15/2001. (X. 20.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §[1]

A bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság eljáró tanácsának tagja, a vizsgálóbiztos, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának és a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak a képviselője (a továbbiakban együtt: közreműködő) e rendelet szerint jogosult a fegyelmi tárgyaláson és fegyelmi vizsgálati eljáráson (a továbbiakban együtt: tárgyalás) történő részvételével felmerült költségeinek megtérítésére.

2. §

(1) A közreműködő jogosult a lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) a tárgyalás helyére való utazással és a visszautazással felmerült és igazolt költségek (viteldíj, fuvardíj, ideértve a helyi közlekedési eszköz használatával felmerült viteldíjat is stb.) megtérítésére.

(2) Utazási költségként a közreműködő részére az igénybe vett vonat, autóbusz és helyi tömegközlekedési eszköz költségét lehet megtéríteni. Ha a közreműködő gépkocsival utazik a tárgyalásra, akkor a vasúti 1. osztály viteldíjának megfelelő összeg megtérítésére jogosult.

3. §

A közreműködőt a tárgyaláson történő részvételéért ellátási költség és távolléti díj fejében napi 5000 Ft illeti meg, ha a lakóhelyről (tartózkodási helyről) való elindulás és az oda visszaérkezés időpontja közötti időtartam a 8 órát eléri; ha ez az időtartam 8 óránál rövidebb, a közreműködő az összeg időtartammal arányos részére jogosult oly módon, hogy a távollét minden teljes órájáért 625 Ft jár.

4. §

A közreműködő nem kötelezhető arra, hogy a tárgyalás helyére 23 óra és 5 óra között, illetve olyan időpontban utazzék, amely időpontban a tárgyalásról történő visszautazására már nincs lehetőség. Ha a közreműködő a közlekedési viszonyok miatt már a tárgyalást megelőző napon megérkezett a tárgyalás helyére, kérelmére az ellátási költségen felül a szállásköltséget is meg kell téríteni.

5. §

A közreműködő részére nem jár költségtérítés, ha az a szerv, amelynek a közreműködő a tagja, illetőleg alkalmazottja vagy megbízottja, költségét kiküldetési költségként vagy más módon megtéríti.

6. §[2]

A költségtérítés összegét a fegyelmi tanács döntése alapján a fegyelmi tanács székhelye szerinti törvényszék (Kúria) gazdasági hivatala fizeti ki a közreműködőnek.

7. §[3]

A tárgyaláson megjelent tanú díjazására a tanúk költségtérítéséről szóló jogszabály rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[4] E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet rendelkezései megfelelően irányadók.

Dr. Dávid Ibolya s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet 3. § (1) bekezdése.. Hatályos 2021.10.01.

[2] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[3] Megállapította a 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[4] Módosította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2016.03.09.