12/2024. (I. 30.) Korm. rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet és az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 2. § (1) bekezdése a következő 39. és 40. ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Az ingatlan jogi jellegeként bejegyezhető adatok:)

"39. fenntartható vízgazdálkodási közösség területe;

40. rizstelep."

2. § Az Inyvhr. 19. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(4) E rendelet alkalmazásában álláshely: az épület gépjárműtároló helyiségében kialakított, gépjármű elhelyezésére szolgáló terület, amelynek egyik oldala az álláshelyekhez vezető közlekedési úthoz kapcsolódik, további három oldala a helyiség padlóján tartós fizikai jelöléssel vagy fallal körülhatárolt, és megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti, az álláshely méreteire vonatkozó előírásoknak. A méretek a tartós fizikai jelölés tengelyétől számítandók."

3. § (1) Az Inyvhr. 20. § 10. pont d) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok és azok jogosultjai jegyezhetők be:

közérdekű használati jog:)

"d) gázipari sajátos építmények elhelyezését, illetve üzemeltetését biztosító vezetékjog és használati jog,"

(2) Az Inyvhr. 20. § 10. pont h) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok és azok jogosultjai jegyezhetők be:

közérdekű használati jog:)

"h) a bányászatról szóló törvény szerinti szolgalom (a továbbiakban: bányászati célú szolgalom),"

(3) Az Inyvhr. 20. § 10. pontja a következő o) alponttal kiegészülve lép hatályba:

(Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok és azok jogosultjai jegyezhetők be:

közérdekű használati jog:)

"o) öntözési szolgalom;"

(4) Az Inyvhr. 20. §-a a következő 25. és 26. ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok és azok jogosultjai jegyezhetők be:)

"25. építményi jog;

26. jogszabályon alapuló ingyenes használati jog."

4. § (1) Az Inyvhr. 21. § 7. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő tények jegyezhetők be:)

"7. bányászati célú szolgalom alapítására irányuló eljárás megindítása;"

(2) Az Inyvhr. 21. §-a a következő 55. és 56. ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő tények jegyezhetők be:)

"55. tulajdonos hozzájárulásának hiánya miatti társasháztulajdonná való átalakítás iránti per megindítása;

56. az országos jelentőségű vasútvonallal érintett ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezése iránti eljárás megindítása."

5. § (1) Az Inyvhr. 25. § (1) bekezdés 6. pont d) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A tulajdoni lap III. része az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogokat, valamint azok jogosultját tartalmazza:

közérdekű használati jog:)

"d) gázipari sajátos építmények elhelyezését, illetve üzemeltetését biztosító vezetékjog és használati jog,"

(2) Az Inyvhr. 25. § (1) bekezdés 6. pont h) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A tulajdoni lap III. része az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogokat, valamint azok jogosultját tartalmazza:

közérdekű használati jog:)

"h) bányászati célú szolgalom,"

(3) Az Inyvhr. 25. § (1) bekezdés 6. pontja a következő o) alponttal kiegészülve lép hatályba:

(A tulajdoni lap III. része az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogokat, valamint azok jogosultját tartalmazza:

közérdekű használati jog:)

"o) öntözési szolgalom;"

(4) Az Inyvhr. 25. § (1) bekezdése a következő 21. és 22. ponttal kiegészülve lép hatályba:

(A tulajdoni lap III. része az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogokat, valamint azok jogosultját tartalmazza:)

"21. építményi jog;

22. jogszabályon alapuló ingyenes használati jog."

(5) Az Inyvhr. 25. § (2) bekezdés 7. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A tulajdoni lap III. része tartalmazza az ingatlanhoz vagy a bejegyzett jogokhoz, valamint annak jogosultjaihoz kapcsolódó következő tényeket:)

"7. bányászati célú szolgalom alapítására irányuló eljárás megindítása;"

(6) Az Inyvhr. 25. § (2) bekezdése a következő 7a. ponttal kiegészülve lép hatályba:

(A tulajdoni lap III. része tartalmazza az ingatlanhoz vagy a bejegyzett jogokhoz, valamint annak jogosultjaihoz kapcsolódó következő tényeket:)

"7a. részarány-földtulajdon helyének meghatározására irányuló eljárás megindítása;"

(7) Az Inyvhr. 25. § (2) bekezdése a következő 54. és 55. ponttal kiegészülve lép hatályba:

(A tulajdoni lap III. része tartalmazza az ingatlanhoz vagy a bejegyzett jogokhoz, valamint annak jogosultjaihoz kapcsolódó következő tényeket:)

"54. tulajdonos hozzájárulásának hiánya miatti társasháztulajdonná való átalakítás iránti per megindítása;

55. az országos jelentőségű vasútvonallal érintett ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezése iránti eljárás megindítása."

6. § Az Inyvhr. 24. alcíme a következő 43/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

"43/A. § (1) A bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján fennálló vagy létrejövő, kezelt vagyonba kerülő ingatlanra vonatkozó tulajdonjog-bejegyzés esetén, ha a bizalmi vagyonkezelési szerződés nem bizalmi vagyonkezelő vállalkozással mint vagyonkezelővel került megkötésre, a kérelemben erről nyilatkozni kell, valamint csatolni a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló törvényben meghatározott bejelentési bizonyítványt is.

(2) A bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján fennálló vagy létrejövő, kezelt vagyonba kerülő ingatlanra vonatkozó tulajdonjog-bejegyzés esetén, ha a bizalmi vagyonkezelési szerződés bizalmi vagyonkezelő vállalkozással mint vagyonkezelővel került megkötésre, a kérelemben erről nyilatkozni kell, és csatolni a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás e minőségének igazolására szolgáló, a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló törvényben meghatározott hivatal által kiállított hatósági bizonyítványt.

(3) Az egyoldalú jogügylettel létesített bizalmi vagyonkezelői jogviszonyban a vagyonkezelőre az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni."

7. § Az Inyvhr. 44. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(4) A bejegyzett közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog hatálya azonos a szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó bejegyzés hatályával."

8. § Az Inyvhr. 67. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(4) Ha a zálogjog átváltoztatása során a felek az önálló zálogjog tőkeösszegét és a jelzálogjog tőkeösszegét nem azonos pénznemben határozzák meg, az önálló zálogjognak a jelzálogjog ranghelyén, illetve a jelzálogjognak az önálló zálogjog ranghelyén történő bejegyzéséhez az eredeti zálogjogot követő ranghelyen bejegyzett zálogjogosultak hozzájárulása szükséges. Hozzájárulás hiányában az átváltoztatással létrejött zálogjog - bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom vagy terhelési tilalom esetén a tilalom jogosultjának hozzájárulásával - csak új ranghelyre jegyezhető be."

9. § Az Inyvhr. 68. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) A jelzálogjoggal biztosított követelés, valamint az önálló zálogjog érvényesítésére vonatkozó végrehajtási jog bejegyzése során a bejegyzésben fel kell tüntetni a következő szöveget: "a végrehajtási jog részben vagy egészben jelzálogjog, illetve önálló zálogjog érvényesítését szolgálja", és utalni kell a bejegyzéssel érintett jelzálogjogra vagy önálló zálogjogra."

10. § Az Inyvhr. 71. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"71. § (1) A lízingbeadáshoz kapcsolódó lízingbevevői jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára lehet bejegyezni.

(2) A bejegyzés hatálya azonos a szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó bejegyzés hatályával."

11. § Az Inyvhr. a következő 40/A. és 40/B. alcímmel kiegészülve lép hatályba:

"40/A. Építményi jog

71/A. § (1) Építményi jogot egész ingatlanra, illetve annak természetben vagy területi mértékben meghatározott részére lehet bejegyezni.

(2) A bejegyzésben az építményi jog fennállásának határozott - legfeljebb ötven évig tartó - időtartamát fel kell tüntetni.

(3) Ha az építményi jogot alapító szerződésben kikötötték, hogy az építményi jogot a jogosult csak az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával idegenítheti el vagy terhelheti meg, e korlátozásra a bejegyzésben utalni kell.

40/B. Jogszabályon alapuló ingyenes használati jog

71/B. § Jogszabályon alapuló ingyenes használati jogot egész ingatlanra, illetve annak természetben vagy területi mértékben meghatározott részére lehet bejegyezni."

12. § Az Inyvhr. 44. alcím címe a következő szöveggel lép hatályba:

"44. Kisajátítási, telekalakítási, országos közúttal érintett ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezése iránti, az országos jelentőségű vasútvonallal érintett ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezése iránti, bányászati célú szolgalom alapítására irányuló, valamint a részarány-földtulajdon helyének meghatározására irányuló eljárás megindítása"

13. § Az Inyvhr. 75. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a telekalakítási, az országos közúttal érintett ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezése iránti, az országos jelentőségű vasútvonallal érintett ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezése iránti, a bányászati célú szolgalom alapítására irányuló, valamint a részarány-földtulajdon helyének meghatározására irányuló eljárásra is."

14. § Az Inyvhr. 77. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(3) Az Inytv. 68. § (1) bekezdésében meghatározott per megindításának tényét, a büntetőeljárás megindításának tényét, valamint az ingatlant érintő közigazgatási per megindításának tényét egész ingatlanra és egész tulajdoni illetőségre lehet bejegyezni."

15. § Az Inyvhr. 106. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"106. § Ha a tulajdonos az Inytv. 32. § (2) bekezdése szerinti bejegyzési engedélyt nem a tulajdonjog-átruházási szerződésben adja meg a tulajdonjogot megszerző személy részére, a bejegyzési engedélyt az ingatlan-nyilvántartás vezetését támogató informatikai rendszerben kitöltendő elektronikus űrlapon (a továbbiakban: ingatlan-nyilvántartási elektronikus űrlap) kell létrehozni, és azt a jogi képviseletet ellátó közjegyző, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos, illetve a 115. § (2) bekezdésében meghatározott személy előtt személyes jelenléttel, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás elhelyezésével vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással kell hitelesíteni."

16. § Az Inyvhr. 107. § (2) bekezdése a következő h) ponttal kiegészülve lép hatályba:

[Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően]

"h) a jövőbeli épületre vonatkozó vevői jog"

[jogosultjainak hozzájárulását ingatlan-nyilvántartási elektronikus űrlapon kell létrehozni, és azt a jogi képviseletet ellátó közjegyző, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos, illetve a 115. § (2) bekezdésében meghatározott személy előtt személyes jelenléttel, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás elhelyezésével vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással kell hitelesíteni.]

17. § Az Inyvhr. 136. § (3) bekezdése a következő 10. ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Nincs helye a beadvány automatikus döntéshozatallal történő elbírálásának, ha a következő jogok, tények vagy adatok közül bármelyik be van jegyezve az érintett ingatlan tulajdoni lapján:)

"10. a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény szerint folyamatban lévő megosztás."

18. § Az Inyvhr. 138. § (1) bekezdés 9. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A jogok, tények és adatok változásának bejegyzéséről rendelkező döntést közölni kell)

"9. bányatelek jogi jelleget érintő telekalakítás bejegyzése esetén a bányafelügyelettel,"

19. § Az Inyvhr. 154. §-a a következő (4a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(4a) Hivatalból törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból az alzálogjogot annak a jelzálogjognak a törlésével egyidejűleg, amelyet az alzálogjog terhel."

20. § Az Inyvhr. 169. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"169. § (1) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmáról teljes vagy szemlemásolat állítható ki.

(2) A térképmásolat az alábbiakat tartalmazza:

a) a kiállító hatóság megnevezését és címét,

b) a kiállítás dátumát,

c) az igénylés iktatószámát,

d) a digitális hitelesítést,

e) a település és a helyrajzi szám megnevezését, amelyre a hiteles térképkivágat vonatkozik,

f) az "A térképmásolat megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával" záradékszöveget,

g) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisából származó térképkivágatot.

(3) A térképkivágat

a) szemlemásolat esetén a jogerős térképi adatokat,

b) teljes másolat esetén a jogerős térképi adatokon túl az előzetes változásokat is

tartalmazza."

21. § Az Inyvhr. 171. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az I-IX. Fejezet, a 172. §, a 173. § és a 175-179. § 2024. október 1-jén lép hatályba."

22. § Az Inyvhr.

a) 20. § 7. pontja és 25. § (1) bekezdés 3. pontja a "jog" szövegrész helyett a "jog, túlélő házastárs haszonélvezeti joga és özvegyi jog" szöveggel,

b) 24. § (3) bekezdése a "név és székhelyadatot" szövegrész helyett a "nevet, székhelyadatot, nyilvántartást vezető szervet és cégjegyzékszámot" szöveggel,

c) 25. § (2) bekezdés 34. pontja az "aljelzálogjog" szövegrész helyett az "alzálogjog" szöveggel,

d) 25. § (5) bekezdése a "név- és székhelyadatot" szövegrész helyett a "nevet, székhelyadatot, nyilvántartást vezető szervet és cégjegyzékszámot" szöveggel,

e) 43. § (1) bekezdése a "vétel" szövegrész helyett az "adásvétel" szöveggel,

f) 31. alcím címe a "jog és" szövegrész helyett a "jog, túlélő házastárs haszonélvezeti joga, özvegyi jog és" szöveggel,

g) 50. § (1) bekezdése a "jogot egész" szövegrész helyett a "jogot - ideértve a túlélő házastárs haszonélvezeti jogát és az özvegyi jogot is - egész" szöveggel,

h) 107. § (2) bekezdés f) pontja a "jog és" szövegrész helyett a "jog," szöveggel,

i) 107. § (2) bekezdés g) pontja a "jog" szövegrész helyett a "jog és" szöveggel,

j) 108. § (2) bekezdés d) pontja az "a jogváltozás" szövegrész helyett a "- tulajdonjog-változást eredményező jogügylettel kapcsolatban - a tulajdonjog-változás" szöveggel,

k) 135. § (1)-(3) bekezdése a "hoz" szövegrész helyett a "hozhat" szöveggel,

l) 136. § (5) bekezdése a "ha beadvány" szövegrész helyett a "ha a beadvány" szöveggel,

m) 172. § (1) bekezdése a "2024. szeptember" szövegrész helyett a "2025. április" szöveggel,

n) 172. § (3) bekezdése a "január" szövegrész helyett az "augusztus" szöveggel

lép hatályba.

23. § Nem lép hatályba az Inyvhr.

a) 21. § 50. pontjában és 25. § (2) bekezdés 49. pontjában a "biztonsági övezet és" szövegrész,

b) 89. §-a,

c) 114. § (1) bekezdés b) pontja.

2. Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 53. § 2024. október 1-jén lép hatályba."

3. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2024. január 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-20. § és a 22-23. § 2024. október 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék