2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról[1]

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

424/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet (különösen: 1-3. §)

460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet (különösen: 3. § (2) bekezdés a), e)-g) pont)

369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet (különösen: 2. § (2) bekezdés a), f)-g) pont, (7) bekezdés)

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy elősegítse a tulajdonhoz, a vállalkozás és a gazdasági verseny szabadságához való jog érvényesülését, valamint a Magyarország területén fekvő ingatlanok forgalmának biztonságát, a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A törvény hatálya és értelmezése

1. §[2]

2. §[3]

II. FEJEZET

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS TÁRGYA ÉS TARTALMA

2. Az ingatlan

3. §[4]

3. A földrészlet

4. §[5]

4. Egyéb önálló ingatlanok

5. §[6]

6. §[7]

5. Az ingatlanok és a jogosultak adatai, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok és tények

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

III. FEJEZET

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS RÉSZEI

10. §[11]

6. Tulajdoni lap

11. §[12]

7. Okirattár

12. §[13]

8. Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

13. §[14]

IV. FEJEZET

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS ALAPELVEI

9. Az ingatlan-nyilvántartás nyilvánossága

14. §[15]

10. Az okirati elv

15. §[16]

11. Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége

16. §[17]

12. Kérelemhez kötöttség

17. §[18]

13. Ranghely és rangsor

18. §[19]

19. §[20]

V. FEJEZET

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁST VEZETŐ SZERVEZET

20. §[21]

MÁSODIK RÉSZ

A VÁLTOZÁSOK VEZETÉSÉNEK SZABÁLYAI

VI. FEJEZET

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

VII. FEJEZET

AZ ADATVÁLTOZÁS BEJEGYZÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS SZABÁLYAI

28. §[29]

14. Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás bejegyzésére irányuló eljárás

29. §[30]

30. §[31]

15. A bejegyzett jogosult adataiban bekövetkezett változás vezetésére irányuló eljárás

31. §[32]

VIII. FEJEZET

A JOGOK ÉS TÉNYEK BEJEGYZÉSE ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ OKIRATOK ÉS A BEJEGYZÉSHEZ SZÜKSÉGES EGYÉB OKIRATOK

16. Jogok és tények bejegyzése alapjául szolgáló okiratok

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

17. Az okiratok kellékei

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

18. A külföldön kelt okiratok

39. §[40]

40. §[41]

19. Bejegyzéshez szükséges egyéb okiratok

41. §[42]

IX. FEJEZET

A KÉRELEM ALAPJÁN FOLYTATOTT - JOGOK ÉS TÉNYEK BEJEGYEZÉSÉRE IRÁNYULÓ - ELJÁRÁS SZABÁLYAI

20. Általános szabályok

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

45. §[46]

21. Az eljárás megindítása

46. §[47]

47. §[48]

22. Az eljárás felfüggesztése

48. §[49]

23. A kérelem elutasítása

49. §[50]

50. §[51]

51. §[52]

24. Az automatikus döntéshozatali eljárásra vonatkozó eltérő szabályok

52. §[53]

25. Automatikus döntéshozatali eljárásban vagy sommás eljárásban elbírált kérelem teljes eljárásban történő ismételt elbírálása

53. §[54]

X. FEJEZET

JOGORVOSLAT

26. Közigazgatási per

54. §[55]

27. Felügyeleti eljárás

55. §[56]

XI. FEJEZET

A VÁLTOZÁS VEZETÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

56. §[57]

28. Bejegyzés helyesbítése

57. §[58]

29. Bírósági elrendelés, hatósági felhívás alapján hivatalból folytatott eljárás

58. §[59]

59. §[60]

60. §[61]

30. A központi címregiszterből történő adatátvétel és a címképző szerv értesítésének szabályai

61. §[62]

31. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személy és a cégjegyzékbe bejegyzett jogi személy jogosult adatainak automatikus átvétele

62. §[63]

32. Az ingatlan-nyilvántartás átalakítása

63. §[64]

33. A földnek minősülő ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szabályok

64. §[65]

34. Az európai öröklési bizonyítvány alapján történő bejegyzés iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásra vonatkozó különös rendelkezések

65. §[66]

35. A tulajdoni lap pótlása

66. §[67]

36. Az engedményezés átvezetése

67. §[68]

37. Perbejegyzés

68. §[69]

69. §[70]

38. Törlési és kiigazítási perek

70. §[71]

39. Megismételt hagyatéki eljárás bejegyzése

71. §[72]

40. Ügyészi felhívás, ügyészi fellépés bejegyzése

72. §[73]

HARMADIK RÉSZ

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS TARTALMÁNAK MEGISMERÉSE

XII. FEJEZET

A TULAJDONI LAP TARTALMÁNAK MEGISMERÉSE

41. Alapvető rendelkezések

73. §[74]

74. §[75]

42. Tulajdonilap-másolat szolgáltatása

75. §[76]

76. §[77]

77. §[78]

43. Tulajdonilap-másolatba történő betekintés

78. §[79]

44. Földkönyvi adatszolgáltatás

79. §[80]

80. §[81]

81. §[82]

82. §[83]

83. §[84]

84. §[85]

85. §[86]

45. Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartás rendszerein keresztül, kötelező adatfelhasználás

86. §[87]

46. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

87. §[88]

NEGYEDIK RÉSZ

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK

XIII. FEJEZET

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJA ALÓLI MENTESSÉGEK

47. Az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz kapcsolódó mentességek

88. §[89]

89. §[90]

48. Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó díjmentességek

90. §[91]

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIV. FEJEZET

FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK

91. §[92]

XV. FEJEZET

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

92. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[93] Az 1-91. §, a 93-97. §, a 100-103. §, a 105. §, a 106. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 106. § (3) bekezdés a) és b) pontja 2024. október 1-jén lép hatályba.

XVI. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

93. §[94]

XVII. FEJEZET

A TÖRVÉNY HIVATALOS RÖVID MEGJELÖLÉSE

94. §[95]

XVIII. FEJEZET

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

95. §[96]

XIX. FEJEZET

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

49. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

96. §[97]

50. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

97. §[98]

51. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

98. §[99]

52. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

99. §[100]

53. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

100. §[101]

101. §[102]

102. §[103]

103. §[104]

104. §[105]

54. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

105. §[106]

XX. FEJEZET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

106. § (1)[107]

(2)[108]

(3) Hatályát veszti az Fttv.

a)[109]

b)[110]

c)[111]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.

[2] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[3] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[4] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[5] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[6] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[7] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[8] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[9] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[10] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[11] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[12] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[13] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[14] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[15] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[16] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[17] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[18] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[19] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[20] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[21] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[22] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[23] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[24] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[25] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[26] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[27] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[28] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[29] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[30] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[31] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[32] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[33] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[34] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[35] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[36] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[37] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[38] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[39] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[40] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[41] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[42] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[43] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[44] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[45] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[46] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[47] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[48] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[49] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[50] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[51] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[52] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[53] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[54] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[55] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[56] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[57] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[58] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[59] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[60] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[61] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[62] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[63] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[64] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[65] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[66] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[67] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[68] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[69] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[70] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[71] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[72] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[73] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[74] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[75] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[76] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[77] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[78] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[79] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[80] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[81] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[82] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[83] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[84] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[85] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[86] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[87] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[88] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[89] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[90] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[91] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[92] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[93] Módosította a 2023. évi LXI. törvény 33. §-a. Hatályos 2023.09.28.

[94] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[95] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[96] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[97] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[98] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[101] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[102] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[103] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[104] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[106] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[107] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[108] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[109] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[110] Később lép hatályba e törvény 92. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék