2001. évi CII. törvény

egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről[1]

Az Országgyűlés a gazdasági és a társadalmi közélet átláthatóbb működése, a kiemelkedő jelentőségű közmegbízatást betöltőkkel szembeni fokozott társadalmi elvárások érvényesítése érdekében a következő törvényt alkotja:

A köztársasági elnök vagyonnyilatkozata

1. § A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény vonatkozó rendelkezései szerint a megbízatása megkezdésekor, megszűnésekor és félidejében - az esedékességtől számított harminc napon belül - vagyonnyilatkozatot tesz."

Az alkotmánybírák összeférhetetlensége és vagyonnyilatkozata

2. § (1) Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"9. § (1) Az alkotmánybírói megbízatással összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati, társadalmi és politikai vagy gazdasági tisztség, illetve megbízatás. Az alkotmánybíró a tudományos és oktatói, a művészeti, a szerzői jogi védelemben részesülő, valamint a lektori és a szerkesztői tevékenységen kívül más kereső foglalkozást nem folytathat.

(2) Az Alkotmánybíróság tagja az Alkotmánybíróság hatásköréből adódó feladatokon kívül politikai tevékenységet nem folytathat, politikai nyilatkozatot nem tehet."

(2) Az Abtv. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) Az Alkotmánybíróság tagja a megválasztását követő harminc napon belül, majd ezt követően háromévente, illetőleg ha megbízatása megbízási idejének lejárta előtt megszűnik, megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül vagyonnyilatkozatot tesz a köztisztviselőkre megállapított adattartalommal és adatkezelési szabályokkal.

(2) A vagyonnyilatkozatot az Alkotmánybíróság Hivatala tartja nyilván. A vagyonnyilatkozat tartalmát az Alkotmánybíróság teljes ülése ellenőrzi. Az Alkotmánybíróság tagjának vagyonnyilatkozata - az azonosító adatok kivételével - nyilvános."

(3) Az Abtv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az Alkotmánybíróság tagjává megválasztott személlyel kapcsolatban a 9. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn, azt a megválasztását követő tíz napon belül meg kell szüntetnie. Ennek megtörténtéig, valamint a 9/A. §-ban meghatározott vagyonnyilatkozat elmulasztása esetén annak teljesítéséig az Alkotmánybíróság tagjává megválasztott személy a tisztségéből eredő jogkörét nem gyakorolhatja és tiszteletdíjban nem részesülhet."

(4) Az Abtv. 15. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Kizárással szűnhet meg a megbízatás, ha az Alkotmánybíróság tagja neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja vagy a vagyonnyilatkozatában szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul közöl, továbbá, ha jogerős ítéletben megállapított bűntettet követ el vagy más módon a tisztségére méltatlanná vált, és ezért az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróság tagjai közül kizárja. Ki kell zárni az Alkotmánybíróság tagjai közül azt, aki egy évig nem vesz részt az Alkotmánybíróság munkájában, valamint azt, aki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét egy éven belül nem teljesíti."

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának vagyonnyilatkozata

3. § (1) Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Obtv.) a következő 5/A. §-sal és alcímmel egészül ki:

" Vagyonnyilatkozat

5/A. § (1) Az országgyűlési biztos a megválasztását követő harminc napon belül, majd ezt követően háromévente vagyonnyilatkozatot tesz az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény vonatkozó rendelkezései szerint a (2) bekezdésben foglalt eltérések figyelembevételével.

(2) Az országgyűlési biztos vagyonnyilatkozata - az azonosító adatok kivételével - nyilvános. Ha az országgyűlési biztos a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesítette, ezt a tényt - a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság elnökének tájékoztatása alapján - az Országgyűlés elnöke nyilvánosságra hozza."

(2) Az Obtv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az országgyűlési biztosnak megválasztott személlyel kapcsolatban az 5. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn, azt a megválasztását követő tíz napon belül meg kell szüntetni. Ennek megtörténtéig, valamint az 5/A. §-ban meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséig az országgyűlési biztosnak megválasztott személy e tisztségéből eredő jogkörét nem gyakorolhatja."

(3) Az Obtv. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Tisztségtől való megfosztással szűnhet meg a megbízatás, ha az országgyűlési biztos neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja vagy a vagyonnyilatkozatban szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul közöl, továbbá, ha jogerős ítéletben megállapított bűntettet követ el vagy más módon a tisztségére méltatlanná vált. A tisztségtől való megfosztást az arra alapot adó okok vizsgálatát követően az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága indítványozhatja."

A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek vagyonnyilatkozata

4. §[2] (1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. §-a a következő új m) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi m) pont jelölése n) pontra változik:

(A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át)

"m) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a 33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés;"

(2) Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület)

"a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor;"

(3) Az Ötv. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi."

(4) Az Ötv. 33/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 33/B. § jelölése 33/C. §-ra változik:

"33/B. § A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint."

(5) Az Ötv.-nek a (4) bekezdés szerint megváltozott jelölésű 33/C. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a képviselő-testület - minősített többséggel hozott határozata alapján - keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi bírósághoz a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében."

5. §[3] A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Ökjtv.) a következő 10/A. §-sal, valamint e törvény mellékletét képező melléklettel egészül ki:

"10/A. § (1) Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §-ában meghatározott juttatásokban nem részesülhet.

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.

(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozatot ellenőrző bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről az ellenőrző bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselőtestületet.

(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozatot ellenőrző bizottság felhívására a képviselő köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell."

6. §[4]

7. §[5]

8. §[6]

Az Állami Számvevőszék elnökének, elnökhelyetteseinek, vezetőinek és számvevőinek vagyonnyilatkozata

9. § (1) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: ÁSZtv.) 10. §-a a következő (5) -(6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettesei az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint a megválasztásukkor, majd azt követően évente, az Állami Számvevőszék vezetői és számvevői a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint kinevezésükkor, majd azt követően kétévente vagyonnyilatkozatot tesznek.

(6) Az Állami Számvevőszék elnökének, elnökhelyetteseinek vagyonnyilatkozatát az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága tartja nyilván és ellenőrzi. Az Állami Számvevőszék vezetőinek és számvevőinek vagyonnyilatkozatát az Állami Számvevőszék elnöke tartja nyilván és ellenőrzi. A vezetők és számvevők vagyonnyilatkozata nem nyilvános."

(2) Az ÁSZtv. 12. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A (4) -(6) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni abban az esetben is, ha az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettesei, vezetői és számvevői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket szándékosan elmulasztják vagy a vagyonnyilatkozatban szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul közölnek."

(3) Az ÁSZtv. 13. §-ának h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Állami Számvevőszék elnöke)

"h) gyakorolja a vezetők, a számvevők, valamint az ügyviteli és a kisegítő alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat, nyilvántartja és ellenőrzi a vezetők és a számvevők vagyonnyilatkozatát."

10. §[7]

11. §[8]

12. §[9]

13. §[10]

14. §[11]

15. §[12]

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetése napján lép hatályba. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezetteknek a törvény hatálybalépését követő kilencven napon belül kell első alkalommal vagyonnyilatkozatukat megtenni.

(2) E törvény 4. és 5. §-a a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2001. évi CII. törvényhez

[Melléklet a 2000. évi XCVI. törvényhez]

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot adó:1

a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő)

b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)

2. A képviselő neve: .............................................................................................................................................

3. A házas-/élettárs neve: ......................................................................................................................................

4. A gyermek neve: ...............................................................................................................................................

* A megfelelő szöveg aláhúzandó!

A) Rész

VAGYONI NYILATKOZAT

I.

Ingatlanok2

1.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ...............................................................

b) Az ingatlan területnagysága: ..........................................................................................................................

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .......................................................................

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: ........

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .........................................

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ..............................................................................................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ........................................................................................

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ...........................................................................................

2.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ...............................................................

b) Az ingatlan területnagysága: ...........................................................................................................................

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .......................................................................

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: ........

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .........................................

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ..............................................................................................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ........................................................................................

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ...........................................................................................

3.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ...............................................................

b) Az ingatlan területnagysága: ...........................................................................................................................

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .......................................................................

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: ........

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .........................................

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ..............................................................................................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ........................................................................................

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ............................................................................................

1 Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki.

2 Az ingatlannyivántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni.

4.

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ...............................................................

b) Az ingatlan területnagysága: ............................................................................................................................

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .......................................................................

d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: ........

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): .........................................

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ...............................................................................................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ........................................................................................

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ............................................................................................

II.

Nagy értékű ingóságok

1. Gépjárművek:

a) személygépkocsi:.................................................................................................................................... típus

a szerzés ideje, jogcíme:.......................................................................................................................... típus

a szerzés ideje, jogcíme:.......................................................................................................................... típus

a szerzés ideje, jogcíme: ..........................................................................................................................típus

b) tehergépjármű, autóbusz:........................................................................................................................ típus

a szerzés ideje, jogcíme:.......................................................................................................................... típus

a szerzés ideje, jogcíme:.......................................................................................................................... típus

a szerzés ideje, jogcíme: ..........................................................................................................................típus

c) motorkerékpár:........................................................................................................................................ típus

a szerzés ideje, jogcíme:.......................................................................................................................... típus

a szerzés ideje, jogcíme:.......................................................................................................................... típus

a szerzés ideje, jogcíme:.......................................................................................................................... típus

2. Vízi vagy légi jármű:

a) jellege: .............................................................................................................................................................

típusa: ..............................................................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ..................................................................................................................................

b) jellege: .............................................................................................................................................................

típusa: ..............................................................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ..................................................................................................................................

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:

a) egyedi alkotások:

...........................................................................................................................................megnevezés ......db

a szerzés ideje, jogcíme:....................................................................................................megnevezés...... db

a szerzés ideje, jogcíme:................................................................................................... megnevezés...... db

a szerzés ideje, jogcíme:...................................................................................................................................

b) gyűjtemény:

.......................................................................................................................................... megnevezés...... db

a szerzés ideje, jogcíme:................................................................................................... megnevezés...... db

a szerzés ideje, jogcíme:................................................................................................... megnevezés...... db

a szerzés ideje, jogcíme:...................................................................................................................................

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

a) megnevezés:.....................................................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme:..................................................................................................................................

b) megnevezés:.....................................................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme:...................................................................................................................................

c) megnevezés:.....................................................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme:..................................................................................................................................

d) megnevezés:.....................................................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme:...................................................................................................................................

e) megnevezés:.....................................................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme:..................................................................................................................................

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy értékű biztosítás stb.):

megnevezés: .........................................................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: .................................................................................................................................

megnevezés: .........................................................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: .................................................................................................................................

megnevezés: .........................................................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: .................................................................................................................................

megnevezés: .........................................................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: .................................................................................................................................

megnevezés: .........................................................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: .................................................................................................................................

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás:.................................................................................................. Ft

7. A mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz:................................................... Ft

8. Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:

a) pénzintézeti számlakövetelés:

forintban: .........................................................................................................................................................

devizában (forintértéken): ...............................................................................................................................

b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege:............................................................................. Ft

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladja:

megnevezés: ..........................................................................................................................................................

megnevezés: ..........................................................................................................................................................

megnevezés: ..........................................................................................................................................................

megnevezés: ..........................................................................................................................................................

megnevezés: ..........................................................................................................................................................

III.

Tartozások

Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait

1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.):..................................................................................... forint

2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.):........................................................................... forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás:................................................................................................ forint

IV.

Egyéb közlendők

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

B) Rész3

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek)

1. Foglalkozása: .................................................................................................................................................

Munkahelye: ........................................................................................................................................................

Szünetelteti-e foglalkozását: igen

nem

Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme:...................................................................... Ft

2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles jövedelme származik:

a) A tevékenység megnevezése:...........................................................................................................................

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek):........

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):.........................................

d) A jövedelem (bruttó) összege:..................................................................................................................... Ft

a) A tevékenység megnevezése:...........................................................................................................................

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek):........

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):.........................................

d) A jövedelem (bruttó) összege:..................................................................................................................... Ft

a) A tevékenység megnevezése:...........................................................................................................................

b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek):........

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):.........................................

d) A jövedelem (bruttó) összege:..................................................................................................................... Ft

Csak a képviselő töltse ki.

C) Rész

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

I.

1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):...................................................

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:................................................................................................%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:...........................................................................................................%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .............................................................................................................

II.

1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):...................................................

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:................................................................................................%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:...........................................................................................................%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .............................................................................................................

III.

1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):...................................................

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:................................................................................................%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:...........................................................................................................%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .............................................................................................................

IV.

1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):...................................................

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:................................................................................................%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:...........................................................................................................%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .............................................................................................................

V.

1. Gazdasági társaság neve: ......................................................................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):...................................................

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:................................................................................................%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:...........................................................................................................%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .............................................................................................................

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. december 18-i ülésnapján fogadta el.

[2] A 106/2002. (VII. 12.) KE határozat alapján hatályos 2002.10.20.

[3] A 106/2002. (VII. 12.) KE határozat alapján hatályos 2002.10.20.

[4] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 525. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 525. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 525. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 525. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 525. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 525. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XXIV. törvény 34. § a) pontja. Hatálytalan 2003.06.09. A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 525. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXXIX. törvény 405. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[12] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 525. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére