Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. IdomSoft Zrt.-be történő beolvadásával összefüggő módosításáról

A Kormány

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az "a KOPINT-DATORG Infokommunikációs Zrt." szövegrész helyébe az "a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

2. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat B:34 mezőjében a "KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft." szövegrész helyébe az "IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

3. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § a) pont ab) alpontjában a "központi alkalmazás szolgáltató)" szövegrész helyébe a "központi alkalmazás szolgáltató) [az aa) és ab) alpontban megjelölt szolgáltató a továbbiakban együtt: központi szolgáltató]" szöveg,

b) 3/A. § (1) bekezdésében a "3. vagy 4. mellékletben meghatározott, a központosított alkalmazás-üzemeltetési, alkalmazás-fejlesztési és alkalmazás-üzemeltetés támogatási szolgáltatásokkal" szövegrész helyébe a "3. mellékletben meghatározott, a központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a "4-4/B. §" szövegrész helyébe a "4. és 4/A. §" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § a) pont ac) alpontja,

b) 2. §-ában a " , központosított alkalmazás-üzemeltetési, alkalmazás-üzemeltetés támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatásokkal biztosított alkalmazások körét a 4. melléklet" szövegrész,

c) 3/A. § (2) bekezdésében a "vagy 4." szövegrész,

d) 4/B. §-a,

e) 3. melléklet 97. és 98. pontjában a " , kivéve az alkalmazásfejlesztést" szövegrész,

f) 4. melléklete.

4. Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet] 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tárhelyszolgáltatás részszolgáltatásait képező cégkapu-regisztrációt és a regisztrációk ellenőrzését támogató alkalmazás alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási feladatait az IdomSoft Zrt. látja el."

(2) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) A Kormány a 3. § (1) bekezdése, a 4. § a)-f), h)-o), q)-x) pontja és az 5. § szerinti szolgáltatások tekintetében, valamint a 4/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tárhelyszolgáltatásokhoz gépi úton történő csatlakozások esetében az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

(2) Az IdomSoft Zrt. az (1) bekezdés szerinti tevékenységét az általa fejlesztett alkalmazások tekintetében az alkalmazásfejlesztési tevékenységtől elkülönítve végzi."

(3) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

a) 4. § d) pontjában, g) pont gb) alpontjában, valamint k) és m) pontjában az "a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t" szövegrész helyébe az "az IdomSoft Zrt.-t" szöveg,

b) 4. § q) pontjában az "és a nem a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. által fejlesztett alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t" szövegrész helyébe a "vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében az "az IdomSoft Zrt.-t, valamint a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t" szövegrész helyébe a "valamint az IdomSoft Zrt.-t" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti a 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzését, a csatlakozó szervezetek nyilvántartását és" szövegrész,

b) 4. § a), b) és u)-x) pontjában az "a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartására és" szövegrész,

c) 4. § c) pontjában az "a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt. szolgáltatása igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartására és" szövegrész,

d) 4. § d) pontjában a " , valamint a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása feladatok vonatkozásában" szövegrész,

e) 4. § e) pontjában az "a szolgáltatáshoz igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és" szövegrész,

f) 4. § f) pontjában az "a szolgáltatások igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és" szövegrész,

g) 4. § h) pontjában az "a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és" szövegrész,

h) 4. § i), j), l), o), r), s) és t) pontjában, valamint 5. §-ában az "a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és" szövegrész,

i) 4. § k) pontjában a " , valamint a szolgáltatások igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása feladatok tekintetében" szövegrész,

j) 4. § m) pontjában a " , valamint a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása feladatok vonatkozásában" szövegrész,

k) 4. § q) pontjában a " , valamint a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása" szövegrész,

l) 4/A. § (2) bekezdésében az "az igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a gépi úton történő csatlakozó szervezetek nyilvántartása," szövegrész.

(5) Hatályát veszti a 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az " , az alkalmazásokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokat a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft." szövegrész,

b) 4. § a)-c), u)-w) és x) pontjában az "az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokra a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t," szövegrész,

c) 4. § e), h)-j), l) és r)-t) pontjában, valamint 5. §-ában az "az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t," szövegrész,

d) 4. § f) pontjában az "az alkalmazásokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t," szövegrész,

e) 4. § o) pontjában az "az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t," szövegrész,

f) 6. § (2) bekezdésében az "a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft." szövegrész.

5. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 257/2016. Korm. rendelet) 1. mellékletében foglalt táblázat D:4 és E:4 mezőjében a "KOPINT-DATORG Kft." szövegrész helyébe az "IdomSoft Zrt." szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 257/2016. Korm. rendelet 1. § 5. pontjában az "a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: KOPINT-DATORG Kft.)," szövegrész.

6. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet "22. Általános követelmények" alcíme a következő 62/A. §-sal egészül ki:

"62/A. § A Kormány a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján a SZEÜSZ és KEÜSZ csatlakozások támogatására egységes támogató informatikai rendszert üzemeltet."

7. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 2/A. §-ában az "a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t" szövegrész helyébe az "az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot" szöveg lép.

8. Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁAFK rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány központi alkalmazás-szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: központi alkalmazás-szolgáltató), központi infrastruktúra-szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: központi infrastruktúra-szolgáltató) jelöli ki."

(2) Az ÁAFK rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Kormány központi termék minőségbiztosítóként az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: központi termék minőségbiztosító) jelöli ki, amely tevékenységét a központi alkalmazás-szolgáltatói tevékenységtől elkülönítve végzi."

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) Az 1-3. §,a 4. § (1)-(3) bekezdése és (5) bekezdése, valamint a 7-8. § a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57. § (4) bekezdése szerinti bejegyzését követő napon lép hatályba.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot az e-közigazgatásért felelős miniszter a Magyar Közlönyben a feltétel bekövetkezésének napján közzéteszi.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelethez

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 121-124. ponttal egészül ki:

(Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó központosított alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások)

"121. a vezető engedély megszerzéséhez előírt elsősegély vizsga eredmények elektronikus nyilvántartása

122. eHR-iFORM rendszer tekintetében alkalmazás-üzemeltetés támogatási és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások

123. a SZEÜSZ csatlakozásokat támogató alkalmazás (SZEÜSZ REG) tekintetében alkalmazás-üzemeltetés támogatási és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások

124. Termék Minőségbiztosítási Rendszer (TMR)"

Tartalomjegyzék