2017. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról[1]

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

2. A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosítása

6. §[7]

7. §[8]

3. A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény módosítása

8. §[9]

9. §[10]

4. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

10. §[11]

5. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

6. A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény módosítása

16. §[17]

17. §[18]

7. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

18. §[19]

8. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

19. §[20]

9. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

10. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

23. §[24]

11. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

12. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

28. §[29]

29. §[30]

13. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

30. §[31]

14. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

31. §[32]

15. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

16. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

36. §[37]

17. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

37. §[38]

18. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

38. §[39]

19. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

39. §[40]

20. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

40. §[41]

41. §[42]

21. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

22. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

45. §[46]

23. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

46. §[47]

47. §[48]

24. A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosítása

48. §[49]

25. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

49. §[50]

26. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

50. §[51]

51. §[52]

52. §[53]

27. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

53. §[54]

28. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

54. §[55]

55. §[56]

29. Az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLVIII. törvény módosítása

56. §[57]

30. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

57. §[58]

31. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

58. §[59]

59. §[60]

60. §[61]

61. §[62]

62. §[63]

32. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

63. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény "Közigazgatási per" című alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A közigazgatási per

7. § (1) A perben a jogi képviselet kötelező.

(2) A hatóság a keresetlevelet az ügy irataival és védiratával együtt három napon belül továbbítja a bírósághoz.

(3) A perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok kézbesítése elektronikus úton történik.

(4) Az ingatlanügyi hatóság eljárásával kapcsolatos perben a (2) és (3) bekezdést nem kell alkalmazni.

8. § (1) Perbeállítás csak a keresetlevélben, a védiratban, illetve a perbelépés bejelentésével egyidejűleg kérhető.

(2) A perbelépést a perbelépés lehetőségéről való bírósági értesítés közlését követő nyolc napon belül kell bejelenteni. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(3) A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidőn belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni.

9. § (1) A perben a beadványok hiányosságainak pótlására legfeljebb nyolcnapos határidő adható, amelyet indokolt esetben egyszer, további, legfeljebb nyolc nappal lehet meghosszabbítani.

(2) Az első tárgyalást az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül kell megtartani, és ha nincs szükség bizonyítási eljárás lefolytatására, vagy tárgyaláson kívüli eljárás esetén, e határidőn belül elbírálni. A határidő számításakor a hiánypótlásra fordított idő nem vehető figyelembe.

(3) A bíróság határozatának közlése iránt a meghozatalától számított nyolc napon belül intézkedik.

10. § A Kúria a felülvizsgálati ellenkérelemnek (csatlakozó felülvizsgálati kérelemnek) a Kúriához való érkezését, illetve a felülvizsgálati ellenkérelem előterjesztésére megállapított határidő eredménytelen leteltét követő kilencven napon belül dönt."

33. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

64. §[64]

34. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

65. §[65]

66. §[66]

35. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

67. §[67]

36. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

68. §[68]

69. §[69]

70. §[70]

71. §[71]

72. §[72]

73. §[73]

37. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

74. §[74]

75. §[75]

76. §[76]

77. §[77]

78. §[78]

79. §[79]

80. §[80]

81. §[81]

82. §[82]

83. §[83]

84. §[84]

85. §[85]

38. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény módosítása

86. §[86]

39. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

87. §[87]

88. §[88]

40. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

89. §[89]

41. A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény módosítása

90. §[90]

42. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

91. §[91]

92. §[92]

43. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény módosítása

93. §[93]

44. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

94. §[94]

95. §[95]

45. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

96. §[96]

46. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

97. §[97]

98. §[98]

47. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

99. §[99]

100. §[100]

101. §[101]

102. §[102]

103. §[103]

48. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

104. §[104]

49. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

105. §[105]

106. §[106]

50. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

107. §[107][108]

51. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

108. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az olyan jognyilatkozattal kapcsolatban, amely tekintetében e törvény alapján bírósági eljárásnak van helye, a kézbesítési kifogás az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg, a kézbesítési fikció beálltáról való tudomásszerzéstől számított 15 napon, de legkésőbb a fikció beálltától számított 3 hónapon belül terjeszthető elő a bíróságnál. A kézbesítési kifogásra egyebekben a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

52. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

109. §[109]

53. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosítása

110. §[110]

54. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

111. §[111]

112. §[112]

55. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

113. §[113]

114. §[114]

56. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

115. §[115]

57. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

116. §[116]

58. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

117. §[117]

59. A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény módosítása

118. §[118]

119. §[119]

60. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása

120. §[120]

61. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

121. §[121]

62. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

122. §[122]

123. §[123]

63. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

124. §[124]

64. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

125. §[125]

65. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

126. §[126]

66. A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról szóló 2015. évi LXXI. törvény módosítása

127. §[127]

128. §[128]

67. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

129. §[129]

130. §[130]

131. §[131]

68. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

132. §[132]

133. §[133]

69. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

134. § (1) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Eseti szakértőként csak az járhat el, aki a 45. § (2) bekezdés n) pontja szerinti felhívásnak megfelelően nyilatkozik arról, hogy az igazságügyi szakértőkre vonatkozó etikai és fegyelmi követelményeknek aláveti magát. Az eseti szakértő jogaira és kötelezettségeire e törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

(2) A Szaktv. 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az igazságügyi szakértőt törölni kell a névjegyzékből, ha

a) azt az igazságügyi szakértő kéri,

b) a névjegyzékbe való felvétel feltételei - ide nem értve az 5. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételt -már a felvételkor sem álltak fenn, vagy utóbb megszűntek, illetve az igazságügyi szakértő a szakértői esküt a 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nem teszi le,

c) a névjegyzékben szereplő adatok változását, a Kormány rendeletében meghatározott módon, ismételt felhívásra, a jogkövetkezményekre történő írásbeli figyelmeztetés után, szándékosan nem jelenti be,

d) az igazságügyi szakértő hatósági kirendelésre történő szakvélemény nyújtásával egy évet elérő késedelembe esett,

e) az 5. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott kötelezettségének felhívás ellenére ismételten nem tesz eleget,

f) azon statisztikai adatokat, amelyeket e törvény alapján a Kamara részére szolgáltatni köteles, két egymást követő negyedévben határidőben nem szolgáltatja,

g) az igazságügyi szakértő negyedévente esedékes statisztikai adatszolgáltatást két éven belül három alkalommal elmulasztja, vagy az általa szolgáltatott adatok eltérnek a szakértő nyilvántartásában szereplő adatoktól,

h) az e törvény alapján fennálló képzési kötelezettségének határidőben nem tett eleget,

i) kamarai tagsága

ia) kizárás útján,

ib) a kamarai tagdíj fizetésének elmulasztása miatt, továbbá

ic) egyéb okból

megszűnt, vagy

j) meghalt.

(2) Ha a névjegyzékből történő törlésre

a) az (1) bekezdés i) pont ia) alpontja alapján került sor, az igazságügyi szakértő a határozat véglegessé válásától vagy jogerőre emelkedésétől számított öt éven belül,

b) az (1) bekezdés d), e) és g) pontja alapján kerül sor, az igazságügyi szakértő a határozat véglegessé válásától vagy jogerőre emelkedésétől számított két éven belül vagy

c) az (1) bekezdés c), f) és h) pontja, vagy i) pontjának ib) és ic) alpontja alapján kerül sor, a határozat véglegessé válásától vagy jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül

a névjegyzékbe nem vehető fel."

(3) A Szaktv. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a hatóság állapít meg az igazságügyi szakértőre nézve kizáró okot, az igazságügyi szakértői intézmény vezetője más igazságügyi szakértőt jelöl ki. Ha a szakértői intézménynek nincs olyan kijelölhető igazságügyi szakértője, akire nézve a hatóság nem állapított meg kizáró okot, illetve a 30. § (7) bekezdésének vagy a 32. § (2) bekezdésének alkalmazására nincs lehetőség, az igazságügyi intézmény vezetője a kirendelést visszautasítja."

(4) A Szaktv. 35. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az igazságügyi szakértői testület nem alkalmazható a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti magánszakértőként."

(5) A Szaktv. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az igazságügyi szakértői testület elnökét és tagjait a miniszter - a szakterületet felügyelő miniszter egyetértésével - öt évre nevezi ki. Az igazságügyi szakértői testület tagjainak névsorát a miniszter a kormányzati portálon közzéteszi. Az igazságügyi szakértői testület nem igazságügyi szakértő tagjaira e törvénynek az igazságügyi szakértőre vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók."

(6) A Szaktv. 45. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A nem természetes személy szakértő a kirendelő végzés kézhezvételétől számított tíz napon belül köteles a hatóságnak bejelenteni, hogy a nevében melyik tagja vagy alkalmazottja jár el."

(7) A Szaktv. 52. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A polgári perrendtartásról szóló törvény szerint alkalmazott magánszakértő a megbízási díjról köteles a 49. § (2) bekezdése szerint díjjegyzéket kiállítani és azt a magánszakértői véleményhez csatolni."

(8) A Szaktv. 85. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kamara ügyviteli szerve a hivatal, amelynek vezetője és képviselője a Kamara főtitkára. A hivatal jogi személy."

(9) A Szaktv. 87. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tisztségviselők megbízatása vagy kinevezése az új tisztségviselők megválasztásának vagy kinevezésének napján szűnik meg. Ha a tisztségviselő megbízatása vagy kinevezése egyéb okból szűnik meg, a választására vagy kinevezésre jogosult szerv a megbízatás vagy kinevezés megszűnésétől számított harminc napon belül megválasztja vagy kinevezi az új tisztségviselőt."

135. § A Szaktv.

a) 12. §-ában a "g) pontjában és az" szövegrész helyébe az "a), c) és g) pontjában, valamint az" szöveg,

b) 13. § (4) bekezdésében az "e) és f) pontjai" szövegrész helyébe az "f) és g) pontja" szöveg,

c) 13. § (5) bekezdésében és 14. § a) pontjában az "i) pontja" szövegrész helyébe a "j) pontja" szöveg,

d) 34. § (3) bekezdésében a "(3) bekezdés" szövegrész helyébe a "(3)-(5) bekezdés" szöveg,

e) 45. § (2) bekezdés b) pontjában a "szakkérdéseket" szövegrész helyébe a "kérdéseket" szöveg,

f) 71. § (2) bekezdésében a "száznegyven" szövegrész helyébe a "legfeljebb száznegyven" szöveg,

g) 87. § (1) bekezdésében a "megbízatásának" szövegrész helyébe a "megbízatásának vagy kinevezésének" szöveg,

h) 88. § (1) és (2) bekezdésében a "megbízatása" szövegrész helyébe a "megbízatása vagy kinevezése" szöveg,

i) 98. § (1) bekezdésében a "bizottság" szövegrész helyébe a "tanács" szöveg

lép.

70. A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény módosítása

136. §[134]

137. §[135]

71. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

138. § (1) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 10. § (4) és (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(4) A kizárás kérdésében a Fővárosi Törvényszék dönt, ha a közigazgatási és munkaügyi bíróságnak nincs olyan bírája vagy tanácsa, amelyre a kizárási ok nem vonatkozik, vagy ha a kizárási ok az egész bíróságra kiterjed.

(5) A kizárási kérelem bejelentésére és elintézésére egyebekben a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni."

(2) A Kp. 12. § (2) bekezdés b) és c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per kivételével a törvényszék hatáskörébe tartozik)

"b) a vasúti igazgatási szerv,

c) a légiközlekedési hatóság és"

(közigazgatási tevékenységével kapcsolatos per.)

(3) A Kp. 12. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) A törvényszék dönt

a) a közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban,

b) a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos bírósági eljárásban,

c) a minősített adatok megismerésével kapcsolatos perben, továbbá

d) a köztestületi jogvitában."

(4) A Kp. 84. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(3) A bíróság a határozatában megállapított összeg megfizetésére azt a szervet kötelezi, amelynek keretében a közigazgatási tevékenységet megvalósító közigazgatási szerv működik."

(5) A Kp. 130. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) Ha a keresetlevél a 38. § (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott kereseti kérelmet (a továbbiakban együtt: marasztalási kereseti kérelem) tartalmaz, e törvény szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A keresetlevélben fel kell tüntetni a per tárgyának értékét is."

(6) A Kp. 131. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) A pertárgy értékének meghatározására a polgári perrendtartás szabályait kell alkalmazni. Közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben a pertárgy értékének meghatározására a polgári perrendtartás munkaügyi perekre vonatkozó szabályait is alkalmazni kell."

(7) A Kp. 131. §-a a következő (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(7) A fizetési meghagyásos eljárással indult marasztalási perben a bíróság a polgári perrendtartás fizetési meghagyásos eljárással összefüggő perekre vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával jár el."

(8) A Kp. 132. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) Az alperes legkésőbb az első tárgyaláson viszontkeresetet indíthat, ha az így érvényesíteni kívánt jog a felperes keresetével azonos vagy azzal összefüggő jogviszonyból származik, vagy a viszontkereset tárgyául szolgáló követelés a felperes kereseti követelésével szemben beszámításra alkalmas. A viszontkeresetre a keresetlevél szabályait megfelelően alkalmazni kell."

139. § (1) A Kp. 133. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"133. § [Marasztalási ítélet]

(1) Ha a bíróság a marasztalási kereseti kérelemnek helyt ad, ítéletében a közigazgatási szervet a jogszabályi keretek között marasztalja.

(2) A marasztalási ítélet anyagi jogerejére és az utóperre a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(3) A marasztalási ítélet ellen fellebbezésnek van helye.

(4) Előzetesen végrehajtandó

a) az alperes által elismert követelésben marasztaló ítélet,

b) a közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalt kötelezettségen alapuló pénzbeli marasztalást tartalmazó ítélet, ha az annak alapjául szolgáló összes körülményt ilyen okirattal bizonyították."

(2) A Kp. 139. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) Ha a közigazgatási és munkaügyi bíróság eljárásának tárgya a helyi önkormányzat képviselő-testületének normatív határozata vagy a meghozatalára irányuló kötelezettség elmulasztása, e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy ahol e fejezet a Kúriáról rendelkezik, ott a közigazgatási és munkaügyi bíróságot kell érteni."

(3) A Kp. 151. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(5) E fejezet szabályait kell alkalmazni akkor is, ha a bíróság jogerős határozatában foglalt kötelezés kikényszerítése nem tartozik a bírósági végrehajtásról szóló törvény hatálya alá."

140. § A Kp.

1. 4. § (7) bekezdés 1. pont e) alpontja a "törvény vagy kormányrendelet" szövegrész helyett "jogszabály" szöveggel,

2. 4. § (7) bekezdés 3. pontja az "általa foglalkoztatott" szövegrész helyett az "állam nevében foglalkoztatott" szöveggel,

3. 10. § (1) bekezdés a) pontja az "az aki" szövegrész helyett az "az, aki" szöveggel,

4. 11. § (4) bekezdése a "meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül" szövegrész helyett a "vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül - a bíró irányítása és felügyelete mellett -" szöveggel,

5. 15. § (3) bekezdés a) pontja az "esetén" szövegrész helyett "esetén, valamint akkor, ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy kizárás miatt nem járhat el" szöveggel,

6. 17. § a) pontja az "az akinek" szövegrész helyett az "az, akinek" szöveggel,

7. 17. § c) pontja a "szerződésben részes" szövegrész helyett a "közigazgatási szerződésben részes" szöveggel,

8. 26. § (2) bekezdése a "jogi előadó" szövegrész helyett az "ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó" szöveggel,

9. 35. § (2) bekezdése az "az érdekeltre a félre, a perbeállított félre a perbevont félre" szövegrész helyett az "az érdekeltre és a perbeállított félre a félre" szöveggel,

10. 49. § (1) bekezdése a "jogi hatályai fennmaradnak" szövegrész helyett a "joghatásai fennmaradnak" szöveggel,

11. 49. § (2) bekezdése a "jogi hatályai fennmaradnak" szövegrész helyett a "joghatásai fennmaradnak" szöveggel,

12. 58. § (4) bekezdése a "legalább nyolc nappal" szövegrész helyett a "legalább tizenöt nappal" szöveggel,

13. 81. § (3) bekezdése a "jogi hatályai fennmaradnak" szövegrész helyett a "joghatásai fennmaradnak" szöveggel,

14. 94. § (1) bekezdése az "érdekelt felek" szövegrész helyett az "érintettek" szöveggel,

15. 113. § (3) bekezdése a "kézhezvételétől" szövegrész helyett a "közlésétől" szöveggel,

16. 124. § (4) bekezdése az "elrendeli per" szövegrész helyett az "elrendeli a per" szöveggel,

17. 132. § (3) bekezdése az "a fél" szövegrész helyett az "az alperes" szöveggel,

18. 137. § (3) bekezdése a "törvényességi felügyeleti szerv" szövegrész helyett a "köztestület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szerv" szöveggel,

19. 138. § (5) bekezdése a "törvényességi ellenőrzést gyakorló" szövegrész helyett a "köztestület felett törvényességi felügyeletet gyakorló" szöveggel,

20. 146. § (2) bekezdése az "Az Kúria" szövegrész helyett az "A Kúria" szöveggel

lép hatályba.

141. § Nem lép hatályba a Kp. 3. § (4) bekezdése.

72. A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény módosítása

142. § (1) A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 2017. évi XLIII. törvény) 6. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) A bejegyző bíróság a kérelemről annak bírósághoz történő érkezésétől számított tizenöt napon belül, polgári nemperes eljárásban dönt. Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e törvény eltérően nem szabályoz, a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni. A nyilvántartásba vett adatok megváltozása esetén a nyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."

(2) A 2017. évi XLIII. törvény 7. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(4) A bejegyző végzés ellen fellebbezésnek nincs helye."

(3) A 2017. évi XLIII. törvény 8. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben - ha az általános meghatalmazás még nincs a nyilvántartásba bejegyezve - a nyilvántartási eljárás hivatalból történő megszüntetésének van helye, azzal, hogy a megszüntetésről hozott végzést az elhunyt vagy megszűnt személynek nem kell kézbesíteni."

(4) A 2017. évi XLIII. törvény 10. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) A bejegyző bíróság általános meghatalmazás törléséről rendelkező végzése elleni fellebbezésnek e határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya."

143. § A 2017. évi XLIII. törvény 1. §-a és 14. § (1) bekezdése a "közigazgatási peres és egyéb közigazgatási bírósági" szövegrész helyett a "közigazgatási peres, nemperes és egyéb közigazgatási bírósági" szöveggel lép hatályba.

73. Záró rendelkezések

144. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. december 31. napján lép hatályba.

(2) Az 1-62. §, a 64-107. §, a 109-133. §, a 136. §, a 137. §, a 145. § és a 146. § 2018. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 63. §, a 108. §, a 134. § és a 135. § 2018. január 2. napján lép hatályba.

145. § A 20. § (5) bekezdése és a 68. § (4) bekezdése a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

146. §[136]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[107] A 2017. évi CLXXIX. törvény 38. § b) pontja értelmében nem lép hatályba.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[121] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[122] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[127] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[129] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[130] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[135] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[136] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére