Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről[1]

Egyes veszélyhelyzeti normák:

115/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet (különösen: 2. §)

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie a (10) bekezdés szerinti

a) kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,

b) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és

c) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.

(2) A járulékfizetési kötelezettséget a Tbj. szabályaitól eltérően a (10) bekezdés szerinti

a) foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,

b) egyéni vállalkozó és

c) a Tbj. szerinti társas vállalkozó

esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alóli mentesülést és a (2) bekezdés szerinti járulékfizetésre vonatkozó rendelkezést a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettség esetében kell alkalmazni.

(4) A (2) bekezdés szerinti járulékfizetés teljesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

(5) Nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan a (10) bekezdés szerinti hozzájárulás fizetésre kötelezettnek.

(6) A (10) bekezdés szerinti, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke az Mmtv. 23. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének kétharmada. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem fizet.

(7) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) szerinti kisvállalati adóalany, amely a (10) bekezdés szerinti tevékenységet tényleges főtevékenységként folytat, e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

(8) A Katv. szerinti kisadózó vállalkozás, amely

1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),

2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),

3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),

4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),

5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),

6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),

7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),

8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),

9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),

10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),

11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),

12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),

13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),

14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),

15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),

16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),

17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),

18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),

21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),

22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),

23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),

24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),

25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és

26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

tevékenységet folytat (a továbbiakban: mentesített tevékenységet folytató) 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól. Az e bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét. E rendelkezést az a Katv. hatálya alá tartozó mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a Katv. hatálya alá tartozott.

(9) A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben - az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig - fizetheti meg. Az állami adóhatóság a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az e bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére - a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül - 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel.

(10) Az (1)-(7) bekezdés szerinti rendelkezések a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre - ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket - terjednek ki:

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),

b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),

c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),

d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),

e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),

f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),

g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),

h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),

i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),

j)[2] folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14),

k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

l)[3] utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),

m)[4] fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04),

n)[5] belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30).

o)[6] növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30),

p)[7] egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19),

q)[8] egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29),

r)[9] dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22),

s)[10] dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76),

t)[11] vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70),

u)[12] desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01),

v)[13] szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02),

w)[14] sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és

x)[15] szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).

(11) Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

(12)[16] A (10) bekezdés m) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)-(7) bekezdés szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

(13)[17] A (10) bekezdés o) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)-(7) bekezdés szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 2. § 2. pontjában foglaltaknak.

(14)[18] A (10) bekezdés p) és q) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)-(7) bekezdés szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a a virágok - ideértve a vágni való virágot és a virágsarjat is - termesztéséből, a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéshez való előkészítéséből vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott.

(15)[19] A (10) bekezdés s) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)-(7) bekezdés szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző a (10) bekezdés s) pontjában szereplő tevékenységek közül kizárólag dísznövény kiskereskedelemmel foglalkozik.

(16)[20] A (10) bekezdés t) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)-(7) bekezdés szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 50. § (2) bekezdés f) pontjának.

(17)[21] A (10) bekezdés u) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)-(7) bekezdés szerinti rendelkezések, ha az általa gyártott ital a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet 6. vagy 9. pontja szerinti szeszes ital.

(18)[22] A (10) bekezdés w) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)-(7) bekezdés szerinti rendelkezések, ha a gyártó megfelel a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdés 17. pontjában foglaltaknak.

2. § Annak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, amelynek a turizmusfejlesztési hozzájárulást

a) negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti,

b) évente kell bevallania, a 2021. február 25-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti

időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § g) pontja alapján hatálya meghosszabbítva a veszélyhelyzet megszűnéséig.

[2] Módosította a 68/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.03.27.

[3] Beiktatta a 68/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.03.27.

[4] Módosította a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[5] Beiktatta a 68/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.03.27.

[6] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[7] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[8] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[9] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[10] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[11] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[12] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[13] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[14] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[15] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[16] Beiktatta a 68/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.03.27.

[17] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[18] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[19] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[20] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[21] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.04.11.

[22] Beiktatta a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.04.11.