402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 155. § (1) bekezdés 20. pontjában,

a 4. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában,

az 5-7. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában,

a 8. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában,

a 9. és a 10. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés e)-g) pontjában,

a 11-13. § és a 2. melléklet tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (5) bekezdése és 157. § (13) bekezdése szerinti esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések listáját az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. § és a 2. melléklet 2024. február 1-jén lép hatályba.

3. § (1) E rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 11. § (2) és (3) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

4. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdés f) pontjában a "biztosítani kell" szövegrész helyébe a "mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán biztosítani kell" szöveg lép.

5. § (1) A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet] 5. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hétévenkénti továbbképzés - az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül - teljesíthető a következő, bármelyik további szakképzettség vagy szakképesítés körébe tartozó,]

"ae) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép. r.) 33/B-33/O. §-ában és 6. mellékletében meghatározott végzettség és szakképzettség"

[megszerzésével;]

(2) A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az alapítási engedély kiadása iránti kérelmet a program készítőjének a 2. számú mellékletnek megfelelő adattartalommal kell benyújtania elektronikus úton a Hivatalhoz a Hivatal akkreditációra alkalmas elektronikus felületén. A program maximális óraszáma nem haladhatja meg a százhúsz órát. A kérelemhez csatolni kell

a) az érintett országos nemzetiségi önkormányzat véleményét, ha a továbbképzési program nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben részt vevők továbbképzése céljából készült,

b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását és

c) a pedagógus-továbbképzési program felhasználási jogáról szóló nyilatkozatot."

(3) A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5a) A nevelési-oktatási intézmény beiskolázási terve - az 5. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott képzések kivételével - csak olyan továbbképzést tartalmazhat, amely szerepel az alapítási engedéllyel rendelkező továbbképzési programok nyilvántartásában."

(4) A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Ép. r. 21/A. § (1) bekezdésének pedagógus-szakvizsgára vonatkozó rendelkezéseit, valamint a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak, továbbá a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekben pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben, az egészségügyi és rehabilitációs intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak tekintetében is."

6. § A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés a) pontjában az "az Országos Képzési Jegyzékben" szövegrész helyébe az "a Szakmajegyzékben" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdés c) pontja,

b) 6. § (8) bekezdése,

c) 14. § (7) bekezdése,

d) 19/A. §-a,

e) 20. § (1) és (2), (8)-(10) bekezdése,

f) 21. § (1) bekezdése,

g) 21. § (2) bekezdésében az "A továbbképzési jegyzékben utoljára tüntethető fel a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakirányú továbbképzési szakokon a 2009/2010-es tanévben indított új évfolyam. Feltüntethető a továbbképzési jegyzékben a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerint indítható képzés, ha a Hivatal a szaknak a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet szerint kidolgozott képzési és kimeneti követelményeit nyilvántartásba vette, és az adott felsőoktatási intézmény az ez alapján elkészített tantervét honlapján közzétette, továbbá a tantervet elfogadó szenátusi határozatot a Hivatalnak megküldte." szövegrész,

h) 21. § (3)-(5) bekezdése,

i) 22. § (3) bekezdése.

8. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdés 3. pontjában az "intézményvezető" szövegrész helyébe az "igazgató" szöveg, valamint a "vezetőjének" szövegrész helyébe az "igazgatójának" szöveg,

b) 36. § (3) és (4) bekezdésében, 37. § (3) bekezdésében, 42. § (3) bekezdés d) pontjában, valamint 44/I. § (3) bekezdésében a "vezetője" szövegrész helyébe az "igazgatója" szöveg,

c) 44/I. § (2) bekezdésében az "intézményvezető" szövegrész helyébe az "igazgató" szöveg

lép.

9. § (1) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 6. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) Az esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések listáját a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az esélyteremtési illetményrész megállapításának feltétele, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 157. § (13) bekezdésében meghatározott foglalkoztatott a kinevezésében feltüntettek szerint az általános teljes napi munkaidő alapulvételével meghatározott heti munkaidő legalább ötven százalékában teljesítse a Púétv. 157. § (13) bekezdésében meghatározott feltételeket. Ebben az esetben az esélyteremtési illetményrésznek teljes összege jár, a feladatra fordított munkaidő arányától függetlenül.

(3) Az esélyteremtési illetményrész megállapítása szempontjából a feladatellátási helyen a hátrányos helyzetű gyermekek vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók külön vagy együttesen számított legalább tízszázalékos arányát, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program meglétét a tárgyévet megelőző év október 1-jei adatok alapján kell megállapítani."

(2) A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több

a) húsz,

b) óvodapedagógus esetében huszonhét,

c) vezetőpedagógus esetében tizenkét,

d) vezető óvodapedagógus esetében huszonnégy,

e) kollégiumban huszonnégy, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában huszonkét,

f) pedagógiai szakszolgálati intézményben tizenkilenc,

g) gyógypedagógiai konduktív pedagógiai intézményben tizennyolc,

h) osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői vagy a tanulók önszerveződését segítő feladatot ellátó pedagógus esetén tizenkilenc, vezetőpedagógus esetén heti tizenegy, vezető óvodapedagógus esetén heti huszonkét

óránál."

(3) A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben meghatározottakon felül a Mesterpedagógust tanítási hetenként legalább egy tanítási, nevelési napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell.

(1b) A nyugdíjasnak minősülő Mesterpedagógust az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására nem lehet igénybe venni, továbbá őt az ezzel összefüggő munkaidő-kedvezmény nem illeti meg."

(4) A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17/A. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Ha az OH tájékoztatása alapján a (6) és (7) bekezdés szerinti feladat ellátására a naptári hónapban nem kerül sor, a Mesterpedagógust az adott hónapban megillető munkaidő-kedvezmény idejére a munkáltató a munkaköréhez kapcsolódó, a kötött munkaidőben ellátható feladatot rendelhet el."

(5) A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/B. §-a a következő (9a)-(9g) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) A természettudomány tantárgyat az iskolai nevelés-oktatás ötödik-hatodik és tizenegyedik évfolyamán az is taníthatja, aki az adott iskolaszakaszban biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár, környezettan szakos tanár, természetismeret-tanár pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

(9b) Az iskolai nevelés-oktatás hetedik-nyolcadik évfolyamán a biológia, a fizika és a kémia tantárgyak összevonásával megvalósított integrált természettudomány tantárgyat az is taníthatja, aki az adott iskolaszakaszban biológiatanár, fizikatanár vagy kémiatanár pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

(9c) Szakgimnáziumban a komplex természettudomány tantárgyat taníthatja - témakörök szerint - az is, aki az adott iskolaszakaszban biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

(9d) A fenntarthatóság tantárgyat az is taníthatja

a) az iskolai nevelés-oktatás kilencedik és tizedik évfolyamán, aki pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettséggel rendelkezik, továbbá szakirányú továbbképzés vagy legalább hatvanórás pedagógustovábbképzés keretében elsajátította a tantárgy oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket,

b) az iskolai nevelés-oktatás tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamán, aki matematikatanár, történelemtanár, környezettan szakos tanár, a természettudomány és földrajz tanulási terület tanítására feljogosító szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

(9e) Az állampolgári ismeretek tantárgyat

a) a történelemtanár is taníthatja,

b) az is taníthatja, aki szakirányú továbbképzés vagy legalább hatvanórás pedagógus-továbbképzés keretében elsajátította az állampolgári ismeretek tantárgy oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket.

(9f) A közigazgatási ismeretek tantárgyat taníthatja, aki az iskolai nevelés-oktatás kilencedik-tizenkettedik évfolyamán pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel, szakképzettséggel és

a) közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, vagy

b) legalább hatvanórás pedagógus-továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátította a tantárgy oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket.

(9g) A belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat

a) a magyar nyelv és irodalom szakos tanár, a történelemtanár, a földrajztanár is taníthatja,

b) az is taníthatja, aki az iskolai nevelés-oktatás kilencedik-tizenkettedik évfolyamán pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá rendészeti szakvizsgával rendelkezik,

c) az is taníthatja, aki bármely rendvédelmi jellegű, tiszti beosztás betöltésére jogosító szakirányú szakmai szakképzettséggel rendelkezik."

(6) A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű

a) a munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség mellett az egyetemi vagy főiskolai szakirányú továbbképzésben szerzett - jogszabályban meghatározott - szakképzettség,

b) a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, illetve a doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím, valamint

c) klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga, a fogyatékosság típusának megfelelő szakorvos vagy gyermek- és ifjúsági pszichiátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat vagy gyermekneurológia szakorvos szakvizsga és a szociális szakvizsga."

10. § Hatályát veszti a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a) 16. § (6) bekezdés a) pontjában az "- a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határa figyelembevételével -" szövegrész,

b) 17. § (5) bekezdésében, valamint 18. §-ában a "felső határa" szövegrész,

c) 17/A. § (3a) bekezdése,

d) 33. § (8) bekezdésében az "alsó mértékének" szövegrész,

e) 35. § (2) bekezdés c) pontjában az "alsó határa" szövegrész.

11. § (1) Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet] 2/B. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) A (12) bekezdés szerinti jelölés esetén a megbízás az adott ötéves ciklus végéig tart."

(2) A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány az Nkt. 4. § 32a. pontja, valamint az Nkt. 57. § (6) bekezdése alapján az állami, települési önkormányzati, köznevelési feladatellátásban részt vevő más fenntartó és a fenntartásában lévő köznevelési intézmények által kötelezően használt - Nkt.-ban meghatározott - tanulmányi rendszert a Klebelsberg Központ útján szerzi be, és üzemeltetéséről a 8/B. §-ban meghatározott szervezet útján gondoskodik."

(3) A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:

"8/B. § A 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartók és a fenntartásukban lévő köznevelési intézmények számára történő tanulmányi rendszer beszerzéséről a Klebelsberg Központ a részére biztosított forrás terhére gondoskodik. A Kormány a tanulmányi rendszer üzemeltetéséről és annak költségeiről a részére biztosított forrás terhére, a Klebelsberg Központ által megkötött direktfinanszírozási szerződés alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján gondoskodik."

(4) A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § (1) E rendelet 8/A-8/B. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 8/A-8/B. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

12. § A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

13. § A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 8. § b) pont bb) alpontjában a "vezetőjének" szövegrész helyébe az "igazgatójának" szöveg,

b) 8/A. § (2) bekezdésében az "a csatlakozott állami fenntartó" szövegrész helyébe az "az állami, települési önkormányzati, köznevelési feladatellátásban részt vevő más fenntartó" szöveg,

c) 8/A. § (3) bekezdésében az "a csatlakozott állami fenntartók" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdésben meghatározott fenntartók" szöveg, valamint az "az állami fenntartó" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdésben meghatározott fenntartó" szöveg,

d) 8/A. § (4) bekezdésében a "más állami fenntartó is csatlakozhat" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdésben meghatározott egyéb fenntartó csatlakozása kötelező" szöveg

lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A felzárkózó és kedvezményezett települések listája

AB
VármegyeTelepülés
1Bács-Kiskun vármegyeBácsborsód
2Bács-Kiskun vármegyeBácsszentgyörgy
3Bács-Kiskun vármegyeBácsszőlős
4Bács-Kiskun vármegyeBalotaszállás
5Bács-Kiskun vármegyeBátya
6Bács-Kiskun vármegyeBócsa
7Bács-Kiskun vármegyeBorota
8Bács-Kiskun vármegyeBugac
9Bács-Kiskun vármegyeBugacpusztaháza
10Bács-Kiskun vármegyeCsászártöltés
11Bács-Kiskun vármegyeCsátalja
12Bács-Kiskun vármegyeCsávoly
13Bács-Kiskun vármegyeCsengőd
14Bács-Kiskun vármegyeCsikéria
15Bács-Kiskun vármegyeCsólyospálos
16Bács-Kiskun vármegyeDávod
17Bács-Kiskun vármegyeDrágszél
18Bács-Kiskun vármegyeDunafalva
19Bács-Kiskun vármegyeDunaszentbenedek
20Bács-Kiskun vármegyeDunatetétlen
21Bács-Kiskun vármegyeFajsz
22Bács-Kiskun vármegyeFelsőszentiván
23Bács-Kiskun vármegyeFoktő
24Bács-Kiskun vármegyeFülöpszállás
25Bács-Kiskun vármegyeGara
26Bács-Kiskun vármegyeGátér
27Bács-Kiskun vármegyeGéderlak
28Bács-Kiskun vármegyeHarkakötöny
29Bács-Kiskun vármegyeHercegszántó
30Bács-Kiskun vármegyeImrehegy
31Bács-Kiskun vármegyeJánoshalma
32Bács-Kiskun vármegyeKaskantyú
33Bács-Kiskun vármegyeKatymár
34Bács-Kiskun vármegyeKecel
35Bács-Kiskun vármegyeKelebia
36Bács-Kiskun vármegyeKéleshalom
37Bács-Kiskun vármegyeKisszállás
38Bács-Kiskun vármegyeKömpöc
39Bács-Kiskun vármegyeKunadacs
40Bács-Kiskun vármegyeKunbaja
41Bács-Kiskun vármegyeKunbaracs
42Bács-Kiskun vármegyeKunpeszér
43Bács-Kiskun vármegyeMadaras
44Bács-Kiskun vármegyeMátételke
45Bács-Kiskun vármegyeMélykút
46Bács-Kiskun vármegyeMiske
47Bács-Kiskun vármegyeMóricgát
48Bács-Kiskun vármegyeNagybaracska
49Bács-Kiskun vármegyeOrdas
50Bács-Kiskun vármegyeOrgovány
51Bács-Kiskun vármegyeÖregcsertő
52Bács-Kiskun vármegyePáhi
53Bács-Kiskun vármegyePálmonostora
54Bács-Kiskun vármegyePetőfiszállás
55Bács-Kiskun vármegyeRém
56Bács-Kiskun vármegyeSükösd
57Bács-Kiskun vármegyeSzalkszentmárton
58Bács-Kiskun vármegyeSzentkirály
59Bács-Kiskun vármegyeSzeremle
60Bács-Kiskun vármegyeTass
61Bács-Kiskun vármegyeTataháza
62Bács-Kiskun vármegyeTázlár
63Bács-Kiskun vármegyeÚjsolt
64Bács-Kiskun vármegyeÚjtelek
65Bács-Kiskun vármegyeUszód
66Bács-Kiskun vármegyeZsana
67Baranya vármegyeAdorjás
68Baranya vármegyeÁg
69Baranya vármegyeAlmamellék
70Baranya vármegyeAlmáskeresztúr
71Baranya vármegyeAlsómocsolád
72Baranya vármegyeAlsószentmárton
73Baranya vármegyeApátvarasd
74Baranya vármegyeAranyosgadány
75Baranya vármegyeÁta
76Baranya vármegyeBabarc
77Baranya vármegyeBabarcszőlős
78Baranya vármegyeBakóca
79Baranya vármegyeBánfa
80Baranya vármegyeBaranyahídvég
81Baranya vármegyeBaranyajenő
82Baranya vármegyeBaranyaszentgyörgy
83Baranya vármegyeBasal
84Baranya vármegyeBelvárdgyula
85Baranya vármegyeBesence
86Baranya vármegyeBezedek
87Baranya vármegyeBisse
88Baranya vármegyeBoda
89Baranya vármegyeBodolyabér
90Baranya vármegyeBogádmindszent
91Baranya vármegyeBogdása
92Baranya vármegyeBoldogasszonyfa
93Baranya vármegyeBosta
94Baranya vármegyeBotykapeterd
95Baranya vármegyeBükkösd
96Baranya vármegyeBürüs
97Baranya vármegyeCún
98Baranya vármegyeCsányoszró
99Baranya vármegyeCsarnóta
100Baranya vármegyeCsebény
101Baranya vármegyeCserdi
102Baranya vármegyeCsertő
103Baranya vármegyeCsonkamindszent
104Baranya vármegyeDencsháza
105Baranya vármegyeDinnyeberki
106Baranya vármegyeDiósviszló
107Baranya vármegyeDrávacsehi
108Baranya vármegyeDrávacsepely
109Baranya vármegyeDrávafok
110Baranya vármegyeDrávaiványi
111Baranya vármegyeDrávakeresztúr
112Baranya vármegyeDrávapalkonya
113Baranya vármegyeDrávapiski
114Baranya vármegyeDrávaszabolcs
115Baranya vármegyeDrávaszerdahely
116Baranya vármegyeDrávasztára
117Baranya vármegyeDunaszekcső
118Baranya vármegyeEgyházasharaszti
119Baranya vármegyeEgyházaskozár
120Baranya vármegyeEndrőc
121Baranya vármegyeErdősmárok
122Baranya vármegyeErdősmecske
123Baranya vármegyeFazekasboda
124Baranya vármegyeFeked
125Baranya vármegyeFelsőegerszeg
126Baranya vármegyeFelsőszentmárton
127Baranya vármegyeGaré
128Baranya vármegyeGerde
129Baranya vármegyeGerényes
130Baranya vármegyeGilvánfa
131Baranya vármegyeGordisa
132Baranya vármegyeGödre
133Baranya vármegyeGörcsönydoboka
134Baranya vármegyeGyöngyfa
135Baranya vármegyeGyöngyösmellék
136Baranya vármegyeHegyhátmaróc
137Baranya vármegyeHegyszentmárton
138Baranya vármegyeHelesfa
139Baranya vármegyeHetvehely
140Baranya vármegyeHirics
141Baranya vármegyeHobol
142Baranya vármegyeHomorúd
143Baranya vármegyeHorváthertelend
144Baranya vármegyeHusztót
145Baranya vármegyeIbafa
146Baranya vármegyeIllocska
147Baranya vármegyeIpacsfa
148Baranya vármegyeIvánbattyán
149Baranya vármegyeIvándárda
150Baranya vármegyeKacsóta
151Baranya vármegyeKákics
152Baranya vármegyeKásád
153Baranya vármegyeKatádfa
154Baranya vármegyeKékesd
155Baranya vármegyeKémes
156Baranya vármegyeKemse
157Baranya vármegyeKétújfalu
158Baranya vármegyeKirályegyháza
159Baranya vármegyeKisasszonyfa
160Baranya vármegyeKisbeszterce
161Baranya vármegyeKisbudmér
162Baranya vármegyeKisdér
163Baranya vármegyeKisdobsza
164Baranya vármegyeKishajmás
165Baranya vármegyeKisharsány
166Baranya vármegyeKisjakabfalva
167Baranya vármegyeKiskassa
168Baranya vármegyeKislippó
169Baranya vármegyeKisnyárád
170Baranya vármegyeKistamási
171Baranya vármegyeKistapolca
172Baranya vármegyeKistótfalu
173Baranya vármegyeKisvaszar
174Baranya vármegyeKisszentmárton
175Baranya vármegyeKórós
176Baranya vármegyeKovácshida
177Baranya vármegyeKovácsszénája
178Baranya vármegyeKöblény
179Baranya vármegyeKölked
180Baranya vármegyeKővágótöttös
181Baranya vármegyeLapáncsa
182Baranya vármegyeLiget
183Baranya vármegyeLiptód
184Baranya vármegyeLúzsok
185Baranya vármegyeMagyarlukafa
186Baranya vármegyeMagyarmecske
187Baranya vármegyeMagyartelek
188Baranya vármegyeMaráza
189Baranya vármegyeMárfa
190Baranya vármegyeMarkóc
191Baranya vármegyeMarócsa
192Baranya vármegyeMárok
193Baranya vármegyeMatty
194Baranya vármegyeMekényes
195Baranya vármegyeMerenye
196Baranya vármegyeMeződ
197Baranya vármegyeMindszentgodisa
198Baranya vármegyeMolvány
199Baranya vármegyeMonyoród
200Baranya vármegyeMozsgó
201Baranya vármegyeNagybudmér
202Baranya vármegyeNagycsány
203Baranya vármegyeNagydobsza
204Baranya vármegyeNagyhajmás
205Baranya vármegyeNagyharsány
206Baranya vármegyeNagytótfalu
207Baranya vármegyeNagyváty
208Baranya vármegyeNemeske
209Baranya vármegyeNyugotszenterzsébet
210Baranya vármegyeÓcsárd
211Baranya vármegyeOkorág
212Baranya vármegyeOkorvölgy
213Baranya vármegyeOld
214Baranya vármegyeOroszló
215Baranya vármegyeÓzdfalu
216Baranya vármegyePalé
217Baranya vármegyePáprád
218Baranya vármegyePatapoklosi
219Baranya vármegyePécsbagota
220Baranya vármegyePécsdevecser
221Baranya vármegyePereked
222Baranya vármegyePeterd
223Baranya vármegyePettend
224Baranya vármegyePiskó
225Baranya vármegyePócsa
226Baranya vármegyeRádfalva
227Baranya vármegyeRegenye
228Baranya vármegyeRózsafa
229Baranya vármegyeSámod
230Baranya vármegyeSárok
231Baranya vármegyeSátorhely
232Baranya vármegyeSellye
233Baranya vármegyeSiklósbodony
234Baranya vármegyeSiklósnagyfalu
235Baranya vármegyeSomogyapáti
236Baranya vármegyeSomogyhárságy
237Baranya vármegyeSomogyhatvan
238Baranya vármegyeSomogyviszló
239Baranya vármegyeSósvertike
240Baranya vármegyeSumony
241Baranya vármegyeSzágy
242Baranya vármegyeSzalatnak
243Baranya vármegyeSzaporca
244Baranya vármegyeSzárász
245Baranya vármegyeSzava
246Baranya vármegyeSzebény
247Baranya vármegyeSzellő
248Baranya vármegyeSzentdénes
249Baranya vármegyeSzentegát
250Baranya vármegyeSzentkatalin
251Baranya vármegyeSzentlászló
252Baranya vármegyeSzilágy
253Baranya vármegyeSzilvás
254Baranya vármegyeSzőke
255Baranya vármegyeSzörény
256Baranya vármegyeSzulimán
257Baranya vármegyeSzűr
258Baranya vármegyeTarrós
259Baranya vármegyeTékes
260Baranya vármegyeTeklafalu
261Baranya vármegyeTengeri
262Baranya vármegyeTésenfa
263Baranya vármegyeTéseny
264Baranya vármegyeTófű
265Baranya vármegyeTormás
266Baranya vármegyeTótszentgyörgy
267Baranya vármegyeTöttös
268Baranya vármegyeÚjpetre
269Baranya vármegyeVajszló
270Baranya vármegyeVárad
271Baranya vármegyeVarga
272Baranya vármegyeVásárosbéc
273Baranya vármegyeVásárosdombó
274Baranya vármegyeVázsnok
275Baranya vármegyeVejti
276Baranya vármegyeVékény
277Baranya vármegyeVelény
278Baranya vármegyeVéménd
279Baranya vármegyeVersend
280Baranya vármegyeZádor
281Baranya vármegyeZaláta
282Békés vármegyeAlmáskamarás
283Békés vármegyeBattonya
284Békés vármegyeBékéssámson
285Békés vármegyeBélmegyer
286Békés vármegyeBiharugra
287Békés vármegyeBucsa
288Békés vármegyeCsabaszabadi
289Békés vármegyeCsanádapáca
290Békés vármegyeCsárdaszállás
291Békés vármegyeDombegyház
292Békés vármegyeDombiratos
293Békés vármegyeEcsegfalva
294Békés vármegyeElek
295Békés vármegyeFüzesgyarmat
296Békés vármegyeGádoros
297Békés vármegyeGerendás
298Békés vármegyeGeszt
299Békés vármegyeHunya
300Békés vármegyeKamut
301Békés vármegyeKardos
302Békés vármegyeKaszaper
303Békés vármegyeKertészsziget
304Békés vármegyeKétegyháza
305Békés vármegyeKétsoprony
306Békés vármegyeKevermes
307Békés vármegyeKisdombegyház
308Békés vármegyeKörösnagyharsány
309Békés vármegyeKörösújfalu
310Békés vármegyeKötegyán
311Békés vármegyeKunágota
312Békés vármegyeMagyarbánhegyes
313Békés vármegyeMagyardombegyház
314Békés vármegyeMedgyesbodzás
315Békés vármegyeMedgyesegyháza
316Békés vármegyeMéhkerék
317Békés vármegyeMezőgyán
318Békés vármegyeMezőhegyes
319Békés vármegyeNagybánhegyes
320Békés vármegyeNagykamarás
321Békés vármegyeNagyszénás
322Békés vármegyeOkány
323Békés vármegyeÖrménykút
324Békés vármegyePusztaföldvár
325Békés vármegyePusztaottlaka
326Békés vármegyeSarkad
327Békés vármegyeSarkadkeresztúr
328Békés vármegyeÚjszalonta
329Békés vármegyeVégegyháza
330Békés vármegyeVésztő
331Békés vármegyeZsadány
332Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAbaújalpár
333Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAbaújkér
334Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAbaújlak
335Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAbaújszántó
336Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAbaújszolnok
337Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAbaújvár
338Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAbod
339Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlacska
340Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsóberecki
341Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsódobsza
342Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsógagy
343Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsóregmec
344Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsószuha
345Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsótelekes
346Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsóvadász
347Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAlsózsolca
348Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeArka
349Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeArló
350Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÁroktő
351Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeAszaló
352Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBaktakék
353Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBalajt
354Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBánhorváti
355Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBaskó
356Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBecskeháza
357Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBeret
358Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBerzék
359Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBodroghalom
360Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBodrogkisfalud
361Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBodrogolaszi
362Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBódvalenke
363Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBódvarákó
364Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBódvaszilas
365Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBoldogkőújfalu
366Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBoldogkőváralja
367Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBoldva
368Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBorsodbóta
369Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBorsodgeszt
370Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBorsodnádasd
371Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBorsodszentgyörgy
372Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBorsodszirák
373Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBózsva
374Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBükkaranyos
375Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBükkmogyorósd
376Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBüttös
377Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigánd
378Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCsenyéte
379Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCsernely
380Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCsincse
381Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCsobád
382Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCsobaj
383Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCsokvaomány
384Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDamak
385Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDámóc
386Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDebréte
387Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDédestapolcsány
388Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDetek
389Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDomaháza
390Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDövény
391Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeDubicsány
392Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelény
393Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEgerlövő
394Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÉgerszög
395Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncs
396Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeErdőbénye
397Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeErdőhorváti
398Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFáj
399Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFancsal
400Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFarkaslyuk
401Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsőberecki
402Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsődobsza
403Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsőgagy
404Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsőkelecsény
405Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsőnyárád
406Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsőregmec
407Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsőtelekes
408Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFelsővadász
409Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFilkeháza
410Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFony
411Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeForró
412Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFulókércs
413Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFüzér
414Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFüzérkajata
415Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFüzérkomlós
416Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeFüzérradvány
417Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGadna
418Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGagyapáti
419Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGagybátor
420Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGagyvendégi
421Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGalvács
422Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGaradna
423Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGelej
424Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGesztely
425Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGibárt
426Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGirincs
427Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGömörszőlős
428Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönc
429Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGöncruszka
430Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGyörgytarló
431Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHalmaj
432Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHangács
433Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHangony
434Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHegymeg
435Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHejőbába
436Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHejőkürt
437Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHejőpapi
438Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHejőszalonta
439Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádbűd
440Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádcéce
441Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádkak
442Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádkércs
443Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádnémeti
444Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádpetri
445Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádszentandrás
446Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádszurdok
447Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHernádvécse
448Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHét
449Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHidasnémeti
450Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHidvégardó
451Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHollóháza
452Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeHomrogd
453Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeIgrici
454Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeImola
455Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeInáncs
456Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeIrota
457Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeIzsófalva
458Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeJákfalva
459Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeJárdánháza
460Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeJósvafő
461Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKács
462Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKánó
463Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKány
464Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKarcsa
465Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKaros
466Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKázsmárk
467Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKéked
468Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKelemér
469Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKenézlő
470Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKeresztéte
471Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKesznyéten
472Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKiráld
473Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKiscsécs
474Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKisgyőr
475Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKishuta
476Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKiskinizs
477Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKisrozvágy
478Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKissikátor
479Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKomjáti
480Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKomlóska
481Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKorlát
482Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKovácsvágás
483Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKöröm
484Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKrasznokvajda
485Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKupa
486Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKurityán
487Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeLácacséke
488Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeLádbesenyő
489Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeLak
490Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeLegyesbénye
491Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeLéh
492Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeLénárddaróc
493Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeLitka
494Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMakkoshotyka
495Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMályinka
496Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMartonyi
497Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMegyaszó
498Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMéra
499Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMeszes
500Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőcsát
501Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőnagymihály
502Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőzombor
503Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMonaj
504Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMonok
505Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMúcsony
506Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNagybarca
507Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNagycsécs
508Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNagykinizs
509Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNagyrozvágy
510Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNégyes
511Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNekézseny
512Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNemesbikk
513Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNovajidrány
514Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNyésta
515Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNyíri
516Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeNyomár
517Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeOlaszliszka
518Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeOnga
519Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓnod
520Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeOrmosbánya
521Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeOszlár
522Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzd
523Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePácin
524Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePamlény
525Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePányok
526Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeParasznya
527Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePere
528Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePerecse
529Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePerkupa
530Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePrügy
531Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePusztafalu
532Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePusztaradvány
533Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnok
534Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRadostyán
535Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRagály
536Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRakaca
537Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRakacaszend
538Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRásonysápberencs
539Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRegéc
540Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRévleányvár
541Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRicse
542Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRudabánya
543Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeRudolftelep
544Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajóbábony
545Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajógalgóc
546Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajóhídvég
547Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajókápolna
548Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajókaza
549Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajólád
550Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajólászlófalva
551Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajómercse
552Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajónémeti
553Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajópetri
554Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajópüspöki
555Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajószentpéter
556Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSajóvelezd
557Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSály
558Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárazsadány
559Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSáta
560Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSelyeb
561Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSemjén
562Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSerényfalva
563Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSóstófalva
564Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzakácsi
565Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzakáld
566Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzalaszend
567Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzalonna
568Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzászfa
569Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzegi
570Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzegilong
571Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzemere
572Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzendrő
573Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzendrőlád
574Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzentistván
575Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzentistvánbaksa
576Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzin
577Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzinpetri
578Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzögliget
579Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzuhafő
580Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzuhakálló
581Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzuhogy
582Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTaktabáj
583Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTaktaharkány
584Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTaktakenéz
585Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTaktaszada
586Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTállya
587Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTarcal
588Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTelkibánya
589Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszabábolna
590Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszacsermely
591Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszadorogma
592Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszakarád
593Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszakeszi
594Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaladány
595Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszalúc
596Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszapalkonya
597Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszatardos
598Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszatarján
599Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTokaj
600Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTolcsva
601Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTomor
602Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTornabarakony
603Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTornakápolna
604Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTornanádaska
605Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTornaszentandrás
606Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTornaszentjakab
607Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTornyosnémeti
608Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTrizs
609Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÚjcsanálos
610Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeUppony
611Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVadna
612Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVágáshuta
613Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVajdácska
614Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVámosújfalu
615Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVatta
616Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVilmány
617Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVilyvitány
618Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeViss
619Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeViszló
620Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeVizsoly
621Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeZádorfalva
622Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeZalkod
623Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeZemplénagárd
624Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeZiliz
625Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeZubogy
626Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeZsujta
627Csongrád-Csanád vármegyeAmbrózfalva
628Csongrád-Csanád vármegyeApátfalva
629Csongrád-Csanád vármegyeÁrpádhalom
630Csongrád-Csanád vármegyeÁsotthalom
631Csongrád-Csanád vármegyeBaks
632Csongrád-Csanád vármegyeBalástya
633Csongrád-Csanád vármegyeCsanádalberti
634Csongrád-Csanád vármegyeCsanádpalota
635Csongrád-Csanád vármegyeCsanytelek
636Csongrád-Csanád vármegyeCsengele
637Csongrád-Csanád vármegyeDerekegyház
638Csongrád-Csanád vármegyeDóc
639Csongrád-Csanád vármegyeEperjes
640Csongrád-Csanád vármegyeFábiánsebestyén
641Csongrád-Csanád vármegyeFelgyő
642Csongrád-Csanád vármegyeForráskút
643Csongrád-Csanád vármegyeFöldeák
644Csongrád-Csanád vármegyeKirályhegyes
645Csongrád-Csanád vármegyeKövegy
646Csongrád-Csanád vármegyeMagyarcsanád
647Csongrád-Csanád vármegyeNagyér
648Csongrád-Csanád vármegyeNagylak
649Csongrád-Csanád vármegyeNagymágocs
650Csongrád-Csanád vármegyeNagytőke
651Csongrád-Csanád vármegyeÓföldeák
652Csongrád-Csanád vármegyeÓpusztaszer
653Csongrád-Csanád vármegyeÖttömös
654Csongrád-Csanád vármegyePitvaros
655Csongrád-Csanád vármegyePusztamérges
656Csongrád-Csanád vármegyePusztaszer
657Csongrád-Csanád vármegyeRuzsa
658Csongrád-Csanád vármegyeSzékkutas
659Csongrád-Csanád vármegyeTömörkény
660Csongrád-Csanád vármegyeÜllés
661Csongrád-Csanád vármegyeZákányszék
662Fejér vármegyeAlap
663Fejér vármegyeAlsószentiván
664Fejér vármegyeCece
665Fejér vármegyeDaruszentmiklós
666Fejér vármegyeEnying
667Fejér vármegyeIgar
668Fejér vármegyeLajoskomárom
669Fejér vármegyeMátyásdomb
670Fejér vármegyeMezőkomárom
671Fejér vármegyeMezőszentgyörgy
672Fejér vármegyeNagykarácsony
673Fejér vármegyeSáregres
674Fejér vármegyeSárkeresztúr
675Fejér vármegyeSzabadhídvég
676Fejér vármegyeVajta
677Győr-Moson-Sopron vármegyeCakóháza
678Győr-Moson-Sopron vármegyeCsáfordjánosfa
679Győr-Moson-Sopron vármegyeCsér
680Győr-Moson-Sopron vármegyeEdve
681Győr-Moson-Sopron vármegyeLázi
682Győr-Moson-Sopron vármegyeMaglóca
683Győr-Moson-Sopron vármegyeMagyarkeresztúr
684Győr-Moson-Sopron vármegyeMarkotabödöge
685Győr-Moson-Sopron vármegyeRábaszentandrás
686Győr-Moson-Sopron vármegyeRábcakapi
687Győr-Moson-Sopron vármegyeSobor
688Győr-Moson-Sopron vármegyeSzerecseny
689Győr-Moson-Sopron vármegyeTárnokréti
690Győr-Moson-Sopron vármegyeVadosfa
691Hajdú-Bihar vármegyeÁlmosd
692Hajdú-Bihar vármegyeÁrtánd
693Hajdú-Bihar vármegyeBagamér
694Hajdú-Bihar vármegyeBakonszeg
695Hajdú-Bihar vármegyeBalmazújváros
696Hajdú-Bihar vármegyeBáránd
697Hajdú-Bihar vármegyeBedő
698Hajdú-Bihar vármegyeBerekböszörmény
699Hajdú-Bihar vármegyeBihardancsháza
700Hajdú-Bihar vármegyeBiharkeresztes
701Hajdú-Bihar vármegyeBiharnagybajom
702Hajdú-Bihar vármegyeBihartorda
703Hajdú-Bihar vármegyeBojt
704Hajdú-Bihar vármegyeCsökmő
705Hajdú-Bihar vármegyeDarvas
706Hajdú-Bihar vármegyeDerecske
707Hajdú-Bihar vármegyeEgyek
708Hajdú-Bihar vármegyeEsztár
709Hajdú-Bihar vármegyeFolyás
710Hajdú-Bihar vármegyeFöldes
711Hajdú-Bihar vármegyeFurta
712Hajdú-Bihar vármegyeFülöp
713Hajdú-Bihar vármegyeGáborján
714Hajdú-Bihar vármegyeHajdúbagos
715Hajdú-Bihar vármegyeHajdúhadház
716Hajdú-Bihar vármegyeHajdúsámson
717Hajdú-Bihar vármegyeHajdúszovát
718Hajdú-Bihar vármegyeHencida
719Hajdú-Bihar vármegyeHortobágy
720Hajdú-Bihar vármegyeHosszúpályi
721Hajdú-Bihar vármegyeKaba
722Hajdú-Bihar vármegyeKismarja
723Hajdú-Bihar vármegyeKokad
724Hajdú-Bihar vármegyeKomádi
725Hajdú-Bihar vármegyeKonyár
726Hajdú-Bihar vármegyeKörösszakál
727Hajdú-Bihar vármegyeKörösszegapáti
728Hajdú-Bihar vármegyeLétavértes
729Hajdú-Bihar vármegyeMagyarhomorog
730Hajdú-Bihar vármegyeMezőpeterd
731Hajdú-Bihar vármegyeMezősas
732Hajdú-Bihar vármegyeNádudvar
733Hajdú-Bihar vármegyeNagykereki
734Hajdú-Bihar vármegyeNagyrábé
735Hajdú-Bihar vármegyeNyírábrány
736Hajdú-Bihar vármegyeNyíracsád
737Hajdú-Bihar vármegyeNyíradony
738Hajdú-Bihar vármegyeNyírmártonfalva
739Hajdú-Bihar vármegyePocsaj
740Hajdú-Bihar vármegyePolgár
741Hajdú-Bihar vármegyeSáp
742Hajdú-Bihar vármegyeSáránd
743Hajdú-Bihar vármegyeSárrétudvari
744Hajdú-Bihar vármegyeSzentpéterszeg
745Hajdú-Bihar vármegyeSzerep
746Hajdú-Bihar vármegyeTéglás
747Hajdú-Bihar vármegyeTetétlen
748Hajdú-Bihar vármegyeTiszacsege
749Hajdú-Bihar vármegyeTiszagyulaháza
750Hajdú-Bihar vármegyeTold
751Hajdú-Bihar vármegyeÚjiráz
752Hajdú-Bihar vármegyeÚjléta
753Hajdú-Bihar vármegyeÚjszentmargita
754Hajdú-Bihar vármegyeÚjtikos
755Hajdú-Bihar vármegyeVámospércs
756Hajdú-Bihar vármegyeVáncsod
757Hajdú-Bihar vármegyeVekerd
758Hajdú-Bihar vármegyeZsáka
759Heves vármegyeÁtány
760Heves vármegyeBekölce
761Heves vármegyeBodony
762Heves vármegyeBükkszenterzsébet
763Heves vármegyeBükkszentmárton
764Heves vármegyeCsány
765Heves vármegyeDormánd
766Heves vármegyeEgerbakta
767Heves vármegyeEgercsehi
768Heves vármegyeEgerfarmos
769Heves vármegyeErdőkövesd
770Heves vármegyeErdőtelek
771Heves vármegyeErk
772Heves vármegyeFedémes
773Heves vármegyeGyöngyösoroszi
774Heves vármegyeHalmajugra
775Heves vármegyeHeves
776Heves vármegyeHevesaranyos
777Heves vármegyeHevesvezekény
778Heves vármegyeIvád
779Heves vármegyeKerecsend
780Heves vármegyeKisfüzes
781Heves vármegyeKisköre
782Heves vármegyeKompolt
783Heves vármegyeKömlő
784Heves vármegyeMezőszemere
785Heves vármegyeMezőtárkány
786Heves vármegyeNagyfüged
787Heves vármegyePély
788Heves vármegyePétervására
789Heves vármegyeSarud
790Heves vármegyeSzajla
791Heves vármegyeSzentdomonkos
792Heves vármegyeSzúcs
793Heves vármegyeTarnabod
794Heves vármegyeTarnalelesz
795Heves vármegyeTarnaörs
796Heves vármegyeTarnaszentmária
797Heves vármegyeTarnaszentmiklós
798Heves vármegyeTarnazsadány
799Heves vármegyeTerpes
800Heves vármegyeTiszanána
801Heves vármegyeTófalu
802Heves vármegyeÚjlőrincfalva
803Heves vármegyeVáraszó
804Heves vármegyeVécs
805Heves vármegyeVerpelét
806Heves vármegyeVisznek
807Heves vármegyeZaránk
808Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeAbádszalók
809Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeCibakháza
810Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeCsataszög
811Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeCsépa
812Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeHunyadfalva
813Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászágó
814Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászfelsőszentgyörgy
815Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászivány
816Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászkisér
817Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászladány
818Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKarcag
819Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKenderes
820Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKengyel
821Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKétpó
822Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKőtelek
823Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKuncsorba
824Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunhegyes
825Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunmadaras
826Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunszentmárton
827Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeMesterszállás
828Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeMezőhék
829Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeNagyiván
830Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeNagykörű
831Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeNagyrév
832Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeÖcsöd
833Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeÖrményes
834Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzelevény
835Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszabő
836Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszabura
837Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszaderzs
838Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszaföldvár
839Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszagyenda
840Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszaigar
841Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszainoka
842Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszakürt
843Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszaörs
844Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszapüspöki
845Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszaroff
846Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszasas
847Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszasüly
848Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszaszentimre
849Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszaszőlős
850Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszatenyő
851Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTomajmonostora
852Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeZagyvarékas
853Komárom-Esztergom vármegyeAka
854Komárom-Esztergom vármegyeBakonybánk
855Komárom-Esztergom vármegyeCsém
856Komárom-Esztergom vármegyeCsép
857Komárom-Esztergom vármegyeEte
858Nógrád vármegyeAlsótold
859Nógrád vármegyeBárna
860Nógrád vármegyeBátonyterenye
861Nógrád vármegyeBér
862Nógrád vármegyeBokor
863Nógrád vármegyeCered
864Nógrád vármegyeCsécse
865Nógrád vármegyeCserháthaláp
866Nógrád vármegyeCserhátsurány
867Nógrád vármegyeCserhátszentiván
868Nógrád vármegyeCsesztve
869Nógrád vármegyeCsitár
870Nógrád vármegyeDebercsény
871Nógrád vármegyeDorogháza
872Nógrád vármegyeDrégelypalánk
873Nógrád vármegyeEcseg
874Nógrád vármegyeEgyházasgerge
875Nógrád vármegyeEndrefalva
876Nógrád vármegyeErdőtarcsa
877Nógrád vármegyeEtes
878Nógrád vármegyeFelsőtold
879Nógrád vármegyeGaráb
880Nógrád vármegyeHéhalom
881Nógrád vármegyeHerencsény
882Nógrád vármegyeHont
883Nógrád vármegyeHorpács
884Nógrád vármegyeHugyag
885Nógrád vármegyeIliny
886Nógrád vármegyeIpolyszög
887Nógrád vármegyeIpolytarnóc
888Nógrád vármegyeKálló
889Nógrád vármegyeKarancsalja
890Nógrád vármegyeKarancsberény
891Nógrád vármegyeKarancskeszi
892Nógrád vármegyeKarancslapujtő
893Nógrád vármegyeKarancsság
894Nógrád vármegyeKazár
895Nógrád vármegyeKisbárkány
896Nógrád vármegyeKisecset
897Nógrád vármegyeKishartyán
898Nógrád vármegyeKozárd
899Nógrád vármegyeKutasó
900Nógrád vármegyeLegénd
901Nógrád vármegyeLitke
902Nógrád vármegyeLucfalva
903Nógrád vármegyeLudányhalászi
904Nógrád vármegyeMagyargéc
905Nógrád vármegyeMárkháza
906Nógrád vármegyeMátramindszent
907Nógrád vármegyeMátraszele
908Nógrád vármegyeMátraszőlős
909Nógrád vármegyeMátraterenye
910Nógrád vármegyeMátraverebély
911Nógrád vármegyeMihálygerge
912Nógrád vármegyeMohora
913Nógrád vármegyeNagybárkány
914Nógrád vármegyeNagykeresztúr
915Nógrád vármegyeNagylóc
916Nógrád vármegyeNógrádmarcal
917Nógrád vármegyeNógrádmegyer
918Nógrád vármegyeNógrádsipek
919Nógrád vármegyeNógrádszakál
920Nógrád vármegyePiliny
921Nógrád vármegyeRákóczibánya
922Nógrád vármegyeRimóc
923Nógrád vármegyeSágújfalu
924Nógrád vármegyeSalgótarján
925Nógrád vármegyeSámsonháza
926Nógrád vármegyeSomoskőújfalu
927Nógrád vármegyeSóshartyán
928Nógrád vármegyeSzalmatercs
929Nógrád vármegyeSzarvasgede
930Nógrád vármegyeSzátok
931Nógrád vármegyeSzécsényfelfalu
932Nógrád vármegyeSzilaspogony
933Nógrád vármegyeSzirák
934Nógrád vármegyeTar
935Nógrád vármegyeTerény
936Nógrád vármegyeTereske
937Nógrád vármegyeZabar
938Pest vármegyeIpolytölgyes
939Pest vármegyeJászkarajenő
940Pest vármegyeKocsér
941Pest vármegyeMikebuda
942Pest vármegyeNagybörzsöny
943Pest vármegyeTápiószőlős
944Pest vármegyeTatárszentgyörgy
945Somogy vármegyeAlsóbogát
946Somogy vármegyeAndocs
947Somogy vármegyeBabócsa
948Somogy vármegyeBábonymegyer
949Somogy vármegyeBakháza
950Somogy vármegyeBalatonberény
951Somogy vármegyeBálványos
952Somogy vármegyeBarcs
953Somogy vármegyeBárdudvarnok
954Somogy vármegyeBaté
955Somogy vármegyeBedegkér
956Somogy vármegyeBélavár
957Somogy vármegyeBeleg
958Somogy vármegyeBerzence
959Somogy vármegyeBolhás
960Somogy vármegyeBolhó
961Somogy vármegyeBonnya
962Somogy vármegyeBöhönye
963Somogy vármegyeBüssü
964Somogy vármegyeCsákány
965Somogy vármegyeCserénfa
966Somogy vármegyeCsokonyavisonta
967Somogy vármegyeCsombárd
968Somogy vármegyeCsököly
969Somogy vármegyeCsömend
970Somogy vármegyeCsurgónagymarton
971Somogy vármegyeDarány
972Somogy vármegyeDrávagárdony
973Somogy vármegyeEcseny
974Somogy vármegyeEdde
975Somogy vármegyeFelsőmocsolád
976Somogy vármegyeFiad
977Somogy vármegyeFonó
978Somogy vármegyeFőnyed
979Somogy vármegyeGadács
980Somogy vármegyeGadány
981Somogy vármegyeGálosfa
982Somogy vármegyeGamás
983Somogy vármegyeGige
984Somogy vármegyeGölle
985Somogy vármegyeGörgeteg
986Somogy vármegyeGyugy
987Somogy vármegyeHács
988Somogy vármegyeHajmás
989Somogy vármegyeHáromfa
990Somogy vármegyeHedrehely
991Somogy vármegyeHencse
992Somogy vármegyeHeresznye
993Somogy vármegyeHollád
994Somogy vármegyeHomokszentgyörgy
995Somogy vármegyeHosszúvíz
996Somogy vármegyeIharos
997Somogy vármegyeIharosberény
998Somogy vármegyeInke
999Somogy vármegyeIstvándi
1000Somogy vármegyeJákó
1001Somogy vármegyeKadarkút
1002Somogy vármegyeKálmáncsa
1003Somogy vármegyeKánya
1004Somogy vármegyeKapoly
1005Somogy vármegyeKaposhomok
1006Somogy vármegyeKaposkeresztúr
1007Somogy vármegyeKára
1008Somogy vármegyeKarád
1009Somogy vármegyeKastélyosdombó
1010Somogy vármegyeKaszó
1011Somogy vármegyeKazsok
1012Somogy vármegyeKelevíz
1013Somogy vármegyeKercseliget
1014Somogy vármegyeKisasszond
1015Somogy vármegyeKisbajom
1016Somogy vármegyeKisbárapáti
1017Somogy vármegyeKisberény
1018Somogy vármegyeKisgyalán
1019Somogy vármegyeKiskorpád
1020Somogy vármegyeKomlósd
1021Somogy vármegyeKőkút
1022Somogy vármegyeKötcse
1023Somogy vármegyeKutas
1024Somogy vármegyeLábod
1025Somogy vármegyeLad
1026Somogy vármegyeLakócsa
1027Somogy vármegyeLátrány
1028Somogy vármegyeLibickozma
1029Somogy vármegyeLulla
1030Somogy vármegyeMagyaregres
1031Somogy vármegyeMezőcsokonya
1032Somogy vármegyeMike
1033Somogy vármegyeMiklósi
1034Somogy vármegyeNágocs
1035Somogy vármegyeNagybajom
1036Somogy vármegyeNagyberki
1037Somogy vármegyeNagycsepely
1038Somogy vármegyeNagykorpád
1039Somogy vármegyeNagyszakácsi
1040Somogy vármegyeNemesdéd
1041Somogy vármegyeNemeskisfalud
1042Somogy vármegyeNemesvid
1043Somogy vármegyeNikla
1044Somogy vármegyeNyim
1045Somogy vármegyeOsztopán
1046Somogy vármegyeÖreglak
1047Somogy vármegyeŐrtilos
1048Somogy vármegyeÖtvöskónyi
1049Somogy vármegyePálmajor
1050Somogy vármegyePamuk
1051Somogy vármegyePatalom
1052Somogy vármegyePatca
1053Somogy vármegyePatosfa
1054Somogy vármegyePéterhida
1055Somogy vármegyePogányszentpéter
1056Somogy vármegyePolány
1057Somogy vármegyePorrog
1058Somogy vármegyePorrogszentkirály
1059Somogy vármegyePorrogszentpál
1060Somogy vármegyePotony
1061Somogy vármegyePusztakovácsi
1062Somogy vármegyeRinyabesenyő
1063Somogy vármegyeRinyakovácsi
1064Somogy vármegyeRinyaszentkirály
1065Somogy vármegyeRinyaújlak
1066Somogy vármegyeRinyaújnép
1067Somogy vármegyeSávoly
1068Somogy vármegyeSegesd
1069Somogy vármegyeSimonfa
1070Somogy vármegyeSomodor
1071Somogy vármegyeSomogyacsa
1072Somogy vármegyeSomogyaracs
1073Somogy vármegyeSomogybabod
1074Somogy vármegyeSomogybükkösd
1075Somogy vármegyeSomogycsicsó
1076Somogy vármegyeSomogydöröcske
1077Somogy vármegyeSomogyegres
1078Somogy vármegyeSomogyfajsz
1079Somogy vármegyeSomogygeszti
1080Somogy vármegyeSomogyjád
1081Somogy vármegyeSomogymeggyes
1082Somogy vármegyeSomogysámson
1083Somogy vármegyeSomogysárd
1084Somogy vármegyeSomogyszentpál
1085Somogy vármegyeSomogyszil
1086Somogy vármegyeSomogyszob
1087Somogy vármegyeSomogytúr
1088Somogy vármegyeSomogyudvarhely
1089Somogy vármegyeSomogyvámos
1090Somogy vármegyeSomogyvár
1091Somogy vármegyeSomogyzsitfa
1092Somogy vármegyeSzabadi
1093Somogy vármegyeSzabás
1094Somogy vármegyeSzegerdő
1095Somogy vármegyeSzenta
1096Somogy vármegyeSzentborbás
1097Somogy vármegyeSzentgáloskér
1098Somogy vármegyeSzenyér
1099Somogy vármegyeSzilvásszentmárton
1100Somogy vármegyeSzorosad
1101Somogy vármegyeSzőkedencs
1102Somogy vármegyeSzulok
1103Somogy vármegyeTapsony
1104Somogy vármegyeTarany
1105Somogy vármegyeTáska
1106Somogy vármegyeTeleki
1107Somogy vármegyeTengőd
1108Somogy vármegyeTikos
1109Somogy vármegyeTorvaj
1110Somogy vármegyeTótújfalu
1111Somogy vármegyeTörökkoppány
1112Somogy vármegyeÚjvárfalva
1113Somogy vármegyeVarászló
1114Somogy vármegyeVése
1115Somogy vármegyeVisnye
1116Somogy vármegyeVisz
1117Somogy vármegyeVízvár
1118Somogy vármegyeVörs
1119Somogy vármegyeZákányfalu
1120Somogy vármegyeZala
1121Somogy vármegyeZics
1122Somogy vármegyeZselickisfalud
1123Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeAnarcs
1124Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeAranyosapáti
1125Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBaktalórántháza
1126Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBalkány
1127Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBalsa
1128Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBarabás
1129Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBátorliget
1130Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBenk
1131Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBeregdaróc
1132Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBeregsurány
1133Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBerkesz
1134Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBesenyőd
1135Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBeszterec
1136Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBiri
1137Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBotpalád
1138Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBököny
1139Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBuj
1140Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCégénydányád
1141Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsaholc
1142Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsaroda
1143Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsászló
1144Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsegöld
1145Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsenger
1146Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengersima
1147Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengerújfalu
1148Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeDarnó
1149Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeDombrád
1150Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeDöge
1151Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeEncsencs
1152Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeEperjeske
1153Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeÉrpatak
1154Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFábiánháza
1155Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFülesd
1156Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFülpösdaróc
1157Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGacsály
1158Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGarbolc
1159Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGávavencsellő
1160Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGéberjén
1161Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGégény
1162Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGelénes
1163Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGemzse
1164Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGeszteréd
1165Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGulács
1166Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGyőröcske
1167Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGyőrtelek
1168Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGyulaháza
1169Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGyügye
1170Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeGyüre
1171Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeHermánszeg
1172Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeHetefejércse
1173Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeHodász
1174Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeIbrány
1175Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeIlk
1176Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeJánd
1177Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeJánkmajtis
1178Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeJéke
1179Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKállósemjén
1180Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKántorjánosi
1181Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKék
1182Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKékcse
1183Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKemecse
1184Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKérsemjén
1185Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisar
1186Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKishódos
1187Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisléta
1188Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisnamény
1189Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKispalád
1190Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvarsány
1191Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisszekeres
1192Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKocsord
1193Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKomlódtótfalu
1194Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKomoró
1195Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKótaj
1196Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKölcse
1197Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKömörő
1198Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeLaskod
1199Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeLevelek
1200Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeLónya
1201Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeLövőpetri
1202Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMagosliget
1203Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMagy
1204Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMánd
1205Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMándok
1206Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMáriapócs
1207Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMárokpapi
1208Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátyus
1209Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMéhtelek
1210Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMérk
1211Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMezőladány
1212Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMilota
1213Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNábrád
1214Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagyar
1215Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagycserkesz
1216Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagydobos
1217Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagyecsed
1218Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagyhalász
1219Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagyhódos
1220Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagykálló
1221Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagyszekeres
1222Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagyvarsány
1223Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNemesborzova
1224Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátor
1225Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbéltek
1226Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbogát
1227Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírcsaholy
1228Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírcsászári
1229Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírderzs
1230Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírgelse
1231Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírgyulaj
1232Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyíribrony
1233Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírjákó
1234Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírkarász
1235Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírkáta
1236Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírkércs
1237Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírlövő
1238Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírlugos
1239Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírmada
1240Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírmeggyes
1241Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírmihálydi
1242Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírparasznya
1243Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírpilis
1244Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírtass
1245Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírtét
1246Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírvasvári
1247Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeÓfehértó
1248Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeOlcsva
1249Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeOlcsvaapáti
1250Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeÓpályi
1251Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeÖköritófülpös
1252Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeÖmböly
1253Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeŐr
1254Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePanyola
1255Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePapos
1256Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePaszab
1257Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePátroha
1258Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePátyod
1259Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePenészlek
1260Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePenyige
1261Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePetneháza
1262Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePiricse
1263Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePócspetri
1264Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePorcsalma
1265Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyePusztadobos
1266Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeRamocsaháza
1267Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeRápolt
1268Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeRétközberencs
1269Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeRohod
1270Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeRozsály
1271Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSényő
1272Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSonkád
1273Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzabolcs
1274Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzabolcsbáka
1275Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzabolcsveresmart
1276Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzakoly
1277Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzamosangyalos
1278Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzamosbecs
1279Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzamoskér
1280Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzamossályi
1281Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzamostatárfalva
1282Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzamosújlak
1283Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzamosszeg
1284Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzatmárcseke
1285Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzékely
1286Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeSzorgalmatos
1287Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTákos
1288Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTarpa
1289Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTerem
1290Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiborszállás
1291Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTimár
1292Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszaadony
1293Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszabecs
1294Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszabercel
1295Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszabezdéd
1296Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszacsécse
1297Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszadada
1298Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszadob
1299Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszaeszlár
1300Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszakanyár
1301Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszakerecseny
1302Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszakóród
1303Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszalök
1304Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszamogyorós
1305Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszanagyfalu
1306Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszarád
1307Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszaszalka
1308Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszaszentmárton
1309Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszatelek
1310Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszavid
1311Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTisztaberek
1312Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTivadar
1313Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTornyospálca
1314Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTunyogmatolcs
1315Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTúristvándi
1316Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTúrricse
1317Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTuzsér
1318Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTyukod
1319Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeÚjdombrád
1320Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeÚjkenéz
1321Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeUra
1322Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeUszka
1323Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVaja
1324Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVállaj
1325Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVámosatya
1326Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVámosoroszi
1327Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnamény
1328Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVasmegyer
1329Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZajta
1330Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZsarolyán
1331Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZsurk
1332Tolna vármegyeAlsónyék
1333Tolna vármegyeAttala
1334Tolna vármegyeBáta
1335Tolna vármegyeBátaapáti
1336Tolna vármegyeBelecska
1337Tolna vármegyeBikács
1338Tolna vármegyeBogyiszló
1339Tolna vármegyeCsibrák
1340Tolna vármegyeCsikóstőttős
1341Tolna vármegyeDalmand
1342Tolna vármegyeDiósberény
1343Tolna vármegyeDöbrököz
1344Tolna vármegyeDúzs
1345Tolna vármegyeÉrtény
1346Tolna vármegyeFácánkert
1347Tolna vármegyeFadd
1348Tolna vármegyeFelsőnána
1349Tolna vármegyeFelsőnyék
1350Tolna vármegyeFürged
1351Tolna vármegyeGerjen
1352Tolna vármegyeGrábóc
1353Tolna vármegyeGyulaj
1354Tolna vármegyeJágónak
1355Tolna vármegyeKajdacs
1356Tolna vármegyeKalaznó
1357Tolna vármegyeKeszőhidegkút
1358Tolna vármegyeKistormás
1359Tolna vármegyeKisvejke
1360Tolna vármegyeKisszékely
1361Tolna vármegyeKocsola
1362Tolna vármegyeKoppányszántó
1363Tolna vármegyeKurd
1364Tolna vármegyeLápafő
1365Tolna vármegyeMagyarkeszi
1366Tolna vármegyeMedina
1367Tolna vármegyeMiszla
1368Tolna vármegyeMórágy
1369Tolna vármegyeMucsfa
1370Tolna vármegyeMucsi
1371Tolna vármegyeMurga
1372Tolna vármegyeNagykónyi
1373Tolna vármegyeNagyszékely
1374Tolna vármegyeNagyszokoly
1375Tolna vármegyeNagyvejke
1376Tolna vármegyeNak
1377Tolna vármegyeNémetkér
1378Tolna vármegyeOzora
1379Tolna vármegyePálfa
1380Tolna vármegyePári
1381Tolna vármegyeRegöly
1382Tolna vármegyeSárpilis
1383Tolna vármegyeSárszentlőrinc
1384Tolna vármegyeSimontornya
1385Tolna vármegyeSzakadát
1386Tolna vármegyeSzakály
1387Tolna vármegyeSzakcs
1388Tolna vármegyeSzárazd
1389Tolna vármegyeTolnanémedi
1390Tolna vármegyeUdvari
1391Tolna vármegyeÚjireg
1392Tolna vármegyeVárong
1393Tolna vármegyeVarsád
1394Tolna vármegyeZávod
1395Vas vármegyeAndrásfa
1396Vas vármegyeBejcgyertyános
1397Vas vármegyeBérbaltavár
1398Vas vármegyeBorgáta
1399Vas vármegyeCsehi
1400Vas vármegyeCsipkerek
1401Vas vármegyeCsönge
1402Vas vármegyeDöbörhegy
1403Vas vármegyeDuka
1404Vas vármegyeEgervölgy
1405Vas vármegyeEgyházashetye
1406Vas vármegyeFelsőszölnök
1407Vas vármegyeGyőrvár
1408Vas vármegyeHalastó
1409Vas vármegyeHalogy
1410Vas vármegyeHegyháthodász
1411Vas vármegyeHegyhátszentpéter
1412Vas vármegyeKeléd
1413Vas vármegyeKemeneskápolna
1414Vas vármegyeKemenesmagasi
1415Vas vármegyeKemenespálfa
1416Vas vármegyeKissomlyó
1417Vas vármegyeKondorfa
1418Vas vármegyeKöcsk
1419Vas vármegyeMagyarszombatfa
1420Vas vármegyeMeggyeskovácsi
1421Vas vármegyeMikosszéplak
1422Vas vármegyeNagykölked
1423Vas vármegyeNagytilaj
1424Vas vármegyeNemeskeresztúr
1425Vas vármegyeNemeskocs
1426Vas vármegyeNemesmedves
1427Vas vármegyeOlaszfa
1428Vas vármegyePankasz
1429Vas vármegyePápoc
1430Vas vármegyePetőmihályfa
1431Vas vármegyePorpác
1432Vas vármegyeRábahídvég
1433Vas vármegyeRönök
1434Vas vármegyeSzakonyfalu
1435Vas vármegyeSzemenye
1436Vas vármegyeSzergény
1437Vas vármegyeTelekes
1438Vas vármegyeVásárosmiske
1439Veszprém vármegyeAdorjánháza
1440Veszprém vármegyeApácatorna
1441Veszprém vármegyeBakonykoppány
1442Veszprém vármegyeBakonypölöske
1443Veszprém vármegyeBakonyság
1444Veszprém vármegyeBakonyszentiván
1445Veszprém vármegyeBakonyszücs
1446Veszprém vármegyeBakonytamási
1447Veszprém vármegyeBalatonhenye
1448Veszprém vármegyeBalatonrendes
1449Veszprém vármegyeBarnag
1450Veszprém vármegyeBazsi
1451Veszprém vármegyeBékás
1452Veszprém vármegyeBodorfa
1453Veszprém vármegyeBorszörcsök
1454Veszprém vármegyeCsót
1455Veszprém vármegyeCsögle
1456Veszprém vármegyeDabronc
1457Veszprém vármegyeEgyházaskesző
1458Veszprém vármegyeGecse
1459Veszprém vármegyeGógánfa
1460Veszprém vármegyeGyepükaján
1461Veszprém vármegyeHetyefő
1462Veszprém vármegyeHomokbödöge
1463Veszprém vármegyeHosztót
1464Veszprém vármegyeIszkáz
1465Veszprém vármegyeKamond
1466Veszprém vármegyeKarakószörcsök
1467Veszprém vármegyeKemenesszentpéter
1468Veszprém vármegyeKisberzseny
1469Veszprém vármegyeKiscsősz
1470Veszprém vármegyeKispirit
1471Veszprém vármegyeKisszőlős
1472Veszprém vármegyeKöveskál
1473Veszprém vármegyeKülsővat
1474Veszprém vármegyeKüngös
1475Veszprém vármegyeLesencefalu
1476Veszprém vármegyeLókút
1477Veszprém vármegyeLovászpatona
1478Veszprém vármegyeMagyargencs
1479Veszprém vármegyeMarcalgergelyi
1480Veszprém vármegyeMarcaltő
1481Veszprém vármegyeMegyer
1482Veszprém vármegyeMihályháza
1483Veszprém vármegyeMindszentkálla
1484Veszprém vármegyeNagydém
1485Veszprém vármegyeNagypirit
1486Veszprém vármegyeNemesgörzsöny
1487Veszprém vármegyeNemeshany
1488Veszprém vármegyeNémetbánya
1489Veszprém vármegyeOroszi
1490Veszprém vármegyePápasalamon
1491Veszprém vármegyePápateszér
1492Veszprém vármegyePusztamiske
1493Veszprém vármegyeRigács
1494Veszprém vármegyeSomlójenő
1495Veszprém vármegyeSomlószőlős
1496Veszprém vármegyeSomlóvecse
1497Veszprém vármegyeSzentbékkálla
1498Veszprém vármegyeSzentimrefalva
1499Veszprém vármegyeSzentjakabfa
1500Veszprém vármegyeSzőc
1501Veszprém vármegyeTagyon
1502Veszprém vármegyeVanyola
1503Veszprém vármegyeVárkesző
1504Veszprém vármegyeVeszprémgalsa
1505Veszprém vármegyeVid
1506Veszprém vármegyeVigántpetend
1507Veszprém vármegyeZalaerdőd
1508Veszprém vármegyeZalameggyes
1509Veszprém vármegyeZalaszegvár
1510Zala vármegyeAlmásháza
1511Zala vármegyeBaglad
1512Zala vármegyeBaktüttös
1513Zala vármegyeBánokszentgyörgy
1514Zala vármegyeBarlahida
1515Zala vármegyeBelezna
1516Zala vármegyeBezeréd
1517Zala vármegyeBocska
1518Zala vármegyeBókaháza
1519Zala vármegyeBödeháza
1520Zala vármegyeBörzönce
1521Zala vármegyeBucsuta
1522Zala vármegyeCsapi
1523Zala vármegyeCsertalakos
1524Zala vármegyeCsörnyeföld
1525Zala vármegyeDióskál
1526Zala vármegyeDobri
1527Zala vármegyeDöbröce
1528Zala vármegyeEgeraracsa
1529Zala vármegyeEsztergályhorváti
1530Zala vármegyeFűzvölgy
1531Zala vármegyeGáborjánháza
1532Zala vármegyeGalambok
1533Zala vármegyeGarabonc
1534Zala vármegyeGétye
1535Zala vármegyeGyűrűs
1536Zala vármegyeHahót
1537Zala vármegyeHernyék
1538Zala vármegyeHomokkomárom
1539Zala vármegyeHosszúvölgy
1540Zala vármegyeIborfia
1541Zala vármegyeIklódbördőce
1542Zala vármegyeKallósd
1543Zala vármegyeKányavár
1544Zala vármegyeKarmacs
1545Zala vármegyeKeménfa
1546Zala vármegyeKerecseny
1547Zala vármegyeKerkabarabás
1548Zala vármegyeKerkakutas
1549Zala vármegyeKilimán
1550Zala vármegyeKiscsehi
1551Zala vármegyeKisgörbő
1552Zala vármegyeKiskutas
1553Zala vármegyeKisrécse
1554Zala vármegyeKistolmács
1555Zala vármegyeKisvásárhely
1556Zala vármegyeKissziget
1557Zala vármegyeKozmadombja
1558Zala vármegyeLasztonya
1559Zala vármegyeLendvadedes
1560Zala vármegyeLendvajakabfa
1561Zala vármegyeLispeszentadorján
1562Zala vármegyeLiszó
1563Zala vármegyeMagyarföld
1564Zala vármegyeMaróc
1565Zala vármegyeMiháld
1566Zala vármegyeMikekarácsonyfa
1567Zala vármegyeMilejszeg
1568Zala vármegyeMurarátka
1569Zala vármegyeMuraszemenye
1570Zala vármegyeNagybakónak
1571Zala vármegyeNagygörbő
1572Zala vármegyeNagyrada
1573Zala vármegyeNemesapáti
1574Zala vármegyeNemeshetés
1575Zala vármegyeNemespátró
1576Zala vármegyeNemesrádó
1577Zala vármegyeNemesszentandrás
1578Zala vármegyeÓhíd
1579Zala vármegyeOltárc
1580Zala vármegyeOrbányosfa
1581Zala vármegyeOrmándlak
1582Zala vármegyeOrosztony
1583Zala vármegyeOrtaháza
1584Zala vármegyePacsa
1585Zala vármegyePadár
1586Zala vármegyePálfiszeg
1587Zala vármegyePat
1588Zala vármegyePördefölde
1589Zala vármegyePusztaapáti
1590Zala vármegyePusztaederics
1591Zala vármegyePusztamagyaród
1592Zala vármegyeRamocsa
1593Zala vármegyeResznek
1594Zala vármegyeRigyác
1595Zala vármegyeSénye
1596Zala vármegyeSöjtör
1597Zala vármegyeSzalapa
1598Zala vármegyeSzentkozmadombja
1599Zala vármegyeSzentliszló
1600Zala vármegyeSzentmargitfalva
1601Zala vármegyeSzentpéterfölde
1602Zala vármegyeSzentpéterúr
1603Zala vármegyeSzijártóháza
1604Zala vármegyeSzilvágy
1605Zala vármegyeTekenye
1606Zala vármegyeTilaj
1607Zala vármegyeTormafölde
1608Zala vármegyeValkonya
1609Zala vármegyeVárfölde
1610Zala vármegyeVaspör
1611Zala vármegyeVindornyalak
1612Zala vármegyeVindornyaszőlős
1613Zala vármegyeZajk
1614Zala vármegyeZalabaksa
1615Zala vármegyeZalaboldogfa
1616Zala vármegyeZalaigrice
1617Zala vármegyeZalakomár
1618Zala vármegyeZalaköveskút
1619Zala vármegyeZalaszabar
1620Zala vármegyeZalaszentbalázs
1621Zala vármegyeZalaszentjakab
1622Zala vármegyeZalaszentmárton
1623Zala vármegyeZalaújlak
1624Zala vármegyeZebecke

2. melléklet a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.VÁRMEGYETANKERÜLETI KÖZPONTTANKERÜLETI KÖZPONT FELADATELLÁTÁSI
TERÜLETE)
17.(BUDAPEST)Belső-PestiBudapest VI. kerület
Budapest VII. kerület
Budapest VIII. kerület

2. A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.VÁRMEGYETANKERÜLETI KÖZPONTTANKERÜLETI KÖZPONT FELADATELLÁTÁSI
TERÜLETE)
19.(BUDAPEST)Közép-PestiBudapest V. kerület
Budapest XIII. kerület
Budapest XIV. kerület

3. A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.VÁRMEGYETANKERÜLETI KÖZPONTTANKERÜLETI KÖZPONT FELADATELLÁTÁSI
TERÜLETE)
22.(BUDAPEST)Dél-PestiBudapest IX. kerület
Budapest XXI. kerület
Budapest XXIII. kerület

Tartalomjegyzék