Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

1990. évi XII. törvény

a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról[1]

1. § Kossuth-díj vagy Széchenyi-díj (a továbbiakban együtt: Díj) adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a kulturális és művészeti alkotások, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el.

2. § (1) A Díj fokozatai: nagydíj és díj.

(2) A Díj nagydíja csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható.

(3) A Díj megosztva is adományozható közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén.

3. § (1)[2] A Díjjal okirat, jutalom, jelvény és emlékszobor jár.

(2)[3] Az emlékszobor 89 mm magas, bronzból készült, aranyozott, Kossuth Lajos, illetve Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotás. Az emlékszobor talapzata 255 mm magas, 40 mm átmérőjű, rézből készült henger, amelynek a szobrot tartó felső része aranyozott, az alsó - oklevéltartó - része ezüstözött.

(3)[4] A Díjjal járó jutalom összege a bérből és a fizetésből élők előző évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - országos szintű nettó nominál átlagkereset hatszorosa, ötvenezer, illetőleg százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese.

(4) A jutalomösszeg adó- és illetékmentes.

(5)[5]

(6)[6] A Díj adományozásával járó költségeket a Sándor-palota költségvetésében kell biztosítani.

3/A. §[7] (1) A 65. életévét betöltött, Széchenyi-díjjal elismert személy tudományos alkotói járadékban részesíthető.

(2) Nem részesülhet tudományos alkotói járadékban:

a) a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény szerint művészeti járadékban részesülő vagy arra jogosult személy,

b) a Magyar Tudományos Akadémia vagy a Magyar Művészeti Akadémia rendes vagy levelező tagja,

c) aki a tudományos alkotói járadék megállapítását megalapozó elismerésről lemondott, vagy

d) akitől a tudományos alkotói járadék megállapítását megalapozó elismerést visszavonták.

(3) A tudományos alkotói járadék fedezetét a Magyar Tudományos Akadémia költségvetésében kell biztosítani.

(4)[8] A tudományos alkotói járadék havi mértéke a szociális vetítési alap összegének 425%-a.

(5) A tudományos alkotói járadék élethosszig tartó juttatás.

4. § A Díjban részesített személy jogosult a Kossuth-díjas, illetőleg a Széchenyi-díjas cím használatára.

4/A. §[9] A Díj adományozására és visszavonására a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló törvénynek a Magyar Érdemrend adományozására, illetőleg visszavonására vonatkozó eljárási szabályait az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

5. § (1) A Díjat a köztársasági elnök adományozza.

(2)[10] A Díjra javasolt személyekre az e célra létrehozott bizottság ajánlása alapján a Kormány tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek.

(3) Újabb Díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy a korábban adományozott Díj elnyerése óta ért el.

6. § A Díjat a köztársasági elnök - általában március 15-én - ünnepélyes körülmények között adja át a kitüntetettnek.

7. §[11] A kitüntető címet a köztársasági elnök a Kormány előterjesztésére visszavonja attól, aki arra érdemtelenné vált.

7/A. §[12] (1)[13] A díjazott személyekről a nemzetpolitikáért felelős miniszter nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a díjazott személy nevét, születési helyét és idejét, valamint a Díj adományozásának rövid indokolását, időpontját, továbbá a Díj visszavonása esetén a visszavonás tényét, okát és időpontját tartalmazza.

(2)[14] A Díj adományozásával, illetve visszavonásával kapcsolatos eljárás lefolytatásához szükséges adatok biztosítása céljából a díjazási javaslat előkészítéséért felelős szerv és az előterjesztő részére, továbbá a tudományos alkotói járadék folyósításához szükséges adatok ellenőrzése céljából a tudományos alkotói járadék folyósításáért felelős szerv részére az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból adat továbbítható. A köztársasági elnök, illetve a Sándor-palota köztisztviselője a nyilvántartásba jogosult betekinteni.

(3) A nyilvántartás az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a Díj adományozásától vagy visszavonásától számított harminc évig tartalmazza.

7/B. §[15] (1) A tudományos alkotói járadék folyósítását a Magyar Tudományos Akadémia közfeladatként a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) útján, külön jogszabályban meghatározott eljárásban végzi.

(2) A Titkárság a tudományos alkotói járadék folyósításával kapcsolatban kezeli a Széchenyi-díjban részesített személy

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) állandó lakcímét,

d) tartózkodási helyét,

e) telefonszámát,

f) elektronikus levélcímét

g) banki folyószámlaszámát,

h) elismerésben részesülésének időpontját,

i) 7/A. § (1) bekezdés szerinti egyéb adatait.

8. § (1)[16] Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az 1963. évi 36. törvényerejű rendelet alapján Állami Díjjal kitüntetett személyek e törvény hatályba lépését követően is jogosultak az Állami Díjas kitüntető cím viselésére.

(3)[17] Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Díj adományozására történő javaslattétel, valamint az adományozás és visszavonás részletes szabályait rendeletben megállapítsa.

(4)[18] Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a tudományos alkotói járadék igénylésének és folyósításának részletes szabályait rendeletben megállapítsa.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. január 25-ei ülésén fogadta el.

[2] Megállapította az 2000. évi XI. törvény 1. §-a. Hatályos 2000.02.21.

[3] Megállapította az 2000. évi XI. törvény 1. §-a. Hatályos 2000.02.21.

[4] Megállapította a 2013. évi X. törvény 1. §-a. Hatályos 2013.03.12.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CLXXX. törvény 1. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Módosította a 2023. évi XLIX. törvény 21. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[7] Beiktatta a 2018. évi CIV. törvény 1. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[8] Módosította a 2022. évi L. törvény 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[9] Módosította a 2011. évi CCII. törvény 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[10] Módosította az 1990. évi XL. törvény 51. § (2) bekezdése. Hatályos 1990.06.25.

[11] Módosította a 2008. évi LXXI. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.11.26.

[12] Beiktatta a 2008. évi LXXI. törvény 6. §-a. Hatályos 2008.11.26.

[13] Módosította a 2018. évi V. törvény 6. §-a. Hatályos 2018.05.18.

[14] Módosította a 2023. évi XLIX. törvény 21. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[15] Beiktatta a 2018. évi CIV. törvény 3. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[16] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 58. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[17] Megállapította a 2008. évi LXXI. törvény 7. §-a. Hatályos 2008.11.26.

[18] Beiktatta a 2018. évi CIV. törvény 4. §-a. Hatályos 2019.01.01.