2013. évi CXXXIV. törvény

egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

1. § (1) Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33-34. §-ában foglaltak szerint nem biztosítja vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht. 33-34. §-ában meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a Ht. szabályait az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott körülmény bekövetkezéséről haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt állami szervet (a továbbiakban: állami szerv).

(3) Az állami szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő 15 napon belül hatósági eljárás keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki a hulladékgazdálkodási engedéllyel, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező szolgáltatók közül. A közérdekű szolgáltató a szolgáltatást a szolgáltatással érintett területre irányadó közszolgáltatási díj fejében köteles elvégezni.

(4) Az állami szerv kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntésével szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye.

(5) A kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntés a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

(6) Az állami szerv az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés során az ellátás hatékonyságához, gyorsaságához, gazdaságosságához fűződő közérdeket, továbbá a lakosság méltányos érdekeit veszi figyelembe.

(7) Ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 9 hónapos időtartamra történhet. A kijelölés egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható.

(8) A közérdekű szolgáltató a hulladékgazdálkodási engedélyében, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében meghatározott közszolgáltatási területen kívül is végezhet ideiglenes ellátásra irányuló tevékenységet.

2. § Ha az egészségügyi államigazgatási szerv határozattal megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt járványveszély vagy más súlyos közegészségügyi kockázat alakult ki, a települési hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről (a továbbiakban: szükségellátás) az állami szerv gondoskodik.

3. § (1) Az állami szerv 1. § (3) bekezdése szerinti hatósági döntéséhez, továbbá a szükségellátás megszervezéséhez szükséges, a környezetvédelmi hatóság, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, valamint a helyi önkormányzat nyilvántartásában szereplő és a rendelkezésére álló adatokat az állami szerv kérésére haladéktalanul szolgáltatja.

(2) Kártalanítás mellett az ideiglenes ellátáshoz és a szükségellátáshoz szükséges szállítóeszköz rendelkezésre bocsátására kötelezhető

a) a más településen végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás veszélyeztetése nélkül, közvetlenül az ideiglenes ellátás előtt hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző közszolgáltató a közérdekű szolgáltatót kijelölő állami szerv hatósági döntésével;

b) a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályainak megfelelő alkalmazásával a szükségellátás végrehajtására alkalmas teherszállító jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a szükségellátás megszervezéséért felelős állami szerv hatósági döntésével.

(3) A szükségellátás megszervezéséért felelős állami szerv és az 1. § (3) bekezdése szerint kijelölt közérdekű szolgáltató közfoglalkoztatottakkal is elláthatja feladatát. A közérdekű szolgáltató az önkormányzati kötelező feladat ellátásában történő közreműködése erejéig minősül közfoglalkoztatónak.

(4) A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetője a települési hulladék átvételét nem tagadhatja meg amiatt, hogy annak összegyűjtése és szállítása ideiglenes ellátás vagy szükségellátás keretében történik.

(5) Az ideiglenes ellátás, valamint a szükségellátás költségeit a hulladéklerakási járulék előirányzat terhére kell biztosítani. Ez a szabály nem érinti a hulladéktermelő, illetve a hulladékbirtokos fizetési kötelezettségét.

(6) Az ellátásért felelős települési önkormányzat - az állami szerv intézkedésétől függetlenül - folyamatosan megtesz minden intézkedést a Ht. 33. § (1) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében.

4. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése esetére

a) vonatkozó részletes szabályokat;

b) a díjfizetés és az érintettek közötti elszámolás szabályait;

c) a közérdekű szolgáltató kijelölésére irányuló hatósági eljárás lefolytatására jogosult állami szerv kijelölését;

d) a települési hulladék szükségellátás keretében történő elszállításának megszervezéséért felelős állami szerv kijelölését.

5. § E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következő 42. ponttal egészül ki:

(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)

"42. a mezőgazdasági termelő székhelye vagy lakóhelye és a művelése alatt álló termőföld, tanya vagy használatában lévő telephely között, termény szállítása esetén, az útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozó, díjmentes viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás."

7. § A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Közfoglalkoztató lehet:)

"k) a kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt közérdekű szolgáltató."

8. § A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 52. §-ában az "e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül" szövegrész helyébe a "2014. július 1-jéig" szöveg lép.

9. § Az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvény 37. § (6) bekezdésében a "2013. október 1-jén" szövegrész helyébe a "2014. július 1-jén" szöveg lép.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére