338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. IdomSoft Zrt.-be történő beolvadásával összefüggő módosításáról

A Kormány

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az "a KOPINT-DATORG Infokommunikációs Zrt." szövegrész helyébe az "a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

2. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat B:34 mezőjében a "KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft." szövegrész helyébe az "IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

3. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § a) pont ab) alpontjában a "központi alkalmazás szolgáltató)" szövegrész helyébe a "központi alkalmazás szolgáltató) [az aa) és ab) alpontban megjelölt szolgáltató a továbbiakban együtt: központi szolgáltató]" szöveg,

b) 3/A. § (1) bekezdésében a "3. vagy 4. mellékletben meghatározott, a központosított alkalmazás-üzemeltetési, alkalmazás-fejlesztési és alkalmazás-üzemeltetés támogatási szolgáltatásokkal" szövegrész helyébe a "3. mellékletben meghatározott, a központosított alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokkal" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a "4-4/B. §" szövegrész helyébe a "4. és 4/A. §" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § a) pont ac) alpontja,

b) 2. §-ában a " , központosított alkalmazás-üzemeltetési, alkalmazás-üzemeltetés támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatásokkal biztosított alkalmazások körét a 4. melléklet" szövegrész,

c) 3/A. § (2) bekezdésében a "vagy 4." szövegrész,

d) 4/B. §-a,

e) 3. melléklet 97. és 98. pontjában a " , kivéve az alkalmazásfejlesztést" szövegrész,

f) 4. melléklete.

4. Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet] 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tárhelyszolgáltatás részszolgáltatásait képező cégkapu-regisztrációt és a regisztrációk ellenőrzését támogató alkalmazás alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási feladatait az IdomSoft Zrt. látja el."

(2) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) A Kormány a 3. § (1) bekezdése, a 4. § a)-f), h)-o), q)-x) pontja és az 5. § szerinti szolgáltatások tekintetében, valamint a 4/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tárhelyszolgáltatásokhoz gépi úton történő csatlakozások esetében az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

(2) Az IdomSoft Zrt. az (1) bekezdés szerinti tevékenységét az általa fejlesztett alkalmazások tekintetében az alkalmazásfejlesztési tevékenységtől elkülönítve végzi."

(3) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

a) 4. § d) pontjában, g) pont gb) alpontjában, valamint k) és m) pontjában az "a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t" szövegrész helyébe az "az IdomSoft Zrt.-t" szöveg,

b) 4. § q) pontjában az "és a nem a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. által fejlesztett alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t" szövegrész helyébe a "vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében az "az IdomSoft Zrt.-t, valamint a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t" szövegrész helyébe a "valamint az IdomSoft Zrt.-t" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti a 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzését, a csatlakozó szervezetek nyilvántartását és" szövegrész,

b) 4. § a), b) és u)-x) pontjában az "a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartására és" szövegrész,

c) 4. § c) pontjában az "a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt. szolgáltatása igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartására és" szövegrész,

d) 4. § d) pontjában a " , valamint a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása feladatok vonatkozásában" szövegrész,

e) 4. § e) pontjában az "a szolgáltatáshoz igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és" szövegrész,

f) 4. § f) pontjában az "a szolgáltatások igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és" szövegrész,

g) 4. § h) pontjában az "a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzésére, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és" szövegrész,

h) 4. § i), j), l), o), r), s) és t) pontjában, valamint 5. §-ában az "a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása és" szövegrész,

i) 4. § k) pontjában a " , valamint a szolgáltatások igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása feladatok tekintetében" szövegrész,

j) 4. § m) pontjában a " , valamint a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása feladatok vonatkozásában" szövegrész,

k) 4. § q) pontjában a " , valamint a szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása" szövegrész,

l) 4/A. § (2) bekezdésében az "az igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a gépi úton történő csatlakozó szervezetek nyilvántartása," szövegrész.

(5) Hatályát veszti a 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az " , az alkalmazásokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokat a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft." szövegrész,

b) 4. § a)-c), u)-w) és x) pontjában az "az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatokra a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t," szövegrész,

c) 4. § e), h)-j), l) és r)-t) pontjában, valamint 5. §-ában az "az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t," szövegrész,

d) 4. § f) pontjában az "az alkalmazásokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t," szövegrész,

e) 4. § o) pontjában az "az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t," szövegrész,

f) 6. § (2) bekezdésében az "a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft." szövegrész.

5. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 257/2016. Korm. rendelet) 1. mellékletében foglalt táblázat D:4 és E:4 mezőjében a "KOPINT-DATORG Kft." szövegrész helyébe az "IdomSoft Zrt." szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 257/2016. Korm. rendelet 1. § 5. pontjában az "a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: KOPINT-DATORG Kft.)," szövegrész.

6. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet "22. Általános követelmények" alcíme a következő 62/A. §-sal egészül ki:

"62/A. § A Kormány a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján a SZEÜSZ és KEÜSZ csatlakozások támogatására egységes támogató informatikai rendszert üzemeltet."

7. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 2/A. §-ában az "a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t" szövegrész helyébe az "az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot" szöveg lép.

8. Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁAFK rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány központi alkalmazás-szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: központi alkalmazás-szolgáltató), központi infrastruktúra-szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: központi infrastruktúra-szolgáltató) jelöli ki."

(2) Az ÁAFK rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Kormány központi termék minőségbiztosítóként az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: központi termék minőségbiztosító) jelöli ki, amely tevékenységét a központi alkalmazás-szolgáltatói tevékenységtől elkülönítve végzi."

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) Az 1-3. §,a 4. § (1)-(3) bekezdése és (5) bekezdése, valamint a 7-8. § a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57. § (4) bekezdése szerinti bejegyzését követő napon lép hatályba.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot az e-közigazgatásért felelős miniszter a Magyar Közlönyben a feltétel bekövetkezésének napján közzéteszi.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelethez

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 121-124. ponttal egészül ki:

(Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó központosított alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások)

"121. a vezető engedély megszerzéséhez előírt elsősegély vizsga eredmények elektronikus nyilvántartása

122. eHR-iFORM rendszer tekintetében alkalmazás-üzemeltetés támogatási és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások

123. a SZEÜSZ csatlakozásokat támogató alkalmazás (SZEÜSZ REG) tekintetében alkalmazás-üzemeltetés támogatási és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások

124. Termék Minőségbiztosítási Rendszer (TMR)"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére