72/2023. (III. 10.) Korm. rendelet

az állami alkalmazás-fejlesztésekkel, valamint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2., 4. és 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)

a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,

b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint

módosul.

2. § Hatályát veszti az R1. 3. melléklet 45. pontja.

2. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 66. alcíme a következő 201/ZF. §-sal egészül ki:

"201/ZF. § Az állami alkalmazás-fejlesztésekkel, valamint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 72/2023. (III. 10.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő, az ÁAFK Kr. 2022. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti soron kívüli alkalmazásfejlesztés esetén, ha a támogató tanúsítványt az ÁAFK Kr. szerinti szerv a 101. § (5) bekezdése szerinti előterjesztés elbírálásának ideje alatt megadta vagy megtagadta, a 101/B. § (1) bekezdése szerinti szervezet köteles azt a közbeszerzésekért felelős miniszter részére soron kívül megküldeni."

4. § Hatályát veszti az R2. 101/B. § (2) bekezdése.

3. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) Alkalmazás esetén az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazáskatalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁAFK Kr.) hatálya alá tartozó szervezet esetében az ÁAFK Kr. szerinti támogató tanúsítvány nélkül nincs helye a 7. § b)-d) pontja szerinti megküldésnek."

6. § Az R3. 8. alcíme a következő 30/D. §-sal egészül ki:

"30/D. § Az állami alkalmazás-fejlesztésekkel, valamint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 72/2023. (III. 10.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő, az ÁAFK Kr. 2022. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti soron kívüli alkalmazásfejlesztés esetén, ha annak helye van, és a támogató tanúsítványt az ÁAFK Kr. szerinti szerv a beszerzési igény elbírálása ideje alatt megadta vagy megtagadta, az érintett szervezet köteles - a Portálra történő feltöltéssel - a miniszter részére soron kívül megküldeni."

4. A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 187. § (3) bekezdése.

5. Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 107. § (3) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 72/2023. (III. 10.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. melléklet C) pontja a következő 5. alponttal egészül ki:

(Egyéb informatikai igények kiszolgálása)

"5. A Nemzeti Konzultációk IT kiszolgáló rendszere"

2. melléklet a 72/2023. (III. 10.) Korm. rendelethez

Az R1. 3. melléklete a következő 118. és 119. ponttal egészül ki:

"118. Deregulációs Portál

119. a diaszpóra-magyarsággal történő kapcsolattartást támogató informatikai rendszer"

Tartalomjegyzék