69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1)[1] E rendelet hatálya a földgáz egyetemes szolgáltatóra (a továbbiakban: egyetemes szolgáltató), az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználóra (a továbbiakban: felhasználó), valamint a földgázelosztóra (a továbbiakban: elosztó) terjed ki.

(2) E rendelet határozza meg az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz árának alkalmazási feltételeit és a kapcsolódó fizetési feltételeket.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a közvilágítási célú földgázfogyasztás elszámolására.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) alapdíj: az a díj, melyet a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó, valamint a 20 m3/h és annál nagyobb névleges (össz)teljesítményű mérővel rendelkező felhasználó a jogszabályban előírt ellátási kötelezettségen alapuló szolgáltatás rendelkezésre állásáért a szerződési időszakra vonatkozóan fizet,

b) fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,

c) fűtőérték: az MSZ 1648:2000 szabvány szerinti, gáztechnikai normálállapotú, köbméterben mért száraz földgáz fűtőértéke,

d) gázdíj: az a díj, melyet a felhasználó az átvett földgázért a hőmennyiség alapján fizet,

e) gáztechnikai normálállapot: a földgáz olyan állapota, amikor a földgáz abszolút nyomása 101,325 kPa, a termodinamikai hőmérséklete 288,15 K,

f)[2]

g)[3]

h)[4]

i) szerződési időszak: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. § 36. pontja szerinti gázév.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a GET, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

3. Általános rendelkezések

3. § (1) Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében a következő árszabások szerint értékesíti a földgázt:

a) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása, kivéve a fogyasztói közösségeket,

b) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása,

c) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek árszabása,

d) a 20 m3/h és annál nagyobb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása,

e) a 20 m3/h névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása, és

f) a gázmérővel nem rendelkező felhasználók árszabása.

(2) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára alapdíjból és gázdíjból áll.

(3) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára

a) tartalmazza a rendszerhasználati díjakat,

b)[5] nem tartalmazza az általános forgalmi adó, az energiaadó és a felhasználót terhelő egyéb adók, valamint - a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8. § (8) bekezdésére tekintettel az egyetemes szolgáltató által kizárólag a nem lakossági fogyasztóra továbbhárítható - tagi hozzájárulás összegét.

(4)[6] Az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjakat - az éves fogyasztott mennyiség alapján I. és II. árkategóriában - az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A felhasználó által fizetendő mennyiségarányos díj összegét - a 9. §-ban foglaltak kivételével -

a) a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának,

b) a mérési időszakra a (4) bekezdés szerint meghatározott fűtőértéknek, valamint

c) az egységnyi hőmennyiségre vonatkozóan - a gázmérők névleges teljesítménye és a felhasználó típusa szerinti díjkategóriához tartozó - megállapított 1. melléklet szerinti gázdíjnak

a szorzataként kell meghatározni.

(2) A gáztechnikai normálállapotra történő térfogat-átszámítás miatt a gázmérőn leolvasott és a díjfizetés alapjául szolgáló fogyasztás köbméterben kifejezett mennyisége egymástól eltérhet. A számlán mindkét mennyiséget, valamint a kiszámításuk módját közérthető módon szerepeltetni kell.

(3) A gáztechnikai normálállapotra történő térfogat-átszámításhoz használt nyomás- és hőmérsékletkorrekció szabályait az egyetemes szolgáltató az üzletszabályzatában közzéteszi.

(4)[7] Az elszámolás alapja a földgázszállító által a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatala vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal érvényes minősítésével rendelkező gázmérőn mért, naponkénti bontásban jegyzőkönyvben megadott, és ezen napi fűtőértékek alapján - az egyetemes szolgáltató által a mérési időszakra gázátadó állomásonként és településenként - alkalmazott átlagos fűtőérték, amit kéttizedes pontosságú MJ/m3 értékre kell kerekíteni.

5. § (1) A felhasználó az alapdíjat havi vagy az egyetemes szolgáltatási szerződésben rögzített, egy hónapnál rövidebb időszaki ütemezés szerint, egybefüggő telephelyenként köteles megfizetni.

(2) Ha a felhasználó egybefüggő telephelyén több gázmérő található, az adott árszabás szerinti szabályokat a gázmérők gáztechnikai normálállapotú névleges teljesítményének összege alapján kell alkalmazni.

6. § (1) Az alapdíj és az átalánydíj havi összege minden hónap első napján, vagy szerződés szerinti hányada legkorábban a szerződésben rögzített megfelelő időszak első napján esedékes.

(2) A földgázellátásba gázév közben bekapcsolt új felhasználó - a lakossági fogyasztók és az átalánydíjat fizető felhasználók kivételével - a gázév hátralévő időszaka alatt a teljes éves alapdíjat megfizeti. Az alapdíjat fizető lakossági fogyasztónak és az átalánydíjat fizető felhasználónak az alapdíj vagy átalánydíj időarányos részét kell megfizetnie a gázévből hátralévő időszakban havonta vagy a szerződésben rögzített időszakonként. A megkezdett hónap vagy időszak egész hónapnak vagy időszaknak számít. Ez a rendelkezés vonatkozik az egyetemes szolgáltatói körbe visszatérő felhasználóra is.

(3) A tárgyhóra eső alapdíjat és átalánydíjat hóközi felhasználó-változás esetén a korábbi felhasználó, hó elsejével történő felhasználó-változás esetén az új felhasználó köteles megfizetni.

(4) A földgázellátás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó felhasználó - kivéve a lakossági fogyasztókat - az alapdíjat a gázév végéig köteles megfizetni.

(5) A földgázellátás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó alapdíjat fizető lakossági fogyasztó az alapdíj havi összegét utoljára a szerződés megszűnésének hónapjára vonatkozóan köteles megfizetni.

(6) A földgázellátás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó átalánydíjat fizető felhasználó az átalánydíj havi összegét utoljára a szerződés megszűnésének hónapjára vonatkozóan köteles megfizetni.

7. § Ha az egyetemes szolgáltató egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt nem szolgáltat földgázt, az alapdíjat a kieső 24 órás időszakok arányában nem fizettetheti meg. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

8. § (1) A felhasználó részére szolgáltatott földgáz elszámolására a (2)-(4) bekezdés és a 9. § szerinti árszabást kell alkalmazni.

(2) A felhasználó - a 9. § kivételével - a fogyasztott földgázért az 4. § (1) bekezdése szerint számított mennyiségarányos díjat, a szolgáltatás rendelkezésre állásáért felhasználási helyenként alapdíjat köteles fizetni.

(3) Ha a felhasználó fogyasztását mérő gázmérők névleges (össz)teljesítménye eléri vagy meghaladja a 20 m3/h értéket, a felhasználó az alapdíjat a gázmérők névleges (össz)teljesítménye alapján köteles fizetni.

(4) Ha a felhasználó kérésére a szolgáltatást időlegesen szünetelteti az egyetemes szolgáltató, a szüneteltetés idejére az alapdíjat nem kell megfizetni. Ebben az esetben a gázmérőt le kell szerelni, és a felhasználó köteles megfizetni a gázmérő le- és felszerelésének az egyetemes szolgáltató által az elosztó felé megfizetett díját.

9. § (1) Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként, felhasználási helyenként nem megoldott, a fogyasztott földgázért lakásonként, felhasználási helyenként

a)[8] az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 8. sorában szereplő gázdíjnak, és

b) a 2. mellékletben meghatározott - a lakás típusa és a beépített gázfogyasztó készülékek alapján számításba veendő - fogyasztásnak

a szorzataként meghatározott átalánydíjat kell fizetni.

(2) Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként nem megoldott, de mérő felszerelésére lakóépületenként vagy lépcsőházanként van mód, és azt a társasház vagy lakásszövetkezet képviselője - a társasházakról szóló, illetve a lakásszövetkezetekről szóló törvényben foglaltak figyelembevételével - igényli, ott a szolgáltatott földgáz mérését lehetővé kell tenni. Ebben az esetben felhasználónak a társasház vagy a lakásszövetkezet minősül, és a fogyasztás elszámolása mérési helyenként történik.

10. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében az I. és II. árkategória vonatkozó díjszabásai alkalmazandók.

(2) A 3. § (1) bekezdés c)-f) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében a II. árkategória vonatkozó díjszabása alkalmazandó.

(3)[9] Az (1) bekezdés szerinti felhasználók által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség - a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet szerinti eltéréssel - felhasználási helyenként és naptári évenként 41040 MJ.

(4)[10] Új felhasználási hely évközi bekapcsolásakor, a szerződő fél személyében történő évközi változás, továbbá évközi kereskedőváltás vagy az egyetemes szolgáltatási szerződés évközi megszűnése esetén az I. árkategória szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség a földgázkereskedő üzletszabályzatában - az üzletszabályzat rendelkezése hiányában a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. számú mellékletében - meghatározott fogyasztási jelleggörbe (a továbbiakban: fogyasztási jelleggörbe) szerinti aránnyal vehető figyelembe.

(5)[11] A (3) bekezdés szerinti mennyiséget a szolgáltatás szüneteltetése vagy a szerződésszegés miatti kikapcsolás időtartamára a fogyasztási jelleggörbe szerint csökkenteni kell.

11. §[12] (1) Az egyetemes szolgáltató - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával érvényesíti az I., illetve a II. árkategória szerinti díjszabásokat.

(2) Azonos földgázmennyiségről kiállított részszámlák esetében az I. árkategória szerinti díjszabásokat naparányosan kell érvényesíteni úgy, hogy az I. árkategória szerint az adott számlázási időszakra maximálisan érvényesíthető mennyiséget az I. árkategória szerint a naptári évre maximálisan kiosztható mennyiség arányosításával kell meghatározni, függetlenül az elszámoló számlában az I. árkategória szerint már elszámolt földgázmennyiségtől.

(3) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók számára, az adott felhasználási helyre és az adott naptári évre az I. árkategória szerint elszámolt mennyiség csak akkor lehet kevesebb - a 10. § (3)-(5) bekezdése szerint - az I. árkategóriában maximálisan vételezhető éves mennyiségnél, ha a felhasználó adott felhasználási helyre és adott naptári évre elszámolt teljes fogyasztása is kevesebb annál.

(4) Az egyetemes szolgáltató a naptári év zárónapját és a következő naptári év kezdőnapját magában foglaló időszakra vonatkozó számlában a két naptári év között az (1) vagy a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel osztja meg a számlázott mennyiséget.

12. § (1)[13] A felhasználó elszámolási időszakonként - a felek eltérő megállapodása hiányában - egyszer jogosult az egyetemes szolgáltató felé korábban megadott - a részszámlák kiállításának alapjául szolgáló - éves várható fogyasztási mennyiséget módosítani.

(2) Az egyetemes szolgáltató (1) bekezdés szerinti módosítás esetén jogosult a földgázelosztótól legkorábban a módosítást követő harmadik hónaptól a gázmérő berendezés rendkívüli leolvasását (a továbbiakban: rendkívüli leolvasás) igényelni. Ha a rendkívüli leolvasás eredményeként nyilvánvalóvá válik, hogy a felhasználó által módosított éves várható fogyasztási mennyiség legalább 20%-kal alacsonyabb a rendkívüli leolvasás adatai alapján várható éves fogyasztásnál, a rendkívüli leolvasás időpontját követő első számla kiállításától kezdődően a várható éves fogyasztási mennyiséget a rendkívüli leolvasás adatainak megfelelően módosítani kell. Az egyetemes szolgáltató ebben az esetben jogosult a rendkívüli leolvasás költségeit a felhasználónak kiszámlázni, amelyet a felhasználó köteles az egyetemes szolgáltatónak megfizetni.

4.[14]

13. §[15]

14. §[16]

15. §[17]

16. §[18]

17. §[19]

18. §[20]

19. §[21]

20. §[22]

5. Vegyes rendelkezések

21. § (1) Az egyetemes szolgáltató a gázellátásba bekapcsolt településeken a mérési időszakra meghatározott átlagos fűtőértéket köteles rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni.

(2) Ha az egyetemes szolgáltató a fogyasztás elszámolásánál nyomáskorrekciót alkalmaz, köteles a számlán a mért és a korrigált értéket is feltüntetni, köteles továbbá a szolgáltatási területére hiteles mérőeszközzel mért légköri (barometrikus) nyomásértékeket rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni.

(3) Az egyetemes szolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy a földgázellátásba bekapcsolt település önkormányzata, valamint a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek az (1)-(2) bekezdés szerinti méréseket és számításokat ellenőrizhessék vagy ellenőriztethessék.

(4)[23]

(5) Ha a felhasználó a szolgáltatott földgáz ellenértékét előre fizeti meg, akkor átlagos fűtőértéknek a felhasználási helyre vonatkozóan a vásárlás napját megelőző hat naptári hónap tényleges fűtőértékének kéttized MJ/ m3 értékre kerekített számtani átlagát kell tekinteni, és a gázdíjat

a) az így számított átlagos fűtőértéknek,

b) a vásárolt földgáz köbméterben mért mennyiségének, és

c) a vásárlás időpontjában az egységnyi hőmennyiségre vonatkozó díjnak

a szorzataként kell meghatározni. Az alapdíj fizetése a következő vásárlás alkalmával utólag, vagy az elszámoló számla keretében történik, az előző vásárlás óta eltelt időszakban érvényes alapdíjak összegzésével. A megkezdett hónap egész hónapnak számít.[24]

(6) Az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak változása esetén az egyetemes szolgáltató köteles az új díjak hatálybalépését követő időszakra előzetesen kibocsátott számlákat a díjak hatálybalépését követő 30 napon belül helyesbíteni az új díjak alkalmazásával.

22. § Az elosztó (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult minden árváltozást követően egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

23. § Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak és mennyiségek alsó hőértéken kerülnek megállapításra.

6. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2)[25]

(3)[26]

25. §[27] E rendeletnek a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról szóló 5/2024. (IV. 3.) EM rendelettel módosított 10. § (4) és (5) bekezdését, valamint 11. §-át a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez[28]

1. Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak

ABC
1.Érintett vásárlói körAlapdíj (éves)
Ft
Gázdíjak
Ft/MJ
2.<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek
9 1922,256
3.<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók12 3122,957

2. Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak

ABCDE
1.ÁrszabásÉrintett vásárlói körAlapdíjak (éves)Gázdíjak
Ft/MJ
2.FtFt/m3/h
3.A1)<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
9 1922,570
4.A2)<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem
lakossági felhasználók
12 3123,376
5.A3)<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói
közösségek
9 1922,373
6.B1)≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók
14 6331,943
7.B2)20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
19 5642,539
8.C)Gázmérővel nem rendelkezők2,465

2. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Gázmérővel nem rendelkező lakások, felhasználási helyek számításba veendő földgázfogyasztása (MJ/hó)

ABCDEFG
1.Lakás típusa2 lángú
gáztűzhely
3-4 lángú
gáztűzhely
4 lángú
gáztűzhely
elektromos
sütővel
5 vagy annál
több lángú
gáztűzhely
Garzon
gáztűzhely
Gáz
hűtőszekrény
2.1 szobás210300240315250454
3.1,5 szobás300370310390310454
4.2 szobás350450390475390454
5.2,5 szobás410520460545450454
6.3 szobás470600540630520454
7.3,5 szobás530690630725600454
8.4 szobás610750690790660454

Az étkező az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül.

3. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez[29]

4. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez[30]

5. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez[31]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 37. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Módosította a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[6] Módosította a 19/2023. (IX. 29.) EM rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.10.01.

[7] Módosította az 5/2022. (XII. 27.) EM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[8] Módosította a 19/2023. (IX. 29.) EM rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.10.01.

[9] Módosította az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 38. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[10] Módosította az 5/2024. (IV. 3.) EM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2024.04.04.

[11] Megállapította az 5/2024. (IV. 3.) EM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.04.04.

[12] Megállapította az 5/2024. (IV. 3.) EM rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.04.04.

[13] Módosította az 5/2024. (IV. 3.) EM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2024.04.04.

[14] Az "A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó rendelkezések" alcímet hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 36/2023. (XII. 29.) EM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2024.01.01.

[24] A záró szövegrészt módosította a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.03.31.

[25] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[27] Beiktatta az 5/2024. (IV. 3.) EM rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.04.04.

[28] Megállapította a 19/2023. (IX. 29.) EM rendelet 3. §-a (lásd 6. melléklet). Hatályos 2023.10.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § f) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § f) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § f) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék