5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet

a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 51. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] A magasabb összegű családi pótlék megállapításához, illetve folyósításához igazolást kell kiállítani arról, hogy a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek az 1. mellékletben felsorolt betegségek, illetve fogyatékosságok valamelyikében szenved, és a betegség súlyossága megfelel az ott meghatározott feltételeknek.

(1a)[2] Ha az 1. mellékletben felsorolt valamely betegség egyidejűleg az 1. melléklet I. Része szerinti fogyatékosságot is okoz, az igazoláson a betegség betűjele mellett a fogyatékosság betű- és számjelét is fel kell tüntetni. Az 1. melléklet II. Rész 16. sora szerinti többszörös és összetett betegségek esetén az egyes betegségek, fogyatékosságok betű-, illetve számjelét egyenként is fel kell tüntetni.

(2)[3] A betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolást - a 2. melléklet szerinti rendben - gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó szakorvosa (a továbbiakban együtt: szakorvos) adja ki.

(3)[4] A (2) bekezdés alapján igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listáját a népegészségügyi feladatkörében eljáró hatóság a honlapján tájékoztatás céljából közzéteszi.

(4)[5] A gyermek kezelése során az alapellátás illetékes orvosa, illetve a gyermeket ellátó szakorvos felhívja a figyelmet a magasabb összegű családi pótlék igénylésének lehetőségére.

2. §[6]

(1) A szakorvos a szakvéleménye alapján kiállított igazolást a 3. melléklet szerinti adattartalomnak megfelelő adatbevitellel, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján továbbítja a Magyar Államkincstár központi szervének. Az adatokat a Magyar Államkincstár továbbítja a Cst. 35. § (1) bekezdésében meghatározott igényelbíráló szervnek (a továbbiakban: igényelbíráló szerv).

(2)[7] Ha a szakorvos az igazolást az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján nem tudja továbbítani, az igazolást a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon, két példányban állítja ki. Az igazolás egy példánya a szakorvosnál marad, a második példányt az ellátást igénylőnek kell átadni, azzal, hogy azt az igényelbíráló szervhez, illetve - a 4. § szerinti felülvizsgálat kezdeményezése esetén - a fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: kormányhivatal) nyújtsa be.

(3) A 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti esetben az igazolást a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon egy példányban akkor is ki kell állítani és az ellátást igénylőnek át kell adni, ha a szakorvos az igazolás II., illetve III. része szerinti adatokat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján továbbítja.

3. §

(1)[8] A szakorvos az igazolás I. része szerinti adatokat továbbítja, vagy - a 2. § (2) bekezdése esetén - az igazolás I. részét tölti ki

a) első vizsgálat esetén, ha azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt - a Cst. 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelel, vagy

b) a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat esetén, ha azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan kedvező változás, ami alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.

(2)[9] Az igazoláson a szakorvos jelzi a legközelebbi - legkorábban egy, legkésőbb öt év múlva esedékes - felülvizsgálat (a továbbiakban: rendszeres felülvizsgálat) időpontját, vagy az állapot véglegességének tényét.

(3)[10] A szakorvos az igazolás II. része szerinti adatokat továbbítja, vagy - a 2. § (2) bekezdése esetén - az igazolás II. részét tölti ki, ha azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság hiányában - a Cst. 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak nem felel meg.

(4)[11] A szakorvos az igazolás III. része szerinti adatokat továbbítja, vagy - a 2. § (2) bekezdése esetén - az igazolás III. részét tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás) állt be, ami alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.

3/A. §[12]

A szakorvost az e rendelet szerinti igazolás kiállításával kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben az országos tisztifőorvos ellenőrizheti.

4. §[13]

(1)[14] A 3. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint kiállított igazolás esetén az igénylő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát a kormányhivatalnál.

(2) A szakvélemény felülvizsgálatára irányuló eljárást az igényelbíráló szerv is kezdeményezheti.

(3)[15] A kormányhivatal az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti kezdeményezéstől számított 8 napon belül felkéri a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvost a szakvélemény felülvizsgálatára.

(4) A (3) bekezdés alapján felülvizsgálatra felkért szakfelügyelő főorvos az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerinti díjazás ellenében, eseti megbízási szerződés alapján végzi a felülvizsgálatot.

(5)[16] A feladat elvégzésével megbízott szakfelügyelő főorvos a felülvizsgálati eljárása során a 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

4/A. §[17]

A Cst. 7. § (2) bekezdése szerint saját jogán nevelési ellátásra jogosult tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságának megállapítása iránt indult eljárásban a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[18]

(3)[19]

6. §[20]

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően e rendelet 2013. március 31-én hatályos rendelkezései szerint kiállított igazolás az igazoláson feltüntetett érvényességi időn belül - a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos állapot véglegességének tényét megállapító igazolás esetén a gyermek 18. életévének betöltéséig - felhasználható.

Dr. Csehák Judit s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelethez[21]

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok

I. Rész

ABCDEF
1.Betegségcsoport
megnevezése
BetűjelSzámjelBetegség
BNO
kódja
Betegség megnevezéseSúlyosság foka
2.Hallási fogyatékosK2H90Vezetéses típusú és idegi eredetű hallásvesztésA hallásküszöbérték a beszédfrekvenciákon mindkét
fülön 40 dB felett van.
H90.0Kétoldali vezetéses hallásvesztés
H90.2Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.
H90.3Kétoldali idegi hallásvesztés
H90.5Idegi hallásvesztés k.m.n.
H90.6Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés
H90.8Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.
H91Egyéb hallásvesztés
H91.0Ototoxikus hallásvesztés
H91.2Idiopathias, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés
H91.3Siketnémaság, m.n.o.
H91.8Egyéb hallásvesztés
H91.9Hallásvesztés k.m.n.
3.Értelmi fogyatékosMF71.0-F739Közepes, súlyos és igen súlyos mentális retardációkAz intelligencia kvóciens az 50-es értéket nem éri el
olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard
deviációja 15.
4.Látási fogyatékosK1H54Vakság és csökkentlátásAnnál állapítható meg,
H54.0Vakság mindkét szemena) akinek látóélessége megfelelő korrekcióval
aa) mindkét szemén legfeljebb 5/70,
ab) az egyik szemén legfeljebb 5/50, a másik szemén
három méterről olvas ujjakat, vagy
ac) az egyik szemén legfeljebb 5/40, a másik szemén
H54.1Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen
H54.2Csökkentlátás mindkét szemen
H54.3Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen
fényérzékelés nincs, vagy a másik szeme hiányzik,
b) akinek közeli látásélessége rövidlátás esetén
Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy
[22]
c) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz
foknál szűkebb.
A szürkehályog műtéttel való gyógyíthatósága
kérdésében a vármegyei, fővárosi vezető szemész
szakorvos állásfoglalása az irányadó. A magasabb
összegű családi pótlékra az a személy jogosult, akinek
műtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak,
mivel a műtéti beavatkozástól állapotjavulás nem
várható.
5.Mozgásszervi
fogyatékos
L
A végtag (végtagok)
hiánya, csonkoltsága,
művégtag használatával
is, egy vagy több végtag
nagyízületi merevséggel
járó elváltozásai.
A csont-izomrendszer
veleszületett
rendellenességei és
deformitásai
Z89.1-Z89.9Végtag szerzett hiányaAki a mozgásszervi fogyatékossága következtében
korának megfelelő önálló életvitelre képtelen,
szükséges helyzetváltoztatásaihoz segítségre van
szüksége, állandó terápiára és orvosi gondozásra szorul,
ellátása a szülő részéről fokozott gondozást igényel.
Az 5. pont alkalmazásában:
a) végtaghiány: a kézfej, illetve a lábfej vagy a feletti
részek elvesztése, valamint betegség, fejlődési
rendellenesség következtében fennálló hiánya;
b) végtag részleges vagy teljes bénulása: az
izomfunkciók olyan mértékű csökkenése, amely
legalább 50%-os mértékű tartós funkciókiesést,
használati zavart okoz;
c) végtag deformitása, mozgásfunkciók beszűkülése:
olyan mértékű deformitások, merevségek, ízületi
elváltozások, amelyek az adott végtag használatát
legalább 50%-os mértékben korlátozzák;
d) a gerincoszlop és a mellkas deformitása: amely
erősen károsítja a támasztó és mozgató funkciókat vagy
légzési, illetve keringési zavart okoz, amely miatt a
betegség különleges gyógykezelést igényel, ha műtét
(műtét után 1 évig) vagy éjjel-nappal fűző viselése
Q65.0-Q65.9A csípő veleszületett deformitásai
Q66.0-Q66.9A lábak veleszületett rendellenességei
Q68.2A térd veleszületett deformitása
Q68.5A láb hosszú csontjainak veleszületett, k.m.n. görbülete
Q71.0A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya
Q71.1A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével
Q71.2Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya
Q71.3Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya
Q72.0Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya
Q72.1A comb és lábszár veleszülett hiánya, a lábfej meglétével
Q72.2Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya
Q72.3A láb és lábujj (-ak) veleszületett hiánya
Q73.0-Q74.9Nem meghatározott végtag redukciós defektusai, Egyéb
veleszületett végtag-rendellenességek
Q76.0-Q76.9A gerinc és csontos mellkas veleszületett rendellenességei
Q77.0-Q77.9Csont-porcképződési zavar (osteo-chondrodysplasia) a
csöves csontok és gerinccsontok növekedési defektusával
Q78.0-78.9Egyéb osteo-chondrodysplasiák
A csont-izomrendszer ésM06.0-M13.9Gyulladásos polyarthropathiákszükséges (a viselés ideje alatt);
é) vázizomzat elváltozásai: olyan mértékű
M20.0Kézujj(ak) deformitása
kötőszövet betegségeM21.0- M25.9Egyéb ízületi betegségekelváltozások, amelyeknek a járást, a helyzetváltoztatási
képességet legalább 50%-os mértékben korlátozó
hatásuk van;
J) a központi idegrendszer károsodásai: olyan
károsodások, amelyek legalább 50%-os mértékű
mozgásfunkció-kiesést okoznak valamely végtagon.
M41.0- M41.9Scoliosis
M42.0A gerinc juvenilis osteochondrosisa
A járást súlyosan
korlátozó deformitással
és merevséggel járó M.
Bechterew,
combcsontfej elhalás,
álízület
Krónikus polyarthritisa
végtagízületekben
nagyfokú deformitással,
következményes
merevséggel,
izomatrófiával
M42.9A gerinc osteochondrosisa, k.m.n.
M45Spondylitis ankylopoetica
M46.0- M46.9Egyéb gyulladásos gerincbetegségek
M51.4
M51.8
M51.9
Egyéb intervertebrális porckorong rendellenességek
M53.0- M53.9Dorsopathiák
M54.0-M 54.9Hát-fájdalom
M60.0- M60.9Myositis
M61.0-M61.9Az izmok meszesedése és csontosodása
M62.0- M62.9Egyéb izom-rendellenességek
M84.0-84.9A csontfolytonosság rendellenességei
M84.1Össze nem forrt csonttörés [álízület]
M85.0- 85.9A csontsűrűség és szerkezet egyéb rendellenességei
M86.0- M89.9Egyéb osteopathiák
M91.0-M92.9Chondropathiák
M93.0A combcsont proximális epiphysisének elcsúszása (nem
traumás)
M93.2-M93.9Egyéb osteochondropathiák
M94.0- M94.9A porc egyéb rendellenességei
M95.2-M95.9A csont - izomrendszer és a kötőszövet egyéb szerzett
deformitásai
M96.0Álízület fúzió vagy arthrodesis után
M99.0- M99.9Biomechanikai károsodások m.n.o.
A térd és a lábszárS83.1A térd ficama
sérüléseiS84.0A nervus peroneus sérülése a lábszár szintjében
Elzáródást okozó174.0-174.9Artériás embólia és thrombosis
(oblitéralo) érbetegségekI83.0Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel
Többszörös torpid ulcus
crurisszal járó
postthromboticus
syndroma
I83.2Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással
I87.0Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes
Hemofilia, a járást
súlyosan korlátozó nagy
ízületi merevséggel
M36.2Haemophiliás arthropathia
Az idegrendszer
betegségei.
A központi vagy
perifériás idegrendszer
sérülése, megbetegedése
következtében az egyik
alsó végtagra terjedő
plegia vagy több
végtagra terjedő súlyos
paresis, illetve plegia
G35Sclerosis multiplex
G80.0-G80.9Csecsemőkori agyi bénulás
G81.0-G81.9Féloldali bénulás (hemiplegia)
G82.0-G82.5Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia
G83-0-G83.9Egyéb bénulásos szindrómák
Előrehaladott
deformitással járó
rendszerbetegségek Kötőszöveti
rendszerbetegségek
G12.0-G12.9Gerincvelői izomsorvadás és rokon szindrómák
G71.0Izomdystrophia
M363Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben
(D50-D76+)
M364Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi
reakciókban
M368A kötőszövet szisztémás rendellenességei máshová
osztályozott, egyéb betegségekben

II. Rész

[23]
ABCDE
1.Betegségcsoport
megnevezése
Betű-
jel
Szám-
jel
Betegség
BNO
kódja
Betegség megnevezése
2.Pervazív fejlődésiN1F84.0Gyerekkori autizmus (autismus infantilis)
zavarok1F84.1Atípusos autizmus
F84.2-F84.9Rett szindroma,
Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar,
Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló
túlzott aktivitás,
Asperger szindróma,
Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar,
Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar
3.Mentális és
viselkedészavarok
O
Schizophrenia,
schizotypiás és
paranoid zavarok
F20.0-F29Schizophrenia,
Schizotypiás rendellenesség,
Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek,
Indukált delusionalis rendellenességek,
Schizoaffektív rendellenességek,
Egyéb nem organikus pszichotikus rendellenességek,
Nem organikus pszichózis k.m.n.
Egyéb súlyos
pszichiátriai kórképek:
olyan, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 188. § d) pontja szerinti súlyos pszichiátriai beteg gyermek, aki közösséget, nevelési-oktatási intézményt - ide nem értve a speciális közösség, illetve nevelési-oktatási intézmény esetét - önmaga vagy a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathat, és az állapot krónikussága miatt rendszeres gyermekpszichiátriai kezelésben részesül
F30.0-F48.9
F90.0- F98.9
Hangulatzavarok, affektív rendellenességek, neurotikus,
stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek
A viselkedés és érzelmi-hangulati élet rendszerint
gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai
4.Vér és a vérképző
szervek betegségek
E
Haemolyticus anaemiák közülD55.0- D58.9Enzim rendellenességek okozta anaemia,
Thalassaemia,
Sarlósejtes rendellenességek, Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák
Aplasticus és egyéb anaemiák közülD61.0-61.9
D64.0
Egyéb aplasticus anaemiák,
Örökletes sideroblastos anaemia
Véralvadási defektusok,
purpura és egyéb vérzéses
állapotok közül
D66- D68.9Örökletes VIII-as faktor hiány,
IX-es faktor örökletes zavarai,
Egyéb alvadási zavarok
D69.1Vérlemezkék minőségi rendellenességei
D69.3Idiopathiás thrombocytopeniás purpura, ha súlyos, gyakori és kifejezett
vérzéses epizódokkal és/vagy a kezelés súlyos mellékhatásaival terhelt,
emiatt rendszeres és gyakori szakorvosi ellátást igénylő, életvitelükben
korlátozott, megromlott életminőséget okozó krónikus betegség áll fenn,
a fennállása, a tünetek első jelentkezése óta eltelt több, mint 6 hónap
5.Rosszindulatú
daganatok
F
Rosszindulatú
daganatok esetén a
kezelés időtartamára,
és az azt követő 5
évig. Tartós
szövődmény vagy
károsodás esetén 18
éves korig
C00.0 -Az ajak, a szájüreg és garat, emésztőszervek, légző- és
C96.9intrathoracalis szervek, csont és ízületi porc rosszindulatú
daganatai;
melanoma és a bőr egyéb rosszindulatú daganatai,
mesotheliális és lágyszövetek rosszindulatú daganatai;
emlő és a női nemi szervek, férfi nemi szervek, húgyrendszer
rosszindulatú daganatai;
szem, agy és központi idegrendszer egyéb részeinek
rosszindulatú daganatai;
pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek rosszindulatú
daganatai;
rosszul meghatározott, másodlagos és nem meghatározott
lokalizációjú rosszindulatú daganatok,
nyirok- és vérképzőszervek és rokon szövetek rosszindulatú
daganatai
D37.0-D48.9Bizonytalan vagy ismeretlen viselkedésű daganatok
6.Súlyos szervi
károsodással járó
immunbetegségek
D
M30.0-Polyarteritis nodosa és rokon állapotok
M30.8
M31.0 -Egyéb nekrotizáló vasculopathiák
M31.9
M32.0-Szisztémás lupus erythematosus
M32.9
M33.0-Dermatopolymyositis
M33.9
M34.0-Szisztémás sclerosis
M34.9
M35.0-A kötőszövet egyéb szisztémás érintettsége
M35.9
szerzettB24HIV betegség k.m.n.
immunhiányos
szindróma
primer immunhiányosD8000Örökletes hypogammaglobulinaemia
betegségekD8010Nem familiaris hypogammaglobulinaemia
D8020Immunglobulin A [IgA] szelektív hiánya
D8030Immunglobulin G [IgG] alosztályok szelektív hiánya
D8040Immunglobulin M [IgM] szelektív hiánya
D8050Immunhiány megnövekedett immunglobulin M [IgM] mellett
D8060Antitest hiány norm. immunglobulin szint mellett vagy
hyperimmunoglobulinaemiával
[24]
D8080Egyéb immunhiányok főként antitest defektusokkal
D8090Immunhiány főként antitest defektusokkal k.m.n.
D81.0-D81.9Összetett immunhiányok
D82.0-D82.8Immunhiány egyéb defektushoz társulva
D83.0-D83.9Közönséges kevert immunhiány
D84.0-D84.8Egyéb immunhiányok
7.Emésztőrendszer betegségei
közül:
A
K21.0-K21.9Gastro-oesophageális reflux, ha intraoesophagealis pH-méréssel és/vagy
endoscopos vizsgálattal egyaránt igazolt, valamint 6 hónapnál hosszabb
gyógyszeres kezelést igényel
K22.0Achalasia
K50.0-K50.9Crohn-betegség
Nem fertőzéses vékony- és
vastagbélgyulladás
K51.0-K51.9Colitis ulcerosa
Emésztőrendszer egyéb
betegségei közül
Beavatkozások utáni emésztő-
rendszeri rendellenességek
K90.0-K90.8Intestinalis malabsorptiok
K91.1Gyomorműtét utáni szindrómák
K91.2Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.
K91.8Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.
K91.9Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.
Ha az ételallergia 2 éves koron
túli fennállását eliminációt
követő terheléssel is igazolták,
és az allergia alapvető
élelmiszerre (tejre, tojásra vagy
búzára) vonatkozik, valamint
többszörös allergia esetén, ami
a következőket is érinti: szója,
olajos magvak
K52.2Allergiás és nutritionális gastroenteritis és colitis
Egyéb súlyos gasztroenterológiai betegségek közül A végleges (esetleg műtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül nem várható, illetve mindaddig, amíg a gyermek gondozása különös terhet okozZ94.0Májátültetésen átesett gyermek
K73.0-K73.9Idült májgyulladás
K72.1Idült májelégtelenség
8.Ritka betegségek
közül:
Regionális
szkleroderma
IL94.0Lokalizált scleroderma [morphea]
Huntington-kórMG10Huntington-kór
Öröklődő ataxiaHG11.0-G11.9Öröklődő ataxia
Myasthenia gravis és
egyéb myoneuralis
rendellenességek
HG70.0-G70.9Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek
Epidermolysis bullosaIQ81.0-Q81.9Epidermolysis bullosa
Neurofibromatosis
(benignus)
IQ850Neurofibromatosis (benignus)
Göbös
agykeményedés
(sclerosis tuberosa)
HQ851Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
Egyéb ritka
betegségek:
genetikai
rendellenességgel élő
személyek közül az,
aki az autoszómák
vagy nemi
kromoszómák teljes
egészének vagy azok
egy részletének
többletével vagy
hiányával, vagy
gén(ek) mutációjával
született; vagy akiben
klinikai genetikai
szakorvos olyan
veleszületett genetikai
tünetegyüttest
(szindrómát) állapított
meg, ami a
nemzetközileg
általánosan elfogadott
adatbázisban szerepel,
és ebből adódóan
állapota súlyos vagy
középsúlyos
a
beteg-
ség
jel-
legé-
nek
meg-
felelő
betű-
kód
9.Az endokrin,
táplálkozási és
anyagcsere
betegségek közül:
Pajzsmirigy
rendellenességei közül
6 éves korig
AE03.0Veleszületett hypothyreosis diffúz golyvával
E03.1Veleszületett hypothyreosis golyva nélkül
Diabetes mellitus
esetén
E10.2- E10.9Inzulin-dependens cukorbetegség vese-, szem-, idegrendszeri-
perifériás keringési-, egyéb megnevezett, többszörös, nem
meghatározott szövődményekkel,
Inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül
E11.2- E11.7Nem inzulin-dependens cukorbetegség vese-, szem-,
idegrendszeri-, perifériás keringési-, egyéb megnevezett,
többszörös szövődményekkel
Zollinger-Ellison
szindróma
D13.7Endokrin pancreas
E16.8A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai
Egyéb endokrin
mirigyek
E20.0 - 27.9Hypoparathyreo sis mellékpajzsmirigy túlműködése és egyéb betegségei
rendellenességei
közül:
Az agyalapi mirigy túlműködése
Az agyalapi mirigy csökkent működése és egyéb
rendellenességei
Cushing szindróma
Adrenogenitális szindrómák
Hyperaldosteronismus
A mellékvese egyéb betegségei
Több endokrin szerv
kóros működése
E31.0- E31.9Autoimmun polyglanduláris elégtelenség
Polyglanduláris túlműködés
Egyéb polyglanduláris hormonzavar
Polyglanduláris hormonzavar, k.m.n.
Anyagcsere
rendellenességek
E70.0-E70.9Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai
közül:E71.0-E71.3Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének
rendellenességei
E72.0-E72.9Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
E73.0Veleszületett laktáz-hiány
E74.0- E74.9A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei
E75.0-E75.9A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás
egyéb betegségei
E76.0-E76.9A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei
E77.0-E77.9A glycoprotein anyagcsere rendellenességei
E83.0A réz-anyagcsere rendellenességei
GE84.0- E84.9Fibrosis cystica
10.Súlyos
vesebetegségek
C
Hemodialízis, vagy
peritoneális
dialíziskezelésre
szoruló végállapotú
veseelégtelenségben
szenvedő beteg
Z99.2Művesekezelésre szoruló beteg
VeseátültetésZ94.0Veseátültetésen átesett gyermek 18 éves korig
Nephrosis -
szindróma (a kezelés
befejezése után 3 évig)
N04.0-N04.9Nephrosis
Chronikus
pyelonephritis, vagy
recidiváló
pyelonephritisek
húgyúti
rendellenességek
talaján (amennyiben
műtéti korrekció nem
lehetséges), illetve
vesico-ureteralis
reflux-szal járó
esetekben
N11.0-N11.9Chronikus pyelonephritis
(akkor vehető
figyelembe, ha
vesefunkció zavarral
jár együtt)
Progresszív
glomerulonephritis
N01.0-N01.9Gyors progressziójú nephritis syndroma
Idült veseelégtelenség,
ha jelentős
funkciózavart okoz
(eGFR<60), vagy
vérszegénységet okoz
N18.9Krónikus veseelégtelenség
Fél évnél hosszabb
ideig gyógyszeres
kezelést igénylő
tubulopathiak, amíg a
gyógyszeres terápia
fennáll
N10 - N16Tubulopathia
11.Súlyos légzőszervi
betegségek
A *-gal jelölt
esetekben az alábbi
feltételek fennállása
esetén állapítható
meg:
Amennyiben a
beteg 5 éves elmúlt
és képes
spirometriát
végezni, úgy
tartósan 80% alatti
FVC és/vagy FEV1
5 éves kor alatt,
vagy ha nem képes
a spirometria
vizsgálatban
történő
együttműködésre,
úgy az alábbi
klinikai tünetekben
megnyilvánuló
légzészavar:
krónkus tachypnoe,
krónikus csökkent
terhelhetőség,
visszatérő apnoék,
oxigén és/vagy
szisztémás szteroid
adását igénylő
exacerbációk
G
Krónikus légzési
elégtelenségben
szenvedő
J96.1Idült légzési elégtelenség
J96.9Légzési elégtelenség, k.m.n
Súlyos egyéb idült
alsólégúti betegségek
J43.0-J43.9Emphysema súlyos esetei*
J44.8Egyéb meghatározott idült obstruktív tüdőbetegség *
J44.9Idült obstruktív tüdőbetegség*
J47Bronchiectasia
J84.0Alveoláris és parietoalveoláris állapotok*
J84.1Egyéb interstitiális tüdőbetegségek fibrosissal*
J94.8Egyéb meghatározott interstitiális tüdőbetegségek*
Beavatkozást követőJ84.9Interstitiális tüdőbetegség, k.m.n.*
légzési
rendellenességek,
m.n.o. közül
J95.0Tracheostomia malfunctio
J95.3Idült tüdőelégtelenség műtétet követően
J95.4Mendelson szindróma
J95.5Beavatkozás utáni subglotticus stenosis
J95.8Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek*
J95.9Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n.*
J98.0A hörgők máshova nem osztályozott betegségei*
J98.4A tüdő egyéb rendellenességei*
A gyermekkori asthma
bronchiale súlyos
formái
J45.0-J45.9Asthma
Tüdő transzplantációZ94.2Tüdő átültetésen átesett gyermek18 éves korig
12.Kardiológiai
betegségek
B
Veleszületett és
szerzett
Q20.0-Q20.9A szív üregeinek és összeköttetéseinek veleszületett
rendellenességei
szívbetegségben
szenvedő a III-IV.
NYHA funkcionális
stádiumban
Q21.0-Q21.9A szívsövények veleszületett rendellenességei
Q22.0-Q22.9A háromhegyű és a tüdőverőér-billentyűk veleszületett
rendellenességei
Q23.0-Q23.9Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenességei
Q24.0-Q24.9A szív egyéb veleszületett rendellenességei
Q25.0-Q25.9A nagy artériák veleszületett rendellenességei
Q26.0-Q26.9A nagyvénák veleszületett rendellenességei
I32-I52A szívbetegség egyéb formái
TranszplantációZ94.1Szívátültetésen átesett gyermek 18 éves korig
Kombinált
gyógyszeres kezelést
igénylő súlyos
hypertonia,
amennyiben a
kombinált
gyógyszeres kezelés
legalább két
készítményből áll, és
azokat napi
rendszerességgel kell
a gyermeknek szednie
I10-I15Magas vérnyomás, hypertensiv betegségek súlyos esetei
13.Egyéb fejlődési
rendellenességgel
születettek
J
Q00.0-Q07.9Az idegrendszer veleszületett rendellenességei
Q89.4Összenőtt ikrek
Q90.9Down-szindróma, k.m.n.
Q91.3Edwards-szindróma, k.m.n.
Q91.7Patau-szindróma, k.m.n.
Q96.9Turner-szindróma, k.m.n.
Q98.4Klinefelter-szindróma k.m.n.
[25]
Egyéb fejlődési
rendellenességek
Q35- Q37Ajak- és szájpadhasadék (nyúlajak és farkastorok)
Q31.0-Q31.9A gége veleszületett rendellenességei*
közül:Q32.0-
Q32.4
A légcső és hörgők veleszületett rendellenességei*
a végleges (esetleg
műtéti) megoldásig,
amelyek gyógyulása
Q33.0Veleszületett cisztás tüdő*
Q33.2A tüdő sequestratiója*
egy éven belül nemQ33.3A tüdő hiánya (agenesise)*
várható, illetve
mindaddig, amíg a
gyermek gondozása
különös terhet okoz.
Q33.4Veleszületett hörgőtágulat*
Q33.5Ectopiás szövet a tüdőben*
Q33.6A tüdő hypo- és dysplasiája*
A *-gal jelölt
esetekben az alábbi
feltételek fennállása
esetén állapítható
meg:
Amennyiben a
beteg 5 éves elmúlt
és képes
spirometriát
végezni, úgy
tartósan 80% alatti
FVC és/vagy FEV1
5 éves kor alatt,
vagy ha nem képes
a spirometria
vizsgálatban
történő
együttműködésre,
úgy az alábbi
klinikai tünetekben
megnyilvánuló
légzészavar:
Q33.8A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei*
Q33.9A tüdő veleszületett rendellenessége*
Q34.0Mellhártya-rendellenesség*
Q34.1Veleszületett mediasztinális ciszta*
Q38-Q45Az emésztőrendszer egyéb veleszületett rendellenességei
krónikus tachypnoe,
krónikus csökkent
terhelhetőség,
visszatérő apnoék,
oxigén és/vagy
szisztémás szteroid
adását igénylő
exacerbációk
14.Neurológiai kórképekH
A központi idegrendszer
demyelinisatiós betegségei
közül:
akinek pszichomotoros
fejlettsége nem éri el
az életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt
G36.0-G36.9Egyéb heveny, disszeminált demyelinisatio
Gyermekközösségben
elhelyezhető, de gyakori
epilepsziás rohamok,
magatartási zavar miatt
gyakran hosszabb otthoni
megfigyelést, pihenést igénylő
epilepsziás betegek, akik
felügyelete, ápolása miatt
a családtagok kénytelenek
a munkájuktól távol maradni
G40.0-G40.9Epilepsia
Epizodikus és paroxysmális rendellenességek közül:
akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt
G45.0-G45.9Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA) és rokon szindrómák
G46.0-G46.8Agyi érszindrómák cerebrovasculáris betegségekben
Polyneuropathiák és a perifériás idegrendszer egyéb rendellenességei közül:
akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt
G60.0-G64Örökletes és idiopathiás idegbántalom, Gyulladásos polyneuropathia, Egyéb polyneuropathiák, Polyneuropathia máshova osztályozott betegségekben, A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései
Az idegrendszer egyéb rendellenességei közül:
akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt
G91.0-G91.9Vízfejűség (hydrocephalus)
Az agy- és arckoponya csontjainak egyéb veleszületett rendellenességeiQ75.0-75.9Műtétet igénylő craniostenosisok
Fejlődésneurológiai kórképek esetén a **-gal jelölt esetekben a diagnózis felállításától számított 1 évigU9930Infantilis spinalis laesio**
U9950Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis**
U9960Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam**
U9970Laesio cerebri progressiva epilepsiamque**
U9980Laesio cerebri progressiva**
Beszédzavarok közülR47.0Traumás eredetű aphasia
[26]
15.Neonatológiai kórképekQ
P071500 gramm születési súly alatt 3 éves korig különös betegség nélkül
A perifériás idegrendszer súlyos bénulással járó, legalább egy éves intenzív kezelést igénylő szülési sérüléseiP14.0Erb-típusú bénulás szülési sérülés miatt
P14.1Klumpke-típusú bénulás szülési sérülés miatt
Egyéb újszülöttkori krónikus tüdőbetegségek
A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg: Ha a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, akkor tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV1 5 éves kor alatt vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő együttműködésre, akkor az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló légzészavar: krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoék, oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbáció
P27.0Wilson-Mikity szindróma*
P27.1Újszülöttkori bronchopulmonális dysplasia*
P27.8Congenitális tüdőfibrosis, újszülöttek respirátor-tüdeje*
P27.9Újszülöttkorban keletkező krónikus tüdőbetegség k.m.n.*
16.Többszörös és
összetett betegségek
P
Mesterséges
testnyílással élő
személyek
Z93.0Tracheostomával élő személy
Z93.1Gastrostomával élő személy
Z93.2Enterostomával élő személy
Z93.3Colostomával élő személy
Z93.4Egyéb művi, gyomor- vagy bélstomával élő személy
Z93.5Cytostomával élő személy
Z93.6Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élő személy
Z93.8Egyéb művi stomával élő személy
Többszörös és
összetett betegségek,
melyek együttesen
felelnek meg a
rendeletben
meghatározott
feltételeknek
Z93.9K.m.n. művi stomával élő személy
17.Bőrbetegségek
Súlyos kiterjedt
bőrgyógyászati
kórképek, melyek 1
éven túl gyógyulnak
vagy csak remissioba
hozhatók és a betegek
naponta többszöri
kenőcsös kezelést,
kötözést igényelnek
I
D04.0-D04.9A bőr in situ rákja
D18.0-D18.1Súlyos haemangiomák, Erfejlődési rendellenességek: Sturge -
Weber-szindróma, Klippel-Trenaunay-Parkes-szindróma, van
Lohuisen-szindróma
D22.9Festéksejtes naevus: Tierfell naevus (testfelület 30%-át, vagy
nagyobb részt érintő)
E80.2Egyéb porphyriasúlyos esetei
L10.9Pemphigus súlyos formái
L12.2Gyermekkori idült bullózus betegség
L13.0Dermatitis herpetiformis (Duhring)
L20.9Atópiás dermatitis súlyos formái
L40.9Psoriasis súlyos formái
L51.9Erythema exsudativum multiforme súlyos formái
Q82.1Xeroderma pigmentosum súlyos formái
Q80.0-Q80.9Ichthyosis congenita
Q82.2Mastocytosis (Diffúz súlyos eset)

2. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelethez[27]

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséget vagy fogyatékosságot megállapító igazolás kiadására jogosult szakorvos

AB
1.A) Anyagcsere, endokrin és gasztroenterológiai betegségekEndokrinológus szakorvos Gyermek gasztroenterológus
szakorvos
Gyermekpulmonológus szakorvos
Gyermekneurológus szakorvos (ha a betegnek
neurológiai tünetei is vannak), csecsemő- és
gyermekgyógyász szakorvos allergológiai és klinikai
immunológiai ráépített szakképesítéssel táplálék allergia
esetén
2.B) Kardiológiai betegségekCsecsemő- és gyermekkardiológus szakorvos
3.C) VesebetegségekNephrológus, urológus szakorvos
4.D) Immunpathológiai kórképekCsecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos allergológiai
és klinikai immunológiai ráépített szakképesítéssel,
reumatológus, infektológus, nephrológus szakorvos,
gyermekneurológus Dermatopolymyositis esetén
5.E) Haematológiai kórképekHaematológus szakorvos
6.F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiákGyermek leukémia és tumor ellátóhelyek csecsemő- és
gyermekgyógyász, haematológus, klinikai onkológus,
gyermek haemato-onkológus szakorvosa
7.G) Pulmonológiai kórképekGyermekpulmonológus szakorvos, gyermekgyógyász
szakvizsgával rendelkező allergológiai és klinikai
immunológiai szakorvos Asztma bronchiale esetén
8.H) Neurológiai betegségekGyermekneurológus szakorvos
9.I) Bőrgyógyászati betegségekBőrgyógyász szakorvos, gyermekneurológus
neurofibromatosis és egyéb phacomatosis, valamint
Sturge-Weber szindróma esetén
10.J) Fejlődési rendellenességekÉrintett szakorvosok
11.K) Érzékszervi fogyatékosságokGyermekszemész szakorvos, csecsemő és gyermek
fül-orr-gégész szakorvos, audiológus szakorvos
12.L) Mozgásszervi fogyatékosságokOrtopéd, ortopéd traumatológus, reumatológus,
mozgásszervi rehabilitációs szakorvos,
gyermekneurológus szakorvos
13.M) Értelmi fogyatékosságKülönböző szakértői bizottságok szakorvosai
14.N) Pervazív fejlődési zavarokGyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos,
gyermekneurológus szakorvos Rett szindróma esetén
15.O) Pszichiátriai betegségekGyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos
16.P) Többszörös és összetett betegségekÉrintett szakorvosok
17.Q) Neonatológiai utóképekNeonatológus, gyermekpulmonológus szakorvos,
gyermekneurológus szakorvos

3. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelethez[28]

TÁJÉKOZTATÓ[29]

Az igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó, illetve szakértői bizottság szakorvosa (a továbbiakban: szakorvos) adja ki.

A szakorvos az igazolás I. részét tölti ki

a) első vizsgálat esetén, ha azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelel, illetve

b) a rendszeres felülvizsgálat esetén, ha azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás), amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.

A szakorvos az igazolás II. részét tölti ki első vizsgálat esetén, ha azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság hiányában - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak nem felel meg.

A szakorvos az igazolás III. részét tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás) állt be, amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.

Jelen igazolást a családi pótlékra való igény bejelentését vagy - már folyósított családi pótlék esetén - az igazolás kiállítását követő 15 napon belül a családi pótlék iránti kérelmet elbíráló szervnél le kell adni. Felülvizsgálati kérelem esetén az igazolást a fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz - a felülvizsgálat kezdeményezésével egyidejűleg - be kell nyújtani.[30]

Ha a szakorvos olyan igazolást állít ki, amelynek alapján az ellátást igénylő nem tarthat igényt, vagy a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb összegű családi pótlékra, az igénylő az igazolás kiadását követő 15 napon belül kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál.[31]

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták.

Ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után - állapotának javulása miatt - a magasabb összegű családi pótlék már nem jár, a magasabb összegű ellátásra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összeggel kell folyósítani, feltéve, hogy az ellátásra való jogosultság egyébként fennáll.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.10.01.

[2] Beiktatta a 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.04.01.

[3] Megállapította a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 9. §-a. Hatályos 2013.11.16.

[4] Módosította a 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2020.10.01.

[5] Számozását módosította a 7/2004. (II. 13.) ESZCSM rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.02.16.

[6] Megállapította a 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.10.01.

[7] Módosította az 5/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Megállapította a 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.10.01.

[9] Módosította a 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2013.04.01.

[10] Megállapította a 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.10.01.

[11] Megállapította a 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.10.01.

[12] Beiktatta a 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.04.01.

[13] Megállapította a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 10. §-a. Hatályos 2013.11.16.

[14] Módosította a 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2020.10.01.

[15] Módosította a 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2020.10.01.

[16] Megállapította a 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.10.01.

[17] Megállapította a 24/2015. (IV. 30.) EMMI rendelet 11. §-a. Hatályos 2015.05.03.

[18] Hatályon kívül helyezte a 7/2004. (II. 13.) ESZCSM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2004.02.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 7/2004. (II. 13.) ESZCSM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2004.02.16.

[20] Beiktatta a 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.04.01.

[21] Megállapította a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 7. § - a. Hatályos 2013.04.01.

[22] Módosította az 5/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[23] Módosította a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.16.

[24] Módosította a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.16.

[25] Módosította a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.16.

[26] Módosította a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.11.16.

[27] Megállapította a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.16.

[28] Megállapította a 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2013.04.01.

[29] Megállapította a 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.10.01.

[30] Módosította az 5/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[31] Módosította az 5/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék