2013. évi CIII. törvény

egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról[1]

I. FEJEZET

A TÁVOLLÉTI DÍJ SZÁMÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. § (1)[2]

(2)[3]

(3)[4]

(4)[5]

(5)[6]

(6)[7]

(7)[8]

(8)[9]

(9)[10]

(10)[11]

(11)[12]

(12)[13]

(13)[14]

(14)[15]

(15)[16]

(16)[17]

(17)[18]

2. §[19]

3. §[20]

2. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

4. §[21]

3. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

5. §[22]

4. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

6. §[23]

5. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

7. § A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény

a)[24]

b)[25]

c)[26]

d)[27]

6. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

8. § (1)[28]

(2)[29]

(3)[30]

(4)[31]

(5)[32]

(6)[33]

(7)[34]

(8)[35]

(9)[36]

(10)[37]

(11)[38]

(12)[39]

(13)[40]

(14)[41]

(15)[42]

(16)[43]

(17)[44]

(18)[45]

(19)[46]

(20)[47]

(21)[48]

(22)[49]

(23)[50]

(24)[51]

(25)[52]

(26)[53]

(27)[54]

(28)[55]

(29)[56]

7. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

9. §[57]

10. §[58]

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÉS A KÖZTEHERVISELÉS SZABÁLYOZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

8. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

11. §[59]

9. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása

12. §[60]

10. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

13. §[61]

11. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

14. § (1)[62]

(2)[63]

(3)[64]

(4)[65]

(5)[66]

(6)[67]

(7)[68]

(8)[69]

(9)[70]

(10)[71]

(11)[72]

(12)[73]

(13)[74]

(14)[75]

(15)[76]

(16)[77]

(17)[78]

(18)[79]

15. § (1)[80]

(2)[81]

12. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

16. § (1)[82]

(2)[83]

(3)[84]

(4)[85]

(5)[86]

(6)[87]

(7)[88]

(8)[89]

(9)[90]

(10)[91]

(11)[92]

(12)[93]

(13)[94]

(14)[95]

(15)[96]

(16)[97]

(17)[98]

(18)[99]

(19)[100]

(20)[101]

(21)[102]

(22)[103]

(23)[104]

(24)[105]

(25)[106]

17. § (1)[107]

(2)[108]

(3)[109]

18. §[110]

13. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása

19. §[111]

14. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosítása

20. §[112]

III. FEJEZET

ADÓZÁSSAL ÉS SZÁMVITELLEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

15. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

21. §[113]

16. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

22. §[114]

17. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

23. §[115]

18. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

24. §[116]

19. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

25. §[117]

20. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

26. §[118]

21. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

27. §[119]

22. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

28. §[120]

29. §[121]

23. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

30. §[122]

24. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

31. §[123]

25. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosítása

32. §[124]

33. §[125]

26. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

34. § (1)[126]

(2)[127]

(3)[128]

(4)[129]

(5)[130]

27. Az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény módosítása

35. §[131]

28. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

36. §[132]

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. Hatályba léptető rendelkezések

37. § (1) E törvény - a (2)-(8) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 35. § 2013. június 30-án lép hatályba.

(3) A 14. § (1)-(3) bekezdése, (5)-(8) bekezdése, (11)-(15) bekezdése, valamint a 22. §, a 23. §, a 28. §, a 29. §, a 31. §, a 32. §, és a 33. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 16. § (13) bekezdése, a 17. § (2) bekezdése és a 34. § (1) bekezdése, (3)-(4) bekezdése az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(5) Az 1. § (1)-(8) bekezdése, valamint (10)-(17) bekezdése, a 2-6. §, a 7. § a), b) és d) pontja, a 8. § (1)-(3) bekezdése, (5)-(7) bekezdése, valamint (9)-(29) bekezdése, továbbá a 9. §, a 10. § és a 24. § az e törvény kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(6)[133] A 27. §, a 30. § és a 36. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

(7)[134] Az 1. § (9) bekezdése, a 7. § c) pontja, a 8. § (4) és (8) bekezdése, a 14. § (9) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

(8) A 15. § (1) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

30. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

38. § E törvény 14. § (16) bekezdése az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

31. Az Európai Unió jogának való megfelelés

39. § E törvény

a) 8. § (1) bekezdése a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelvnek,

b) 8. § (2), (4) és (8) bekezdése a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 14-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[65] A 2013. évi CCIII. törvény 36. § (1) bekezdése értelmében nem lép hatályba.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[71] A 2013. évi CCIII. törvény 36. § (1) bekezdése értelmében nem lép hatályba.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[109] A 2013. évi CCIII. törvény 36. § (1) bekezdése értelmében nem lép hatályba.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[121] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[122] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[127] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[129] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[130] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[133] Módosította a 2013. évi CXXXIV. törvény 9. §-a. Hatályos 2013.07.20.

[134] Módosította a 2013. évi CCIII. törvény 36. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.31.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére