222/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel

a) a Gyakornok minősítő vizsgáját, ideértve a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy helyi értékelési szabályzat alapján lebonyolított minősítő vizsgáját is,

b) a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárásban a foglalkozás vagy az óra látogatását és a portfólióvédést, valamint

c) a Mesterpedagógus fokozatra irányuló pályázati eljárásban a mesterpedagógusi pályázat bemutatását és védését

a 2020/2021. tanítási év végéig kell megszervezni, amennyiben annak eredeti időpontja a veszélyhelyzet időtartamára esne.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a gyakornoki idő meghosszabbodik az eljárás lezárultának időpontjáig.

2. § Az 1. §-ban foglaltaktól eltérően

a) a Pedagógus I. fokozatot célzó minősítő vizsgán részt vevő pedagógusok közül annak, akinek határozott időre szóló közalkalmazotti kinevezése vagy munkaszerződése 2020. augusztus 31-ig jár le, vagy

b) az a Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatot célzó minősítő vizsgán vagy minősítési eljárásban részt vevő pedagógus, aki 2020-ban született gyermekére vagy e rendelet hatálybalépésekor fennálló várandósságára tekintettel 2020. szeptember 1-jét követően szülési szabadságot vagy gyermek gondozása, ápolása céljából fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe,

és a minősítő vizsgát vagy a minősítési eljárást 2018-ban vagy 2019-ben megkezdte, az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) 2020. június 10-ig benyújtott kérelme alapján a Hivatal 2020. július 31-ig megszervezi a 3. §-ban meghatározottak szerint lefolytatandó minősítő vizsgát vagy minősítési eljárást.

3. § A 2. § szerinti minősítő vizsgára és minősítési eljárásra a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a minősítő vizsga és minősítési eljárás a következő részekből áll:

a) a portfólió feltöltése,

b) a portfólió előzetes vizsgálata,

c) ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása - ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását -, a tantermen kívüli digitális munkarend keretei közt megvalósított foglalkozás vagy tanóra terve, tematikus terve, a foglalkozás- vagy tanórareflexió elektronikus úton történő megküldése a minősítés kijelölt időpontja előtt legalább tíz nappal a minősítő bizottság tagjai számára,

d) az információk értékelése, a feltöltött portfólió és a c) pont alapján megfogalmazott kérdéseknek a minősítés kijelölt időpontja előtt legalább öt nappal a pedagógus részére történő eljuttatása, az általa a kérdésekre adott válaszok elektronikus megküldése a minősítés kijelölt időpontjáig a minősítő bizottság tagjai számára, valamint

e) a minősítés kijelölt időpontját követően a kérdésekre adott válaszok alapján a végleges értékelés elkészítése.

4. § Az előre nem látható, elháríthatatlan oknál fogva elmaradt 2019. évi minősítő vizsgát és minősítési eljárást a 2020. évben 2020. december 31-ig kell megszervezni, amennyiben az a 2. § szerint nem kerül megszervezésre.

5. § A 2020. évre kiadott országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet nem kell alkalmazni, a 2020. évben nem teljesített pedagógiai szakmai ellenőrzéseket a 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervben kell szerepeltetni. A Hivatal a 2021. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet 2019/2020. tanév végéig készíti el.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére