2023. évi LV. törvény

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről[1]

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

4/2024. (I. 18.) Korm. rendelet (különösen: 1. § c) pont)

662/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

489/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet (különösen: 2-3. §)

367/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (1) bekezdés)

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2024. évi

a) kiadási főösszegét 40 755 101,1 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 38 240 315,2 millió forintban,

c) hiányát 2 514 785,9 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetés 2024. évi

a) kiadási főösszegét 34 150 214,6 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 34 150 214,6 millió forintban,

c) egyenlegét 0,0 millió forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetés 2024. évi

a) kiadási főösszegét 2 999 064,9 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 610 261,9 millió forintban,

c) hiányát 1 388 803,0 millió forintban

állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetés 2024. évi

a) kiadási főösszegét 3 605 821,6 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 2 479 838,7 millió forintban,

c) hiányát 1 125 982,9 millió forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter április 30-ig és október 31-ig előrejelzést készít a bruttó hazai össztermék 2024. évi várható éves reálnövekedésről. Amennyiben ezen előrejelzett reálnövekedés nagyobb mint 4,0%, akkor előrejelzést készít a tervezettnél magasabb reálnövekedés miatt keletkező eredményszemléletű éves adó- és adójellegű bevételi többletről, s ezzel egyidejűleg e többlettel azonos összegben - levonva abból a fizetendő nyugdíjprémium tervezetten felüli összegét - csökkenti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 1. § c) pontja szerinti kormányzati szektor egyenleg 2024. évre vonatkozó kormányzati célértékét.

2. Az államadósság értéke

3. § (1) A Gst. 4. § (1) bekezdése alapján, a Gst. 2. §-a szerint számított államadósság-mutató 2024. december 31-ére tervezett értéke 66,7%.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (1) bekezdés szerinti értéke a 2023. év utolsó napján várható 69,7%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoporton

a) a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 2024. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

b) a jogszabály vagy kormányhatározat alapján létrehozott új álláshelyek többletkiadásai, valamint a jogviszony-váltásból eredő egyszeri többletkiadások kifizetésére,

c) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,

d) a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzatoknál, a nem állami, nem helyi önkormányzati szociális, kulturális, köznevelési, szakképző, felsőoktatási és egészségügyi intézményt fenntartóknál, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatóknál felmerülő kifizetésekre,

e) az új bölcsődei férőhelyek után a 2. melléklet 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen biztosítandó támogatás kifizetésére,

f) a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézmények támogatás valorizációjának korrigálására, valamint

g) a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs javaslata vagy az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerülő kiadások teljesítéséről szóló jogszabály, illetve kormányhatározat alapján felmerülő kiadásokra.

(2) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személyénél foglalkoztatott természetes személy és annak e körben foglalkoztatott házas-, vagy élettársa a 2024. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas-, vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik - a kompenzáció összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

(3) A XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 4. Járványügyi kiadások jogcímcsoport előirányzatáról a Kormány, vagy a Kormány járványügyi szervének döntése alapján az államháztartásért felelős miniszter átcsoportosíthat.

(4) Központi tartalékok szolgálnak az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Lakossági rezsivédelem címen, 2. Központi költségvetési szervek kompenzációja címen, 3. Önkormányzatok kompenzációja címen, 4. Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása címen, 5. Állami tulajdonú társaságok támogatása címen, és a 6. Versenyszektor támogatása címen a világpiaci energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges kiadások fedezetére. Az előirányzatok felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)

a) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2024. évben 100,0 millió forint,

b) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2024. évben 25,0 millió forint,

c) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2024. évi összesített bruttó forgalmi értéke 20 000,0 millió forint,

d) 39. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2024. évben 5000,0 millió forint

lehet.

(2) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2024. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

b) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatár a 2024. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték

képezi.

6. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 19. § (3) bekezdése szerinti kijelölt tulajdonosi joggyakorló az általa e minőségében a 2024. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás nélkül is elszámolhatja, és ennek érdekében új bevételi előirányzatot is létrehozhat. Erről a fejezetet irányító szervet és az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.

(2) A fejezetet irányító szerv az (1) bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorlói minőségben végrehajtandó, valamint az Áht. 19. § (3) bekezdése szerint az irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt tulajdonosi kiadások teljesítése érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozhat létre.

7. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén e költségvetési fejezet kiadási előirányzata az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter kezdeményezése alapján különösen indokolt esetben, az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyásával - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén e költségvetési fejezet kiadási előirányzata az agrárpolitikáért felelős miniszter kezdeményezése alapján különösen indokolt esetben, az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyásával - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

(3) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított nem elhelyezési, vagy nem rekreációs célú, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2024. évben a központi költségvetési szerv költségvetését tartalmazó költségvetési fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel. Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében - legfeljebb a 2024. évben pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig - új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti e költségvetési fejezetben a fejezetet irányító szerv vezetőjének kezdeményezése alapján.

(4) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított elhelyezési, vagy rekreációs célú, értékesítésre kijelölt, állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2024. évben az ilyen célú ingatlanok körét, vagy értékét növelő, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel. Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében - legfeljebb a 2024. évben pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig - új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti e költségvetési fejezetben a fejezetet irányító szerv vezetőjének kezdeményezése alapján.

(5) A Vtv. 39. § (1) bekezdése szerinti ingóságok értékesítéséből származó, a 2024. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím bevételeként kell elszámolni. E bevétel a 2024. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, a technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, az értékesítési eljárások során felmerült költségek, valamint a honvédelmi szervezeteknél keletkezett hulladékok kezelése és ártalmatlanítása kiadásainak fedezetére használható fel. E bevétel együttes összege 3000,0 millió forintot meg nem haladó részének felhasználásáról a honvédelemért felelős miniszter dönt, a bevétel együttes összege 3000,0 millió forint feletti részének felhasználását az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti a honvédelemért felelős miniszter javaslata alapján.

8. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 7. Fejezeti tartalék címén szereplő kiadási előirányzat kizárólag az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 7. Fejezeti tartalék cím kiadási előirányzatának felhasználásáról az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat kizárólag az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

9. § (1) A frekvenciahasználati jogosultság értékesítéséből származó bevételt a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 6. A frekvenciahasznosítással kapcsolatos bevételek címen belül önálló alcímen kell elszámolni.

(2) Az államot megillető koncessziós díjbevételt a koncessziós jogviszony során az állam nevében eljáró miniszter irányítása alá tartozó fejezetben az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi bevételként kell elszámolni.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei

10. § (1) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 272,0 millió forintot köteles a 2024. évben befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2) A Belügyminisztérium igazgatása 2318,4 millió forintot köteles befizetni bevételeiből a 2024. évben a központi költségvetés javára, mely befizetés esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(3) Az Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása a 2024. évben

a) a bevételeiből 21 428,6 millió forintot, továbbá

b) a közhatalmi bevételei 21 428,6 millió forintot meghaladó részének 30%-át

köteles befizetni a központi költségvetés részére.

(4) A befizetés határideje a (3) bekezdés a) pontja szerinti összeg tekintetében az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e. A (3) bekezdés b) pontja szerinti összeg tekintetében a befizetési kötelezettség annak beálltát követően folyamatos, de legkésőbb 2024. december 31.

(5) Az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles a 2024. évben befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(6) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 4049,0 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a 2024. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(7) A fővárosi és a vármegyei kormányhivatalok 837,4 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a 2024. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(8) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 51,0 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a 2024. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(9) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat - a 2024. évi költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével - kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár "A zárolt álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései" megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú számlájára, a központi költségvetés javára.

6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések

11. § (1) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 6. Start-munkaprogram címen rendelkezésre álló előirányzat biztosít fedezetet a 2023. évben, illetve azt megelőző években az e címen keletkezett, 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra is.

(2) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Kutatási Alaprész cím terhére a 2024. évben 1950,0 millió forint támogatást kell biztosítani.

(3) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap hozzájárul az európai uniós források támogatásával megvalósuló kutatás-fejlesztési programok hazai társfinanszírozásához, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon kívüli kutatás-fejlesztési tevékenység finanszírozásához. Ennek érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2024. évben összesen 27 000,0 millió forintot ad át a központi költségvetés javára. A befizetési kötelezettséget negyedévente, a negyedév első hónapjában, az éves előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.

(4) Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2024. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 32 934,2 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

12. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén, méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 300,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 900,0 millió forint, egyszeri segélyre 600,0 millió forint használható fel.

(2) A nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

13. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag

a) a 2. cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, a 10. Gyógyszertámogatás alcím és a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás alcím között és

b) a 2. cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímcsoportról az alcím 1-10. és 14. jogcímcsoportjára

csoportosíthat át.

(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím 1-10. és 14. jogcímcsoportjai, 10. Gyógyszertámogatás alcím 1. jogcímcsoportja, valamint 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás alcím előirányzatait megemelheti.

14. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcímen belül az 1-10. és 14. jogcímcsoportok között, valamint a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás alcímen belül a jogcímcsoportok között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 14. Természetbeni ellátások céltartaléka alcím előirányzatból a 2. cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás, a 10. Gyógyszertámogatás, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás alcímek jogcímcsoportjaira és a 13. alcím, 2. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímcsoportjára az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 8. alcím, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcímcsoport, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcímcsoport előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 10. alcím, 2. Gyógyszertámogatási céltartalék jogcímcsoportról a 2. cím, 10. alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímcsoportra átcsoportosíthat.

(4) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 10. alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímcsoport előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 8. alcím, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcímcsoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

(5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás jogcímcsoport előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 8. alcím, 3. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

(6) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás alcím, 2. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása jogcímcsoport és a 3. Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 8. alcím, 4. Szerződések szerinti és egyéb gyógyászati segédeszköz forgalmazással kapcsolatos bevételek jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

(7) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésével összefüggő, az ellátórendszer és az ellátásszervezés hatékonyságának növelését, javítását célzó intézkedések támogatása érdekében a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 13. Finanszírozási rendszer támogatása jogcímcsoportról az alcím 1-10. jogcímcsoportjaira átcsoportosíthat.

(8) Az aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó központi költségvetési szervek részére biztosított ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokkal összefüggésben az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet között átcsoportosíthat.

15. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai címen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést a 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, a 10. Gyógyszertámogatás alcím, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás alcím, továbbá a 13. alcím, 2. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímcsoport esetében az államháztartásért felelős miniszter a kiadások alakulásának figyelembevételével engedélyezheti.

16. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím tartalmazza az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott térítésmentesen, vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 10. alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímcsoport előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 7. alcím, 10. Összevont szakellátás jogcímcsoport előirányzata tartalmazza a 2000,0 millió forint működési költségelőlegre fordítható összeget.

(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 11. alcím, 2. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása jogcímcsoport előirányzata tartalmazza a 2100,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

(5) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 15. alcím, 5. Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja jogcímcsoport előirányzata gyógyszertárak juttatására 4100,0 millió forintot, gyógyszertárak szolgáltatási díjára 4700,0 millió forintot tartalmaz.

17. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai címen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 250,0 millió forint, rokkantsági, rehabilitációs ellátás megállapítására 170,0 millió forint, gyógyító-megelőző ellátásra 3911,3 millió forint, gyógyszertámogatásra 21 000,0 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 2700,0 millió forint használható fel.

(2) Az (1) bekezdésben a gyógyító-megelőző ellátásra és a gyógyszertámogatásra meghatározott keret megemelését az egészségbiztosításért felelős miniszter engedélyezheti, az államháztartásért felelős miniszter egyidejű - indokolást tartalmazó - tájékoztatása mellett. A meghatározott keret megemelése nem okozhatja az adott előirányzat túllépését.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

18. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 4. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

19. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és

b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím

előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I. Országgyűlés fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda cím előirányzatainak egyoldalú csökkentésére.

(3) A választások lebonyolításában részt vevő egyéb szervek részére a választási feladatok ellátásához szükséges, adott költségvetési évben érvényesülő előirányzat-átcsoportosításra az I. Országgyűlés fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda cím terhére a Nemzeti Választási Iroda elnöke jogosult.

(4) Az Országgyűlés - az Áht. 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével - magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet, a IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet, az V. Állami Számvevőszék fejezet, a VI. Bíróságok fejezet, a VII. Integritás Hatóság fejezet, a VIII. Ügyészség fejezet, a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, a XXXII. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság fejezet, a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet és a XXXVI. Magyar Kutatási Hálózat fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport előirányzatai

csökkentésére.

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének különleges jogosítványai

20. § (1) Az önkormányzati és az állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra

a) a központi alrendszerbe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat- és intézményátadás-átvétel esetén a Kormány jogosult,

b) a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók - így különösen az egyházi jogi személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó - közötti, a 2. melléklet és a 3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím és 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím szerint támogatott feladat átadás-átvétele esetén - ideértve a költségvetési évet megelőző évben történt átadások, átvételek tárgyévi rendezését is - az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása alcím, 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása alcím, 3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása alcím és 4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím kiadási előirányzatai terhére összesen a 3. melléklet 2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím előirányzatának összegével és az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 3. Önkormányzatok kompenzációja címen rendelkezésre álló összeggel növelt összegben vállalható kötelezettség. Az államháztartásért felelős miniszter a 2. melléklet szerinti támogatói döntéseket e kötelezettségvállalási korlátok figyelembevételével hozza meg.

(3) A Kormány a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében egyedi határozatban dönt a XIV. Belügyminisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet közötti átcsoportosításról.

(4) Az államháztartásért felelős miniszter a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a kifizetése érdekében a 2. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerinti támogatási jogcímek fajlagos összegeit megemelheti.

21. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter a 4. § (1) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra - felmérés alapján - átcsoportosíthat.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 3750,0 millió forinttal, a 9. Egyéb működési kiadások kiemelt előirányzatát a mindenkori szociális hozzájárulási adó kulcsának megfelelően, de legfeljebb 487,5 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően - az első negyedév tekintetében január hónapban - meghatározott adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egy időben meghatározott negyedéves bevételi tervek, valamint az adóstratégiai célok megvalósításához szükséges, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által teljesítendő adott negyedévi feladatok. A negyedik negyedévben ezen előirányzatok akkor is megemelhetőek, ha a december 20-áig befolyt bevételek alapján megállapítható, hogy várhatóan teljesülni fog a negyedik negyedéves bevételi terv.

(3) A kincstár a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése céljából az eredeti előirányzaton felüli, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (4) bekezdés alapján keletkezett többletbevételeivel az államháztartásért felelős miniszter engedélye nélkül, saját hatáskörben megnövelheti a bevételi és kiadási előirányzatait.

(4) A XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 10. Adó digitalizációs projektekhez kapcsolódó feladatok alcím terhére átcsoportosíthat a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 1. Pénzügyminisztérium igazgatása cím és 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím javára.

22. § (1) A Sándor-palota hivatalvezetője

a) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Sándor-palota cím javára,

b) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Sándor-palota cím javára,

c) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges,

d) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges,

e) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 4. Magyar Corvin-lánc Testület és Iroda működésének támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Sándor-palota cím javára.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet, valamint a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(3) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok és 2. Kúria cím javára.

(4) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 2. cím, 1. OECD ROK alcím terhére átcsoportosíthat a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 1. Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím javára.

23. § (1) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 3. Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása alcím terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára.

(2) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(3) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport, a 20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport, a 20. cím, 1. alcím, 12. Közösségépítő kezdeményezések támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda cím javára.

(4) Az I. Országgyűlés fejezet 26. cím, 1. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága alcím kiadási előirányzata biztosítja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 35. § (4) bekezdésében meghatározott célok teljesítését.

(5) A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet irányító szerv vezetője a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 16. Protokoll kiadások jogcímcsoport alá besorolt jogcímek között - az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulása nélkül - fejezeten belül, továbbá a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 16. Protokoll kiadások jogcímcsoport alá besorolt jogcímek terhére a II. Köztársasági Elnökség fejezet és a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára átcsoportosíthat, amennyiben az államfői, a kormányfői illetve az egyéb kormányzati protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges. E bekezdés szerinti fejezetek közötti átcsoportosítás esetén az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre az átcsoportosított előirányzatot átvevő fejezet irányító szervének vezetője jogosult.

24. § A XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. cím, 3. alcím, 1. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatáról kell teljesíteni a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és a 2024. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit.

25. § (1) A rendészetért felelős miniszter a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 11. A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások alcím terhére a költségvetési szervek részére a hivatásos állomány tagjainak jogszabályon alapuló személyi juttatásainak kifizetése érdekében előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az előirányzat-átcsoportosítás az adott költségvetési szerv személyi juttatásai költségvetési előirányzatának megnövelésére az Áht. 33. § (4a) bekezdése alapján meghatározott mértéken felül irányulhat az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével.

(2) A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére a fejezeten belül és más fejezetek javára előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, amely átcsoportosítás alapján a személyi juttatások költségvetési előirányzata az Áht. 33. § (4a) bekezdése alapján meghatározott mértéken felül megnövelhető az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.

26. § (1) A szakképzésért felelős miniszter a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. cím, 14. Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása alcím terhére átcsoportosíthat a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 6. Szakképzési Centrumok cím javára.

(2) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer jogcímcsoport eredeti előirányzata terhére 2024. szeptember 1-je előtt annak 70%-áig vállalhat kötelezettséget.

(3) A (2) bekezdés szerinti jogcímcsoport eredeti előirányzata terhére az év folyamán vállalt kötelezettségek összege 2024. augusztus 31-ét követően nem haladhatja meg az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott ÜHG-egységek (a továbbiakban: ÜHG-egységek) 2024. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült - az Európai Unió közös költségvetését az ÜHG-egységek értékesítésére tekintettel megillető saját forrás nagyságával csökkentett mértékű - bevételnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) 3d. cikk (4) bekezdésében és 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott céloknak megfelelő, a célhoz kötött felhasználásra vonatkozóan ott előírt minimális mértéknek megfelelő összeget.

(4) Ha a XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoporton belül a 2. Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímen és a 3. Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímen 2024. augusztus 31-ig pénzforgalmilag nem teljesül az eredeti bevételi előirányzat együttesen számított 70%-a, abban az esetben annak pénzforgalmi teljesüléséig a XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer jogcímcsoport terhére további kötelezettség nem vállalható. Az eredeti bevételi előirányzat együttesen számított 70%-a pénzforgalmi teljesülését követően a (3) bekezdés szerinti módszertan alkalmazandó.

(5) A XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer jogcímcsoport előirányzatát az energiapolitikáért felelős miniszter az ÜHG-egységek 2024. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült - az Európai Unió közös költségvetését az ÜHG-egységek értékesítésére tekintettel megillető saját forrás nagyságával csökkentett mértékű - bevételnek megfelelő összeggel, de legfeljebb a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3d. cikk (4) bekezdésében és a 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott céloknak megfelelő, a célhoz kötött felhasználásra vonatkozóan ott előírt minimális mértékig növelheti meg.

(6) A XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát az energiapolitikáért felelős miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó ESD-egységek és ESR-egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10d. cikke szerinti bevétel 100%-ával növelheti meg.

(7) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából és az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó ESD-egységek és ESR-egységek értékesítéséből befolyó bevételek elszámolására a XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímeket hozhat létre.

(8) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) bekezdésben meghatározott - az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2024. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött mértékű - kiadási előirányzat terhére kell teljesíteni.

27. § (1) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport tartalmazza a turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e hozzájárulás 2024. évben pénzforgalmilag teljesülő bevétele meghaladja a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzat időarányosan számított részét, akkor a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport kiadási előirányzat megnövelését a Kormány engedélyezheti minden hónapban a 2024. január 1. és a tárgyhónap utolsó napja közötti időszakban pénzforgalmilag teljesült turizmusfejlesztési hozzájárulás és a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzat tárgyhónap utolsó napjáig időarányosan számított összegének különbségével, melyből levonásra kerül az ezen bekezdés alapján a Turisztikai fejlesztési célelőirányzaton korábban végrehajtott keretemelések összege.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás 2024. december 20-ig pénzforgalmilag teljesült bevétel mértéke meghaladja a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport kiadási előirányzatán az (1) bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeget, az államháztartásért felelős miniszter legkésőbb 2024. december 22-ig megnövelheti a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport kiadási előirányzatát a pénzforgalmilag teljesült bevétel és a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzatának az (1) bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeggel növelt mértéke különbségének megfelelő összeggel.

28. § (1) A honvédelemért felelős miniszter a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderőfejlesztési célkitűzések és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1-8. címe, alcímei között - ideértve címen, alcímen belül a kiemelt előirányzatokat is - átcsoportosíthat.

(2) A honvédelemért felelős miniszter az LI. Honvédelmi Alap fejezet kiadási előirányzatai terhére átcsoportosíthat a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1-8. címe javára az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

(3) A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1-8. cím kötelezettségvállalásaira vonatkozó, az Áht. 36. § (1), (2), és (4)-(4c) bekezdése szerinti előírásokat a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1-8. címen és az LI. Honvédelmi Alap fejezetben szereplő kiadási előirányzatok együttes összegének figyelembevételével kell alkalmazni.

29. § (1) A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 21. Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok címhez tartozó alcímek költségvetési kiadási előirányzatai - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 56. § (2) bekezdése szerinti bevételek mértékének megfelelő támogatást.

(2) A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 21. cím, 2. A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása alcím költségvetési kiadási előirányzata tartalmazza a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékából, a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e három játékadó 2024. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele együttesen meghaladja a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 21. cím, 2. A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása alcím eredeti költségvetési kiadási előirányzatát, akkor az eredeti kiadási előirányzat és a teljesült bevétel különbségének biztosítására a Kormány határozatával a Sport tv. 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetben, vagy engedélyezheti a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 21. cím, 2. A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása alcím előirányzat kiadási előirányzatának növelését.

(3) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj és fenntartási díj (a továbbiakban e § alkalmazásában: díj) 67,14%-át a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 2. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni azzal, hogy ha a díj miniszteri rendelet alapján több szerv között oszlik meg, ezen elszámolási kötelezettséget csak a gyógyszerészeti államigazgatási szervet megillető díjrész tekintetében kell alkalmazni.

(4) A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 3. cím, 1. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím, valamint a 20. cím, 32. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport között - a közfeladatok változására tekintettel - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 63. §, 65/A. §, 65/C. §, 65/E. § és 65/F. § szerinti szolgáltatások biztosítása érdekében átcsoportosíthat.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok

30. § A fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az általa irányított fejezetbe sorolt uniós támogatások előirányzatai között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

31. § (1) A Svájci-Magyar Együttműködési Program II. által támogatott programokra, az 5. mellékletben meghatározott forráskeret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegének erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) Az Európai Bizottság által létrehozott Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz esetében az 5. mellékletben meghatározott forráskeret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásának együttes összegének erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az Európai Bizottság által létrehozott RePower EU esetében csak a program Európai Bizottság általi elfogadását követően, az abban meghatározott összeg és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott támogatás folyósítása a (2) bekezdésbeli előirányzat kiadási előirányzatáról történik.

(5) A fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az általa irányított fejezetbe sorolt (2) bekezdésben nevesített előirányzat terhére fejezetek közötti átcsoportosítást hajthat végre.

(6) Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap és Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott projektek esetén az 5. mellékletben meghatározott forráskeret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegének erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(7) A támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az (1)-(3) és (6) bekezdés szerinti pénzügyi alapok és eszközök (1)-(3) és (6) bekezdésben meghatározott mértékén túl, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

32. § (1) A 2014-2020-as programozási időszak Vidékfejlesztési Programja által finanszírozott projektek esetén az 5. mellékletben meghatározott - 2021-2022-es átmeneti évek, valamint a Next Generation EU forrásaival növelt - forráskeret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegének erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) A KAP Stratégiai Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott programjai esetében az 5. mellékletben meghatározott forráskeret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegének erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) A KAP Stratégiai Terv Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott programjai esetében az 5. mellékletben meghatározott forráskeret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegének erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(4) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az (1) bekezdésben meghatározott mértéken túl a Kormány, míg a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

33. § (1) Az EMGA által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 38. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások cím előirányzatán kizárólag jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

(2) A XII. Agrárminisztérium fejezet, 21. cím, 2. Uniós programok kiegészítő támogatása alcím előirányzata esetében a tárgyévet követő évre szóló központi költségvetési törvény kihirdetéséig a tárgyévi törvényi előirányzat 60%-áig vállalható éven túli fizetési kötelezettség.

(3) A XII. Agrárminisztérium fejezetet irányító szerv az általa irányított fejezetbe sorolt Uniós programok kiegészítő támogatása előirányzat és az Agrárminisztérium igazgatása előirányzat között a támogatás végrehajtásához kapcsolódó költségek erejéig, saját hatáskörben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

34. § (1) A 2021-2027-es programozási időszak kohéziós alapok és Belügyi Alapok programjai, valamint a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz esetében az 5. mellékletben meghatározott forráskeret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegének erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) A támogatások maradéktalan felhasználása érdekében, az (1) bekezdésben meghatározott mértéken túl, a Kormány egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az Interreg Programok magyarországi partnereire jutó uniós forráshoz kapcsolódó központi költségvetési forrás, valamint az ezen uniós források megelőlegezésére szolgáló visszatérítendő támogatás biztosítása céljából tárgyévi és éven túli kötelezettség vállalható.

(4) Az Interreg Programok végrehajtásában résztvevő intézmények támogatására a programban résztvevő országok által külön megállapodásban vagy monitoring bizottsági döntéssel elfogadott keret erejéig tárgyévi és éven túli kötelezettség vállalható.

35. § (1) Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) által a Gazdaságfejlesztési Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program "A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése" prioritási tengelyében vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-ára az állam térítési kötelezettséget vállal.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állami térítési kötelezettség érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 7. alcím, 2. Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport előirányzat terhére kell teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti készfizető kezesség, illetve állami térítési kötelezettség érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 4. Egyes korábban kihelyezett támogatások elszámolása alcím előirányzatát illeti.

(4) Az (1) bekezdés szerinti állami térítési kötelezettség érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 7. alcím, 2. Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport előirányzatát illeti meg.

36. § Az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékeként teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevételből, illetve az uniós forrásból az előirányzatnak átadott pénzeszközökből képződött maradvány nem elvonható.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

37. § (1) A szociális hozzájárulási adó 2024-ban megfizetett összegének 89,14%-a az Ny. Alapot, 10,86%-a az E. Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az Ny. Alapot és az E. Alapot megillető részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.

(2) Amennyiben az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

(3) Amennyiben az E. Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

IV. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA

13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

38. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet és a 3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím és 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó 3. melléklet szerinti feladatokra.

39. § (1) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2023. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 2023. december 31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és alcímek 2024. évi címrendbe történő felvételéről és a 2023. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeg biztosításáról.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben - az 1. mellékletben szereplő címek, valamint a 2. mellékletben és a 3. mellékletben szereplő, önkormányzatok által igényelhető jogcímek között és azokon belül - átcsoportosíthat.

40. § Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a 2. melléklet és a 3. melléklet szerinti támogatások illetik meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

41. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) a fővárosi és vármegyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,

d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a, és

e) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

42. § (1) A 2. melléklet, a 3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím, 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím és a 6.3. pont e) alpontja szerinti támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A 3. melléklet 6.3. pont h) alpontjában meghatározott ellátások esetében, ha

a) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban járó előleg folyósítása - jogszabályban meghatározott módon - igénylés nélkül történik,

b) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím, 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím, 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím, valamint az 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.

(4) Az önkormányzattól a 2. melléklet 57. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik. Ennek összegét a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás címen kell elszámolni.

(5) Ha a települési önkormányzatot az (1) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (4) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján havonta beszedési megbízást nyújt be a települési önkormányzattal szemben. Ha a települési önkormányzatnak 2024. december 15-én bármilyen elmaradása van a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok, a magán intézmények fenntartói és egyéb szervezetek közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

43. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési és szakképzési feladat ellátására

a) átlagbéralapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, szakképző, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési és szakképző intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási és szakképző intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus, oktató és - a (3) bekezdés kivételével - a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a 7. melléklet 1.1. Átlagbéralapú támogatás jogcímen, az 1.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz jogcímen, az 1.3. Kiegészítő támogatás a differenciált nemzetiségi pótlékhoz jogcímen és az 1.4. Pedagógus szakképzettséggel, vagy pedagógus szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének támogatása jogcímen meghatározott jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,

b) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat, vagy a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott nevelési-oktatási, szakképző intézményekben ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye részére a 7. melléklet 1.5. A nemzetiségi önkormányzat, a bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények működésének támogatása jogcím szerint,

c) a hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz kapcsolódóan

ca) hit- és erkölcstanoktatáshoz tankönyvtámogatást,

cb) hit- és erkölcstanoktatáshoz átlagbéralapú támogatást, valamint

cc) hittanoktatáshoz átlagbéralapú támogatást

állapít meg a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állam, a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott iskolában szervezett oktatáshoz a 7. melléklet 1.6. A bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye által az iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz kapcsolódó támogatás jogcím szerint,

d) a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési és szakképző intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési és szakképző intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetéshez a 7. melléklet 1.7. Intézményi gyermekétkeztetési támogatás jogcím szerint támogatást állapít meg.

(2) A köznevelésért felelős miniszter a kis létszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstanoktatáshoz az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.

(3) A Magyarország területén a köznevelésért felelős miniszter engedélye alapján működő külföldi, nemzetközi nevelési-oktatási intézmény, illetve külföldi szakképző intézmény szakképzési államigazgatási szerv által Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója jogosult

a) a pedagógus- és oktató munkakörben foglalkoztatottak után a 7. mellékletben foglalt feltételek fennállása esetén átlagbéralapú támogatásra,

b) a gyermek-, tanulói étkeztetés Gyvt. szerinti megszervezése esetén a 2. melléklet és a 7. melléklet szerint a gyermekétkeztetési támogatásra.

(4) A nemzetközi megállapodás alapján működő külföldi köznevelési intézmény a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményekkel azonos finanszírozási szabályok alapján jogosult az átlagbéralapú támogatásra, ha a köznevelésért felelős miniszter megállapítja, hogy az intézményben folytatott nevelés-oktatás megfelel a nemzetiségi irányelvnek.

(5) A Kormány rendeletben az (1) bekezdésben meghatározott támogatásokon túl további hozzájárulást állapíthat meg.

44. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatokkal a 2. melléklet 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcímmel, 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcímmel, 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.7.1.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.7.3.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény jogcímmel, 1.3.2.12.1. Családi bölcsőde - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet jogcímmel, 1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás jogcímmel, 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás jogcímmel, 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcímmel, 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcímmel, 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcímmel, valamint a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás tekintetében az 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímmel azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,

b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 8. melléklet 1. A nem állami szociális fenntartó részére központi költségvetésből biztosított támogatás jogcím szerinti támogatásra jogosult,

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,

d) a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet 2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 3. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése jogcím, 4. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpont, a félutas ház és a titkos menedékház fenntartóját megillető költségvetési támogatás jogcím, valamint 5. Biztos Kezdet Gyerekházak jogcím szerinti támogatásra jogosult.

(2) A bevett egyházat és annak belső egyházi jogi személyét az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatás illeti meg a Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontja, illetve a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontja szerinti fenntartóként, ha szociális, gyermekjóléti, vagy gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt tart fenn. E kiegészítő támogatás mértéke

a) - a b) pontban foglaltak kivételével - az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 68,7%-a,

b) a 2. melléklet 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás és 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcímek szerinti szolgáltatások után a fenntartó által ezen szolgáltatásokra tekintettel igénybe vett támogatás 13%-a.

(3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(4) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a XIV. Belügyminisztérium fejezet terhére, illetve javára történik.

(6) A Gyvt. 44. §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját - az (1) és (2) bekezdéstől eltérően - a 2. melléklet 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcímmel azonos mértékű támogatás illeti meg.

(7) A nem állami szociális fenntartó részére a Kormány rendeletben az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatásokon túl további hozzájárulást állapíthat meg.

45. § (1) Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat és keretösszegeket a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 31. jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi szakmai támogatások jogcím szerinti pályázati támogatások tekintetében a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a Nemzetiségi Támogatási Bizottság támogatási összeg felosztására tett javaslata alapján dönt.

(3) A (2) bekezdés szerinti bizottság legfeljebb kilenc főből áll, amelybe

a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága tagjai közül 3 főt,

b) az országos nemzetiségi önkormányzatok 3 főt,

c) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 3 főt

delegál.

(4) A XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 1. Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások jogcímcsoport szerinti pályázati támogatások tekintetében a nemzetiségpolitikáért a roma nemzetiség vonatkozásában felelős miniszter a Roma Nemzetiségi Támogatási Bizottság támogatási összeg felosztására tett javaslata alapján dönt.

(5) A (4) bekezdés szerinti bizottság legfeljebb tizenegy főből áll, amelybe

a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága tagjai közül 1 főt,

b) az Országos Roma Önkormányzat 3 főt,

c) a nemzetiségpolitikáért a roma nemzetiség vonatkozásában felelős miniszter 3 főt,

d) a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 3 főt,

e) a Roma Koordinációs Tanács 1 főt

delegál.

(6) Az országos nemzetiségi önkormányzat delegáltja a saját országos nemzetiségi önkormányzatának, a Roma Koordinációs Tanács delegáltja a saját helyi nemzetiségi önkormányzatának pályázati ügyének elbírálásában nem vehet részt.

46. § Az Országgyűlés a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. jogcímcsoport, 1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím terhére az egyházi jogi személyek és a Karitatív Tanács számára nyújtandó támogatások keretösszegeit a 10. melléklet szerint állapítja meg.

47. § Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az átvállalt feladattal arányos költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 34. § (3)-(4) bekezdése és 41. § (5) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:

a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 45,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,

b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában részesül,

c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel.

48. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2024. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2025. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

49. § (1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján részesülnek támogatásban.

(2) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint részesülnek támogatásban.

VI. FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS, ÁLLAMI TÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSA

50. § (1) A Kormány a 2024. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az Európai Beruházási Banktól, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, valamint az Európa Tanács Fejlesztési Banktól felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

51. § (1) A 2024. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg az 1 400 000,0 millió forintot.

(2) A Kormány a 2024. évben a közvetett, vagy közvetlen többségi állami tulajdonú vasúti társaságoknak, vagy e társaságok többségi befolyása alatt álló vasúti társaságoknak a vasúti gördülőállományuk fejlesztésére, felújítására, vagy új vasúti gördülőállomány beszerzésére együttesen 80 000,0 millió forint összegű, az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott forrásbevonásra adhat felhatalmazást állami kezesség mellett.

52. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2024. évben 3 500 000,0 millió forint.

(2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2024. évben 1 700 000,0 millió forint.

(3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2024. évben 2 000 000,0 millió forint.

(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

53. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2024. évben 3 500 000,0 millió forint.

(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2024. évben 200 000,0 millió forint.

(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2024. évben 1 200 000,0 millió forint.

(4) Az Etv. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti felső határ a 2024. évben 600 000,0 millió forint.

54. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az állami viszontgarancia mértéke - a (6) bekezdés kivételével - a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával

a) a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat,

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló - a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében - 2013. július 1-je és 2024. december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez.

(4) A (2) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az állami viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az Európai Bizottság "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című közleménye (a továbbiakban: Közlemény) alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2024. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot.

(8) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült éves Pénzügyi kimutatásaiban bemutatni.

55. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az állami viszontgarancia mértéke az Alapítvány által a Közlemény alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(7) Az Alapítvány által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2024. december 31-én nem haladhatja meg a 700 000,0 millió forintot.

56. § (1) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által vállalt, az alapul szolgáló pénzügyi kötelezettség 80%-át meg nem haladó mértékű kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(6) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az állami viszontgarancia mértéke a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által vállalt kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség

a) hitel- és kölcsönügyletekhez, valamint egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kezességvállalás esetében 85%-a,

b) kötvényügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 100%-a.

(3) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával vállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, valamint egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásokhoz, továbbá az általuk kibocsátott legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő kötelezettségéért vállalhat kezességet.

(4) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával alternatív befektetési alapok által kibocsátott legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő kötelezettségéért vállalhat kezességet.

(5) A kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kötvény-tulajdonos.

(6) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt kezesség állománya 2024. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot.

57. § (1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a jogszabályban meghatározott feladatainak érdekében belföldről, vagy külföldről felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból erednek.

(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

58. § (1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség-, vagy viszontgarancia érvényesítéséből - ide nem értve az 59. § szerinti térítési kötelezettséget - olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben, azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni, amelynek érdekében a fejezet irányító szerv új kiadási előirányzatot nyithat.

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni, amelynek érdekében a fejezet irányító szerv új kiadási előirányzatot nyithat.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet tervezett kiadása túlléphető.

59. § (1) Az MFB Zrt. által a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (a továbbiakban: DIMOP Plusz) pénzügyi eszközt nyújtó konstrukciói keretében vállalt garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-ára a (2)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint az állam térítési kötelezettséget vállal.

(2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdés szerinti térítési kötelezettség mellett a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 100%-áig vállalhat garanciát.

(3) Az MFB Zrt. által a DIMOP Plusz pénzügyi eszközt nyújtó konstrukciói keretében a garanciaeszközökre vállalt garancia állománya 2024. december 31-én nem haladhatja meg az 11 500,0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti térítési kötelezettség érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 3. cím, 9. alcím, 7. Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) jogcímcsoport terhére kell teljesíteni.

(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti térítési kötelezettség érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a DIMOP Plusz előirányzatát illeti.

VII. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke

60. § 2024 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 6,0%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

61. § (1) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2024. év folyamán legfeljebb 700 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

62. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2024. évben 38 650 forint.

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2024. évben 38 650 forint.

(3) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 12a. pontja szerinti honvédelmi illetményalap 2024. január 1-jétől 44 600 forint.

(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

(5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2024. évben legfeljebb 1000 forint.

(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

(7) Az (1) bekezdés szerinti illetményalapot kell alkalmazni a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony esetében is.

(8) Az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése éves költségvetési határozatában a 2024. évben - az országos nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére álló forrásai terhére - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot, amely nem haladhatja meg annak négyszeres összegét.

63. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.):

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2024. évre a 6. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2024. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2024. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi költségvetési szervként, vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított, kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és az olyan költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.

64. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 46. § (5) bekezdése szerinti térítésmentes tankönyvellátás biztosítása érdekében a 2024/2025. tanévre leadott iskolai tankönyvrendeléseknél figyelembe vehető tanulónkénti tankönyvtámogatás összege

a) a nappali rendszerű iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó iskola

aa) első-negyedik évfolyamán 9000 forint/fő/év,

ab) ötödik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő), hatodik és nyolcadik évfolyamán, továbbá tizedik-tizenhatodik évfolyamán 12 000 forint/fő/év,

ac) hetedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, továbbá a Köznevelési Hídprogramok, a Dobbantó Program és a műhelyiskola) évfolyamán 15 000 forint/fő/év,

ad) kilencedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program, az enyhe értelmi fogyatékos tanulók előkészítő) évfolyamán 20 000 forint/fő/év,

b) nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanulók esetén 5000 forint/fő/év,

c) a fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulók esetén 12 000 forint/fő/év.

65. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

(2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2024. január 1-jétől 554 400 forint.

(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 250 000 forint.

(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a szakorvos jelöltek képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege 100 000 forint/év.

(5) A központi költségvetési szervként működő - köznevelési és szakképzési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó - felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési és szakképzési feladatok tekintetében a 43. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

66. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2024. évben 566 660 forint.

(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2024. évben 566 660 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2024. évben 7000 forint.

(4) Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 36. § (8) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2024. évben 7000 forint.

67. § A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 23. § (7) bekezdése szerinti deviza-illetményalap összege 2024. évben 460 000 forint, a 25. § (4) bekezdése szerinti lakhatási és vegyes költségtérítés-alap 350 000 forint, a gyermeknevelési költségtérítés-alap 250 000 forint.

68. § (1) A Gyvt.

a) 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2024. évben gyermekenként 6000 forint,

b) 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2024. évben gyermekenként 6500 forint,

c) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2024. évben gyermekenként 8400 forint,

d) 66/L. §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2024. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Gyvt. 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti nevelési ellátmány legalacsonyabb összege 2024. évben havi

a) 53 437 forint átlagos szükségletű gyermek,

b) 62 344 forint különleges szükségletű gyermek,

c) 66 798 forint speciális vagy kettős szükségletű gyermek, és

d) 53 437 forint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt

esetén.

(3) A Szoctv.

a) 38. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjának a Szoctv. 39/A. §-a szerinti havi összege a 2024. évben a 2024. évre megállapított kötelező legkisebb munkabér összege,

b) 39/C. § (2) bekezdésében, 41. § (5) bekezdésében és 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2024. évben esetenként 23 000 forint,

c) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2024. évben 48 405 forint.

(4) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek a 2024. évben született.

(5) A 2024. évben a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (3) bekezdése szerinti

a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,

b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.

69. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2024. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2024. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2024. március 1-jétől - 2024. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

70. § A Szoctv.

a) 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2024. évben 12 000 forint,

b) 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2024. évben 6000 forint.

71. § A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 25. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék összeg 11 100 forint/fő/hó.

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok

72. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

73. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2024. évben magyar filmalkotás esetén 459,2 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 735,4 millió forint.

74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. Felhatalmazó rendelkezések

75. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének, valamint a 4. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) a 43. § (5) bekezdésben meghatározott támogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának a többlettámogatás folyósításának, lemondásának, pótigénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait,

c) a 44. § (7) bekezdésében meghatározott támogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének részletes szabályait,

d) a 46. §-ban és a 10. mellékletben meghatározott támogatások igénylésének, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait,

e) a 2024/2025. tanévre leadott iskolai tankönyvrendeléseknél a 64. §-ban rögzített támogatási összegeknél magasabb támogatási összegeket.

(2) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. cím, 7. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése alcím kiadásának felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében

a) az 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt,

b) a 62. § (6) bekezdésben foglaltak szerint a 62. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot

határozzon meg.

(4) Felhatalmazást kapnak a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsák meg a 9. melléklet szerint nyújtott nemzetiségi célú támogatások e törvényben és más jogszabályban nem szabályozott igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályait.

21. Hatályba léptető rendelkezések

76. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2023. október 1-jén lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 1-19. §, 20. § (1), (3) és (4) bekezdés, 21-37. §, 39-75. §, az 1. melléklet és a 4-10. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2023. évi LV. törvényhez

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei1 200,02 338,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások35 163,6
9Egyéb működési kiadások14 774,9
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára5,0230,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 085,6
9Egyéb működési kiadások550,2
3Országgyűlési Őrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 268,2
9Egyéb működési kiadások688,3
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai73,0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány
támogatása
80,0
8Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai73,0
2Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai73,0
3Áder János közcélú felajánlásai, adományai73,0
14Steindl Imre program támogatása9 531,334 572,5
1 - 4. cím összesen:67 434,11 205,037 141,1
5Közbeszerzési Hatóság
1Közbeszerzési Hatóság2 492,192,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 810,6
9Egyéb működési kiadások1 040,6
5. cím összesen:2 851,22 492,192,9
8Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség1 014,0
2Demokratikus Koalíció268,6
3Jobbik Magyarországért Mozgalom236,4
4Momentum Mozgalom185,1
5Magyar Szocialista Párt183,3
6Mi Hazánk Mozgalom183,1
7Kereszténydemokrata Néppárt160,5
8Párbeszéd Magyarországért Párt135,9
9LMP - Magyarország Zöld Pártja105,6
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1Magyar Kétfarkú Kutya Párt54,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
2Megoldás Mozgalom21,6
9Pártalapítványok támogatása
1Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány1 593,9
2Új Köztársaságért Alapítvány334,3
3Jobbik Magyarországért Alapítvány279,8
4Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány193,1
5Táncsics Mihály Alapítvány190,1
6Mi Hazánk Alapítvány189,7
7Barankovics István Alapítvány151,6
8Megújuló Magyarországért Alapítvány110,1
9Ökopolisz Alapítvány58,7
10Savköpő Menyét Alapítvány92,5
11MEMO Alapítvány36,6
11Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1Közszolgálati hozzájárulás126 210,8
21Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 165,4
9Egyéb működési kiadások460,9
21. cím összesen:1 626,3
23Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal17 569,01 424,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 269,0
9Egyéb működési kiadások8 876,0
23. cím összesen:16 145,017 569,01 424,0
24Nemzeti Választási Iroda
1Nemzeti Választási Iroda50,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások878,8
9Egyéb működési kiadások557,5
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása707,6
2A választási rendszerek működtetése5 624,6300,0
32024. évi Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzatiképviselők választása18 402,4
24. cím összesen:26 170,9350,0
25Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala41,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások828,4
9Egyéb működési kiadások476,0
25. cím összesen:1 304,441,0
26Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
1Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága6 254,027,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 553,0
9Egyéb működési kiadások5 293,4
26. cím összesen:12 846,46 254,027,6
27Országos Atomenergia Hivatal
1Országos Atomenergia Hivatal3 180,3122,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 531,2
9Egyéb működési kiadások2 940,3
27. cím összesen:6 471,53 180,3122,2
I. ORSZÁGGYŰLÉSKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés266 839,830 700,4-236 139,4
Hazai felhalmozási költségvetés39 198,80,0-39 198,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
I. Fejezet összesen306 038,630 700,4-275 338,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
II. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Sándor-palota11,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 599,3
9Egyéb működési kiadások1 121,7
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések643,1
2Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai73,0
3Államfői Protokoll kiadásai
1Államfői Protokoll kiadásai396,8
4Magyar Corvin-lánc Testület és Iroda működésének támogatása540,0
4Fejezeti tartalék26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés5 400,20,0-5 400,2
Hazai felhalmozási költségvetés11,10,0-11,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
II. Fejezet összesen5 411,30,0-5 411,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
III. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság88,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 076,6
9Egyéb működési kiadások961,1
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 037,70,0-3 037,7
Hazai felhalmozási költségvetés88,70,0-88,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
III. Fejezet összesen3 126,40,0-3 126,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
IV. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Alapvető Jogok Biztosának Hivatala48,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 990,6
9Egyéb működési kiadások927,8
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 918,40,0-2 918,4
Hazai felhalmozási költségvetés48,90,0-48,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
IV. Fejezet összesen2 967,30,0-2 967,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
V. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék17,0574,03,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 871,3
9Egyéb működési kiadások2 867,1
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés14 738,417,0-14 721,4
Hazai felhalmozási költségvetés574,03,0-571,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
V. Fejezet összesen15 312,420,0-15 2 92,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VI. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok3 066,14 881,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások97 681,2
9Egyéb működési kiadások39 630,9
2Kúria150,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 562,1
9Egyéb működési kiadások811,9
3Országos Bírói Tanács
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások354,0
9Egyéb működési kiadások246,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
2Igazságszolgáltatás beruházásai4 833,0
3Igazságszolgáltatás működtetése1 561,9
4A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel célelőirányzata100,0
VI. BÍRÓSÁGOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés145 948,03 216,1-142 731,9
Hazai felhalmozási költségvetés9 714,40,0-9 714,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VI. Fejezet összesen155 662,43 216,1-152 446,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
VII. INTEGRITÁS HATÓSÁG
1Integritás Hatóság13 154,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 372,1
9Egyéb működési kiadások2 792,0
VII. INTEGRITÁS HATÓSÁGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés6 164,10,0-6 164,1
Hazai felhalmozási költségvetés13 154,10,0-13 154,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VII. Fejezet összesen19 318,20,0-19 318,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VIII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
VIII. ÜGYÉSZSÉG
1Ügyészségek37,01 399,665,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások46 577,0
9Egyéb működési kiadások10 192,9
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30,0
VIII. ÜGYÉSZSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés56 799,937,0-56 762,9
Hazai felhalmozási költségvetés1 399,665,0-1 334,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VIII. Fejezet összesen58 199,5102,0-58 097,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
IX. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
1A települési önkormányzatok működésének általános támogatása289 508,1
2A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása268 858,6
3A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása
251 675,6
4A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása105 823,4
5A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása22 680,8
2A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
1A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása39 692,1
2A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak
működési célú támogatása
34 431,1
3A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú
támogatása
29 620,4
3A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai7 412,8
4Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás307 640,6
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAIKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 042 290,1307 640,6-734 649,5
Hazai felhalmozási költségvetés7 412,80,0-7 412,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
IX. Fejezet összesen1 049 702,9307 640,6-742 062,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása128,937,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 767,3
9Egyéb működési kiadások5 779,0
2Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet5,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások507,2
9Egyéb működési kiadások161,7
3Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása70,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 021,1
9Egyéb működési kiadások2 070,5
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása1 161,8
2Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján
teljesítendő fizetési kötelezettségek
3 469,0
3Az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok támogatása1 250,0
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés26 187,6128,9-26 058,7
Hazai felhalmozási költségvetés113,40,0-113,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
X. Fejezet összesen26 301,0128,9-26 1 72,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnökség igazgatása912,41 296,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások32 324,6
9Egyéb működési kiadások10 686,0
3Nemzetstratégiai Kutatóintézet31,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások914,7
9Egyéb működési kiadások441,5
7Nemzeti Örökség Intézete200,0229,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások938,2
9Egyéb működési kiadások1 075,3
12Kormányhivatalok42 039,04 989,51,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások233 019,6
9Egyéb működési kiadások69 591,0
14Nemzeti Közszolgálati Egyetem1 466,06 517,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 439,0
9Egyéb működési kiadások12 199,1
18Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete19,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások402,2
9Egyéb működési kiadások192,5
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
15Nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok
támogatása
40,0
16Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása10 354,4
21Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
982,165,0
22Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások1 818,92 242,4
26Kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése1 005,5300,0
29Nemzeti Együttműködési Alap13 899,4
30Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív
feladatok támogatása
28 136,4
2Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése26 050,0
3Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék28 770,0
4Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások2 127,619 916,9
5Vallásturisztikai támogatások300,0
31Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
1Nemzetiségi szakmai támogatások3 742,61 724,0
2Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása3 771,9
4Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre45,4215,7
41Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások
2Magyar Falu Program34 813,9
44Területfejlesztési feladatok855,01 194,7
45Gazdaság- és területfejlesztési feladatok58,2132,6
47A közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációjának támogatása2 700,0
57Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére7 005,8224,7
60Kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok4 111,3
61Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok164,9
69Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása5 000,0
75Kulturális értékmegőrző beruházások15,652 221,4
78Modern Városok Program3,55 029,3
2Fejezeti általános tartalék240,0
3Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása4 133,3200,0
5Kormányhivatalok peres ügyei10,0
32Központi kezelésű előirányzatok
4Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása2 169,4
7A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai261,1
XI. MINISZTERELNÖKSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés520 656,044 636,6-476 019,4
Hazai felhalmozási költségvetés131 685,11,0-131 684,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XI. Fejezet összesen652 341,144 637,6-607 703,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
1Agrárminisztérium igazgatása124,05,26,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 641,6
9Egyéb működési kiadások2 895,3
2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal10 437,61 082,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 200,7
9Egyéb működési kiadások8 213,1
4Ménesgazdaságok3 616,9241,233,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások963,5
9Egyéb működési kiadások3 401,8
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei4 904,5111,85,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások22 824,8
9Egyéb működési kiadások6 898,7
7Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár155,00,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások595,0
9Egyéb működési kiadások236,8
10Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ185,3708,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások821,6
9Egyéb működési kiadások651,5
14Nemzeti park igazgatóságok6 335,0782,017,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 313,2
9Egyéb működési kiadások5 142,4
17Nemzeti Földügyi Központ36,0145,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 747,8
9Egyéb működési kiadások1 491,5
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Természetvédelmi feladatok1 548,4163,9
2Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok
1Földügyi feladatok904,4
2Öntözés-igénybevétel fejlesztése425,9
3Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok1 355,396,5
3Mezőgazdasági feladatok
1Nemzeti agrártámogatások68 917,5
2Mezőgazdasági szakmai feladatok3 923,6340,7
4Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok116,6
5Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása8 583,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
6Állat-, növény- és GMO-kártalanítás9 800,0
7Nemzeti agrárkár-enyhítés14 800,06 400,0
8Peres ügyek49,0
9Fejezeti általános tartalék130,4
21Központi kezelésű előirányzatok
1Az AM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1Az AM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Osztalékbevételek5 000,0
2Uniós programok kiegészítő támogatása13 000,0
8Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek és kiadások
2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai2 651,1
9Földügyi kompenzációs feladatok870,3
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés189 464,537 194,3-152 270,2
Hazai felhalmozási költségvetés6 328,761,8-6 266,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés13 000,00,0-13 000,0
XII. Fejezet összesen208 793,237 256,1-171 537,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása169,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 800,4
9Egyéb működési kiadások1 151,4
2Egyéb HM szervezetek1 541,5579,2581,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 142,0
9Egyéb működési kiadások3 198,6
2Magyar Honvédség12 780,8250,01 250,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások299 828,6
9Egyéb működési kiadások10 698,3
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat200,070,070,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások27 351,2
9Egyéb működési kiadások3 769,0
7Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 247,9
9Egyéb működési kiadások165,0
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai
100,0
3Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása1 079,1
5Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása5 133,17,0
6Honvédelmi Sportszövetség támogatása
1Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása3 032,0
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához100,0
39Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz17 000,0
40Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések3 403,5
41Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása2 692,9742,4
42Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. (VEX) támogatása583,0
48Védelmi felkészítés előirányzatai
1Honvédelmi felkészülés központi kiadásai20,0
2A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása kiadásai3 077,0
49Védelmi ipari feladatok
1Védelmi ipari kapacitások támogatása9 573,8
51Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zrt. működésének támogatása1 000,0
1 - 8. cím összesen:416 146,814 691,81 648,61 901,8
9Központi kezelésű előirányzatok
1A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Védelmi ipari társaságok forrásjuttatásai95 738,2
9. cím összesen:95 738,2
20Sport intézmények
2Országos Sportegészségügyi Intézet2 649,258,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 236,0
9Egyéb működési kiadások640,2
21Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
1Versenysport és szakmai feladatok támogatása45 613,7
2A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása11 406,1
3Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése15 904,3
4Sportegészségügy, sporttudomány támogatása990,325,5
5Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos
támogatások
983,7
6Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása23 677,3641,5
7Kiemelt sportegyesületek támogatása14 120,9513,9
8Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása637,5
9Fogyatékosok sportjának támogatása552,0
10Kincstárt megillető díjak, befizetések és jutalékok elszámolása69,5
20 - 21. cím összesen:116 831,52 649,21 239,5
22Sport feladatokhoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzatok
1A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
2Bérleti és egyéb hasznosítási díj7 550,0
3Egyéb vagyongazdálkodási bevételek3,0
2A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása1 529,5
2Ingatlanok fenntartása és üzemeltetése13 349,2
3Múzeumi tevékenység kiadásai187,4
4Egyéb vagyongazdálkodási kiadások74,0
2A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség működésének támogatása8 248,7
3A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú bevételek és kiadások
1A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú kiadások
1A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó sport célú társaságok forrásjuttatásai1 566,6
4A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai19 224,8
22. cím összesen:42 650,77 550,01 529,53,0
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés575 629,024 891,0-550 738,0
Hazai felhalmozási költségvetés100 155,81 904,8-98 251,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XIII. Fejezet összesen675 784,826 795,8-648 989,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása12 954,828,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14 702,2
9Egyéb működési kiadások19 823,5
2Nemzeti Védelmi Szolgálat96,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 406,6
9Egyéb működési kiadások2 049,5
3Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
1Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás
intézményei
22 602,01 206,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások119 730,3
9Egyéb működési kiadások41 070,7
2Nemzeti Szociálpolitikai Intézet52,610,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások768,5
9Egyéb működési kiadások267,6
4Terrorelhárítási Központ150,02 602,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások21 464,7
9Egyéb működési kiadások5 389,5
5Büntetés-végrehajtás5 215,6314,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások87 767,1
9Egyéb működési kiadások36 315,0
6Oktatási Hivatal800,0215,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 383,5
9Egyéb működési kiadások3 963,6
7Rendőrség6 134,44 007,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások380 648,5
9Egyéb működési kiadások92 904,0
8Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet3 821,2170,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 020,7
9Egyéb működési kiadások1 585,5
9Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1Országos Kórházi Főigazgatóság2 139,12 723,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26 369,7
9Egyéb működési kiadások10 978,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
2Gyógyító-megelőző ellátás intézetei1 164 859,87 442,614,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások782 111,4
9Egyéb működési kiadások392 391,5
10Országos Mentőszolgálat65 218,52 250,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások66 103,2
9Egyéb működési kiadások20 294,4
11Nemzeti Népegészségügyi Központ2 421,4862,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 394,6
9Egyéb működési kiadások24 830,8
12BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság3 183,23 681,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások101 348,5
9Egyéb működési kiadások22 204,8
13Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság454,4175,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 401,0
9Egyéb működési kiadások3 728,3
14Országos Vérellátó Szolgálat21 455,6550,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 973,5
9Egyéb működési kiadások10 818,9
15Klebelsberg Központ8 046,69 008,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások603 718,9
9Egyéb működési kiadások150 470,6
16Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság80,080,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 514,3
9Egyéb működési kiadások1 393,7
17Vízügyi Igazgatóságok3 280,7913,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24 122,7
9Egyéb működési kiadások14 791,6
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
50Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás1 200,0
63Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok
ellátása
176,9
64Ágazati informatikai feladatok finanszírozása89,8
2Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2Társadalmi önszerveződések támogatása
3Országos Polgárőr Szövetség1 350,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
11Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása997,0225,0
5Társadalmi felzárkózást segítő programok
1Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások1 648,2
2Tanoda program3 093,2
5Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok2 555,8
8Biztos Kezdet Gyerekházak1 829,4
10Országos Roma Önkormányzat támogatása679,4
10Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása3 493,3
11A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával
kapcsolatos kiadások
15 754,4
19A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása718,6
21Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások1 000,0
22A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások500,0
31Köznevelési feladatok támogatása
1Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás399 602,1
2Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás21 995,2
3Köznevelés speciális feladatainak támogatása12 425,55,0
4Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása1 287,1
6Ingyenes tankönyvellátás támogatása15 694,8
7Oktatási társadalmi szervezetek támogatása63,3
8Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok40,2
32Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
1Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása242 958,0
2Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások
sajátos finanszírozása
4 653,0
3Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények részére
biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások
24 497,7
4Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása6 846,1781,6
5Gyermekvédelmi Lakás Alap1 100,0
6Fejlesztő foglalkoztatás támogatása4 419,9
7Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek
támogatása
2 377,9
33Egészségügyi ágazati előirányzatok
1Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok4 988,3418,4
2Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása5 510,25 510,2
3Egészséges Budapest Program8 703,5
4Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok844,2
5Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési
támogatása
284,1
34Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
61 531,3
35Peres ügyek1 066,6
36Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása2 386,8
40Belügyi beruházások
1Új büntetés-végrehajtási intézet építése87 555,7
21Központi kezelésű előirányzatok
3Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása1 733,6
4Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához
kapcsolódó kiadások
523,0200,0677,0
5Belügyi Alapok 2014-20203 150,09 050,0
6Belügyi Alapok 2021-20274 527,212 702,8
7Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése250,01,0
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 982 614,11 328 380,1-2 654 234,0
Hazai felhalmozási költségvetés134 277,315,0-13 4 2 62,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés30 630,0200,0-30 430,0
XIV. Fejezet összesen4 147 521,41 328 595,1-2 818 926,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása650,869,520,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 455,5
9Egyéb működési kiadások2 795,7
2Nemzeti Adó- és Vámhivatal8 442,119 209,4200,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások141 739,4
9Egyéb működési kiadások61 701,0
5Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság10 500,04 111,7200,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 014,3
9Egyéb működési kiadások148 469,1
8Magyar Államkincstár20 921,37 771,850,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások44 187,1
9Egyéb működési kiadások31 768,9
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok3 600,1
2Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési program830,7
3Nagyvállalati beruházási támogatások8 703,5
4Egyes korábban kihelyezett támogatások elszámolása1 589,01 589,0
6Nemzetközi és egyéb kötelezettségek1 056,41,0
7Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány
pénzbeli vagyoni juttatása
261,1
8Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési kiadások261,1
10Adó digitalizációs projektekhez kapcsolódó feladatok3 362,03 257,9
26Központi kezelésű előirányzatok
2Központi tartalékok
3Céltartalékok743 109,5
4Járványügyi kiadások7 700,0
7Rendkívüli kormányzati intézkedések220 000,0
5Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1Családi támogatások
1Családi pótlék307 306,0
2Anyasági támogatás6 154,5
3Gyermekgondozást segítő ellátás55 657,3
4Gyermeknevelési támogatás10 235,2
5Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése4 856,2
6Életkezdési támogatás20 555,2
7Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások2 885,9
8Gyermektartásdíjak megelőlegezése899,0
2Korhatár alatti ellátások131 262,8
3Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások77 904,6
2Járási szociális feladatok ellátása129 258,3
4Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás16 938,3
2Egyéb térítések7 879,5
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 202 104,740 514,2-2 161 590,5
Hazai felhalmozási költségvetés44 713,82 059,1-42 654,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XV. Fejezet összesen2 246 818,542 573,3-2 204 245,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVI. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása29 632,6152,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17 501,8
9Egyéb működési kiadások29 418,3
2Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum45,0913,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 085,5
9Egyéb működési kiadások906,9
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Közlekedési célú fejezeti kezelésű előirányzatok
1Közlekedési ágazati programok109 034,03 760,0258,5
2Vasúti fejlesztések258,8102 834,0
3Országos közúthálózat felújítása10,419 989,6
4Közúti fejlesztések1,11 914,6
2Települési és infrastrukturális fejlesztési feladatok
1Fővárosi fejlesztések1,42 266,8
2Víziközmű-fejlesztések33,555 760,4
3Építésügyi ágazati feladatok614,4299,6
4Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok4 570,12 097,5
11Központi kezelésű előirányzatok
1Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Közlekedési társaságok forrásjuttatásai6 211,61 633,4
2Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Koncessziós díjak210,0
2Nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások0,9
2Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek150,0
3Rendelkezésre állási díjak
1Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj200 000,0
2M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak172 600,0
4Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
1A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése173 000,0
2Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése282 000,0
3Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése152 000,0
4Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése21 000,0
XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 170 248,733 797,6-1 136 451,1
Hazai felhalmozási költségvetés188 120,60,0-188 120,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XVI. Fejezet összesen1 358 369,333 797,6-1 324 571,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
1Energiaügyi Minisztérium igazgatása698,851,241,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 630,2
9Egyéb működési kiadások3 380,7
15Országos Meteorológiai Szolgálat1 051,7147,01,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 505,6
9Egyéb működési kiadások948,9
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
35Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
1Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok3 726,5
3Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások1 239,5
4Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer17 477,1102 522,9
36Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
1Nemzetközi kötelezettségek és ágazati feladatok1 566,3
38Környezetvédelmi feladatok981,4
39Térségi fejlesztési feladatok260,2159 051,0
21Központi kezelésű előirányzatok
3Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Koncessziós díjak600,0
2Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek
értékesítéséből származó bevételek
158 000,0
3Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó
bevételek
2 000,0
4Osztalékbevételek15 000,0
4A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek és kiadások
1A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek
1Vagyonkezelési és üzemeltetési díj25,0
2Egyéb bevételek1,0
2A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások
1Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő
beruházások megtérítése
2 611,0
2A regionális víziközmű társaságok fonásjuttatásai50 000,0
5Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalása
130,0
14Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás
ellentételezése
35 000,0
XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés123 846,417 376,5-106 469,9
Hazai felhalmozási költségvetés264 383,1160 042,0-104 341,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XVII. Fejezet összesen388 229,5177 418,5-210 811,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása188,6472,216,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 898,9
9Egyéb működési kiadások7 621,1
2Külképviseletek igazgatása9 737,616 644,4110,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások66 742,6
9Egyéb működési kiadások33 461,2
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Beruházás ösztönzési célelőirányzat5 172,2127 120,5
2Kötött segélyhitelezés8 818,5
3Külügyi fejlesztési és kutatási programok18 502,44 467,4
6Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
2 793,836,0
16Protokoll kiadások
1Kormányfői Protokoll kiadásai351,8
2Államfői Protokoll kiadásai391,0
3Egyéb kormányzati protokoll kiadások208,9
25Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása1 349,0
33Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok41 970,0
2Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások7 731,6
3Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések18 826,7
5Peres ügyek5,0
9Hungary Helps Programhoz kapcsolódó feladatok
1Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások2 506,6
2Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása512,0
3Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés100,0
10Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok870,3
8Központi kezelésű előirányzatok
2A KKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1Paks II. Zrt. tőkeemelése98 978,6
2A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági
társaságok forrásjuttatásai
875,6
4A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
7 000,0
2A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
6 000,0
5A Paks II. Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások
1A Paks II. Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1A Paks II. Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági
társaságok forrásjuttatásai
1 996,5
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés236 963,316 926,2-220 037,1
Hazai felhalmozási költségvetés251 461,5126,0-251 335,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XVIII. Fejezet összesen488 424,817 052,2-471 372,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
7Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás3 852,42 222,2
2Fjzeti általános tartalék3 527,6
4Közvetlen uniós programok támogatása2 033,0967,0
17Alapok alapja pénzügyi eszközök
1Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök114 016,3114 016,3
2Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök1 242,91 242,9
3Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök211,0211,0
4Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszközök105 600,0105 600,0
5Alapok alapja DIMOP Plusz pénzügyi eszközök21 700,021 700,0
6Alapok alapja KEHOP Plusz pénzügyi eszközök62 985,062 985,0
3Központi kezelésű előirányzatok
1Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020
1Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)19 406,32 000,041 336,323 000,0
2Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)9 397,63 564,7
3Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)3 952,02 000,032 913,923 000,0
4Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)2 000,02 863,023 000,0
5Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)808,22 000,010 262,73 000,0
6Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)46 747,533 706,7
2Európai Területi Együttműködés (2014-2020)10,7600,089,35 330,3
3Európai Területi Együttműködés (2021-2027)3 236,99,026 843,081,0
4EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-20211 000,0
5Svájci-Magyar Együttműködési Program II.8 153,81 176,2
6Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020184,419 377,0
7Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027429,745 151,3
8Vidékfejlesztési és halászati programok
1Vidékfejlesztési Program75 186,3384 813,7
2Magyar Halgazdálkodási Operatív Program2 340,11 159,9
3Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz2 005,8994,2
4KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései31 055,2158 944,8
9Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027
1Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz)4 1 756,5367 495,8
2Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz)189 984,1
3Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz)211 523,2152 516,0
4Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz)20 813,8275 848,4
6Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz)22 542,9286 254,8
7Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)20 609,2204 093,3
8Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz)25 938,84 984,7
10Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)84 868,1681898,9
11Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020)64,0388,81,911,2
12Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027)3 886,025,05,0
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés9 413,00,0-9 413,0
Hazai felhalmozási költségvetés308 944,4305 755,2-3 189,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés3 562 191,686 450,3-3 475 741,3
XIX. Fejezet összesen3 880 549,0392 205,5-3 488 343,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM
1Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása45,587,8
1Működési költségvetés
1Személyí juttatások7 021,6
9Egyéb működési kiadások5 312,7
2Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért57,0
1Működési költségvetés
1Személyí juttatások510,0
9Egyéb működési kiadások418,4
3Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala4 265,290,61,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 068,3
9Egyéb működési kiadások2 107,9
4Egyéb kulturális intézmények378,8120,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 081,9
9Egyéb működési kiadások1 431,2
5Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal71,776,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 587,4
9Egyéb működési kiadások883,9
6Szakképzési Centrumok3 063,2220,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások149 843,9
9Egyéb működési kiadások44 015,5
7Egyetemek, főiskolák26 095,13 117,11 560,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50 347,3
9Egyéb működési kiadások38 143,4
8Egyéb történetkutató intézetek
2VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár15,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások390,5
9Egyéb működési kiadások365,0
9Petőfi Irodalmi Múzeum377,0126,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 207,0
9Egyéb működési kiadások1 376,9
11Közgyűjtemények8 188,1623,15,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások19 053,1
9Egyéb működési kiadások20 705,6
12Művészeti intézmények6 182,0746,6
1Működési költségvetés

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1Személyi juttatások16 913,9
9Egyéb működési kiadások9 298,3
15Magyarságkutató Intézet25,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások696,7
9Egyéb működési kiadások290,7
19Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő1 319,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 341,4
9Egyéb működési kiadások900,1
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Kulturális intézetek szakmai kerete1 299,0
8Nemzetközi kapcsolatok programjai
2Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása84,1
9Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
1Nemzeti Tehetség Program3 552,5190,0
2Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása9 057,7
3Waclaw Felczak Alap385,5
4Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok1 930,778,1
5Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása69,6
6Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása1 100,0
7Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás1 135,0
9Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami
fenntartók részére
22,7782,2
10GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása240,0
11Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok
támogatása
500,74,0
12Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá
közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása
328,120,0
10Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani
Központ működtetése
317,310,0
11Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
3Emlékparkok, emlékpontok támogatása309,0
5Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok3 422,6146,0
6Csoóri Sándor Alap2 500,0
7Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása12 954,24 804,2
8Makovecz Imre Alap1 000,0
12Felsőoktatási feladatok
1Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása451 001,5
2Felsőoktatás speciális feladatai8 357,2
3Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok,
programok támogatása
11 701,7
5Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár
megvalósítása
16162,1
13Művészeti tevékenységek
1Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása44 785,6590,1
9Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása1 673,6
11Fesztiválok megrendezésének támogatása1 950,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir. csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
15Lázár Ervin Program3 350,0150,0
14Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti
ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása
20 298,9
15Liget Budapest projekt működtetését szolgáló kiadások10 444,2
16Szakképzési feladatellátás támogatása1 577,1
28Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása16 507,4
51Fejezeti általános tartalék435,2
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés990 603,750 001,6-940 602,1
Hazai felhalmozási költségvetés29 227,91 567,9-27 660,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XX. Fejezet összesen1 019 831,651 569,5-968 262,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXI. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
1Miniszterelnöki Kabinetiroda684,7209,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12 281,5
9Egyéb működési kiadások2 163,0
2Nemzeti Kommunikációs Hivatal600,023,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások888,5
9Egyéb működési kiadások715,2
3Nemzeti Koncessziós Iroda4,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások139,9
9Egyéb működési kiadások809,5
4Alkotmányvédelmi Hivatal27,41 951,620,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20 084,9
9Egyéb működési kiadások6 732,3
5Nemzetbiztonsági Szakszolgálat280,020 801,223,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások33 998,7
9Egyéb működési kiadások16 080,9
6Nemzeti Információs Központ253,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 534,0
9Egyéb működési kiadások3 141,3
7Információs Hivatal180,04 380,346,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 848,7
9Egyéb működési kiadások10 664,9
8Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség870,68,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 731,8
9Egyéb működési kiadások12 375,1
9Védelmi Igazgatási Hivatal6,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások320,7
9Egyéb működési kiadások207,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Kormányfői protokoll304,6
2Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok39 470,0
11Turisztikai fejlesztési célelőirányzat39 216,347 009,0
12Közösségépítő kezdeményezések támogatása800,0
21Nemzetközi tagdíjak127,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXI. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
24Kiemelt társadalmi kapcsolatok11 000,0
27Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása18 611,94 914,7
28Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások148 591,2
33A kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami
rendezvények lebonyolítása
46 617,7
34Kormányzati szakpolitikák15 426,1
36A Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság szakmai feladatainak ellátása
1 305,5
21Központi kezelésű előirányzatok
1A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek és kiadások
1A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek
1Osztalékbevétel22 000,0
2Koncessziós díjak2 200,0
2A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kiadások
4351,7
3Útdíj rendszerek működtetésével összefüggő átfolyó költségek és adók30 000,0
4Útdíj rendszerek működtetésével összefüggő működési költségek24 543,8
5Útdíj rendszerek működési bevételei54 543,8
1 - 21. cím összesen:521 083,981 386,579 562,589,2
23Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal0,82,02,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások971,1
9Egyéb működési kiadások222,8
23. cím összesen:1 193,90,82,02,4
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés522 277,881 387,3-440 890,5
Hazai felhalmozási költségvetés79 564,591,6-79 472,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXI. Fejezet összesen601 842,381 478,9-520 363,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXIII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Gazdaságfejlesztési Minisztérium igazgatása121,11,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 585,4
9Egyéb működési kiadások1 122,1
2Nemzeti Akkreditáló Hatóság396,14,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások334,2
9Egyéb működési kiadások258,0
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Gazdaságfejlesztési feladatok
1Gazdaságfejlesztési programok200 374,6
3Járműipari innovációs és fejlesztési feladatok7 550,0
4Ipar- és vállalkozásfejlesztési programok5 114,9
2Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez12 653,6
3Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához54,1
4Egyéb ágazati feladatok7 781,3
5Nemzetközi tagdíjak73,6
6Budai Egészségközpont Zrt. beruházása13 879,6
11Központi kezelésű előirányzatok
1Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése5 032,8
2Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése110 000,0
3Peres ügyek2 000,0
4Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások1 316,0
XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés351 700,6517,2-351 183,4
Hazai felhalmozási költségvetés21 435,70,0-21 435,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXIII. Fejezet összesen373 136,3517,2-372 619,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXX. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása60,075,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 114,1
9Egyéb működési kiadások1 165,2
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1OECD ROK188,711,2
2Fejezeti tartalék45,8
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 513,871,2-3 442,6
Hazai felhalmozási költségvetés75,00,0-75,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXX. Fejezet összesen3 588,871,2-3 517,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXI. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1Központi Statisztikai Hivatal787,8544,027,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 924,5
9Egyéb működési kiadások3 357,0
4KSH Könyvtár5,02,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások217,2
9Egyéb működési kiadások82,7
5KSH Népességtudományi Kutató Intézet8,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások109,5
9Egyéb működési kiadások44,7
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása1 233,8
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés13 969,4800,8-13 168,6
Hazai felhalmozási költségvetés546,027,9-518,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXI. Fejezet összesen14 515,4828,7-13 686,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir. csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XXXII. EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ
FŐIGAZGATÓSÁG
1Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság853,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 625,0
9Egyéb működési kiadások1 294,8
XXXII. EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ
FŐIGAZGATÓSÁG
KiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 919,8853,1-3 066,7
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXII. Fejezet összesen3 919,8853,1-3 066,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak137,679,94,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 064,4
9Egyéb működési kiadások1 365,8
2MTA Könyvtár és Információs Központ8 015,518,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások873,7
9Egyéb működési kiadások9 025,8
5MTA egyéb intézmények
1MTA Létesítménygazdálkodási Központ1 803,326,01,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások734,8
9Egyéb működési kiadások1 804,3
2MTA Jóléti intézmények393,12,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások593,7
9Egyéb működési kiadások393,5
3MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága64,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások225,7
9Egyéb működési kiadások113,7
4Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága2,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások21,3
9Egyéb működési kiadások11,2
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
70,4
2Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok
támogatása
365,8
3Szakmai feladatok támogatása1 005,9
4Nemzeti Programok2 480,6
6Lendület Program3 430,3
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés30 580,910 415,6-20 165,3
Hazai felhalmozási költségvetés125,95,6-120,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXIII. Fejezet összesen30 706,810 421,2-20 285,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIV. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1MMA Titkársága
1MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok174,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 130,2
9Egyéb működési kiadások4 792,9
2Magyar Építészeti Múzeum20,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások491,6
9Egyéb működési kiadások203,9
3MMA Kutatóintézet15,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások198,0
9Egyéb működési kiadások69,2
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása91,4
2Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása1 595,416,0
3Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak80,0
7Pályázati alapok180,0
14MMA műemlékvédelmi beruházásai26,1
20Makovecz Emlékközpont92,0
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés12 924,60,0-12 924,6
Hazai felhalmozási költségvetés252,50,0-252,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXIV. Fejezet összesen13 177,10,0-13 177,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir. csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXV. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL
1NKFI Hivatal4 503,1127,850,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 337,8
9Egyéb működési kiadások3 447,2
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Nemzetközi tagdíjak13 796,3
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS
HIVATAL
KiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés19 581,34 503,1-15 078,2
Hazai felhalmozási költségvetés127,850,0-77,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXV. Fejezet összesen19 709,14 553,1-15 156,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXVI. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XXXVI. MAGYAR KUTATÁSI HÁLÓZAT
1MKH Titkársága30,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 200,0
9Egyéb működési kiadások657,4
2MKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek17 566,93 811,1325,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások33 437,3
9Egyéb működési kiadások18 320,2
3MKH Támogatott kutatóhelyek76,748,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 613,6
9Egyéb működési kiadások622,1
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Kiválósági és szakmai feladatok támogatása4351,7
XXXVI. MAGYAR KUTATÁSI HÁLÓZATKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés62 202,317 643,6-44 558,7
Hazai felhalmozási költségvetés3 889,3325,4-3 563,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXVI. Fejezet összesen66 091,617 969,0-48 122,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLI. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
1Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Devizahitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata58 027,0
2Egyéb devizahitelek kamata8 740,9
2Devizakötvények kamatelszámolásai
1Nemzetközi devizakötvények320 932,38435,4
2Belföldi devizakötvények30 689,098,5
3Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai2 647,36 834,2
2A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Forinthitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata50 837,7
2Államkötvények kamatelszámolása
1Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
1 198 097,6210 272,6
2Lakossági kötvények1 228 553,663 696,4
3Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása119 401,2
2Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása80 026,8
4Repóügyletek kamatelszámolásai5 441,54 647,4
5Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai104 073,9
3Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1Jutalékok és egyéb költségek36 171,1
2Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások2 800,0
3Adósságkezelés költségei2 387,0
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
KiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 144 753,0398 058,4-2 746 694,6
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLI. Fejezet összesen3 144 753,0398 058,4-2 746 694,6
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó1 153 266,0
5Cégautóadó80 800,0
8Játékadó52 700,0
9Ökoadó
2Környezetterhelési díj5 300,0
10Egyéb befizetések25 000,0
12Rehabilitációs hozzájárulás173 800,0
14Kisadózók tételes adója77 800,0
15Kisvállalati adó227 600,0
16Közműadó41400,0
19Kiskereskedelmi adó249 700,0
2Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó7 581 422,4992 577,6
2Jövedéki adó1 677 700,0
3Regisztrációs adó17 700,0
5Pénzügyi tranzakciós illeték348 300,0
7Turizmusfejlesztési hozzájárulás54 500,0
3Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó4 475 800,0
4Lakossági illetékek280 084,7
7Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj20,0
8Gépjárműadó101 300,0
4Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek324 650,9
2Központosított bevételek
1Bírságbevételek80 600,0
2Környezetvédelmi termékdíjak25 000,0
3Egyéb központosított bevételek24 900,0
4Megtett úttal arányos útdíj447 000,0
5Hulladéklerakási járulékból származó bevétel15 000,0
6Időalapú útdíj102 000,0
5Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek32 312,9
4Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése27 000,0
6Uniós programok bevételei
1Kohéziós Operatív Programok53 602,6125 072,8
10Vidékfejlesztési Program (VP)165 300,024 700,0
11Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)1 087,53 262,5
12Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek392,119 214,8
13Egyéb programok8 329,15 788,1
15KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései78 300,011 700,0
16Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Plusz675,02 025,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
17Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-től468,022 933,9
18Egyéb programok 2021-20272 304,89 219,2
19Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)214 782,4552 297,6
20Kohéziós Operatív Programok 2021-2027327 519,9764 213,1
7Egyéb uniós bevételek
2Vámbeszedési költség megtérítése38 600,0
24Babaváró támogatások226 981,9
25Diákhitel konstrukciók támogatása27 883,0
29Lakástámogatások34 543,0147170,0
31Szociálpolitikai menetdíj támogatás106 000,0
32Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások
4Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások2 000,0
6Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése200,0
11Egyéb vegyes kiadások13 200,0
121% SZJA közcélú felhasználása15 200,0
19Mehib és Eximbank behajtási jutaléka35,0
22Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés2 200,0
33Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség2 600,7
4MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség5 500,0
5Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
49 000,0
7Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség
8 500,0
9Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség10,0
10Babaváró kölcsönökhöz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség190,0
15MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő
fizetési kötelezettség
2 565,0
34Pénzbeli kárpótlás1 331,9
35Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
5Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás61 870,0
6Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása449 000,0
7Nyugdíjprémium céltartalék támogatása20 500,0
2Egészségbiztosítási Alap támogatása
4Járulék címen átadott pénzeszköz652 908,5
9Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás1 232 699,8
36Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai
1IBRD alaptőkeemelés2 656,5
2IFC tőkeemelés2 050,9
4Bruegel tagdíj39,3
7IDA alaptőke-hozzájárulás2 634,6
9A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb kiadások45,0
37Hozzájárulás az EU költségvetéséhez692 415,9
38Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások690,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir. csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
40Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása63 000,0
41Követeléskezelés költségei1,5
42Alapok támogatása
2Bethlen Gábor Alap támogatása61 286,45 628,0
3Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása94 613,7
43Rezsivédelmi Alap központi támogatása483 016,9
44Honvédelmi Alap központi támogatása822 009,6
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAIKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés5 132 037,117 741 256,912 609 219,8
Hazai felhalmozási költségvetés160 140,0992 577,6832 437,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,02 393 188,42 393 188,4
XLII. Fejezet összesen5 292 177,121 127 022,915 834 845,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir. csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
1Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
1Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek
1Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek
1Ingatlan értékesítésből származó bevételek32 700,0
3Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek1 300,0
4Bérleti díjak1 939,0
6Vagyonkezelői díj2 000,0
2Társaságokkal kapcsolatos bevételek
2Osztalékbevételek10,0
3Egyéb bevételek
2Vegyes bevételek1 000,0
4Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása300,0
2Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása112 300,0
7Ingó- és ingatlan vagyonelemek fenntartása és őrzése12 184,9
8Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti
díjak
27 500,0
2Társaságokkal kapcsolatos kiadások
1Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
forrásjuttatásai
691,180,6
2A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása16 884,7
3Az MNV Zrt. működésének támogatása6 875,7
3A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
6 962,8
3Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
egyéb kiadások
1 280,0
7ÁFA elszámolás1 000,0
9Egyéb vagyonkezelési kiadások7 271,1
10Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása300,0
2A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Koncessziós díjak12 446,0
2A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
5Egyéb kiadások2 262,9
3Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások
1Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek1 570,0
2Társasági részesedésekkel kapcsolatos bevételek3,0
3Állami örökléssel kapcsolatos bevételek2 600,0
4Egyéb vagyongazdálkodási bevételek300,0
2Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Ingó- és ingatlanvagyonnal kapcsolatos kiadások522,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir. csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
2Társasági portfólióval kapcsolatos kiadások0,9
3Állami örökléssel kapcsolatos kiadások2 600,0
4Egyéb vagyongazdálkodási kiadások348,1
5MVH Zrt. működésének támogatása1 914,8
7Fejezeti tartalék1 564,7
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
KiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés90 163,922 165,0-67 998,9
Hazai felhalmozási költségvetés112 380,634 003,0-78 377,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLIII. Fejezet összesen202 544,556 168,0-146 376,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir. csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIV. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1Ingatlan értékesítéséből származó bevételek104 000,0
2Haszonbérleti díj3 490,0
3Vagyonkezelői díj10,0
4Egyéb bevételek100,0
2A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1Termőföld vásárlás4 351,7
2Életjáradék termőföldért7 890,0
3Ingatlanok fenntartásával járó kiadások609,2
4A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
4Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése és jogi rendezése157,4
5Bírósági döntésből eredő kiadások30,0
6Egyéb vagyonkezelési kiadások2 192,6
7Értéknövelő beruházások megtérítése435,2
5Fejezeti tartalék435,2
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK
KiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés11 314,43 600,0-7 714,4
Hazai felhalmozási költségvetés4 786,9104 000,099 213,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLIV. Fejezet összesen16 101,3107 600,091 498,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir. csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLV. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
XLV. ÁLLAMI BERUHÁZÁSOK
1Magasépítési beruházások
1Egyedi magasépítési beruházások111 099,8
4A magasépítési beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kiadások3 916,6
2Közlekedési beruházások
1Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok
1Állami vasútfejlesztési beruházások20 885,9
2Állami közútfejlesztési beruházások109 645,3
4Beruházások előkészítése17 406,9
20Beruházási Alap245 000,0
XLV. ÁLLAMI BERUHÁZÁSOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 916,60,0-3 916,6
Hazai felhalmozási költségvetés504 037,90,0-504 037,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLV. Fejezet összesen507 954,50,0-507 954,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
L. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
L. REZSIVÉDELMI ALAP
1Lakossági rezsivédelem917 000,0
2Központi költségvetési szervek kompenzációja187 333,0
3Önkormányzatok kompenzációja83 000,0
4Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása65 896,9
5Állami tulajdonú társaságok támogatása50 000,0
6Versenyszektor támogatása37 500,0
7Energia ágazat befizetései513 600,0
8Bányajáradék192 000,0
9Légitársaságok hozzájárulása39 300,0
10Távközlési adó95 600,0
11Gyógyszergyártói adó17 000,0
13Rezsivédelmi Alap központi támogatása483 016,9
15Egyéb bevétel213,0
L. REZSIVÉDELMI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 340 729,91 340 729,90,0
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
L. Fejezet összesen1 340 729,91 340 729,90,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir. csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir. csop.
név
LI. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
LI. HONVÉDELMI ALAP
1Légierő képességek fejlesztése178 790,2101 169,6
2Szárazföldi képességek fejlesztése201 346,9227 480,5
3Katonai infrastruktúra fejlesztése és működése113 298,392 062,2
4Egyéb fejlesztési és működési kiadások279 343,7116 118,2
10Központi kezelésű előirányzatok
1Pénzügyi szervezetek befizetései253 400,0
2Biztosítási adó234 200,0
6Honvédelmi Alap központi támogatása822 009,6
LI. HONVÉDELMI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés772 779,11 309 609,6536 830,5
Hazai felhalmozási költségvetés536 830,50,0-536 830,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LI. Fejezet összesen1 309 609,61 309 609,60,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir. csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP
1Kutatási Alaprész37 966,08 334,0
2Innovációs Alaprész58 441,54 386,2
3Befizetés a központi költségvetésbe27 000,0
4Alapkezelőnek átadott pénzeszköz4 493,150,0
9Nemzeti Laboratóriumok Alaprész10 624,02 824,0
19Innovációs járulék169 800,0
20Egyéb bevételek135,0865,0
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés138 524,6169 935,031 410,4
Hazai felhalmozási költségvetés15 594,2865,0-14 729,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXII. Fejezet összesen154 118,8170 800,016 681,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXIII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1Foglalkoztatási támogatások10 475,03 525,0
2Szakképzési támogatások48 000,02 000,0
3Passzív kiadások, álláskeresési támogatások130 000,0
4Bérgarancia kifizetések3 000,0
5Működtetési célú kifizetések1 200,0
6Start-munkaprogram121 200,03 800,0
7EU-s elő- és társfinanszírozás84 980,020,0
8Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése69 400,0600,0
9Egyéb bevétel3 113,0487,0
11Bérgarancia támogatás törlesztése400,0
12Társadalombiztosítási járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető
része
392 100,0
16Válsághelyzeti támogatás200,0
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés399 055,0465 013,065 958,0
Hazai felhalmozási költségvetés9 345,01 087,0-8 258,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXIII. Fejezet összesen408 400,0466 100,057 700,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir. csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXV. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2Költségvetési támogatás
3Eseti támogatás61 286,45 628,0
4Nemzetpolitikai célú támogatások51 476,95 497,4
5Működtetési célú kifizetések2 545,2
6Rákóczi Szövetség támogatása1 850,0150,0
7Tematikus programok támogatása870,3
8Magyarság Háza program támogatása214,6
9Határtalanul! program támogatása4 569,3
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés61 526,361 286,4-239,9
Hazai felhalmozási költségvetés5 647,45 628,0-19,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXV. Fejezet összesen67 1 73,766 914,4-259,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir. csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXVI. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,
fejlesztése
3 171,4
2Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása1 191,2
3Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása8 430,4
4Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése252,7
5RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési
kiadásai
8 508,4
6Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása1 231,6
7Alapkezelőnek működési célra83,5
9Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása23,5
15Nukleáris létesítmények befizetései32 934,2
16Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése7,1
18Költségvetési támogatás94 613,7
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés9 847,0127 555,0117 708,0
Hazai felhalmozási költségvetés13 045,70,0-13 045,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXVI. Fejezet összesen22 892,7127 555,0104 662,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir. csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXVII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1Alapból nyújtott támogatások8 000,0
2Működési kiadások1 145,2
4Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak
támogatása
245,0
6Egyéb bevételek300,0
7Játékadó NKA-t megillető része12 590,0
9Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések2 600,0
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés9 390,215 490,06 099,8
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXVII. Fejezet összesen9 390,215 490,06 099,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXI. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része2 750 000,0
2Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és nyugdíjjárulék2 674 300,0
3Egyéb járulékok és hozzájárulások
2Megállapodás alapján fizetők járulékai900,0
5Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher46 000,0
5Késedelmi pótlék, bírság8 100,0
6Költségvetési hozzájárulások
7Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel61 870,0
8Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása449 000,0
9Nyugdíjprémium céltartalék támogatása20 500,0
7Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
3Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek9 200,0
2Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1Nyugellátások
1Öregségi nyugdíj
1Korhatár felettiek öregségi nyugdíja4 521 920,0
2Nők korhatár alatti nyugellátása467 370,0
3Hozzátartozói nyugellátás
1Árvaellátás48510,0
2Özvegyi nyugellátás502 610,0
4Egyösszegű méltányossági kifizetések
2Egyszeri segély600,0
5Nyugdíjprémium céltartalék20 500,0
6Tizenharmadik havi nyugdíj449 000,0
4Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2Postaköltség7 107,0
3Egyéb kiadások2 280,0
3Vagyongazdálkodás3,030,0
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés6 019 900,06 019 900,00,0
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXXI. Fejezet összesen6 019 900,06 019 900,00,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része335 000,0
2Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és
egészségbiztosítási járulék
1 825 000,0
3Egyéb járulékok és hozzájárulások102 000,0
5Késedelmi pótlék, bírság4 900,0
6Költségvetési hozzájárulások
6Járulék címen átvett pénzeszköz65 2 908,5
10Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, egészségügyi
feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás
1 23 8 099,8
7Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, kifizetések visszatérítése és
egyéb térítési díj bevétel
13 478,8
8Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
1Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések41 446,3
2Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek
116 454,4
3Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és
forgalmazói befizetések
1,0
4Szerződések szerinti és egyéb gyógyászati segédeszköz forgalmazással
kapcsolatos bevételek
1,0
9Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése8 912,1
10Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése230,0
12Népegészségügyi termékadó85 100,0
2Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
1Csecsemőgondozási díj172 427,6
2Táppénz247 789,8
3Egyszeri segély450,0
4Kártérítési és baleseti járadék11 854,9
5Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj392 436,1
6Rokkantsági, rehabilitációs ellátások390 909,2
7Gyógyító-megelőző ellátás
1Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás258 801,1
2Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem27 283,3
3Fogászati ellátás87 963,2
4Otthoni szakápolás8 980,8
5Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás12 796,9
6Művesekezelés38 771,1
7Célelőirányzatok976 937,6
8Mentés45 560,5
9Laboratóriumi ellátás24 266,1
10Összevont szakellátás903 608,3
12Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék7 281,1
13Finanszírozási rendszer támogatása31 000,0
14Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás129 659,8
8Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása4 237,4
9Anyatej-ellátás200,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXII. F E J E Z E T2024. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
10Gyógyszertámogatás
1Gyógyszertámogatás kiadásai342 428,6
2Gyógyszertámogatási céltartalék157 900,7
11Gyógyászati segédeszköz támogatás
2Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása65 068,9
3Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás24 477,5
12Utazási költségtérítés5 531,3
13Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások
kiadásai
1Sürgősségi ellátás21 376,8
2Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése106,0
3Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett egészségügyi szolgáltatások3 200,4
14Természetbeni ellátások céltartaléka4 000,0
15Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés5 091,0
2Postaköltség4 084,8
3Egyéb kiadások669,1
5Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja8 800,0
3Vagyongazdálkodás12,813,7
5Egészségbiztosítási költségvetési szervek
1Központi hivatali szerv419,8226,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 181,3
9Egyéb működési kiadások2 595,4
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés4 423 739,44 423 965,4226,0
Hazai felhalmozási költségvetés226,00,0-226,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXXII. Fejezet összesen4 423 965,44 423 965,40,0
Központi alrendszerKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés34 150 214,634 150 214,60,0
Hazai felhalmozási költségvetés2 999 064,91 610 261,9-1 388 803,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés3 605 821,62 479 838,7-1 125 982,9
Központi alrendszer összesen:40 755 101,138 240 315,2-2 514 785,9

2. melléklet a 2023. évi LV. törvényhez

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. Előirányzatok és támogatások

JogcímszámTámogatási jogcímElőirányzat (millió
forintban)
Fajlagos összeg
11.A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
21.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása289 508,1
31.1.1.A települési önkormányzatok működésének támogatása
41.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása6 000 000 forint/fő
51.1.1.2.Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása26 000 forint/hektár
61.1.1.3.Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása
71.1.1.3.1.Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása5.1.1. pontban meghatározott összeg
81.1.1.3.2.Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása
91.1.1.4.Településüzemeltetés - köztemető támogatása6.2. és 6.4-6.5. pontban
meghatározott összeg
101.1.1.5.Településüzemeltetés - közutak támogatása7.2. pontban meghatározott összeg
111.1.1.6.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása2 800 forint/fő,
de legalább a 8.2. pontban
meghatározott összeg
121.1.1.7.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása2 550 forint/külterületi lakos
131.1.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása100 forint/m3
141.1.3.Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása2 forint/ki- és belépési adatok
151.1.4.Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás12.2. pontban meghatározott összeg
161.2.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása268 858,6
171.2.1.Óvodaműködtetési támogatás
181.2.1.1.Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát137 000 forint/fő/év
191.2.1.2.Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc
órát, de eléri a hat órát
68 500 forint/fő/év
201.2.1.3.Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás
211.2.2.Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
221.2.2.1.Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
pedagógusok átlagbéralapú támogatása
5 980 790 forint/számított létszám/év
231.2.2.2.Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartással rendelkező óvodában
foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
2 990 395 forint/számított létszám/év
241.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
251.2.3.1.Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
261.2.3.1.1.Alapfokozatú végzettségű
271.2.3.1.1.1.Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők kiegészítő támogatása
514 000 forint/fő/év
281.2.3.1.1.2.Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő
támogatása
1 918 000 forint/fő/év
291.2.3.1.2.Mesterfokozatú végzettségű
301.2.3.1.2.1.Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők kiegészítő támogatása
619 000 forint/fő/év
311.2.3.1.2.2.Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő
támogatása
2 167 000 forint/fő/év
321.2.3.2.Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező
óvodában foglalkoztatott
331.2.3.2.1.Alapfokozatú végzettségű
341.2.3.2.1.1.Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők kiegészítő támogatása
257 000 forint/fő/év
351.2.3.2.1.2.Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő
támogatása
959 000 forint/fő/év
361.2.3.2.2.Mesterfokozatú végzettségű
371.2.3.2.2.1.Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők kiegészítő támogatása
309 500 forint/fő/év
JogcímszámTámogatási jogcímElőirányzat (millió
forintban)
Fajlagos összeg
381.2.3.2.2.2.Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő
támogatása
1 083 500 forint/fő/év
391.2.4.Nemzetiségi pótlék
401.2.4.1.Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
411.2.4.1.1.Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa811 600 forint/fő/év
421.2.4.1.2.Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke622 000 forint/fő/év
431.2.4.1.3.Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa249 000 forint/fő/év
441.2.4.2.Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező
óvodában foglalkoztatott
451.2.4.2.1.Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa405 800 forint/fő/év
461.2.4.2.2.Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke311 000 forint/fő/év
471.2.4.2.3.Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa124 500 forint/fő/év
481.2.5.Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők
átlagbéralapú támogatása
491.2.5.1.Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
501.2.5.1.1.Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása4 421 000 forint/létszám/év
511.2.5.1.2.Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása5 980 790 forint/létszám/év
521.2.5.2.Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező
óvodában foglalkoztatott
531.2.5.2.1.Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása2 210 500 forint/létszám/év
541.2.5.2.2.Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása2 990 395 forint/létszám/év
551.2.6.Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása189 000 forint/fő/év
561.2.7.Diabétesz ellátási pótlék480 000 forint/fő/év
571.3.A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása
251 675,6
581.3.1.A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb
támogatása
591.3.2.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
601.3.2.1.Család- és gyermekjóléti szolgálat5 928 000 forint/számított létszám/év
611.3.2.2.Család- és gyermekjóléti központ támogatása
621.3.2.2.1.Család- és gyermekjóléti központ5 810 300 forint/számított
létszám/év, továbbá a
szociálpolitikáért felelős miniszter
által kijelölt intézmény esetében
további
12 648 000 forint/engedélyes
631.3.2.2.2.Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység támogatása
4 429 forint/fő
641.3.2.3.Szociális étkeztetés
651.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás79 610 forint/fő
661.3.2.3.2.Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás87 570 forint/fő
671.3.2.4.Házi segítségnyújtás
681.3.2.4.1.Szociális segítés25 000 forint/fő
691.3.2.4.2.Személyi gondozás - önálló feladatellátás537 000 forint/fő
701.3.2.4.3.Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás698 160 forint/fő
711.3.2.5.Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen
721.3.2.5.1.Falugondnoki szolgáltatás5 612 200 forint/szolgálat
731.3.2.5.2.Tanyagondnoki szolgáltatás5 612 200 forint/szolgálat
741.3.2.6.Időskorúak nappali intézményi ellátása
751.3.2.6.1.Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás318 630 forint/fő
761.3.2.6.2.Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás477 940 forint/fő
771.3.2.6.3.Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben
ellátottak - önálló feladatellátás
191 160 forint/fő
781.3.2.6.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben
ellátottak - társulás által történő feladatellátás
286 730 forint/fő
791.3.2.7.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
801.3.2.7.1.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
811.3.2.7.1.1.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem
rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás
999 060 forint/fő
JogcímszámTámogatási jogcímElőirányzat
(millió
forintban)
Fajlagos összeg
821.3.2.7.1.2.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú
ellátottak - önálló feladatellátás
1 298 780 forint/fő
831.3.2.7.2.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő
feladatellátás
841.3.2.7.2.1.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem
rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás
1 098 960 forint/fő
851.3.2.7.2.2.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú
ellátottak - társulás által történő feladatellátás
1 428 650 forint/fő
861.3.2.7.3.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben
ellátottak - önálló feladatellátás
871.3.2.7.3.1.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben
ellátottak - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás
599 430 forint/fő
881.3.2.7.3.2.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben
ellátottak - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás
779 260 forint/fő
891.3.2.7.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben
ellátottak - társulás által történő feladatellátás
901.3.2.7.4.1.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben
ellátottak - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő
feladatellátás
659 370 forint/fő
911.3.2.7.4.2.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben
ellátottak - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás
857 180 forint/fő
921.3.2.8.Demens személyek nappali intézményi ellátása
931.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás905 400 forint/fő
941.3.2.8.2.Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő
feladatellátás
995 900 forint/fő
951.3.2.8.3.Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben
ellátottak - önálló feladatellátás
543 270 forint/fő
961.3.2.8.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben
ellátottak - társulás által történő feladatellátás
597 590 forint/fő
971.3.2.9.Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása
981.3.2.9.1.Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás455 780 forint/fő
991.3.2.9.2.Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő
feladatellátás
546 940 forint/fő
1001.3.2.9.3.Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott
pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás
273 470 forint/fő
1011.3.2.9.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott
pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás
328 160 forint/fő
1021.3.2.10.Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
1031.3.2.10.1.Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás450 380 forint/fő
1041.3.2.10.2.Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő
feladatellátás
540 460 forint/fő
1051.3.2.10.3.Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott
szenvedélybetegek - önálló feladatellátás
270 230 forint/fő
1061.3.2.10.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott
szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás
324 280 forint/fő
1071.3.2.11.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
1081.3.2.11.1.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás325 740 forint/fő
1091.3.2.11.2.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás390 890 forint/fő
1101.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociálpolitikáért felelős
miniszter által kijelölt intézmény
12 279 900 forint/engedélyes
1111.3.2.12.Családi bölcsőde
1121.3.2.12.1.Családi bölcsőde - önálló feladatellátás1 568 350 forint/fő
1131.3.2.12.2.Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás2 038 800 forint/fő
1141.3.2.12.3.Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni
gyermekfelügyelet
675 400 forint/fő
1151.3.2.13.Hajléktalanok átmeneti intézményei
1161.3.2.13.1.Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás781 670 forint/férőhely
1171.3.2.13.2.Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás781 670 forint/férőhely
1181.3.2.13.3.Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás781 670 forint/férőhely
1191.3.2.13.4.Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás781 670 forint/férőhely
1201.3.2.13.5.Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás860 030 forint/férőhely
JogcímszámTámogatási jogcímElőirányzat
(millió
forintban)
Fajlagos összeg
1211.3.2.13.6.Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő
feladatellátás
860 030 forint/férőhely
1221.3.2.13.7.Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás860 030 forint/férőhely
1231.3.2.13.8.Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő
feladatellátás
860 030 forint/férőhely
1241.3.2.13.9.Kizárólag lakhatási szolgáltatás390 830 forint/férőhely
1251.3.2.14.Támogató szolgáltatás
1261.3.2.14.1.Alaptámogatás3 000 000 forint/év/szolgálat
1271.3.2.14.2.Teljesítménytámogatás3 820 forint/feladategység
1281.3.2.15.Közösségi ellátások
1291.3.2.15.1.Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
1301.3.2.15.1.1.Alaptámogatás2 000 000 forint/év/szolgálat
1311.3.2.15.1.2.Teljesítménytámogatás274 660 forint/feladategység
1321.3.2.15.2.Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
1331.3.2.15.2.1.Alaptámogatás2 000 000 forint/év/szolgálat
1341.3.2.15.2.2.Teljesítménytámogatás266 030 forint/feladategység
1351.3.3.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
1361.3.3.1.Bölcsődei bértámogatás
1371.3.3.1.1.Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása7 560 900 forint/számított létszám
1381.3.3.1.2.Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
bértámogatása
6 276 200 forint/számított létszám
1391.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás
1401.3.4.A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított
ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok
támogatása
1411.3.4.1.Bértámogatás6 399 900 forint/számított létszám
1421.3.4.2.Intézményüzemeltetési támogatás
1431.4.A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása105 823,4
1441.4.1.Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
1451.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás2 961 000 forint/számított létszám
1461.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
1471.4.2.Szünidei étkeztetés támogatása50.2. pontban meghatározott összeg
1481.5.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása22 680,8
1491.5.1.Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata
kulturális feladatainak támogatása
964 forint/fő
1501.5.2.Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása2 213 forint/fő, de legalább
2 270 000 forint
1511.5.3.Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása1 187 000 000 forint
1521.5.4.Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása568 forint/fő
1531.5.5.Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő
támogatása
1541.5.5.1.1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti település668 300 forint/település
1551.5.5.2.1 001-1 500 fő lakosságszám közötti település1 060 760 forint/település
1561.5.5.3.1 501-5 500 fő lakosságszám közötti település1 002 460 forint/település
1574.Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás307 640,6

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai

1. 1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcím alá tartozó jogcímekre vonatkozó közös szabályok

1.1. Az e melléklet szerinti jogcímeken nyújtott támogatások 2024. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha e melléklet szerint valamely támogatás esetében az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését. Az e melléklet szerinti támogatások megalapozottságának államháztartásról szóló jogszabályok szerinti ellenőrzése a támogatást megalapozó valamennyi kritérium vizsgálatát magában foglalja.

1.2. A települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási státuszát a 2023. november 1-jei állapotnak megfelelő, az állandó lakosságszámra és ezen belül korcsoportokba tartozók esetében pedig a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium - 2023. január 1-jei állapotnak megfelelő - adatait kell figyelembe venni.

1.3. Az e melléklet szerinti iparűzési adóerő-képesség figyelembevétele a következők szerint történik:

1.3.1. Az önkormányzatok 2023. évben adatot szolgáltatnak az iparűzési adóerő-képesség alapjául szolgáló helyi iparűzési adóalapról (a továbbiakban: iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap) és az annak 1,4%-át jelentő iparűzési adóerő-képességről (a továbbiakban: iparűzési adóerő-képesség).

1.3.2. A 2022. július 1-jén hatályos iparűzésiadó-rendelettel nem rendelkező önkormányzat esetében egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességként 22 000 forintot kell figyelembe venni, ezen érték és a lakosságszám szorzata az érintett önkormányzat iparűzési adóerő-képességét meghatározó adóalapja.

1.3.3. Az iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 2023. január 1-jén hatályos 3. §-a, illetve annak melléklete szerint kerül megosztásra. Budapest Főváros lakosságszámaként az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség számításakor a fővárosi kerületek együttes lakosságszámát kell figyelembe venni.

1.4. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2024. január 5-éig az önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e melléklet szerinti jogcímeken az önkormányzatokat megillető összegeket.

1.5. Az e mellékletben szereplő jogcímek szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait.

1.6. Az e mellékletben szereplő jogcímek szerinti támogatások igénylése és év közbeni módosítása az államháztartásért felelős miniszter által az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kiadott tájékoztató és értesítő alapján történik.

1.7. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet támogatást.

1.8. Amennyiben az önkormányzat az e melléklet szerinti támogatással érintett feladatot intézménye vagy társulás útján látja el, úgy a támogatás és az önkormányzati hozzájárulás összegét a 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción biztosítja az intézménye, társulása részére. A támogatással szemben elszámolható szakmai kormányzati funkciókon a ténylegesen a szakmai feladatok ellátásával összefüggő kiadások könyvelhetők.

2. 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcím

2.1. A jogcím szerinti támogatás elszámolásának államháztartásról szóló jogszabályok szerinti felülvizsgálata során, ahhoz kapcsolódóan a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) betekinthet az önkormányzatnál rendelkezésre álló, adótitkot is tartalmazó okiratokba, dokumentumokba, az iparűzésiadó-bevallásokba.

2.2. A támogatások felhasználásával kapcsolatos szabályok:

2.2.1. A támogatások a 2.2.2. pont szerinti támogatás-kiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.

2.2.2. Az 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása jogcím és az 1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása jogcím kivételével a támogatásokra az alábbiak szerint emelt mértékben jogosultak a legfeljebb 15 600 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok.

2.2.2.1. A kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla:

ABCD
Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-
képessége szerint (forint)
Támogatás-kiegészítés mértéke (%)
alsó határfelső határmaximumminimum
1110 0005045
210 00113 3004520
313 30115 600200

2.2.2.2. A kiegészítés összege a kiegészítés alapja és a kiegészítés százalékos mértékének szorzata, ahol a kiegészítés mértéke az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség növekedésével arányosan csökken és az alábbi képlet alapján határozható meg:

KM = C + (AE - A)/(B - A) * (D - C)

ahol:

KM = támogatás-kiegészítés százalékos mértéke,

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a kiegészítés mértékének számítása szerinti paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó,

A-D = a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó 2.2.2.1. pont szerinti paramétertábla oszlopai szerinti értékek.

2.3. Az 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcímre, az 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása jogcímre és az 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcímre vonatkozó közös szabályok:

2.3.1. A kiválással érintett önkormányzatnak az 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcímet, az 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása jogcímet és az 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcímet meghatározó alapadatokat lakosságarányosan meg kell osztani a 2014. évben megalakult önkormányzattal. Amennyiben a 2014. évben megalakult önkormányzat és az az önkormányzat, amelyből kivált, megállapodik az érintett jogcímek szerinti támogatást megalapozó adatok két település közötti megbontásáról, úgy e támogatásokat az önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.

2.3.2. Amennyiben a Központi Statisztikai Hivatal 2022. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP-jelentés) az 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása jogcímet, az 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása jogcímet és az 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcímet meghatározó megalapozó adatai eltérnek az ezen időpont szerinti tényleges adatoktól, úgy az OSAP-jelentés 2024. június 30-áig történő javítása alapján az érintett jogcímek szerinti támogatásokban történő változások finanszírozása augusztus hónaptól történik.

3. 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím

3.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy 2023. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.

3.2. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségeinek figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

3.3. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő.

3.4. A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az alábbi paramétertábla szerint kell figyelembe venni:

ABCD
LakosságszámElismert köztisztviselői létszám
alsó határafelső határaminimummaximum
1Községek
22 0003 00068
33 0015 000814
45 00111 6541423
5Városok
61 7135 0001019
75 00110 0001926
810 00120 0002640
920 00134 9004058
1034 90143 2425885
11Megyei jogú városok
1230 05660 00076135
1360 001100 000135200
14100 001195 428200282
15Fővárosi kerületek
1622 39160 00064112
1760 001100 000112131
18100 001129 769131157

3.5. A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:

SZAL = C + (ÖL - A)/(B - A) * (D - C) két tizedesre kerekítve

ahol:

SZAL = számított alaplétszám,

ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a községi székhelyű közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell a számításkor figyelembe venni,

A-D = az elismert hivatali létszám számításakor alkalmazandó 3.4. pont szerinti paramétertábla oszlopai szerinti érték.

3.6. A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:

EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve

ahol:

EHL = elismert hivatali létszám,

SZAL = számított alaplétszám,

Ka = közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszámától függő korrekciós tényező (3.7. pont szerinti paramétertábla értékei),

Kb = közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok területén működő nemzetségi önkormányzatok - 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő - számától függő korrekciós tényező. Értéke 0-1 nemzetiségi önkormányzat esetén 0, 2-3 nemzetiségi önkormányzat esetén 0,04, 4-8 nemzetiségi önkormányzat esetén 0,07, 9 vagy több nemzetiségi önkormányzat esetén 0,1,

Kc = amennyiben a közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat, úgy az értéke 0,04, egyébként 0.

3.7. A 3.6. pont szerinti a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok számától és együttes lakosságszámától függő Ka korrekciós tényezőt az alábbi paramétertábla tartalmazza:

ABC
Közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatokKa korrekciós tényező
számaegyüttes lakosságszáma
12-53 000 fő alatt0,13
26-70,15
38-90,17
410 vagy több0,19
53-53 000-5 000 fő között0,12
66-70,14
78-90,16
810 vagy több0,18
93-55 000 fő felett0,06
106-70,08
118-90,10
ABC
Közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatokKa korrekciós tényező
számaegyüttes lakosságszáma
1210 vagy több önkormányzat0,12

3.8. A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után az elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az 5 000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról.

3.9. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

a) a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában,

b) a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint

kell a kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen elvégzett kiegészítést követően megállapított támogatás - közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított - együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

3.10. A közös önkormányzati hivatal esetében a hivatalhoz tartozó kirendeltségeknél dolgozók személyi kiadásai kizárólag abban az esetben számolhatók el az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen kapott támogatással szemben, ha a dolgozókat a közös önkormányzati hivatali intézmény foglalkoztatja.

4. 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím

4.1. A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult.

4.2. A belterületre vonatkozóan az állami alapadatok és adatbázisok kezelésére a Kormány által rendeletben kijelölt országos illetékességű földmérési és térinformatikai szervezet által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2022. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.

5. 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcím

5.1. Az 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása jogcímen a támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 064010 Közvilágítás kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

5.1.1. A támogatás fajlagos összege

a) főváros, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város esetében: 425 000 forint/km,

b) 10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 411 000 forint/km,

c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 335 000 forint/km.

5.1.2. A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében az OSAP-jelentés "Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról" adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével.

5.2. Az 1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása jogcímen a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz az 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatás figyelembevételével.

5.2.1. A támogatás összege nem haladhatja meg a közvilágítás teljes éves nettó működési kiadásának az 1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatással csökkentett összegét. Az ezzel kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi.

5.2.2. A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

5.2.3. A támogatás önkormányzatonkénti összegének meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzat-módosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja.

5.2.4. A támogatás szempontjából kizárólag a 064010 Közvilágítás kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

6. 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása jogcím

6.1. A támogatás az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével.

6.2. 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, amelyeknek a 6.1. pont szerinti kormányzati funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP-jelentés alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a 6.1. pont szerinti kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, amelyek az OSAP-jelentésben nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, amelyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak, vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati funkción nettó működési kiadásuk a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak.

6.3. E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek.

6.4. Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint.

6.5. A támogatás fajlagos összege

a) megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti település esetében: 85 forint/m2,

b) 10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 115 forint/m2,

c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 85 forint/m2.

6.6. A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés "Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról "T" adatlap 01-04. sorok" adatai alapján kell figyelembe venni.

7. 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcím

7.1. A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása és 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

7.2. A támogatás fajlagos összege

a) főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város esetében: 485 000 forint/km,

b) 10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 311 000 forint/km,

c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 245 000 forint/km.

7.3. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés "Helyi közutak és hidak adatai" alapján kell figyelembe venni.

8. 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcím

8.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.

8.2. A támogatás minimális összege

a) az 1 000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 6,6 millió forint,

b) az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,5 millió forint,

c) az egyéb települések esetében: 4,8 millió forint.

9. 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcím

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a külterületi lakosok 2023. január 1-jei száma alapján.

10. 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím

10.1. A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon önkormányzatokat, amelyek

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján,

b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából

gondoskodnak.

10.2. A támogatás a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.

10.3. A támogatást az önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz becsült évi mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges, közszolgáltatási szerződés szerint összegyűjtött mennyisége alapján számolnak el.

10.4. A támogatás kizárólag a támogatás céljának megfelelően, a lakossági ráfordítások (díjak) csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése, valamint

b) a 052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

11. 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása jogcím

11.1. Az előirányzat a 2015. december 31-ei schengeni külső (a magyar-ukrán, a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát) határszakaszokon közúti határátkelőhelyet fenntartó önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a 2021. évi közúti ki- és belépési (személyi és járműforgalmi) adatok alapján kerül megállapításra. A támogatás felhasználása érdekében az önkormányzat és az illetékes határrendészeti kirendeltség vezetője együttműködési megállapodást köt.

11.2. A támogatás a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében felmerülő működési célú kiadásokra használható fel, a személyi jellegű kiadások kivételével. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, valamint

b) a 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

12. 1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás jogcím

12.1. Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.

12.2. A támogatás a legfeljebb 5 000 fő lakosságszámú önkormányzatokat illeti meg. A támogatás az önkormányzat lakosságszámát és a polgármesteri tisztség betöltésének módját figyelembe véve az alábbi paramétertábla szerinti összeg:

ABCD
1Önkormányzat/lakosságszám kategóriaTámogatás összege főállású
polgármester esetén (forint)
Támogatás összege társadalmi
megbízatású polgármester esetén
(forint)
2önkormányzat 500 főig3 443 1551 721 578
3önkormányzat 501-1 500 fő3 915 6531 957 827
4önkormányzat 1 501-2 000 fő3 374 5421 687 271
5önkormányzat 2 001-5 000 fő3 610 0111 805 006

12.3. A támogatás szempontjából a polgármesteri tisztség betöltésének módját az OSAP 1621 önkormányzati törzsadattár című 2022. évi adatgyűjtése szerint kell figyelembe venni, azzal, hogy a betöltetlen polgármesteri álláshelyek esetén a 12.2. pont szerinti táblázat "C" oszlopa szerinti összeget kell figyelembe venni.

13. 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím

13.1. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is)

13.1.1. Az óvoda 2023/2024. és 2024/2025. nevelési év október 1-jei köznevelési statisztikai adata, az óvodai ellátást 2023. október 2-a és december 31-e vagy 2024. október 2-a és december 31-e között első alkalommal ténylegesen igénybevevők száma és a létszámadatokat megalapozó nyomtatványok, nyilvántartások alapján történik.

13.1.2. Számításba kell venni azt a gyermeket, aki az óvodakötelezettségét Magyarországon teljesíti, akit nem mentettek fel az óvodai foglakozásokon való részvétel alól, akinek nem szünetel az óvodai jogviszonya, aki a felvételétől számított hat hónapon belül betölti a harmadik életévét, aki krízisközpontban vagy a titkos menedékházban elhelyezett ellátásra tekintettel ideiglenes óvodai jogviszonyt létesített.

13.1.3. Az óvodai nevelésben részesülő integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek számát a pedagógusok számított létszámának megállapításakor az Nkt. 47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint kell figyelembe venni. Ha a szakértői bizottság a nevelési év közben állapítja meg, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, sajátos nevelési igényűként a 13.1.1. pont szerint lehet figyelembe venni.

13.2. Az Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény esetében az 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím, az 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím, az 1.2.4. Nemzetiségi pótlék jogcím, az 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím, az 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása jogcím és az 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék jogcím szerinti támogatásokat kizárólag az óvoda intézményegységre vonatkozó létszámadatok alapján kell megállapítani.

13.3. A támogatások felhasználásával kapcsolatos szabályok:

13.3.1. Az 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai,

b) a 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai,

c) a 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai,

d) a 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai, valamint

e) a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

13.3.2. Az 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím szerinti támogatás szempontjából a 13.3.1. pontban foglalt kormányzati funkciókon túl a 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása kormányzati funkción elszámolt kiadás is figyelembe vehető.

14. 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím

14.1. Az 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát jogcímen és az 1.2.1.2. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát jogcímen biztosított támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt, a 13.1. pontban figyelembe vett gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

14.2. Az 1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás jogcímen a központi költségvetés az önkormányzatok óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataival összefüggésben felmerült üzemeltetési kiadásokhoz biztosít támogatást a 14.1. pont szerinti jogcímeken kapott támogatás figyelembevételével.

14.2.1. A támogatás összege nem haladhatja meg a fenntartott óvoda teljes éves üzemeltetési kiadásának az 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát jogcímen és az 1.2.1.2. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát jogcímen kapott támogatásokkal csökkentett összegét. Az ezzel kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi.

14.2.2. A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

14.2.3. A támogatás önkormányzatonkénti összegének meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzat-módosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja.

15. 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím

15.1. A központi költségvetés jogszabály alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére, az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

15.2. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, a jogszabályban meghatározott nevelés-szervezési paraméterek szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg. Egy intézménynek kell tekinteni az egy OM-azonosítóval és alapító okirattal rendelkező óvodát, beleértve az óvoda valamennyi feladatellátási helyét (székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy telephelyként nevesített feladatellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.

15.3. A számított pedagóguslétszám meghatározása

15.3.1. A számított pedagóguslétszám meghatározása a következő képlettel történik:

Psz = [(L1 / Cs) * Feh1 + Vk1 + Op1]*8/12 + [(L2 /Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2] *4/12

ahol:

Psz = a 2024. évre számított pedagógusok létszáma, egy tizedesre kerekítve,

L1; L2 = a 2023/2024., illetve a 2024/2025. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban a 13.1. pont szerinti összes gyermeklétszám,

Cs = csoport átlaglétszám 20 fő,

Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható az 50 órában egységesen meghatározott, óvodai foglalkoztatási időkeret, a jogszabályban meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő figyelembevételével: 1,62,

Vk1; Vk2 = a 15.3.2. pont szerint számított vezetői órakedvezmény miatti pedagógus-többletlétszám a 2023/2024., illetve a 2024/2025. nevelési évben, egy tizedesre kerekítve,

Op1; Op2 = a jogszabály alapján alkalmazott óvodapszichológusok létszáma a 2023/2024., illetve a 2024/2025. nevelési évben, egy tizedesre kerekítve.

15.3.2. A vezetői órakedvezmény miatti pedagógus-többletlétszám számítása

2023/2024. nevelési évre:

2024/2025. nevelési évre:

ahol:

Vk1; Vk2 = a 2023/2024., illetve a 2024/2025. nevelési évben a vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet,

V1; V2 = a jogszabály szerinti vezetők kötelező és a többcélú intézmény óvodai intézményegység-vezető létszáma, de legfeljebb

- 2024. év első 8 hónapjában a 2023/2024. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott,

- 2024. év utolsó 4 hónapjában a 2024/2025. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési statisztikai állapotra becsült

vezetői létszám.

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a köznevelési statisztikában szerepeltetett vezetői létszám alapján történik.

Vi1; Vi2 = a V1 és V2 vezetői létszámra a jogszabályban megállapított kötelező nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege.

15.3.3. Többcélú intézmény óvodai intézményegység-vezető intézményenként legfeljebb 1 fő létszámként vehető figyelembe, feltéve, hogy az intézménynek nem magasabb vezetője, vagy más vezetője.

15.3.4. A magasabb vezetői, illetve vezetői feladatokat ellátó személy több vezetői beosztás esetén intézményen belül egy fő vezetőként vagy magasabb vezetőként vehető figyelembe.

15.4. A támogatás felhasználható a 2023. december havi bérek 2024. januárban történő kifizetésére is.

16. 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím

16.1. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a pedagógus előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2024. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2024. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők teljes munkaidőre átszámított, időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.

16.2. A támogatás felhasználható a 2023. december havi bérek 2024. januárban történő kifizetésére is.

16.3. A minősítést elnyert pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által fenntartott intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert és átsorolt pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők számával nem egyeznek meg, azok önkormányzat általi módosítására az Ávr. szerinti értesítőben meghatározott módon és határnapig kerülhet sor.

17. 1.2.4. Nemzetiségi pótlék jogcím

17.1. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a jogszabály alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az óvodában 2024. évben ténylegesen foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok teljes munkaidőre átszámított átlagos száma alapján illeti meg.

17.2. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az óvoda

a) alapító okiratában szerepel a nemzetiségi óvodai nevelés és

b) a nemzetiségi óvodai nevelést a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben leírtakra figyelemmel szervezi meg.

17.3. A támogatás felhasználható a 2023. december havi nemzetiségi pótlék 2024. januárban történő kifizetésére is.

18. 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím

18.1. A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is - az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2024. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.

18.2. A segítői létszám meghatározásakor a jogszabály szerinti pedagógiai asszisztens csak azon intézménynél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik.

18.3. Az év végi elszámolás a havonta, a jogszabály szerint elismerhető és a ténylegesen foglalkoztatott segítők - teljes munkaidőre átszámított - egy tizedesre kerekített átlagos száma alapján történik.

18.4. A pszichopedagógus a segítői létszámban nem vehető figyelembe.

18.5. A támogatás felhasználható a 2023. december havi bérek 2024. januárban történő kifizetésére is.

19. 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása jogcím

19.1. A támogatás az Mötv. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az óvodai ellátást és utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrend szerinti autóbusz-szolgáltatás vásárlásával biztosított.

19.2. A támogatás szempontjából iskolabuszszolgáltatás-vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül kizárólag e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek mellett kísérő utazzon.

19.3. A támogatás szempontjából az adott napon figyelembe vehető egy főként az a gyermek, akinek az utazását mind az oda-, mind a visszaúton a 19.1.-19.2. pont szerint biztosították. Az utaztatott gyermekek számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült létszám, elszámolásnál az utaztatás kapcsán készített nyilvántartás alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 221-gyel.

20. 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék jogcím

20.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok által fenntartott óvodában a jogszabály szerinti feladatot ellátó foglalkoztatottak diabétesz ellátási pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

20.2. A támogatás igénylése szempontjából a támogatással érintett foglalkoztatottak száma óvodai feladatellátási helyenként az ellátott 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek számától függő számított foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2024. évben a feladatot ellátó ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.

20.3. A számított foglalkoztatotti létszám meghatározása

Fl = D/5

ahol:

Fl = adott évre számított, támogatással érintett foglalkoztatottak száma egész számra felfelé kerekítve,

D = feladatellátási helyenként az ellátott 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek létszáma.

20.4. Az év végi elszámolás a 20.3. pont alapján számított éves létszám és a feladatot ellátó ténylegesen foglalkoztatottak - teljes munkaidőre átszámított - egy tizedesre kerekített átlagos száma alapján történik.

20.5. A támogatás felhasználható a 2023. december havi bérek 2024. januárban történő kifizetésére is.

21. 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím

21.1. Az e jogcím alá tartozó támogatásokra vonatkozó közös szabályok:

21.1.1. Az e jogcím szerinti feladatokra támogatás kizárólag

a) a Szoctv.-ben, illetve a Szoctv. 132. § (1) és (2) bekezdése szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályban, továbbá

b) a Gyvt.-ben, illetve a Gyvt. 162. § (1) és (2) bekezdése szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályban

foglalt szakmai feltételeknek megfelelően biztosított ellátás esetén vehetők igénybe.

21.1.2. Az önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti ellátási szerződés, illetve az önkormányzatok egymás közötti, az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján kötött szerződés keretében történő ellátása esetén a támogatás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett fenntartója jogosult. E szabály alól kivételt képez az 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím, az 1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ jogcím, az 1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím és az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím, amelyek esetében az adott feladatra nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés esetén is az az önkormányzat jogosult a támogatás igénylésére, amely számára szerződés alapján a nem állami fenntartó biztosítja az ellátást.

21.1.3. A 21.1.2. pontban szereplő kivétellel az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím szerinti támogatásokat azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek

a) az adott szociális szolgáltatás, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenység tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerültek és

b) a Szoctv. 58/A. §-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális, gyermekjóléti szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra, feladatmutatóra befogadást nyertek, vagy a támogatásra befogadás nélkül is jogosultak.

21.1.4. Az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatást a társulás székhelye szerinti önkormányzat akkor igényelheti, ha

a) a feladat ellátásáról az Mötv. szerinti önkormányzati társulás saját fenntartású intézménye, szolgáltatója útján gondoskodik, a feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátását nem biztosítják (azaz a társulás által történő feladatellátás esetén a feladat ellátásában részt vevő önkormányzatoknál az adott feladat ellátását szolgáló kormányzati funkción kiadás nem merülhet fel), az adott feladat tekintetében nincs szolgáltatójuk, intézményük bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, valamint

b) a társult és ellátott önkormányzatok lakosságszáma az 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcím, az 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím, az 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás jogcím, az 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcím szerinti feladatok esetében együttesen legalább 3 000 fő, az 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím és az 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei jogcím szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 fő és

c) az adott feladathoz járó alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult.

21.1.5. Egy önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.

21.1.6. Amennyiben az önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról a 21.1.4.-21.1.5. pont szerinti társulás útján gondoskodik, úgy az önkormányzat az ellátottak után a társulás által történő feladatellátásnak megfelelő, magasabb fajlagos összegű támogatásra jogosult.

21.1.7. Az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím szerinti támogatások igénybevételének feltétele az ellátott adatainak - a Szoctv. 20/C. § (1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdése szerinti - nyilvántartásba vétele, valamint az időszakos jelentési kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vett ellátást az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte.

21.1.8. A szociális étkeztetés és az egyes napközbeni étkeztetést biztosító szociális és gyermekjóléti intézmények esetében irányadó eljárás, amennyiben az étel előállítása nem a szolgáltatást biztosító intézmény konyháján történik:

21.1.8.1. Amennyiben az önkormányzat, önkormányzati intézmény, társulás, vagy társulás által fenntartott intézmény (a továbbiakban együtt: megrendelő) az ételt gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolja, úgy az szolgáltatásnak minősül és a megrendelő a külső szolgáltató felé teljesített kiadást a megfelelő szakmai kormányzati funkción könyvelheti.

21.1.8.2. Amennyiben a megrendelő az ételt másik, főzőkonyhával rendelkező önkormányzattól, önkormányzati intézménytől, társulástól, társulás által fenntartott intézménytől veszi át, úgy a főzőkonyhát üzemeltető önkormányzat, intézmény által az önkormányzat részére nyújtott étkeztetési szolgáltatás bevételeit és kiadásait az intézmény könyveiben a 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek kormányzati funkción könyveli le, a megrendelő pedig a főzőkonyhát üzemeltető önkormányzat, intézmény felé teljesített kiadást a megfelelő szociális vagy gyermekjóléti feladathoz kapcsolódó kormányzati funkción, a vásárolt élelmezés rovaton könyveli.

21.1.8.2.1. Amennyiben a végső kedvezményezett (a továbbiakban: étkeztetést igénybevevő) részére a főzőkonyha közvetlenül biztosítja az ételt az önkormányzatok közötti megállapodás alapján, azaz az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) értelmében a főzőkonyha áll szolgáltatás-ellenszolgáltatás kapcsolatban az étkeztetést igénybevevővel, a számlát a főzőkonyha nevében szükséges kiállítani az étkeztetést igénybevevő felé. Ez esetben a főzőkonyhát üzemeltető önkormányzat, intézmény által a megrendelő önkormányzat vagy intézménye részére nem történik szolgáltatásnyújtás, számlázás a főzőkonyha és az önkormányzat vagy intézménye között nincs.

21.1.8.2.2. Amennyiben a főzőkonyha nem közvetlenül biztosítja az ételt az étkeztetést igénybevevőnek, úgy a főzőkonyha és az étkezést biztosító önkormányzat vagy intézmény között az Áfa tv. értelmében szolgáltatásnyújtás történik, így számlát is szükséges kiállítani a felek között.

21.1.9. Ha az önkormányzatok egymás közötti és önkormányzati körön kívüli feladat, illetve intézmény átadása-átvétele következtében az érintett felek a finanszírozást pénzeszközátadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás útján rendezik, úgy a nyilvántartásba vétel és az időszakos jelentési kötelezettség teljesítése az átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó.

21.1.10. Az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím szerinti támogatások teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás, intézmény a tárgyév egészében szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban.

21.1.11. Amennyiben az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen időponttól jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető.

21.1.12. A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben - kivéve a hajléktalanok nappali intézményét - a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdése alapján az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg:

a) nappali intézmény esetén - a nappali melegedő kivételével - a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 110%-át,

b) bentlakásos intézmény esetén a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 105%-át,

c) mindkét intézménytípus esetében éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át.

21.1.13. Demens személyek nappali ellátása, valamint időskorúak bentlakásos ellátása esetében a támogatás igénybevételéhez a 2019. január 1-je előtt kiállított demenciakórképet igazoló szakvélemények is elfogadhatók.

21.1.14. Gondozási nap: egy ellátott egynapi intézményi ellátása (idős és hajléktalan személyeket ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézményben), amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen - egészségügyi vagy egyéb okból - távollévőket is figyelembe kell venni. Az intézményi jogviszony egy év folyamatos távollét esetén megszűnik.

21.2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások egyidejű igénybevételére vonatkozó szabályok:

21.2.1. Ha az ellátott ugyanazon a napon több szolgáltatótól, intézménytől, hálózattól, illetve székhelytől, telephelytől (a továbbiakban együtt: engedélyes) is ugyanabban - az 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcím, az 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás jogcím, az 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím, az 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei jogcím és az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó (a továbbiakban: adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott) - a szociális szolgáltatásban vagy gyermekek napközbeni ellátásában részesül, a támogatás szempontjából az adott napon ellátottként csak annál az engedélyesnél vehető figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette a 21.1.7. pont szerinti időszakos jelentést.

21.2.2. A 21.2.1. pont szerinti rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az ellátott ugyanazon a napon több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekek átmeneti gondozásába tartozó ellátásban részesül.

21.2.3. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől részesül hajléktalan személyek nappali ellátásában, a támogatás szempontjából az ellátott valamennyi engedélyesnél figyelembe vehető.

21.2.4. Szociális étkeztetés esetén - a népkonyha kivételével - a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen

a) a demens személy időskorúak nappali ellátásában,

b) fogyatékos személyek nappali ellátásában,

c) pszichiátriai betegek nappali ellátásában,

d) szenvedélybetegek nappali ellátásában vagy

e) hajléktalan személyek nappali ellátásában

is részesül.

21.2.5. Házi segítségnyújtás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen nappali ellátásban is részesül, ide nem értve a demens betegek nappali ellátását.

21.2.6. Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális alapszolgáltatás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátásban, gyermekvédelmi szakellátásban vagy szociális szakosított ellátásban is részesül, a 21.2.7.-21.2.12. pontban meghatározott kivételekkel.

21.2.7. Szociális étkeztetés esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban, családok átmeneti otthonában átmeneti gondozásban, utógondozói ellátásban vagy támogatott lakhatásban is részesül.

21.2.8. Hajléktalan személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.

21.2.9. Időskorúak nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.

21.2.10. Fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonában, fogyatékos személyek támogatott lakhatásában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, továbbá ha nevelőszülői ellátásban vagy utógondozói ellátásban is részesül.

21.2.11. Pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonában, pszichiátriai betegek támogatott lakhatásában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, továbbá ha utógondozói ellátásban is részesül.

21.2.12. Szenvedélybetegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, továbbá ha utógondozói ellátásban is részesül.

21.2.13. Bölcsődei ellátás keretén belül biztosított intézményi vagy szolgáltatási forma igénybevétele (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen a bölcsődei ellátás egy másik intézményi vagy szolgáltatási forma igénybevétele során is (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) ellátásban részesül.

21.2.14. Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátásban vagy a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó gyermekvédelmi szakellátásban is részesül, a 21.2.15. pontban foglalt kivétellel.

21.2.15. Bölcsődei ellátás igénybevétele esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon otthont nyújtó ellátásban is részesül.

21.2.16. Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátás és gyermekvédelmi szakellátás esetén, kivéve az utógondozói ellátás és az éjjeli menedékhely legfeljebb három egymást követő napig történő egyidejű igénybevételét.

21.2.17. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe támogató szolgáltatás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített feladategység, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó

a) szociális szakellátásban - az éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti szállása, fogyatékos személyek gondozóháza, időskorúak gondozóháza, idősek otthona, hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona vagy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona támogatott lakhatás kivételével -,

b) gyermekvédelmi szakellátásban - otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, utógondozás kivételével -, vagy

c) gyermekjóléti alapellátásban - a bölcsődei ellátás keretén belül biztosított intézményi vagy szolgáltatási forma kivételével -

is részesül.

21.2.18. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 kódkönyv F 20-29 vagy F 31-33 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített feladategység, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető feladategység 10%-át.

21.2.19. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 kódkönyv F 10-19 és F 6300 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített feladategység, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető feladategység 30%-át.

21.2.20. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe közösségi alapellátás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített feladategység, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó

a) gyermekjóléti alapellátásban - a gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti otthona, családok átmeneti otthona külső férőhelye kivételével -,

b) szociális szakellátásban - az éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, a szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona és a támogatott lakhatás kivételével - vagy

c) gyermekvédelmi szakellátásban - utógondozói ellátás kivételével -

is részesül.

21.2.21. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is igénybe vesz pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást vagy szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátást, az adott napon a vele teljesített feladategységet annál az engedélyesnél kell figyelembe venni, amely az ellátott után - a szolgáltatások igénybe vevőinek a Szoctv. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerben - az időszakos jelentési kötelezettségét előbb teljesítette.

22. 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcím

22.1. A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

22.2. A támogatás számított összegének a

a) 30%-át a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban részesülők 2022. augusztus és 2022. november havi együttes létszámadataiból számított átlagának az összesített átlagos összegen belüli részaránya,

b) 30%-át a Szoctv. 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2022. évi átlagos számának az összesített átlagos számon belüli részaránya,

c) 10%-át a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2022. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosságszámon belüli részaránya,

d) 30%-át a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya szerint kell meghatározni.

22.3. A támogatás számított összege esetében a támogatási mérték számításakor alkalmazandó paramétertábla:

ABCD
Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-
képessége szerint (forint)
Támogatási mérték (%)
alsó határfelső határmaximumaminimuma
1118 00010095
218 00124 0009560
324 00132 0006030
432 00135 0003010

22.4. A támogatás számított összege esetében alkalmazandó támogatási mérték az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség növekedésével arányosan csökken, és az alábbi képlet alapján határozható meg:

TM = C + (AE - A)/(B - A) * (D - C)

ahol:

TM = támogatási mérték,

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a támogatás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó,

A-D = a támogatás mértékének számításakor alkalmazandó 22.3. pont szerinti paramétertábla oszlopai szerinti érték.

22.5. A támogatás meghatározása a támogatás számított összegét figyelembe véve az alábbi képlet szerint történik:

T = ha SZT < [SZT + ha (SZF2023>0; akkor K2022*1,6, egyébként K2022)]/2, akkor SZT, egyébként [SZT + ha (SZF2023>0; akkor K2022*1,6, egyébként K2022)]/2

ahol:

T = támogatás,

SZT = támogatás számított összege,

SZF2023 = a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 2023. évi költségvetési törvény) 2. melléklet 1.4. pontja alapján visszamutatott, az önkormányzatot az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen, az 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen és az 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen megillető támogatás együttes összege,

K2022 = az önkormányzat által a 2022. évi költségvetési beszámolóban a 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése, a 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások, a 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kormányzati funkciókon teljesített költségvetési kiadások csökkentve az önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatok összegével, továbbá a 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció kivételével valamennyi kormányzati funkción az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton teljesített kiadások együttes összege.

22.6. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabály:

22.6.1. A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint a 3. melléklet 6.3. pont h) alpontja szerinti ellátások önrészére, az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra használható.

22.6.2. A támogatás szempontjából kizárólag az "Ellátottak pénzbeli juttatásai" megfelelő rovatain, továbbá

a) a 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások,

b) a 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése,

c) a 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások,

d) a 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások,

e) a 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása, valamint

f) az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti támogatásoknál az e melléklet szerint alkalmazható

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Amennyiben az önkormányzat az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti feladatokra támogatásban nem részesül, de e feladatok ellátásához társulás vagy másik önkormányzat felé a 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción teljesített kiadással hozzájárul, úgy ennek összege a támogatás elszámolása szempontjából figyelembe vehető.

23. 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím

A támogatás felhasználásával kapcsolatos közös szabályok:

23.1. Az 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím, az 1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ jogcím és az 1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások és

b) a 104043 Család és gyermekjóléti központ

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

23.2. Az 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcímtől az 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcímig a támogatások között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások,

b) a 104043 Család és gyermekjóléti központ,

c) a 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán,

d) a 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán,

e) a 107052 Házi segítségnyújtás,

f) a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás,

g) a 102031 Idősek nappali ellátása,

h) a 102032 Demens betegek nappali ellátása,

i) a 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása,

j) a 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása,

k) a 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása,

l) a 107015 Hajléktalanok nappali ellátása,

m) a 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján,

n) a 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása,

o) a 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére,

p) a 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása és

q) a 101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

24. 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím

24.1. A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

24.2. A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.

24.3. Támogatás nyújtható a feladat ellátására kötelezett önkormányzatoknak a Gyvt. szerinti ellátási területen kívüli települések ellátásához is, figyelembe véve azon jogszabályi rendelkezést, hogy - közös hivatalhoz tartozó település esetén - a közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az esetben a támogatás megállapítása az ellátott

a) önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és

b) közös hivatalonként

külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az esetben az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult.

24.4. Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.

24.5. A támogatásra nem jogosult az az önkormányzat, amelynek a lakosságszáma nulla.

24.6. Valamennyi, a támogatásra jogosult önkormányzatot támogatás illeti meg a számított szakmai létszám alapján. E szakmai létszám meghatározása számított alap- és kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik a következő képlet szerint:

T = [(ALsz*SZk) + KLsz] * FÖ

ahol:

T = a támogatás összege,

ALsz = a település, fővárosi kerület lakosságszáma, közös önkormányzati hivatal esetén a hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszám (L) alapján az adott évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesjegyre kerekítve, ALsz értéke: járásszékhely önkormányzatok esetében: L/8 000, fővárosi kerületi önkormányzatok esetében: L/12 000, egyéb önkormányzatok esetében: L/5 000, de minimum 1 fő,

SZk = a számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon fővárosi kerületi önkormányzatok esetében, amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva - tárgyévet megelőző év május 31-én - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladja a 2,5%-ot: 1,5, minden más önkormányzat esetében: 1,

KLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy tizedesjegyre kerekítve. KLsz értéke a közös hivatalt alkotó települések számától és együttes lakosságszámától függ; 5-8 település esetén L/10 000, de legalább 0,5 fő, 8 település felett 2*L/10 000, de legalább 1 fő,

FÖ = 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím szerinti fajlagos összeg.

25. 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ támogatása jogcím

25.1. 1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ jogcímre vonatkozó szabályok

25.1.1. A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a járásszékhely önkormányzatoknak és a fővárosi kerületi önkormányzatoknak a család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

25.1.2. A támogatásra jogosult önkormányzat e támogatásból a járáshoz tartozó összes településen biztosítja a feladatellátást. Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.

25.1.3. Valamennyi, a támogatásra jogosult önkormányzatot támogatás illeti meg a számított szakmai létszám alapján. A számított szakmai létszám meghatározása számított alap- és kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik a következő képlet szerint:

JAT = [(JALsz * SZk) + JKLsz + EM] * JFÖ + FT

ahol:

JAT = a támogatás összege,

JALsz = a járáshoz tartozó önkormányzatok együttes, illetve a kerületi önkormányzat lakosságszáma (Lj) és a járáshoz tartozó önkormányzatok száma (TELsz) alapján az adott évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesre kerekítve, JALsz értéke: járásszékhely önkormányzatok esetében: Lj/9 000*(1+TELsz/84), de minimum 3 fő, kerületi önkormányzatok esetében: Lj/12 000,

SZk = a számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon kerületi önkormányzatok esetében, amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva - tárgyévet megelőző év május 31-én - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladja a 2,5%-ot: 1,5, minden más esetben: 1,

JKLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy tizedesjegyre kerekítve. Értéke a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járások tekintetében a következő paramétertábla alapján számolandó:

ABCD
Járás besorolásaLj < 20 00020 000 <= Lj <= 35
000
Lj > 35 000
1Kedvezményezett járás0,511 + [(Lj-35 000)/35 000]
2Fejlesztendő járás122 + [(Lj-35 000)/35 000]
3Komplex programmal fejlesztendő járás1,533 + [(Lj-35 000)/35 000]

EM = család- és gyermekjóléti központonként 1 fő szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzser,

JFÖ = 1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ jogcím szerinti fajlagos összeg,

FT = a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény részére biztosítandó összeg.

25.2. Az 1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím szerinti támogatásra az a járásszékhely önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. A támogatás az önkormányzatot a köznevelésben és a szakképzésben részt vevő gyermekek, tanulók 2022. október 1-jei létszáma alapján illeti meg.

26. 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcím

26.1. A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

26.2. A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is.

26.3. A támogatás nem vehető igénybe az 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím szerinti gyermekétkeztetésben részesülők után.

26.4. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor - a heti 6, illetve 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapulvételével - az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 250-nel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

27. 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás jogcím

27.1. A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti.

27.2. A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

27.3. Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett ellátotti létszám 100%-át.

28. 1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím

28.1. A támogatás a szociális segítés keretében kizárólag szociális segítésre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.

28.2. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítés keretében ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítésben részesülők tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 250-nel.

29. 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím és 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás jogcím

29.1. A támogatás a személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. A 2016. évben kötött megállapodások esetén azon ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális segítésre kötöttek megállapodást. A támogatásnál nem vehető figyelembe a társadalmi gondozók alkalmazásával, a közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló személyek, vagy szociális szövetkezet igénybevételével nyújtott ellátás.

29.2. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszáma alapján kalkulált ellátotti létszám. Elszámoláskor az ellátotti létszámot a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet) 6. § (4a) bekezdés d) pontja alapján kell meghatározni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.

29.3. Egy ellátott naponta az 1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, az 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím és az 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás jogcím közül csak egy jogcímen vehető figyelembe.

30. 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcím

30.1. A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn.

30.2. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

31. 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím

31.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. E támogatást vehetik igénybe továbbá azok az önkormányzatok, amelyek pszichiátriai betegek nappali ellátását vagy szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn, azon ellátottak után, akikre az 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása jogcímen vagy az 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása jogcímen nem vehetnek igénybe támogatást. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

31.2. Azon ellátott után, akire vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet) meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet) alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra az 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím vagy az 1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást igényelheti.

31.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 250-nel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

32. 1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcím

32.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn.

32.2. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, az 1.3.2.7.3.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, az 1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás jogcím és az 1.3.2.7.4.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást igényelheti.

32.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 250-nel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

33. 1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása jogcím

33.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

33.2. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórképet igazoló szakvéleményével.

33.3. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím vagy az 1.3.2.8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást igényelheti.

33.4. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 250-nel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

34. 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása jogcím

34.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai betegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

34.2. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg, amennyiben az ellátott a schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek (F 20-29), hangulatzavarok (affektív rendellenességek) (F 30-39), neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek (F 40-45.9), evési zavarok (F 50), illetve a felnőtt személyiség és viselkedés rendellenességei (F 60-69) kórképek valamelyikével rendelkezik. Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás jogcím vagy az 1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást igényelheti.

34.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 250-nel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók.

35. 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása jogcím

35.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a szenvedélybetegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

35.2. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg, amennyiben az ellátott pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F 10-10.9, F 11-11.9, F 12-12.9, F 13-13.9, F 14-14.9, F 15-15.9 kivéve koffein, F 16-16.9, F 18-18.9, F 19-19.9), illetve kóros játékszenvedély, társfüggőség kórképek valamelyikével rendelkezik. Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás jogcím vagy az 1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást igényelheti.

35.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 250-nel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók.

36. 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcím

36.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

36.2. A támogatás a számított férőhelyek után igényelhető.

36.3. A számított férőhelyek számának meghatározása:

Fh = L/250

ahol:

Fh = a számított férőhelyszám, egész számra kerekítve,

L = az eseménynapló alapján összesített éves létszám, a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével.

36.4. Elszámolásnál a napi átlagos ellátotti létszám nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyek 120%-át.

37. 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím

37.1. A támogatás az önkormányzat által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

37.2. Az ellátottak számának meghatározása:

- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 231-gyel,

- elszámolásnál a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszáma osztva 231-gyel.

37.2.1. A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot.

37.2.2. Beíratottnak az a gyermek minősül, akit a családi bölcsődébe felvettek, beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben.

37.2.3. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a beíratott gyermek, aki az adott hónap nyitvatartási napjainak legalább felén a szolgáltatást igénybe vette és a napi nyilvántartási rendszerben lejelentették. Amennyiben a beíratott gyermek az ellátást a szülővel kötött megállapodás alapján csak bizonyos napokon veszi igénybe, abban az esetben az adott hónap nyitvatartási napjainak száma a megállapodásban szereplő napok számának adott havi összege.

37.2.4. Nem tekintendő hiányzónak a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek azon a napon, amikor nem a családi bölcsődében részesül korai fejlesztésben. A fentiek szerint figyelembe vett sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket az ellátottak számában két főként kell figyelembe venni.

37.2.5. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban a reá irányadó nyitvatartási napok több mint felén hiányzott.

37.2.6. Amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja) vagy az igénybevétel utolsó hónapjában nem egész hónapra jelenik meg beíratottként a családi bölcsődében és a napi nyilvántartásban, akkor a támogatás a ténylegesen igénybe vett napok száma alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt a családi bölcsődével.

37.2.7. A családi bölcsőde nyári zárvatartása idején a támogatás azon beíratott gyermek után vehető igénybe, aki az adott hónapban a családi bölcsődével jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent. Amennyiben a családi bölcsőde a hónap egyetlen napján sem tart nyitva, abban az esetben támogatás arra a hónapra nem vehető igénybe.

37.2.8. A napi nyilvántartási rendszerben vezetett adatoknak és a családi bölcsődében rendszeresített napi jelenlét kimutatásának egyezni kell.

37.3. Az ellátottak között

a) 2-szeres szorzóval kell figyelembe venni a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket,

b) 1,1-szeres szorzóval kell figyelembe venni a hátrányos helyzetű gyermekeket és

c) 1,2-szeres szorzóval kell figyelembe venni a halmozottan hátrányos gyermekeket.

37.4. Az 1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet jogcím szerinti támogatás a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján 2017. január 1. előtt befogadást nyert és 2017. január 1-jétől az átalakult napközbeni gyermekfelügyeletet fenntartó önkormányzatokat illeti meg.

38. 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei jogcím

38.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére.

38.2. A támogatás az önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a ténylegesen betöltött, éjjeli menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az Egészségbiztosítási Alap is finanszíroz.

38.3. A kizárólag lakhatási szolgáltatás biztosítása esetén az 1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás jogcím szerinti támogatás vehető igénybe.

38.4. A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló férőhelyek éves becsült összege osztva 366-tal, elszámolásnál az átmeneti szállás esetében a gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyek, éjjeli menedékhely esetében a rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 366-tal.

39. 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás jogcím

39.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek támogató szolgáltatást tartanak fenn.

39.2. A támogatásra jogosult önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma, és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a következők szerint:

T = AT+ (Fe*Tt)

ahol:

AT = 1.3.2.14.1. Alaptámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg,

Fe = feladategység: a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer,

Tt = 1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg.

39.3. Feladategységek számának meghatározása: tervezéskor a feladategységek tervezett száma, de legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített feladategység, de legfeljebb a befogadott feladategység.

39.4. Támogató szolgáltatás esetén évente legalább 1 200 feladategységet, nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos részét személyi segítéssel kell teljesíteni. Ahány feladategységgel a szolgáltató ennél kevesebbet teljesít, annyi szállítási szolgáltatással teljesített feladategység nem vehető figyelembe a teljesített feladategység meghatározása során. A szállításhoz kapcsolódó személyi segítés aránya a személyi segítésen belül az elszámolható feladategység legfeljebb 50%-a lehet.

39.5. Ha a kötelezően teljesítendő feladatmutató - évi 3 000 feladategység, nem egész évben történő támogatás esetén ezek időarányos része - nem teljesül, elszámoláskor a tárgyévi alaptámogatás arányos részét vissza kell fizetni.

40. 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcím

40.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást vagy szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátást biztosító szolgálatot tartanak fenn.

40.2. A támogatásra jogosult önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a következők szerint:

T = AT+ (Fe*Tt)

ahol:

AT = 1.3.2.15.1.1. Alaptámogatás jogcím vagy 1.3.2.15.2.1. Alaptámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg,

Fe = feladategység

- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 00-09 vagy F 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott,

- szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnóziskódba sorolható, vagy egyéb kóros függőség által okozott mentális és viselkedési zavarokban - különösen játék- vagy munkaszenvedélyben, társfüggőségben - szenvedő ellátott,

Tt = 1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás jogcím vagy 1.3.2.15.2.2. Teljesítménytámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg.

40.3. Feladategységek számának meghatározása: tervezéskor a feladategységek tervezett száma, de legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített feladategység, de legfeljebb a befogadott feladategység. Ha a kötelezően teljesítendő feladatmutató - éves átlagban 40 fő, nem egész évben történő támogatás esetén ezek időarányos része - nem teljesül, elszámoláskor a tárgyévi alaptámogatás arányos részét vissza kell fizetni.

41. 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím

41.1. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.

41.2. Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. Amennyiben a bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a férőhelyszámot a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell megállapítani. Amennyiben tárgyév január 31-én és tárgyév november 30-án a beíratott gyermekek száma egyaránt nem éri el az engedélyezett férőhelyszám legalább 50%-át, úgy a támogatással figyelembe vehető ellátottak száma a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 50%-a.

41.2.1. A beíratott gyermekek létszáma a bölcsődei nevelési év közben - legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig - abban az esetben haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot, ha a gyermek felvételére veszélyeztetettsége miatt kerül sor. A bölcsődei, mini bölcsődei csoportlétszám legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig túlléphető, ha a bölcsődei nevelési év közben állapítják meg a gyermek sajátos nevelési igényét, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosultságát.

41.2.2. A bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az intézménybe felvettek, beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben.

41.2.3. A nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején az ügyeletet biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermeket. Az ügyeletet biztosító intézményben a gyermekek létszáma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120%-át.

41.2.4. A sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket a szakmai dolgozók számított létszámának megállapításakor az ellátottak számában két főként kell figyelembe venni.

41.3. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok:

41.3.1. A támogatás kizárólag a támogatással érintett intézmények működési és felhalmozási kiadására fordítható, azzal, hogy az 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím, az 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím, az 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím és az 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók.

41.3.2. A támogatás szempontjából kizárólag a 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása kormányzati funkción elszámolt kiadás vehető figyelembe.

42. 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím

42.1. A központi költségvetés a jogszabály alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is.

42.2. A szakmai dolgozók számított létszámának meghatározása

42.2.1. mini bölcsődében:

MBsz = [Le / 7, lefelé kerekítve 0 tizedesre) *2,5 fő] + (ha [Le - (Le / 7, lefelé kerekítve 0 tizedesre) * 7] >=3, akkor 2,5 fő, ha értéke 0-nál nagyobb és 3-nál kisebb, akkor 1,5 fő)

ahol:

MBsz = mini bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma,

Le = a bölcsődei ellátottak 41.2. pont szerinti elismert létszáma.

42.2.2. bölcsődében:

BBsz = [Le / 12 *2, de legalább 2 fő kisgyermeknevelő] + Le / 24, de legalább 1 fő bölcsődei dajka] + [Let* 2 fő kisgyermeknevelő] + egyesített bölcsőde, bölcsődei igazgatóság esetén 1 fő szaktanácsadó + egycsoportos bölcsőde esetén 1 fő helyettesítő

ahol:

BBsz = bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma,

Le = a bölcsődei ellátottak 41.2. pont szerinti elismert létszáma,

Let = azon telephelyek száma, ahol a bölcsődei ellátottak 41.2. pont szerinti elismert létszáma meghaladja a 60 főt.

42.3. Amennyiben a mini bölcsődében az ellátottak száma meghaladja a 16 főt, úgy a szakmai dolgozók számított létszámát a bölcsődére irányadó képlet szerint kell meghatározni. Amennyiben a mini bölcsődének több településen van telephelye, úgy a szakmai dolgozók számított létszámát a bölcsődére irányadó képlet szerint abban az esetben kell meghatározni, ha az ellátottak telephellyel érintett településekre jutó átlagos száma a 16 főt meghaladja.

42.4. A támogatás igénylése szempontjából a szakmai dolgozók finanszírozott létszáma a 42.2. pont szerinti képlet alapján meghatározott létszám, de legfeljebb a 2024. évben a ténylegesen foglalkoztatott szakmai dolgozók - teljes munkaidőre átszámított - átlagos száma, egy tizedesre kerekítve, azaz:

Bfk + Bff <= MBsz vagy BBsz

ahol:

Bfk = a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve,

Bff = a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve.

42.5. A szakmai dolgozók finanszírozott létszámára jutó bértámogatás meghatározása:

Tf = Bfk * BTk + Bff * BTf

ahol:

Tf = a szakmai dolgozók finanszírozás szempontjából elismert létszámának átlagbéralapú támogatása,

BTk = 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím szerinti fajlagos összeg,

BTf = 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím szerinti fajlagos összeg.

42.6. A támogatás felhasználható a 2023. december havi bérek 2024. januárban történő kifizetésére is.

43. 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím

43.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

43.2. Az üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és az 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett összegét. Az ezzel kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi.

43.3. A bölcsődei üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

43.4. A bölcsődei üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzat-módosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja.

44. 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím

44.1. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott

a) az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását,

b) a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, illetve

c) a gyermekek és családok átmeneti gondozását

biztosító intézmények, illetve a fogyatékos, valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére nyújtott támogatott lakhatás egyes kiadásaihoz.

44.2. A támogatás a támogatással érintett intézmények működési és felhalmozási kiadásaira fordítható azzal, hogy az 1.3.4.1. Bértámogatás jogcím és az 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások között átcsoportosítás hajtható végre.

44.3. E támogatást az önkormányzat a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez is felhasználhatja.

44.4. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a 104012 Gyermekek átmeneti ellátása,

b) a 102025 Időskorúak átmeneti ellátása,

c) a 102026 Demens betegek átmeneti ellátása,

d) a 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása,

e) a 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása,

f) a 107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása,

g) a 101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére,

h) a 101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére és

i) a 101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

45. 1.3.4.1. Bértámogatás jogcím

45.1. A központi költségvetés a jogszabály alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, illetve a fogyatékos, valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére nyújtott támogatott lakhatást biztosító önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott szakmai dolgozók béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

45.2. A támogatás az önkormányzatot a számított segítői létszám után illeti meg.

45.2.1. E jogcím szempontjából segítő:

a) időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátása, illetve támogatott lakhatás esetén: az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szerint az adott ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő munkakörök (intézményvezető kivételével),

b) gyermekek átmeneti gondozása esetén: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklete szerint az adott ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő munkakörök (intézményvezető/szakmai vezető kivételével).

45.2.2. Finanszírozás szempontjából elismert létszám négy ellátottra egy fő segítő.

45.3. Az átlagbéralapú támogatás azon önkormányzatokat is megilleti, amelyek a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására a Gyvt.-ben szabályozott módon helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés alapján jogosultak, illetve az önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. A támogatás ebben az esetben a helyettes szülői ellátással kapcsolatos költségekre fordítható.

45.4. Az ellátottak számának meghatározása:

a) tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 366-tal,

b) elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal,

amely éves szinten nem lehet több a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám 100%-ánál.

45.5. A számított segítőimunkatárs-létszám meghatározása:

Gsz = L/4*Kszl

ahol:

Gsz = adott évre számított, elismert segítő munkatársak szolgáltatásonkénti együttes létszáma, szolgáltatásonként egész számra felfelé, illetve helyettes szülői ellátás esetén két tizedesre kerekítve,

L = adott évre elismert 45.4. pont szerinti összes ellátotti létszám,

Kszl = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatásbiztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám, szolgáltatásonként.

AB
AltípusSzorzószám
(Kszl)
1idősek otthona1,00
2időskorúak gondozóháza0,93
3idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter
szakorvos demenciakórkép súlyos vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményével rendelkező
ellátottak
1,19
4hajléktalanok otthona1,05
5hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye0,8
6támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére1,19
7fokozott gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére támogatott lakhatás: a
Szociális Ágazati Portálon közzétett Komplex támogatási szükségletmérő eszköz Összegző adatlap II.
pont I. Személyi higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül legalább két
kategóriában teljes támogatást igénylő ellátott
1,5
8magas gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére támogatott lakhatás: a Szociális
Ágazati Portálon közzétett Komplex támogatási szükségletmérő eszköz Összegző adatlap II. pont I.
Személyi higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül legalább egy kategóriában
teljes támogatást igénylő ellátott
1,43
9támogatott lakhatás autista diagnózisú személyek részére1,7
10támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére0,77
11támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére0,74
12helyettes szülőnél biztosított átmeneti ellátás0,8
13gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás0,94
14családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás0,83
15családok átmeneti otthonában külső férőhelyén biztosított átmeneti ellátás0,7

45.6. A szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása:

Tsz = Gsz * Ábsz

ahol:

Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása,

Ábsz = 1.3.4.1. Bértámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg.

45.7. A támogatás felhasználható a 2023. december havi bérek 2024. januárban történő kifizetésére is.

46. 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás jogcím

46.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakását, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményeiben - ide nem értve a helyettes szülői ellátást és a családok átmeneti otthonának külső férőhelyeit - az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembevételével.

46.2. Amennyiben a szociális szakosított ellátást, gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézmény egyéb ellátotti csoportokról - például fogyatékos személyekről, pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedőkről, gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkről - is gondoskodik, úgy az intézményüzemeltetési támogatáshoz az intézményüzemeltetési kiadást meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának, illetve a gyermekek átmeneti gondozásának adatait lehet szerepeltetni.

46.3. A támogatás összege (a továbbiakban: T) - a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati adatszolgáltatás alapján - legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:

T <= Ösz + (Iv * Ábsz) - Szt

ahol:

Ösz = éves összes várható intézményüzemeltetési kiadás,

Iv = intézményvezetők száma, a finanszírozás szempontjából intézményenként egy fő intézményvezető ismerhető el,

Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege.

46.4. Az intézményüzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

46.5. Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzat-módosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja.

47. 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím

47.1. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy külső szolgáltatótól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

47.2. Az önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, vagy a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben biztosított intézményi gyermekétkeztetés esetében egyházi fenntartótól is vásárolhatja a szolgáltatást. Ebben az esetben az egyházi fenntartó külső szolgáltatónak minősül.

47.3. A külső szolgáltatótól vásárolt szolgáltatás esetén a támogatás igénylésének további feltételei

47.3.1. A szolgáltatási díjban a külső szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét, ami megállapodás szerint arányosan is történhet.

47.3.2. Amennyiben a külső szolgáltató a gyermekétkeztetési feladatot az önkormányzat nevében végzi, a külső szolgáltató az önkormányzat részére az Áfa tv. 13. §-a szerinti szolgáltatást nyújt, a részére fizetett kompenzáció pedig ennek megfelelően a szolgáltatás ellenértékeként értelmezendő. Ebben az esetben az étkeztetési díj tekintetében a számla külső szolgáltató által történő kibocsátására az önkormányzat nevében kerülhet sor, a bevétel az önkormányzatot illeti.

47.3.3. Amennyiben az önkormányzat a külső szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést köt, úgy abban szabályozni szükséges, hogy a külső szolgáltató által beszedett térítési díjakból származó bevétel nem a külső szolgáltató bevétele, hanem az önkormányzaté, amit a könyvelésében a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben vagy a 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében kormányzati funkciókon bevételként szerepeltet. A közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzáció vagy támogatás az intézményi gyermekétkeztetés külső szolgáltató által kimutatott teljes költségre jár, aminek pénzforgalom nélkül része a gazdasági társaság által beszedett térítésidíj-bevételnek megfelelő összeg.

47.4. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok:

47.4.1. A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím és az 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók.

47.4.2. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, valamint

b) a 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

48. 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím

48.1. A központi költségvetés a jogszabály alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

48.2. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.

48.3. Az önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, iskolában, továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek esetén az ellátottak számának meghatározása

48.3.1. Az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést igénybe vevő gyermekek, tanulók 2024. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető a támogatás.

48.3.2. Az intézményi étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő - függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz - csak egy létszámként szerepelhet.

48.3.3. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen biztosított étkeztetésnél vehető figyelembe.

48.3.4. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg főétkezés biztosított.

48.3.5. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás, illetve térítésidíj-kedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is.

48.3.6. Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi, externátusi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A szünidőben szervezett napközi ellátás (ideértve az üdültetés, táboroztatás, egyéb szabadidős program, illetve egyéb szünidei étkeztetéseket is) résztvevőinek létszáma az előbbi számításokban nem vehető figyelembe.

48.3.7. A Gyvt. alapján szervezett, az önkormányzat által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében elhelyezett gyermekek esetében az intézményi gyermekétkeztetésben ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 231-gyel, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 231-gyel.

48.3.8. Az önkormányzat által fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek intézményi étkeztetése esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 250-nel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

48.4. A számított dolgozói létszám - a kollégiumi, externátusi étkeztetettek számán kívüli - az ellátottak számától függően az alábbi ellátotti kategóriák szerint határozható meg

ha L értéke 1-100 közötti:

Dsz = (L/25 + Lk/25)*F

ha L értéke 101-500 közötti:

Dsz = (100/25 + (L - 100)/60 + Lk/25)*F

ha L értéke 501-1 000 közötti:

Dsz = (100/25 + (500 - 100)/60 + (L - 500)/70 + Lk/25)*F

ha L értéke 1 001-1 500 közötti:

Dsz = (100/25 + (500-100)/60 + (1 000-500)/70 + (L - 1 000)/75 + Lk/25)*F

ha L értéke 1 500 feletti:

Dsz = (100/25 + (500 - 100)/60 + (1 000 - 500)/70 + (1 500 - 1 000)/75 + (L - 1 500)/80 + Lk/25)*F

ahol:

Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve,

L = adott évre elismert - kollégiumi, externátusi étkeztetettek kivételével - ellátotti létszám,

Lk = az adott évre elismert kollégiumi, externátusi létszám,

F = a gyermekétkeztetési feladatellátási helyek számától függő tényező, amelynek értéke: 1 feladatellátási hely esetén 1,0; 2-3 feladatellátási hely esetén 1,1; 4-6 feladatellátási hely esetén: 1,2; 6 feladatellátási hely felett: 1,3. Bölcsőde, mini bölcsőde, fogyatékos személyek nappali intézménye esetén feladatellátási helyként az engedélyesek számát kell figyelembe venni.

48.5. A dolgozók bértámogatásának meghatározása:

Tsz = Dsz * Ábd

ahol:

Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása,

Ábd = 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg.

48.6. A támogatás felhasználható a 2023. december havi bérek 2024. januárban történő kifizetésére is.

49. 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím

49.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

49.2. A támogatás összege - a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati adatszolgáltatás alapján - legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:

T <= Kgy - Szt

ahol:

Kgy = az intézményi gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása (vásárolt szolgáltatás esetében a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra számított az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett éves nyersanyag- és dologi kiadás összege),

Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összege.

49.3. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét.

49.4. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

49.5. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzat-módosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja.

50. 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím

50.1. A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.

50.2. A támogatás összege az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint.

AB
Egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség (forint)Fajlagos összeg korrigált értéke (forint/étkezési adag)
10-18 000570
218 001-21 000542
321 001-24 000513
424 001-27 000485
527 001-30 000456
630 001-35 000399
735 001-40 000342
840 001-285

50.3. A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

50.4. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabály:

A támogatás szempontjából kizárólag a 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

51. 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím

A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

52. 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása jogcím

52.1. A támogatás a vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatát lakosságszám alapján illeti meg az Mötv., valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott nyilvános könyvtári és muzeális intézményi feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

52.2. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

b) a 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása,

c) a 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek,

d) a 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés,

e) a 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

f) a 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme,

g) a 082044 Könyvtári szolgáltatások,

h) a 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,

i) a 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,

j) a 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, valamint

k) a 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

53. 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása jogcím

53.1. A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg az Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

53.2. A támogatásból a vármegyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre Város Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem részesülhetnek.

53.3. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2025. március 31-éig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.

53.4. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

b) a 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme,

c) a 082044 Könyvtári szolgáltatások,

d) a 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

e) a 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása,

f) a 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek, valamint

g) a 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

53.5. Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

53.6. Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

53.7. A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján az illetékes vármegyei hatókörű városi könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött önkormányzatnak a támogatás legalább 25%-át a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységre és a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. Amennyiben az önkormányzat e feltételnek nem tesz eleget, úgy a támogatás 30%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

53.8. Amennyiben az önkormányzat e feladatok ellátásához társulás vagy másik önkormányzat felé a 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción teljesített kiadással hozzájárul, úgy ennek összege a támogatás elszámolása szempontjából figyelembe vehető.

54. 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása jogcím

54.1. A támogatás Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg az Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári, múzeumi és közművelődési feladatainak ellátásához.

54.2. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

b) a 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme,

c) a 082044 Könyvtári szolgáltatások,

d) a 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

e) a 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása,

f) a 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek,

g) a 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés,

h) a 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,

i) a 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,

j) a 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, valamint

k) a 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

54.3. Budapest Főváros Önkormányzatának a támogatást a Budapesti Művelődési Központ, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum működésének és feladatellátásának biztosításához kapcsolódó működési és felhalmozási kiadásokra kell felhasználnia.

54.4. Amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárra jutó támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

54.5. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2025. március 31-éig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.

55. 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím

55.1. A támogatás a fővárosi kerületek önkormányzatait lakosságszám alapján illeti meg az Mötv.-ben, valamint Kult. tv. alapján meghatározott nyilvános könyvtári és muzeális intézményi feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

55.2. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

b) a 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása,

c) a 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek,

d) a 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés,

e) a 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

f) a 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme,

g) a 082044 Könyvtári szolgáltatások,

h) a 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,

i) a 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,

j) a 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, valamint

k) a 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

55.3. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2025. március 31-éig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.

56. 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása jogcím

56.1. A támogatást a vármegyei hatókörű városi könyvtárat fenntartó vármegyeszékhely megyei jogú város és Szentendre Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 500 főnél kisebb lakosságszámú - könyvtári szolgáltató helyet működtető - településsel 2023. október 15-éig kötött megállapodások alapján.

56.2. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2025. március 31-éig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.

56.3. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

b) a 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, valamint

c) a 082044 Könyvtári szolgáltatások

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

56.4. A támogatást a vármegyei hatókörű városi könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) működtetésére használhatja fel.

56.5. Ha a vármegyei hatókörű városi könyvtár a KSZR működtetésére megállapodást köt a városi könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről e támogatás keretei között a vármegyei hatókörű városi könyvtár gondoskodik.

57. 4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás jogcím

57.1. A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja (a továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

57.2. A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla:

ABCD
Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési
adóerő-képessége szerint (forint)
Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás
alapjának százalékában
alsó határfelső határminimummaximum
1022 00000
222 00150 00000,40
350 00158 0000,400,50
458 00178 0000,500,60
578 001102 0000,600,67
6102 001950 0000,670,75

57.3. A szolidaritási hozzájárulás az alábbi képlet alapján határozható meg:

SZH = SZHA * [ C + (AE - A)/(B - A) * (D - C) ] / 100, egész számra kerekítve - KT, de értéke legalább 0

ahol:

SZH = szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege,

SZHA = szolidaritási hozzájárulás alapja,

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a szolidaritási hozzájárulás mértékének számításakor alkalmazandó 57.2. pont szerinti paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó,

A-D = a szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó 57.2. pont szerinti paramétertábla oszlopai szerinti érték,

KT = 600 fő lakosságszám alatti települések esetében alkalmazandó korrekciós tényező, amelynek összege 12 millió forint.

57.4. Amennyiben a település közös hivatal székhelye, az 57.2. pont szerinti paramétertábla 2-6 sorai szerinti kategóriákban a rá irányadó %-os mérték 0,05 százalékponttal kisebb.

57.5. Az államháztartásért felelős miniszter az 1.3. pont szerinti iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség ismeretében az 57.2. pont szerinti paramétertáblában szereplő kategóriahatárokat és hozzájárulási mértékeket módosíthatja. A módosítás nem érintheti hátrányosan egyetlen kategóriát sem.

3. melléklet a 2023. évi LV. törvényhez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

I. Előirányzatok és támogatások

JogcímszámTámogatási jogcímElőirányzat
(millió forintban)
12.A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
22.1.A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
32.1.1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása4 500,0
42.1.2.A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása100,0
52.1.3.A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása12 000,0
62.1.4.A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt
közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása
280,0
72.1.5.Önkormányzatok rendkívüli támogatása5 500,0
82.1.6.Önkormányzati elszámolások11 824,0
92.1.7.Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása5 488,1
102.2.A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása
112.2.1.A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása5 000,0
122.2.2.Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék29 431,1
132.3.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása
142.3.1.Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása1 470,0
152.3.2.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása
162.3.2.1.Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása3 778,3
172.3.2.2.Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása4 191,3
182.3.2.3.A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása1 238,1
192.3.2.4.A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása300,0
202.3.2.5.Táncművészeti szervezetek támogatása426,4
212.3.2.6.Zeneművészeti szervezetek támogatása4 301,7
222.3.3.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása13 914,6
233.A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
243.1.Vis maior támogatás2 686,9
253.2.Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása390,0
263.3.Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása300,0
273.4.Normafa Park beruházás támogatása1 000,0
283.5.Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása1 576,9
293.6.A mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezés támogatása1 459,0

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai

1. 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása jogcím

1.1. A jogcím azon önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű-társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak.

1.2. A támogatást az önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A pályázatot a vízgazdálkodásért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével írja ki.

1.3. A támogatás elosztása a pályázók között a tárgyévet megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai figyelembevételével történik. A támogatás településenkénti összegének megállapítása során figyelembe kell venni az adott település lakosainak szociális helyzetét is.

1.4. Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításainak támogatására is azon önkormányzatok esetén, amelyek a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján kötelesek a településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítani.

1.5. A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.

2. 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása jogcím

2.1. A jogcím azon önkormányzat támogatására szolgál, amely a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közszolgáltatási szerződés lejártáig a közszolgáltatást biztosítja.

2.2. A támogatást az önkormányzat pályázati úton igényelheti a közszolgáltatás 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjának megtérítésére. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével írja ki.

2.3. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt, és az ellátásért felelős önkormányzatokon keresztül gondoskodik a támogatás biztosításáról.

2.4. Az igényelhető összeget a közszolgáltatási díjból befolyó bevétel csökkenti, továbbá az előző évi támogatás elszámolását követően az előző évi tényadatok alapján meg nem igényelt összeg növeli.

2.5. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyévi térítésmentes ellátásához szükséges becsült adat alapján egy összegben történik.

2.6. Amennyiben a szolgáltató közszolgáltatói szerződése a tárgyévet megelőző évben megszűnt, és a beszámolójának ellenőrzését követően többlettámogatás illeti meg, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az ellenőrzött többletköltség támogatásáról dönt.

2.7. A támogatás felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.

3. 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása jogcím

3.1. A jogcím a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, a Budapest Főváros Önkormányzata által kötelezően ellátandó feladatok támogatására szolgál.

3.2. A támogatás nem haladhatja meg a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján megállapított, a fővárosi helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő veszteséget.

3.3. A közlekedésért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével Budapest Főváros Önkormányzatával a támogatás felhasználásának szabályairól támogatási szerződést köt. Az Áht. szerinti támogató a közlekedésért felelős miniszter.

3.4. A támogatás a fővárosi helyi közösségi közlekedés tárgyévi működésének támogatására fordítható. A támogatás folyósítása részletekben, időarányosan történik, felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.

4. 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcím

4.1. A jogcím szolgál a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló