45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének c)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az e rendeletben foglaltakat - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az Európai Unión belüli forgalmazásra szánt dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozatalára kell alkalmazni.

(2) A rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni

a) azon dísznövény szaporítóanyagokra, amelyeket harmadik országban való forgalomba hozatalra szánnak, ha az ilyenként beazonosítható és a szükséges mértékig elkülönített,

b) olyan növényanyagokra, amelyeknek termékeit nem díszítés céljára szánják, ha azok forgalomba hozatala egyéb közösségi jogszabály hatálya alá tartozik,

c) olyan vetőmagra, amelynél az előállított és forgalomba hozott mennyiség forgalmazónként nem haladja meg szemenkénti kiszerelés esetében a 10 000 szemet, súlyegységes kiszerelés esetén az ezermag tömeg százszorosát, és a dísznövény hibridek esetén az ezermag tömeget,

d) olyan növények bizonyos fajainak vagy csoportjainak vetőmagjára, amelyet további szaporítóanyag-előállításra szánnak és nincs szoros összefüggés a vetőmag minősége és az abból nevelt növényanyag minősége között, valamint amely tekintetében a dísznövények szaporítóanyagainak forgalmazásáról szóló, 1998. július 20-i 98/56/EK tanácsi irányelv 17. cikkében foglalt eljárás szerint az Európai Bizottság döntést hozott, hogy az e rendeletnek megfelelő követelmények közül néhány vagy valamennyi ne vonatkozzék a növények bizonyos fajainak vagy csoportjainak vetőmagjára,

e) a kísérleti vagy tudományos célra, nemesítési anyagnak vagy a genetikai sokszínűség megőrzése céljára szánt dísznövény szaporítóanyagra.

(3)[1] A dísznövény szaporítóanyag minőségi kérdései vonatkozásában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal a felelős hatóság.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. dísznövény szaporítóanyag: díszítési célt szolgáló növény vetőmagja, vegetatív szaporító alapanyaga, valamint ültetési anyaga,

2.[2] dísznövénytermesztő: dísznövénytermesztést forgalomba hozatal céljából végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

3. EK minőségű szaporítóanyag: a vonatkozó közösségi jogszabályokban és az e rendeletben foglaltaknak megfelelően előállított, forgalomba hozott, dokumentált és ellenőrzött szaporítóanyag,

4. fajtaazonos: megjelölésének megfelelő fajtájú (klónú) szaporítóanyag,

5. fajtatiszta szaporítóanyag: a tétel vagy a csomagolási egység megjelölésétől eltérő fajú, fajtájú egyedet nem tartalmazó szaporítóanyag,

6. hagymás dísznövények: hagymával, hagymagumóval, gumóval, gyökértörzzsel (rhizóma) szaporítható dísznövények,

7. harmadik ország: az Európai Unió tagállamain (a továbbiakban: tagállam) kívüli bármely ország,

8. hivatalosan bejegyzett fajta: valamely tagállam hivatalos fajtajegyzékében, a Közösségi Fajtajegyzékben vagy a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő fajta,

9.[3] forgalmazó: dísznövény szaporítóanyag termesztésével és forgalomba hozatalával hivatásszerűen foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

10. közismert fajta: régóta termesztett, a szakirodalomban leírt, élőgyűjteményben hozzáférhető fajta,

11. kritikus pont: a dísznövény szaporítóanyag előállítása, tárolása, forgalomba hozatala folyamatában kijelölt lényeges technológiai fázis,

12. minta: a mintavétel előírásainak megfelelően képzett egységtömeg, amely az egész szaporítóanyag tételt képviseli (reprezentálja),

13. mintavétel: az a művelet, amelynek során a szaporítóanyag tételből meghatározott módon olyan kisebb mennyiséget (mintát) vételeznek, amely hűen tükrözi az egész tétel átlagos összetételét és minőségét,

14. szaporítás: generatív vagy vegetatív úton történő reprodukálás,

15. tárolás: a dísznövény szaporítóanyag szakszerű megőrzése annak forgalomba hozataláig,

16. tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség.

A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozatalának általános feltételei

3. §

(1) A dísznövény szaporítóanyag akkor hozható forgalomba, ha

a) a tétel kellően egynemű,

b) megfelel az 5. § szerinti kísérő okmányon igazolt 4. § szerinti EK minőségnek.

(2) A valamely tagállamból származó, illetve az odaszállított dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatala belföldi forgalmazásnak minősül.

(3) A harmadik országban való forgalomba hozatalra szánt dísznövény szaporítóanyagot - amennyiben a forgalmazó nem kéri annak jelen rendelet szerinti minősítését - az előállítás, tárolás, szállítás alatt szigorúan el kell különíteni.

(4)[4] A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal a szaporítóanyagokat a zárlati károsítók, a NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal az e rendeletben előírt minőségi követelmények tekintetében vizsgálja, beleértve a minőséget befolyásoló károsítókat.

A szaporítóanyaggal szemben támasztott követelmények

4. §

(1)[5] A dísznövény szaporítóanyagának legalább vizuális vizsgálat alapján a termőhelyen gyakorlatilag mentesnek kell lennie a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet D. részében a dísznövények adott szaporítóanyagai tekintetében felsorolt valamennyi károsítótól.

(1a)[6] A dísznövény forgalomba kerülő szaporítóanyagán az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók mennyisége - legalább vizuális vizsgálat alapján - nem haladhatja meg a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtési rendelet IV. melléklet D. részében meghatározott vonatkozó küszöbértékeket.

(1b)[7] A dísznövény szaporítóanyagának legalább vizuális vizsgálat alapján gyakorlatilag mentesnek kell lennie a 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet IV. melléklet D. részében a dísznövények adott szaporítóanyagai tekintetében felsorolt károsítóktól eltérő valamennyi olyan károsítótól, amely csökkenti az adott szaporítóanyagok felhasználhatóságát és minőségét, és nem is mutathatják ilyen károsító semmilyen jelét vagy tünetét.

(1c)[8] A dísznövény szaporítóanyagnak meg kell felelnie továbbá a 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra és az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint a rendelet 30. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek.

(2) A dísznövény szaporítóanyagnak faj- és fajtaazonosnak kell lennie, valamint megfelelő faj- és fajtatisztasággal kell rendelkeznie.

(3) A dísznövény szaporítóanyagnak mentesnek kell lennie minden olyan hiányosságtól, mechanikai sérüléstől, amely felhasználását hátrányosan befolyásolhatja, biztosítani kell a jó kondíciót és a felhasználásnak megfelelő méretet.

(4) A vetőmagnak megfelelő csírázóképességgel, kielégítő fajtaazonossággal és fajtatisztasággal kell rendelkeznie. A vetőmag felhasználhatóságát csökkentő betegségek és káros élő szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie. A vetőmagnak eleget kell tennie a 2. számú mellékletben foglalt minőségi előírásoknak.

(5) A citrusfélék szaporítóanyagának az (1)-(4) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

a)[9] a szaporítóanyagnak olyan anyanövényről kell származnia, amelyet előzőleg a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal ellenőrzött és vírusoktól, vírusszerű szervezetektől, illetve betegségektől mentesnek talált,

b)[10] a szaporítóanyagot a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal ellenőrizte és vírusoktól, vírusszerű szervezetektől, valamint betegségektől mentesnek találta az utolsó vegetációs ciklus kezdetétől, valamint

c) oltás esetén vírusokra nem fogékony alanyt használtak.

(6)[11] A hagymás dísznövények szaporítóanyagának - az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl - közvetlenül olyan növényállományról kell származnia, amelyet a tenyészidőszak folyamán a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal megvizsgált, és kártevőktől, kórokozóktól, valamint a károsítás bármilyen jelétől vagy tünetétől mentesnek talált.

(7)[12]

A dísznövény szaporítóanyagot kísérő okmányok és jelölések

5. §

(1) A dísznövény szaporítóanyagot tételenként elkülönítve kell nyilvántartani a szaporítás, a nevelés és a forgalomba hozatal valamennyi részfolyamata alatt.

(2) A dísznövény szaporítóanyag - amennyiben dísznövénytermesztőknek vagy forgalmazóknak hozzák forgalomba - csak olyan tételekben forgalmazható, amelyek rendelkeznek a forgalmazó által az e rendeletben foglaltaknak megfelelően kiállított címkével, illetve okmánnyal.

(3) Az árut kísérő címkének vagy okmánynak olyan, a rendeltetésnek megfelelő anyagból kell készülnie, amelyet korábban ilyen célra nem használtak. A címkét, illetve az okmányt az Európai Unió legalább egyik hivatalos nyelvén kell kiállítani.

(4)[13] Az árut kísérő okmány lehet a NÉBIH, által rendszeresített okmány vagy a (6) bekezdés szerint kibővített tartalmú növényútlevél, illetve a forgalmazó által kiállított bármely olyan bizonylat vagy okmány (számla, nyugta, kísérő jegyzék, szállítólevél stb.), amelyet általában kereskedelmi célra használnak.

(5) A címkén, csomagoláson, illetve okmányon jól látható és el nem távolítható módon fel kell tüntetni

a) az "EK minőség" jelölést,

b)[14] Magyarország tagállami kódját,

c)[15] a NÉBIH, nevét vagy azonosító kódját,

d)[16] a forgalmazói tevékenységre vonatkozó, a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal által kiadott engedély számát,

e) az egyedi sorszámot, naptári hét- vagy tételszámot,

f) a botanikai nevet,

g) ahol szükséges, a fajta megnevezését (alany esetén annak megnevezését vagy jelét),

h) ahol szükséges, a növénycsoport megjelölését,

i) a szaporítóanyag mennyiségét,

j) vetőmag esetén a tisztasági és csírázási százalékot,

k) ha a dísznövény szaporítóanyag harmadik országból származik, az előállítás helye szerinti ország nevét.

(6) Amennyiben a dísznövény szaporítóanyag forgalmazása a külön jogszabály rendelkezései alapján növényútlevélhez kötött, úgy a forgalmazó döntése alapján az 5. § (2) bekezdése szerinti címke vagy okmány növényútlevélnek minősülhet, amennyiben tartalmazza a külön jogszabályban előírt adatokat. A címkén vagy kísérő okmányon a többi adattól jól elkülönítve kell szerepelnie:

a) az "EK minőség" jelölésének,

b)[17] a NÉBIH, nevének vagy kódjának,

c) a fajta, az alany vagy a növénycsoport nevének,

d)[18] a forgalmazói tevékenységre vonatkozó, a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal által kiadott engedély számának, valamint

e) harmadik országból való származás esetén az előállító ország nevének.

(7) Ha az okmány hatósági igazolást tartalmaz, azt az okmány többi tartalmától jól láthatóan el kell különíteni.

(8) A címke és okmány csak az adott tételre érvényes, annak újbóli felhasználása tilos.

(9)[19] Az e rendeletben meghatározott információt tartalmazó címke és okmány kiállítására minden olyan forgalmazó jogosult, akit dísznövény szaporítóanyag forgalmazóként nyilvántartásba vettek, valamint a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: törvény) és e rendelet előírásait megtartja. Ha a NÉBIH, illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a forgalmazó ezen feltételek valamelyikének nem felel meg, és a forgalomba hozatalt határozott időre megtiltja, a forgalmazó árut kísérő okmányt nem adhat ki.

(10) Ha dísznövény szaporítóanyagot nem dísznövénytermesztő vagy forgalmazó részére hoznak forgalomba, a címkézésre és okmánykiadásra vonatkozó követelmények az alapvető termékinformációk feltüntetésére korlátozódhatnak.

A fajtanévhasználat szabályai

6. §

(1) Dísznövény szaporítóanyagot akkor lehet fajtanévvel forgalomba hozni, ha a fajta

a) növényfajta-oltalom alatt áll,

b) hivatalosan bejegyzett,

c) közismert, vagy

d) részletes leírásával és megnevezésével együtt szerepel egy, a forgalmazó által vezetett listán.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a forgalmazó által vezetett listákat lehetőség szerint az elfogadott nemzetközi irányelveknek megfelelően kell elkészíteni. A listát kérésre a felelős hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

(3) Ha a forgalmazó a szaporítóanyag megnevezésénél az (1) bekezdésben foglalt fajtanév helyett növénycsoport megnevezést használ, az nem lehet összetéveszthető semmilyen más fajta nevével.

(4) Növényfajta oltalom alatt álló fajtát csak a lajstromba bejegyzett, hivatalosan bejegyzett fajtát csak a bejegyzett, közismert fajtát pedig csak a közismert néven szabad forgalomba hozni.

(5) A fajták névhasználatánál a tagállamokban lehetőleg egységes elnevezést kell alkalmazni.

A dísznövény szaporítóanyag forgalmazási tevékenység engedélyezése és a forgalmazók nyilvántartásba vétele[20]

7. §

(1)[21] Az a belföldi székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező forgalmazó, aki dísznövénytermesztő vagy másik forgalmazó részére dísznövény szaporítóanyagot állít elő, illetve forgalmaz, köteles tevékenységét a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalnál engedélyeztetni.

(2)[22] Az engedély iránti, a 3. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó kérelmet és mellékleteit a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon írásban kell benyújtani a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalhoz.

(3)[23]

(4)[24]

(5)[25] A növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, a beérkezett kérelmeket tartalmi és formai szempontból vizsgálja, majd helyszíni szemlén ellenőrzi, hogy a kérelmezőnél adottak-e a dísznövény szaporítóanyag előállítás, illetve forgalmazás jogszabályban előírt feltételei.

(6)[26] A (2) bekezdésben foglaltakat teljesítő, valamint a törvényben és e rendeletben előírt feltéteknek megfelelő forgalmazói tevékenységet a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal engedélyezi. A növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal az általa kiadott végleges engedély megküldésével értesíti a NÉBIH-et, amely a forgalmazót felveszi a dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásába.

(7) A nyilvántartásba vétel a kereskedelmi tevékenységhez szükséges egyéb feltételekre vonatkozó követelmények teljesítése alól nem mentesít.

(8)[27] A forgalmazó 30 napon belül köteles írásban jelenteni a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalnak, ha bejelentett adataiban bármiféle változás következett be, tevékenységét megszünteti vagy szünetelteti. A növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal a forgalmazó adataiban történt változásnak megfelelően - ha az az engedélyezési határozatot érinti - módosítja az engedélyt, és erről egyidejűleg értesíti a NÉBIH-et.

(9)[28] A növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal megtagadhatja az engedély kiadását, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően szándékosan és súlyosan megsértette a szaporítóanyag forgalmazásra vonatkozó jogszabályok előírásait.

A forgalmazási engedély visszavonása és a forgalmazó nyilvántartásból való törlése[29]

8. §

(1)[30] A növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal az engedélyt visszavonja, ha az engedélyes[31]

a) a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét megszünteti,

b) a dísznövény szaporítóanyag forgalmazással kapcsolatos jogszabályokat súlyosan vagy ismételten megszegi vagy

c) a tevékenységét három egymást követő évben szünetelteti.

(1a)[32] A növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti végleges döntésről értesíti a NÉBIH-et, amely törli a forgalmazót a nyilvántartásból.

(2)[33] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal, meghatározza a forgalmazó birtokában lévő szaporítóanyag forgalomba hozatalának vagy megsemmisítésének határidejét, egyidejűleg intézkedik a forgalmazó részére kiadott engedély számának címkén vagy kísérő okmányon való használatának határidejéről is.

(3)[34] Szaporítóanyag forgalomba hozataltól való eltiltás esetén a tevékenység engedélyezése 12 hónapon belül nem kérelmezhető újra.

A szaporítóanyag forgalmazókra vonatkozó előírások, belső felügyelet és ellenőrzés

9. §

(1) A forgalmazónak biztosítania kell, hogy az általa forgalmazott szaporítóanyag a törvényben és e rendeletben foglalt követelményeknek megfeleljen.

(2) A forgalmazók nyilvántartást vezetnek beszerzéseikről és értékesítéseikről, valamennyi készletmozgásról, valamint a szaporításokról és a nevelés alatti állományokról.

(3) A forgalmazók azonosítják és megfigyelik a termelési folyamatuk kritikus pontjait, szükség esetén mintákat vesznek, a megfelelő eszközökkel és szakértelemmel rendelkező laboratóriumban végzendő vizsgálathoz.

(4)[35] A forgalmazók a NÉBIH, illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal ellenőrzéséig, de legalább két évig megőrzik és ellenőrzésre bemutatják a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásokat, illetve a (3) bekezdés szerinti megfigyelésekre vonatkozó információkat és feljegyzéseket.

(5) Az a forgalmazó, amelynek tevékenysége mások által előállított dísznövény szaporítóanyag csomagolására és forgalomba hozatalára korlátozódik, feljegyzést csak az általa vásárolt, szállított és forgalomba hozott termékekről köteles vezetni.

(6) A forgalmazónak az olyan szaporítóanyag tekintetében, amely a látható jelek vagy tünetek alapján valószínűsíthetően nem mentes a minőséget hátrányosan befolyásoló károsítóktól, kezelést kell alkalmaznia. Ha az szükséges, a forgalmazónak az ilyen szaporítóanyagot el kell távolítania a többi szaporítóanyag közül és meg kell semmisítenie.

Külső felügyelet és ellenőrzés

10. §

(1)[36] A NÉBIH, illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal a dísznövény szaporítóanyag forgalmazóknál szükség szerint időszakosan ellenőrzi a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartását.

(2)[37] A NÉBIH, illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal a bejegyzett dísznövény szaporítóanyag forgalmazók minősítését és ellenőrzését az adott évi tevékenységnek megfelelő ütemezésben és gyakorisággal, a NÉBIH honlapján közzétett, a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú bejelentés alapján az évente közölt adatok figyelembevételével végzi.

Szerződéses termeltetés

11. §

(1)[38] Nyilvántartásba vett forgalmazó termeltetési szerződést köthet dísznövény szaporítóanyag szaporítására, termesztésére és feldolgozására olyan természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, aki/amely nem szerepel a NÉBIH, nyilvántartásában.

(2) A termeltetési szerződést kötő forgalmazó köteles biztosítani a kiinduló szaporítóanyagot, a szakirányítást, illetve a megtermelt, feldolgozott szaporítóanyag felvásárlását, továbbá felel az adminisztratív és szakmai elszámolásért.

(3)[39] A termeltetési szerződést kötő forgalmazónak a termeltetésről nyilvántartást kell vezetnie, valamint a tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal be kell jelentenie a NÉBIH számára az ellenőrzéshez szükséges adatokat az 5. számú melléklet szerinti tartalommal a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon. A szerződéses termeltetés ellenőrzését a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal végzi.

Engedményes szaporítóanyag

12. §[40]

Az e rendelet követelményeit kielégítő szaporítóanyagok kínálatának - az Európai Unión belül áthidalhatatlan - időszakos nehézségei esetén a NÉBIH, engedélyezheti az e rendeletben foglaltaknak részben nem megfelelő szaporítóanyag meghatározott ideig való forgalomba hozatalát az Európai Bizottság felhatalmazása alapján, ha az a növény-egészségügyi előírásoknak egyébként megfelel.

Szaporítóanyag behozatala harmadik országból

13. §[41]

Harmadik országból származó szaporítóanyag Magyarország területére akkor hozható be, ha az Európai Unió részéről az egyenértékűség megállapítása megtörtént, vagy ha nem, az megfelel az e rendeletben a forgalmazó, a szaporítóanyag fajtaazonossága, jellemzői, termesztő közege, ellenőrzése, csomagolása és jelölése vonatkozásában megállapított követelményeknek. A kísérő okmányon a származási országot is fel kell tüntetni.

14. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a dísznövény szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról szóló 62/2004. (IV. 27.) FVM rendelet.

(2)[42] E rendeletnek az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelettel történő módosítása hatálybalépését megelőzően a NÉBIH által nyilvántartásba vett dísznövény szaporítóanyag forgalmazó tevékenységet végző által forgalmazni kívánt szaporítóanyag kísérő okmányán, illetve címkéjén a forgalmazó NÉBIH-től kapott nyilvántartási számát kell feltüntetni.

15. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 98/56/EK irányelve (1998. július 20.) a dísznövények szaporítóanyagainak forgalmazásáról,

b) a Bizottság 93/49/EGK irányelve (1993. június 23.) a 91/682/EGK tanácsi irányelv értelmében a dísznövények szaporítóanyagaira és a dísznövényekre vonatkozó feltételek jegyzékének kidolgozásáról,

c) a Bizottság 1999/67/EK irányelve (1999. június 28.) a 91/682/EGK tanácsi irányelv értelmében a dísznövények szaporítóanyagaira és a dísznövényekre vonatkozó feltételek jegyzékének kidolgozásáról szóló 93/49/EGK irányelv módosításáról,

d) a Bizottság 1999/66/EK irányelve (1999. június 28.) a 98/56/EK tanácsi irányelv alapján a szállító által kiállított címkére vagy más dokumentumra vonatkozó követelmények kidolgozásáról,

e) a Bizottság 1999/68/EK irányelve (1998. június 28.) a szállítók által a 98/56/EK tanácsi irányelv szerint vezetett dísznövény-fajtajegyzékre vonatkozó kiegészítő rendelkezések meghatározásáról.

f)[43] a Bizottság 2018/484/EU végrehajtási irányelve (2018. március 21.) a 93/49/EGK irányelvnek a Palmae családba tartozó egyes nemzetségek és fajok szaporítóanyagai által a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) vonatkozásában teljesítendő követelmények tekintetében történő módosításáról.

g)[44] a Bizottsági 2020/177/EU végrehajtási irányelve (2020. február 11.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, a 93/49/EGK és a 93/61/EGK bizottsági irányelvnek, valamint a 2014/21/EU és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a vetőmagok és egyéb növényi szaporítóanyagok károsítói tekintetében történő módosításáról.

h)[45] a Bizottság (EU) 2022/2438 végrehajtási irányelve (2022. december 12.) a 93/49/EGK irányelvnek és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a dísznövények szaporítóanyagain, a gyümölcstermő növények szaporítóanyagain és a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növényeken jelen lévő uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tekintetében történő módosításáról.

16. §[46]

E rendelet

a) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2019. november 28-i 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez[47]

2. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez

Magról szaporítható dísznövények minőségi feltételei

A vetőmagnak az alábbi feltételeknek is eleget kell tennie:

FajTisztaság
% legalább
Idegen mag tartalom
% legfeljebb
Csírázóképesség
% legalább
Achillea filipendulina
Sárga cickafark
88,00,255
Adonis vernalis
Tavaszi hérics
95,00,250
Ageratum haustonianum
Kenderpakóca
88,00,260
Agrostemma githago
Díszkonkoly
92,00,260
Althaea x hybrida
Egynyári mályvarózsa
92,00,260
Alcea rosea
Teltvirágú festőmályva
92,00,250
Alyssum montanum
Hegyi ternye Alyssum saxatile
Szirti ternye
92,00,560
Amaranthus caudatus
Rókafark
Amaranthus hypochondriacus
Piros amarant
Amaranthus paniculatus
Bíbor amarant
95,00,270
Amberboa moschata
Illatos búzavirág
92,00,550
Anchusa capensis
Nyári nefelejcs
92,00,560
Anemone coronaria
Szellőrózsa
85,00,550
Antirrhinum majus
Oroszlánszáj
93,00,260
Aquilegia spp.
Harangláb
95,00,555
Arabis alpina
Ikravirág
90,00,560
Arctotis stoechadifolia
Medvefül
85,00,550
Asclepias spp.
Selyemkóró
90,00,550
Asparagus spp.
Díszspárga fajok
98,00,250
Aster spp.
Évelő őszirózsa
95,00,560
Atriplex hortensis
Díszlaboda
92,00,550
Aubrieta deltoidea
Pázsitviola
92,00,265
FajTisztaság
% legalább
Idegen mag tartalom
% legfeljebb
Csírázóképesség
% legalább
Begonia semperflorens
Folytonnyíló begónia
Begonia x tuberhybrida
Gumós begónia
88,00,155
Bellis perennis
Százszorszép
92,00,260
Calceolaria x herbeohybrida
Papucsvirág
93,00,155
Calendula officinalis
Körömvirág
92,00,565
Callistephus chinensis
Őszirózsa
95,00,565
Campanula carpatica
Havasi harangvirág
92,00,550
Campanula garganica
Baracklevelű harangvirág
92,00,560
Campanula medium
Harangvirág
92,00,260
Cannabis sativa
Díszkender
95,00,570
Capsicum annuum
Díszpaprika
98,00,270
Celosia argentea
Ezüst magyarparéj
95,00,260
Centaurea cyanus
Kerti búzavirág
92,00,555
Centranthus ruber
Sarkantyúvirág
92,00,560
Cerastium tomentosum
Molyhos madárhúr
90,00,560
Cheiranthus cheiri
Sárga viola
95,00,565
Chrysanthemum carinatum
Húsos margitvirág
Chrysanthemum segetum
Nyári margaréta
90,00,250
Chrysanthemum multicaule
Sárgavirágú margaréta
90,00,245
Clarkia amoena
Tündérkürt
95,00,260
Clarkia unguiculata
Klárcsi
93,00,265
Cleome hassleriana
Kleopátra tűje
92,00,550
Coleus blumei
Mozaikvirág
90,00,150
Consolida regalis
Egynyári szarkaláb
95,00,260
Convolvulus tricolor
Törpe hajnalka
95,00,560
FajTisztaság
% legalább
Idegen mag tartalom
% legfeljebb
Csírázóképesség
% legalább
Coreopsis tinctoria
Tarka szépecske
Coreopsis grandiflora
Nagyfészkű szépecske
94,00,255
Cosmos bipinnatus
Pillangóvirág
95,00,565
Cosmos sulphureus
Sárga pillangóvirág
95,00,565
Cyclamen persicum
Ciklámen
96,00,170
Cucurbita spp.
Dísztök
98,00,565
Dahlia pinnata
Dália (Györgyike)
95,00,565
Delphinium cultorum
Évelő szarkaláb
95,00,260
Digitalis purpurea
Piros gyűszűvirág
95,00,575
Dianthus barbatus
Törökszegfű
95,00,565
Dianthus caryophyllus
Kerti szegfű
95,00,265
Dianthus chinensis
Kínai szegfű
95,00,260
Dianthus deltoides
Mezei szegfű
92,00,565
Dimorphoteca sinuata
Viharvirág
92,00,255
Doronicum orientale
Zergevirág
92,00,250
Echinpos ritro
Kék szamárkenyér
92,00,250
Erigeron speciosus
Küllőrojt
90,00,560
Erysimum diffusum
Szürkerepcsény
95,00,560
Eschscholtzia californica
Kaliforniai mák
95,00,265
Euphorbia marginata
Jégvirág
95,00,250
Fatsia japonica
Arália
97,00,150
Freesia refracta
Frézia
97,00,160
Gaillardia aristata
Sárga kokárdavirág
Gaillardia pulchella
Kétszínű kokárdavirág
85,00,550
Gazania rigens
Záporvirág
80,00,550
FajTisztaság
% legalább
Idegen mag tartalom
% legfeljebb
Csírázóképesség
% legalább
Gerbera jamesonii
Gerbera
95,00,560
Gilia tricolor
Gilia
92,00,265
Godetia whitney
Nyári azalea
95,00,260
Gomphrena globosa
Bíborgömböcske
85,00,550
Goniolimon tataricum
Évelő sóvirág
96,00,250
Gypsophila elegans
Egynyári fátyolvirág
95,00,270
Gypsophila paniculata
Boglyas fátyolvirág
95,00,250
Helianthus annuus
Dísznapraforgó
95,00,275
Helianthus debilis
Kisvirágú napraforgó
96,00,260
Helichrysum bracteatum
Szalmarózsa
93,00,260
Heliotropium arborescens
Kerti vanília
92,00,250
Helipterum roseum
Rózsás napsugárka
92,00,250
Iberis amara
Tatárvirág
Iberis sempervirens
Örökzöld tatárvirág
94,00,260
Iberis umbellata
Ernyős tatárvirág
92,00,265
Impatiens balsamina
Nebáncsvirág
95,00,270
Impatiens walleriana
Vízifukszia
95,00,160
Ipomoea tricolor
Kékszínű hajnalka
95,00,550
Kalanchoe blossfeldiana
Korallvirág
96,00,560
Kniphofia uvaria
Fáklyaliliom
95,00,250
Kochia scoparia
Seprűfű
92,00,260
Lagenaria siceraria
Lopótök
98,00,565
Lathyrus odoratus
Szagos bükköny
96,00,565
Lavatera trimestris
Kerti madármályva
95,00,255
FajTisztaság
% legalább
Idegen mag tartalom
% legfeljebb
Csírázóképesség
% legalább
Leucanthemum vulgare
Évelő margaréta
Leucanthemum maximum
Óriás margitvirág
90,00,250
Limonium spp.
Sóvirág
96,00,255
Linum grandiflorum
Piros len
95,00,260
Lobelia erinus
Kék lobélia
92,00,260
Lobularia maritima
Füles ternye
92,00,560
Lunaria annua
Júdás pénz
96,00,260
Lupinus hybridus
Egynyári csillagfürt
Lupinus polyphilus
Évelő csillagfürt
95,00,560
Lychnis chalcedonica
Égő szerelem
95,00,565
Malcolmia maritima
Tengeri viola
95,00,565
Malope trifida
Tölcsérmályva
95,00,260
Matthiola longipetala
Görögviola
95,00,565
Matthiola incana
Kerti viola
95,00,260
Mirabilis jalapa
Csodatölcsér
96,00,565
Molucella laevis
Kagylóvirág
95,00,250
Myosotis sylvatica
Nefelejcs
95,00,250
Nicotiana alata
Díszdohány
97,00,265
Nierembergia hippomanica
Nierembergia
92,00,250
Nigella damascena
Borzaskata
96,00,260
Oenothera spp.
Ligetszépe
96,00,360
Papaver orientale
Keleti mák
Papaver rhoeas
Díszpipacs
97,00,265
Papaver somniferum
Díszmák
95,00,270
Pennisetum spp.
Tollborzfű
85,00,250
FajTisztaság
% legalább
Idegen mag tartalom
% legfeljebb
Csírázóképesség
% legalább
Penstemon barbatus
Szakállas bugatölcsér
Penstemon hybridus Pensztemon
92,00,250
Perilla frutescens
Fekete csalán
95,00,260
Petunia x hybrida
Petúnia
93,00,565
Petunia x hybrida var grandiflora
Nagyvirágú és fodros petúnia
92,00,555
Phacelia campanularia
Mézfű
96,01,060
Pharbitis purpurea
Bíboros hajnalka
95,00,565
Phlox drummondii
Kerti lángvirág
95,00,260
Phlox subulata
Évelő lángvirág
95,00,260
Physalis spp.
Lampionvirág
97,00,260
Platycodon grandiflorum
Hírharang
92,00,560
Portulaca grandiflora
Porcsinrózsa
90,00,555
Primula auricula
Cifra kankalin
92,00,250
Primula malacoides
Orgonavirágú kankalin
Primula obconica
Óriás virágú kankalin
95,00,150
Primula veris
Kerti kankalin
95,00,250
Primula vulgaris
Szártalan kankalin
95,00,550
Reseda odorata
Szagos rezeda
92,00,550
Ricinus communis
Díszricinus
98,00,280
Rudbeckia hirta
Kúpvirág
95,00,260
Salpiglossis sinuata
Trombitavirág
92,00,260
Salvia farinacea
Kék szalvia
95,00,250
Salvia splendens
Paprikavirág
95,00,250
Scabiosa atropurpurea
Bíboros ördögszem
92,00,555
Scabiosa glauca
Kaukázusi ördögszem
92,00,255
FajTisztaság
% legalább
Idegen mag tartalom
% legfeljebb
Csírázóképesség
% legalább
Senecio bicolor
Ezüstlevelű cinerária
92,00,255
Senecio cruentus
Cinerária
90,00,160
Silene coeli-rosa
Lenvirágú habszegfű
95,00,260
Sinningia speciosa
Gloxinia
92,00,160
Solanum capsicastrum
Korállbogyó
96,00,160
Tagetes erecta
Nagy bársonyvirág
Tagetes patula
Törpe bársonyvirág
92,00,265
Tagetes tenuifolia
Kis bársonyvirág
90,00,260
Tanacetum cinerariifolium
Dalmátvirág
Tanacetum coccineum
Színes margaréta
Tanacetum parthenium
Őszi margitvirág
90,00,250
Tithonia rotundifolia
Titónia
92,00,555
Tropaeolum majus
Sarkantyúka
96,00,260
Vaccaria hispanica
Tinóöröm
95,00,250
Verbena bonariensis
Ernyős verbéna
Verbena rigida
Bíbor verbéna
96,00,250
Verbena x hybrida
Verbénafű
96,00,250
Veronica spicata
Macskafarkú veronika
92,00,550
Viola cornuta
Sarkantyús viola
95,00,250
Viola tricolor
Árvácska
95,00,265
Viscaria vulgaris
Szurokszegfű
95,00,260
Zea mays
Díszkukorica
98,00,280
Zinnia elegans
Pompás rézvirág
95,00,565
Zinnia haageana
Keskenylevelű rézvirág
95,00,550
Xeranthemum annuum
Vasvirág
92,00,255

3. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez[48]

A dísznövény szaporítóanyag előállítói és forgalmazói tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatvány adattartalma és mellékletei:

1. A dísznövény szaporítóanyag előállítói és forgalmazói tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatvány adattartalma:

1.1. a kérelmező adatai [természetes személy ügyfél esetén név, lakcím, adóazonosító jel; jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet esetén az azonosító adatok (cégnév, adószám, székhely, telephely)],

1.2. a kapcsolattartó neve és elérhetősége,

1.3. a tevékenység megjelölése (termesztés és forgalmazás, nagykereskedelem),

1.4. a tevékenység helye (helység, utca/hsz, hrsz., m2),

1.5. a szaporítóanyagok felsorolása, amelyre a kérelmező a tevékenységet kérelmezi:

1.5.1. díszfaiskolai (díszfa, díszcserje, örökzöld)

1.5.2. egy- és kétnyári

1.5.3. szabadföldi évelő

1.5.4. cserepes dísznövény

1.5.5. vágott virág és vágott zöld szaporítóanyaga

1.5.6. hagymás, gumós, hagymagumós, rhizómás növények

1.5.7. vízi növény

1.5.8. vetőmag,

1.6. a kérelmező növény-egészségügyi regisztrációs száma.

2. A dísznövény szaporítóanyag előállítói és forgalmazói tevékenység engedélyezése iránti kérelem mellékletei:

2.1. a termékpálya szerinti terméktanácsi tagság igazolása,

2.2. az 1.4. pont szerinti területek beazonosítására alkalmas helyszínrajz,

2.3. jogszerű területhasználat igazolása (tulajdoni lap vagy haszonbérleti szerződés),

2.4. a terület növény-egészségügyi alkalmasságának igazolása (növény-egészségügyi jegyzőkönyv).

4. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez

Bejelentőlap mintája
dísznövény szaporítóanyag termesztési és forgalomba hozatali tevékenységről
.....év
Beküldési határidő: tárgyév január 15. VISSZAKÜLDÉSE KÖTELEZŐ!
A forgalmazó neve: ....................................................................................................... ...........................................................................
címe: .......................................................................................... .................................................................................................................
Nyilvántartási száma: Tevékenység helye (helység): ............ .............................................Bejelentem, hogy dísznövény sza-
porítóanyag forgalmazással kapcsolatos tevékenységemet a tárgyévben................
........................................................(hónaptól - hónapig) végzem. Nettó terület:..........m2
� díszfaiskolai (díszfa, díszcserje, örökzöld) � egy-és kétnyári � szabadföldi évelő � cserepes dísznövény
� vágott virág és vágott zöld szaporítóanyaga � hagymás, gumós, hagymagumós, rhizómás növények
� vízi növény
igennem
A belföldi értékesítésen kívül szaporítóanyagot értékesítek EU tagállamba.
Rendelkezem harmadik országba szánt, elkülönített szaporítóanyaggal.
Harmadik országból szaporítóanyagot hozok be (import).
Szaporító alapanyagot értékesítek.
Üzemi törzsültetvénnyel rendelkezem.
Anyanövénnyel rendelkezem.
Mikroszaporítást végzek, lamináris boxok száma:......................db
Kijelentem, hogy a tárgyévet megelőző évben
.........................db gyökeres dugványt,
.........................db sima dugványt,
.........................db mikroszaporított szaporítóanyagot,
.........................db egyéb díszfaiskolai szaporítóanyagot,
.........................db díszhagymát (gumót, hagymagumót, rhizómát),
.........................db szabadföldi évelőt,
.........................db vízi növényt,
.........................db egy- és kétnyári palántát,
.........................db szobanövényt,
.........................db egyéb cserepes lágyszárú dísznövényt
hoztam forgalomba.
Kijelentem, hogy az itt feltüntetett adataim a Dísznövény szaporítóanyag nyilvántartásomban foglaltakkal megegyeznek, és a valóságnak megfelelnek.
..................................,..........év ..................
P. H.
..............................................................
aláírás

5. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez[49]

Szemlemegrendelő mintája
Oldal:…….
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
1525 Budapest 114. Pf. 30
SZEMLEMEGRENDELŐ
a dísznövény szaporítóanyagok szerződéses termeltetéséhez
... év
Nyilvántartásban szereplő forgalmazó neve és címe: .......
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Nyilvántartási száma:...........................................................

Dátum:.................................................................................
Bejelentem, hogy az alábbi termelők dísznövény szaporítóanyag termesztést végeznek számomra a pótlapok
szerinti növényekből és darabszámban. A csatolt pótlapok száma: ................. db. Kérem, hogy a szaporítóanyagok
éves szemléjét elvégezni szíveskedjenek.
SorszámTermelőTermesztésbe vont területek*Szerződéskötés éve
nevecímehelység és hrsz.nagyság (m2)
…………………………………………………..
nyilvántartásban szereplő forgalmazó aláírása
___________________
* Kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásában nem szereplő területeket kell
bejelenteni. A pótlapokat termelőnként kell kiállítani.
PÓTLAP*
a termeltetési szerződés keretében termelt dísznövény szaporítóanyagok szemlemegrendelőjéhez
... év
Nyilvántartásban szereplő forgalmazó neve és címe: ..........
............................................................................................
Termelő neve és címe:.........................................................
............................................................................................
Nyilvántartási száma:........................................................
.........................................................................................
Dátum:..............................................................................
.........................................................................................
Szaporítóanyag megnevezése
(botanikai név, fajta)
Mennyisége
(db)
Ellenőrző felügyelő megjegyzése
…………………………………………………..
nyilvántartásban szereplő forgalmazó aláírása
______________________
* Kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásában nem szereplő területeket kell
bejelenteni. A pótlapokat termelőnként kell kiállítani."

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 59. § a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[3] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 59. § a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[4] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Megállapította a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelet 12. §-a. Hatályos 2020.07.04.

[6] Beiktatta a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelet 12. §-a. Hatályos 2020.07.04.

[7] Beiktatta a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelet 12. §-a. Hatályos 2020.07.04.

[8] Beiktatta a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelet 12. §-a. Hatályos 2020.07.04.

[9] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelet 15. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.04.

[13] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 110. § a) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[14] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 36. §-a. Hatályos 2012.02.11.

[15] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 110. § a) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[16] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[17] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 110. § a) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[18] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[20] Az alcímet megállapította a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2018.09.01.

[21] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet 15. § a) pontja. Hatálytalan 2018.09.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet 15. § b) pontja. Hatálytalan 2018.09.01.

[25] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[26] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[27] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[28] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[29] Az alcímet megállapította a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.09.01.

[30] Megállapította a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.09.01.

[31] A nyitó szövegrészt módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[32] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[33] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[34] Módosította a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet 14. § g) pontja. Hatályos 2018.09.01.

[35] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[36] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[37] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[38] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 110. § b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[39] Módosította a 106/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[40] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 110. § a) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[41] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 36. §-a. Hatályos 2012.02.11.

[42] Megállapította a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet 11. §-a. Hatályos 2018.09.01.

[43] Beiktatta a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet 12. §-a. Hatályos 2018.10.01.

[44] Beiktatta a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelet 13. §-a. Hatályos 2020.07.04.

[45] Beiktatta a 36/2023. (VII. 19.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.07.20.

[46] Beiktatta a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelet 14. §-a. Hatályos 2020.07.04.

[47] Hatályon kívül helyezte a 35/2020. (VI. 29.) AM rendelet 15. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.04.

[48] Megállapította a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet 13. § b) pontja (lásd 5. melléklet). Hatályos 2018.09.01.

[49] Megállapította a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.13.

Tartalomjegyzék