2012. évi CCXXIII. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról[1]

1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések

1. § (1) Ha e törvényben vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben (a továbbiakban: Btk.) foglaltak alapján a korábbi büntető törvény szerint bűncselekménynek minősülő cselekmény már nem bűncselekmény, hanem szabálysértés, a büntető ügyben eljáró

a) bíróság a folyamatban lévő eljárás megszüntetésével egyidejűleg

aa) a szabálysértési eljárást megszünteti, ha a szabálysértés elévült,

ab) a szabálysértést elbírálja, vagy

ac) az ügyet a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából az előkészítő eljárást lefolytató szervhez vagy - ha a cselekmény miatt szabálysértési elzárás büntetés nem szabható ki - a szabálysértési hatósághoz teszi át;

b)[2] ügyészség vagy nyomozó hatóság a folyamatban lévő eljárás megszüntetésével egyidejűleg az ügyet a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából az előkészítő eljárást lefolytató szervhez vagy - ha a cselekmény miatt szabálysértési elzárás büntetés nem szabható ki - a szabálysértési hatósághoz teszi át.

(2)[3] Az ügy áttétele esetében az előkészítő eljárást lefolytató szerv, illetve a szabálysértési hatóság, valamint a bíróság felhasználhatja mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során szerzett be.

2. § (1) A részben felfüggesztett szabadságvesztést végre kell hajtani, ha

a) a próbaidő alatt, a Btk. hatálybalépését követően állapítják meg, hogy a szabadságvesztés végrehajtását a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 91. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel,

b) az elkövetőt a szabadságvesztés végrehajtandó része alatt, a Btk. hatálybalépését követően elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik,

c) az elkövetőt a próbaidő alatt, a Btk. hatálybalépését követően elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik,

d) az elkövető a pártfogó felügyelet magatartási szabályait a Btk. hatálybalépését követően súlyosan megszegi.

(2) Ha az elkövetőn olyan szabadságvesztést hajtanak végre, amely miatt a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását nem lehet elrendelni, akkor a próbaidő a szabadságvesztés tartamával meghosszabbodik. Ezt a rendelkezést a közérdekű munka és pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés esetén is alkalmazni kell.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a próbaidő tartama az öt évet meghaladhatja.

2/A. §[4] Ha a közérdekű munka büntetés tartama az 1978. évi IV. törvény alapján napokban került meghatározásra, a Btk. 92/B. § (2) bekezdése szerinti beszámításnál négy óra közérdekű munka alatt egynapi közérdekű munkát kell érteni.

3. § Ha az összbüntetésbe foglalandó ítéletek közül legalább egy a Btk. hatálybalépését követően emelkedett jogerőre, a Btk. 93-96. §-át kell alkalmazni.

4. § (1) A Btk. 459. § (1) bekezdés 31. pont a) alpontja alkalmazásában, ha az elkövető a korábbi bűncselekményt a Btk. hatálybalépését megelőzően követte el, figyelembe kell venni az 1978. évi IV. törvény szerinti ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekményeket is.

(2) A Btk. 459. § (1) bekezdés 31. pontja alkalmazásában visszaesőnek minősül az is, akivel szemben korábban - az 1978. évi IV. törvény 90. §-a alapján - szándékos bűncselekmény miatt a szabadságvesztés végrehajtását részben felfüggesztették, és a büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatósága megszűnésétől az újabb bűncselekmény elkövetéséig három év még nem telt el.

(3) A Btk. 459. § (1) bekezdés 31. pont c) alpontja alkalmazásában, ha az elkövető legalább egy bűncselekményt a Btk. hatálybalépését megelőzően követett el, figyelembe kell venni az 1978. évi IV. törvény 137. § 17. pontja szerinti bűncselekményeket is.

5. §[5] Ahol a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) a Btk.-ra vagy a Btk. Különös Részére hivatkozik, ott az 1978. évi IV. törvényt, illetve az 1978. évi IV. törvény Különös Részét is érteni kell.

6. §[6] A Be. 10. § (1) bekezdés 3. pontja alkalmazásában gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmények az 1978. évi IV. törvény szerinti következő bűncselekmények is:

a) az 1978. évi IV. törvény 289. § (3) bekezdése szerinti számvitel rendjének megsértése,

b) az 1978. évi IV. törvény 290. § (4) bekezdése szerinti csődbűncselekmény.

c) az 1978. évi IV. törvény 310. § (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése szerinti költségvetési csalás és az ezzel összefüggésben elkövetett költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása,

d) az 1978. évi IV. törvény 317. § (7) bekezdés a) pontja szerinti sikkasztás, ha azt költségvetési szerv vagy gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személy a szerv vagy szervezet vagyonát érintő cselekményével követi el,

e) az 1978. évi IV. törvény 318. § (7) bekezdés a) pontja szerinti csalás, ha azt költségvetési szerv vagy gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személy a szerv vagy szervezet vagyonát érintő cselekményével követi el,

f) az 1978. évi IV. törvény 319. § (3) bekezdés d) pontja szerinti hűtlen kezelés,

g) az 1978. évi IV. törvény 320. § (2) bekezdése szerinti hanyag kezelés.

7. §[7] A Be. 20. § (1) bekezdése alkalmazásában a törvényszék hatáskörébe tartoznak az 1978. évi IV. törvény szerinti következő bűncselekmények is:

1. az emberiség elleni bűncselekmények,

2. az emberölésre irányuló előkészület, a gondatlanságból elkövetett emberölés, az erős felindulásban elkövetett emberölés, az 1978. évi IV. törvény 170. § (6) és (7) bekezdés harmadik fordulata szerinti életveszélyt (halált) okozó testi sértés,

3. az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények,

4. a választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény,

5. a visszaélés minősített adattal cím alá tartozó bűncselekmények, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény,

6. a közélet tisztasága elleni bűncselekmények, a nemzetközi közélet tisztasági elleni bűncselekmények,

7. az 1978. évi IV. törvény 259. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közveszélyokozás, az 1978. évi IV. törvény 260. § (3) és (4) bekezdése szerinti közérdekű üzem működésének megzavarása, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése,

8. a visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetve kettős felhasználású termékkel,

9. az 1978. évi IV. törvény 300/C. § (4) bekezdés c) pontja szerinti számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény, az 1978. évi IV. törvény 313/C. § (6) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti különösen jelentős kárt okozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés, az 1978. évi IV. törvény 316. § (7) bekezdés a) pontja szerinti lopás, az 1978. évi IV. törvény 317. § (7) bekezdés a) pontja szerinti sikkasztás, az 1978. évi IV. törvény 318. § (7) bekezdés a) pontja szerinti csalás, az 1978. évi IV. törvény 320. § (2) bekezdése szerinti hanyag kezelés, az 1978. évi IV. törvény 322. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kifosztás, az 1978. évi IV. törvény 324. § (6) bekezdése szerinti rongálás, az 1978. évi IV. törvény 326. § (6) bekezdés a) pontja szerinti orgazdaság,

10. az 1978. évi IV. törvény 329/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, az 1978. évi IV. törvény 329/D. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iparjogvédelmi jogok megsértése.

8. §[8] A Be. 21. § (5) bekezdése alkalmazásában a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, a Fővárosi Törvényszék területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el a megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel az 1978. évi IV. törvény szerinti következő bűncselekmények esetén is:

a) a magántitok jogosulatlan megismerése,

b) a közveszélyokozás - kivéve az 1978. évi IV. törvény 259. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közveszélyokozást -,

c) a közérdekű üzem működésének megzavarása - kivéve az 1978. évi IV. törvény 260. § (3) és (4) bekezdése szerinti közérdekű üzem működésének megzavarását -,

d) a visszaélés radioaktív anyaggal,

e) a visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével,

f) a visszaélés atomenergia alkalmazásával,

g) a gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények, - kivéve az 1978. évi IV. törvény 289. § (3) bekezdése szerinti számvitel rendjének megsértését, az 1978. évi IV. törvény 290. § (4) bekezdése szerinti csődbűncselekményt, a bennfentes kereskedelmet, a tőkebefektetési csalást, a piramisjáték szervezését, az 1978. évi IV. törvény 300/C. § (4) bekezdés c) pontja szerinti számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekményt és a pénzmosást -,

h) a visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással, a költségvetési csalás, a költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása - kivéve az 1978. évi IV. törvény 310. § (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése szerinti költségvetési csalást és az ezzel összefüggésben elkövetett költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztását -, a jövedékkel visszaélés elősegítése,

i) a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés - kivéve az 1978. évi IV. törvény 313/C. § (6) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti különösen jelentős kárt okozó, valamint (7) bekezdés szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélést -.

9. §[9] A Be. 30. §-a alkalmazásában kizárólag az ügyészség végzi a nyomozást az 1978. évi IV. törvény szerinti következő bűncselekmények miatt is:

a) a bíró, az ügyész, a bírósági titkár, az alügyész, a bírósági és ügyészségi fogalmazó, a bírósági ügyintéző és az ügyészségi megbízott, a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott pénzügyi nyomozó és a külföldi hivatalos személy ellen elkövetett, az 1978. évi IV. törvény 166. § (2) bekezdés e) pontja szerinti emberölés, az 1978. évi IV. törvény 175/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti emberrablás, hivatalos személy elleni erőszak, az 1978. évi IV. törvény 321. § (3) bekezdés d) pontja, (4) bekezdés c) és d) pontja, (5) bekezdés b) pontja szerinti rablás,

b) az 1978. évi IV. törvény 250. §-a, 253. §-a és 255. §-a szerinti vesztegetés, az 1978. évi IV. törvény 256/A. § (1) bekezdése szerinti befolyás vásárlása, az 1978. évi IV. törvény 256. § (1) és (2) bekezdése szerinti befolyással üzérkedés, a vesztegetés feljelentésének elmulasztása.

10. §[10] A Be. 34. § (2) bekezdése alkalmazásában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a nyomozást az 1978. évi IV. törvény szerinti következő bűncselekmények miatt is:

a) visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetve kettős felhasználású termékkel,

b) szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása,

c) visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással,

d) engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység,

e) áru hamis megjelölése,

f) az a)-e) pontban meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben elkövetett közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás, egyedi azonosító jel meghamisítása, bélyeghamisítás, pénzmosás és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása.

11. §[11] A Be. 56. § (4) bekezdése és 58. § (4) bekezdése alkalmazásában költségvetést károsító bűncselekmények az 1978. évi IV. törvény szerinti visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással, költségvetési csalás, költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása és jövedékkel visszaélés elősegítése.

12. §[12] A Be. 82. § c) pontja alkalmazásában külön döntés nélkül különleges bánásmódot igénylő személynek minősül az 1978. évi IV. törvény szerinti nemi erkölcs elleni bűncselekmény sértettje is.

13. §[13]

14. §[14] A Be. 354. § (5) bekezdése alkalmazásában zár alá vételt elsősorban a terhelt rendelkezése alatt álló vagyonra kell elrendelni akkor is, ha az 1978. évi IV. törvény 77/C. § (1) bekezdés alkalmazásának lehet helye.

15. §[15] A Be. 380. § (3) bekezdése alkalmazásában az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság a feljelentés kiegészítése során gondoskodik a legfőbb ügyész döntésének beszerzéséről akkor is, ha a büntetőeljárás megindítását az 1978. évi IV. törvény 4. § (3) bekezdése alapján a legfőbb ügyész jogosult elrendelni.

16. §[16] A Be. 381. § (1) bekezdés f) pontjának alkalmazásában az ügyészség és a nyomozó hatóság a feljelentést elutasítja akkor is, ha a rendelkezésére álló adatokból kitűnik, hogy a legfőbb ügyésznek az 1978. évi IV. törvény 4. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezése hiányzik.

17. §[17] A Be. 398. § (1) bekezdés g) pontjának alkalmazásában ügyészség és a nyomozó hatóság megszünteti az eljárást akkor is, ha a legfőbb ügyésznek az 1978. évi IV. törvény 4. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezése hiányzik.

18. § A Be. 218. § (4) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell akkor is, ha a vádemelés az 1978. évi IV. törvény szerinti kábítószerrel visszaélés (1978. évi IV. törvény 282-282/C. §) miatt történik.

19. §[18] A Be. 420. § (4) bekezdés b) pontjának alkalmazásában az ügyészség az eljárás folytatását akkor is elrendeli, ha az ügyészség a gyanúsítottal szemben a büntetőeljárást az 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésére figyelemmel függesztette fel és az 1978. évi IV. törvény 282/A. §-a, 282/B. § (2) bekezdés a) és b) pontja, e pontok vonatkozásában a (3), (4) és (6) bekezdése, valamint a (7) bekezdés b) pontja és a 282/C. § (2) bekezdése, a (3) bekezdés II. fordulata, a (4) bekezdés II. fordulata, az (5) bekezdés a) pontjának II. fordulata, valamint a (3) bekezdés II. fordulatára figyelemmel az (5) bekezdés b) pontja szerinti visszaélés kábítószerrel miatt gyanúsítottként hallgatják ki, vagy ez a gyanúsított ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodása miatt nem lehetséges.

20. §[19] A Be. 486. § (3) bekezdése alkalmazásában, ha a bíróság a vádlottal szemben korábban indult büntetőeljárást az 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésére figyelemmel függesztette fel, ugyanolyan bűncselekménynek minősül az 1978. évi IV. törvény 282/A. §-a, 282/B. § (2) bekezdés a) és b) pontja, e pontok vonatkozásában a (3), (4) és (6) bekezdése, valamint a (7) bekezdés b) pontja és a 282/C. § (2) bekezdése, a (3) bekezdés II. fordulata, a (4) bekezdés II. fordulata, az (5) bekezdés a) pontjának II. fordulata, valamint a (3) bekezdés II. fordulatára figyelemmel az (5) bekezdés b) pontja szerinti visszaélés kábítószerrel is.

21. §[20] A Be. 491. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjának alkalmazásában a bíróság az eljárást folytatja akkor is, ha a bíróság a vádlottal szemben a büntetőeljárást az 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésére figyelemmel függesztette fel és az 1978. évi IV. törvény 282/A. §-a, 282/B. § (2) bekezdés a) és b) pontja, e pontok vonatkozásában a (3), (4) és (6) bekezdése, valamint a (7) bekezdés b) pontja és a 282/C. § (2) bekezdése, a (3) bekezdés II. fordulata, a (4) bekezdés II. fordulata, az (5) bekezdés a) pontjának II. fordulata, valamint a (3) bekezdés II. fordulatára figyelemmel az (5) bekezdés b) pontja szerinti visszaélés kábítószerrel miatt vádat emeltek.

22. §[21] A Be. 492. § (2) bekezdés a) pontjának és 567. § (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában bíróság az eljárást nem ügydöntő végzéssel megszünteti akkor is, ha a legfőbb ügyésznek az 1978. évi IV. törvény 4. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezése hiányzik.

23. §[22] A Be. 595. § (4) bekezdése alapján a súlyosítási tilalom folytán a másodfokú bíróság a vádlott terhére bejelentett fellebbezés hiányában nem szabhat ki

a) közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kiutasítás helyett szabadságvesztést annak felfüggesztése vagy részbeni felfüggesztése mellett sem,

b) felfüggesztett szabadságvesztés helyett részben felfüggesztett szabadságvesztést, végrehajtandó szabadságvesztést,

c) végrehajtandó szabadságvesztés helyett hosszabb tartamú szabadságvesztést, annak felfüggesztése vagy részbeni felfüggesztése mellett sem,

d) részben felfüggesztett szabadságvesztés helyett hosszabb tartamú részben felfüggesztett szabadságvesztést, a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részénél hosszabb tartamú végrehajtandó szabadságvesztést,

e) lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése helyett szabadságvesztést, annak felfüggesztése vagy részbeni felfüggesztése mellett sem.

24. §[23] (1) A Be. 649. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő akkor is, ha a bíróság az 1978. évi IV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztette fel a büntetés végrehajtását.

(2) A Be. 649. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásában felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő akkor is, ha a bíróság a határozatát a legfőbb ügyésznek az 1978. évi IV. törvény 4. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezése hiányában hozta meg.

25. §[24] A Be. 662. § (2) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a Kúria a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozatot akkor is megváltoztatja, és a törvénynek megfelelő határozatot hoz, ha az alapügyben a bíróság az 1978. évi IV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztette fel a büntetés végrehajtását.

26. §[25] (1) A Be. 671. § 2. pontjának alkalmazásában egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának van helye akkor is, ha a bíróság az alapügyben a törvény kötelező rendelkezése ellenére nem rendelkezett, vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett a próbaidőre felfüggesztetett szabadságvesztés 1978. évi IV. törvény 91/A. § b) és c) alapján történő végrehajtásának elrendeléséről.

(2) A Be. 671. § 5. pontjának alkalmazásában egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának van helye akkor is, ha a bíróság az alapügyben a törvény kötelező rendelkezése ellenére nem rendelkezett, vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett a feltételes szabadságnak az 1978. évi IV. törvény 48. (4) bekezdése alapján történő megszüntetéséről.

(3) A Be. 671. § 17. pontjának alkalmazásában egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának van helye akkor is, ha a bíróság az alapügyben a törvény kötelező rendelkezése ellenére nem rendelkezett, vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátásnak az 1978. évi IV. törvény 118. § (4) bekezdése alapján történő megszüntetéséről.

27. §[26] A Be. 712. §-ának alkalmazásában közvetítői eljárásnak az 1978. évi IV. törvény 122. § (1) bekezdésében meghatározott szerv sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmény miatt sincs helye.

28. §[27] A Be. 714. §-ának alkalmazásában a vádemelés előtt az ügyészség, a vádemelés után a bíróság megszünteti az eljárást az 1978. évi IV. törvény 124. §-ában meghatározott büntethetőséget megszüntető ok miatt is.

29. §[28] A Be. 845. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjának alkalmazásában kártalanítás jár akkor is, ha a bíróság az eljárást azért szüntette meg, mert a legfőbb ügyésznek az 1978. évi IV. törvény 4. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezése hiányzott.

30. §[29] (1) A Be. 874. § (7) bekezdését kell alkalmazni akkor is, ha a vádemelés elhalasztására az 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésében vagy 196. § (4) bekezdésében meghatározott büntethetőséget megszüntető okra figyelemmel került sor.

(2) A Be. 875. § (2) bekezdése alkalmazásában a bíróság megszünteti az eljárást akkor is, ha az 1978. évi IV. törvény 36. § (1) bekezdése alkalmazható.

(3) A Be. 875. § (3) bekezdését kell alkalmazni akkor is, ha a bíróság az 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésében vagy 196. § (4) bekezdésében meghatározott büntethetőséget megszüntető okra figyelemmel függesztette fel az eljárást.

31. §[30]

32. §[31]

33. §[32]

34. §[33]

35. §[34]

2. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosítása

36. §[35]

3. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

37. §[36]

38. §[37]

39. §[38]

40. §[39]

41. §[40]

42. §[41]

43. §[42]

44. §[43]

45. §[44]

46. §[45]

47. §[46]

48. §[47]

49. §[48]

50. §[49]

51. §[50]

52. §[51]

53. §[52]

54. §[53]

55. §[54]

56. §[55]

57. §[56]

58. §[57]

59. §[58]

60. §[59]

61. §[60]

62. §[61]

63. §[62]

64. §[63]

65. §[64]

66. §[65]

67. §[66]

68. §[67]

69. §[68]

70. §[69]

71. §[70]

72. §[71]

73. §[72]

74. §[73]

75. §[74]

76. §[75]

77. §[76]

78. §[77]

79. §[78]

80. §[79]

81. §[80]

82. §[81]

83. §[82]

84. §[83]

85. §[84]

86. §[85]

87. §[86]

88. §[87]

4. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

89. §[88]

90. §[89]

5. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

91. §[90]

92. §[91]

93. §[92]

94. §[93]

95. §[94]

96. §[95]

97. §[96]

98. §[97]

99. §[98]

100. §[99]

101. §[100]

102. §[101]

103. §[102]

104. §[103]

105. §[104]

106. §[105]

107. §[106]

108. §[107]

109. §[108]

110. §[109]

111. §[110]

112. §[111]

113. §[112]

114. §[113]

115. §[114]

116. §[115]

117. §[116]

118. §[117]

119. §[118]

120. §[119]

121. §[120]

122. §[121]

123. §[122]

124. §[123]

125. §[124]

126. §[125]

127. §[126]

128. §[127]

129. §[128]

130. §[129]

131. §[130]

132. §[131]

133. §[132]

134. §[133]

135. §[134]

136. §[135]

137. §[136]

138. §[137]

139. §[138]

140. §[139]

141. §[140]

142. §[141]

143. §[142]

144. §[143]

145. §[144]

146. §[145]

147. §[146]

148. §[147]

149. §[148]

150. §[149]

151. §[150]

152. §[151]

153. §[152]

154. §[153]

155. §[154]

156. §[155]

157. §[156]

158. §[157]

159. §[158]

160. §[159]

161. §[160]

162. §[161]

163. §[162]

164. §[163]

165. §[164]

166. §[165]

167. §[166]

168. §[167]

169. §[168]

170. §[169]

171. §[170]

172. §[171]

173. §[172]

174. §[173]

175. §[174]

176. §[175]

177. § (1)[176]

(2)[177]

(3)[178]

178. §[179]

179. §[180]

180. § (1) A Be.

a)[181]

b)[182]

c)[183]

d)[184]

(2)[185]

6. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosítása

181. §[186]

182. §[187]

183. §[188]

184. §[189]

185. §[190]

186. §[191]

187. §[192]

188. §[193]

189. §[194]

190. §[195]

191. §[196]

192. §[197]

193. §[198]

7. A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény módosítása

194. §[199]

8. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

195. §[200]

196. §[201]

197. § (1)[202]

(2)[203]

(3)[204]

(4)[205]

(5)[206]

198. §[207]

199. §[208]

200. § (1)[209]

(2)[210]

(3)[211]

(4)[212]

(5)[213]

(6)[214]

201. §[215]

202. §[216]

203. §[217]

204. §[218]

205. §[219]

206. §[220]

207. §[221]

208. §[222]

209. §[223]

210. §[224]

211. §[225]

212. §[226]

213. §[227]

214. §[228]

9. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

215. §[229]

216. §[230]

217. §[231]

218. §[232]

219. §[233]

220. §[234]

221. §[235]

222. §[236]

223. §[237]

224. §[238]

225. §[239]

226. §[240]

227. §[241]

228. §[242]

229. §[243]

230. §[244]

231. §[245]

232. §[246]

233. § (1) A Szabs. tv.

a)[247]

b)[248]

c)[249]

(2) Hatályát veszti a Szabs. tv.

a)[250]

b)[251]

c)[252]

d)[253]

e)[254]

f)[255]

10. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény módosítása

234. §[256]

235. §[257]

236. §[258]

237. §[259]

238. §[260]

239. §[261]

240. §[262]

241. §[263]

242. §[264]

243. §[265]

244. §[266]

245. §[267]

246. §[268]

247. §[269]

248. §[270]

249. §[271]

250. §[272]

251. §[273]

11. Egyéb, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépése miatt szükséges törvénymódosítások

252. §[274]

253. §[275]

254. §[276]

255. §[277]

256. §[278]

257. §[279]

258. §[280]

259. §[281]

260. §[282]

261. § (1)[283]

(2)[284]

(3)[285]

(4)[286]

(5)[287]

(6) A Bvszt.

a)[288]

b)[289]

c)[290]

d)[291]

262. §[292]

263. §[293]

264. §[294]

265. §[295]

266. §[296]

267. §[297]

268. §[298]

269. §[299]

270. §[300]

271. §[301]

272. §[302]

273. §[303]

274. §[304]

275. §[305]

276. §[306]

277. §[307]

278. §[308]

279. §[309]

280. §[310]

281. §[311]

282. §[312]

283. §[313]

284. §[314]

285. §[315]

286. §[316]

287. §[317]

288. §[318]

289. §[319]

290. §[320]

291. § (1)[321]

(2)[322]

(3)[323]

(4)[324]

(5)[325]

(6)[326]

(7)[327]

(8)[328]

(9)[329]

(10)[330]

292. §[331]

293. §[332]

294. §[333]

295. §[334]

296. §[335]

297. §[336]

298. §[337]

299. §[338]

300. §[339]

301. §[340]

302. §[341]

303. §[342]

304. §[343]

305. §[344]

306. §[345]

307. §[346]

308. §[347]

309. §[348]

310. § (1)[349]

(2)[350]

311. §[351]

312. §[352]

313. §[353]

314. §[354]

315. §[355]

316. §[356]

317. §[357]

12. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény eltérő tartalommal hatálybalépő rendelkezései

318. §[358]

13. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

319. §[359]

14. Záró rendelkezések

320. § (1) Ez a törvény - a (2)-(7) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 180. § (1) bekezdés a) pontja 2013. január 2-án lép hatályba.

(3) A 36. §, a 197. § (3) bekezdése, a 200. § (4) bekezdése, a 205. §, a 218-219. §, a 221. §, a 225-227. §, a 229. §, a 231. §, a 233. § (1) bekezdés a) és c) pontja, (2) bekezdés d) és f) pontja, a 256. §, a 314. § és a 318. § 2013. február 1-jén lép hatályba.

(4)[360] Az 1-35. §, a 37-151. §, a 153-176. §, a 177. § (3) bekezdése, 178-179. §, a 180. § (1) bekezdés b)-d) pontja, a 180. § (2) bekezdése, a 181-196. §, a 197. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése, a 198-199. §, a 200. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése, a 201-204. §, a 206-208. §, a 212. §, a 214-217. §, a 220. §, a 222-224. §, a 228. §, a 230. §, a 232. §, a 233. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a)-c) és e) pontja, a 235-255. §, a 257-260. §, a 261. § (2)-(5) bekezdése és (6) bekezdés b)-d) pontja, a 262-290. §, a 291. § (1), (2), és (4)-(10) bekezdése, a 292-309. §, 311-313. § és a 315-317. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 291. § (3) bekezdése 2013. július 2-án lép hatályba.

(5a)[361] A 310. § (1) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 234. § a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i, 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás keretében, a SIS II alkalmazhatóságáról szóló tanácsi határozatban foglalt napon lép hatályba.

(7) A 319. § az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott naptári napot a rendészetért felelős miniszter határozatával közzéteszi a Magyar Közlönyben.

320/A. §[362] E törvénynek a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépését követően a bírósághoz érkezett ügyekben kell alkalmazni.

321. § E törvény

a) 18. §-a, 113. §-a, 258. § (1)-(10) és (13) bekezdése, valamint 263. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,

b) 288. § (2) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése,

c) 316. §-a az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

322. § E törvény 67. § (7) bekezdése és 68. §-a a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének, 77., 105., 163., 174., 283. és 288. §-a az irányelv 25. cikkének való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2012. évi CCXXIII. törvényhez[363]

2. melléklet a 2012. évi CCXXIII. törvényhez[364]

3. melléklet a 2012. évi CCXXIII. törvényhez[365]

4. melléklet a 2012. évi CCXXIII. törvényhez[366]

5. melléklet a 2012. évi CCXXIII. törvényhez[367]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2017. évi CXCVII. törvény 379. § a) pontja. Hatályos 2018.07.01.

[3] Módosította a 2017. évi CXCVII. törvény 379. § b) pontja. Hatályos 2018.07.01.

[4] Beiktatta a 2017. évi CXLIV. törvény 86. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[5] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 376. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[6] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 376. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[7] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 376. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[8] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 376. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[9] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 376. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[10] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 376. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[11] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 376. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[12] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 376. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CXCVII. törvény 380. §-a. Hatálytalan 2018.07.01.

[14] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 377. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[15] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 377. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[16] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 377. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[17] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 377. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[18] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 378. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[19] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 378. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[20] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 378. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[21] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 378. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[22] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 378. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[23] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 378. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[24] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 378. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[25] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 378. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[26] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 378. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[27] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 378. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[28] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 378. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[29] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 378. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CXCVII. törvény 380. §-a. Hatálytalan 2018.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CXCVII. törvény 380. §-a. Hatálytalan 2018.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CXCVII. törvény 380. §-a. Hatálytalan 2018.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CXCVII. törvény 380. §-a. Hatálytalan 2018.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CXCVII. törvény 380. §-a. Hatálytalan 2018.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[91] A 2013. évi LXXVIII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[93] A 2013. évi LXXVIII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[121] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[122] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[127] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[129] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[130] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[135] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[136] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[138] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[139] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[140] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[141] A 2013. évi LXXVIII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[142] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[143] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[144] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[145] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[146] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[147] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[148] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[149] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[150] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[151] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[152] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[153] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[154] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[155] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[156] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[157] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[158] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[159] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[160] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[161] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[162] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[163] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[164] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[165] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[166] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[167] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[168] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[169] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[170] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[171] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[172] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[173] A 2013. évi LXXVIII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[174] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[175] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[176] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[177] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[178] A 2013. évi LXXVIII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[179] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[180] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[181] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[182] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[183] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[184] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[185] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[186] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[187] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[188] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[189] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[190] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[191] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[192] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[193] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[194] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[195] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[196] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[197] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[198] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[199] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[200] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[201] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[202] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[203] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[204] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[205] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[206] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[207] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[208] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[209] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[210] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[211] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[212] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[213] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[214] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[215] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[216] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[217] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[218] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[219] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[220] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[221] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[222] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[223] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[224] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[225] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[226] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[227] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[228] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[229] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[230] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[231] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[232] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[233] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[234] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[235] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[236] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[237] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[238] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[239] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[240] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[241] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[242] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[243] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[244] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[245] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[246] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[247] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[248] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[249] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[250] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[251] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[252] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[253] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[254] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[255] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[256] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[257] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[258] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[259] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[260] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[261] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[262] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[263] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[264] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[265] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[266] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[267] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[268] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[269] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[270] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[271] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[272] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[273] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[274] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[275] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[276] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[277] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[278] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[279] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[280] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[281] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[282] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[283] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[284] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[285] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[286] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[287] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[288] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[289] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[290] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[291] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[292] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[293] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[294] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[295] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[296] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[297] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[298] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[299] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[300] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[301] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[302] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[303] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[304] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[305] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[306] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[307] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[308] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[309] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[310] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[311] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[312] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[313] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[314] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[315] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[316] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[317] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[318] A 2013. évi LXXVIII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[319] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[320] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[321] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[322] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[323] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[324] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[325] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[326] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[327] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[328] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[329] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[330] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[331] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[332] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[333] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[334] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[335] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[336] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[337] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[338] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[339] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[340] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[341] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[342] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[343] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[344] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[345] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[346] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[347] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[348] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[349] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[350] A 2013. évi LXXVIII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[351] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[352] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[353] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[354] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[355] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[356] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[357] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[358] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján. A (20) bekezdés hatályon kívül helyezéséről rendelkezett a 2013. évi XLV. törvény 4. § - a.

[359] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[360] Módosítani rendelte a 2013. évi LII. törvény 49. § (2) bekezdése, ezen módosítás azonban a 2013. évi LXXVIII. törvény 23. §-a alapján nem lép hatályba. Ezt követően módosította a 2013. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.30.

[361] Beiktatta a 2013. évi LXXVIII. törvény 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.30.

[362] Beiktatta a 2013. évi CXII. törvény 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.09.01.

[363] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[364] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[365] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[366] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[367] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék