165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §[1] (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a magyarországi telephelyen megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatására 2017. január 1-jét követően kérelmet benyújtókra terjed ki.

(2) Kormányközi megállapodás alapján a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatására kiírt pályázatokon külföldi telephelyen termelt villamos energia is támogatható az adott pályázaton beszerzendő villamosenergia-mennyiség maximum 2%-áig, amennyiben a fizikai összeköttetés lehetséges.

(3) A (2) bekezdés szerinti Kormányközi megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy pályázaton támogatott, külföldi telephelyen termelt villamos energiát a megújuló forrásokból előállított energia bruttó végső fogyasztásának kiszámítása során Magyarország területén kell figyelembe venni.

(4) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energiára.

(5) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásokra.

(6) E rendelet alapján nem nyújtható támogatás a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 1. cikk (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ágazatokban, illetve tevékenységekhez.

(7) E rendelet alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdés v) pontja szerinti határértéket meghaladóan nem nyújtható támogatás.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1.[2]

2. bázisár: az 1. mellékletben megállapított, 2016. évre vonatkozó árak;

3. Befogadó: a prémium típusú támogatási rendszer kezelője és a kötelező átvétel alá eső villamos energia elsődleges vásárlója, aki a VET 10. § (4) bekezdése alapján egyúttal a kötelező átvételi mérlegkör felelőse;

4.[3] éves kifizetés: a támogatás megállapításakor érvényes támogatott ár vagy kötelező átvételi ár és a támogatásra jogosult éves mennyiség szorzata;

5. éves termelési időszak: naptári év (naptári év közben történő üzembe helyezés esetén a kereskedelmi üzem kezdete és az adott naptári év december 31-e közötti időszak);

6. KÁT mérlegkör: a VET 10. § (4) bekezdése alapján a Befogadó által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott és működtetett mérlegkör, amelynek mérlegkör felelőse a Befogadó;

7. KÁT termelő: a kötelező átvétel alá eső, megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia termelője;

8. kereskedelmi üzem: az erőműegység működésének az az időszaka, amikor a próbaüzem sikeres lezárása után értékesítésre termel villamos energiát;

9. önfogyasztás: az erőműegység telephelyének teljes villamosenergia-fogyasztása, beleértve az erőműegység villamosenergia- és hőenergia-termelésének, a termelőeszközök üzemének és üzemeltetésének fenntartására a saját termelésből vagy a hálózatból felhasznált villamos energiát, valamint az erőműegységet tulajdonló gazdasági társaságnak és az erőműegység üzemeltetőjének a telephelyen történő minden egyéb célú villamosenergia-fogyasztását is (ha az erőműegységben termelt villamos energiát csak részben értékesítik a kötelező átvételi rendszerben vagy csak részben jogosult prémium típusú támogatásra, akkor az önfogyasztást az értékesített, illetve prémium típusú támogatásban részesülő mennyiségek arányában, ha a telephelyen több erőműegység üzemel, akkor az önfogyasztást az erőműegységek tényleges technológiai célú felhasználását is figyelembe véve kell megosztani);

10. Premizált termelő: prémium típusú támogatásban részesülő villamosenergia-termelő;

11. szabályozási pótdíj: a napi menetrend hiánya vagy az érvényes menetrendtől való eltérés esetén a KÁT termelő által a Befogadó számára fizetendő díj;

12.[4] szervezett villamosenergia-piac: azon hazai szervezett villamosenergia-piac, amelyen a Befogadó részesedéssel rendelkezik;

13. támogatott ár: a villamos energia ellenértéke, az az érték, amelyre a referencia piaci ár kiegészítésre kerül a prémium típusú támogatási rendszer keretében;

14. tárgyév: a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítés árai érvényességének éves időszaka minden év január l-jétől december 31-éig;

15. telephely: a villamosenergia-termelési tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, vagy alapszabályában, továbbá termelői engedélyében foglalt tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye;

16. vegyes tüzelés: biomassza, biogáz, továbbá megújuló energiaforrástól eltérő energiaforrás ugyanazon technológiai (primer-energiaátalakítási) folyamatban, folyamatos működés mellett történő felhasználása;

17.[5]

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a felhatalmazásuk alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. A villamos energia kötelező átvételének és prémium típusú támogatásának közös általános szabályai

3. § (1) Ha a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi rendszerben történő értékesítésének a 10. §-ban meghatározott feltételei fennállnak, a kötelező átvételre jogosult termelő a kötelező átvétel helyett kérelmezheti a prémium típusú támogatást.

(2) Ha a kötelező átvételre jogosult termelő a prémium típusú támogatást választja, a későbbiekben nem kérheti a kötelező átvételre való jogosultság megállapítását.

4. § (1) Vegyes tüzelés esetén a kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás szempontjából figyelembe veendő villamosenergia-mennyiségeket arányosan, az adott hónapban bevitt tüzelőanyag-mennyiség (felhasznált tüzelőhő) energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva, kapcsolt hőtermelés esetén a hőtermelésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe véve kell kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden elszámolási mérési időegységre azonosan kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti számítást havonta a KÁT termelőnek vagy a Premizált termelőnek kell elvégeznie és a kereskedelmi szabályzatban meghatározott részletszabályok alapján alátámasztania a Befogadó felé.

(3) Nyilvánvalóan helytelen számítás esetén a Befogadó a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül felhívja a KÁT termelőt vagy a Premizált termelőt a számítás helyesbítésére. A Befogadó a helyesbítésre biztosított határidő eredménytelen elteltét követő 5 munkanapon belül bejelentést tesz a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal).

(4) Az e rendelet szerint elszámolható kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatás alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség az erőműegységnek a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon kialakított elszámolási mérőhelyein elszámolási mérési időegységenként mért, előjelhelyesen összegzett villamosenergia-mennyiség alapján, az elszámolási ponti azonosító jelhez tartozó képlet szerint kerül meghatározásra. Az elszámolási mérési időegységenként elszámolható villamosenergia-mennyiség nem haladhatja meg a termelt villamos energiának az önfogyasztással csökkentett mértékét.

(5) Ha az elszámolási mérés nem a közcélú csatlakozási ponton történik, a villamos energia mért mennyiségét a mérési és a csatlakozási pont közötti szakasz hatásos veszteségével korrigálni kell. E korrekciót az elszámolási ponti képletnek is tartalmaznia kell.

(6) A KÁT termelő és a Premizált termelő a tény mérési adatainak villamosenergia-ellátási, illetve -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén köteles a módosított adatoknak megfelelően a Befogadóval elszámolni.

(7) A Hivatal minden évben elvégzi a 3. mellékletben meghatározott számítást, és a honlapján a tárgyév január hónapjának 10. munkanapjáig közzéteszi a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó árindexet, az aktuálisan alkalmazandó adminisztratív támogatott árakat, valamint az aktuálisan alkalmazandó kötelező átvételi árakat és ez utóbbiak időben egyenletes termelés feltételezésével számított átlagát.

5. §[6] (1) A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, a műszaki és a gazdasági szempontok összhangja érdekében az átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes, a Befogadó és az erőműegység üzemeltetője a csatlakozási és az elszámolási pont kijelölésében köteles együttműködni és az elszámolási ponthoz tartozó képletet meghatározni.

(2) E rendelet alkalmazásában az erőműegység névleges teljesítőképességének nagyságát több egymással bármilyen módon műszakilag összekapcsolt - kivéve a villamos energia hálózatra adására szolgáló vezetékeket és egyéb villamos berendezéseket - főberendezés esetén azok együttes teljesítőképessége alapján kell megállapítani.

(3) A kötelező átvétel és a prémium típusú támogatás megállapítása szempontjából az erőműegység névleges teljesítőképességének megállapításakor összevontan kell kezelni

a) a közös csatlakozási ponttal rendelkező létesítményeket, továbbá

b) azokat a szomszédos telephelyeket, amelyek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó vagy partnervállalkozások használatában vannak.

(4) Az új kérelmező kérelmének elbírálásakor az erőműegység összevont teljesítőképességét a (2) és (3) bekezdés szerint kell figyelembe venni.

6. § (1)[7] Nem nyújtható kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatási rendszer keretében új támogatás olyan beruházáshoz kapcsolódóan, amelynek építési naplóját már ezen támogatások odaítélését megelőzően megnyitották vagy más módon dokumentálható, hogy a kivitelezés a támogatás odaítélését megelőzően megkezdődött.

(2) Az erőműegység értékesítése esetén a Hivatal - ha a jogszabályi feltételek fennállnak - az erőműegységre korábban meghatározott feltételeknek megfelelő kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot állapít meg az új tulajdonos részére, csökkentve a támogatás időtartamából és a támogatás alá eső villamosenergiamennyiségből az erőműegység által már felhasznált résszel.

(3)[8] A biomasszából vagy biogázból nyert villamos energia termelője a kötelező átvétel keretében történő értékesítésre vagy a prémium típusú támogatásra akkor jogosult, ha az erőműegység alkalmas nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre.

7. § (1) Ha a villamos energia termelés biomassza felhasználásával történik a KÁT termelőnek vagy a Premizált termelőnek igazolnia kell, hogy a felhasznált fatermék a fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az erdőről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő legális fakitermelésből származik, és nem tartozik a VET 10. § (2) bekezdésének hatálya alá.

(2) Ha a villamosenergia-termelés biomassza felhasználásával történik, a KÁT termelőnek vagy a Premizált termelőnek nyilatkoznia kell, hogy a tüzelőanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés céljára nem alkalmas.

4. Áralkalmazás általános feltételei

8. § (1) A fizetéseket a Befogadó és a KÁT termelő vagy a Premizált termelő viszonylatában a 4. § (4) bekezdése szerinti villamos energia vagy a 15. § (5) bekezdése szerinti prémium típusú támogatás vonatkozásában a villamosenergiaellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, az adott elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla vagy számviteli bizonylat, továbbá a 9. § (1) bekezdésén alapuló módosító számla vagy számviteli bizonylat és a szabályozási pótdíj esetében számviteli bizonylat alapján kell teljesíteni.

(2) A jogosult köteles a számláját, számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább hat munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(3) A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást a számla, számviteli bizonylat kézhezvételétől számított öt munkanapon belül kell a jogosulttal közölni. A helytelen mérési adatokkal összefüggő kifogásokat a kereskedelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő elszámolási mennyiségi adatok reklamációját követően, de legkésőbb a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőig lehet a Befogadó részére benyújtani. A számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetében a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

(4)[9] A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben foglaltak szerinti késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt köteles fizetni a másik fél részére.

(5) Ha a jogosult és a kötelezett ugyanazon társaság részét képezi, akkor az elszámolásokat - számla helyett - a társaság számviteli szabályozása szerint kötött belső megállapodás, illetve az ennek megfelelő, mérésen alapuló belső bizonylatok alapján kell lebonyolítani.

5. A villamos energia Befogadója és a KÁT termelő, valamint a Premizált termelő között érvényesülő árak és prémiumok alkalmazási feltételei

9. § (1)[10] A KÁT termelő havonta egy számlát (a továbbiakban: havi számla), a Premizált termelő havonta egy számviteli bizonylatot (a továbbiakban: havi számviteli bizonylat) állít ki a Befogadó részére. A KÁT termelő vagy a Premizált termelő a 19. § (1) bekezdés szerinti esetben módosító számlát vagy számviteli bizonylatot állít ki a Befogadó részére a Hivatal határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül.

(2) A havi számla vagy havi számviteli bizonylat a 4. § (4) és (6) bekezdésében meghatározott, a tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyűjtött elszámolási villamosenergia-mennyiségek díjának vagy támogatásának összegét tartalmazza.

(3) A havi számlát vagy számviteli bizonylatot a KÁT termelő vagy a Premizált termelő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától nyújthatja be a Befogadó részére.

(4) A KÁT termelő és a Premizált termelő a havi számlát vagy számviteli bizonylatot telephelyenként, telephelyen belül erőműegységenként, az erőműegységen belül termelési eljárásonként megbontva köteles kiállítani.

(5) Hóközi árváltozás esetén a KÁT termelőnek és a Premizált termelőnek az ár- vagy prémiumváltozással érintett időszakoknak megfelelően megbontva kell a számlát vagy számviteli bizonylatot kiállítania.

(6)[11] A Befogadó havonta a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától egy számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról a KÁT termelő részére, és a 14. § (2) bekezdésében hivatkozott negatív érték esetén egy számviteli bizonylatot állít ki a Premizált termelő részére túltámogatási díj jogcímen.

(7) Ha a számviteli bizonylat vonatkozásában a KÁT termelő vagy a Premizált termelő az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg, akkor a Befogadó a nem vitatott ellenértéket és a 8. § (4) bekezdése szerinti - a számviteli bizonylat esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott - késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az (1) bekezdés szerinti soron következő számla vagy számviteli bizonylat értékébe beszámítja.

II. FEJEZET

A VILLAMOS ENERGIA KÖTELEZŐ ÁTVÉTELE

6. Általános szabályok

10. §[12] A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia a kötelező átvételi rendszerben akkor értékesíthető, ha

a) az erőműegység névleges teljesítőképessége 0,5 MW-nál kisebb (kivéve szélerőmű),

b) a kötelező átvételre való jogosultságát a Hivatal jogerős határozatban megállapította,

c) a termelés új beruházáshoz kapcsolódik, és

d) nem áll fenn a 20. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok.

11. § (1) A kötelező átvételi rendszerben a KÁT termelő jogosult a Hivatal 18. § (1) bekezdése szerinti határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát a Befogadónak átadni, a Befogadó köteles azt befogadni, valamint a KÁT termelővel a villamos energia ellenértékét a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: finanszírozási rendelet) foglaltaknak megfelelően a kötelező átvételi mérlegkörben elszámolni. A KÁT termelők a kötelező átvételi mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köthetnek a kötelező átvételi mérlegkör felelősével. A kötelező átvételi mérlegkör felelőse a KÁT termelők kezdeményezésére köteles a megállapodást megkötni, ha a megállapodásban részes KÁT termelők maguk közül kijelölik az összevont menetrendet adó KÁT termelőt. Ha a KÁT termelők rendszerszintű szolgáltatási szerződéssel is rendelkeznek, csak akkor jogosultak összevont menetrendadásra, ha a rendszerszintű szolgáltatási és az összevont menetrendadási csoport tagjai megegyeznek. Ha egy KÁT termelő az erőműegységeit összevontan kívánja kezelni, akkor köteles a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni.

(2) A kötelező átvétel keretében alkalmazandó árak az 1. mellékletben közzétett bázisárakon alapulnak.

(3) Az 1. melléklet szerinti árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

(4) A kötelező átvételi árak alkalmazásánál figyelembe veendő zónaidőket a 2. melléklet tartalmazz.

(5) Az e rendelet szerinti kötelező átvételi árak a közcélú csatlakozási ponton a Befogadó által átvett, a 4. § szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.

(6) Ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET. 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, akkor a felek közötti szerződés megkötése során a VET. 5. § (3) bekezdése szerinti költségek számításának keretében a villamos energia áraként az e rendeletben meghatározott kötelező átvételi árakat kell figyelembe venni.

(7) Az átviteli rendszerirányító által a (6) bekezdésben hivatkozott rendelkezések szerint igényelt, villamosenergiatermeléssel összefüggő költségeket a kötelező átvételű villamos energia átvételi rendszerén kívül, az átviteli rendszerirányítónak a villamosenergia-rendszer szabályozásával összefüggő költségei között kell elszámolni.

(8) A (6) bekezdésben hivatkozott villamosenergia-termelésre vonatkozó adatokat az erőműegység köteles ellenőrizhető módon kimutatni és nyilvántartani, továbbá ellenőrzés céljából a Hivatal rendelkezésére bocsátani.

(9) A havi elszámolási villamosenergia-mennyiség az elszámolási mérési időegységenkénti mennyiségek e rendeletben meghatározott napszakok (zónaidők) időtartama szerinti összegzésével kerül meghatározásra. Ha az erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban különböző energiaforrásokból történik, az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden elszámolási-mérési időegységre azonosan kell alkalmazni.

7. Menetrendadás és menetrendtartás

12. § (1) A KÁT termelő köteles a Befogadó részére a finanszírozási rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára menetrendet adni. Ha a KÁT termelő a napi menetrendet nem, vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, a Befogadó részére benyújtott számlája szerinti villamos energia minden kWh-ja után 7 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni.

(2) Ha a (3) vagy a (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó KÁT termelő által ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége az érvényes menetrendtől +/-5%-nál nagyobb mértékben tér el az adott elszámolási mérési időegységben, akkor a KÁT termelő az 5%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni havonta a Befogadónak.

(3) Ha a biomassza erőmű esetében a KÁT termelő által az adott napon ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége az érvényes menetrend alapján az adott napra összesített villamosenergia-mennyiségtől +/-5%-nál nagyobb mértékben tér el, vagy biogáz erőmű esetében az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége +/-20%-nál nagyobb mértékben tér el az utolsó érvényes menetrend szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő az 5%-os, illetve a 20%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni havonta a Befogadónak.

(4) Ha naperőmű vagy vízerőmű esetében a KÁT termelő által az adott napon ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége +/-50%-nál nagyobb mértékben tér el az utolsó érvényes menetrend alapján az adott napra összesített villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő az 50%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni az adott hónapra a Befogadónak.

(5) A kötelező átvétel mérlegkör felelősével kötött megállapodás alapján történő összevont menetrendadás esetén az összevont menetrend megadására kijelölt KÁT termelő köteles az - összevont menetrend alapján számított -e § szerinti szabályozási pótdíjat megfizetni. A szabályozási pótdíj megfizetéséért a kijelölt KÁT termelő a megállapodásban részes KÁT termelőkkel egyetemlegesen felel. A (2)-(4) bekezdés értelmében eltérő szabályozásipótdíj-feltételek hatálya alá tartozó KÁT termelők összevont menetrendadása esetén a szabályozási pótdíjat a szigorúbb rendelkezések szerint kell megállapítani. Ha valamely KÁT termelő az erőműegysége vonatkozásában a menetrendet nem, vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor az összevont menetrend a megállapodásban részes többi erőműegység menetrendjeinek összege lesz, és az (1) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj nem alkalmazható. Ha a megállapodásban részes KÁT termelők összes erőműegysége vonatkozásában a menetrend nem, vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen kerül megadásra, akkor az (1) bekezdés szerinti szabályozási pótdíjat az összevont menetrendre kell kiróni.

(6) A KÁT termelő mentesül a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha a kereskedelmi szabályzatnak megfelelően igazolja, hogy előre nem látható, rajta kívül álló okból következett be a hálózathoz való hozzáférés korlátozása, az üzemzavar vagy a válsághelyzet az elosztó vagy az átviteli hálózaton.

(7) A biogáz erőmű a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónapig mentesül a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól azzal a feltétellel, hogy a menetrendadási kötelezettségének a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől kezdve ezen időszak alatt is folyamatosan eleget tesz, valamint kereskedelmi üzeme alatt korábban nem volt mentesítve a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól.

(8) A Befogadó a szabályozási pótdíjból befolyt összeget a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni, és erről a Hivatalt negyedévenként tájékoztatni.

III. FEJEZET

A PRÉMIUM TÍPUSÚ TÁMOGATÁS

8. Általános szabályok

13. §[13] (1) Prémium típusú támogatásra bármely olyan - a vonatkozó jogszabályi feltételeket teljesítő -megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő jogosult lehet, ahol a megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termelés új beruházáshoz kapcsolódik.

(2) Az e rendelet szerint kötelező átvételre jogosult termelő a kötelező átvétel helyett választhatja a prémium típusú támogatást.

(3) A kötelező átvétel helyett prémium típusú támogatást választó, valamint az 1 MW alatti erőműegységben történő termelés esetében - szélerőművek kivételével - a támogatott árak az 1. melléklet szerinti támogatott bázisárakon alapulnak. A támogatás időtartamát és a támogatott villamos energia mennyiségét a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján határozza meg.

(4) Legalább 1 MW erőműegységben történő teljesítményű termelés, valamint a szélerőművek esetében a termelők pályázat útján nyerhetik el a prémium típusú támogatást.

14. § (1) A pályázati eljárásban a termelők támogatott árra tett ajánlataik alapján versenyeznek a támogatásért.

(2)[14] A prémium mértékét a támogatott ár és a 15. § (1)-(3) bekezdése szerinti referencia piaci ár különbségeként kell kiszámítani. Ha ez az érték negatív, akkor a Premizált termelő megfizeti a különbözetet a Befogadónak.

(3)[15]

(4)[16]

(5)[17]

(6)[18]

(7)[19] Prémium típusú támogatás esetén az adott Premizált termelő támogatott ára a 3. melléklet szerint indexálódik.

15. § (1) A referencia piaci árat a következők szerint kell meghatározni:

a)[20] napenergiát felhasználó erőműegységek esetén a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak napenergiát felhasználó - kötelező átvételben vagy prémium típusú támogatásban részesülő -erőműegységek tárgyhónap egyes óráira összesített termelésével súlyozott havi átlagára,

b) szélenergiát felhasználó erőműegységek esetén a szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak szélenergiát felhasználó - kötelező átvételben vagy prémium típusú támogatásban részesülő -erőműegységek tárgyhónap egyes óráira összesített termelésével súlyozott havi átlagára,

c) nem napenergiát vagy szélenergiát felhasználó erőműegységek esetében a szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak havi számtani átlaga.

(2) A referencia piaci árat Ft/kWh-ban kell meghatározni és ehhez a Magyar Nemzeti Bank adott hónapra közzétett napi középárfolyamainak számtani átlagát kell alkalmazni.

(3) A referencia piaci árak konkrét értékét a Befogadó határozza meg és a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapján honlapján közzéteszi.

(4)[21] Ha a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árai legalább 6 egymást követő órában negatívak, akkor a közvetlenül egymást követő, negatív árakkal jellemzett órákban történt termelésre nem fizethető ki prémium a Premizált termelőknek.

(5) Az e rendelet szerinti prémiumok a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt, közcélú csatlakozási ponton betáplált, a 4. § szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.

16. § (1) A prémium típusú támogatás igénybevételéhez a Premizált termelőnek a Befogadó Üzletszabályzata szerinti szerződést kell kötnie a Befogadóval.

(2) Prémium típusú támogatás Premizált termelő részére történő kifizetésére a Befogadó az (1) bekezdés szerinti szerződés alapján jogosult és köteles. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendet a kereskedelmi szabályzat tartalmazza.

9. A pályázati eljárás

17. § (1)[22] A prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó támogatott árat pályázati eljárás keretében kell megállapítani, kivéve, ha az erőműegység névleges teljesítőképessége nem éri el az 1 MW-ot (kivéve szélerőmű).

(2) A pályázati eljárás keretében megállapított prémium típusú támogatás legfeljebb 20 évre nyújtható, ami az igénybe vett egyéb támogatások indokolt beruházási költségekhez viszonyított arányának megfelelően csökken.

IV. FEJEZET

A TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS

10. A kötelező átvételi jogosultság és prémium típusú támogatás megállapítására vonatkozó eljárás

18. §[23] (1) A Hivatal határozatában megállapítja a kötelező átvételre vagy a prémiumra jogosultra vonatkozóan

a) az alkalmazandó kötelező átvételi bázisárakat vagy támogatott bázisárat,

b) a támogatás alá eső villamos energia maximális mennyiségét,

c) a támogatás időtartamát és

d) azt a dátumot, ameddig az erőműegység kereskedelmi üzemét meg kell kezdeni.

(2) Ha az erőműegység kereskedelmi üzeme nem kezdődik meg az (1) bekezdés d) pontja szerinti időpontig, akkor a támogatási jogosultság elveszik.

(3) Ha az egyéb támogatás mértéke megváltozik, a KÁT termelőnek vagy a Premizált termelőnek a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül kérnie kell a Hivataltól a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatásra való jogosultság meghatározásáról szóló határozat módosítását.

(4) Kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatás nem állapítható meg azon termelő javára, akinek esetében a 20. § szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

(5) A KÁT mérlegkörbe való belépés a próbaüzem kezdetétől lehetséges. A Befogadó a Hivatal határozatában megállapított időtartam és a kötelező átvételre kerülő éves villamosenergia-mennyiség szorzataként számított összes kötelező átvételre kerülő villamosenergia-mennyiséget (a továbbiakban: összes átveendő energia) folyamatosan - az éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül - veszi át. A kötelező átvételi jogosultság a kötelező átvételre meghatározott időtartam leteltével vagy az összes átveendő energia értékesítésével egyaránt megszűnik.

(6) A prémium típusú támogatásra vonatkozó jogosultság a támogatásra meghatározott időtartam leteltével vagy a támogatásra jogosult maximális villamosenergia-mennyiség értékesítésével megszűnik.

11. Ellenőrzés

19. §[24] (1) Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy az adott éves termelési időszakban, vagy az ezen időszak vége óta eltelt időszakban, vagy adott időpontban a KÁT termelő vagy a Premizált termelő, vagy az e rendelet szerint támogatásban részesülő villamos energia (vagy annak egy része) nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, határozatában

a) megállapítja, hogy hány kWh támogatása történt e rendelet előírásainak megsértésével,

b) a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel megállapítja a Befogadó részére fizetendő visszatérítés pontos összegét, valamint a visszatérítés időbeli ütemezését a teljesítésre (részteljesítésre) nyitva álló határidő megállapításával, és

c) meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén a KÁT termelő vagy a Premizált termelő továbbra is támogatható e rendelet keretében.

(2) A KÁT termelő vagy a Premizált termelő köteles az (1) bekezdés szerinti határozatban megállapított villamosenergia-mennyiség minden kWh-ja után

a) kötelező átvétel esetén a számára megállapított kötelező átvételi árak és a prémiumhoz kapcsolódóan megállapított referencia piaci árak különbségét, továbbá

b) prémium típusú támogatás esetén a prémium típusú támogatás összegét visszafizetni a Befogadónak.

(3) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárása során a termelő javára figyelembe veszi, ha a KÁT termelő a jogosulatlanul értékesített villamos energia mennyiség után, illetve ha a Premizált termelő a jogosulatlanul igénybe vett prémium típusú támogatás után a Befogadóval együttműködve a (2) bekezdés szerint önként elszámolt.

(4) A KÁT termelő vagy a Premizált termelő köteles a határozatban megállapított visszatérítést a Befogadó részére megfizetni, aki a visszatérítés összegét a VET 13. § szerinti pénzeszköz mértékének meghatározásakor csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni, és erről a Hivatalt negyedévenként tájékoztatni.

(5) Határidőben történő önkéntes teljesítés hiányában követelését a Befogadó a (2) bekezdés szerinti mértékig a KÁT termelőnek vagy a Premizált termelőnek fizetendő támogatás összegébe történő beszámítással érvényesítheti.

12. Kizárás a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási rendszerben való részvételből

20. §[25] (1) A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet, illetve prémium típusú támogatást nem vehet igénybe az a termelő,

a) aki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) aki a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette,

c) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van hatályban,

d) akivel szemben a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a vagy 21. §-a szerinti rendelkezések megsértését a Gazdasági Versenyhivatal bírság kiszabásával egyidejűleg jogerősen megállapította,

e) akivel szemben a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a bíróság - a jogi személlyel szemben kiszabható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvénnyel összhangban - bűncselekmény elkövetését jogerősen megállapította,

f) akiről a Hivatal határozatában megállapítja, hogy a jogosultság megállapítására vagy a jogosultság gyakorlásának ellenőrzésére irányuló eljárásban valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, az ennek megállapítását követő harmadik naptári év végéig,

g) aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak ismételten nem tesz eleget,

h) aki megújuló tüzelőanyag felhasználásával termel villamos energiát és nem rendelkezik erőműegységére a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról szóló kormányrendelet szerinti érvényes minősítéssel,

i) akinek 60 napnál régebben lejárt esedékességű,

ia) a székhely vagy a termelő tevékenység végzésének telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

ib) a Befogadóval szemben fennálló bármilyen tartozása van,

j) aki felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, vagy

k) nem teljesíti a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételeket.

(2) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállását a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító határozatának meghozatalát követően véletlenszerű kiválasztással vizsgálja.

A Befogadó a KÁT mérlegkör tagsági szerződések megkötésekor vizsgálja a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítéshez szükséges engedélyek meglétét. Ha a Befogadó az (1) bekezdésben foglalt körülmények bármelyikét észleli, értesíti a Hivatalt.

(3) Ha a Hivatal az (1) bekezdés a), c), g)-i) vagy k) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a kötelező átvételi rendszerben való értékesítést vagy a prémium típusú támogatás fizetését a kizáró ok fennállásáig felfüggeszti.

(4) Ha a Hivatal az (1) bekezdés b), d)-f) vagy j) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, rendelkezik a kötelező átvételi jogosultságból vagy a prémium típusú támogatási rendszerből történő kizárásról.

(5) A termelő az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolhatja, vagy azzal, hogy jelzi a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésének tényét.

13. Állami támogatási szabályok[26]

20/A. §[27] (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) E rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más forrásból származó állami támogatással.

(3) E rendelet szerinti támogatás csak abban az esetben halmozható ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott csekély összegű támogatással, ha az nem vezet az e rendelet szerinti támogatási intenzitás túllépéséhez.

(4) E rendelet hatálya alá tartozó, egyenként 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról a támogatást nyújtó adatot köteles szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából.

(5) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A-18/D. §-ai szabályozzák.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[28] Az 1. §, a 2. § (1) bekezdés 2-16. pontja, a 2. § (2) bekezdése, a 3-13. §, a 14. § (1), (2) és (7) bekezdése, a 15-20/A. §, valamint az 1-3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3)[29] A 2. § (1) bekezdés 1. és 17. pontja és a 14. § (3)-(6) bekezdése az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. napon lép hatályba.

(4)[30] A 2. § (1) bekezdés 1. és 17. pontja és a 14. § (3)-(6) bekezdése hatálybalépésének naptári napját az energiapolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

22. §[31]

23. §[32] E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1-78. o.) 4. cikk (1) bekezdés v) pontjának, valamint 42. és 43. cikkének hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisára, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó prémium támogatott bázisára[33]

1. Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra (kivéve: napenergia), akkor a kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak35,50
Völgyidőszak31,77
Mélyvölgy időszak12,96

2. Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra, akkor a napenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak31,77
Völgyidőszak31,77
Mélyvölgy időszak31,77

3. A pályázati eljárás alá nem tartozó prémium típusú támogatás támogatott bázisára 31,77 Ft/kWh.[34]

2. melléklet a 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez

A kötelező átvétel esetében figyelembe veendő napszakok (zónaidők) időtartama

1. A napszakok időtartamának meghatározása során alkalmazott erőműegység-csoportosítás:

AB
1Erőműegység csoport számaÉrintett elosztási terület
21.E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., ÉMÁSZ Hálózati Kft.
32.E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
43.ELMŰ Hálózati Elosztó Kft., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

2. Az 1. melléklet szerinti árak alkalmazása szempontjából az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát munkanapokon a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint a nyári időszámítás alkalmazásáról 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet szerint elrendelt nyári időszámítás tartama alatt a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

Az 1. erőműegység csoport esetébenTéli időszámításNyári időszámítás
Csúcsidőszak06:00-22:0007:00-23:00
Völgyidőszak22:00-01:30 és 05:00-06:0023:00-02:30 és 06:00-07:00
Mélyvölgy időszak01:30-05:0002:30-06:00

b)

A 2. erőműegység csoport esetébenTéli időszámításNyári időszámítás
Csúcsidőszak06:30-22:3007:30-23:30
Völgyidőszak22:30-02:00 és 05:30-06:3023:30-03:00 és 06:30-07:30
Mélyvölgy időszak02:00-05:3003:00-06:30

c)

A 3. erőműegység csoport esetébenTéli időszámításNyári időszámítás
Csúcsidőszak07:00-23:0008:00-24:00
Völgyidőszak23:00-02:30 és 6:00-7:0024:00-03:30 és 7:00-8:00
Mélyvölgyidőszak02:30-06:0003:30-07:00

3. Nem munkanapnak számító napokon az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

Az 1. erőműegység csoport esetébenTéli időszámításNyári időszámítás
Völgyidőszak06:00-01:3007:00-02:30
Mélyvölgy időszak01:30-06:0002:30-07:00

b)

A 2. erőműegység csoport esetébenTéli időszámításNyári időszámítás
Völgyidőszak06:30-02:0007:30-03:00
Mélyvölgy időszak02:00-06:3003:00-07:30

c)

A 3. erőműegység csoport esetébenTéli időszámításNyári időszámítás
Völgyidőszak07:00-02:3008:00-03:30
Mélyvölgy időszak02:30-07:0003:30-08:00

3. melléklet a 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia aktuális kötelező átvételi és támogatott árainak meghatározása

A kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás alá eső villamos energia tárgyévre vonatkozó, január 1-jétől érvényes kötelező átvételi és támogatott árát a következő tényezők szorzataként kell meghatározni:[35]

a) a tárgyévet megelőző év kötelező átvételi vagy támogatott ára és

b) a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan havonta közzétett, az előző év azonos hónapjaihoz viszonyított fogyasztói árindex 1% pontos hatékonyságjavítási tényezővel csökkentett értékének átlaga.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályba lépése előtt új szöveggel megállapította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[2] Később lép hatályba ezen rendelet 21. § (2) bekezdése alapján. Hatályos az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. naptól.

[3] Hatályba lépése előtt szövegét módosította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[4] Hatályba lépése előtt szövegét módosította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[5] Később lép hatályba ezen rendelet 21. § (2) bekezdése alapján. Hatályos az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. naptól.

[6] Hatályba lépése előtt új szöveggel megállapította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[7] Hatályba lépése előtt új szöveggel megállapította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[8] Hatályba lépése előtt szövegét módosította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Hatályba lépése előtt szövegét módosította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[10] Hatályba lépése előtt szövegét módosította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[11] Hatályba lépése előtt szövegét módosította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § (6) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[12] Hatályba lépése előtt új szöveggel megállapította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[13] Hatályba lépése előtt új szöveggel megállapította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[14] Hatályba lépése előtt szövegét módosította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 18. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] Később lép hatályba ezen rendelet 21. § (2) bekezdése alapján. Hatályos az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. naptól.

[16] Később lép hatályba ezen rendelet 21. § (2) bekezdése alapján. Hatályos az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. naptól.

[17] Később lép hatályba ezen rendelet 21. § (2) bekezdése alapján. Hatályos az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. naptól.

[18] Később lép hatályba ezen rendelet 21. § (2) bekezdése alapján. Hatályos az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. naptól.

[19] Hatályba lépése előtt szövegét módosította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § (7) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[20] Hatályba lépése előtt szövegét módosította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[21] Hatályba lépése előtt módosította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 29. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[22] Hatályba lépése előtt új szöveggel megállapította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[23] Megállapította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[24] Megállapította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[25] Megállapította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[26] Az alcím címét beiktatta a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[27] Beiktatta a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[28] Megállapította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[29] Megállapította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[30] Megállapította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[31] Nem lép hatályba a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 29. § b) pontja alapján.

[32] Beiktatta a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatályos 2016.12.06.

[33] Hatályba lépése előtt szövegét módosította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[34] Hatályba lépése előtt szövegét módosította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[35] Hatályba lépése előtt szövegét módosította a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék