24/2015. (IV. 30.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 1. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 8. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 10. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és a 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) E rendelet alkalmazásában gyámhivatal: a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala."

2. § Az NMr.

a) 15. § (8) bekezdés h) pontjában a "szociális és gyámhivatalban" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban" szöveg,

b) 45. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 84. § (4) bekezdés b) pontjában a "munkaügyi központtal" szövegrész helyébe az "állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg,

d) 84. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjában az "a munkaügyi központban" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szöveg

lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

3. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 1. számú melléklet "Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez" alcím II. pont 4. alpontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, az önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatást, a Gyvt. 20/B. § (4)-(5) bekezdése szerinti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást és a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevételt."

(2) Az Ir. 1. számú melléklet "Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez" alcím III. pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Önkormányzat és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, a települési támogatás, az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, a képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás."

4. § Az Ir.

a) 7. § d) pontjában a "lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró, lakóhely szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalával (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg,

b) 1. számú melléklet II. pontjában a "munkaügyi" szövegrészek helyébe az "állami foglalkoztatási" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az Ir. 1. számú melléklet "Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez" alcím II. pont 5. alpontja.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

6. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 39/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közösségi munkacsoportot az ellátottak szükségleteinek megfelelően kell összeállítani, bevonva a gondozási, személyi segítési feladatok hatékony ellátásához szükséges alábbi személyeket:

a) gondnok, háziorvos, védőnő, pszichiáter, pszichiátriai gondozó, pszichológus, és

b) a szociális alap- és szakellátás, a családsegítő szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban együtt: állami foglalkoztatási szerv), az önsegítő és civil szervezetek, a szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmények képviselői."

7. § Az R. a következő 117. §-sal egészül ki:

"117. § 2015. január hónapjára vonatkozóan a házi segítségnyújtás gondozási naplóját mind az 5. számú melléklet, mind a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2014. december 31-éig hatályos 1. számú melléklete szerinti formában el kell fogadni az azokban feltüntetett adatok igazolása céljából."

8. § Az R.

a) 3. § (2) bekezdésében a "lakóhely szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnál" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró, lakóhely szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg,

b) 71. § b) pontjában a "megyei, fővárosi munkaügyi központot, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatal munkaügyi kirendeltségét" szövegrész helyébe az "állami foglalkoztatási szervet" szöveg,

c) 109. § (3) bekezdés b) pontjában a "megyei, fővárosi munkaügyi központtal, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatal munkaügyi kirendeltségével" szövegrész helyébe az "állami foglalkoztatási szervvel" szöveg,

d) 110/B. § (2) bekezdésében az "elvégző" szövegrész helyébe az "elvégző, vagy támogatási szükségletfelmérő szakmentor" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R.

a) 54. § (6) bekezdésében a "lakóhely szerint illetékes járási (fővárosi kerületi)" szövegrész,

b) 3. számú melléklet 5. Családsegítés pontjában a szociális segítő munkakör sora.

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

10. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Intézet a 3. § (5) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott és minősített továbbképzések jegyzékét megküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely - a jegyzékben megjelölt továbbképzés szervezőjének kérésére - kiadja a programakkreditációt igazoló tanúsítványt."

5. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

11. § A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § A Cst. 7. § (2) bekezdése szerint saját jogán nevelési ellátásra jogosult tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságának megállapítása iránt indult eljárásban a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni."

12. § Hatályát veszti az R1. 2. § (3) bekezdése.

6. A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet módosítása

13. § A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

7. Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendelet módosítása

14. § Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendelet

a) 1. §-ában az "A nemzeti erőforrás miniszter" szövegrész helyébe az "Az emberi erőforrások minisztere" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés b) és c) pontjában az "a nemzeti erőforrás miniszter" szövegrész helyébe az "az emberi erőforrások minisztere" szöveg,

c) mellékletében a "NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERÉTŐL" szövegrész helyébe az "EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERÉTŐL" szöveg

lép.

8. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet módosítása

15. § Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet 1. számú melléklet I. pont q) alpontjában, valamint II. pont a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k),) l), m), és n), alpontjában a "szociális és gyámhivatalnál" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szöveg lép.

9. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása

16. § A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túl az 1. mellékletet kell alkalmazni

a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló kormányrendeletben felsorolt azon szakkérdések vizsgálata során, ahol az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot mértékét kell vizsgálni,

b) az aktív korúak ellátásának megállapítása iránti eljárásban."

10. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosítása

17. § A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 13. § (6) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg,

b) 46. § (3) bekezdésében az "a munkaügyi központtal" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az R2. 17. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 17. § (4) és (5) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 36. § (1) és (2) bekezdésében, 38. § (3) és (4) bekezdésében, 40. § (2) bekezdésében, 46. § (5) bekezdésében, 48. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a "járási (fővárosi kerületi)" szövegrész.

11. Záró rendelkezés

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék