179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról

A Kormány

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 169. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

AZ INGATLAN. A MŰVELÉSI ÁGAK ÉS A MŰVELÉS ALÓL KIVETT TERÜLETEK

1. Az ingatlan nyilvántartásának szabályai

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

2. Szántó

4. §[4]

3. Rét

5. §[5]

4. Legelő

6. §[6]

5. Szőlő

7. §[7]

6. Kert

8. §[8]

7. Gyümölcsös

9. §[9]

8. Nádas

10. §[10]

9. Erdő

11. §[11]

10. Fásított terület

12. §[12]

11. Halastó

13. §[13]

12. Több művelési ágba is besorolható területek

14. §[14]

13. A művelés alól kivett területek

15. §[15]

14. Művelésiág-változás

16. §[16]

17. §[17]

15. Az alrészlet

18. §[18]

16. Társasház és szövetkezeti ház

19. §[19]

II. FEJEZET

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSBA BEJEGYEZHETŐ JOGOK ÉS TÉNYEK

17. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok

20. §[20]

18. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető tények

21. §[21]

III. FEJEZET

A TULAJDONI LAP ÉS A TULAJDONILAP-MÁSOLAT

19. A tulajdoni lap

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §[26]

27. §[27]

20. A társasház tulajdoni lapja

28. §[28]

29. §[29]

30. §[30]

31. §[31]

21. A szövetkezeti ház tulajdoni lapja

32. §[32]

33. §[33]

34. §[34]

35. §[35]

22. Az önálló építmény nyilvántartása

36. §[36]

23. A tulajdonilap-másolat tartalma

37. §[37]

38. §[38]

IV. FEJEZET

JOGOK ÉS TÉNYEK BEJEGYZÉSE

24. Tulajdonjog

39. §[39]

40. §[40]

41. §[41]

42. §[42]

43. §[43]

25. Vagyonkezelői jog, közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog, kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog

44. §[44]

26. Tulajdonjog-fenntartáshoz kapcsolódó vevői jog

45. §[45]

27. Jövőbeli épületre vonatkozó vevői jog

46. §[46]

28. Lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog

47. §[47]

29. Földhasználati jog

48. §[48]

30. Közös tulajdon használatára vonatkozó jog

49. §[49]

31. Haszonélvezeti jog és használat joga

50. §[50]

51. §[51]

32. Telki szolgalmi jog és közérdekű használati jog

52. §[52]

53. §[53]

33. Elő- és visszavásárlási jog, vételi jog

54. §[54]

55. §[55]

34. Tartási, életjáradéki és gondozási jog

56. §[56]

35. Jelzálogjog

57. §[57]

58. §[58]

59. §[59]

60. §[60]

61. §[61]

62. §[62]

63. §[63]

64. §[64]

65. §[65]

36. Önálló zálogjog, átalakításos önálló zálogjog

66. §[66]

37. Zálogjog átváltoztatása

67. §[67]

38. Végrehajtási jog

68. §[68]

39. Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom, terhelési tilalom, valamint a rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom

69. §[69]

70. §[70]

40. Lízingbeadáshoz kapcsolódó lízingbevevői jog

71. §[71]

41. A jogosult kiskorúsága, illetve gondnokság alá helyezése

72. §[72]

42. Felszámolási eljárás, végelszámolás

73. §[73]

43. Telekalakítási és építési tilalom, építésügyi korlátozás

74. §[74]

44. Kisajátítási, telekalakítási, országos közúttal érintett ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezése iránti, bányaszolgalmi jog alapítására irányuló, valamint a részarány-földtulajdon helyének meghatározására irányuló eljárás megindítása

75. §[75]

45. Ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott döntés elleni közigazgatási per, felülvizsgálati kérelem, ügyészi fellépés, ügyészi felhívás, felügyeleti eljárás

76. §[76]

46. Perbejegyzés

77. §[77]

78. §[78]

47. A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása

79. §[79]

80. §[80]

48. Árverés

81. §[81]

49. Zárlat, zár alá vétel, továbbá az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására irányuló zárlat

82. §[82]

50. Kérelem elutasítása

83. §[83]

51. Eljárás megszüntetése

84. §[84]

52. Földhasználati jog gyakorlásának szerződéses szabályozása

85. §[85]

53. Jelzálogjog, önálló zálogjog ranghelyének előzetes biztosítása

86. §[86]

54. Lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról

87. §[87]

55. Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog

88. §[88]

89. §[89]

56. Ranghely megváltoztatása

90. §[90]

57. Tartós környezetkárosodás és bizonyított környezeti teher

91. §[91]

58. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése

92. §[92]

59. Folyamatban lévő gazdaságátadás

93. §[93]

60. Közös tulajdon rendezésének kötelezettsége

94. §[94]

V. FEJEZET

A BEJEGYZÉSHEZ SZÜKSÉGES OKIRATOK ÉS AZ OKIRATI KELLÉKEK

61. Bejegyzéshez szükséges okiratok

95. §[95]

96. §[96]

97. §[97]

98. §[98]

99. §[99]

100. §[100]

101. §[101]

102. §[102]

103. §[103]

104. §[104]

105. §[105]

62. Az okiratok kellékei

106. §[106]

107. §[107]

108. §[108]

109. §[109]

110. §[110]

111. §[111]

VI. FEJEZET

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS

63. Az eljárás általános szabályai

112. §[112]

113. §[113]

114. §[114]

115. §[115]

116. §[116]

117. §[117]

118. §[118]

119. §[119]

64. A kapcsolattartás formája

120. §[120]

121. §[121]

65. Az érkeztetés és a széljegy

122. §[122]

123. §[123]

66. Soron kívüli ügyintézés

124. §[124]

67. Hiánypótlás

125. §[125]

68. A beadvány javítása

126. §[126]

127. §[127]

69. A határozat és a bejegyzés a tulajdoni lapra

128. §[128]

129. §[129]

130. §[130]

70. Területváltozás, fekvéshatár-változás és közigazgatásihatár-változás bejegyzése

131. §[131]

132. §[132]

133. §[133]

134. §[134]

71. Automatikus döntéshozatal

135. §[135]

136. §[136]

137. §[137]

72. A döntés közlése

138. §[138]

139. §[139]

140. §[140]

VII. FEJEZET

JOGORVOSLATOK

73. Közigazgatási per

141. §[141]

74. Felügyeleti eljárás

142. §[142]

VIII. FEJEZET

A VÁLTOZÁS VEZETÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

75. Bírósági elrendelés, hatósági felhívás

143. §[143]

76. Az ingatlan címét érintő adatváltozással kapcsolatos kérelem visszautasítása

144. §[144]

77. Az államhatár vonalában bekövetkezett változások ingatlan-nyilvántartási bejegyzése

145. §[145]

78. Az ingatlan-nyilvántartás átalakítása

146. §[146]

147. §[147]

148. §[148]

149. §[149]

150. §[150]

79. Tulajdonihányad-jelölés változtatása

151. §[151]

80. A tulajdoni lap pótlása

152. §[152]

81. Hivatalból történő változásvezetés

153. §[153]

154. §[154]

155. §[155]

156. §[156]

IX. FEJEZET

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS ADATAINAK FELHASZNÁLÁSA ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS

82. Tulajdonilap-másolat szolgáltatás

157. §[157]

158. §[158]

159. §[159]

160. §[160]

83. Tulajdonilap-másolatba történő betekintés

161. §[161]

84. Földkönyvi adatszolgáltatás

162. §[162]

163. §[163]

164. §[164]

165. §[165]

166. §[166]

167. §[167]

168. §[168]

85. Ingatlan-nyilvántartási térkép

169. §[169]

86. Iratbetekintés

170. §[170]

X. FEJEZET

87. Záró rendelkezések

171. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. november 30-án lép hatályba.

(2)[171] Az I-IX. Fejezet, a 172. §, a 173. § és a 175-179. § 2024. október 1-jén lép hatályba.

172. §[172]

173. §[173]

174. §[174]

175. §[175]

176. §[176]

177. §[177]

178. §[178]

179. §[179]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelem adattartalma

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a kérelmező családi és utóneve;

2. a kérelmező születési családi és utóneve;

3. a kérelmező születési helye;

4. a kérelmező születési ideje (év/hónap/nap);

5. a kérelmező anyja születési családi és utóneve;

6. a kérelmező állampolgársága;

7. a kérelmező lakcíme;

8. a kérelmező kézbesítési címe;

9. a kérelmező elektronikus tárhelyének megjelölése;

10. a kérelmező kézbesítési meghatalmazottjának neve/megnevezése;

11. a kérelmező kézbesítési meghatalmazottjának lakcíme/székhelye/telephelye;

12. a kérelmező képviseletében eljáró képviselő neve;

13. a kérelmező képviseletében eljáró képviselő lakcíme;

14. a kérelemhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám megjelölése;

15. a kérelemmel érintett ingatlan/ingatlanok megjelölése (település / fekvés / helyrajzi szám);

16. az ingatlan változó adatának megjelölése;

17. a kérelem indokolása;

18. a mellékletek megjelölése;

19. a kérelem keltének helye és ideje;

20. a kérelmező vagy a képviselő aláírása.

2. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő természetes személyek adatváltozásának bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány adattartalma

1. a bejelentő családi és utóneve;

2. a bejelentő születési családi és utóneve;

3. a bejelentő születési helye;

4. a bejelentő születési ideje (év/hónap/nap);

5. a bejelentő anyja születési családi és utóneve;

6. a bejelentő állampolgársága;

7. a bejelentő lakcíme;

8. a bejelentő Magyarországon belüli kézbesítési címe;

9. a bejelentő elektronikus tárhelyének megjelölése;

10. a bejelentő kézbesítési meghatalmazottjának neve/megnevezése;

11. a bejelentő kézbesítési meghatalmazottjának lakcíme/székhelye/telephelye;

12. a bejelentő képviseletében eljáró képviselő neve;

13. a bejelentő képviseletében eljáró képviselő lakcíme;

14. a bejelentés tárgyának megjelölése;

15. a mellékletek megjelölése;

16. a bejelentés keltének helye és ideje;

17. a bejelentő vagy a képviselő aláírása.

3. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésére irányuló kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány adattartalma

1. a kérelmező családi és utóneve;

2. a kérelmező születési családi és utóneve;

3. a kérelmező születési helye;

4. a kérelmező születési ideje (év/hónap/nap);

5. a kérelmező anyja születési családi és utóneve;

6. a kérelmező állampolgársága;

7. a kérelmező lakcíme;

8. a kérelmező kézbesítési címe;

9. a kérelmező elektronikus tárhelyének megjelölése;

10. a kérelmező kézbesítési meghatalmazottjának neve/megnevezése;

11. a kérelmező kézbesítési meghatalmazottjának lakcíme/székhelye/telephelye;

12. a kérelmező képviseletében eljáró képviselő neve;

13. a kérelmező képviseletében eljáró képviselő lakcíme;

14. a kérelemhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám megjelölése;

15. a kérelemmel érintett ingatlan/ingatlanok megjelölése (település / fekvés / helyrajzi szám);

16. a kérelem indokolása;

17. a mellékletek megjelölése;

18. a kérelem keltének helye és ideje;

19. a kérelmező vagy a képviselő aláírása.

4. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás teljes eljárásban történő lefolytatására irányuló kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány adattartalma

1. a kérelmező családi és utóneve;

2. a kérelmező születési családi és utóneve;

3. a kérelmező születési helye;

4. a kérelmező születési ideje (év/hónap/nap);

5. a kérelmező anyja születési családi és utóneve;

6. a kérelmező állampolgársága;

7. a kérelmező lakcíme;

8. a kérelmező kézbesítési címe;

9. a kérelmező elektronikus tárhelyének megjelölése;

10. a kérelmező kézbesítési meghatalmazottjának neve/megnevezése;

11. a kérelmező kézbesítési meghatalmazottjának lakcíme/székhelye/telephelye;

12. a kérelmező képviseletében eljáró képviselő neve;

13. a kérelmező képviseletében eljáró képviselő lakcíme;

14. a kérelemhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási döntés iktatószámának megjelölése;

15. a kérelemmel érintett ingatlan/ingatlanok megjelölése (település / fekvés / helyrajzi szám);

16. a kérelmező nyilatkozata, amelyben az Ákr. 42. §-a alapján kéri, hogy a megjelölt ingatlan-nyilvántartási hatósági ügyben az ingatlanügyi hatóság a kérelmet ismételten, teljes eljárásban bírálja el;

17. a mellékletek megjelölése;

18. a kérelem keltének helye és ideje;

19. a kérelmező vagy a képviselő aláírása.

5. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

A tulajdonilap-másolat szolgáltatása iránti kérelem adattartalma

A tulajdonilap-másolat szolgáltatása iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

1. tulajdonilap-másolatot igénylő természetes személy neve, anyja születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje;

2. amennyiben a tulajdonilap-másolatot igénylő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevében jár el, akkor a fenti adatokon túl a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, a statisztikai számjelről szóló jogszabály hatálya alá tartozó szervezet statisztikai számjele;

3. a költségviselő adatainak megjelölése: költségviselő neve vagy megnevezése, költségviselő lakcíme vagy székhelye és adószáma;

4. a kérelemmel érintett ingatlan megjelölése: település neve, ingatlan fekvése, ingatlan helyrajzi száma, másolat típusa (hiteles, teljes, szemle);

5. a személyazonosításra szolgáló okmány megnevezése és azonosítója;

6. a tulajdonilap-másolatot igénylő aláírása.

6. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

A tulajdoni lapba történő betekintés iránti kérelem adattartalma

A tulajdoni lapba történő betekintés iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a betekintő természetes személy neve, anyja születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje;

2. amennyiben a betekintő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevében jár el, akkor a fenti adatokon túl a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező a statisztikai számjelről szóló jogszabály hatálya alá tartozó szervezet statisztikai számjele;

3. a betekintéssel érintett ingatlan megjelölése: település neve, ingatlan fekvése, ingatlan helyrajzi száma;

4. személyazonosításra szolgáló okmány megnevezése és azonosítója;

5. a betekintő betekintés megtörténtét igazoló aláírása.

7. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez

Az ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem adattartalma

Az ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a kérelmező neve, anyja születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje;

2. a kérelmező állampolgársága;

3. a kérelmező lakcíme;

4. a kérelmező kézbesítési címe;

5. a kérelmező telefonszáma;

6. a kérelmező elektronikus levelezési címe, amennyiben a kérelmező a hitelesítés nélküli hatósági bizonyítvány elektronikus úton történő megküldését is kéri;

7. a felhasználás céljának megjelölése;

8. a kérelmező soron kívüli ügyintézés igénylésére vonatkozó nyilatkozata;

9. a kérelmező aláírása.

Lábjegyzetek:

[1] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[2] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[3] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[4] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[5] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[6] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[7] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[8] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[9] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[10] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[11] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[12] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[13] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[14] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[15] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[16] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[17] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[18] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[19] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[20] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[21] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[22] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[23] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[24] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[25] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[26] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[27] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[28] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[29] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[30] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[31] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[32] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[33] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[34] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[35] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[36] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[37] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[38] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[39] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[40] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[41] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[42] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[43] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[44] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[45] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[46] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[47] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[48] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[49] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[50] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[51] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[52] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[53] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[54] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[55] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[56] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[57] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[58] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[59] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[60] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[61] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[62] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[63] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[64] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[65] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[66] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[67] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[68] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[69] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[70] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[71] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[72] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[73] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[74] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[75] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[76] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[77] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[78] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[79] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[80] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[81] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[82] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[83] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[84] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[85] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[86] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[87] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[88] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[89] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[90] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[91] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[92] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[93] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[94] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[95] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[96] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[97] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[98] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[99] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[100] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[101] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[102] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[103] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[104] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[105] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[106] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[107] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[108] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[109] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[110] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[111] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[112] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[113] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[114] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[115] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[116] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[117] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[118] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[119] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[120] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[121] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[122] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[123] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[124] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[125] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[126] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[127] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[128] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[129] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[130] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[131] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[132] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[133] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[134] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[135] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[136] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[137] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[138] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[139] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[140] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[141] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[142] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[143] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[144] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[145] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[146] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[147] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[148] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[149] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[150] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[151] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[152] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[153] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[154] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[155] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[156] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[157] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[158] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[159] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[160] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[161] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[162] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[163] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[164] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[165] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[166] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[167] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[168] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[169] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[170] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[171] Megállapította a 12/2024. (I. 30.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2024.01.31.

[172] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[173] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[174] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[175] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[176] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[177] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[178] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

[179] Később lép hatályba e rendelet 171. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.10.01.

Tartalomjegyzék