudatosan alkalmazza a digitális technológiákat
a különböző képességterületek fejlesztése során, szem előtt tartva a kliens életkorát,
egészségi, mentális állapotát, képességeit és motiváltságát.
334.4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése,
a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
344.1A fejlesztés folyamatában a kliensek értelmi, érzelmi, szociális és testi sajátosságaira
egyaránt kiemelt figyelmet fordít.
354.2Tudatosan teremt olyan pedagógiai helyzeteket, amelyek segítik a kliensek komplex
személyiségfejlődését.
364.3Tiszteletben tartja a kliensek személyiségét, tudatosan keresi a bennük rejlő értékeket,
a kliensekhez felelősen és elfogadóan viszonyul.
374.4Tudatos értékválasztásra és a saját értékrendjük kialakítására ösztönzi a klienseket.
384.5Tudatosan alkalmazza a kliensek sokoldalú megismerését szolgáló pedagógiai-
pszichológiai és mozgásvizsgálati módszereket.
394.6A gyógytestnevelés területétől eltérő más területen különleges bánásmódot igénylő
kliens vagy tanulócsoport számára speciális fejlesztést végez. Szükség esetén más
szakembertől kér segítséget.
404.7Felismeri a kliensekben a tehetség ígéretét, és tudatosan segíti annak kibontakozását.
414.8Az együttnevelés keretei között is módot talál a kliensek esetében az egyéni fejlődés
lehetőségeinek megteremtésére.
425.5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és
a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
435.1A pedagógus az általa vezetett, fejlesztett gyermek- és tanulócsoportok fejlesztését
a közösségfejlesztés folyamatának ismeretére, és a csoportok tagjainak egyéni és
csoportos szükségleteire, sajátosságaira alapozza.
445.2A pedagógiai folyamatban az együttműködési képességek fejlődéséhez szükséges
harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt.
455.3Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a konfliktusok megelőzésének és
kezelésének módszereit.
465.4Csoportos beavatkozások során ösztönzi az egyének közötti véleménycserét, fejleszti
kommunikációs képességeiket, fejleszti a tanulókban az érvelési kultúrát.
475.5Csoportos fejlesztések során elősegíti az egymásért a csoportban történtekért való
felelősségvállalást.
485.6Pedagógiai feladatai során figyelembe veszi és értékként közvetíti a kliensek és
tanulóközösségek eltérő kulturális, társadalmi hátteréből adódó sajátosságokat.
495.7A klienseket egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatására, előítélet-
mentességre neveli.
505.8Pedagógiai tevékenységében a kliensek életkorából következő fejlődéslélektani
jellemzők ismerete tükröződik.
516.6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
526.1A gyógytestnevelés tantervi tartalmait a kliensek egyéni szükségleteihez igazítva
eredményesen és adaptívan alkalmazza.
536.2A pedagógiai folyamatban változatos formában, célzottan alkalmazza a diagnosztikus,
a fejlesztő és összegző értékelési formákat a kliens önmagához viszonyított
fejlődésének értékelése során.
546.3A szakterületének megfelelő, a fejlesztési kontextushoz és a kliens aktuális állapotához
illeszkedő ellenőrzési-értékelési módszereket használ.
556.4A pedagógiai céljainak megfelelő ellenőrzési-értékelési eszközöket választ vagy készít,
amelyhez felhasznál digitális technológia által nyújtott lehetőségeket is.
566.5A klienseknek személyre szabott értékelést ad.
576.6A gyermeki, a tanulói tevékenység rendszeres ellenőrzésének eredményeit
szakszerűen elemzi, értékelésüket rendszeresen felhasználja fejlesztési céljainak,
feladatainak kijelölésében, módosításában.
586.7Az értékelési módszerek alkalmazása során figyelembe veszi azok várható hatását
a kliensek személyiségének fejlődésére.
596.8A kliensek számára adott visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak.
606.9Elősegíti a kliensek önértékelési képességének kialakulását, fejlődését.
616.10A kliens intézményének pedagógiai programjával összhangban alkalmazott
pedagógiai ellenőrzési-értékelési rendszert és módszereket, azok szempontjait
megismerteti a kliensekkel, a szülőkkel.
627.7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök
átadásának módja
637.1Segíti a klienseket, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható fejlődés
különbségeit.
647.2Kihasználja saját szakterületén, illetve pedagógiai szakszolgálati intézményében és
a kliensei intézményében a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit.
657.3Lehetővé teszi a kliensek számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel
hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik.
667.4Segíti a klienseket, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak
a lehetséges jövőről.
678.8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
688.1A kliens nevelése-oktatása és fejlesztése érdekében kezdeményezően együttműködik
a kliens intézményének vezetőivel és pedagógusaival, a pedagógiai munkát segítő
más szakemberekkel és a szülőkkel. Az együttműködés során digitális technológiát is
alkalmaz.
698.2Klienseivel együttműködését a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi, figyelembe
véve a kliens kognitív és érzelmi állapotának aktuális jellemzőit, úgy, hogy az a kliens
személyiségfejlődését szolgálja.
708.3A hagyományos és digitális kapcsolattartás során pedagógiai céljainak megfelelően
érthetően és hitelesen kommunikál valamennyi, a pedagógiai folyamatban
közvetlenül vagy közvetetten érintett partnerrel, a vonatkozó jogszabályi előírásokat
betartja.
718.4Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos rendszeres visszajelzéseket, nyitott azok
befogadására.
728.5Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az álláspontját, képes másokat meggyőzni,
és ő maga is meggyőzhető.
739.9. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
749.1Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival és
alkalmazkodik a szakmai szerepelvárásokhoz.
759.2Szakmai feladatai megoldásában együttműködik munkatársaival, a szakmai teammel,
a segítő alkalmazottakkal, a kliens fejlődését támogató más szakemberekkel, szülőkkel
és tiszteletben tartja a kompetenciahatárokat.
769.3Részt vesz szakmai kooperációkban, intézményi innovációban, problémafelvetéseivel,
javaslataival kezdeményező szerepet is vállal.
779.4Szakmai munkáját reflektivitás jellemzi.
789.5Fontos számára szakmai tudásának folyamatos megújítása, a megszerzett tudását
a szakmai gyakorlatában eredményesen alkalmazza.
799.6Tisztában van digitális kompetenciái szintjével, keresi a lehetőséget azok fejlesztésére,
követi a digitális technológia fejlődését. Segíti munkatársait digitális kompetenciájuk
fejlődésében.

G) A pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő pedagógus munkakörben foglalkoztatott

AB
1Szempont sorszámaÉrtékelési szempontrendszer
21.1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
31.1Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenysége biztos szakmai tudást tükröz.
41.2Ismeri a szakmai szolgáltatások rendszerét, a Kormány és a köznevelésért felelős
miniszter által kiadott, a pedagógiai intézetek, kabinetek működésére vonatkozó
dokumentumokat és intézménye belső szabályozó dokumentumait.
51.3Ismeri szakterületének viszonyát a pedagógiai szakmai szolgáltatás többi
részterületéhez, nyomon követi azok változásait.
61.4Ismeri és tudatosan kihasználja az intézete, kabinete kínálta belső és külső
kapcsolódási lehetőségeket.
71.5Következetesen, módszertani sokszínűséggel támogatja partnerei szakmai munkáját.
81.6Ismeri és megfelelően használja a szakterülete szempontjából fontos hagyományos és
digitális információforrásokat.
91.7Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére.
102.2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
112.1Képes a területéhez tartozó szakmai szolgáltatások professzionális tervezésére és
szervezésére.
122.2Terveit intézménye éves munkatervéhez igazodva, a tartalmi, formai és egyéb belső
elvárásokat figyelembe véve készíti el.
132.3Egységes rendszerbe illesztve tervezi az elérni kívánt céloknak megfelelő stratégiát,
folyamatot, munkaformát, módszereket, eszközöket.
142.4Feladatainak tervezése során komplex módon veszi figyelembe a munkafolyamat
minden lényeges elemét: a partneri elvárásokat, az intézeti, kabineti kontextust,
a munkakörnyezet lehetőségeit.
152.5Tervezőmunkáját módszertani sokszínűség jellemzi.
162.6Tervezése során támaszkodik a visszacsatolásokra, a tapasztalatokat beépíti
a munkájába.
172.7Tervezőtevékenységét az intézményi elvárásoknak megfelelő hagyományos és digitális
technológiával végzi.
183.3. kompetencia: A tanulás támogatása
193.1Tevékenységével és az általa készített anyagokkal orientálja a pedagógusokat
a gyermekek, tanulók állapotának és szükségleteinek, a gyermek- és tanulócsoport
sajátosságainak figyelembevételére.
203.2Foglalkozások, óralátogatások, illetve személyes tanácsadások alkalmával pozitív
visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít ki. Támogatja a kollégákat
a problémák felismerésében és kezelésében.
213.3Ösztönzi a pedagógusokat a nevelést és a tanulást támogató környezet
megteremtésére, a motivációt növelő hagyományos és digitális eszközök, módszerek
használatára.
223.4Tanulási képességeket fejlesztő módszertani anyagokkal segíti a pedagógusok
munkáját.
233.5Segíti a pedagógusokat a diákok tanulási problémáinak felismerésében, és pedagógiai
módszereket, továbbá egyéb pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ajánl ezek
kezelésére.
243.6Segíti a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését szakirodalmak és továbbképzési
lehetőségek ajánlásával.
253.7Ösztönzi, segíti és támogatja a pedagógusokat a hagyományos és a digitális
eszközök célszerű, körültekintő, etikus és biztonságos használatára a tanulási-tanítási
folyamatban.
264.4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése,
a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
274.1Ismeri a személyiségfejlődési elméleteket, és képes fejlődésükben szemlélni
a gyermekeket, a tanulókat.
284.2A nevelési-oktatási folyamatot komplex személyiségfejlesztésnek tekinti.
294.3Képes a pedagógusok támogatására a gyermekek, a tanulók sokoldalú megismerését
szolgáló pedagógiai-pszichológiai módszerek alkalmazása terén.
304.4Képes a gyermekek, a tanulók személyiségének fejlesztéséhez, értékrendjük
kialakításához módszertani segítséget nyújtani.
314.5Támogatja a pedagógusokat a gyermekek, a tanulók egyéni fejlődési lehetőségeinek
megteremtésében.
324.6Segíti a pedagógusok munkáját a tehetségígéretek kibontakoztatásában.
335.5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és
a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
345.1Tisztában van a közösségekhez tartozásnak a szocializációban, a gyermekek, a tanulók
fejlődésében betöltött szerepével.
355.2Ismeri a gyermekek, a tanulók közösségeinek típusait, köztük az online közösségekét.
365.3Ismeri és munkája során alkalmazza az együttműködést előtérbe helyező pedagógiai
módszereket. Támogatja ezen munkaformák elterjedését, gyakorlati alkalmazását.
375.4Ismeri a tudásmegosztás különböző formáit és az adott feladatnak megfelelően választ
közülük.
385.5Ismeri a közösségfejlesztés pedagógiai gyakorlatban alkalmazható módszereit.
395.6Segíti a pedagógus szakmai közösségek szerveződését, működését, támogatja
a közösség iránti szerepvállalásokat.
405.7Munkája során figyelembe veszi és értékként közvetíti a gyermekek, a tanulók és
tanulóközösségek eltérő kulturális és társadalmi hátteréből adódó sajátosságokat.
416.6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
426.1Tisztában van a pedagógiai mérések jelentőségével.
436.2Értékelő munkája során az adott célnak megfelelő hagyományos és digitális értékelési
módszereket, eszközöket használ.
446.3Segítséget nyújt a pedagógusoknak a hagyományos és digitális ellenőrzési-értékelési
módszerek kiválasztásában, alkalmazásában.
456.4Visszajelzései, értékelései fejlesztő jellegűek, egyértelműek, tárgyilagosak.
466.5Tevékenysége támogatja az önértékelési folyamatokat.
477.7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök
átadásának módja
487.1Szakterületének megfelelően hozzájárul, hogy a pedagógusok megértsék a nem
fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeit.
497.2Kihasználja saját szakterületén, illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés
pedagógiai lehetőségeit. Intézményében hozzájárul a fenntarthatóságot támogató
működéshez, a fenntarthatóságot segítő szervezési eljárásokat alkalmaz.
507.3Szakmai munkájában megjelenik a jövő generációk iránti felelősségvállalás.
517.4Tevékenységével segíti partnereit abban, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan
gondolkodjanak a lehetséges jövőről.
528.8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
538.1Munkája során hitelesen kommunikál.
548.2Kommunikációját a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.
558.3Tájékozott a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz kötődő információforrásokról,
szervezetekről.
568.4A partnerek érdekében kezdeményezően együttműködik a munkatársakkal, a szakmai
partnerekkel, szervezetekkel.
578.5A különböző kapcsolattartási formák és az együttműködés során hagyományos és
digitális eszközöket, online csatornákat használ, a vonatkozó jogszabályi előírásokat
betartja.
588.6Munkafeladatait konstruktívan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon
végzi el.
598.7Munkafeladatok megvalósításában a kompetenciahatárok megtartásával, kooperatív
módon együttműködik munkatársaival, az intézmény partnereivel.
608.8Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az álláspontját, képes másokat meggyőzni,
és ő maga is meggyőzhető.
618.9Ismeri és munkája során alkalmazza a konfliktusok megelőzésének és kezelésének
módszereit.
628.10Igényli a munkájával kapcsolatos visszajelzéseket, nyitott azok befogadására.
639.9. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
649.1Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.
659.2Fontos számára szakmai tudásának folyamatos megújítása, melynek során a digitális
technológia által nyújtott lehetőségeket is használja.
669.3Munkája során új eszközöket, módszereket, tudományos eredményeket is alkalmaz.
679.4Részt vesz szakmai kooperációkban. Problémafelvetéseivel, javaslataival
kezdeményező szerepet is vállal.
689.5Munkáját reflektivitás jellemzi.
699.6Tisztában van digitális kompetenciái szintjével, keresi a lehetőséget azok fejlesztésére.
Segíti munkatársait digitális kompetenciájuk fejlődésében.

H) A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak esetében a tevékenység-megtekintéshez kötött feladatkörben foglalkoztatott

AB
1Szempont sorszámaÉrtékelési szempontrendszer
21.1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
31.1Pedagógiai munkát segítő tevékenysége biztos szaktudományos tudást tükröz.
41.2Ismeri az intézményében folyó pedagógiai munka tartalmi meghatározására és
szervezésére vonatkozóan alkalmazott, a Kormány és a köznevelésért felelős miniszter
által kiadott tantervi szabályozó dokumentumokat és az intézménye pedagógiai
programjának a saját szakterületére vonatkozó főbb tartalmait.
51.3Ismeri és tudatosan felhasználja szakterülete kapcsolatait más területekkel.
61.4Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete sajátosságaihoz igazodó megismerési
folyamatokat, módszereket, eszközöket.
71.5Ismeri a munkája szempontjából fontos hagyományos és digitális
információforrásokat, azok pedagógiai felhasználásának lehetőségeit,
megbízhatóságát és etikus alkalmazását.
81.6Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai helyzethez igazodó.
92.2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
102.1Tervei készítése során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott
tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, oktatott
egyének és csoportok fejlesztési céljait.
112.2Egységes rendszerbe illesztve tervezi az adott szakmai célokhoz kapcsolódó
pedagógiai céloknak megfelelő stratégiát, folyamatot, munkaformát, módszereket,
eszközöket.
122.3Szakmai feladataihoz kapcsolódó terveiben kiemelt szerepet kap a gyermekek,
tanulók tevékenységeinek fejlesztése.
132.4Tervező tevékenységében épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre.
142.5A pedagógussal együttműködik a gyermekek, tanulók optimális fejlődését elősegítő,
az egyéni fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált tanulási-tanítási folyamat
tervezésében.
152.6A tervezés támogatása során szerepet kap a gyermekek, tanulók motiválása,
motivációjuk fejlesztése.
162.7A tervezőtevékenység támogatása során a tanulási folyamatba illeszti a foglalkozáson,
a tanórán kívüli ismeret- és tapasztalatszerzési lehetőségeket.
172.8Közreműködik a gyermekek, a tanulók és nevelt, oktatott csoportok értékelési
módszereinek, eszközeinek megtervezésében.
182.9A tanulási-tanítási folyamat tervezésének támogatása során a digitális módszereket és
eszközöket célszerűen választja meg és azokat a változó körülményekhez igazítja.
193.3. kompetencia: A tanulás támogatása
203.1Szakmai tevékenysége során közreműködik a tanulás támogatásában, figyelemmel
a gyermekek, tanulók egyéni céljaira, szükségleteire, a gyermek- és tanulócsoport
sajátosságaira.
213.2Figyelembe veszi a gyermekek, a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát.
223.3Felkelti és fenntartja a gyermekek, a tanulók érdeklődését célszerűen alkalmazott
hagyományos és digitális eszközökkel, technológiákkal.
233.4Nyugodt és biztonságos nevelési, tanulási környezetet teremt.
243.5A pedagógussal közreműködve segít feltárni és szakszerűen kezelni a tanulási folyamat
során tapasztalt megértési nehézségeket.
253.6Ösztönzi, segíti és támogatja a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és a digitális
eszközök célszerű, körültekintő, etikus és biztonságos használatában.
263.7Fejleszti a gyermekek, a tanulók tanulási képességeit.
273.8Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket biztosít.
283.9A gyermekek, a tanulók hibázásait, tévesztéseit a tanulási folyamat szerves részeinek
tekinti, és a megértést elősegítő módon reagál rájuk.
293.10Támogatja a gyermekek, a tanulók önálló gondolkodását, elismeri, és a tanulási-
tanítási folyamat részévé teszi kezdeményezéseiket és ötleteiket.
303.11Segítséget nyújt a gyermekeknek, tanulóknak abban, hogy képesek legyenek digitális
környezetben információkat, tartalmakat keresni, elemezni és feldolgozni, a digitális
technológiákat kreatívan és körültekintően használni.
313.12Szakmai tevékenysége során tudatosan alkalmazza a digitális technológiákat
a különböző képességterületek fejlesztése során.
324.4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése,
a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
334.1A nevelés-oktatás folyamatának támogatása során a gyermekek, a tanulók értelmi,
érzelmi, szociális és testi sajátosságaira egyaránt kiemelt figyelmet fordít.
344.2A pedagógiai helyzetek során segíti a gyermekek, a tanulók komplex
személyiségfejlődését.
354.3Tiszteletben tartja a gyermekek, a tanulók személyiségét, tudatosan keresi a bennük
rejlő értékeket, a gyermekekhez, a tanulókhoz felelősen és elfogadóan viszonyul.
364.4Együttműködik, támogatja a pedagógust az egyetemes emberi, európai és nemzeti
értékek gyermekekkel, tanulókkal történő megismertetésében és azok tiszteletére
nevelésében.
374.5Tudatos értékválasztásra és a saját értékrendjük kialakítására ösztönzi a gyermekeket,
a tanulókat.
384.6A pedagógussal együttműködve tudatosan alkalmazza a gyermekek, a tanulók
sokoldalú megismerését szolgáló pedagógiai-pszichológiai módszereket.
394.7Segít felismerni a gyermekek, a tanulók személyiségfejlődési és tanulási nehézségeit,
és képes számukra hatékony segítséget nyújtani, vagy szükség esetén a pedagógustól
segítséget kérni.
404.8Segít felismerni a gyermekekben, a tanulókban a tehetség ígéretét, és támogatja
annak kibontakozását.
414.9Az együttnevelés keretei között is módot talál a gyermekek, a tanulók esetében
az egyéni fejlődés támogatására.
425.5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és
a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
435.1A pedagógussal együttműködve segíti a tanulócsoportok, közösségek fejlesztését
a csoport tagjainak egyéni és csoportos szükségleteire, sajátosságaira alapozva.
445.2Megteremti a pedagógus által irányított nevelési, oktatási folyamat során
az együttműködési képességek fejlődéséhez szükséges feltételeket.
455.3Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a konfliktusok megelőzésének és
kezelésének módszereit.
465.4Ösztönzi a gyermekek, a tanulók közötti véleménycserét, fejleszti kommunikációs
képességeiket, fejleszti a gyermekekben, tanulókban az érvelési kultúrát.
475.5Szakmai tevékenysége során ösztönzi a gyermekek, tanulók közösség iránti
szerepvállalását.
485.6Szakmai tevékenysége során figyelembe veszi és értékként közvetíti a gyermekek,
a tanulók és tanulóközösségek eltérő kulturális, társadalmi hátteréből adódó
sajátosságokat.
495.7A gyermekeket, tanulókat egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatására,
előítélet-mentességre neveli.
505.8Szakmai tevékenysége során a nevelt, oktatott gyermekek, tanulók életkorából
következő fejlődéslélektani jellemzők ismerete tükröződik.
516.6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
526.1Tevékenységének szakmai tartalmait a gyermekek, a tanulók egyéni pedagógiai-
pszichológiai szükségleteihez is igazodva eredményesen és adaptívan alkalmazza.
536.2A pedagógussal együttműködve közreműködik a gyermekek, tanulók értékelési
folyamataiban, változatos módszereket alkalmazva.
546.3A pedagógussal együttműködve változatos, az adott nevelési helyzetnek megfelelő
ellenőrzési-értékelési módszereket használ.
556.4A pedagógussal együttműködve megfelelő ellenőrzési, értékelési eszközöket választ
vagy készít, amelyhez felhasznál digitális technológia által nyújtott lehetőségeket is.
566.5A gyermekeknek, a tanulóknak személyre szabott értékelést ad.
576.6A pedagógus által végzett tanulói eredményesség elemzését figyelemmel kíséri,
figyelembe veszi tevékenysége során.
586.7Az értékelési módszerek alkalmazása során figyelembe veszi azok várható hatását
a gyermekek, a tanulók személyiségének fejlődésére.
596.8A gyermekek, a tanulók számára adott visszajelzései rendszeresek, egyértelműek,
tárgyilagosak.
606.9Elősegíti a gyermekek, a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlődését.
617.7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök
átadásának módja
627.1Segíti a gyermekeket, tanulókat, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható
fejlődés különbségeit.
637.2Kihasználja saját szakterületén, illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés
pedagógiai lehetőségeit.
647.3Lehetővé teszi a gyermekek, tanulók számára, hogy saját cselekedeteikkel,
viselkedésükkel hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy
a jövő rajtuk is múlik.
657.4Segíti a gyermekeket, tanulókat, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan
gondolkodjanak a lehetséges jövőről.
668.8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
678.1A gyermekek, a tanulók nevelése-oktatása érdekében kezdeményezően
együttműködik az intézmény belső és külső partnereivel. Az együttműködés során
digitális technológiát is alkalmaz.
688.2A gyermekekkel, a tanulókkal történő együttműködés elveit és formáit az alkalmazott
pedagógiai program és az intézményi dokumentumok keretei között a gyermekek,
a tanulók személyiségfejlődését figyelembe véve alakítja ki és valósítja meg.
698.3A hagyományos és digitális kapcsolattartás során az intézmény pedagógiai céljainak
megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál, a vonatkozó jogszabályi előírásokat
betartja.
708.4Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos visszajelzéseket, nyitott azok
befogadására.
718.5Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli álláspontját, képes másokat meggyőzni, és
ő maga is meggyőzhető.
729.9. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
739.1Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és alkalmazkodik
a szerepelvárásokhoz.
749.2Szakmai feladatainak ellátása során együttműködik a pedagógusokkal,
a nevelő-oktató munkát segítő munkatársakkal, a gyermek, tanuló fejlődését
támogató más szakemberekkel.
759.3Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, javaslataival
kezdeményező szerepet is vállal.
769.4Szakmai munkáját reflektivitás jellemzi.
779.5Fontos számára szakmai tudásának folyamatos megújítása, a megszerzett tudását
szakmai gyakorlatában eredményesen alkalmazza.
789.6Tisztában van digitális kompetenciái szintjével, keresi a lehetőséget azok fejlesztésére,
követi a digitális technológia fejlődését. Segíti munkatársait digitális kompetenciájuk
fejlődésében.

I) A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak esetében a reflektív interjúhoz kötött feladatkörben foglalkoztatott

AB
1Elvárás sorszámaÉrtékelési szempontrendszer
21.1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
31.1Tevékenysége biztos szakmai tudást tükröz.
41.2Ismeri az intézménye működésének jogszabályi hátterét szabályozó
dokumentumokat, saját tevékenységére vonatkozó előírásokat, folyamatleírásokat.
51.3Ismeri és tudatosan felhasználja szakterülete kapcsolatait más területekkel.
61.4Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete sajátosságaihoz igazodó megismerési
folyamatokat, a rendelkezésére álló eszközöket.
71.5Ismeri a munkája szempontjából fontos hagyományos és digitális
információforrásokat, azok felhasználásának lehetőségeit, megbízhatóságát és etikus
alkalmazását.
81.6Fogalomhasználata szakszerű, az adott helyzethez igazodó.
92.2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
102.1Tervei készítése során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott
intézményi belső elvárásokat.
112.2Egységes rendszerbe illesztve tervezi az adott szakmai célokhoz kapcsolódó
pedagógiai céloknak megfelelő stratégiát, folyamatot, munkaformát, módszereket,
eszközöket.
122.3Szakmai feladataihoz kapcsolódó terveiben kiemelt szerepet kap a gyermekek,
tanulók tevékenységeinek fejlesztése.
132.4A munkájának, tevékenységének tervezése során a digitális módszereket és
eszközöket célszerűen választja meg és azokat a változó körülményekhez igazítja.
143.3. kompetencia: A tanulás támogatása
153.1Szakmai tevékenysége során közreműködik a tanulás támogatásában, figyelemmel
a gyermekek, tanulók egyéni céljaira, szükségleteire, a gyermek- és tanulócsoport
sajátosságaira.
163.2Figyelembe veszi a gyermekek, a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát.
173.3Nyugodt és biztonságos nevelési környezetet teremt.
183.4Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és a digitális eszközök célszerű,
körültekintő, etikus és biztonságos használatára.
193.5Az önálló tanuláshoz megfelelő tanulási eszközöket biztosít.
203.6A gyermekek, a tanulók hibázásait, tévesztéseit a tanulási folyamat szerves részeinek
tekinti, és a megértést elősegítő módon reagál rájuk.
213.7Támogatja a gyermekek, a tanulók önálló gondolkodását és elismeri
kezdeményezéseiket és ötleteiket.
223.8Támogatja kollégáit, hogy segítséget nyújthassanak a gyermekeknek, tanulóknak
abban, hogy képesek legyenek digitális környezetben információkat, tartalmakat
keresni, elemezni és feldolgozni, a digitális technológiákat kreatívan és körültekintően
használni.
233.9Szakmai tevékenysége során tudatosan alkalmazza a digitális technológiákat
a különböző képességterületek fejlesztése során.
244.4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése,
a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
254.1A nevelés-oktatás folyamatának támogatása során a gyermekek, a tanulók értelmi,
érzelmi, szociális és testi sajátosságaira egyaránt kiemelt figyelmet fordít.
264.2A pedagógiai helyzetek során segíti a gyermekek, a tanulók komplex
személyiségfejlődését.
274.3Tiszteletben tartja a gyermekek, a tanulók személyiségét, a gyermekekhez,
a tanulókhoz felelősen és elfogadóan viszonyul.
284.4Együttműködik, támogatja a pedagógust az egyetemes emberi, európai és nemzeti
értékek gyermekekkel, tanulókkal történő megismertetésében és azok tiszteletére
nevelésében.
294.5Tudatos értékválasztásra és a saját értékrendjük kialakítására ösztönzi a gyermekeket,
a tanulókat.
305.5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és
a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
315.1Megteremti a pedagógus által irányított nevelési, oktatási folyamat során
az együttműködési képességek fejlődéséhez szükséges feltételeket.
325.2Tevékenysége során a pedagógussal együttműködve ügyel a gyermekek, tanulók
közötti konfliktusok megelőzésére, kezelésére.
335.3Tevékenysége során a pedagógussal együttműködve ösztönzi a gyermekek, a tanulók
közötti véleménycserét.
345.4Szakmai tevékenysége során ösztönzi a gyermekek, tanulók közösség iránti
szerepvállalását.
355.5Szakmai tevékenysége során figyelembe veszi és értékként közvetíti a gyermekek,
a tanulók és tanulóközösségek eltérő kulturális, társadalmi hátteréből adódó
sajátosságokat.
365.6A gyermekeket, tanulókat egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatására,
előítélet-mentességre neveli.
375.7Szakmai tevékenysége során a nevelt, oktatott gyermekek, tanulók életkorából
következő fejlődéslélektani jellemzők ismerete tükröződik.
386.6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése (A szakterület sajátosságai alapján nem értelmezhető
kompetencia)
397.7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök
átadásának módja
407.1Segíti a gyermekeket, tanulókat, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható
fejlődés különbségeit.
417.2Kihasználja saját szakterületén, illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés
pedagógiai lehetőségeit.
427.3Lehetővé teszi a gyermekek, tanulók számára, hogy saját cselekedeteikkel,
viselkedésükkel hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy
a jövő rajtuk is múlik.
437.4Segíti a gyermekeket, tanulókat, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan
gondolkodjanak a lehetséges jövőről.
448.8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
458.1A gyermekek, a tanulók nevelése-oktatása érdekében kezdeményezően
együttműködik az intézmény belső és külső partnereivel. Az együttműködés során
digitális technológiát is alkalmaz.
468.2A gyermekekkel, a tanulókkal történő együttműködés elveit és formáit az alkalmazott
pedagógiai program és az intézményi dokumentumok keretei között a gyermekek,
a tanulók személyiségfejlődését figyelembe véve alakítja ki és valósítja meg.
478.3A hagyományos és digitális kapcsolattartás során az intézmény pedagógiai céljainak
megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál, a vonatkozó jogszabályi előírásokat
betartja.
488.4Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos visszajelzéseket, nyitott azok
befogadására.
498.5Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli álláspontját, képes másokat meggyőzni, és
ő maga is meggyőzhető.
509.9. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
519.1Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és alkalmazkodik
a szerepelvárásokhoz.
529.2Szakmai feladatainak ellátása során együttműködik a pedagógusokkal,
a nevelő-oktató munkát segítő munkatársakkal, a gyermek, a tanuló fejlődését
támogató más szakemberekkel.
539.3Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, javaslataival
kezdeményező szerepet is vállal.
549.4Szakmai munkáját reflektivitás jellemzi.
559.5Fontos számára szakmai tudásának folyamatos megújítása, a megszerzett tudását
szakmai gyakorlatában eredményesen alkalmazza.
569.6Tisztában van digitális kompetenciái szintjével, keresi a lehetőséget azok fejlesztésére,
követi a digitális technológia fejlődését. Segíti munkatársait digitális kompetenciájuk
fejlődésében.

"

3. melléklet a 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3/b. melléklet a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A pedagóguskompetenciák megfigyelési és értékelési szempontjai Mesterpedagógus fokozatra irányuló pályázati eljárásban

A) A 39. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tevékenység vállalásáról nyilatkozatot tett pedagógus

AB
1Szempont sorszámaÉrtékelőlap - értékelési területek
21.1. értékelési terület: Tudatos szakmai fejlődés - a pedagógus szakmai fejlődése
31.1Tevékenységében tetten érhető az állandó elemzés, önértékelés és megújulás,
az adaptivitás - a tanulók, gyermekek fejlődése érdekében. Pedagógiai gyakorlatát
rendszeresen újragondolja és megújítja.
41.2Szakmai fejlődését tudatosan tervezi. A tervezés során keresi a tanulási, fejlődési
lehetőségeket, ezt összekapcsolja pedagógusi gyakorlatának önelemzésével,
értékelésével.
51.3Tevékenységében megjelenik más pedagógusok, szervezetek jó gyakorlatainak,
adaptív megoldásainak figyelemmel kísérése.
61.4Követi szakterületének trendjeit, új eredményeit, tájékozódik a hazai vagy nemzetközi
szakirodalomban, online felületeken; továbbképzéseken, szakmai rendezvényeken,
konferenciákon vesz részt.
71.5Korábbi szakmai tevékenységei lehetővé tették az általános Mesterpedagógus
kompetenciák, továbbá a tevékenységekhez kötődő speciális kompetenciák
fejlődését.
81.6A pedagógus a rögzített célok elérését az általa megfogalmazott célok tükrében
elemezte.
91.7Szöveges értékelés.
102.2. értékelési terület: Feltáró-elemző, fejlesztő-újító, valamint tudásmegosztó tevékenység,
a pedagógus tevékenységeinek hasznosulása
112.1Pedagógiai munkájának eredményessége, a tanulók, gyermekek fejlődése érdekében
lehetőség szerint részt vesz szakmai elemzés, vizsgálat, kutatás elkészítésében
hagyományos és digitális eszközök segítségével, együttműködik más szervezetekkel,
elemzi a mások által végzett kutatások eredményességét, felhasználhatóságát.
122.2A pedagógus korábbi szakmai tevékenységeihez kötődően szóban és írásban
(hagyományos és digitális formában) megosztja tudását intézményi, szakmai
közösségi szinten vagy tágabb hatókörben.
132.3Pedagógiai gyakorlatának fejlesztése érdekében módszereket, eszközöket próbál ki,
saját tapasztalatokhoz igazítva adaptál.
142.4Azonosítja a fejlesztést igénylő pedagógiai területeket.
152.5Támogatja, segíti kollégái szakmai munkáját, fejlődését, megjelennek munkájában
a kollégái szakmai igényeit figyelembe vevő, támogató kapcsolat elemei.
162.6Tanuló szakmai közösségekben vagy szervezetekben együttműködik, résztvevője
kölcsönös tanulási folyamatoknak. Online közösséget hoz létre, vagy közösségekben
tudásmegosztó tevékenységet végez.
172.7Szöveges értékelés.
183.3. értékelési terület: A pedagógus önértékelése, reflektivitása
193.1A pedagógus megfogalmazta hosszú távú személyes szakmai céljait, meggyőzően és
hitelesen mutatja be szakmai fejlődését, azonosítja azokat a területeket, amelyeken
még fejlődnie kell.
203.2A pedagógus tényekre alapozott reflexiói gyakorlatának szerves részét képezik.
213.3A pedagógus elemzéseiben figyelembe veszi az intézményi, illetve a tágabb,
köznevelési perspektívát is.
223.4A Mesterpedagógus pályázat nyelvileg igényes, szerkezetileg strukturált, a kiválogatott
dokumentumok relevánsak.
233.5A pedagógus reflexiói meghaladják a leírás szintjét, elemzései több szempontúak.
A védésen a pedagógus szakmailag relevánsan válaszolt az előzetesen megkapott és
a helyszínen elhangzó kérdésekre, észrevételekre.
243.6A Mesterpedagógus pályázat szakmai tartalma logikusan felépített, tükrözi témához
kapcsolódó szakmai hozzáértését. A védésen a pedagógus a Mesterpedagógus
pályázatát lényegre törően, hitelesen mutatta be, követhetően beszélt, pontosan,
szakszerűen fogalmazott.
253.7Szöveges értékelés.

B) A pedagógus a 39. § (2) bekezdés c), d) vagy e) pontja szerinti tevékenység vállalásáról tett nyilatkozatot

AB
1Szempont sorszámaNégydimenziós tevékenységmodell
2I.I. Tudatos szakmai fejlődés dimenzió
3I./1.Pedagógiai gyakorlatát rendszeresen újragondolja és megújítja.
4I./2.Szakmai fejlődését tudatosan tervezi.
5I./3.Figyelemmel kíséri szűkebb vagy tágabb szakmai környezetének fejlesztési
eredményeit.
6I./4.Követi szakterületének trendjeit, új eredményeit.
7II.II. Feltáró-elemző dimenzió
8II./1.Pedagógiai munkájának eredményessége, a tanulók, gyermekek fejlődése érdekében
egyénileg vagy együttműködésben szakmai elemzést, vizsgálatot, kutatást végez
hagyományos és digitális eszközök segítségével.
9II./2.Szakmai elemzései, vizsgálatai megalapozottak, bizonyítékokra épülnek.
10II./3.Az elemzéseihez, vizsgálataihoz szükséges szakmai hátteret, szakirodalmat ismeri,
értelmezi.
11II./4.Elemzési, vizsgálati eredményei intézményében, szakmai közösségében hasznosulnak.
12III.III. Fejlesztő-újító dimenzió
13III./1.Pedagógiai gyakorlatának fejlesztése érdekében módszereket, eszközöket próbál ki,
adaptál.
14III./2.Azonosítja a fejlesztést igénylő pedagógiai területeket.
15III./3.Tudatosan, megalapozottan fejleszt, újít.
16III./4.Fejlesztései intézményi vagy tágabb környezetében hasznosulnak.
17IV.IV. Tudásmegosztó-segítő dimenzió
18IV./1.Jó gyakorlatait, módszereit bemutatja kollégáinak.
19IV./2.Támogatja, segíti kollégái szakmai munkáját, fejlődését.
20IV./3.Intézményen kívül is megosztja, nyilvánossá teszi pedagógiai gyakorlatának
eredményeit.
21IV./4.Tanuló szakmai közösségekben vagy szervezetekben együttműködik. Online
közösséget hoz létre, vagy közösségekben tudásmegosztó tevékenységet végez.
22Szempont sorszámaÉrtékelési területek
231.1. értékelési terület: A pedagógus szakmai fejlődése, eredményei a szakmai életút során
241.1A szakmai életút bemutatása átfogó képet ad a pedagógus szakmai fejlődéséről,
logikus, érthető, követhető.
251.2A szakmai életút bemutatásában határozottan megjelenik a szakmai fejlődés
mérföldköveit kiemelő, elemző, reflektáló igény.
261.3A szakmai életút bemutatásában jól láthatóan jelen vannak a pedagógus korábbi
tevékenységének a négydimenziós tevékenységmodellben is értelmezhető
eredményei.
271.4A szakmai fejlődés bemutatása láthatóvá tesz olyan pedagógiai problémákat,
kérdéseket, amelyek a pedagógus tevékenységeit motiválták.
281.5A pedagógus szakmai fejlődésének bemutatását elhelyezi szakmai közösségének,
illetve közösségeinek környezetében (támogatások, nehézségek, hatókör,
visszajelzések).
291.6A pedagógus szakmai fejlődésének bemutatásában és a bemutató portfólió
dokumentumaiban megjelennek tevékenység-fókuszokhoz kapcsolható, azok
előzményeiként értelmezhető sajátos tevékenységterületek.
301.7A bemutató portfólió dokumentumai összhangban vannak a szakmai életút
bemutatásával, alátámasztják az abban foglaltakat.
311.8A szakmai életút bemutatása és a bemutató portfólió dokumentumai bizonyítják, hogy
a pedagógus tevékenységei személyes, szakmai és intézményi célok megvalósulását
szolgálták.
321.9Szöveges értékelés.
332.2. értékelési terület: A mesterprogram
342.1A mesterprogramban rögzített általános és részterv személyes szakmai céljai
megalapozottak, átgondoltak, megfelelnek a Mesterpedagógus fokozathoz kötődő
elvárásoknak.
352.2A mesterprogramban rögzített személyes szakmai célok egyeztetve vannak a szakmai
közösségek céljaival.
362.3A mesterprogramban megfogalmazott személyes szakmai célok, a célok elérését
támogató, tervezett tevékenységek és produktumok összhangban vannak.
372.4A mesterprogramban tervezett tevékenységek megfelelnek a pályázó
felkészültségének.
382.5A mesterprogram tervezett sikerkritériumai megalapozottak.
392.6A mesterprogram általános és résztervének ütemezése reális.
402.7A mesterprogram tartalmazza a szakmai együttműködés tervezett tartalmait és
formáit.
412.8A mesterprogram a köznevelés eredményességének javítása szempontjából
hiánypótló, kezdeményező, újszerű, ötletes.
422.9Szöveges értékelés.
433.3. értékelési terület: A pedagógus tevékenységének hasznosulása
443.1A pedagógus korábbi mesterpedagógus-tevékenységei (a négydimenziós
tevékenységmodell mentén) intézményében, szakmai közösségekben már
hasznosultak.
453.2A pedagógus korábbi szakmai tevékenységeihez kötődően szóban és írásban
megosztotta tudását.
463.3A mesterprogramban rögzített célok és a hozzájuk kapcsolt tevékenységek relevánsak,
hozzájárulhatnak a tanítás-nevelés eredményességének növeléséhez.
473.4A mesterprogramban megfogalmazódik, hogy a tevékenységek miként fejlesztik,
segítik a szakmai közösségeket.
483.5A mesterprogram megvalósulásának várható eredményei alkalmasak arra, hogy
a pedagógus szűkebb szakmai közösségein kívül is hasznosuljanak.
493.6A mesterprogram a benne rögzített tevékenységek hasznosulására vonatkozó
kezdeményezést tartalmaz.
503.7A mesterprogram digitális lehetőségekre is alapozott tudásmegosztásra vonatkozó
tervet tartalmaz.
513.8A mesterprogram rámutat arra, hogy megvalósítása révén miben, hogyan fog fejlődni
a pedagógus.
523.9Szöveges értékelés.
534.4. értékelési terület: A pedagógus önértékelése, reflektivitása
544.1A pedagógus megfogalmazza hosszú távú személyes, szakmai céljait.
554.2A pedagógus reflexiói gyakorlatának szerves részét képezik.
564.3A pedagógus reflexióit tényekre alapozza.
574.4A pedagógus meggyőzően és hitelesen mutatja be szakmai fejlődését, azonosítja
azokat a területeket, amelyeken még fejlődnie kell.
584.5A pedagógus elemzéseiben figyelembe veszi az intézményi, illetve a tágabb,
köznevelési perspektívát is.
594.6A pedagógus önértékelésében figyelembe veszi a külső visszajelzéseket.
604.7A pedagógus reflexiói meghaladják a leírás szintjét, elemzései több szempontúak.
614.8A Mesterpedagógus pályázat nyelvileg igényes, szerkezetileg strukturált, a kiválogatott
dokumentumok relevánsak.
624.9Szöveges értékelés.
635.5. értékelési terület: A Mesterpedagógus pályázat bemutatása és védése
645.1A védésen a pedagógus bemutatta szakmai tevékenységeit a négydimenziós
tevékenységmodell dimenziói mentén.
655.2A védésen a pedagógus a korábbi tevékenységeihez kötődően értékelte céljainak
elérését.
665.3A védésen a pedagógus ismertette mesterprogramja céljait és a hozzájuk kapcsolt
tevékenységeket, kifejtette ezek relevanciáját.
675.4A védésen a pedagógus értékelte mesterpedagógus-kompetenciáinak fejlődését,
azonosította a fejlesztendő területeket.
685.5A védésen korábbi munkáját és terveit személyes, szakmai és intézményi
perspektívából is vizsgálta.
695.6A védésen a pedagógus szakmailag relevánsan válaszolt az előzetesen megkapott és
a helyszínen elhangzott kérdésekre, észrevételekre.
705.7A védésen a Mesterpedagógus pályázatát lényegre törően, hitelesen mutatta be,
követhetően beszélt, pontosan, szakszerűen fogalmazott.
715.8A védésen bemutatott prezentáció formailag megfelelő, átlátható, strukturált,
logikusan felépített.
725.9Szöveges értékelés.

"

4. melléklet a 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3/c. melléklet a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A pedagóguskompetenciák megfigyelési és értékelési szempontjai Mesterpedagógus fokozat megújítására irányuló megújítási eljárásban

A 39. § (2) bekezdés c), d) vagy e) pontja szerinti tevékenység vállalásáról nyilatkozatot tett pedagógus

AB
1Szempont sorszámaNégydimenziós tevékenységmodell
2I.I. Tudatos szakmai fejlődés dimenzió
3I./1.Pedagógiai gyakorlatát rendszeresen újragondolja és megújítja.
4I./2.Szakmai fejlődését tudatosan tervezi.
5I./3.Figyelemmel kíséri szűkebb vagy tágabb szakmai környezetének fejlesztési
eredményeit.
6I./4.Követi szakterületének trendjeit, új eredményeit.
7II.II. Feltáró-elemző dimenzió
8II./1.Pedagógiai munkájának eredményessége, a tanulók, gyermekek fejlődése érdekében
egyénileg vagy együttműködésben szakmai elemzést, vizsgálatot, kutatást végez
hagyományos és digitális eszközök segítségével.
9II./2.Szakmai elemzései, vizsgálatai megalapozottak, bizonyítékokra épülnek.
10II./3.Az elemzéseihez, vizsgálataihoz szükséges szakmai hátteret, szakirodalmat ismeri,
értelmezi.
11II./4.Elemzési, vizsgálati eredményei intézményében, szakmai közösségében hasznosulnak.
12III.III. Fejlesztő-újító dimenzió
13III./1.Pedagógiai gyakorlatának fejlesztése érdekében módszereket, eszközöket próbál ki,
adaptál.
14III./2.Azonosítja a fejlesztést igénylő pedagógiai területeket.
15III./3.Tudatosan, megalapozottan fejleszt, újít.
16III./4.Fejlesztései intézményi vagy tágabb környezetében hasznosulnak.
17IV.IV. Tudásmegosztó-segítő dimenzió
18IV./1.Jó gyakorlatait, módszereit bemutatja kollégáinak.
19IV./2.Támogatja, segíti kollégái szakmai munkáját, fejlődését.
20IV./3.Intézményen kívül is megosztja, nyilvánossá teszi pedagógiai gyakorlatának
eredményeit.
21IV./4.Tanuló szakmai közösségekben vagy szervezetekben együttműködik. Online
közösséget hoz létre, vagy közösségekben tudásmegosztó tevékenységet végez.
22Értékelési területek
231.1. értékelési terület: A pedagógus szakmai fejlődése, eredményei a szakmai életút során
241.1A szakmai életút bemutatása átfogó képet ad a pedagógus szakmai fejlődéséről,
logikus, érthető, követhető.
251.2A szakmai életút bemutatásában határozottan megjelenik a szakmai fejlődés
mérföldköveit kiemelő, elemző, reflektáló igény.
261.3A szakmai életút bemutatásában jól láthatóan jelen vannak a pedagógus korábbi
tevékenységének a négydimenziós tevékenységmodellben is értelmezhető
eredményei.
271.4A szakmai fejlődés bemutatása láthatóvá tesz olyan pedagógiai problémákat,
kérdéseket, amelyek a pedagógus tevékenységeit motiválták.
281.5A pedagógus szakmai fejlődésének bemutatását elhelyezi szakmai közösségének,
illetve közösségeinek környezetében (támogatások, nehézségek, hatókör,
visszajelzések).
291.6A pedagógus szakmai fejlődésének bemutatásában és a bemutató portfólió
dokumentumaiban megjelennek tevékenység-fókuszokhoz kapcsolható, azok
előzményeiként értelmezhető sajátos tevékenységterületek.
301.7A bemutató portfólió dokumentumai jól tükrözik az előző mesterprogram
megvalósítása során elért szakmai fejlődést, hatékonyan mutatják be az időszak alatt
elért eredményeket.
311.8A bemutató portfólió dokumentumai (kiegészülve a szakmai életút bemutatásával
és annak mellékleteivel) bizonyítják, hogy a pedagógus tevékenységei személyes
szakmai és intézményi célok megvalósulását szolgálták mind az előző mesterprogram
megvalósítása, mind a korábbi szakmai munkája során.
321.9Szöveges értékelés.
332.2. értékelési terület: A mesterprogram
342.1A mesterprogramban rögzített általános és részterv személyes, szakmai céljai
megalapozottak, átgondoltak, megfelelnek a Mesterpedagógus fokozathoz kötődő
elvárásoknak.
352.2A mesterprogramban rögzített személyes, szakmai célok egyeztetve vannak a szakmai
közösségek céljaival.
362.3A mesterprogramban megfogalmazott személyes, szakmai célok, a célok elérését
támogató, tervezett tevékenységek és produktumok összhangban vannak.
372.4A mesterprogramban tervezett tevékenységek megfelelnek a pályázó
felkészültségének.
382.5A mesterprogram tervezett sikerkritériumai megalapozottak.
392.6A mesterprogram általános és résztervének ütemezése reális.
402.7A mesterprogram tartalmazza a szakmai együttműködés tervezett tartalmait és
formáit.
412.8A mesterprogram a köznevelés eredményességének javítása szempontjából
hiánypótló, kezdeményező, újszerű, ötletes.
422.9Szöveges értékelés.
433.3. értékelési terület: A pedagógus tevékenységének hasznosulása
443.1A pedagógus korábbi, mesterpedagógus programja során végzett tevékenységei (a
négydimenziós tevékenységmodell mentén) intézményében, szakmai közösségekben
már hasznosultak.
453.2A pedagógus korábbi, mesterpedagógus programja során végzett szakmai
tevékenységeihez kötődően szóban és írásban megosztotta tudását.
463.3Az új mesterprogramban rögzített célok és a hozzájuk kapcsolt tevékenységek
relevánsak, hozzájárulhatnak a tanítás-nevelés eredményességének növeléséhez.
473.4Az új mesterprogramban megfogalmazódik, hogy a tevékenységek miként fejlesztik,
segítik a szakmai közösségeket.
483.5Az új mesterprogram megvalósulásának várható eredményei alkalmasak arra, hogy
a pedagógus szűkebb szakmai közösségén kívül is hasznosuljanak.
493.6Az új mesterprogram a benne rögzített tevékenységek hasznosulására vonatkozó
kezdeményezést tartalmaz.
503.7Az új mesterprogram digitális lehetőségekre alapozott tudásmegosztásra vonatkozó
tervet is tartalmaz.
513.8Az új mesterprogram rámutat arra, hogy megvalósítása révén miben, hogyan fog
fejlődni a pedagógus.
523.9Szöveges értékelés.
534.4. értékelési terület: A pedagógus önértékelése, reflektivitása
544.1A pedagógus megfogalmazza hosszú távú személyes, szakmai céljait.
554.2A pedagógus reflexiói gyakorlatának szerves részét képezik.
564.3A pedagógus reflexióit tényekre alapozza.
574.4A pedagógus meggyőzően és hitelesen mutatja be szakmai fejlődését, azonosítja
azokat a területeket, amelyeken még fejlődnie kell.
584.5A pedagógus elemzéseiben figyelembe veszi az intézményi, illetve a tágabb,
köznevelési perspektívát is.
594.6A pedagógus önértékelésében figyelembe veszi a külső visszajelzéseket.
604.7A pedagógus reflexiói meghaladják a leírás szintjét, elemzései több szempontúak.
614.8A pedagógus pályázata nyelvileg igényes, szerkezetileg strukturált, a kiválogatott
dokumentumok relevánsak.
624.9Szöveges értékelés.
635.5. értékelési terület: A Mesterpedagógus pályázat bemutatása és védése
645.1A védésen a pedagógus bemutatta szakmai tevékenységeit a négydimenziós
tevékenységmodell dimenziói mentén.
655.2A védésen a pedagógus a korábbi szakmai tevékenységeihez és előző
mesterpedagógus programjához kötődően is értékelte céljainak elérését.
665.3A védésen a pedagógus ismertette mesterprogramja céljait és a hozzájuk kapcsolt
tevékenységeket, kifejtette ezek relevanciáját.
675.4A védésen a pedagógus értékelte mesterpedagógus-kompetenciáinak fejlődését,
azonosította a fejlesztendő területeket.
685.5A védésen korábbi mesterpedagógus programját személyes, szakmai és intézményi
perspektívából is vizsgálta.
695.6A védésen a pedagógus szakmailag relevánsan válaszolt az előzetesen megkapott és
a helyszínen elhangzott kérdésekre, észrevételekre.
705.7A védésen a pedagógus pályázatát lényegre törően, hitelesen mutatta be, követhetően
beszélt, pontosan, szakszerűen fogalmazott.
715.8A védésen bemutatott prezentáció formailag megfelelő, strukturált, logikusan
felépített.
725.9Szöveges értékelés.

"

5. melléklet a 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3/d. melléklet a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A pedagóguskompetenciák megfigyelési és értékelési szempontjai Kutatótanár fokozatra irányuló pályázati és megújítási eljárásban

A) Kutatótanár fokozat elérésére irányuló pályázati eljárás

AB
1Szempont sorszámaHáromdimenziós tevékenységmodell
2I.I. dimenzió: Kutatás, innováció
3I./1.Rendszeresen végez saját és intézménye tevékenységének eredményességét
javító, a tanulók, gyermekek fejlődését szolgáló vizsgálatokat, kutatást, fejlesztést
hagyományos és digitális eszközök segítségével.
4I./2.A köznevelési rendszerhez kötődő, pedagógiai, tantárgy-pedagógiai jelenségeket,
szaktárgyi kérdéseket problémaérzékenyen, tudományos igénnyel elemez.
5I./3.Kutatási, kutatási-fejlesztési, innovációs eredményei bizonyíthatóan hozzájárulnak
a köznevelési gyakorlat eredményességéhez.
6I./4.Kutatói, fejlesztői tevékenységével erősíti a tudomány és a köznevelési gyakorlat
kapcsolatát.
7II.II. dimenzió: Tudásmegosztás
8II./1.Szakmai publikációkat ír magyar, illetve idegen nyelven.
9II./2.Kutatási, kutatási-fejlesztési, innovációs eredményeit szóban megosztja magyar, illetve
idegen nyelven.
10II./3.Szakmai képzésekben, továbbképzésekben, intézményen belüli tanulási műhelyekben
hasznosítja kutatási-fejlesztési eredményeit.
11II./4.Tevékeny résztvevője kutatóműhelyeknek, szakmai közösségeknek, hálózatoknak.
12III.III. dimenzió: Tudatos szakmai fejlődés
13III./1.A köznevelési rendszer és a kutatásához kapcsolódó tudományterület aktuális
kérdéseiben, problémáiban tájékozott.
14III./2.Szakmai kommunikációban aktívan részt vesz.
15III./3.A kutatáshoz szükséges kompetenciáinak fejlődésére reflektál.
16III./4.A kutatáshoz szükséges kompetenciáit tudatosan fejleszti.
17IV.IV. Publikációs lista
18IV./1.A Kutatójelölt rendszeres publikációs tevékenységet folytat.
19IV./2.A publikációk között van lektorált dokumentum.
20IV./3.A Kutatójelölt publikációs listája magas szintű szakmai hozzáértést, elkötelezettséget
pedagógiai és tudományos igényességet tükröz.
21IV./4.A publikációk jól hasznosíthatóak a köznevelésben.
221.1. értékelési terület: A pedagógus szakmai fejlődése, eredményei a szakmai életút során
231.1A szakmai-, kutatói életút bemutatása és a publikációs lista átfogó képet ad
a pedagógus szakmai fejlődéséről, logikus, érthető, követhető.
241.2A szakmai életút bemutatásában határozottan megjelenik a szakmai-, kutatói fejlődés
mérföldköveit kiemelő elemzés, értékelés.
251.3A szakmai életút bemutatása az eddig végzett kutató-fejlesztő tevékenység
eredményeire épül (háromdimenziós tevékenységmodell elemei mentén).
261.4A szakmai-, kutatói fejlődés bemutatása láthatóvá tesz olyan szakterületéhez kötődő
(pedagógiai, tantárgy-pedagógiai, tantárgyi, szaktárgyi) problémákat, kérdéseket,
amelyek a pedagógus kutatási, kutatási-fejlesztési, innovációs céljait, tevékenységeit,
publikációinak elkészítését motiválták.
271.5A pedagógus kutatói fejlődésének bemutatását elhelyezi szakmai közösségeinek
környezetében (támogatások, nehézségek, hatókör, visszajelzések).
281.6A szakmai életút bemutatott tevékenységei és a publikációs listában felsoroltak
bizonyítják a kutatótanári kompetenciák meglétét, fejlődését, fejleszthetőségét.
291.7A bemutató portfólió dokumentumai összhangban vannak a szakmai-, kutatói életút
bemutatásával, alátámasztják a kutatótanári tevékenységet.
301.8A szakmai életút bemutatása és a bemutató portfólió dokumentumai bizonyítják, hogy
a pedagógus kutató-fejlesztő tevékenységei hozzájárultak a foglalkoztató intézmény
és a köznevelés fejlődéséhez.
311.9Szöveges értékelés.
322.2. értékelési terület: A kutatóprogram
332.1A kutatóprogramban rögzített általános és részletes kutatási, kutatási-fejlesztési terv
személyes szakmai céljai megalapozottak, átgondoltak, megfelelnek a Kutatótanár
fokozathoz kötődő elvárásoknak.
342.2A kutatóprogramban rögzített személyes szakmai célok egyeztetve vannak a szakmai
közösségek céljaival.
352.3A kutatóprogramban megfogalmazott személyes, szakmai célok, a célok elérését
támogató, tervezett tevékenységek, módszerek és produktumok összhangban vannak.
362.4A kutatóprogramban tervezett tevékenységek megfelelnek a pályázó
felkészültségének.
372.5A kutatóprogram tervezett sikerkritériumai megalapozottak.
382.6A kutatóprogram általános és részletes kutatási, kutatási-fejlesztési tervének
ütemezése reális.
392.7A kutatóprogram tartalmazza a tervezett szakmai együttműködés tartalmait és formáit.
402.8A kutatóprogram a köznevelés eredményességének javítása szempontjából
hiánypótló, kezdeményező, újszerű, ötletes.
412.9Szöveges értékelés.
423.3. értékelési terület: A pedagógus kutatási, kutatási-fejlesztési, innovációs tevékenységeinek
hasznosulása
433.1A pedagógus korábbi kutató-fejlesztő, tudásmegosztó tevékenységei szakmai
közösségekben már hasznosultak.
443.2A pedagógus korábbi szakmai tevékenységeihez kötődően szóban és írásban
megosztotta tudását.
453.3A kutatóprogramban rögzített célok és a hozzájuk kapcsolt fejlesztő tevékenységek
relevánsak, hozzájárulhatnak az oktatás-nevelés eredményességének növeléséhez.
463.4A kutatóprogramban megfogalmazódik, hogy a tevékenységek miként fejlesztik,
segítik a szakmai közösségeket, a pályázó intézményét.
473.5A kutatóprogram megvalósulásának várható eredményei alkalmasak arra, hogy
a pedagógus szűkebb szakmai közösségén kívül, akár országos hatókörben is
hasznosuljanak.
483.6A kutatóprogram a benne rögzített tevékenységek hasznosulására vonatkozó tervet,
kezdeményezést tartalmaz.
493.7A kutatóprogram digitális lehetőségekre alapozott tudásmegosztásra vonatkozó tervet
is tartalmaz.
503.8A kutatóprogram rámutat arra, hogy megvalósítása révén miben, hogyan fog fejlődni
a Kutatótanár.
513.9Szöveges értékelés.
524.4. értékelési terület: A pedagógus önértékelése, reflektivitása
534.1A pedagógus megfogalmazza kutatási, kutatási-fejlesztési, innovációs tevékenységére
vonatkozó hosszú távú személyes szakmai céljait.
544.2A pedagógus kutatási, kutatási-fejlesztési, innovációs tevékenységeit alaposan
megtervezi, folyamatosan reflektál az eredményekre.
554.3A pedagógus kutatási, kutatási-fejlesztési, innovációs tevékenységeinek terveit és
a tervek megvalósításának elemzését, értékelését tényekre alapozza.
564.4A pedagógus meggyőzően és hitelesen mutatja be szakmai fejlődését
a tevékenységmodell három dimenziója mentén, továbbá értékeli kutatótanári
kompetenciáinak fejlődését, azonosítja azokat a területeket, amelyeken még fejlődnie
kell.
574.5A pedagógus reflexiói meghaladják a leírás szintjét, elemzései több szempontúak.
584.6A pedagógus elemzéseiben figyelembe veszi az intézményi, illetve tágabb, köznevelési
perspektívát is.
594.7A pedagógus önértékelése során figyelembe veszi a külső visszajelzéseket.
604.8A pedagógus pályázata formailag megfelelő, nyelvileg igényesen megformált,
a kiválogatott dokumentumok relevánsak.
614.9Szöveges értékelés.

A pedagóguskompetenciák megfigyelési és értékelési szempontjai Kutatótanár fokozatra irányuló pályázati és megújítási eljárásban

B) Kutatótanár fokozat megújítását célzó eljárás

AB
1Szempont sorszámaHáromdimenziós tevékenységmodell
2I.I. dimenzió: Kutatás, innováció
3I./1.Rendszeresen végez saját és intézménye tevékenységének eredményességét
javító, a tanulók, gyermekek fejlődését szolgáló vizsgálatokat, kutatást, fejlesztést
hagyományos és digitális eszközök segítségével.
4I./2.A köznevelési rendszerhez kötődő, pedagógiai, tantárgy-pedagógiai jelenségeket,
szaktárgyi kérdéseket problémaérzékenyen, tudományos igénnyel elemez.
5I./3.Kutatási, kutatási-fejlesztési, innovációs eredményei bizonyíthatóan hozzájárulnak
a köznevelési gyakorlat eredményességéhez.
6I./4.Kutatói, fejlesztői tevékenységével erősíti a tudomány és a köznevelési gyakorlat
kapcsolatát.
7II.II. dimenzió: Tudásmegosztás
8II./1.Szakmai publikációkat ír magyar, illetve idegen nyelven.
9II./2.Kutatási, kutatási-fejlesztési, innovációs eredményeit szóban megosztja magyar, illetve
idegen nyelven.
10II./3.Szakmai képzésekben, továbbképzésekben, intézményen belüli tanulási műhelyekben
hasznosítja kutatási-fejlesztési eredményeit.
11II./4.Tevékeny résztvevője kutatóműhelyeknek, szakmai közösségeknek, hálózatoknak.
12III.III. dimenzió: Tudatos szakmai fejlődés
13III./1.A köznevelési rendszer és a kutatásához kapcsolódó tudományterület aktuális
kérdéseiben, problémáiban tájékozott.
14III./2.Szakmai kommunikációban aktívan részt vesz.
15III./3.A kutatáshoz szükséges kompetenciáinak fejlődésére reflektál.
16III./4.A kutatáshoz szükséges kompetenciáit tudatosan fejleszti.
17IV.IV. Publikációs lista
18IV./1.A Kutatójelölt rendszeres publikációs tevékenységet folytat.
19IV./2.A publikációk között van lektorált dokumentum.
20IV./3.A Kutatójelölt publikációs listája magas szintű szakmai hozzáértést, elkötelezettséget
pedagógiai és tudományos igényességet tükröz.
21IV./4.A publikációk jól hasznosíthatóak a köznevelésben.
221.1. értékelési terület: A pedagógus szakmai fejlődése, eredményei a szakmai életút során
231.1A szakmai-kutatói életút bemutatása és a publikációs lista átfogó képet ad
a pedagógus szakmai fejlődéséről, logikus, érthető, követhető.
241.2A szakmai életút bemutatásában határozottan megjelenik a szakmai-kutatói fejlődés
mérföldköveit kiemelő elemzés, értékelés.
251.3A szakmai életút bemutatása az eddig végzett kutató-fejlesztő tevékenység
eredményeire épül (háromdimenziós tevékenységmodell elemei mentén).
261.4A szakmai-kutatói fejlődés bemutatása láthatóvá tesz olyan szakterületéhez kötődő
(pedagógiai, tantárgy-pedagógiai, tantárgyi, szaktárgyi) problémákat, kérdéseket,
amelyek a pedagógus kutatási, kutatási-fejlesztési, innovációs céljait, tevékenységeit,
publikációinak elkészítését motiválták.
271.5A pedagógus kutatói fejlődésének bemutatását elhelyezi szakmai közösségeinek
környezetében (támogatások, nehézségek, hatókör, visszajelzések).
281.6A szakmai életút bemutatott tevékenységei és a publikációs listában felsoroltak
bizonyítják a kutatótanári kompetenciák meglétét, fejlődését, fejleszthetőségét.
291.7A bemutató portfólió dokumentumai alátámasztják a kutatótanári tevékenységet,
jól tükrözik az előző kutatóprogram megvalósítása során elért szakmai fejlődést,
hatékonyan mutatják be az időszak alatt elért eredményeket.
301.8A bemutató portfólió dokumentumai (kiegészülve a szakmai életút bemutatásával és
annak mellékleteivel) bizonyítják, hogy a pedagógus kutató-fejlesztő tevékenységei
hozzájárultak a foglalkoztató intézmény és a köznevelés fejlődéséhez.
311.9Szöveges értékelés.
322.2. értékelési terület: A kutatóprogram
332.1A kutatóprogramban rögzített általános és részletes kutatási, kutatási-fejlesztési terv
személyes szakmai céljai megalapozottak, átgondoltak, megfelelnek a Kutatótanár
fokozathoz kötődő elvárásoknak.
342.2A kutatóprogramban rögzített személyes szakmai célok egyeztetve vannak a szakmai
közösségek céljaival.
352.3A kutatóprogramban megfogalmazott személyes szakmai célok, a célok elérését
támogató, tervezett tevékenységek, módszerek és produktumok összhangban vannak.
362.4A kutatóprogramban tervezett tevékenységek megfelelnek a pályázó
felkészültségének.
372.5A kutatóprogram tervezett siker kritériumai megalapozottak.
382.6A kutatóprogram általános és részletes kutatási, kutatási-fejlesztési tervének
ütemezése reális.
392.7A kutatóprogram tartalmazza a szakmai együttműködés tervezett tartalmait és
formáit.
402.8A kutatóprogram a köznevelés eredményességének javítása szempontjából
hiánypótló, kezdeményező, újszerű, ötletes.
412.9Szöveges értékelés.
423.3. értékelési terület: A pedagógus kutatási, kutatási-fejlesztési, innovációs
tevékenységeinek hasznosulása
433.1A pedagógus előző kutatóprogramja megvalósítása során végzett kutató-fejlesztő,
tudásmegosztó tevékenységei szakmai közösségekben már hasznosultak.
443.2A pedagógus korábbi kutatóprogramja megvalósítása során végzett szakmai
tevékenységeihez kötődően szóban és/vagy írásban megosztotta tudását.
453.3Az új kutatóprogramban rögzített célok és a hozzájuk kapcsolt fejlesztő tevékenységek
relevánsak, hozzájárulhatnak az oktatás-nevelés eredményességének növeléséhez.
463.4Az új kutatóprogramban megfogalmazódik, hogy a tevékenységek miként fejlesztik,
segítik a szakmai közösségeket, a pályázó intézményét.
473.5Az új kutatóprogram megvalósulásának várható eredményei alkalmasak arra, hogy
a pedagógus szűkebb szakmai közösségein kívül, akár országos hatókörben is
hasznosuljanak.
483.6Az új kutatóprogram a benne rögzített tevékenységek hasznosulására vonatkozó
tervet, kezdeményezést tartalmaz.
493.7Az új kutatóprogram digitális lehetőségekre is alapozott tudásmegosztásra vonatkozó
tervet tartalmaz.
503.8Az új kutatóprogram rámutat arra, hogy megvalósítása révén miben, hogyan fog
fejlődni a kutatótanár.
513.9Szöveges értékelés.
524.4. értékelési terület: A pedagógus önértékelése, reflektivitása
534.1A pedagógus megfogalmazza kutatási, kutatási-fejlesztési, innovációs tevékenységére
vonatkozó hosszú távú személyes szakmai céljait.
544.2A pedagógus kutatási, kutatási-fejlesztési, innovációs tevékenységeit alaposan
megtervezi, folyamatosan reflektál az eredményekre.
554.3A pedagógus kutatási, kutatási-fejlesztési, innovációs tevékenységeinek terveit és
a tervek megvalósításának elemzését, értékelését tényekre alapozza.
564.4A pedagógus meggyőzően és hitelesen mutatja be szakmai fejlődését
a tevékenységmodell három dimenziója mentén, továbbá értékeli kutatótanári
kompetenciáinak fejlődését, azonosítja azokat a területeket, amelyeken még fejlődnie
kell.
574.5A pedagógus reflexiói meghaladják a leírás szintjét, elemzései több szempontúak.
584.6A pedagógus elemzéseiben figyelembe veszi az intézményi, illetve tágabb, köznevelési
perspektívát is.
594.7A pedagógus önértékelése során figyelembe veszi a külső visszajelzéseket.
604.8A pedagógus pályázata formailag megfelelő, nyelvileg igényesen megformált,
a kiválogatott dokumentumok relevánsak.
614.9Szöveges értékelés.

"

6. melléklet a 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3/e. melléklet a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A pedagóguskompetenciák megfigyelési és értékelési szempontjai Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítő vizsga és Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásban

A) Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítő vizsga és Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásban

1. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás során a minősítő bizottság tagjai a 65. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 3/a. mellékletben szereplő, az adott szakterületre vonatkozó értékelési szempontokat 0, 1, 2, 3 pontszámmal vagy "nem értelmezhető" kifejezéssel értékelik.

2. Az 1. pontban meghatározott érték megadása a pedagógusminősítési eljárásban részt vevő által végzett tevékenység szintje alapján történik:

a) 3 pont - A pedagógus munkájában az adott szempontban leírt viselkedés megjelenése következetes, állandó, és alkalmazása a pedagógus reflexiói alapján tudatos. A tevékenység jellemző.

b) 2 pont - A pedagógus munkájában az adott szempontban leírt viselkedés megjelenése meghatározóan kimutatható, bár nem következetes és állandó, és a pedagógus reflexiói alapján a viselkedés tudatos. A tevékenység többnyire jellemző.

c) 1 pont - A pedagógus munkájában az adott szempontban leírt viselkedés megjelenése esetleges, illetve a pedagógus reflexiói alapján kevéssé tudatos. A tevékenység kevéssé jellemző.

d) 0 pont - A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a portfólióvédés nem támasztják alá azt, hogy a pedagógus munkájában a szemponttal leírt elvárt viselkedés megjelenik. A tevékenység nem jellemző.

e) Nem értelmezhető - A szempontban leírt tevékenység nem várható el a pedagógustól az adott intézményi környezetben vagy a tevékenység elvárható, de annak végzésében objektív körülmények akadályozzák.

3. Az óra-, foglalkozáslátogatás értékelését csak a minősítő bizottság 56. § (5) bekezdés a) pontja szerinti tagja végzi.

4. Az informatikai rendszer a 65. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rögzített értékelés pontszámait minősítő bizottsági tagonként és pedagóguskompetenciánként átlagolja. A minősítő bizottság egyeztetésére akkor van szükség, ha a minősítő bizottság tagjai által adott kompetenciaértékek átlaga között legalább 1 értéknyi eltérés van, vagy ha egy kompetenciára adott értékelés átlaga valamely minősítő bizottsági tag esetében 1 vagy annál kisebb értékű. Az egyeztetés folyamatában a korábban adott pontszámok módosíthatók.

5. A 66. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szint megállapítása a pedagóguskompetenciákra kapott százalékos érték átlaga alapján történik, matematikailag egész számra kerekítve.

6. A minősítő bizottság végleges értékelését a pedagógus az informatikai felületen éri el a pedagóguskompetenciákra kapott értékelés átlagai alapján erősségek, fejlesztendő területek és hiányok csoportjába sorolva. Erősségként a 3 pontra értékelt szempontok, fejlesztendő területként az 1 pontra értékelt szempontok, hiányként a 0 pontra értékelt szempontok kerülnek feltüntetésre.

B) Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló pályázati, illetve megújítására irányuló megújítási eljárásban

1. A pályázati és megújítási eljárás során a minősítő bizottság tagjai a 65. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 3/b. melléklet B) pontjában foglalt táblázat 2-21. sora és a 3/c. melléklet 2-21. sora szerinti szempontok vizsgálata során a kritérium teljesülését "igen" vagy "nem" jelöléssel értékelik. Az adott szempontban lévő felsorolás bármely elemének teljesülése elegendő az "igen" jelöléséhez.

2. A pályázati és megújítási eljárás során a minősítő bizottság tagjai a 65. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 3/b. melléklet B) pontjában foglalt táblázat 23-72. sora és a 3/c. mellékletben foglalt táblázat 23-72. sora, valamint a 3/b. melléklet A) pontjában foglalt táblázat szerinti értékelési szempontokat 0, 1, 2 pontszámmal értékelik, valamint értékelési területenként szöveges értékelést is rögzítenek.

3. A 2. pontban meghatározott érték megadása a pedagógusminősítési eljárásban részt vevő által végzett tevékenység szintje alapján történik:

a) 2 pont - A pedagógus munkájában az adott szempontban leírt tevékenység megjelenése határozottan kimutatható, teljesül.

b) 1 pont - A pedagógus munkájában az adott szempontban leírt tevékenység megjelenése esetleges, részben teljesül.

c) 0 pont - A pedagógus pályázatának dokumentumai és a pályázatvédés nem támasztják alá azt, hogy a pedagógus munkájában az adott szempontban leírt elvárt tevékenység megjelenik, nem teljesül a pedagógus munkájában az adott szempontban leírt elvárt tevékenység megjelenése.

4. A minősítő bizottság tagjai a pályázatvédés napját megelőző 15. napig rögzítik előzetes értékelésüket az informatikai rendszerben. A pályázat védésére akkor kerülhet sor, ha a pályázat előzetes értékelésének eredménye legalább 75%.

5. Az informatikai rendszer a 65. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rögzített értékelés pontszámait minősítő bizottsági tagonként és értékelési területenként átlagolja.

6. A 66. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szint megállapítása az értékelési területekre kapott százalékos érték átlaga alapján történik, matematikailag egész számra kerekítve.

7. Ha a pedagógus a 39. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tevékenység vállalásáról tett nyilatkozatot, akkor a Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló pályázati eljárás végleges értékelésébe a 6. pont szerinti eredmény 30%-os súllyal, a tevékenység végzéséhez szükséges képzés eredménye 70%-os súllyal számít.

C) Kutatótanár fokozat elérésére irányuló pályázati, illetve megújítására irányuló megújítási eljárásban

1. A pályázati és megújítási eljárás során a bíráló bizottság tagjai a 65. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 3/d. melléklet A) és B) pontjában foglalt táblázat 2-21. sora szerinti szempontok vizsgálata során a kritérium teljesülését "igen" vagy "nem" jelöléssel értékelik. Az adott szempontban lévő felsorolás bármely elemének teljesülése elegendő az "igen" jelöléséhez.

2. A pályázati és megújítási eljárás során a bíráló bizottság tagjai a 65. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 3/d. melléklet A) és B) pontjában foglalt táblázat 22-61. sora szerinti értékelési szempontokat 0, 1, 2 pontszámmal értékelik, valamint értékelési területenként szöveges értékelést is rögzítenek.

3. A 2. pontban meghatározott érték megadása a pedagógusminősítési eljárásban részt vevő által végzett tevékenység szintje alapján történik:

a) 2 pont - A pedagógus munkájában az adott szempontban leírt tevékenység megjelenése határozottan kimutatható, teljesül.

b) 1 pont - A pedagógus munkájában az adott szempontban leírt tevékenység megjelenése esetleges, részben teljesül.

c) 0 pont - A pedagógus pályázatának dokumentumai és a pályázatvédés nem támasztják alá azt, hogy a pedagógus munkájában az adott szempontban leírt elvárt tevékenység megjelenik, nem teljesül az adott szempontban leírt tevékenység megjelenése.

4. A bíráló bizottság tagjai a pályázatvédés napját megelőző 15. napig rögzítik előzetes értékelésüket az informatikai rendszerben. A pályázat védésére akkor kerülhet sor, ha a pályázat előzetes értékelésének eredménye legalább 75%.

5. A 65. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rögzített értékelés pontszámait az informatikai rendszer bíráló bizottsági tagonként és értékelési területenként átlagolja.

6. A 66. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szint megállapítása az értékelési területekre kapott százalékos érték átlaga alapján történik, matematikailag egész számra kerekítve."

7. melléklet a 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3/f. melléklet a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatot megszerzésére irányuló minősítő vizsga vagy minősítési eljárás keretében feltöltött portfólió elemei

A) Nevelési-oktatási intézményben betöltött pedagógus munkakör esetében

a) csoportprofil vagy egyéni profil vagy növendékprofil

b) tematikus terv vagy egyéni fejlesztési terv

c) tematikus terv vagy egyéni fejlesztési terv reflexiója

d) 4 db óraterv vagy foglalkozásterv

e) 4 db óraterv vagy foglalkozásterv reflexiója

f) esetleírás

g) hospitálási napló

h) hospitálási napló reflexiója

i) legalább 2 db, legfeljebb 5 db szabadon választható dokumentum, amely a pedagógiai, szakmai - beleértve a munkaköri és azon kívüli - tevékenységet mutatja be, annak megvalósítását igazolja

j) az i) pontban megjelölt dokumentumok reflexiója a dokumentum jellegétől függően

B) Óvodapedagógus munkakör esetében

a) csoportprofil

b) csoport nevelési terve

c) tematikus terv vagy tanulási egység terve

d) tematikus terv vagy tanulási egység terve reflexiója

e) 4 db tevékenységterv vagy foglalkozásterv

f) 4 db tevékenységterv vagy foglalkozásterv reflexiója

g) esetleírás

h) hospitálási napló

i) hospitálási napló reflexiója

j) legalább 2 db, legfeljebb 5 db szabadon választható dokumentum, amely a pedagógiai, szakmai - beleértve a munkaköri és azon kívüli - tevékenységet mutatja be, annak megvalósítását igazolja

k) a k) pontban megjelölt dokumentumok reflexiója a dokumentum jellegétől függően

C) A Púétv. 79. § (4) bekezdése alapján kötelező tanítási órával, illetve foglalkozással nem rendelkező vezető esetében

a) a nevelőtestület profilja

b) a tanulóközösség profilja

c) munkaterv év végi beszámolóval

d) 4 db vezetői dokumentum (éves belső ellenőrzési terv, megvalósult belső ellenőrzés folyamatleírása 2 db, intézményi szintű pedagógiai dokumentumok készítésének és elfogadásának folyamata)

e) 4 db vezetői dokumentum reflexiója

f) esetleírás

g) hospitálási napló

h) hospitálási napló reflexió

i) legalább 2 db, legfeljebb 5 db szabadon választható dokumentum, amely a vezetői tevékenységgel összefüggő pedagógiai, szakmai, szervezési, koordinálási, konfliktuskezelési tevékenységet mutatja be, annak megvalósítását igazolja

j) az i) pontban megjelölt dokumentumok reflexiója a dokumentum jellegétől függően

D) Pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő munkakör esetében

a) a saját szolgáltatási területére vonatkozó, az éves tervezést dokumentáló munkaterv

b) a saját szolgáltatási területére vonatkozó, az éves tervezést dokumentáló munkaterv reflexiója

c) a saját szolgáltatási területére vonatkozó, az éves tevékenységet dokumentáló beszámoló

d) a saját szolgáltatási területére vonatkozó, az éves tevékenységet dokumentáló beszámoló reflexiója

e) legalább 6 db, legfeljebb 8 db a pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátásához kapcsolódó dokumentum (szolgáltatásszervezés, tantárgygondozás, tájékoztató szakmai előadások, anyagok, egyéb tevékenységek)

f) az e) pontban megjelölt dokumentumok reflexiója

E) Pedagógiai szakszolgálat - Gyógytestnevelés vagy logopédiai ellátás esetében

a) csoportprofil vagy egyéni profil

b) 4 db óraterv

c) 4 db óraterv reflexiója

d) legalább 3 db, legfeljebb 5 db speciális, a pedagógiai, szakmai tevékenységhez kapcsolódó dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával

e) a d) pontban megjelölt dokumentumok reflexiója a dokumentum jellegétől függően

F) Pedagógiai szakszolgálat - Konduktív pedagógiai ellátás, korai fejlesztés és gondozás, vagy logopédiai ellátás esetében

a) 3 db speciális szakszolgálati dokumentum - terápiás óraterv

b) 3 db speciális szakszolgálati dokumentum - terápiás óraterv reflexiója

c) 2 db speciális szakszolgálati dokumentum - egyéni fejlesztési terv

d) 2 db speciális szakszolgálati dokumentum - egyéni fejlesztési terv reflexiója

e) legalább 3 db, legfeljebb 5 db speciális, a pedagógiai, szakmai tevékenységhez kapcsolódó dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával

f) az e) pontban megjelölt dokumentumok reflexiója a dokumentum jellegétől függően

G) Pedagógiai szakszolgálat - Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása vagy nevelési tanácsadás esetében

a) 2 db speciális szakszolgálati dokumentum - esettanulmány

b) 2 db speciális szakszolgálati dokumentum - esettanulmány reflexiója

c) 3 db speciális szakszolgálati dokumentum - ülés, illetve foglalkozás leírás

d) 3 db speciális szakszolgálati dokumentum - ülés, illetve foglalkozás leírás reflexiója

e) legalább 3 db, legfeljebb 5 db speciális, a pedagógiai, szakmai tevékenységhez kapcsolódó dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával

f) az e) pontban megjelölt dokumentumok reflexiója a dokumentum jellegétől függően

H) Pedagógiai szakszolgálat - Szakértői bizottsági tevékenység vagy logopédiai ellátás esetében

a) 5 db speciális szakszolgálati dokumentum - szakértői bizottsági vélemény

b) 5 db speciális szakszolgálati dokumentum - szakértői bizottsági vélemény reflexiója

c) legalább 3 db, legfeljebb 5 db speciális, a pedagógiai, szakmai tevékenységhez kapcsolódó dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával

d) a c) pontban megjelölt dokumentumok reflexiója a dokumentum jellegétől függően

I) Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében

a) a tevékenységére vonatkozó elemző, értékelő dokumentum - a munkát ellenőrző igazgató vagy magasabb vezető által

b) a tevékenységére vonatkozó elemző, értékelő dokumentum - a közvetlen pedagógus munkatárs által

c) feladatköri, munkaköri leírás

d) pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közötti együttműködés leírása

e) folyamatterv leírása

f) folyamatterv leírása reflexió

g) esetleírás

h) adminisztrációs feladatok leírása

i) legalább 3 db, legfeljebb 5 db speciális, a szakmai tevékenységhez kapcsolódó dokumentum a dokumentumtípus szabad megválasztásával

j) a i) pontban megjelölt dokumentumok reflexiója a dokumentum jellegétől függően"

8. melléklet a 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3/g. melléklet a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

Mesterpedagógus fokozat megszerzésére irányuló pályázati eljárás keretében feltöltött pályázat elemei

A) Mesterpedagógus - fejlesztő innovátori, fejlesztő támogató vagy intézményvezetői tevékenység esetében

a) a pedagógus tevékenységére vonatkozó elemző, értékelő dokumentum az igazgató vagy igazgatói, főigazgatói megbízással rendelkező pedagógus minősítése esetén a fenntartó képviselője által

b) a pedagógus tevékenységére vonatkozó elemző, értékelő dokumentum az intézményen belüli munkatárs által

c) legalább 4 db, legfeljebb 6 db a mesterpedagógusi tevékenységet a négydimenziós tevékenységmodell mentén bizonyító dokumentum

d) összegző elemzés, reflexió a tevékenységek megvalósulásáról személyes, szakmai és intézményi perspektívából

e) a mesterprogram általános terve

f) a mesterprogram első szakaszának részterve

B) Mesterpedagógus - pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői, továbbá szaktanácsadói feladatok ellátása esetében

a) a pedagógus tevékenységére vonatkozó elemző, értékelő dokumentum az igazgató vagy igazgatói, főigazgatói megbízással rendelkező pedagógus minősítése esetén a fenntartó képviselője által

b) a pedagógus tevékenységére vonatkozó elemző, értékelő dokumentum az intézményen belüli munkatárs által

c) legalább 4 db, legfeljebb 6 db a mesterpedagógusi tevékenységet a négydimenziós tevékenységmodell mentén bizonyító dokumentum

d) összegző elemzés, reflexió a tevékenységek megvalósulásáról személyes, szakmai és intézményi perspektívából"

9. melléklet a 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3/h. melléklet a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló pályázati eljárás keretében feltöltött pályázat elemei

a) a pedagógus tevékenységére vonatkozó elemző, értékelő dokumentum az igazgató vagy igazgatói, főigazgatói megbízással rendelkező pedagógus minősítése esetén a fenntartó képviselője által

b) a pedagógus tevékenységére vonatkozó elemző, értékelő dokumentum az intézményen belüli munkatárs által

c) legalább 4 db, legfeljebb 6 db a kutatótanári tevékenységet a háromdimenziós tevékenységmodell mentén bizonyító dokumentum

d) pályázati eljárás esetén összegző elemzés, reflexió a tevékenységek megvalósulásáról személyes szakmai és intézményi perspektívából

e) megújítási eljárás esetén záró kutatási beszámoló

f) az elmúlt 7 év kiemelt publikációinak listája

g) a kutatóprogram általános terve

h) a kutatóprogram első szakaszának részterve

i) a kutatóprogram összegzése"

Tartalomjegyzék