2008. évi LXXI. törvény

a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról[1]

1. § A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Kit.) a következő 4/B. és 4/C. §-sal egészül ki:

"4/B. § A 2. § (1) bekezdése és a 4/A. § (2) bekezdése szerinti előterjesztést a kitüntetés átadásának tervezett időpontját legalább negyvenöt nappal megelőzően kell megtenni. A köztársasági elnök az előterjesztés beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt a kitüntetés adományozásáról, és a döntését - az adományozás megtagadása esetén indokolással együtt - közli az ellenjegyzésre jogosulttal, aki tíz napon belül dönt az ellenjegyzésről. Ha a kitüntetés soron kívüli átadását rendkívüli körülmény indokolja, az előterjesztő és a köztársasági elnök egyetértése esetén e határidőktől el lehet térni.

4/C. § A Magyar Köztársasági Érdemrendet, a Magyar Köztársasági Érdemkeresztet, valamint a Nagy Imre Érdemrendet vissza kell vonni attól, aki arra érdemtelenné vált. A visszavonásra az adományozásra és annak előkészítésére vonatkozó hatásköri és eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni."

2. § (1) A Kit. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést (a továbbiakban: elismerés) alapíthat és adományozhat

a) a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke, az Országgyűlés elnöke, az országgyűlési biztos, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, az Állami Számvevőszék elnöke, a legfőbb ügyész, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, a Magyar Nemzeti Bank elnöke,

b) a Kormány tagja,

c) a helyi önkormányzat."

(2) A Kit. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti elismerés és a (2) bekezdés szerinti szolgálati jel elnevezésében és külső formájában nem hasonlíthat a Magyar Köztársasági Érdemrendhez, a Magyar Köztársasági Érdemkereszthez, a Nagy Imre Érdemrendhez, a Kossuth-díjhoz és a Széchenyi-díjhoz."

3. § A Kit. a következő 8-10. §-sal egészül ki:

"8. § (1) A 7. § (1) bekezdése szerint elismerés alapítására és adományozására jogosult elismerést akkor adományozhat, ha

a) az elismerés elnevezését, fajtáit (fokozatait),

b) az elismerésben részesíthető személyek körét,

c) az évente adományozható elismerések számát,

d) az elismerés adományozásának feltételeit és rendjét, valamint

e) az elismerés leírását

a 7. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti jogosult rendeletben kihirdette, illetve a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult a Hivatalos Értesítőben közzétette.

(2) A 6/A. §, a 6/B. § és a 7. § szerinti elismerést az (1) bekezdés alapján közzétett vagy rendeletben megállapított feltételek szerint az adományozásra jogosult egyedi határozattal adományozhatja és - ha az elismerésben részesített személyt a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélte - vonja vissza. Az adományozás és a visszavonás tárgyában hozott egyedi határozatot - a 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult által kiadott határozat kivételével - a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

9. § Az adományozás előkészítésére irányuló eljárás alapvető szabályait a 3. számú melléklet állapítja meg.

10. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az e törvény, a Kormány és a miniszterelnök által alapított kitüntetések, díjak adományozására és visszavonására vonatkozó részletes eljárási szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány tagja és a helyi önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását és az adományozás feltételeit, valamint a viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét."

4. § A Kit. az e törvény mellékletét képező 3. számú melléklettel egészül ki.

5. § A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény (a továbbiakban: Tv.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A Díj adományozására és visszavonására a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvénynek a Magyar Köztársaság Érdemrendje adományozására, illetőleg visszavonására vonatkozó eljárási szabályait az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni."

6. § A Tv. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A díjazott személyekről a Miniszterelnöki Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a díjazott személy nevét, születési helyét és idejét, valamint a Díj adományozásának rövid indokolását, időpontját, továbbá a Díj visszavonása eset én a visszavonás tényét, okát és időpontját tartalmazza.

(2) A Díj adományozásával, illetve visszavonásával kapcsolatos eljárás lefolytatásához szükséges adatok biztosítása céljából a díjazási javaslat előkészítéséért felelős szerv és az előterjesztő részére az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból adat továbbítható. A köztársasági elnök, illetve hivatalának köztisztviselője a nyilvántartásba jogosult betekinteni.

(3) A nyilvántartás az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a Díj adományozásától vagy visszavonásától számított harminc évig tartalmazza."

7. § A Tv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Díj adományozására történő javaslattétel, valamint az adományozás és visszavonás részletes szabályait rendeletben megállapítsa."

8. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A Kit. 7. § (2) bekezdésében az "A rendészetért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Szolgálati jel elismerést a rendészetért felelős miniszter" szöveg, a Kit. 1. számú melléklet 8. §-ában a "fokozatának" szövegrész helyébe a "fokozatának kitüntetettje" szöveg, a Tv. 7. §-ában a "megvonhatja" szövegrész helyébe "a Kormány előterjesztésére visszavonja" szöveg lép.

(3) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a törvény hatálybalépését követő három hónapon belül rendeletben szabályozza]

"ac) a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény hatálya alá nem tartozó egyes elismerések adományozásának részletes szabályait és az adományozás rendjét,"

(4) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a fegyveres szervet irányító miniszter, hogy rendeletben részletesen szabályozza]

"j) a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény hatálya alá nem tartozó egyes elismerések adományozására jogosultak körét, az elismerésben részesítés feltételeit és rendjét;"

(5) A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szól ó 1999. évi LXXXV. törvény 18. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 10. § (1) bekezdésében meghatározott adatok szolgáltatásának igénylésére jogosult]

"b) a köztársasági elnök által adományozható kitüntetés előkészítésért felelős szerv és az előterjesztő, a jelölt kitüntetését kizáró ok megállapítása céljából;"

(6) Hatályát veszti a Kit. 6. §-a, 6/B. § b) pontja, 7. § (2) bekezdésében a "polgári és katonai", valamint a "szolgálati jelet" szövegrész, 1. számú mellékletének 1. §-a, 8. §-ának "élethosszig tulajdonosa" szövegrésze, valamint 2. számú mellékletének 1. §-a és a Hszt. 342. § (6) bekezdése.

(7) Az e törvény hatálybalépését megelőzően alapított elismerések - törvényben alapított elismerések kivételével - akkor is adományozhatóak, ha a Kit. 8. § (1) bekezdésében meghatározottakat a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult a Hivatalos Értesítőben nem tette közzé, illetve a 7. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti jogosult rendeletben nem hirdette ki.

(8) Ez a törvény 2008. december 31-én hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2008. évi LXXI. törvényhez

"3. számú melléklet az 1991. évi XXXI. törvényhez

A kitüntetések és elismerések adományozásának előkészítésére vonatkozó alapvető szabályok

1. A Magyar Köztársasági Érdemrend, a Magyar Köztársasági Érdemkereszt, illetve a Nagy Imre Érdemrend (a továbbiakban: kitüntetés) adományozását a kitüntetési javaslatok előkészítéséért felelős, külön jogszabályban meghatározott szervnél vagy a feladatkör alapján érintett miniszternél (a továbbiakban: előterjesztő) lehet indítványozni, azzal, hogy önmaga kitüntetését senki nem indítványozhatja.

2. Kitüntetés adományozására javaslatot előterjesztőként a Kormány tagja - nem magyar állampolgár esetében a külpolitikáért felelős miniszter - tehet.

3. Kitüntetés tulajdonosa újabb kitüntetésre az előző kitüntetés adományozásától számított tíz éven belül csak kivételesen, abban az esetben javasolható, ha az előző kitüntetés adományozását követően szerzett, az annak alapjául szolgáló érdemeket felülmúló, kimagasló érdemek azt indokolják.

4. Nem lehet javasolni olyan személy kitüntetését, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, a büntetés vagy intézkedés külön törvényben meghatározott bűnügyi nyilvántartása időtartamának lejártáig.

5. A kitüntetési vagy elismerési javaslatok előkészítéséért felelős szerv és az előterjesztő az adományozásra vagy a visszavonásra irányuló eljárásban a kitüntetésre érdemesség megállapítása és a többszöri kitüntetés megelőzése céljából kezelheti az indítványozott és a javaslatban megjelölt személy (a továbbiakban: jelölt) nevét, születési helyét és idejét, valamint az életútjára és akitüntetésre méltatott érdemeire közvetlenül vonatkozó, a kitüntetés adományozásához vagy visszavonásához figyelembe vett adatokat, a javaslatot tartalmazó előterjesztésről való döntés időpontjáig.

6. A jelölt kitüntetésre való érdemessége megállapítása vagy érdemessége fennállásának ellenőrzése céljából az előkészítésért felelős szerv vagy az előterjesztő a bűnügyi nyilvántartásból adatot kérhet. Az ellenőrzést követően a bűnügyi nyilvántartásból kapott adatot haladéktalanul törölni kell, és az előkészítő iratban a kizáró ok fennállásának tényét vagy annak hiányát kell feltüntetni.

7. Az e törvénnyel alapított kitüntetések adományozásáról és visszavonásáról a Miniszterelnöki Hivatal, más elismerések adományozásáról és visszavonásáról az adományozó nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a kitüntetett (elismerésben részesített) személy nevét, születési helyét és idejét, az adományozott kitüntetési fokozat, elismerés megjelölését, valamint az adományozás rövid indokolását, az átadás időpontját, továbbá a kitüntetés, elismerés visszavonása esetén a visszavonás tényét, okát és idő pontját tartalmazza. A nyilvántartásban rögzített adatokat az adományozástól, visszavonás esetén a visszavonástól számított 30 év elteltével törölni kell.

8. Az e törvénnyel alapított kitüntetés adományozására irányuló előterjesztésben a megalapozott döntéshez szükséges részletességgel be kell mutatni a jelölt személy életútját, valamint a kitüntetés alapjául szolgáló érdemeket, továbbá tájékoztatást kell adni arról, hogy a jelölt előzetesen nyilatkozott a kitüntetés elfogadásáról.

9. Az adományozási és visszavonási eljárás lefolytatásához szükséges adatok biztosítása céljából a kitüntetési javaslat előkészítéséért felelős szerv, az előterjesztő, valamint az elismerés adományozására jogosult a 7. pont szerinti nyilvántartásból adatot igényelhet. A köztársasági elnök, illetve hivatalának köztisztviselője a nyilvántartásba jogosult betekinteni."

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. november 3-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék