Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

1992. évi XXXI. törvény

a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról[1]

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 7. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § Az e törvény szerinti életjáradék az őt saját jogon megillető kárpótlási jegy ellenében annak a kárpótlásra jogosultnak (a továbbiakban: jogosult) folyósítható, aki 1991. december 31-én

a)[2] 60. életévét betöltötte vagy

b) munkaképességét legalább 67%-ban elveszítette.

2. § (1) Az életjáradék havonta, forintban fizetendő szolgáltatás.

(2) Az életjáradék az 1. § a) pontja szerinti esetben a jogosultat élete végéig megilleti. Mértékét a jogosult 1991. december 31-én betöltött életkora, valamint e törvény mellékletének megfelelően kell megállapítani.

(3)[3] Az életjáradék az 1. § b) pontja szerinti esetben a férfi jogosultat 12, a női jogosultat 15 éven át megillető szolgáltatás, amelynek havi mértéke a törvény melléklete szerinti táblázatban a 60. életévhez tartozó életjáradék összegével azonos.

3. § (1)[4] Az életjáradék folyósítására irányuló kérelmét a jogosult legkésőbb a kárpótlási jegy felvételére jogosító végleges vagy jogerős határozat közlésétől számított 90 napon belül nyújthatja be írásban a nyugdíbijbiztosítási igazgatási szervnél (a továbbiakban: igazgatóság).

(2)[5] A kérelemben fel kell tüntetni a jogosult személyi adatait (név, születési idő, hely, anyja neve, lakcíme), be kell jelenteni az esetleges nyugdíjtörzsszámot és mellékelni kell a kárpótlási jegy felvételére jogosító határozat hiteles másolatát.

4. § (1)[6] A kérelem nem utasítható el, ha a jogosult az 1. §-ban foglalt feltételeknek megfelel.

(2)[7]

5. § (1) Az életjáradék az igénybejelentés hónapjának első napjától esedékes.

(2)[8] Az életjáradék folyósításának feltétele, hogy a jogosult a 4. § szerinti végleges vagy jogerős határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a kárpótlási jegyet az igazgatóságra átruházza.

(3) Az életjáradék folyósítását a nyugdíjfolyósító szerv legkésőbb a kárpótlási jegy átruházásától számított 90 napon belül köteles megkezdeni.

6. §[9] (1)[10] Az igazgatóság köteles a jogosulttól átvett kárpótlási jegyeket az Állami Vagyonügynökségre (a továbbiakban: ÁVÜ) átruházni, valamint félévenként tájékoztatni a következő félévben várható kifizetések mértékéről.

(2)[11] Az Állami Vagyonügynökség a privatizációs bevételeiből köteles a jogosultak részére folyósítandó életjáradék összegét, valamint az életjáradék megállapításával és folyósításával kapcsolatban felmerült tényleges költségeket az igazgatóságnak havonta - külön megállapodás szerint - átutalni. Amennyiben a privatizációs bevételekből fedezet nem áll rendelkezésre, a havi átutalásokat a központi költségvetés biztosítja.

(3)[12]

(4)[13] Az igazgatóság az átutalt összeget elkülönített bankszámlán kezeli és tartja nyilván, azt egyéb célokra nem használhatja fel.

(5)[14] Az igazgatóságra e törvény alapján vonatkozó kötelezettségek nem terhelhetik a Nyugdíjbiztosítási Alapot.

7. § (1) A járadék összegét 1993-tól minden év március 1-jétől kell növelni. Az emelés mértékéről az Országgyűlés az állami költségvetés keretében dönt, az azonban az előző évi átlagos nyugdíjemelés mértékének 30%-ánál nem lehet kevesebb.

(2)[15] Az (1) bekezdésben meghatározott összeget az ÁVÜ az igazgatóságnak a 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint utalja át.

8. § (1) Az életjáradék folyósítása a jogosult elhalálozása hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

(2) Az 1. § b) pontjában foglalt esetben a folyósítás annak az évnek az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a 2. § (3) bekezdés szerinti határidők letelnek.

(3) A jogosult halála esetén az életjáradék nem örökölhető.

9. § Az Állami Számvevőszék az e törvény végrehajtásával összefüggő pénzügyi elszámolásokat évente ellenőrzi.

10. § (1) Az életjáradék a magánszemélyek jövedelemadója szempontjából a kárpótlással egy tekintet alá esik.

(2) Az életjáradék iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás költség- és illetékmentes.

11. §[16]

12. § A Kormány felhatalmazást kap a kárpótlási jegyek életjáradékra váltása eljárási szabályainak kidolgozására.

13. § (1) E törvény a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Ha a jogosultnak a kárpótlási jegy felvételére jogosító határozatot e törvény hatálybalépése előtt kézbesítették, a 3. § (1) bekezdésében foglalt 90 napos határidőt e törvény hatálybalépésétől kell számítani.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet az 1992 évi XXXI. törvényhez

Az életjáradék havi összege 100 000 Ft névértékű kárpótlási jegy esetén (Ft-ban) 1992-ben

A járadék összegének meghatározása az alábbi képlet alapján történt:

ahol

Jx: havonta folyósítandó életjáradék összege

x: a járadékfolyósítás kezdő évének és a jogosult születési évének különbsége

lx: 100 000 élve született közül az x. születésnapot elérők száma (férfira, nőre más-más).

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1992. május 5-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította az 1995. évi XIV. törvény 1. §-a. Hatályos 1995.04.01.

[3] Megállapította az 1995. évi XIV. törvény 2. §-a. Hatályos 1995.04.01.

[4] Módosította a 2017. évi CXXX. törvény 16. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[5] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 48-49. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 48-49. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi LVI. törvény 49. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[8] Módosította a 2017. évi CXXX. törvény 16. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[9] Módosította az 1995. évi XIV. törvény 5. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 1995.04.01.

[10] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdése 12. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[11] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdése 12. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1995.04.01.

[13] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdése 12. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[14] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdése 12. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[15] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdése 12. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CXXX. törvény 17. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék